ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK"

Transkrypt

1 5

2 IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH IN MEMORY OF ELIZABETH KÜBLER-ROSS MAJA/MAY/2014 ZESZYT STRESZCZEŃ/ ABSTRACT BOOK 6

3 Pewien rodzaj wtajemniczenia, udzielany przez innych - otwiera wstęp do nauki, doświadczenie - zawsze tylko osobiście osiągalne, daje możnośc czynnego, samodzielnego poznania. Niedoświadczony jedynie się uczy, ale nie poznaje A kind of initiation, granted by others - it opens access to the learning -it always only achievable personally, it gives the possibility of active, self-knowledge. Inexperienced person only learns but does not recognize Ludwik Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego/creation and development of scientific fact 7

4 SPIS TREŚCI /REFERENCE CZEŚC I/PART I INFORMACJE OGÓLNE/GENERAL INFORMATIONS Miejsce obrad / Place of debate List organizatorów /Letter of organizers Honorowy patronat/ Honorary patronage Komitet naukowy/ Scientific committee Organizator konferencji / Organizators Współorganizatorzy konferencji / Co-organizers Komitet organizacyjny/ Organizing committee Patronat medialny/ Media patronage Sponsorzy Konferencji/Conference sponsors Warunki uczestnictwa/ Participations terms Biuro zjazdowe/conference Office Godziny pracy/office opening Regulamin obrad/rule of debates CZĘŚĆ II/PART II PROGRAM KONFERENCJI / PROGRAMME OF CONFERENCE Ramowy program konferencji/programme of Conference Szczegółowy program konferencji/programme of Conference Warsztaty/Workshops Balint Group Goście Konferencji/ Conference guests CZĘŚĆ III/PART III STRESZCZEMIA/SUMMARY 8

5 CZĘŚĆ I PART I INFORMACJE OGÓLNE GENERAL INFORMATIONS 9

6 MIEJSCE OBRAD/ PLACE OF DEBATE 22 maj 2014 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI/ THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 10

7 11

8 23-26 maj 2014 OBRADY/DEBATE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street 12

9 13

10 IMPREZY TOWARZYSZĄCE/ ASSOCIATED PARTIES 14

11 Wieczór (udział w ramach wpisowego)/ Evening (participantion included in fee) Impreza plenerowa w Golf Parku w Lipowym Moście/ Plener party in Golf Parku in Lipowy Most Przejazd autokarami, odjazd z parkingu ul. Szpitalna 37, godz / Shuttle buses, departure from the parking at 37 Szpitalna street,

12 16

13 Wieczór (udział w ramach wpisowego) Evening (participantion included in fee) Spotkanie integracyjne w Restauracji Węgierskiej Tokaj, ul. Malmeda 7, Białystok/ Integrative meeting in Hungarian Restaurant Tokaj, Malmeda 7 Street, Bialystok 17

14 18

15 WYSTAWY/ EXHIBITIONS Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Szpitalna 37, Białystok Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok Szpitalna 37 Street, Białystok Poszukiwania i ekshumacja ofiar systemów totalitarnych - Areszt śledczy Białystok lipiec-październik 2013/ Exploration and exhumation of victims of totalitarian regimes - Detention investigators Białystok July-October 2013 Kiedy śmierć zaśmieje się nade mną, jako ta, co ostatnia się śmieje i narządy pozbawi mocy po kolei, Twoja niech będzie ze mną Moc - Misterium śmierci w Cerkwi Prawosławnej/" When death laugh on me, as the one who laughs the last and deprive organs of power in turn, let your power will be with me - "The Mystery of the death of the Orthodox Church Wystawa prac dzieci nadesłanych na konkursy plastyczny i fotograficzny Kolory tolerancji / Exhibition of children's works submitted for the competitions artistic and photographic "Colors of tolerance" Firm farmaceutycznych i wydawnictw/ Pharmaceutical companies and publishing houses 19

16 LIST ORGANIZATORÓW Szanowni Państwo W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa po raz kolejny do Białegostoku, stolicy regionu, ważnego ośrodka administracyjnego, naukowego, gospodarczego i kulturalnego Polski północno-wschodniej. Wspaniałą okazją ku temu będzie IX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, która odbędzie się w dniach maja 2014 r. w Białymstoku. Tradycyjnie wiodąca tematyka Konferencji będzie dotyczyć pacjenta i jego rodziny, ale także rozlicznych dylematów etycznych, prawnych i społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy ochrony zdrowia. Na konferencji pragniemy scharakteryzować trudności terapeutyczno-pielęgnacyjne w interdyscyplinarnej opiece nad pacjentem umierającym i ciężko chorym w podnoszeniu jego jakości życia, bo szpital nie jest zwykłym warsztatem pracy, a pacjent to nie jest obojętnym obiektem. To cierpiący człowiek, który liczy na naszą pomoc i jej potrzebuje. Od tego, w jaki sposób tę pomoc otrzyma, będzie zależał jego dalszy los i powrót do zdrowia. Chcemy także przedyskutować kwestie związane z okresem żałoby i osierocenia oraz zastanowić się nad miejscem tanatoedukacji w opiece medycznej i sprawdzić wiarygodność słów św. Augustyna "Jeśli do łoża chorego nie podejdziecie z miłością, próżna będzie wasza wiedza i daremny wasz trud". Mamy nadzieję stworzyć okazję do przeżywania szczególnych uczuć i refleksji nad życiem i przemijaniem. Do pokazania, iż śmierć dotyczy nie tylko tych, którzy są ciężko chorzy, ale także osób starszych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, z upośledzeniami genetycznymi i tych, którzy są po prostu bezdomni i za życia już traktowani jako nieobecni, usunięci na margines, tak jakby nie żyli. Pragniemy przybliżyć zadania pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i uzależnień, ponieważ jak twierdziła Bł. Matka Teresa z Kaluty największym złem jest brak wrażliwości i miłości bliźniego oraz przerażająca obojętność w stosunku do sąsiada żyjącego na marginesie, dotkniętego wyzyskiem, moralnym zepsuciem, biedą i chorobą. Wreszcie chcemy przeanalizować szerokorozumiane problemy wielokulturowości w medycynie, w myśl słów Karla Rahnera: Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie. W związku z tym pragniemy zastanowić się nad postrzeganiem różnych kultur przez inne narody, wizją zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowymi uwarunkowaniami w poszczególnych dziedzinach medycyny, miejscem medycyny niekonwencjonalnej w terapii, a także nad dylematami etycznymi w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur. Jesteśmy głęboko przekonani, iż Konferencja będzie wspaniałą okazją do wymiany poglądów i opinii na temat zadań współczesnej medycyny i jej problemów bioetycznych. Wierzymy, że wszyscy uczestnicy Konferencji wyjadą z niej z przekonaniem o prawdziwości słów Elisabeth Kübler Ross Troską i miłością można uzdrowić wielu cierpiących ludzi. Nie chcę przez to powiedzieć, że wiedza medyczna nie jest potrzebna, lecz sama tylko wiedza nikomu nie pomoże. Nie pomożecie ani jednemu człowiekowi, jeśli nie zaangażujecie przy tym głowy, serca i duszy. W mojej pracy z pacjentami nauczyłam się że niezależnie od tego czy są to schizofrenicy, czy niedorozwinięci umysłowo, czy po prostu umierający, że ich życie ma swój cel. Wszyscy oni nie tylko mogą się od Was uczyć, od Was otrzymywać pomoc, ale mogą też stać się Waszymi nauczycielami. Żywimy także głęboką nadzieję, iż to kolejne majowe spotkanie, w najpiękniejszej porze roku, będzie nie tylko wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych i osobistych, ale także zapewni Państwu możliwość poznania pięknego Podlasia, z jego stolicą Białymstokiem. Miasta i regionu, gdzie od wieków żyją wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, gdzie panuje otwartość, życzliwość i gościnność. Regionu, który dzięki unikalnym walorom środowiska naturalnego zyskał miano Zielonych Płuc Polski. Serdecznie zapraszamy Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kuła 20

17 LETTER OF ORGANIZERS Dear Sirs and Madams, In the name of Organizing Committee we are honored to invite you to Bialystok, capital of Podlaskie region, an important scientific, administrative, business and cultural region of north east of Poland. We hope that IX International Scientific Educational Conference Life giving death in memory of Elizabeth Kübler Ross, which will be held in Bialystok, Poland, on May 22 25, 2014 will be a great opportunity for meeting. Traditionally, mail conference area will be focused on patients and their family. Moreover, medical staff everyday problems, like ethical, legal and social dilemmas, will be taken into consideration. During conference we would also like to raise the subject of therapeutic treatment difficulties in interdisciplinary patient care on dying or seriously ill patient. Hospital is not only a working place and patient is not an indifferent object. Patient is a suffering person, who hopes for our help and needs it. The way of this help provision, will be crucial for their future and convalescence. We want to discuss mourning and orphan hood tasks and consider a place of death education in medical care. For above mention consideration crucial are Saint Augustin s words If you do not come to patient s bed with love, your knowledge will be vain and your effort will be futile. We hope to create an opportunity to reflections on live and passing. Death is not only regarded to ill people, but also elderly, mentally ill, dysfunctional, with genetic dysfunction, homeless and underclass people. We want to closer medical staff duties in combating: discrimination, stigmatisation, aggression and addiction. Mother Theresa claimed that the biggest evil is lack of sensitiveness and brotherly love, indifference for neighbour who is underclass, thought by exploitation, moral depravity, poverty and illness. Finally, we want to discuss multicultural tasks in medicine according to Karl Rahner words Tolerance is to be ready to give for a different ideology representative the same intelligence and good will as itself. According to above mentioned, we want to consider a national different perspectives on tasks such different culture, health, illness and death, cultural aspects of certain medicine area, inconvential medicine place in treatment, ethical issues on patients cure from different culture. We are deeply convinced that the Conferences will give us a great opportunity to exchange our views and opinions on the subject of modern medicine tasks and bioethical issues. We hope that all Conference participants will leave it having a courage of Elisabeth Kübler Ross words conviction: With care and love you can heal many suffering people I do not want to say that medical knowledge is not necessary, but only knowledge will not help anyone. You will not help anyone, if you do not involve your head, hearth and soul. In my work with patient I learnt that life has its value, does not matter if patient with schizophrenic, mental dysfunction or just dying. All of them can not only learn from you, take help from your, but also can be your teachers. We sincerely hope that this another May meeting, in the most beautiful season of the year, will be a great chance to establish new scientific and personal contacts, but will also let you get to know our beautiful Podlasie with its capital city of Bialystok; the city and the region, where people of different cultures, religions and nations live together for centuries, where one can face the openness, kindness and hospitality. The region, which gained the name of Green Lungs of Poland, because of its natural environment qualities. We cordially invite! Chairman of Organizational Committee Prof. D. M. Sc. Elżbieta Krajewska-Kułak 21

18 HONOROWY PATRONAT/HONORARY PATRONAGE Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki Prof. zw. dr hab. teologii Edward Ozorowski Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Arcybiskup Białostocki i Gdański JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno KOMITET NAUKOWY/SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodnicząca/ Chairwoman Prof. Irena Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Członkowie/ Members Prof. Aouil Bassam, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Prof. Józef Binnebesel, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ks. dr Bogusław Block, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Tomasz Dzierżanowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dr Antigoni Chadzopulu, General Hospital of Kavala, Grecja Prof. Lech Chyczewski,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dr hab. Adam Górski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Dr Magdalena Grassmann, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dr hab. Małgorzata Halicka, Prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku Prof. Jacek Imiela, Warszawski Uniwersytet Medyczny Dr Jerzy Jarosz, Hospicjum Onkologiczne w Warszawie Prof. Aleksander Kabsch, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu Dr Aneta Klimberg, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska,Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy Dr hab. Maria Kózka, Collegium Medicum UJ w Krakowie Ks. dr Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz Hospicjów Dr Dariusz Kuć, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Białostockie Hospicjum dla Dzieci Prof. Krzysztof Leśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. Jacek Łuczak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Hospicjum Palium w Poznaniu Prof. Elżbieta Maciorkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prof. Jerzy T. Marcinkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Associate Prof. Dr. Sevgi Özkan, Pamukkale University, School of Health Sciences,Head of Nursing Department, Turkey Prof. Włodzimierz Piątkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Dr Maria Ponto, Kingston University/ST Georges, University of London, Anglia Ks. dr hab. Andrzej Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Dr hab. Zygmunt Pucko, Collegium Medicum UJ w Krakowie Ks. Prof. Adam Skreczko, Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku Dr Bogusław Stelcer, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Doc. dr n. med. Andrzej Szpakow, Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś Prof. Eleni Theodosopoulou, University of Athens, Grecja Prof. Sławomir J. Terlikowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prof. Henryk Wiktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr. Dariusz Wojtecki Uniwersytet w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. Prof. Józef Zabielski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 22

19 GŁÓWNY ORGANIZATOR/MAIN ORGANIZERS Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku WSPÓŁORGANIZATORZY/CO-ORGANIZERS Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Polskie Towarzystwo Higieniczne Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu Stowarzyszenie Dobrze Być Razem Fundacja By iść dalej Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Studenckie Koła Naukowe Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Koło Studentów Kierunku Pielęgniarstwo, Koło TROPIK, Koło Wolontariuszy Medycznych Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 23

20 KOMITET ORGANIZACYJNY/ ORGANIZATIONAL COMMITTEE Przewodnicząca/Chairwoman Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wiceprzewodniczący/Vice Chairman Dr n. med. Jolanta Lewko Dr n. med. Cecylia Łukaszuk Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak Czlonkowie zagraniczni/ Foreign members Dr Maria Ponto Dr Antigoni Chadzopulu Rzecznik prasowy/ Spokesman Dr n. o zdrowiu Andrzej Guzowski Pełnomocnicy Przewodniczącej/The plenipotentiaries of Chairman Dr n. o zdrowiu Emilia Rozwadowska - ds. do kontaktu z gośćmi zagranicznymi Dr n. med. Krystyna Kowalczuk - ds. do kontaktu z gośćmi krajowymi Dr n. med. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz - ds. do kontaktu ze sponsorami Mgr Mateusz Cybulski - ds. kontaktu ze sponsorami Mgr Piotr Kułak - ds. obsługi system Coffee Joanna Kułak - ds. obsługi system Coffee Zespół sekretarzy/ Secretary Dr n. med. Barbara Jankowiak - Kierownik Dr n. med. Krystyna Klimaszewska - z-ca Kierownika ds. Dr n. med. Dorota Kondzior - z-ca Kierownika Dr n. med Hanna Rolka - z-ca Kierownika Członkowie/ Members Dr n. med. Anna Baranowska Lek. Bernadetta Blecharczyk Mgr Małgorzata Anna Charyton Mgr Elżbieta Dmitruk Mgr Anna Kalinowska Dr n. med. Beata Kowalewska Dr n. med. Katarzyna Krajewska- Ferishah Bogumiła Kraszyńska Dr n. med. Katarzyna Kawnik Dr Agnieszka Lankau Mgr Anna Mirska Mgr Kamila Okulczyk Dr n.med. Bożena Okurowska-Zawada Dr n. med. Grażyna Paszko-Patej Dr hab. n. hum. Adam Sawicki Dr n. med. Dorota Sienkiewicz Dr n. med. Matylda Sierakowska Mgr Agnieszka Szyszko-Perłowska Lek. Marta Trypuć Mgr Janusz Wojtkowski Mgr Katarzyna Kurc Księgowa Krystyna Kwaitkowska KOMITET ORGANIZACYJNY PANELU STUDENCKIEGO/ ORGANIZING COMMITTEE OF STUDENTS PANEL Agnieszka Kułak Emilia Harasim Grzegorz Bejda Maciej Jerzy Samusik 24

21 PATRONAT MEDIALNY/ MEDIA PATRONAGE 25

22 SPONSORZY KONFERENCJI/ CONFERENCE SPONSORS 26

23 REGULAMIN OBRAD/ PRESENTATION REGULATIONS Prezentacje ustne Język obrad: polski i angielski Sesje naukowe prowadzone będą przez przewodniczących zgodnie z programem szczegółowym Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 10 minut, referatów na zamówienie minut W przypadku potrzeby prezentacji pracy z użyciem innego sprzętu niż rzutnik multimedialny, prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny co najmniej na tydzień przed dniem prezentacji Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji Przewodniczący Sesji może skrócić czas prezentacji pracy w przypadku opóźnienia w harmonogramie wystąpień oraz ograniczyć liczbę dyskutantów Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą I, II, III nagrody i IV nagroda dla najlepszej pracy studenckiego Koła Naukowego Oral presentation Language of the conference: English and Polish Scientific sessions will be conducted by the presidents under the specific program The time allowed for the presentation of papers is 10 minutes and papers on request - from 20 to 30 minutes If a participant needs to present work using different equipment than overhead projector, please notify the Organizing Committee at least one week prior to the date of presentation Discussion on the papers will be held at the end of the session Chairman of the Session may shorten the time for the presentation of work in the event of a delay in the schedule of speeches and limit the number of panellists Sesja multimedialna Sesja multimedialna będzie odbywała się równolegle z innymi sesjami. Prezentacje mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Obecność autorów w trakcie prezentacji nie jest wymagana. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury składające się z trzech Przewodniczących Sesji oraz Sekretarza. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. Za prezentowane prace przyznawane będą I, II, III nagrody i IV nagroda dla najlepszej pracy studenckiego Koła Naukowego Multimedia Session Multimedia Session will take place in parallel with other sessions. Presentations can be prepared in Polish and English. The presence of the authors in the presentation is not required. Multimedia Session will take place in parallel with other sessions. Papers presented at the Conference will be judged by a jury consisting of three Presidents and the Secretary Sessions. Rating jury is final and unquestionable. The work presented will be awarded I, II, III awards and the additional awords for the best work of the Students Scientiffic Society. 27

24 WAŻNE INFORMACJE/ IMPORTANT INFORMATION MIEJCE OBRAD/ PLACE OF CONFERENCE Conference Openning Ceremony (participantion included in fee) Restauracja Kaweln/ Kawelin Restaurant Bialystok, Legionowa 10 Street Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Białystok, ul. Szpitalna 37/ 37 Szpitalna street, Białystok BIURO ZJAZDOWE/ CONFERENCE OFFICE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, 37 Szpitalna street, Białystok GODZINY PRACY/ WORKING HOUR W BIURZE MOŻNA BĘDZIE/ REGISTRATION INCLUDES odbierać materiały zjazdowe i identyfikatory/conference materials and badges uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji/to get all necessary information about Conference dokonać zaległych opłat/to make of outstanding fees otrzymać rachunki za opłaty zjazdowe/receive receipts for Conference fees 28

25 WARUNKI UCZESTNICTWA w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross Białystok maj Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok maj Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. 3. Organizator zapewnia Uczestnikom i Partnerom poczęstunki w trakcie Konferencji w postaci przerw kawowych, lunchu oraz imprez integracyjnych. 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Organizator: Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji Sponsor: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która opłaciła usługi reklamowe zgodnie cennikiem Pakietów Partnerskich. Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji. 5. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: 2a Zgłoszenie udziału - dane ogolne 1. Podstawą uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie stosownej opłaty. 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą Konferencji. 3. Uczestnik zobowiązany jest poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu niezgodności treści formularza rejestracyjnego ze stanem rzeczywistym. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji. 6. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat udziału w Konferencji, w terminie określonym przez Organizatora 7. Po zakończeniu procesu rejestracji Organizator wysyła bieżące informacje o Konferencji drogą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. 8. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator. 29

26 9. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe materiały ze strony Partnerów Konferencji. 2b Zgłoszenie udziału - budowa streszczenie 1. Streszczenie musi być w języku polskim i angielskim 2. Streszczenia należy przesyłać wyłącznie za pomocą panelu rejestracyjnego 3. Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków, maksimum 200 słów, czcionka Times New Roman, wielkość Streszczenie obowiązkowo musi zawierać dane w języku polskim i angielskim Tytuł pracy Nazwiska i pełne imiona autorów Tytuł/stopień naukowy autorów Adres miejsca pracy poszczególnych autorów Nawe preferowanej sesji do wystąpienia Wstęp Cel pracy Materiał I Metody Wyniki Wnioski Słowa Kluczowe 3 Płatności 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji: Uczestnictwo pełna oplata rejestracyjna 550 zł do , 600 zł po Doktorant (czynny udział - prezentacja pracy) 350 zł do , 400 zł po Student (czynny udział - prezentacja pracy) 150 zł do , 200 zł po Osoba towarzysząca 400 zł do , 450 zł po O wysokości opłaty rejestracyjnej decydować będzie termin wpłaty na konto Konferencji, a nie data rejestracji 3. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności online. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym w regulaminie. 4. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym - do 15 marca 2014roku. 5. Ważne terminy do r. - zgłoszenie uczestnictwa, nadesłanie streszczenia pracy, nadesłanie pełnej wersji pracy do druku do r.- niższa oplata za uczestnictwo 6. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału. 7. Dokonanie wszystkich płatności wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji. 8. Konferencja nie jest płatnikiem VAT 9. Pełna opłata rejestracyjna upoważnia do: 30

27 wstępu na salę obrad uzyskania materiałów konferencyjnych, identyfikatora i certyfikatu Konferencji kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach obiadu w dniach Konferencji udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji udziału we wszystkich imprezach towarzyszących wstępu na teren wystawowy Konferencji 10. Opłata osoby towarzyszącej upoważnia do : wstępu na salę obrad kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach obiadu w dniach Konferencji udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji udziału we wszystkich imprezach towarzyszących wstępu na teren wystawowy Konferencji 4 Rezygnacja z uczestnictwa 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości do 30 kwietnia 2014 roku - zwrot 50% wpłaconej sumy od 1 maja do 15 maja 2014 roku - zwrot 25% wpłaconej sumy po 15 maja 2014 roku - nie przysługuje zwrot kosztów 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. 5 Regulamin obrad 1. Prezentacje ustne Język obrad: polski i angielski Sesje naukowe prowadzone będą przez przewodniczących zgodnie z programem szczegółowym Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 10 minut, referatów na zamówienie - od 30 do 60 minut W przypadku potrzeby prezentacji pracy z użyciem innego sprzętu niż rzutnik multimedialny, prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny co najmniej na tydzień przed dniem prezentacji Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji Przewodniczący Sesji może skrócić czas prezentacji pracy w przypadku opóźnienia w harmonogramie wystąpień oraz ograniczyć liczbę dyskutantów 2. Sesja multimedialna ("plakatowa") Sesja polega na przygotowaniu prezentacji w PowerPoint 2007 i przesłaniu zapisanej na CD na adres Organizatora Wystąpienie polega na wyświetleniu przygotowanej prezentacji w odrębnej sali na specjalnie przygotowanych monitorach. Obecność autorów w trakcie prezentacji nie jest wymagana. Sesja multimedialna będzie odbywała się równolegle z innymi sesjami. 31

28 Kontakt z autorem prezentacji będzie możliwy poprzez adres umieszczony na prezentacji. Prezentacje mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Liczba slajdów nie może przekraczać Prezentacje odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny, który zostanie podany do wiadomości zainteresowanych minimum 10 dni przed prezentacją 4. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury składające się z trzech Przewodniczących Sesji oraz Sekretarza. 5. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 6. Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą I, II, III nagrody i wyróżnienia 7. Poszczególne slajdy prezentacji powinny zostać przygotowane według wzoru TYTUŁ / AUTOR ZAWARTOŚĆ KONTAKT/ 6 Ochrona danych osobowych 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami.) 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są przez Komitet Organizacyjny w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za udział w Konferencji. 3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 4. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są dostępne jedynie dla Organizatora. 7 Obowiązki Uczestników 8. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 9. Uczestnik, który nie wyraża zgody na umieszczania jego wizerunku (fotografie, nagrania audiowizualne) w materiałach pokonferencyjnych i promocyjnych 32

29 zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatorów najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji. 10. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjne do dnia 15 marca 2014 r. (w przypadku niższej opłaty) lub do dnia 15 maja 2014 r. na rachunek bankowy Organizatora zamieszczony na stronie Konferencji. 11. Uczestnik konferencji zobowiązany jest wysłać Organizatorom prezentację multimedialną, którą planuje wykorzystać przy prezentacji pracy na adres organizatora do dnia 15 maja 2014 r. W wypadkach losowych, Uczestnik ma możliwość dostarczenia prezentacji w terminie późniejszym, jednak nie później niż w dniu otwarcia konferencji prezentacja powinna być wówczas zapisana na nośniku CD i dostarczona do biura zjazdowego. Nośniki z prezentacjami multimedialnymi powinny być oznaczone nazwiskiem pierwszego autora i tytułem pracy 12. Referenci przed sesją zobowiązani są zgłosić swoją obecność Sekretarzowi Sesji nie później niż na 30 min, przed rozpoczęciem sesji 8 Postanowienia końcowe ogólne 1. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszt noclegów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania lub przełożenia Konferencji. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej 9 Regulamin przygotowania streszczenia 1. Streszczenia (maksimum 200 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12) należy przesyłać elektroniczną, w języku polskim i angielskim do 15 marca 2014 (niższe opłaty wpisowe), jednak ostatecznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia O formie prezentacji pracy, po decyzji Komitetu Naukowego Konferencji, autorzy zostaną poinformowany na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 10 Regulamin druku w Progress in Healt Sciences 1. Praca podlega procedurom zgodnym z regulaminem czasopisma. 2. Wytyczne dla autorów znajdują się na stronie www czasopisma 3. Koszt druku jednej pracy wynosi 250 zł. 11 Regulamin druku w monografiach 1. W monografii mogą być umieszczone prace oryginalne i poglądowe o tematyce zgodnej z tematyką konferencji. 33

30 2. Prace napisane zgodnie z poniższym regulaminem należy przesyłać elektronicznie na adres organizatorów Konferencji do 15 marca 2014 (niższe opłaty wpisowe) 3. Druk jednej pracy: w monografii anglojęzycznej wynosi 250 zł w monografii polskojęzycznej wynosi 200 zł 4. Praca będzie wydrukowana wyłącznie po dokonaniu opłaty za druk pracy i przesłaniu oświadczenia autorów. 5. Prace napisane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom. 6. Prace będą poddane recenzji dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny. 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, bez uzgodnienia z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, nie wpływających na treść merytoryczną pracy. 8. Wymogi szczegółowe: czcionka Times New Roman 12 podwójny odstęp marginesy 2,5 cm 9. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e- mail, telefon i fax. 10. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków. 11. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. 12. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: wstęp, założenia i cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja. 13. Nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą. 14. Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal). 15. Układ pracy poglądowej: wstęp, rozwinięcie, podsumowanie, piśmiennictwo. 16. Materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy sporządzić numerując według kolejności cytowania, w nawiasach kwadratowych np. [1,2] 17. Cytując w piśmiennictwie (według kolejności cytowania) prace 18. zamieszczane w czasopismach należy podać: nazwisko/a autora/ów, inicjały imion, kropka, dwukropek, tytuł, kropka, skrót nazwy czasopisma (z kropkami po skrótach) przecinek, rok, przecinek, tom, przecinek, numer, przecinek, numer pierwszej i ostatniej strony. 19. Przy cytowaniu rozdziału z książki należy podać: nazwisko autora/ów, inicjały imion, kropka, dwukropek, tytuł rozdziału, kropka, nazwiska i inicjały imion redaktorów książki (jeśli byli), dwukropek, tytuł książki, kropka, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, numer pierwszej i ostatniej strony rozdziału. 20. Przy cytowaniu wydawnictw zbiorowych należy podać: tytuł książki, kropka, nazwisko/a redaktora/ów i inicjały imion, kropka, w nawiasie red., przecinek, wydawnictwo, przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, strony rozdziału. 21. Przy cytowaniu prac zamieszczanych w Internecie należy podać: nazwisko/a autora/ów, inicjały imion, kropka, dwukropek, tytuł, kropka, skrót nazwy czasopisma (z kropkami po skrótach) przecinek, rok, przecinek, tom, przecinek, numer pierwszej i ostatniej strony, kropka,"pobrano dnia, dzień, przecinek, miesiąc, przecinek, rok, z sieci WWW, dwukropek, adres sieciowy, skopiowany z paska "adres" na właściwej stronie, kropka. 34

31 22. Ryciny, tabele (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin i tabel kolorowych nie jest możliwy. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel 23. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie. 24. Pierwszy autor artykułu/rozdziału otrzymuje jeden egzemplarz monografii, bez ponoszenia kosztów jego zakupu. 25. Do prac należy podać krótkie noty biograficzne autorów zawierające: imiona i nazwisko autora/autorów, nazwę uczelni, zakładu, kliniki, adres kontaktowy 26. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji innego czasopisma, i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji takie, jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet, na terytorium Polski i zagranicy 27. Autorzy muszą wypełnić poniżej zamieszczone druki umowy i przekazać ich skan redaktorom monografii razem z maszynopisem 28. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych). 29. Recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Wydawcy istnienie wszystkich związków stanowiących podstawę do podejrzenia o konflikt interesów wobec autora wymieniając przy tym wszystkie związki z firmami komercyjnymi, powiązanymi z prezentowanymi w czasopiśmie produktami medycznymi. Autor składa oświadczenie o przeniesieniu na Wydawcę praw autorskich na formularzu: Oświadczenie autora do monografii. Komitet Organizacyjny 35

32 Participation regulations IX International Scientific Educational Conference Life giving death in memory of Elizabeth Kübler Ross Bialystok, May General relations 7. Regulations of the hereby Participation regulations have employment in accordance with participants of VIII International Scientific-Educational Conference Life-giving death memory of Elizabeth Kübler-Ross, Bialystok May Organizer has a right to make any changes in hereby regulations in in conference program and is obliged to publish them on conference web cite 9. Organizer provide Participants and Partners refreshments during conference in the form of coffee breaks, lunch and social events. 10. Designations used in hereby regulations are understood as: 1. Organizer Department of Integrated Medical Care 2. Participant person or company who/which registry in conference by registration form from conference web cite 3. Sponsor third party, person or company, who/which paid for advertising services according to Partners Package. 4. Participation confirmation a communication sent by Organizer as a respond for registration 5. Ordering - person physical or legal, which/who has decided to delegate participant for participation in conference 11. Regulations of the hereby regulations are integral part of an application of participation in conference and they are in force for all participants. 12. Conference official web cite: 2a Participation application general information 10. Participation basics is registration and to pay a fee. 11. Participation should be applied at least for 7 days before Conference 12. Participant is obliged to fulfilling a participations form correctly and with real state. Participant takes legal charge from participations form content. 13. Organiser do not take legal charge from incorrect participations form content. 14. The organizer reserves the right to dispose of the list of participants and publishing the names of companies, together with the positions of people involved in the conference. 15. The organizer has the right not to allow the participant to participate in the conference if she/he failed to pay the fees participate in the Conference, within the period specified by the Organizer 16. Upon completion of the registration process Organizer sends current information about the conference by to the address specified by the Participant in the application form. 17. Each registered participant receives during the conference and the conference identification. 18. Conference materials can be extended with additional material from the Partners Conference. 2a Participation application abstract guidelines 36

33 1. Abstract should be in both Polish and English 2. Abstract should be sent via a register panel 3. Abstract cannot include tables, figures and drawings, maximum 200 words, Times New Roman, found Abstract should include Title Names and surname Scientific degree Every author s working place address Preferable session Introduction Paper aim Material and method Results Conclusions Key words 3 Fees 11. Registrants are required to pay fees associated with participation in the conference according to the rates given on the website of the Conference: Full fee 550 PLN till March 15, 2014, 600 PLN after March 15, 2014 PhD candidate (paper presentation) 350 PLN till March 15, 2014, 400 PLN after March 15, 2014 Student (paper presentation) 150 PLN till March 15, 2014, 200 PLN after March 15, 2014 Accompanying person 400 PLN till March 15, 2014, 450 PLNafter March 15, Fee height is connected with payment term, not registration term 13. Payment can be made via bank transfer or online payments. Payment should be made within the period specified in the regulations. 14. To take advantage of discounts participant should be registered within the promotional period by the organizers - to 15 March Important dates: 1. Till 1 March 2014 registration date, abstract submission, full paper submission 2. Till 14 March 2014 lower participant fee 16. The conversion price for the PLN to EURO is made according to the current average EUR exchange rate set by the Central Bank of the share transfer application. 17. To make all payments required by these Regulations is subject to terms of participation in the Conference. 18. The conference is not subject to VAT 19. Conference fee includes: 1. Access to conference 2. Conference materials, identity card and Conference certificate 3. coffee, tea and refreshments as during Conference brakes 4. dinner during Conference 5. Welcome reception and ending reception 6. Access to whole accompanying events 7. Access to Conference exhibitions area 20. Accompanying person fee includes: 37

34 1. Access to conference 2. coffee, tea and refreshments as during Conference brakes 3. dinner during Conference 4. Welcome reception and ending reception 5. Access to whole accompanying events 6. Access to Conference exhibitions area 4 Participation resign 3. The participant has the right to withdraw from participation in the conference and get a refund in the amount of April 30, % refund of the amount paid From 1 May to 15 May % refund of the amount paid after 15 May is not entitled to reimbursement of expenses 4. Resignation submissions should be written to the address: Removal from the list of participants will be immediately after sending confirmation from the Organizer. 5 Presentation regulations 13. Oral presentation Language of the conference: English and Polish Scientific sessions will be conducted by the presidents under the specific program The time allowed for the presentation of papers is 10 minutes and papers on request - from 30 to 60 minutes If you need to present work using different equipment than overhead projector, please notify the Organizing Committee at least one week prior to the date of presentation Discussion on the papers will be held at the end of the session Chairman of the Session may shorten the time for the presentation of work in the event of a delay in the schedule of speeches and limit the number of panellists 14. MULTIMEDIA SESSION ("poster") The session is to prepare a presentation in PowerPoint 2007 and send to the Organizer adress Speech is to display your presentation in a separate room on the specially prepared monitors. The presence of the authors in the presentation is not required. Multimedia Session will take place in parallel with other sessions. Contact the author of the presentation will be provided through address placed on the presentation. Presentations can be prepared in Polish and English. The number of slides may not exceed the Presentations will be held according to the schedule set by the Organizing Committee, which shall be made to the attention of at least 10 days before presentation 16. Papers presented at the Conference will be judged by a jury consisting of three Presidents and the Secretary Sessions. 38

35 17. Rating jury is final and unquestionable. 18. he work presented in individual sessions will be awarded I, II, III awards and distinctions 19. Individual presentation slides should be prepared according to the formula 6 Personal data protection 5. Participant application for participation in the conference is tantamount to their consent to the processing of personal data by the Organizer on terms under generally applicable laws, with particular reference to the Law on Personal Data Protection of 29 August 1997 (Journal of Laws No. 133, Pos. 833, as amended.) 6. Participants personal data is stored by the Organizing Committee at the time of use, and thereafter to the extent necessary to settle transactions and claims for payment for participation in the Conference. 7. The Organiser shall take all appropriate security measures in accordance with generally accepted principles for the protection of confidentiality of information. 8. Information of particular interest, including personal data and information relating to the payment details collected for commercial transactions are available only to the Organizer. 7 Participants requires 20. Participants are required to read regulations 21. Participant who does not consent to put his image (photographs, audiovisual recordings) in the conference proceedings and publicity is obliged to inform the organizers of this fact no later than on the day of the start of the conference. 22. Participant is required to pay the conference fees before 15 th March 2014 (in the case of lower fees) or by 15 th May 2013 on the organizer's bank account published on the website of the Conference. 23. Conference participant is required to send the Organizers a multimedia presentation, which plans to use the presentation of work to Organizer until 15 May 2014, in random cases, the participant has the opportunity to deliver a presentation at a later date, but no later than on the opening day of the conference - the presentation should be recorded on a CD and delivered to the office of downhill. Media with multimedia presentations should be marked with the name of the first author and title work 24. Speakers are require to report their presence to Sessions Secretary no later than 30 minutes before the start of session 8 Final regulations 5. Cost of travel to the conference and cost of accommodation participant covers on their own. 6. The organizer reserves the right - in the event of circumstances beyond his control to the cancellation or postponement of the Conference. 7. These Regulations shall enter into force on the date of its posting to the website of the Conference. 39

36 8. The organizer has the right to change the provisions of the Regulations. Changes take effect when they are posted on the website 9 Abstract guidlines 3. Abstracts (approximately 200 words, Times New Roman, 12 point font) should be sent via , both in Polish and English, before March 15, 2014 (lower fee), but no later than till April 30, Conference participants will be inform about Conference Scientific Committee decision about paper presentation form at least 10 days before Conference. 10 Progress in Health Sciences publication regulations 4. Paper requires journal guidelines procedure 5. Author s guidelines are on the journal website: 6. One paper publication fee: 250 PLN 11 Regulations of publishing in monograph 1. In monograph might be published research and review articles with subject connected to conference areas. 2. Papers wrote in accordance to Submission Guidelines should be sent to Organizer e- mail before March 15, 2014 (lower fee) 3. Publication fee: monograph in English 250 PLN monograph in Polish 200 PLN 4. Paper will be printed in monograph only after publication payment and copyrights agreement sending. 5. Papers that are out of Submission Guidelines will be sent back to authors. 6. Papers will be sent to two reviewers, specialists from a particular area. 7. Editors are entitled to make without authors approval any corrections (stylistic, inflection, conjugation, repetition, necessary summaries) and tables/figures reallocations which do not change merits-relates contest. 8. Detailed requirements: Times New Roman, 12 point fond, double space, 2,5 cm margins; 9. Title page should include: title, authors names, authors titles, name and address authors working place, running title, abbreviations list, corresponding author address ( , phone, fax). 10. Title should be concise and clear, maximum of 120 characters. 11. Paper text should be concise and communicative, carefully checked for correct grammar and spelling, without any medical and scientific jargon. 12. Research articles should be divided into the following sections: introduction, aim, materials and methods, results, discussion. 13. Latin names, e.g. microorganisms, and foreign-language words should be written in italics. 14. Abbreviations, symbols and units. Without explanations are allowed only commonly known abbreviations. Little known abbreviations and symbols (eventually created by authors) should be explained in first use (explanation should be in brackets). 40

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA. SOBIESZEWO MAJA 2013 r.

KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA. SOBIESZEWO MAJA 2013 r. KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA SOBIESZEWO 17-18 MAJA 2013 r. Drogie koleżanki, Drodzy koledzy, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji KOMUNIKAT II W związku z organizowaną po raz piąty Międzynarodową Konferencją, pt: Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych, która odbędzie się w dniach 20-21 maja

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA 1. Postanowienia ogólne 1. I Konferencja Ratownictwa Medycznego, w dalszej części Regulaminu zwana Konferencją, będzie odbywać się w dniach 10-11.06.2017r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Organizatorzy: ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNEGO, KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

KOMUNIKAT II. Organizatorzy: ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNEGO, KATEDRA PIELĘGNIARSTWA, GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY KOMUNIKAT II Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej o problematyce położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej oraz specjalnościach, które w bezpośredni

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Bydgoszcz, 10 11.04.2015r REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 1. jest organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Komunikacja w Opiece Medycznej działające przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOOGICZNEJ. Białystok 2017

FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOOGICZNEJ. Białystok 2017 FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOOGICZNEJ Białystok 2017 e-mail: shpakofff@tut.by MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA FIZJOTERAPIA I MEDYCYNA ODNOWY BIOLOGICZNEJ 2 CZERWCA 2017 R. WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Regulamin 2nd International Forum on Medical Parsitology Wrocław 16-17.10.2015

Regulamin 2nd International Forum on Medical Parsitology Wrocław 16-17.10.2015 Regulamin 2nd International Forum on Medical Parsitology Wrocław 16-17.10.2015 1 Informacje wstępne 1. Konferencja 2nd International Forum on Medical Parsitology (zwana dalej Konferencją) jest wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja Łódź 28-29 listopada 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW

X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW X KONFERENCJA NAUKOWO-SZLOLENIOWA SEKCJI SPTM WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO 03 PAŹDZIERNIKA 2014 WROCLAW Organizator: Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Informator Konferencyjny

Informator Konferencyjny Informator Konferencyjny Kraków, 22 stycznia 2015 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2 sala nr 7 ( Refektarz ) Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. Ciechanów, 28 listopad 2008 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 16 listopada 2016 Warszawa Miejsce

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Waris Dirie - Kwiat Pustyni

Waris Dirie - Kwiat Pustyni http://interculture.evenea.pl/ e-mail: transkulturowosc@gmail.com MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWOWA,,MIĘDZYKULTUROWA OPIEKA MEDYCZNA WYZWANIEM DLA ZESPOŁU INTERDYSCYLINARNEGO" 19-20 MAJA 2017 R. CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na IX - ogólnopolską konferencję naukowno-szkoleniową Pielęgniarka w Rehabilitacji pt.:

Zapraszają na IX - ogólnopolską konferencję naukowno-szkoleniową Pielęgniarka w Rehabilitacji pt.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Repnty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskicnh Górach Dział Pielęgniarstwa Zapraszają na IX - ogólnopolską konferencję naukowno-szkoleniową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI

REGULAMIN KONFERENCJI organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych pn. Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich. Komunikat nr 1 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Komunikat nr 1 Witamy! SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z Katedrą Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają przyjemność

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE, BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA POLISH ASSOCIATION OF BUILDING MYCOLOGISTS XIII SYMPOZJUM 13th SYMPOSIUM OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Konkurs Studenckich Kół Naukowych, Spała r.

Konkurs Studenckich Kół Naukowych, Spała r. Rozdział I Ustalenia wstępne 1 Organizatorem Konkursu Studenckich Kół Naukowych, zwanego dalej Konkursem, jest Komitet Organizacyjny XXII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej w

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Dyrektora Centralnego Wojskowego Szpitala Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku gen. dr n. med. Igora Čombora.

Konferencja pod patronatem Dyrektora Centralnego Wojskowego Szpitala Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku gen. dr n. med. Igora Čombora. Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych Sekcja Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Ružomberku Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA E- administracja szanse i zagrożenia Lublin, 24 maja 2013 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA E- administracja szanse i zagrożenia Lublin, 24 maja 2013 r. Instytut Administracji KUL Koło Naukowe Studentów Administracji KUL Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UJ Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin 3rd International Forum on Medical and Veterinary Parasitology Wrocław

Regulamin 3rd International Forum on Medical and Veterinary Parasitology Wrocław Regulamin 3rd International Forum on Medical and Veterinary Parasitology Wrocław 18-19.11.2016 1 Informacje wstępne 1. Konferencja 3rd International Forum on Medical Parasitology (zwana dalej Konferencją)

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Ważne: zmiana terminu i miejsca konferencji

Ważne: zmiana terminu i miejsca konferencji Ważne: zmiana terminu i miejsca konferencji zaprasza na Warszawa, 15-16 kwietnia 2013 r. oraz Warsztaty w dniu 17 kwietnia 2013 roku Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno Apartamentowe Mrówka, w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA REGULAMIN KSZTAŁCENIA w ramach II konferencji naukowej "Żywienie dziecka wczoraj i dziś", która odbędzie się w Krakowie w dniu 22 kwietnia 2017 r. Forma kształcenia: konferencja I. Sposób organizacji i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

www.konferencja.osuwisko.pgi.gov.pl

www.konferencja.osuwisko.pgi.gov.pl www.konferencja.osuwisko.pgi.gov.pl SZANOWNI PAŃSTWO! W imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję O!SUWISKO, która

Bardziej szczegółowo

Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii

Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Szanowni Państwo, Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych Zakład Pedagogiki Specjalnej Konferencja Naukowa Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek

ZAPROSZENIE. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek ZAPROSZENIE XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE Moda na życie bez używek Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego i Jego Magnificencji Rektora

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK/SUPRAŚL

BIAŁYSTOK/SUPRAŚL WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDCYZNEGO W BIAŁYMSTOKU FRIMA LAERDAL BIAŁYSTOK/SUPRAŚL 16.04.2016 Szczegóły w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych w Bydgoszczy POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych w Bydgoszczy POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych w Bydgoszczy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CALL FOR PAPERS zgłoszenia oraz wygłoszenia prelekcji podczas Mobile Trends Conference 2017

REGULAMIN CALL FOR PAPERS zgłoszenia oraz wygłoszenia prelekcji podczas Mobile Trends Conference 2017 REGULAMIN CALL FOR PAPERS zgłoszenia oraz wygłoszenia prelekcji podczas Mobile Trends Conference 2017 Kraków, 8-10 marca 2017 r. KIJÓW.CENTRUM al. Krasińskiego 34, Kraków I. CEL I ZASADY CALL FOR PAPERS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Krosno, 05.05.2015 r.

III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca. Krosno, 05.05.2015 r. III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca Krosno, 05.05.2015 r. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują Rektor Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na Konferencję Naukową Wsparcie seniora w środowisku 26 i 27 września 2017 roku, Kraków

Zaproszenie na Konferencję Naukową Wsparcie seniora w środowisku 26 i 27 września 2017 roku, Kraków Zaproszenie na Konferencję Naukową 26 i 27 września 2017 roku, Kraków Komunikat 2. Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już przesłali swoje zgłoszenie do udziału w organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na

Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów Współczesne problemy społeczne wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

26-27 kwietnia 2017, godz

26-27 kwietnia 2017, godz ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na IX WARSZAWSKIE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

II Dni Patronalne Miasta Białegostoku. Dary serca. Ogólnopolski Konkurs

II Dni Patronalne Miasta Białegostoku. Dary serca. Ogólnopolski Konkurs II Dni Patronalne Miasta Białegostoku Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży poświęcony postaci Błogosławionego ks. Michała Sopoćki - patrona Miasta Białegostoku Regulaminy form: literackiej,

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska prof. dr hab. med. Piotr Socha

prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska prof. dr hab. med. Piotr Socha komunikat I Komitetowi Naukowemu przewodniczą prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska prof. dr hab. med. Piotr Socha szanowni państwo, drogie koleżanki i koledzy! W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą:

ZAPROSZENIE. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2012. W tym roku tematem przewodnim Konferencji będą: ZAPROSZENIE Koło Naukowe Młodych Logistyków JUST IN TIME działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRAC NAUKOWYCH VIII KONGRESU MŁODEJ FARMACJI W POZNANIU

REGULAMIN KONKURSU PRAC NAUKOWYCH VIII KONGRESU MŁODEJ FARMACJI W POZNANIU Poznań, dn. 12.09.2015r REGULAMIN KONKURSU PRAC NAUKOWYCH VIII KONGRESU MŁODEJ FARMACJI W POZNANIU 1. Informacje ogólne 1. Organizatorem Konkursu Prac Naukowych (zwanego dalej Konkursem) jest Poznańska

Bardziej szczegółowo

3. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóżniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany.

3. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóżniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany. REGULAMIN / WARUNKI UCZESTNICTWA Recamp.pl 7. edycja 17-18 marca 2017 r. Centrum Kongresowe Ossa 96-200 Rawa Mazowiecka Miejscowość: Ossa 1 1. Organizatorem konferencji recamp.pl 7. edycja jest firma recamp

Bardziej szczegółowo

24 maja 2016r. Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24 maja 2016r. Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aula Centrum Transferu Wiedzy CTW-302 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 24 maja 2016r. Ogólnopolska Konferencja Naukowo Warsztatowa Standardy pracy z rodziną w rozpadzie Organizator Katedra

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo