Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: kujawsko-pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: nie dotyczy 1.7 Tytuł projektu: Walka o godne jutro Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Gmina: Powiat lipnowski Chrostkowo 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Chrostkowo/Gminny Ośrodek Pomcy Społecznej w Chrostkowie 2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 99 Nr lokalu: Miejscowość: Chrostkowo nie dotyczy Chrostkowo Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Małgorzata Zalewska - Kierownik GOPS 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Dorota Szyplik Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Chrostkowo 99, Chrostkowo 2.8 Partnerzy: TAK Nazwa organizacji/instytucji: Reginalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku Status prawny: stowarzyszenie Adres siedziby: ul. Toruńska 148, Włocławek Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa Gmina Chrostkowo jest gm. wiejską. Przeważają tu użytki rolne (81% powierzchni) - w większości gospodarstwa niskodochodowe. Liczba mieszkańców wynosi 3104osoby (dane USC Chrostkowo, XII 2011). Łączna liczba klientów pomocy społ. w GOPS wynosiła 206 osób - rodzin, w tym 836 osób w rodzinach (dane: sprawozdanie do MPiPS na koniec 2011r.). Z danych ośrodka wynika, że najczęstszymi powodami przyznania świadczeń były: bezrobocie (78 rodzin), niezaradność życiowa połączona z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i ochroną macierzyństwa (91 rodzin), niepełnosprawność (27 rodzin) oraz ubóstwo (24 rodziny). Niejednokrotnie problemy te powiązane były ze sobą. Z analizy akt i wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socj. wynika, że wymienione powyżej grupy klientów pozostają poza rynkiem pracy nie tylko z powodu wysokiej stopy bezrobocia w powiecie, ale przede wszystkim z powodu skutków, jakie odcisnęło na nich długotrwałe bezrobocie. Osoby te cechuje niska samoocena, brak wiary w swoje możliwości, niski poziom umiejętności i kompetencji społecznych oraz brak umiejętności w zakresie pokonywania trudności życia codziennego. Bezrobocie jest jedną z podstawowych przyczyn dysfunkcjonalności osób i rodzin oraz głównym powodem ubiegania się o świadczenia z pomocy społ. Z danych PUP wynika że stopa bezrobocia w pow. lipnowskim na koniec 2011r. wynosiła 27,8%. Liczba osób bezrobotnych w gm. Chrostkowo na dzień r. (dane PUP Lipno) wynosiła 256 osób, w tym 148 kobiet. Dla większości z tych osób pojęcie praca nie ma obecnie wielkiego znaczenia. Lata pozostawania bez zatrudnienia spowodowały zatracenie wartości, jakie niesie ze sobą wykonywanie pracy. Osoby te nie mają żadnych planów dotyczących kariery zawodowej, zaś deklarowana chęć do podjęcia pracy i jednocześnie tłumaczenie jej braku sytuacją gospodarczą to najczęściej pusty slogan, dzięki któremu mogą korzystać ze świadczeń ops. Osobom tym brakuje również wiedzy na temat możliwości przekwalifikowania się. Dużą grupę klientów GOPS stanowią ponadto środowiska, które jako przyczynę ubiegania się o pomoc wskazują niepełnosprawność. W tej grupie znaczny odsetek stanowią osoby bierne zawodowo, mimo że są w wieku aktywności zawodowej. Ze względu na brak na terenie gminy szkół integracyjnych, organizacji pozarządowych, czy jakichkolwiek innych form wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, osoby te skazane są na izolację w środowisku lokalnym. Kolejną sporą grupę klientów ośrodka stanowią K borykające się z niezaradnością życiową, głównie w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Zasilają one grupę osób bezrobotnych ze względu na wyżej wskazane problemy, jak również na fakt, że mają pod swoją opieką osoby zależne - małe dzieci, dla których brakuje zorganizowanych form opieki na terenie gminy. Często ze swoimi problemami pozostają same, ponieważ M nie angażują się w "sprawy domu", uważając że do nich należy jedynie pozyskanie środków na utrzymanie rodziny. Poza tym uważają, że przejęcie roli gospodyni byłoby dla nich uwłaczające. W związku z tym najczęściej w takich domach nie pracują dwie strony. W konsekwencji K są sfrustrowane, niekiedy w depresji i nie widzą możliwości rozwiązania swoich problemów. Z danych wskazanych wyżej wynika, że na terenie gminy to K stanowią większość grupy bezrobot. i częściej zgłaszają się o pomoc do ops, co świadczy o ich gorszym położeniu w stosunku do M. To one biorą na barki problemy rodzinne i nie potrafią znaleźć samodzielnie rozwiązania. Wszystko to wpłynęło na decyzję pracowników GOPS o Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

4 ujęciu w projekcie większej liczby K niż M. Z wywiadów środow. przeprowadzanych przez pracowników socj. można wnioskować, że potrzeby klientów pomocy społ. odnoszą się głównie do pomocy finansowej. Niektórzy wykazują również potrzebę spotkań z psychologiem (głównie K), ewentualnie pytają się o możliwości udziału w zajęciach, które pozwoliłyby im wyjść z domu. Osoby te rzadko mają plany na życie, żyją dniem dzisiejszym. Nie widzą możliwości poprawy swojej sytuacji. Dzięki realizowanym projektom w latach ubiegłych i uzyskaniu inf. na ten temat od osób już korzystających ze wsparcia, ich oczekiwania koncentrują się na możliwości integracji ze społecznością lokalną, poznania czegoś nowego. Jednocześnie wskazują na wiele barier utrudniających udział w projekcie: K - opieka nad osobami zależnymi, trudności z dotarciem na zajęcia (brak autobusów, własnych samochodów), a Mi chęć podjęcia pracy dorywczej lub sezonowej. Bariery te postaramy się zminimalizować poprzez organizację form wsparcia najbliżej miejsca zamieszkania UP, uwzględniając możliwości lokalnych połączeń komunikacji publ. oraz w godzinach umożliwiających pogodzenie obowiązków domowych z udziałem w projekcie. Działania projekt. wpłyną pozytywnie nie tylko na osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia, ale również ich otoczenie - rodziny, głównie dzieci. Dadzą bowiem możliwość wyrównania szans społeczno-zawodowych, nabycia umiejętności komunikacji w rodzinie, wznowienia prawidłowych relacji między jej członkami. Społeczeństwo lokalne będzie miało okazję uczestniczyć w pogadankach prozdrowotnych. GOPS spełnia wymóg merytoryczny posiadania "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Chrostkowo na lata ". Projekt był konsultowany ze społecznością lokalną - władze UG Chrostkowo, komisja alkoholowa Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych 20UP w 2012r. i 22UP w 2013r. z gminy Chrostkowo, borykających się z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem poprzez usługi wspierające i aktywizujące. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w 2012r. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w 2013r. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów w 2012r. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów w 2013r. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych PALem w ramach projektów realizowanych w latach Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O j.w j.w Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Listy obecności, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia. Pomiar: do 21 dni po zakończeniu. Rejestr kontraktów. Pomiar: do 21 dni po podpisaniu kontraktów. Rejestr umów w PAL. Pomiar: do 21 dni po podpisaniu umów Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

5 3.1.3 Cele szczegółowe projektu Aktywizacja społeczna 20 UP w 2012r. z gminy Chrostkowo poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie, poprawę sytuacji bytowej i rodzinnej. Aktywizacja społeczna 22 UP w 2013r. z gminy Chrostkowo poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie, poprawę sytuacji bytowej i rodzinnej. Aktywizacja zawodowa 9UP w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 11K w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o Wskaźnik pomiaru celu Liczba osób, które ukończyły spotkania grupy samopomoc. n.t. zarządzania budż. domowym, warsztaty prawidłowego funkcjon. rodziny w kontraktach w 2012 Liczba osób, które ukończyły trening kompetencji i umiejętności społecznych w PAL w 2012 Liczba osób, które ukończyły indywidualne spotkania z psychologiem w PAL w 2012 Liczba osób, które odbyły indywidualne konsultacje lekarskie w PAL w 2012 Liczba osób, które wzięły udział w poradnictwie grupowym w zakresie zdrowia w PAL w 2012 Liczba osób, które ukończyły spotkania grupy samopomoc. n.t. zarządzania budż. domowym, warsztaty prawidłowego funkcjon. rodziny w kontraktach w 2013 Liczba osób, które ukończyły trening kompetencji i umiejętności społecznych w PAL w 2013 Liczba osób, które ukończyły indywidualne spotkania z psychologiem w PAL w 2013 Liczba osób, które odbyły indywidualne konsultacje lekarskie w PAL w 2013 Liczba osób, które wzięły udział w poradnictwie grupowym w zakresie zdrowia w PAL w 2013 Liczba osób, kóre ukończyły warsztaty z doradcą zawodowym w kontraktach w 2012r. (1K) i w PAL w 2012r. (2K i 6M) Liczba osób, kóre ukończyły indywidualne konsultacje z trenerm w zakresie komunikacji i motywacji w kontraktach w roku 2012 Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O jw jw jw jw jw Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Lista obecności na formach wsparcia, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia. Pomiar: do 21 dni po zakończeniu. Lista obecności. Pomiar: do 21 dni po odbyciu ostatniej konsultacji. Lista obecności. Pomiar: do 21 dni po odbyciu ostatniego spotkania Lista obecności na formach wsparcia, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia. Pomiar: do 21 dni po zakończeniu. Lista obecności. Pomiar: do 21 dni po odbyciu ostatniej konsultacji. Lista obecności. Pomiar: do 21 dni po odbyciu ostatniego spotkania Lista obecności na formach wsparcia, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia. Pomiar: do 21 dni po zakończeniu. Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

6 charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; Integracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2012r. Aktywizacja zawodowa 8UP w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 14K w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; ntegracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2013r. Zwiększenie efektywności pracy GOPS Chrostkowo poprzez kontynuację zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego w ramach EFS w latach Liczba osób, kóre ukończyły kurs "Pomoc kuchenna" kontraktach w 2012r. Liczba klient. inst. pom. społ., którzy zostaną skierowani na uzupełnienie lub zdobycie wykształc. w formie zajęć szkolnych w kontraktach w 2012 Liczba osób, które wzięły udział w wyjazdach integracyjno - rekreacyjnych w 2012 Liczba osób, kóre ukończyły warsztaty z doradcą zawodowym w PAL w 2013 Liczba osób, kóre ukończyły kurs "Pomoc kuchenna" w kontraktach w 2013 Liczba klient. inst. pom. społ., którzy kontynuować będą uzupełnienie lub zdobycie wykształc. w formie zajęć szkol. w kontraktach 2013 Liczba osób, które wzięły udział w wyjazdach integracyjno - rekreacyjnych w 2013 Liczba pracowników GOPS kontynuujących zatrudnienie w prjekcie w ramach EFS na pełen etat w latach jw Skierowanie do uzupełnienia lub zdobycia wykszt., zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki. Pomiar: do 21 dni po rozpoczęciu roku szkoln Lista obecności na wyjazdach. Pomiar w trakcie i po jw Lista obecności na formach wsparcia, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia. Pomiar: do 21 dni po zakończeniu. Zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki. Pomiar: do 21 dni po rozpoczęciu roku szkoln Lista obecności na wyjazdach. Pomiar w trakcie i po Lista obecności w pracy. Pomiar raz na kwartał 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym W latach grupę docelową projektu stanowić będą osoby korzystające z pomocy społ., w wieku aktywności zawodowej, niepracujące lub zatrudnione (1 rolnik), o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych i osoby niepełnosprawne. Dodatkowym kryterium rekrutacji dla kontraktów socjalnych będzie bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i ochrona macierzyństwa. Kontrakty zostaną podpisane z 12 K w 2012r. i 14 K w 2013r. Będą to K nieradzące sobie w sprawach dnia codziennego, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, dotknięte bezrobociem ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami. K te mają problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i wychowawczych, nie radzą sobie z gospodarowaniem posiadanymi środkami pieniężnymi, nie umieją przygotowywać wartościowych posiłków. W rodzinach, gdzie występują w/w problemy, brakuje umiejętności komunikacji, tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, przekazywania właściwych wzorców i Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

7 dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci troskliwą opieką. W wielu przypadkach dzieci z tych rodzin pozostawione są same sobie, większość czasu wolnego spędzają poza domem, wśród rówieśników i często maja problemy w szkole. Takim K należy się wsparcie, które uświadomi im błędy, jakie popełniają i wskaże kierunki ich rozwiązania, konieczność zmian i naprawy życia własnego oraz rodziny. Część instrumentów akt. Integracji zostanie zrealizowana podczas kilkudniowej sesji wyjazdowej, na którą pojadą razem z dziećmi. Wyjazd będzie okazją do odpoczynku, zmiany klimatu, poznania czegoś nowego, a przede wszystkim zacieśnienia więzi z dziećmi. Podczas wyjazdu nie będą musiały myśleć o przyziemnych obowiązkach domowych, co pozwoli im skupić się na formach proponowanego wsparcia i da możliwość głębszego dotarcia do nich. Umowy w ramach PAL-u zostaną podpisane z 6M i 2K w 2012r. (w tym 3M i 1K niepełnosprawna) oraz z 6M i 2K w 2013r. (w tym 2M i 1K niepełnosprawna) W tej grupie znajdą się osoby bezrobotne, zmagające się z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi, w tym niepełnosprawne, utrudniającymi pojęcie zatrudnienia. Będą to osoby bezrobotne od co najmniej kilku lat, w średnim wieku. Jak wskazują wywiady prowadzone z potencjalnymi UP oraz nasze obserwacje osoby te już dawno straciły nawyki zawodowe, nie mają wiedzy na temat obecnego rynku pracy. Zaniedbują swoje zdrowie. Nie wykazują żadnych inicjatyw ani motywacji do poprawy sytuacji życiowej. Jest to grupa szczególnie trudna i niechętna do współpracy, niemniej jednak będziemy starali się ją zaktywizować poprzez wsparcie w ramach projektu. Diagnoza potrzeb potencjalnych UP została przeprowadzona przez pracowników socjalnych ops wśród klientów GOPS na podstawie wywiadów środowiskowych z ostatnich 6 m-cy 2011r.. Podczas wywiadów w terenie i podczas wizyt klientów ops na miejscu w ośrodku pracownicy socjalni prowadzili rozmowy bezpośrednio (narzędzie diagnozy) celem ustalenia potrzeb UP. Rozmowy przeprowadzono z około 40 osobami. Ponad 60 % diagnozowanych osób wyraziło zainteresowanie udziałem w projekcie. Wyniki diagnozy jednoznacznie wskazują, że wsparcie proponowane w projekcie jest zgodne z oczekiwaniami i potrzebami potencjalnych UP. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami równości szans K i M w I kwartale 2012r. i 2013r. Rekrutację przeprowadzi koordynator proj., etatowy pracownik socj. projektu. Pomagać im będzie pracownik socj. na dodatku. Na podstawie dokumentacji socjalnej ops, przy wykorzystaniu danych i informacji zebranych podczas diagnozy potrzeb wytypowane zostaną osoby, które zostaną bezpośrednio poinformowane o realizacji projektu i jego założeniach. Zainteresowani będą wpisywać się na listę potencjalnych odbiorców projektu, z której, biorąc pod uwagę kryteria doboru grup docelowych, wytypowane zostaną osoby, z którymi zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy celem ustalenia ich motywacji do działania. Po rozmowach ustalona zostanie ostateczna lista UP i lista rezerwowa (2 osoby spełniające kryteria uczestnictwa do PAL i 2 osoby do kontraktów socjalnych), na wypadek rezygnacji któregoś z UP. Listy zatwierdzi kierownik GOPS. Taki sposób rekrutacji pozwoli bezpośrednio zidentyfikować problemy, eliminuje przypadkowy wybór. Wszyscy UP podpiszą dokumenty wymagane przez IPII. Żadna z osób zgłaszających chęć udziału w projekcie nie będzie dyskryminowana ze względu na płeć, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność. Inne czynniki niż wymienione nie będą brane pod uwagę Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

8 w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Zadania Nr 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji 1 Aktywna integracja (dotacja EFS) Zadanie to w latach zostanie zrealizowane za pomocą kontraktów socjalnych i PAL. Umowy w PAL zostaną podpisane z 6M i 2K w 2012 oraz z 6M i 2K 2013r. W ramach PAL-u wykorzystane będą następujące instrumenty aktywnej integracji: -I. A. SPOŁECZNEJ j trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 8UP w 2012 i 8 UP w I. A. SPOŁECZNEJ k poradnictwo specjalistyczne (indywidualne konsultacje lekarskie) dla 8UP w 2012 i 8 UP w I. A. SPOŁECZNEJ k poradnictwo grupowe w zakresie zdrowia dla 8UP w 2012 i 8 UP w 2013; spotkania te ze specjalistą w zakresie danej dziedziny (np. cukrzyca dietetyka) będą publicznie dostępne, będzie mogło wziąć w nich udział otoczenie UP: np. sąsiedzi, mieszkańcy danej wsi. Społeczeństwo będzie informowane poprzez umieszczenie ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych, kontakty pracowników ośrodka z odbiorcami świadczeń, za pomocą tzw. poczty pantoflowej. -I. A. SPOŁECZNEJ l indywidualne spotkania z psychologiem wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 2 K w 2012 i 2 K w I. A. ZAWODOWEJ warsztaty z doradcą zawodowym dla 8UP w 2012 i 8 Cel szczegółowy projektu Aktywizacja społeczna 20 UP w 2012r. z gminy Chrostkowo poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie, poprawę sytuacji bytowej i rodzinnej. Aktywizacja społeczna 22 UP w 2013r. z gminy Chrostkowo poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie, poprawę sytuacji bytowej i rodzinnej. Aktywizacja zawodowa 9UP w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 11K w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

9 UP w 2013 Produkty (tożsame dla lat ): 8 umów w PAL, min. 32 godz. treningu kompetencji i umiejętności społecznych; 2 konsultacje lekarskie na 1 UP; min. 5 spotkań grupowych poradnictwa grupowego w zakresie zdrowia; min. 2 godz. spotkań indywidualnych z psychologie; min. 32 godz. warsztatów z doradcą zawodowym. Weryfikacja: listy obecności, programy form wsparcia, dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia Kontrakty zostaną podpisane w 2012r. z 12 K i w 2013r. z 14K. W ramach kontraktów wykorzystane będą następujące instrumenty aktywnej integracji (po 3 na każdego UP, z tym że 1K, która zostanie skierowana do uzupełnienia wykształcenia w 2012r. podpisze nowy kontrakt i skorzysta z 3 instrumentów, a w 2013r. będzie kontynuowała kontrakt, korzystając z 1 instrumentu: zajęć szkolnych): - I. A. SPOŁECZNEJ i spotkania w ramach grupy samopomocowej n.t zarządzania budżetem domowym Czas to pieniądz dla 11K w 2012 i 14K w I. A. SPOŁECZNEJ l - warsztaty prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 11K w 2012 i 14K w I. A. EDUKACYJNEJ - kurs Pomoc kuchenna dla 11K w 2012 i 14K w I. A. EDUKACYJNEJ - zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem lub zdobyciem wykształcenia dla 1 K w 2012 i I. A. ZAWODOWEJ - warsztaty z doradcą zawodowym indywidualny plan działania dla 1K w I. A. ZAWODOWEJ indywidualna konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji dla 1K w 2012 Spotkania w ramach grupy samopomocowej i warsztaty prawidłowego funkcjonowania rodziny odbędą się częściowo w formie warszt. stacjonarnych i. grupowych wyjazdowych. W warszt. grupowych wyjazdowych udział wezmą UP z dziećmi. Produkty: 12 nowych kontraktów w 2012r., 14 nowych kontraktów w 2013r., 1 kontynuowany kontrakt w 2013r.; 2 spotkania w ramach grupy samopomocowej (min. 10 godz. łącznie) n.t. zarządzania budżetem domowym Czas to pieniądz w 2012r. i 2013r.; 1 warsztaty (min. 32 godz.) prawidłowego funkcjonowania rodziny w 2012r. i 2013r.; 1 kurs (42 godz.) Pomoc kuchenna ; 1 warsztaty (4 godz.) z doradcą zawodowym; 1 indywidualna konsultacja z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; 1 zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem lub zdobyciem wykształcenia. Weryfikacja: listy obecności, programy form wsparcia, dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu form wsparcia, skierowanie do podjęcia nauki w formie zajęć szkolnych, zaświadczenie ze szkoły o podjęciu nauki. 2 Praca socjalna (dotacja EFS i wkład własny) Zad. to polegać będzie na upowszechnianiu aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez kontynuację zatrudnienia w ramach EFS w projekcie pracownika socjal. na umowę o pracę, pełen etat. Jego zadania: rekrutacja UP, zawarcie kontraktów i umów w PAL, monitoring wsparcia skierowanego do UP, zaangażowanie w realizację zad. 1 "Aktywna integracja". Ze względu na pracę w terenie zostanie mu wypłacona tzw. ubraniówka i ekwiwalent za pranie oraz dodatek za pracę w terenie. Będzie miał również wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 i 2012 oraz nagrodę i FŚS. szkolnych; Integracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2012r. Aktywizacja zawodowa 8UP w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 14K w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; ntegracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2013r. Zwiększenie efektywności pracy GOPS Chrostkowo poprzez kontynuację zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego w ramach EFS i rozszerzenie zakresu obowiązków pracownikowi socjalnemu GOPS o zadania związane z projektem w latach Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

10 Pracownikowi socjalnemu zatrudnionego w GOPS Chrostkowo za bezpośrednią realizację zadań na rzecz aktywnej integracji wypłacony zostanie dodatek specjalny. Pracownik ten weźmie także udział w rekrutacji UP. Produkty: 1 etat współfinansowany w ramach EFS w 2012 i 2013 (weryfikacja: umowa o pracę); 1 etat z dodatkowymi obowiązkami w ramach projektu w 2012 i 2013 (weryfikacja: ksero umowy o pracę, pismo kierownika o przyznaniu dodatku specjalnego za dodatkowe obowiązki). 3 Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) W latach wszyscy UP otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego i/lub celowego specjalnego, przyznanego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, stanowiącego uzupełnienie zadania 1 aktywna integracja. Zasiłki wypłacane będą po zakończeniu każdej formy zajęć. Wysokość zasiłku zależeć będzie od frekwencji UP na zajęciach. Produkty: 20 zasiłków celowych i/lub celowych specjalnych w 2012r. i 22 zasiłki w 2013r., weryfikacja: lista wypłat zasiłków. 4 Działania o charakterze środowiskowym (dotacja EFS) Działania te w latach zostaną skierowane do UP i ich najbliższego otoczenia, zwłaszcza dzieci. Planuje się zorganizowanie 2 wyjazdów integracyjno - rekreacyjnych. Miejsca wyjazdów zostaną ustalone z UP po zakończeniu procesu rekrutacji. Zaplanowano wynajem autokaru, zakup wyżywienia, biletów wstępu, opłaty parkingowe, ubezpieczenie i in. Produkty: 2 wyjazd w 2012r. i 2 w 2013r. (weryfikacja: dokumentacja Aktywizacja społeczna 20 UP w 2012r. z gminy Chrostkowo poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie, poprawę sytuacji bytowej i rodzinnej. Aktywizacja społeczna 22 UP w 2013r. z gminy Chrostkowo poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie, poprawę sytuacji bytowej i rodzinnej. Aktywizacja zawodowa 9UP w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 11K w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; Integracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2012r. Aktywizacja zawodowa 8UP w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 14K w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; ntegracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2013r. Aktywizacja zawodowa 9UP w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 11K w 2012r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

11 finansowa, listy obecności). kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; Integracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2012r. Aktywizacja zawodowa 8UP w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez warsztaty z doradcą zaw. i indywidulne konsultacje z trenerem w zakresie komunikacji i motywacji; aktywizacja edukacyjna 14K w 2013r. z gm. Chrostkowo poprzez podniesienie lub nabycie nowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz 1 K w 2012 i 2013 poprzez uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych; ntegracja 20 UP z gm. Chrostkowo poprzez udział w wyjazdach integracyjno - edukacyjnych w 2013r. 5 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 6 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi. Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Cel główny projektu oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach wskaźniki wpłyną na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu POKL poprzez zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji 42 klientom instytucji pomocy społ. (bezrobotnym - w tym niepełnosprawnym, w wieku aktywności zawodowej i korzystającym z pomocy społecznej). Wartością dodaną projektu będzie realizacja wśród podopiecznych GOPS Chrostkowo kompleksowego wsparcia w postaci instrumentów aktywnej integracji. Działania te poprawią wizerunek GOPS poprzez zwiększenie oferowanych form pomocy. Cel główny projektu oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach wskaźniki wpłyną na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu POKL poprzez objęcie 26 klientów instytucji pomocy społecznej kontraktami socjalnymi. Projekt zgodny jest z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równych szans, zasadą równości K i M, koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem krajowym i wspólnotowym, Planem Działania dla Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

12 Priorytetu VII na rok 2012, ponieważ obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne i spełnia kryteria dostępu w nim zawarte, zapisami Priorytetu VII POKL, w ramach którego planowane jest podjęcie działań ułatwiających osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostęp do rynku pracy. Projekt jest zgodny z SzOP POKL, Poddziałaniem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"- poprzez realizację kontraktów socjalnych i PAL upowszechniających rozwój form aktywnej integracji, jak również wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zapewnienie usług o charakterze zawodowym, społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym. Wpisuje się również w Strategię Rozwoju WK-P na lata , ponieważ skierowany jest do osób znajdujących się w gorszym położeniu i ma na celu poprawę ich sytuacji oraz w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Chrostkowo w latach Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Wydatki GOPS za 2011r ,71zł. GOPS posiada doświadczenie w realizacji projektów systemowych. W latach UP były osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, z rodzin, w których występowała przemoc, alkoholizm oraz niepełnosprawność. Wsparciem objęliśmy 38K i 11M. Realizowano kontrakty socj. i PAL, w ramach których zorganizowane były kursy zaw., zajęcia warsztatowe m.in. treningi kompetencji społ., warsztaty z doradcą zaw., indywidualne zajęcia z psychologiem, warsztaty rękodzieła, warsztaty umiejętności wychowaw. W latach poprzednich zakładane rezultaty zostały osiągnięte. GOPS spełnia wymogi finansowe i organizacyjne. Przychody Partnera za 2010r.: ,12 zł 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników W latach projekt nadzorować będzie koordynator (pracownik socj. pracujący w latach ubiegłych na tym stanowisku), współpracujący z kierownikiem GOPS i księgową GOPS obsługującą jednocześnie projekt. Raz na 4 miesiące odbywać się będzie spotkanie zespołu projektowego, w celu sprawnego i prawidłowego zarządzania, monitoringu wsparcia, w których uczestniczyć będą pracownicy socjalni GOPS, kierownik i księgowa GOPS oraz Partner. Obowiązki koordynatora: koordynowanie działań, komunikacja z IP, nadzór nad promocją, zakupy wg budżetu, sporządzanie wniosku o płatność w części opisowej, rekrutacja UP.Obowiązki kierownika: odpowiada za decyzje kluczowe zatwierdza ostateczna listę UP, podpisuje dokumenty. Obowiązki księgowej: nadzór nad realizacją budżetu, prowadzenie dokumentacji finansowej, opisywanie dokumentacji finansowej, sporządzanie wniosku o płatność w części finansowej. Działania promocyjno informacyjne zgodne będą z Planem Komunikacji POKL i Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. W zarządzaniu zaplanowano dodatek specjalny dla koordynatora, pokrycie kosztów podróży służb., jednorazowe wynagrodzenie za obsługę strony internetowej (będzie to praca ciągła, polegająca na bieżącym zamieszczaniu na stronie terminów oraz informacji o realizacji danego wsparcia, zdjęć, itp.), zakup materiałów promocyjnych, artykuł podsumowujący w prasie, organizację spotkania podsumowującego. W realizację projektu zaangażowane zostaną zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS i UG Chrostkowo oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu i będący na wyposażeniu ops. Biuro projektu znajduje sie w siedzibie GOPS. Przewiduje się równościowe zarządzanie projektem. Partner oraz wykonawca instr. aktywnej integracji zostanie przeszkolony z zasady równości szans K i M przez osobę, która wzięła udział w szkoleniu w tym zakresie zorganizowanym przez ROPS w Toruniu. Partnerem projektu jest Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

13 stowarzyszenie RCIE we Włocławku. Przy wyborze Partnera kierowano się jego dotychczasowym doświad. w realizacji projektów i dotychczasową współpracą, która przyczyniła się do realizacji projektu systemowego w latach ubiegłych zgodnie z założeniami. Partner służył będzie pomocą przy realizacji i rozliczaniu projektu, brał udział w spotkaniach zespołu projektowego, współuczestniczył w wyborze wykonawcy instrumentów aktywnej integracji. OPS zleci wykonanie zad. 1 Aktywna integracja firmie zewnętrznej (poza wsparciem dla 1 UP na kontrakcie, który podejmie naukę), wybranej zgodnie z ustawą Pzp, posiadającej doświadczenie w realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach projektów systemowych. Lider i Partner utworzą Grupę Sterującą zaangażowaną w realizację projektu na każdym etapie, wspierającą Lidera w podejmowaniu decyzji strategicznych. Grupa Sterująca odpowiedzialna będzie za kontrolę nad zgodnością działań z przyjętymi celami, terminami, kosztami. Lider i Partner przygotowali projekt wspólnie. Projekt monitorowany będzie w sposób ciągły, przez pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach EFS. Projekt monitorowany będzie w sposób ciągły przez pracownika socjal. zatrudnionego w ramach EFS. Który utrzymywać będzie stały kontakt z UP, motywować ich do udziału w projekcie i zapobiegać rezygnacji. Pomagać mu będzie pracowni socjl. na dodatku. Koordynator będzie utrzymywał stały kontakt z firmą realizującą wsparcie, by w razie wystąpienia trudności natychmiast reagować, systematycznie sprawdzać listy obecności poprzez wizyty monitorujące. Narzędzia wykorzystywane podczas monitoringu: rozmowy tel. i bezpośrednie z UP, obserwacje prowadzone przez personel projektu i prowadzących zajęcia, wizyty monitorujące. Działania projektowe nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. OPS ma podpisane porozumienie z PUP regulujące zasady współpracy na rzecz działań aktywnej integracji. Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

14 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,17 zł ,44 zł ,61 zł Koszty bezpośrednie ,17 zł ,44 zł ,61 zł w tym stawki jednostkowe w tym kwoty ryczałtowe Zadanie 1: Aktywna integracja (dotacja EFS) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 2: Praca socjalna (dotacja EFS i wkład własny) ,96 zł ,08 zł ,04 zł Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) Zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym (dotacja EFS) 4 501,62 zł 4 522,36 zł 9 023,98 zł Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie projektem ,59 zł ,00 zł ,59 zł w tym koszty personelu 9 607,00 zł 9 807,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie ,00 zł 2 245,00 zł rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny ,59 zł ,17 zł ,76 zł w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.3 Wnioskowane dofinansowanie ( ) ,58 zł ,27 zł ,85 zł 4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 6 746,65 zł Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

15 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.* * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

16 OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu *: Reginalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

17 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Aktywna integracja (dotacja EFS) 1. Realizacja kontraktów socjalnych (średnio kwota na osobę) 2. Realizacja kontraktów socjalnych (średnio kwota na osobę) 3. Realizacja umów w PAL (średnio kwota na osobę) Cross-financing (T/N) Zadanie 2 - Praca socjalna (dotacja EFS i wkład własny) 4. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego (umowa o pracę + składki pełen etat) - dotacja EFS 5. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego kontynuującego zatrudnienie za rok wkład własny i wkład własny 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla prac. socjalnego kontynuującego zatrudnienie - wkład własny Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2012 Cena jednost. NIE NIE NIE TAK osoba 11, ,00 zł Łącznie ,17 zł ,17 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 1, ,00 zł 3 134,00 zł NIE NIE NIE TAK osoba 8, ,00 zł NIE NIE NIE NIE miesiąc 12, ,58 zł ,00 zł ,96 zł ,96 zł NIE NIE NIE NIE miesiąc 1, ,00 zł 2 545,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 1, Dodatek za pracę w terenie dla prac. socjalnego kontynuującego zatrudnienie - dotacja NIE NIE NIE NIE miesiąc 12, EFS 8. Ubraniówka dla prac. socjalnego kontynujuącego zatrudnienie - wkład własny NIE NIE NIE NIE osoba 1, Ekwiwalent za pranie - wkład własny NIE NIE NIE NIE osoba 1,00 126,00 zł 126,00 zł 10. Nagroda dla dla prac. socjalnego kontynujuącego zatrudnienie - dotacja EFS 11. Dodatek specjalny dla pracownika socjalnego + składki za bezpośrednią realizację zadań na rzecz aktywnej integracji - dotacja EFS Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, NIE NIE NIE NIE miesiąc 3, Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

18 12. Zasiłki celowe i/lub celowe specjalne dla uczestników projektu (wkład własny) Zadanie 4 - Działania o charakterze środowiskowym (dotacja EFS) 13. Wyjazd integracyjno - rekreacyjny (wynajem autokaru, zakup biletów wstępu, zakup wyżywienia, opłaty parkingowe, ubezpieczenie UP) - dotacja EFS 14. Wyjazd integracyjno - rekreacyjny (wynajem autokaru, zakup biletów wstępu, zakup wyżywienia, opłaty parkingowe, ubezpieczenie UP) - dotacja EFS NIE NIE NIE NIE osoba 20, ,62 zł NIE NIE NIE NIE wyjazd 1, NIE NIE NIE NIE wyjazd 1, ,62 zł 2 001,62 zł 5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 15. NIE NIE NIE NIE 0,00 6. Zadanie - Zarządzanie projektem ,59 zł 16. Dodatek specjalny dla koordynatora projektu + składki (łącznie 260 godz. przepracowanych przy projekcie) - dotacja EFS 17. Delegacje dla osób zaangażowanych w realizację projektu (średnio 83,00zł na miesiąc) - wkład własny 18. Wynagrodzenie dla osoby za prowadzenie strony www (umowa zlecenie: w godz. x 25 zł/godz., w 2013r. 60 godz. x 25 zł/godz.) - dotacja EFS 19. Materiały promocyjne (naklejki z logo i zestawy piśmiennicze) - wkład własny NIE NIE NIE NIE miesiąc 9,00 923,00 zł 8 307,00 zł NIE NIE NIE NIE miesiąc 12,00 83,00 zł 996,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 1, NIE NIE NIE NIE komplet 1, Artykuł w prasie - wkład własny NIE NIE NIE NIE artykuł 1,00 363,59 zł 363,59 zł 21. Spotkanie podsumowujące projekt - w 2012r. dotacja EFS, w 2013r. : dotacja EFS 2518,83 zł, wkład własny: 133,17 zł NIE NIE NIE NIE spotkanie 1, ,00 zł 2 533,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 1 12 w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % 1. Materiały biurowe - wkład własny komplet 1,00 645,00 zł 645,00 zł 2. Karty telefonicznye do telefonu komórkowego - wkład własny 3. Abonament za domenę i serwer - wkład własny sztuka 11,00 25,00 zł 275,00 zł abonament 1, Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

19 Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,17 zł Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

20 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Aktywna integracja (dotacja EFS) 1. Realizacja kontraktów socjalnych (średnio kwota na osobę) 2. Realizacja kontraktów socjalnych (średnio kwota na osobę) 3. Realizacja umów w PAL (średnio kwota na osobę) Cross-financing (T/N) Zadanie 2 - Praca socjalna (dotacja EFS i wkład własny) 4. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego (umowa o pracę + składki pełen etat) - dotacja EFS 5. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego kontynuującego zatrudnienie za rok wkład własny i wkład własny 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla prac. socjalnego kontynuującego zatrudnienie - wkład własny Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2013 Cena jednost. NIE NIE NIE TAK osoba 14, ,00 zł Łącznie ,44 zł ,44 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 1, NIE NIE NIE TAK osoba 8, ,00 zł NIE NIE NIE NIE miesiąc 12, ,59 zł ,00 zł ,08 zł ,08 zł NIE NIE NIE NIE miesiąc 1, ,00 zł 2 821,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 1, Dodatek za pracę w terenie dla prac. socjalnego kontynuującego zatrudnienie - dotacja NIE NIE NIE NIE miesiąc 12, EFS 8. Ubraniówka dla prac. socjalnego kontynujuącego zatrudnienie - wkład własny NIE NIE NIE NIE osoba 1, Ekwiwalent za pranie - wkład własny NIE NIE NIE NIE osoba 1,00 126,00 zł 126,00 zł 10. Nagroda dla dla prac. socjalnego kontynujuącego zatrudnienie - dotacja EFS 11. Dodatek specjalny dla pracownika socjalnego + składki za bezpośrednią realizację zadań na rzecz aktywnej integracji - dotacja EFS Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) NIE NIE NIE NIE miesiąc 2, NIE NIE NIE NIE miesiąc 3, Suma kontrolna: 7B95-6F1D-5A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012 Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach "Pomagając innym pomagamy sobie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE załącznik do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora PUP z dnia 18.08.2015r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim(i) 1 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Piąta edycja projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracypilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracypilotaż Kielce dn., 13-04-2015r. O G Ł O S Z E N I E Powiat Kielecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jako lider projektu wraz partnerami Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, Gminą Bieliny/Gminnym

Bardziej szczegółowo