Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego"

Transkrypt

1 Wyniki obliczeƒ zmodyfikowanego dêwigara pierêcieniowego analizowanej maszyny wykaza y znaczny spadek napr eƒ maksymalnych oraz zakresów napr eƒ zm czeniowych, które uwzgl dniajàc wytrzyma oêç zm czeniowà osiàgajà wartoêci zapewniajàce d ugoletnià i bezawaryjnà prac Rys 10 Propozycja usztywnienia dêwigara pierêcieniowego portalu ebra pionowego dla przypadku (I + 50) i wynosi y σ red = 71 MPa, natomiast maksymalne napr enia pod ko ami wózka by y równe σ z = 74 MPa LITERATURA 1 Praca zbiorowa: Przeprowadzenie badaƒ i analiz wytrzyma oêciowych w celu ustalenia przyczyn p kni cia dêwigara pierêcieniowego koparki KWK-1500s oraz opracowanie technologii skutecznej naprawy Raport serii SP nr 008/01, IKiEM Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw, I-DEAS Master Series Exploring I-DEAS Drafting Structural Dynamics Research Corporation 1994, I-DEAS Master Series, Exploring I-DEAS Design Vol I and Vol II, Structural Dynamics Research Corporation Rusiƒski E: Metoda elementów skoƒczonych System COS- MOS/M WK Warszawa Zienkiewicz OC, Taylor RL: The finite element method Vol 1, Vol 2, McGraw-Hill Book Company, London DIN 22261, Bagger, Absetzer und Zusatzgeräte in Braunkohlentagebauen Planowanie przep ywów pracy w warunkach ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa produkcyjnego S AWOMIR K OS ZBIGNIEW BANASZAK W przedsi biorstwach produkcyjnych (równie tych, które osiàgajà doskona e wyniki) zachodzà procesy informacyjno-decyzyjne oraz realizowane sà procedury, których celowoêç budzi powa ne zastrze enia Implikuje to potrzeb usprawniania (niezb dnego dla sprostania wymogom konkurencji) przep ywów pracy (ang workflow) Polega to min na wdra aniu systemów automatyzujàcych i usprawniajàcych przep ywy produkcyjno-informacyjne i systemów zarzàdzania przep ywami pracy Efektywne zarzàdzanie przebiegiem przep ywów pracy wymaga systemów zarzàdzania, których oprogramowanie (tzn implementowane w nich modele i procedury) uwzgl dnia specyfik zarzàdzanych obiektów atwo zauwa yç, e nawet w przypadku firm o podobnym programie produkcji i asortymencie, przep ywy pracy charakteryzujà si okreêlonà specyfikà i sà przez to niepowtarzalne Oznacza to, e unikatowoêç oprogramowania stanowi zarówno o sukcesie jego wdro enia, jak i o zwiàzanych z nim kosztach System zarzàdzania, uwzgl dniajàcy wszystkie niuanse funkcjonowania firmy, musi byç projektowany dok adnie do jej potrzeb Oznacza to, e brak mo liwoêci wykorzystania wczeêniej opracowanych modu ów programowych (powsta ych np przy okazji Dr in S awomir K os i prof dr hab in Zbigniew Banaszak sà pracownikami Instytutu Informatyki i Zarzàdzania Uniwersytetu Zielonogórskiego innych aplikacji) podra a jego koszty Budowa zaê systemu zarzàdzania uwzgl dniajàcego potrzeby wszystkich potencjalnych jego u ytkowników (pomijajàc ju stopieƒ jego póêniejszego wykorzystania) jest nierealna, ze wzgl du na niezb dne koszty i mo liwoêci wykonania Wielu producentów systemów klasy ERP (takich jak np SAP, BAAN, IFS) oferuje gotowe rozwiàzania systemów zarzàdzania przep ywami pracy Oferowany w nich poziom szczegó owoêci specyfikacji nie pozwala jednak na dok adnà identyfikacj i modelowanie procesów wp ywajàcych na funkcjonowanie przedsi biorstwa atwo zauwa yç, e analiza przebiegu poszczególnych procesów nie pozwala na wyciàganie ogólnych wniosków, z kolei analiza ca oêciowa, uwzgl dniajàca zwiàzki zachodzàce pomi dzy wszystkimi procesami przedsi biorstwa, wymaga czasoch onnej budowy kosztownego modelu symulacyjnego W przypadku dynamicznie zmieniajàcych si przedsi biorstw rozwiàzanie takie mo e okazaç si bardzo czasoch onne, zaê koszty budowy modelu mogà przekroczyç ewentualne zyski wynikajàce z przewidywanego usprawnienia przep ywów pracy Alternatywne do przedstawionego podejêcie zak ada osiàganie zadanej jakoêci przep ywów pracy przy spe nieniu okreêlonych wymagaƒ na sk adowe procesy biznesowe oraz àczàce je relacje PodejÊcie to zak ada mo liwoêç syntezy po àdanego przep ywu pracy przy spe nieniu wielu warunków zwiàzanych 32

2 min z ograniczeniami zasobowymi rozwa anego przedsi biorstwa Celem niniejszego opracowania jest propozycja pewnej metodyki planowania przep ywów pracy w przedsi biorstwie przemys owym, którego ocena funkcjonowania obejmuje takie kryteria, jak [1, 2, 3]: czas realizacji i koszty wykonania Przep yw pracy Potrzeba wyznaczania harmonijnego przep ywu pracy (optymalnie koordynujàcego przep yw materia ów, energii, si y roboczej, informacji, kapita u itd) wymusza koniecznoêç automatyzacji procedur regulujàcych przep ywy dokumentów, informacji oraz zadaƒ krà àcych pomi dzy poszczególnymi u ytkownikami Procedury takie obejmujà zazwyczaj zbiory ustalonych regu, których przestrzeganie gwarantuje osiàgni cie planowanego celu przedsi biorstwa Systemy zarzàdzania przep ywami pracy (ang Workflow Management Systems) umo liwiajà definiowanie, zarzàdzanie i automatycznà realizacj przep ywów pracy na podstawie ich zadanej specyfikacji Systemy tego typu okreêlajà, tworzà i zarzàdzajà przep ywami pracy za pomocà wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania, dzia- ajàcego zwykle na kilku zbiorach procedur podstawowych [ang engine], b dàcych w stanie interpretowaç definicje procesu, wspó dzia aç z uczestnikami i, jeêli jest taka potrzeba, odwo ywaç si do u ycia informatycznych narz dzi i aplikacji Stosowana terminologia, opracowana przez organizacj zrzeszajàcà producentów i u ytkowników systemów zarzàdzania przep ywami pracy wwwaiimorg/ [4, 5], korzysta min z poj cia procesu biznesowego oraz przep ywu pracy Przez proces biznesowy rozumiany jest zwykle zbiór po àczonych procedur lub dzia aƒ, które wspólnie realizujà cel biznesu (lub jego polityk ), zazwyczaj w kontekêcie zadanej struktury organizacyjnej okreêlajàcej role i zwiàzki funkcjonalne W tym kontekêcie, przep yw pracy kojarzony jest z globalnà bàdê cz Êciowà automatyzacjà procesu biznesowego, w którym dokumenty, informacje lub zadania, zgodnie ze zbiorem sformalizowanych zasad post powania, sà przesy ane mi dzy uczestnikami w celu ich realizacji Dzi ki zastosowaniu tak zorganizowanych systemów zarzàdzania pracownicy poszczególnych wydzia ów sà automatycznie, w odpowiednim czasie (zsynchronizowanym z ca ym procesem), powiadamiani o oczekujàcych ich zadaniach Oznacza to mo liwoêç uzyskania przewagi nad konkurencjà, mi dzy innymi w zakresie poziomu obs ugi zleceƒ (terminowoêç, zgodnoêç ze specyfikacjà, serwis, wdro enie, koszty itd), w efekcie sprawnego zarzàdzania przep ywami pracy w przedsi biorstwie produkcyjnym Modelowanie Istnieje wiele technik modelowania przep ywów pracy, w których odpowiednie procesy modelowane sà jako [5]: Êcie ki kierowania dokumentów pomi dzy okreêlonymi u ytkownikami, stanowiskami lub grupami struktury organizacyjnej, ciàg punktów kontrolnych i zwiàzanych z nimi punktów podejmowania decyzji przez u ytkownika, ciàg zdarzeƒ, takich jak: decyzje podejmowane przez cz owieka i zdarzenia automatyczne, zbiór powiàzanych punktów kontrolnych, dokumentów, ról i zale noêci, struktura organizacyjna dost pnych zasobów produkcyjnych, zbiory czynnoêci, opisane przez przep ywy obiektów, ich akumulacj oraz regu y przetwarzania produktu wejêciowego w wyjêciowy, kompleksowe transakcje obejmujàce klienta, wykonawców i warunki do spe nienia ( àcznie z ograniczeniami czasowymi) Wymienione techniki modelowania procesów biznesowych umo liwiajà analiz ich przep ywu z uwzgl dnieniem realizacji poszczególnych funkcji, jakie spe niajà w przedsi biorstwie Oznacza to, e w celu uzyskania pe nego, rzeczywistego obrazu funkcjonowania przedsi biorstwa nale y stosowaç je równoczeênie, co w praktyce nigdy nie jest osiàgalne W przedstawionym kontekêcie problem wyznaczania struktury efektywnych procesów biznesowych mo na rozwa aç, zak adajàc oddzia ywanie ograniczeƒ zasobowych przedsi biorstwa, ograniczeƒ zwiàzanych z liczbà pracowników i maszyn, dost pnymi finansami, materia ami itp Mo na przyjàç, e rozwa ane przedsi biorstwo realizuje produkcj jednostkowà, a procesy biznesowe zwiàzane z obs ugà zlecenia produkcyjnego O j obejmujà poni sze zadania: 1 Klient przesy a zapytanie ofertowe do dzia u handlowego 2 Dzia handlowy sprawdza w dziale technicznego przygotowania produkcji (TPP), czy zamówienie jest wykonalne i ile czasu zajmie projektowanie 3 W przypadku gdy zlecenie jest wykonalne, dzia handlowy przygotowuje wst pnà kalkulacj kosztów i udziela odpowiedzi na zapytanie klienta 4 JeÊli klient akceptuje warunki oferty, podpisuje umow, zaê dzia handlowy otwiera zlecenie sprzeda y i powiadamia dzia TPP o koniecznoêci wykonania projektu 5 Dzia TPP opracowuje projekt i technologi wytworzenia wyrobu 6 Na podstawie dokumentacji TPP planista tworzy harmonogram produkcji 7 Dzia zakupów planuje zapotrzebowanie materia- owe w systemie MRP (Material Requirements Planning) 8 Zg oszone zapotrzebowanie jest przetwarzane przez dzia zaopatrzenia, wystawiane sà zamówienia i materia y zostajà zakupione Przyj cie materia ów odbywa si na podstawie zamówieƒ 9 Na podstawie informacji o dost pnoêci materia- ów dzia produkcji rozpoczyna realizacj zlecenia 10 W trakcie realizacji zlecenia, poszczególne etapy produkcji sà rejestrowane przez dzia produkcji 11 W przypadku wystàpienia zak óceƒ, powodujàcych przekroczenie planowanych terminów, zawiadamiany jest zarówno dzia handlowy, jak i klient 12 Dzia handlowy jest powiadamiany o zakoƒczeniu produkcji, wystawia dokumenty dostawy produktu do klienta, dokumenty WZ oraz faktur VAT 13 Dzia serwisu jest powiadamiany o zakoƒczeniu produkcji, przeprowadza monta u klienta, podpisuje 33

3 protoko y odbioru i otwiera zlecenie na obs ug gwarancyjnà 14 Dzia finansowy, którego zadaniem jest rozliczanie p atnoêci i ewentualne monitowanie klientów, których nale noêci nie zosta y jeszcze uregulowane, powiadamiany jest o wystawieniu faktury i podpisaniu protoko ów odbioru Wydawa oby si, e planowanie przebiegu przedstawionych procesów biznesowych mo e si odbywaç z zastosowaniem dost pnych narz dzi typu MS Project Nie jest to jednak mo liwe Problem polega na tym, e efektywne sterowanie realizacjà z o onego projektu w przedsi biorstwie (projektu uwzgl dniajàcego obcià enia zasobów wykorzystywanych przy realizacji innych projektów oraz uwzgl dniajàcego bie àce przep ywy materia ów) jest mo liwe dopiero wówczas, gdy sà dost pne dane z systemu ERP (Enterprise Resource Planning) To zaê jest mo liwe dopiero wtedy, gdy wszystkie procesy biznesowe sà ju w aêciwie zamodelowane, a procedury odpowiedzialne za ich realizacj w pe ni zdeterminowane (zautomatyzowane) Mo na przyjàç, e realizowane zlecenie O j opisane jest przez nast pujàce atrybuty: termin rozpocz cia, T Bj T Ej termin zakoƒczenia zlecenia produkcyjnego, R j = (R 1j, R 2j, R Mj ) wektor zasobów niezb dnych do realizacji zlecenia, gdzie M liczba klas zasobów, zaê R ij liczba zasobów potrzebna do wykonania zlecenia O j, V j = (t 1j, t 2j, t Mj ) wektor czasów obcià enia poszczególnych zasobów, gdzie M ca kowita liczba zasobów, C(l, t) j dyskretna funkcja p atnoêci za zlecenie O j, okreêlajàca wysokoêç raty dla okreêlonej liczby p atnoêci l, w okreêlonych terminach t Poni ej przedstawiono przyk adowà dyskretnà funkcj p atnoêci (patrz rys 1) (okresie) czasu t Zerowa wartoêç funkcji oznacza niedost pnoêç zasobu w danym czasie Funkcja ta powstaje (przy u yciu systemu ERP) na podstawie oszacowania kosztów wykorzystania zasobów, które zale à od stawki akordowej, stawki amortyzacyjnej oraz aktualnego obcià enia zmiany roboczej, podczas której dany zasób jest dost pny, a tak e kosztów transportu itd Na podstawie planowanych obcià eƒ (zleceƒ produkcyjnych) oraz kalkulacji kosztów wykorzystania zasobów produkcyjnych, dla wszystkich zasobów nale àcych do wczeêniej wyszczególnionych klas, korzystajàc z systemu ERP mo na sporzàdziç wykres pokazany na rys 2 R i (k), gdzie n = 1, 2,, K, oznacza koszt wykorzystania k-tego zasobu nale àcego do zasobów Jak wynika z rys 2, w 26 i 27 tygodniu roku, zasób R i (1) jest niedost pny (jest np maksymalnie obcià- ony, poddany procesowi remontowemu, obs uga ma urlop itd) KolejnoÊci przebiegu procesów biznesowych zwiàzanych z realizacj zlecenia O j przedstawia graf na rys 3 Rys 3 Graf kolejnoêci wykonywania procesów biznesowych obs ugujàcych zlecenie O j Przy za o eniu, e dana jest liczba R ij zasobów wykorzystywanych w ka dym procesie biznesowym, czasy obcià enia zasobów oraz terminy rozpocz cia T Bj i zakoƒczenia zlecenia produkcyjnego T Ej, mo na wyznaczyç czas trwania ka dego czàstkowego procesu biznesowego Mo na równie wyznaczyç diagram Gantta; harmonogram realizacji zlecenia O j (rys 4) Rys 1 Dyskretna funkcja p atnoêci za zlecenie O j Procesy biznesowe obs ugujàce zlecenie O j oznaczane sà jako P 1j, P 2j, P Nj R Pkj liczba zasobów R 1j, R 2j, R Mj koniecznych do realizacji procesu biznesowego P j Opisu stanu systemu dokonuje si za pomocà dyskretnej funkcji kosztów wykorzystania zasobów F(R i, t) Funkcja ta umo liwia okreêlenie kosztów u ycia zasobów nale àcych do w jednostce Rys 4 Harmonogram przebiegu procesów biznesowych Rys 2 Dyskretna funkcja kosztów wykorzystania zasobów atwo zauwa yç, e je eli harmonogram przebiegu procesów biznesowych zosta wyznaczony za pomocà metody CPM (ang Critical Path Method), to dla ka dego procesu biznesowego P kj, gdzie k =1, 2,, N; j = 1, 2,, M, mo na wyznaczyç najwczeêniejszy mo liwy termin rozpocz cia procesu T BPkj i najpóêniejszy mo liwy termin rozpocz cia procesu T Epkj 34

4 Przedstawiony sposób wyznaczania przebiegu procesów biznesowych, wykorzystujàcy koncepcj teorii ograniczeƒ [6], mo na ujàç w postaci zautomatyzowanej procedury syntezy przep ywu pracy, przep ywu zwiàzanego z obs ugà O j zlecenia produkcyjnego (rys 7) Parametry przep ywu pracy determinujà ograniczenia czasowo-kosztowe warunkujàce obs ug zlecenia produkcyjnego w zadanym terminie i po przyj tych kosztach (uwzgl dniajàc ewentualne koszty obs ugi kredytu zwiàzane z jego realizacjà) Rys 5 Koszty przebiegu procesu P 6 w zale noêci od terminu rozpocz cia Na podstawie dyskretnej funkcji kosztów wykorzystania zasobów oraz liczby zasobów w zadanych klasach potrzebnych do realizacji zlecenia O j w przedziale czasu T Pkj = (T Epkj T BPkj ) (tzn w przedziale czasu wyznaczanym przez terminy rozpocz cia i zakoƒczenia zlecenia produkcyjnego) mo na wyznaczyç najni szy koszt przebiegu procesu biznesowego Procedur wyznaczania kosztów przebiegu zleceƒ nale y rozpoczàç od procesów, które sà najbardziej kosztowne, najd u ej trwajà i mogà powodowaç najwi kszà liczb zak óceƒ (np zwiàzanych z produkcjà lub jej technicznym przygotowaniem) Przyk adowy proces przeszukiwania przedzia u czasu dla procesu P 6 przedstawiono na rys 5 W ramach dost pnego limitu czasu, dla danego procesu, mo na rozwa yç wykorzystanie ró nej liczby zasobów Mniejsza liczba zasobów powoduje wyd u enie czasu realizacji procesu, mo e jednak wp ynàç na obni enie kosztów jego realizacji W wyniku okreêlenia kosztów realizacji procesów (kosztów wykorzystania zasobów w okresie czasu) mo liwe jest wyznaczenie dyskretnej funkcji obrazujàcej zapotrzebowanie na Êrodki w trakcie realizacji zlecenia produkcyjnego (rys 6) Rys 6 Zestawienie kosztów i p atnoêci podczas realizacji zlecenia O j Na podstawie przyk adowego zestawienia, przedstawionego na rys 6, mo liwe jest oszacowanie obcià eƒ kredytowych i podatkowych zwiàzanych z obs ugà zlecenia produkcyjnego O j Planowanie przep ywów pracy Rys 7 Metodyka syntezy procesu pracy realizacji zlecenia produkcyjnego Przedstawionà metodyk mo na stosowaç w przypadku produkcji jednostkowej Zak ada ona dost pnoêç danych charakteryzujàcych koszty wykorzystania zasobów w rozwa anym, obj tym planami okresie Zatem, tak jak w przypadku wi kszoêci systemów zarzàdzania przep ywami pracy, wymaga wdro enia systemu ERP w przedsi biorstwie Nale y zwróciç uwag na fakt, e kolejne etapy przedstawionej metodyki dajà si w pe ni zautomatyzowaç Wyznaczenie funkcji C(l, t) j oraz F(R i, t) jest mo liwe przy za o eniu dost pu do aktualnych danych charakteryzujàcych zlecenie O j oraz informacji (pochodzàcych z systemu ERP) o przebiegu aktualnie realizowanej produkcji i zwiàzanym z nià obcià eniu zasobów Wyznaczenie kosztów realizacji poszczególnych procesów odbywa si na podstawie aktualnych stawek godzinowych, amortyzacyjnych, cen materia ów lub wykorzystaniu zasobów kooperacji Podsumowanie Przedsi biorstwo jest obiektem dynamicznym i wszystkie interakcje zwiàzane ze zmieniajàcym si profilem produkcji, za o eniami dotyczàcymi terminów, jakoêci i cenà wyrobów oraz szybkimi zmianami na rynku muszà mieç swoje odzwierciedlenie w transformacji przep ywów pracy Ka dy przep yw pracy wymaga zatem koordynacji wielu czynnoêci, co decyduje o jego cyklu i kosztach, a zatem o wielkoêci generowanej wartoêci dodanej LITERATURA 1 K os S, Woêniak W, Sko ud B: The conditions of maximization charges of resources in the system of repeti- 35

5 tive workflows Institute of Control Engineering, Technical University of Szczecin, August, Mi dzyzdroje, Poland 2000, pp K os S, Woêniak W: Planowanie przep ywu produkcji w przedsi biorstwie wirtualnym Komputerowo Zintegrowane Zarzàdzanie Zakopane stycznia WNT, Warszawa 2000, ss Sko ud B, K os S, Gattner D: Prototyping Organisation Variants of the Repetitive Production Journal of Contemporary Management Issues, Spilt Croatia, Vol 5, No 2 December 2000, pp Hollingsworth D: Workflow Management Coalision The Workflow Reference Model, 1995, wwwwfmcorg, 5 Kobelus JG: Strategie Obs uga przep ywów pracy IDG Poland SA, Warszawa Lepore D, Cohen O: The theory of constraints and the system of profound knowledge The North River Press, Great Barrington, USA 1999

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC ZARZÑDZANIE PORTFELEM W posiada trzy rodzaje portfeli, którymi zarzàdza: portfel rezerw walutowych: portfel funduszy w asnych i portfel funduszu emerytalnego. Poni szy artyku przedstawia podejêcie stosowane

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Enterprise Solutions Sage Enterprise Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Sage Enterprise Kompleksowa obs uga finansów, dystrybucji, produkcji i us ug w Êrednich i du ych przedsi biorstwach System Sage Enterprise

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP dr Lilianna Wa na Wydzia Ekonomii i Zarz dzania, Zak ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski dr in. Irena Bach Wydzia Elektroniki i Informatyki, Katedra Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo