ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK"

Transkrypt

1 5

2 IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH IN MEMORY OF ELIZABETH KÜBLER-ROSS MAJA/MAY/2014 ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK 6

3 Pewien rodzaj wtajemniczenia, udzielany przez innych - otwiera wstęp do nauki, doświadczenie - zawsze tylko osobiście osiągalne, daje możnośc czynnego, samodzielnego poznania. Niedoświadczony jedynie się uczy, ale nie poznaje A kind of initiation, granted by others - it opens access to the learning -it always only achievable personally, it gives the possibility of active, self-knowledge. Inexperienced person only learns but does not recognize Ludwik Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego/creation and development of scientific fact 7

4 SPIS TREŚCI /REFERENCE CZEŚC I/PART I INFORMACJE OGÓLNE/GENERAL INFORMATIONS Miejsce obrad / Place of debate List organizatorów /Letter of organizers Honorowy patronat/ Honorary patronage Komitet naukowy/ Scientific committee Organizator konferencji / Organizators Współorganizatorzy konferencji / Co-organizers Komitet organizacyjny/ Organizing committee Patronat medialny/ Media patronage Sponsorzy Konferencji/Conference sponsors Warunki uczestnictwa/ Participations terms Biuro zjazdowe/conference Office Godziny pracy/office opening Regulamin obrad/rule of debates CZĘŚĆ II/PART II PROGRAM KONFERENCJI / PROGRAMME OF CONFERENCE Ramowy program konferencji/programme of Conference Szczegółowy program konferencji/programme of Conference Warsztaty/Workshops Balint Group Goście Konferencji/ Conference guests CZĘŚĆ III/PART III STRESZCZEMIA/SUMMARY 8

5 CZĘŚĆ I PART I INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATIONS 9

6 MIEJSCE OBRAD/ PLACE OF DEBATE 22 maj 2014 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI/ THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 10

7 11

8 23-26 maj 2014 OBRADY/DEBATE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street 12

9 13

10 IMPREZY TOWARZYSZĄCE/ ASSOCIATED PARTIES 14

11 Wieczór (udział w ramach wpisowego)/ Evening (participantion included in fee) Impreza plenerowa w Golf Parku w Lipowym Moście/ Plener party in Golf Parku in Lipowy Most Przejazd autokarami, odjazd z parkingu ul. Szpitalna 37, godz / Shuttle buses, departure from the parking at 37 Szpitalna street,

12 16

13 Wieczór (udział w ramach wpisowego) Evening (participantion included in fee) Spotkanie integracyjne w Restauracji Węgierskiej Tokaj, ul. Malmeda 7, Białystok/ Integrative meeting in Hungarian Restaurant Tokaj, Malmeda 7 Street, Bialystok 17

14 18

15 WYSTAWY/ EXHIBITIONS Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Szpitalna 37, Białystok Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok Szpitalna 37 Street, Białystok Poszukiwania i ekshumacja ofiar systemów totalitarnych - Areszt śledczy Białystok lipiec-październik 2013/ Exploration and exhumation of victims of totalitarian regimes - Detention investigators Białystok July-October 2013 Kiedy śmierć zaśmieje się nade mną, jako ta, co ostatnia się śmieje i narządy pozbawi mocy po kolei, Twoja niech będzie ze mną Moc - Misterium śmierci w Cerkwi Prawosławnej/" When death laugh on me, as the one who laughs the last and deprive organs of power in turn, let your power will be with me - "The Mystery of the death of the Orthodox Church Wystawa prac dzieci nadesłanych na konkursy plastyczny i fotograficzny Kolory tolerancji / Exhibition of children's works submitted for the competitions artistic and photographic "Colors of tolerance" Firm farmaceutycznych i wydawnictw/ Pharmaceutical companies and publishing houses 19

16 LIST ORGANIZATORÓW Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa po raz kolejny do Białegostoku, stolicy regionu, ważnego ośrodka administracyjnego, naukowego, gospodarczego i kulturalnego Polski północno-wschodniej. Wspaniałą okazją ku temu będzie IX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, która odbędzie się w dniach maja 2014 r. w Białymstoku. Tradycyjnie wiodąca tematyka Konferencji będzie dotyczyć pacjenta i jego rodziny, ale także rozlicznych dylematów etycznych, prawnych i społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy ochrony zdrowia. Na konferencji pragniemy scharakteryzować trudności terapeutyczno-pielęgnacyjne w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem umierającym i ciężko chorym w podnoszeniu jego jakości życia, bo szpital nie jest zwykłym warsztatem pracy, a pacjent to nie jest obojętnym obiektem. To cierpiący człowiek, który liczy na naszą pomoc i jej potrzebuje. Od tego, w jaki sposób tę pomoc otrzyma, będzie zależał jego dalszy los i powrót do zdrowia. Chcemy także przedyskutować kwestie związane z okresem żałoby i osierocenia oraz zastanowić się nad miejscem tanatoedukacji w opiece medycznej i sprawdzić wiarygodność słów św. Augustyna "Jeśli do łoża chorego nie podejdziecie z miłością, próżna będzie wasza wiedza i daremny wasz trud". Mamy nadzieję stworzyć okazję do przeżywania szczególnych uczuć i refleksji nad życiem i przemijaniem. Do pokazania, iż śmierć dotyczy nie tylko tych, którzy są ciężko chorzy, ale także osób starszych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, z upośledzeniami genetycznymi i tych, którzy są po prostu bezdomni i za życia już traktowani jako nieobecni, usunięci na margines, tak jakby nie żyli. Pragniemy przybliżyć zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i uzależnień, ponieważ jak twierdziła Bł. Matka Teresa z Kaluty największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą. Wreszcie chcemy przeanalizować szerokorozumiane problemy wielokulturowości w medycynie, w myśl słów Karla Rahnera: Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie. W związku z tym pragniemy zastanowić się nad postrzeganiem różnych kultur przez inne narody, wizją zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowymi uwarunkowaniami w poszczególnych dziedzinach medycyny, miejscem medycyny niekonwencjonalnej w terapii, a także nad dylematami etycznymi w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur. Jesteśmy głęboko przekonani, iż Konferencja będzie wspaniałą okazją do wymiany poglądów i opinii na temat zadań współczesnej medycyny i jej problemów bioetycznych. Wierzymy, że wszyscy uczestnicy Konferencji wyjadą z niej z przekonaniem o prawdziwości słów Elisabeth Kübler Ross Troską i miłością można uzdrowić wielu cierpiących ludzi. Nie chcę przez to powiedzieć, że wiedza medyczna nie jest potrzebna, lecz sama tylko wiedza nikomu nie pomoże. Nie pomożecie ani jednemu człowiekowi, jeśli nie zaangażujecie przy tym głowy, serca i duszy. W mojej pracy z pacjentami nauczyłam się że niezależnie od tego czy są to schizofrenicy, czy niedorozwinięci umysłowo, czy po prostu umierający, że ich życie ma swój cel. Wszyscy oni nie tylko mogą się od Was uczyć, od Was otrzymywać pomoc, ale mogą też stać się Waszymi nauczycielami. Żywimy także głęboką nadzieję, iż to kolejne majowe spotkanie, w najpiękniejszej porze roku, będzie nie tylko wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych i osobistych, ale także zapewni Państwu możliwość poznania pięknego Podlasia, z jego stolicą Białymstokiem. Miasta i regionu, gdzie od wieków żyją wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, gdzie panuje otwartość, życzliwość i gościnność. Regionu, który dzięki unikalnym walorom środowiska naturalnego zyskał miano Zielonych Płuc Polski. Serdecznie zapraszamy Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kuła 20

17 LETTER OF ORGANIZERS Dear Sirs and Madams, In the name of Organizing Committee we are honored to invite you to Bialystok, capital of Podlaskie region, an important scientific, administrative, business and cultural region of north east of Poland. We hope that IX International Scientific Educational Conference Life giving death in memory of Elizabeth Kübler Ross, which will be held in Bialystok, Poland, on May 22 25, 2014 will be a great opportunity for meeting. Traditionally, mail conference area will be focused on patients and their family. Moreover, medical staff everyday problems, like ethical, legal and social dilemmas, will be taken into consideration. During conference we would also like to raise the subject of therapeutic treatment difficulties in interdisciplinary patient care on dying or seriously ill patient. Hospital is not only a working place and patient is not an indifferent object. Patient is a suffering person, who hopes for our help and needs it. The way of this help provision, will be crucial for their future and convalescence. We want to discuss mourning and orphan hood tasks and consider a place of death education in medical care. For above mention consideration crucial are Saint Augustin s words If you do not come to patient s bed with love, your knowledge will be vain and your effort will be futile. We hope to create an opportunity to reflections on live and passing. Death is not only regarded to ill people, but also elderly, mentally ill, dysfunctional, with genetic dysfunction, homeless and underclass people. We want to closer medical staff duties in combating: discrimination, stigmatisation, aggression and addiction. Mother Theresa claimed that the biggest evil is lack of sensitiveness and brotherly love, indifference for neighbour who is underclass, thought by exploitation, moral depravity, poverty and illness. Finally, we want to discuss multicultural tasks in medicine according to Karl Rahner words Tolerance is to be ready to give for a different ideology representative the same intelligence and good will as itself. According to above mentioned, we want to consider a national different perspectives on tasks such different culture, health, illness and death, cultural aspects of certain medicine area, inconvential medicine place in treatment, ethical issues on patients cure from different culture. We are deeply convinced that the Conferences will give us a great opportunity to exchange our views and opinions on the subject of modern medicine tasks and bioethical issues. We hope that all Conference participants will leave it having a courage of Elisabeth Kübler Ross words conviction: With care and love you can heal many suffering people I do not want to say that medical knowledge is not necessary, but only knowledge will not help anyone. You will not help anyone, if you do not involve your head, hearth and soul. In my work with patient I learnt that life has its value, does not matter if patient with schizophrenic, mental dysfunction or just dying. All of them can not only learn from you, take help from your, but also can be your teachers. We sincerely hope that this another May meeting, in the most beautiful season of the year, will be a great chance to establish new scientific and personal contacts, but will also let you get to know our beautiful Podlasie with its capital city of Bialystok; the city and the region, where people of different cultures, religions and nations live together for centuries, where one can face the openness, kindness and hospitality. The region, which gained the name of Green Lungs of Poland, because of its natural environment qualities. We cordially invite! Chairman of Organizational Committee Prof. D. M. Sc. Elżbieta Krajewska-Kułak 21

18 HONOROWY PATRONAT/HONORARY PATRONAGE Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Prof. zw. dr hab. teologii Edward Ozorowski Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Arcybiskup Białostocki i Gdański JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno KOMITET NAUKOWY/SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodnicząca/ Chairwoman Prof. Irena Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Członkowie/ Members Prof. Aouil Bassam, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Prof. Józef Binnebesel, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ks. dr Bogusław Block, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Tomasz Dzierżanowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dr Antigoni Chadzopulu, General Hospital of Kavala, Grecja Prof. Lech Chyczewski,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dr hab. Adam Górski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Dr Magdalena Grassmann, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dr hab. Małgorzata Halicka, Prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku Prof. Jacek Imiela, Warszawski Uniwersytet Medyczny Dr Jerzy Jarosz, Hospicjum Onkologiczne w Warszawie Prof. Aleksander Kabsch, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu Dr Aneta Klimberg, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska,Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy Dr hab. Maria Kózka, Collegium Medicum UJ w Krakowie Ks. dr Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz Hospicjów Dr Dariusz Kuć, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Białostockie Hospicjum dla Dzieci Prof. Krzysztof Leśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. Jacek Łuczak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Hospicjum Palium w Poznaniu Prof. Elżbieta Maciorkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prof. Jerzy T. Marcinkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Associate Prof. Dr. Sevgi Özkan, Pamukkale University, School of Health Sciences,Head of Nursing Department, Turkey Prof. Włodzimierz Piątkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dr Maria Ponto, Kingston University/ST Georges, University of London, Anglia Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Dr hab. Zygmunt Pucko, Collegium Medicum UJ w Krakowie Ks. Prof. Adam Skreczko, Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Dr Bogusław Stelcer, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Doc. dr n. med. Andrzej Szpakow, Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś Prof. Eleni Theodosopoulou, University of Athens, Grecja Prof. Sławomir J. Terlikowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prof. Henryk Wiktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr. Dariusz Wojtecki Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. Prof. Józef Zabielski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 22

19 GŁÓWNY ORGANIZATOR/MAIN ORGANIZERS Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku WSPÓŁORGANIZATORZY/CO-ORGANIZERS Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Polskie Towarzystwo Higieniczne Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu Stowarzyszenie Dobrze Być Razem Fundacja By iść dalej Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Studenckie Koła Naukowe Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Koło Studentów Kierunku Pielęgniarstwo, Koło TROPIK, Koło Wolontariuszy Medycznych Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 23

20 KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZATIONAL COMMITTEE Przewodnicząca/Chairwoman Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wiceprzewodniczący/Vice Chairman Dr n. med. Jolanta Lewko Dr n. med. Cecylia Łukaszuk Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak Czlonkowie zagraniczni/ Foreign members Dr Maria Ponto Dr Antigoni Chadzopulu Rzecznik prasowy/ Spokesman Dr n. o zdrowiu Andrzej Guzowski Pełnomocnicy Przewodniczącej/The plenipotentiaries of Chairman Dr n. o zdrowiu Emilia Rozwadowska - ds. do kontaktu z gośćmi zagranicznymi Dr n. med. Krystyna Kowalczuk - ds. do kontaktu z gośćmi krajowymi Dr n. med. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz - ds. do kontaktu ze sponsorami Mgr Mateusz Cybulski - ds. kontaktu ze sponsorami Mgr Piotr Kułak - ds. obsługi system Coffee Joanna Kułak - ds. obsługi system Coffee Zespół sekretarzy/ Secretary Dr n. med. Barbara Jankowiak - Kierownik Dr n. med. Krystyna Klimaszewska - z-ca Kierownika ds. Dr n. med. Dorota Kondzior - z-ca Kierownika Dr n. med Hanna Rolka - z-ca Kierownika Członkowie/ Members Dr n. med. Anna Baranowska Lek. Bernadetta Blecharczyk Mgr Małgorzata Anna Charyton Mgr Elżbieta Dmitruk Mgr Anna Kalinowska Dr n. med. Beata Kowalewska Dr n. med. Katarzyna Krajewska- Ferishah Bogumiła Kraszyńska Dr n. med. Katarzyna Kawnik Dr Agnieszka Lankau Mgr Anna Mirska Mgr Kamila Okulczyk Dr n.med. Bożena Okurowska-Zawada Dr n. med. Grażyna Paszko-Patej Dr hab. n. hum. Adam Sawicki Dr n. med. Dorota Sienkiewicz Dr n. med. Matylda Sierakowska Mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska Lek. Marta Trypuć Mgr Janusz Wojtkowski Mgr Katarzyna Kurc Księgowa Krystyna Kwaitkowska KOMITET ORGANIZACYJNY PANELU STUDENCKIEGO/ ORGANIZING COMMITTEE OF STUDENTS PANEL Agnieszka Kułak Emilia Harasim Grzegorz Bejda Maciej Jerzy Samusik 24

21 PATRONAT MEDIALNY/ MEDIA PATRONAGE 25

22 SPONSORZY KONFERENCJI/ CONFERENCE SPONSORS 26

23 REGULAMIN OBRAD/ PRESENTATION REGULATIONS Prezentacje ustne Język obrad: polski i angielski Sesje naukowe prowadzone będą przez przewodniczących zgodnie z programem szczegółowym Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 10 minut, referatów na zamówienie minut W przypadku potrzeby prezentacji pracy z użyciem innego sprzętu niż rzutnik multimedialny, prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny co najmniej na tydzień przed dniem prezentacji Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji Przewodniczący Sesji może skrócić czas prezentacji pracy w przypadku opóźnienia w harmonogramie wystąpień oraz ograniczyć liczbę dyskutantów Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą I, II, III nagrody i IV nagroda dla najlepszej pracy studenckiego Koła Naukowego Oral presentation Language of the conference: English and Polish Scientific sessions will be conducted by the presidents under the specific program The time allowed for the presentation of papers is 10 minutes and papers on request - from 20 to 30 minutes If a participant needs to present work using different equipment than overhead projector, please notify the Organizing Committee at least one week prior to the date of presentation Discussion on the papers will be held at the end of the session Chairman of the Session may shorten the time for the presentation of work in the event of a delay in the schedule of speeches and limit the number of panellists Sesja multimedialna Sesja multimedialna będzie odbywała się równolegle z innymi sesjami. Prezentacje mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Obecność autorów w trakcie prezentacji nie jest wymagana. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury składające się z trzech Przewodniczących Sesji oraz Sekretarza. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. Za prezentowane prace przyznawane będą I, II, III nagrody i IV nagroda dla najlepszej pracy studenckiego Koła Naukowego Multimedia Session Multimedia Session will take place in parallel with other sessions. Presentations can be prepared in Polish and English. The presence of the authors in the presentation is not required. Multimedia Session will take place in parallel with other sessions. Papers presented at the Conference will be judged by a jury consisting of three Presidents and the Secretary Sessions. Rating jury is final and unquestionable. The work presented will be awarded I, II, III awards and the additional awords for the best work of the Students Scientiffic Society. 27

24 WAŻNE INFORMACJE/ IMPORTANT INFORMATION MIEJCE OBRAD/ PLACE OF CONFERENCE Conference Openning Ceremony (participantion included in fee) Restauracja Kaweln/ Kawelin Restaurant Bialystok, Legionowa 10 Street Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Białystok, ul. Szpitalna 37/ 37 Szpitalna street, Białystok BIURO ZJAZDOWE/ CONFERENCE OFFICE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, 37 Szpitalna street, Białystok GODZINY PRACY/ WORKING HOUR W BIURZE MOŻNA BĘDZIE/ REGISTRATION INCLUDES odbierać materiały zjazdowe i identyfikatory/conference materials and badges uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji/to get all necessary information about Conference dokonać zaległych opłat/to make of outstanding fees otrzymać rachunki za opłaty zjazdowe/receive receipts for Conference fees 28

25 WARUNKI UCZESTNICTWA w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross Białystok maj Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok maj Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 3. Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych, lunchu oraz imprez integracyjnych. 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji Sponsor: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która opłaciła usługi reklamowe zgodnie cennikiem Pakietów Partnerskich. Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji. 5. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: 2a Zgłoszenie udziału - dane ogolne 1. Podstawą uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie stosownej opłaty. 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą Konferencji. 3. Uczestnik zobowiązany jest poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu niezgodności treści formularza rejestracyjnego ze stanem rzeczywistym. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji. 6. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat udziału w Konferencji, w terminie określonym przez Organizatora 7. Po zakończeniu procesu rejestracji Organizator wysyła bieżące informacje o Konferencji drogą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 8. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator. 29

26 9. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe materiały ze strony Partnerów Konferencji. 2b Zgłoszenie udziału - budowa streszczenie 1. Streszczenie musi być w języku polskim i angielskim 2. Streszczenia należy przesyłać wyłącznie za pomocą panelu rejestracyjnego 3. Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków, maksimum 200 słów, czcionka Times New Roman, wielkość Streszczenie obowiązkowo musi zawierać dane w języku polskim i angielskim Tytuł pracy Nazwiska i pełne imiona autorów Tytuł/stopień naukowy autorów Adres miejsca pracy poszczególnych autorów Nawe preferowanej sesji do wystąpienia Wstęp Cel pracy Materiał I Metody Wyniki Wnioski Słowa Kluczowe 3 Płatności 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji: Uczestnictwo pełna oplata rejestracyjna 550 zł do , 600 zł po Doktorant (czynny udział - prezentacja pracy) 350 zł do , 400 zł po Student (czynny udział - prezentacja pracy) 150 zł do , 200 zł po Osoba towarzysząca 400 zł do , 450 zł po O wysokości opłaty rejestracyjnej decydować będzie termin wpłaty na konto Konferencji, a nie data rejestracji 3. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności online. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym w regulaminie. 4. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym - do 15 marca 2014roku. 5. Ważne terminy do r. - zgłoszenie uczestnictwa, nadesłanie streszczenia pracy, nadesłanie pełnej wersji pracy do druku do r.- niższa oplata za uczestnictwo 6. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału. 7. Dokonanie wszystkich płatności wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji. 8. Konferencja nie jest płatnikiem VAT 9. Pełna opłata rejestracyjna upoważnia do: 30

27 wstępu na salę obrad uzyskania materiałów konferencyjnych, identyfikatora i certyfikatu Konferencji kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach obiadu w dniach Konferencji udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji udziału we wszystkich imprezach towarzyszących wstępu na teren wystawowy Konferencji 10. Opłata osoby towarzyszącej upoważnia do : wstępu na salę obrad kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach obiadu w dniach Konferencji udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji udziału we wszystkich imprezach towarzyszących wstępu na teren wystawowy Konferencji 4 Rezygnacja z uczestnictwa 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości do 30 kwietnia 2014 roku - zwrot 50% wpłaconej sumy od 1 maja do 15 maja 2014 roku - zwrot 25% wpłaconej sumy po 15 maja 2014 roku - nie przysługuje zwrot kosztów 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. 5 Regulamin obrad 1. Prezentacje ustne Język obrad: polski i angielski Sesje naukowe prowadzone będą przez przewodniczących zgodnie z programem szczegółowym Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 10 minut, referatów na zamówienie - od 30 do 60 minut W przypadku potrzeby prezentacji pracy z użyciem innego sprzętu niż rzutnik multimedialny, prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny co najmniej na tydzień przed dniem prezentacji Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji Przewodniczący Sesji może skrócić czas prezentacji pracy w przypadku opóźnienia w harmonogramie wystąpień oraz ograniczyć liczbę dyskutantów 2. Sesja multimedialna ("plakatowa") Sesja polega na przygotowaniu prezentacji w PowerPoint 2007 i przesłaniu zapisanej na CD na adres Organizatora Wystąpienie polega na wyświetleniu przygotowanej prezentacji w odrębnej sali na specjalnie przygotowanych monitorach. Obecność autorów w trakcie prezentacji nie jest wymagana. Sesja multimedialna będzie odbywała się równolegle z innymi sesjami. 31

28 Kontakt z autorem prezentacji będzie możliwy poprzez adres umieszczony na prezentacji. Prezentacje mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Liczba slajdów nie może przekraczać Prezentacje odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny, który zostanie podany do wiadomości zainteresowanych minimum 10 dni przed prezentacją 4. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury składające się z trzech Przewodniczących Sesji oraz Sekretarza. 5. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 6. Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą I, II, III nagrody i wyróżnienia 7. Poszczególne slajdy prezentacji powinny zostać przygotowane według wzoru TYTUŁ / AUTOR ZAWARTOŚĆ KONTAKT/ 6 Ochrona danych osobowych 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami.) 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są przez Komitet Organizacyjny w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za udział w Konferencji. 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 4. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są dostępne jedynie dla Organizatora. 7 Obowiązki Uczestników 8. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 9. Uczestnik, który nie wyraża zgody na umieszczania jego wizerunku (fotografie, nagrania audiowizualne) w materiałach pokonferencyjnych i promocyjnych 32

29 zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatorów najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji. 10. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjne do dnia 15 marca 2014 r. (w przypadku niższej opłaty) lub do dnia 15 maja 2014 r. na rachunek bankowy Organizatora zamieszczony na stronie Konferencji. 11. Uczestnik konferencji zobowiązany jest wysłać Organizatorom prezentację multimedialną, którą planuje wykorzystać przy prezentacji pracy na adres organizatora do dnia 15 maja 2014 r. W wypadkach losowych, Uczestnik ma możliwość dostarczenia prezentacji w terminie późniejszym, jednak nie później niż w dniu otwarcia konferencji prezentacja powinna być wówczas zapisana na nośniku CD i dostarczona do biura zjazdowego. Nośniki z prezentacjami multimedialnymi powinny być oznaczone nazwiskiem pierwszego autora i tytułem pracy 12. Referenci przed sesją zobowiązani są zgłosić swoją obecność Sekretarzowi Sesji nie później niż na 30 min, przed rozpoczęciem sesji 8 Postanowienia końcowe ogólne 1. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszt noclegów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania lub przełożenia Konferencji. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej 9 Regulamin przygotowania streszczenia 1. Streszczenia (maksimum 200 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12) należy przesyłać elektroniczną, w języku polskim i angielskim do 15 marca 2014 (niższe opłaty wpisowe), jednak ostatecznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia O formie prezentacji pracy, po decyzji Komitetu Naukowego Konferencji, autorzy zostaną poinformowany na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 10 Regulamin druku w Progress in Healt Sciences 1. Praca podlega procedurom zgodnym z regulaminem czasopisma. 2. Wytyczne dla autorów znajdują się na stronie www czasopisma 3. Koszt druku jednej pracy wynosi 250 zł. 11 Regulamin druku w monografiach 1. W monografii mogą być umieszczone prace oryginalne i poglądowe o tematyce zgodnej z tematyką konferencji. 33

30 2. Prace napisane zgodnie z poniższym regulaminem należy przesyłać elektronicznie na adres organizatorów Konferencji do 15 marca 2014 (niższe opłaty wpisowe) 3. Druk jednej pracy: w monografii anglojęzycznej wynosi 250 zł w monografii polskojęzycznej wynosi 200 zł 4. Praca będzie wydrukowana wyłącznie po dokonaniu opłaty za druk pracy i przesłaniu oświadczenia autorów. 5. Prace napisane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom. 6. Prace będą poddane recenzji dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny. 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, bez uzgodnienia z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, nie wpływających na treść merytoryczną pracy. 8. Wymogi szczegółowe: czcionka Times New Roman 12 podwójny odstęp marginesy 2,5 cm 9. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e- mail, telefon i fax. 10. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków. 11. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. 12. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: wstęp, założenia i cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja. 13. Nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą. 14. Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal). 15. Układ pracy poglądowej: wstęp, rozwinięcie, podsumowanie, piśmiennictwo. 16. Materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy sporządzić numerując według kolejności cytowania, w nawiasach kwadratowych np. [1,2] 17. Cytując w piśmiennictwie (według kolejności cytowania) prace 18. zamieszczane w czasopismach należy podać: nazwisko/a autora/ów, inicjały imion, kropka, dwukropek, tytuł, kropka, skrót nazwy czasopisma (z kropkami po skrótach) przecinek, rok, przecinek, tom, przecinek, numer, przecinek, numer pierwszej i ostatniej strony. 19. Przy cytowaniu rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, kropka, dwukropek, tytuł rozdziału, kropka, nazwiska i inicjały imion redaktorów książki (jeśli byli), dwukropek, tytuł książki, kropka, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer pierwszej i ostatniej strony rozdziału. 20. Przy cytowaniu wydawnictw zbiorowych należy podać: tytuł książki, kropka, nazwisko/a redaktora/ów i inicjały imion, kropka, w nawiasie red., przecinek, wydawnictwo, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, strony rozdziału. 21. Przy cytowaniu prac zamieszczanych w Internecie należy podać: nazwisko/a autora/ów, inicjały imion, kropka, dwukropek, tytuł, kropka, skrót nazwy czasopisma (z kropkami po skrótach) przecinek, rok, przecinek, tom, przecinek, numer pierwszej i ostatniej strony, kropka,"pobrano dnia, dzień, przecinek, miesiąc, przecinek, rok, z sieci WWW, dwukropek, adres sieciowy, skopiowany z paska "adres" na właściwej stronie, kropka. 34

31 22. Ryciny, tabele (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin i tabel kolorowych nie jest możliwy. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel 23. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie. 24. Pierwszy autor artykułu/rozdziału otrzymuje jeden egzemplarz monografii, bez ponoszenia kosztów jego zakupu. 25. Do prac należy podać krótkie noty biograficzne autorów zawierające: imiona i nazwisko autora/autorów, nazwę uczelni, zakładu, kliniki, adres kontaktowy 26. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji innego czasopisma, i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji takie, jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet, na terytorium Polski i zagranicy 27. Autorzy muszą wypełnić poniżej zamieszczone druki umowy i przekazać ich skan redaktorom monografii razem z maszynopisem 28. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych). 29. Recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Wydawcy istnienie wszystkich związków stanowiących podstawę do podejrzenia o konflikt interesów wobec autora wymieniając przy tym wszystkie związki z firmami komercyjnymi, powiązanymi z prezentowanymi w czasopiśmie produktami medycznymi. Autor składa oświadczenie o przeniesieniu na Wydawcę praw autorskich na formularzu: Oświadczenie autora do monografii. Komitet Organizacyjny 35

32 Participation regulations IX International Scientific Educational Conference Life giving death in memory of Elizabeth Kübler Ross Bialystok, May General relations 7. Regulations of the hereby Participation regulations have employment in accordance with participants of VIII International Scientific-Educational Conference Life-giving death memory of Elizabeth Kübler-Ross, Bialystok May Organizer has a right to make any changes in hereby regulations in in conference program and is obliged to publish them on conference web cite 9. Organizer provide Participants and Partners refreshments during conference in the form of coffee breaks, lunch and social events. 10. Designations used in hereby regulations are understood as: 1. Organizer Department of Integrated Medical Care 2. Participant person or company who/which registry in conference by registration form from conference web cite 3. Sponsor third party, person or company, who/which paid for advertising services according to Partners Package. 4. Participation confirmation a communication sent by Organizer as a respond for registration 5. Ordering - person physical or legal, which/who has decided to delegate participant for participation in conference 11. Regulations of the hereby regulations are integral part of an application of participation in conference and they are in force for all participants. 12. Conference official web cite: 2a Participation application general information 10. Participation basics is registration and to pay a fee. 11. Participation should be applied at least for 7 days before Conference 12. Participant is obliged to fulfilling a participations form correctly and with real state. Participant takes legal charge from participations form content. 13. Organiser do not take legal charge from incorrect participations form content. 14. The organizer reserves the right to dispose of the list of participants and publishing the names of companies, together with the positions of people involved in the conference. 15. The organizer has the right not to allow the participant to participate in the conference if she/he failed to pay the fees participate in the Conference, within the period specified by the Organizer 16. Upon completion of the registration process Organizer sends current information about the conference by to the address specified by the Participant in the application form. 17. Each registered participant receives during the conference and the conference identification. 18. Conference materials can be extended with additional material from the Partners Conference. 2a Participation application abstract guidelines 36

33 1. Abstract should be in both Polish and English 2. Abstract should be sent via a register panel 3. Abstract cannot include tables, figures and drawings, maximum 200 words, Times New Roman, found Abstract should include Title Names and surname Scientific degree Every author s working place address Preferable session Introduction Paper aim Material and method Results Conclusions Key words 3 Fees 11. Registrants are required to pay fees associated with participation in the conference according to the rates given on the website of the Conference: Full fee 550 PLN till March 15, 2014, 600 PLN after March 15, 2014 PhD candidate (paper presentation) 350 PLN till March 15, 2014, 400 PLN after March 15, 2014 Student (paper presentation) 150 PLN till March 15, 2014, 200 PLN after March 15, 2014 Accompanying person 400 PLN till March 15, 2014, 450 PLNafter March 15, Fee height is connected with payment term, not registration term 13. Payment can be made via bank transfer or online payments. Payment should be made within the period specified in the regulations. 14. To take advantage of discounts participant should be registered within the promotional period by the organizers - to 15 March Important dates: 1. Till 1 March 2014 registration date, abstract submission, full paper submission 2. Till 14 March 2014 lower participant fee 16. The conversion price for the PLN to EURO is made according to the current average EUR exchange rate set by the Central Bank of the share transfer application. 17. To make all payments required by these Regulations is subject to terms of participation in the Conference. 18. The conference is not subject to VAT 19. Conference fee includes: 1. Access to conference 2. Conference materials, identity card and Conference certificate 3. coffee, tea and refreshments as during Conference brakes 4. dinner during Conference 5. Welcome reception and ending reception 6. Access to whole accompanying events 7. Access to Conference exhibitions area 20. Accompanying person fee includes: 37

34 1. Access to conference 2. coffee, tea and refreshments as during Conference brakes 3. dinner during Conference 4. Welcome reception and ending reception 5. Access to whole accompanying events 6. Access to Conference exhibitions area 4 Participation resign 3. The participant has the right to withdraw from participation in the conference and get a refund in the amount of April 30, % refund of the amount paid From 1 May to 15 May % refund of the amount paid after 15 May is not entitled to reimbursement of expenses 4. Resignation submissions should be written to the address: Removal from the list of participants will be immediately after sending confirmation from the Organizer. 5 Presentation regulations 13. Oral presentation Language of the conference: English and Polish Scientific sessions will be conducted by the presidents under the specific program The time allowed for the presentation of papers is 10 minutes and papers on request - from 30 to 60 minutes If you need to present work using different equipment than overhead projector, please notify the Organizing Committee at least one week prior to the date of presentation Discussion on the papers will be held at the end of the session Chairman of the Session may shorten the time for the presentation of work in the event of a delay in the schedule of speeches and limit the number of panellists 14. MULTIMEDIA SESSION ("poster") The session is to prepare a presentation in PowerPoint 2007 and send to the Organizer adress Speech is to display your presentation in a separate room on the specially prepared monitors. The presence of the authors in the presentation is not required. Multimedia Session will take place in parallel with other sessions. Contact the author of the presentation will be provided through address placed on the presentation. Presentations can be prepared in Polish and English. The number of slides may not exceed the Presentations will be held according to the schedule set by the Organizing Committee, which shall be made to the attention of at least 10 days before presentation 16. Papers presented at the Conference will be judged by a jury consisting of three Presidents and the Secretary Sessions. 38

35 17. Rating jury is final and unquestionable. 18. he work presented in individual sessions will be awarded I, II, III awards and distinctions 19. Individual presentation slides should be prepared according to the formula 6 Personal data protection 5. Participant application for participation in the conference is tantamount to their consent to the processing of personal data by the Organizer on terms under generally applicable laws, with particular reference to the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Journal of Laws No. 133, Pos. 833, as amended.) 6. Participants personal data is stored by the Organizing Committee at the time of use, and thereafter to the extent necessary to settle transactions and claims for payment for participation in the Conference. 7. The Organiser shall take all appropriate security measures in accordance with generally accepted principles for the protection of confidentiality of information. 8. Information of particular interest, including personal data and information relating to the payment details collected for commercial transactions are available only to the Organizer. 7 Participants requires 20. Participants are required to read regulations 21. Participant who does not consent to put his image (photographs, audiovisual recordings) in the conference proceedings and publicity is obliged to inform the organizers of this fact no later than on the day of the start of the conference. 22. Participant is required to pay the conference fees before 15 th March 2014 (in the case of lower fees) or by 15 th May 2013 on the organizer's bank account published on the website of the Conference. 23. Conference participant is required to send the Organizers a multimedia presentation, which plans to use the presentation of work to Organizer until 15 May 2014, in random cases, the participant has the opportunity to deliver a presentation at a later date, but no later than on the opening day of the conference - the presentation should be recorded on a CD and delivered to the office of downhill. Media with multimedia presentations should be marked with the name of the first author and title work 24. Speakers are require to report their presence to Sessions Secretary no later than 30 minutes before the start of session 8 Final regulations 5. Cost of travel to the conference and cost of accommodation participant covers on their own. 6. The organizer reserves the right - in the event of circumstances beyond his control to the cancellation or postponement of the Conference. 7. These Regulations shall enter into force on the date of its posting to the website of the Conference. 39

36 8. The organizer has the right to change the provisions of the Regulations. Changes take effect when they are posted on the website 9 Abstract guidlines 3. Abstracts (approximately 200 words, Times New Roman, 12 point font) should be sent via , both in Polish and English, before March 15, 2014 (lower fee), but no later than till April 30, Conference participants will be inform about Conference Scientific Committee decision about paper presentation form at least 10 days before Conference. 10 Progress in Health Sciences publication regulations 4. Paper requires journal guidelines procedure 5. Author s guidelines are on the journal website: 6. One paper publication fee: 250 PLN 11 Regulations of publishing in monograph 1. In monograph might be published research and review articles with subject connected to conference areas. 2. Papers wrote in accordance to Submission Guidelines should be sent to Organizer e- mail before March 15, 2014 (lower fee) 3. Publication fee: monograph in English 250 PLN monograph in Polish 200 PLN 4. Paper will be printed in monograph only after publication payment and copyrights agreement sending. 5. Papers that are out of Submission Guidelines will be sent back to authors. 6. Papers will be sent to two reviewers, specialists from a particular area. 7. Editors are entitled to make without authors approval any corrections (stylistic, inflection, conjugation, repetition, necessary summaries) and tables/figures reallocations which do not change merits-relates contest. 8. Detailed requirements: Times New Roman, 12 point fond, double space, 2,5 cm margins; 9. Title page should include: title, authors names, authors titles, name and address authors working place, running title, abbreviations list, corresponding author address ( , phone, fax). 10. Title should be concise and clear, maximum of 120 characters. 11. Paper text should be concise and communicative, carefully checked for correct grammar and spelling, without any medical and scientific jargon. 12. Research articles should be divided into the following sections: introduction, aim, materials and methods, results, discussion. 13. Latin names, e.g. microorganisms, and foreign-language words should be written in italics. 14. Abbreviations, symbols and units. Without explanations are allowed only commonly known abbreviations. Little known abbreviations and symbols (eventually created by authors) should be explained in first use (explanation should be in brackets). 40

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja 1.0.7 Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca...

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ Education

Bardziej szczegółowo

www.anest.eu p r o g r a m

www.anest.eu p r o g r a m www.anest.eu p r o g r a m Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland

Bardziej szczegółowo

Regulations of using www.offcamera.pl Service. Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl

Regulations of using www.offcamera.pl Service. Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.offcamera.pl (dalej: Serwis ). Regulations of using

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA RULES OF BANK ACCOUNTS FOR CORPORATE MARKET CUSTOMERS IN PKO BANK POLSKI SA Spis treści Table of Contents Rozdział

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2012 tom 62, nr 3 lipiec-wrzesień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Index Copernicus (2011): 6,31 Organ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Regulamin PL korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Rozdział I Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. Preliminary programme. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Preliminary programme Zarys programu Sympozjum Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo