Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2003 roku PROJEKT Warszawa, 2004

2 Opracowanie: PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3 Rozdział I Ocena realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku Wprowadzenie Polskie problemy alkoholowe Zmiany w kształcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzone w 2003 roku Finansowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2003 roku Realizacja celów Narodowego Programu w 2003 roku Cel 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież Cel 2. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych Cel 3. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu Cel 4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego Cel 5. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy Cel 6. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego Cel 7. Zmniejszenie naruszeń prawa na rynku alkoholowym Cel 8. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Cel 9. Ograniczanie globalnego spożycia alkoholu i zmian struktury jego spożycia na rzecz napojów niskoprocentowych Źródła informacji wykorzystanych w Sprawozdaniu 27 Rozdział II Diagnoza problemów związanych z alkoholem i problemami alkoholowymi w Polsce w 2003 roku Spożycie alkoholu przez Polaków w 2003 roku Zmiany spożycia wśród konsumenci napojów alkoholowych Nielegalne zakupy napojów alkoholowych Zmiany cen napojów alkoholowych Spożycie alkoholu przez młodych ludzi Wyniki międzynarodowych badań ESPAD Badania studentów Zagrożenia zdrowia związane z alkoholem Grupy ryzyka Raport o stanie zdrowia na Świecie Światowa Organizacja Zdrowia Zgony z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem Przedwczesna umieralność Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży Problemy i zagrożenia życia rodzinnego związane z nietrzeźwością Opinie i postawy społeczne wobec problemów związanych z alkoholem 43 I

4 Rozdział III Polskie lecznictwo odwykowe podstawy prawne i merytoryczne Leczenie osób uzależnionych i członków ich rodzin Stan zdrowia pacjentów lecznictwa odwykowego Podstawa prawna oraz dostępność zakładów lecznictwa odwykowego Pracownicy lecznictwa odwykowego Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego Instytucje samopomocowe Lecznictwo odwykowe w zakładach penitencjarnych Współuzależnienie Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 52 Rozdział IV Alkohol a zagrożenie bezpieczeństwa Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Nietrzeźwość w miejscach publicznych Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu na drogach Nietrzeźwość a przestępstwa wśród dzieci i młodzieży Samobójstwa pod wpływem alkoholu Nietrzeźwość związana z wypadkami w pracy oraz naruszenia obowiązku trzeźwości zawodowej 62 Rozdział V Rynek napojów alkoholowych Import, produkcja oraz dostawy napojów alkoholowych w Polsce Ceny napojów alkoholowych Obrót hurtowy napojami alkoholowymi Realizacja zadań w 2003roku Współpraca z organami kontroli i ścigania Wpływy podatkowe do budżetu państwa Nielegalna produkcja i handel alkoholem Nielegalny przewóz alkoholu przez granicę Wykroczenia w obrocie handlowym napojami alkoholowymi Nieprawidłowości stwierdzone przez Inspekcję Handlową Wyniki kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sklepach i zakładach gastronomicznych Wyniki kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w magazynach hurtowych z napojami alkoholowymi Wyniki kontroli przestrzegania przepisów ustawy o oznaczaniu wyrobów makami skarbowymi akcyzy (w zakresie kontroli wyrobów alkoholowych) Wykorzystanie ustaleń kontroli Podsumowanie i wnioski Łamanie zakazu reklamy alkoholu Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 75 II

5 Rozdział VI Działania realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nadzorem Ministra Zdrowia Program I: Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin Program II: Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu Program III: Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych Program IV: Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychospołecznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików Program V Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych Program VI Wspierania lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych Program VII Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych Program VIII Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie Program IX Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. Programów z budżetu Ministra Zdrowia 113 Rozdział VII Działania innych ministerstw, Komitetu Badań Naukowych oraz jednostek publicznej radiofonii i telewizji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wdrażanie szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych Zwiększanie skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnień Ministerstwo Obrony Narodowej Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wojsku Programowanie Szkolenia Badania Finansowanie Alkoholowe tło stanu dyscypliny wojskowej Przedsięwzięcia podejmowane w wojsku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Działania realizowane przez resort MSWiA Działania realizowane przez Straż Graniczną 133 III

6 7.5. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości Działania Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Media publiczne działania edukacyjne podejmowane w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych Telewizja Polska S.A Program 1 TVP S.A Program 2 TVP S.A TV Polonia TVP 3 Regionalna Pasma wspólne ogólnopolskie TVP 3 Regionalnej Patronaty medialne ogólnokrajowe TVP Polskie Radio S.A Program 1 PR S.A Program 3 PR S.A Radio Bis PR S.A Rozgłośnie regionalne radia publicznego Podsumowanie Komitet Badań Naukowych Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Rzecznik Praw Dziecka 163 Rozdział VIII Działalność innych instytucji oraz organizacji i środowisk wzajemnej pomocy Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa Szkoły Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodek Psychoterapii i Rehabilitacji Rodzin Alkoholowych Centrum Informacji Naukowej Dział Badań Publikacje ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Warszawa Działalność socjoterapeutyczna: Pępek Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej Dzieciom i młodzieży Działalność szkoleniowa, edukacyjna i profilaktyczna: Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH Szkolenia Konferencje Realizacja programu profilaktycznego III Elementarz Działalność wydawnicza Współpraca Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Polska Rada Ruchu Abstynenckiego, Warszawa Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz Inaczej, Starachowice 183 IV

7 8.7. Fundacja Pomoc Społeczna SOS, Warszawa Caritas Polska Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, Warszawa Fundacja Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Dominik, Warszawa Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Członkom Ich Rodzin w Dołdze Fundacja Masz Szansę, Lublin Profilaktyczno Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci, Łódź 190 Rozdział IX Działalność samorządów gminnych Podstawy prawne działalności gmin Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinach Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych Działania z zakresu edukacji publicznej Działania dotyczące wspierania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem zakazu reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej Dodatkowe obowiązki i uprawnienia gmin w zakresie polityki lokalnej wobec alkoholu Wydatkowanie środków finansowych Podsumowanie 199 V

8 Rozdział X Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Realizowane w województwach Województwo Dolnośląskie Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Lubelskie Województwo Lubuskie Województwo Łódzkie Województwo Małopolskie Województwo Mazowieckie Województwo Opolskie Województwo Podkarpackie Województwo Podlaskie Województwo Pomorskie Województwo Śląskie Województwo Świętokrzyskie Województwo Warmińsko Mazurskie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie 299 VI

9 ZAŁĄCZNIKI Tab. Uchwały organów gminy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 307 Tab. Lokalne ograniczenia i zakazy w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 308 Tab. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez gminy na terenie województwa w Polsce w 2003 roku 309 Tab. Liczba jednorazowych zezwoleń oraz zezwoleń wydanych przedsiębiorcom i jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej na sprzedaż napojów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 310 Tab. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 311 Tab. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w Polsce w 2003 roku. 312 Tab. Interwencje podjęte przez gminy, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2003 roku. 313 Tab. Programy z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sprzedawców napojów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 314 Tab. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 315 Tab. Osoba odpowiedzialna za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 316 Tab. Zawód i forma zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu profilaktyk ii rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 317 Tab. Rodzaje zespołów działających w ramach gminnych komisji w województwach w Polsce w 2003 roku 318 Tab. Grupy pomocowe i samopomocowe w Polsce w 2003 roku. 319 Tab. Interwencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pomoc dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2003 roku. 320 Tab. Najważniejsze działania podjęte przez gminy na terenie województw w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzaleznionych od alkoholu w Polsce w 2003 roku. 321 Tab. Finansowanie przez gminy w województwie działań zwiększających dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2003 roku. 322 Tab. Klienci punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w Polsce w 2003 roku. 323 Tab. Liczba pracowników oraz finansowanie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 324 Tab. Prace gminnej komisji pomoc ofiarom przemocy w Polsce w 2003 roku 325 Tab. Najważniejsze działania podjęte przez gminy, w celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w Polsce w 2003 roku. 326 Tab. Działania podejmowane były przez gminną komisję wobec członków rodzin, w których dochodziło do przemocy w Polsce w 2003 roku. 327 Tab. Szkolne programy profilaktyczne w Polsce w 2003 roku. 328 Tab. Pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne w Polsce w 2003 roku. 329 VII

10 Tab. Szkolne i pozaszkolne (środowiskowe) programy profilaktyczne; podsumowanie w Polsce w 2003 roku. 330 Tab. Świetlice realizujące program socjoterautyczny w Polsce w 2003 roku. 331 Tab. Świetlice realizujące program opiekuńczo wychowawczy w Polsce w 2003 roku. 332 Tab. Świetlice realizujące program socjoterapeutyczny i opiekuńczo-wychowawczy; podsumowanie w Polsce w 2003 roku. 333 Tab. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w Polsce w 2003 roku. 333 Tab. Programy interwencyjno-profilaktyczne dla młodzieży z problemami alkoholowymi (np. upijającej się) w Polsce w 2003 roku. 335 Tab. Profilaktyczne programy pracownicze oraz szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji w Polsce w 2003 roku. 336 Tab. Działania na rzecz dożywiania dzieci w Polsce w 2003 roku. 337 Tab. Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane przez gminy na terenie województwa w Polsce w 2003 roku. 338 Tab. Działania gmin z zakresu edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 339 Tab. Działania gmin na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców w Polsce w 2003 roku. 340 Tab. Współpraca między gminami w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 341 Tab. Współpraca między gminą a samorządem powiatu w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 342 Tab. Współpraca między gminą a samorządem województwa w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 343 Tab. Ocena współpracy z samorządem województwa pełnomocnikiem zarządu województwa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 344 Tab. Badania naukowe, diagnozy i sondaże z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane na terenie gmin w Polsce w 2003 roku. 345 Tab. Finansowanie działań organów gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku. 346 Tab. Finansowanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w 2003 roku 347 Tab. Zestawienie wykonania dochodów gmin, miast na prawach powiatu i województw z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (par 048) i wydatków poniesionych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2003 roku (w zł). 348 VIII

11 Rozdział I Ocena realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi * oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ** w 2003 roku 1.1. Wprowadzenie Rok 2003 był czwartym rokiem realizacji przyjętego przez Radę Ministrów we wrześniu 2000 roku Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Dokument ten określił najważniejsze cele, strategie i kierunki działań administracji państwowej oraz przedstawił rekomendacje dla samorządów województw i gmin oraz organizacji pozarządowych, wskazując jednocześnie priorytety i wyzwania jakie stają przed tymi podmiotami. Dokument ten uwzględnia również podstawowe strategie i wskaźniki sformułowane w Drugim Europejskim Planie Działań wobec Alkoholu na lata *** (European Alcohol Action Plan), w którego przygotowaniu i realizacji Polska od początku aktywnie uczestniczy. W ciągu kilkunastu ostatnich lat kwestia nadużywania alkoholu i wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych czy moralnych była postrzegana jako jeden z ważniejszych problemów społecznych w Polsce. Jednak percepcja tego zjawiska podlegała w tym czasie głębokim przemianom. Lata 90. były okresem wielkiej transformacji w różnych obszarach naszego życia. Rodząca się demokracja i gospodarka wolnorynkowa, powstawanie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych przewartościowały dotychczasowe postawy, zachowania i oczekiwania Polaków wobec różnych zjawisk i problemów, także związanych z alkoholem. Istniejący od lat 60. system propagandy antyalkoholowej, opierający się na tzw. walce z alkoholizmem, okazał się całkowicie nieadekwatny do nowej rzeczywistości. Profilaktyka antyalkoholowa pełna była mitów, sloganów i stereotypów zakorzenionych w socjalistycznej frazeologii, na których trudno byłoby oprzeć nowoczesne, wieloaspektowe podejście do tej sfery. W powszechnej świadomości społecznej dominowały postawy przyzwolenia i tolerancji wobec destrukcyjnych zachowań związanych z alkoholem, brak było również rzeczywistej oceny kosztów i strat jakie ponosi społeczeństwo w tym obszarze. Nie było także skutecznych metod radzenia sobie z tymi problemami, a większość osób zawodowo związanych z leczeniem alkoholików co potwierdziły badania naukowe przeprowadzone w połowie lat 80. nie wierzyła w efektywność swojej pracy. Zmiany prawno organizacyjne, jakie nastąpiły w latach 90. polegające przede wszystkim na decentralizacji działań wobec różnych aspektów problemów alkoholowych oraz wskazaniu pozabudżetowego źródła finansowania tych zadań przez samorządy (obecnie ponad 90% * Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst pierwotny: Dz. U nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz. U r. Nr 147 poz. 1231) zwana dalej ustawą. ** Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 września 2000 roku, zwany dalej Programem. *** Drugi Europejski Plan Działań wobec Alkoholu został przyjęty przez Europejski Komitet Regionalny WHO i rekomendowany państwom członkowskim na 49. sesji Komitetu we Florencji, października 1999 roku. 1

12 środków posiadają samorządy gminne) doprowadziły do zbudowaniu spójnego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych opartego na bliskiej współpracy i partnerstwie samorządów lokalnych i wojewódzkich, organizacji pozarządowych oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która koordynuje działania administracji rządowej oraz bezpośrednio współpracuje z samorządami i podmiotami pozarządowymi. Podstawą wspomnianego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych są trzy wzajemnie komplementarne programy działań realizowane na różnych poziomach administracji. Pierwszy z nich, najszerszy i najważniejszy w całym systemie to gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez polskich gmin. Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które w ramach gminnego programu powinny realizować samorządy lokalne oraz wskazuje źródło finansowania tych zadań, jakie są wnoszone do kasy gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. W 2003 roku wpływy uzyskane z tego tytułu przez samorządy lokalne wynosiły ponad 470 mln zł, co stanowiło ponad 90% wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy. Drugim filarem polskiego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych są wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalane corocznie przez samorządy województw. Określają one zadania z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych na poziomie regionów. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez województwa jest wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym zakresie województwa ściśle współpracują z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie organizując szkolenia, seminaria i konferencje dla koordynatorów gminnych programów oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Województwa odgrywają ważną rolę także w zakresie wspierania rozwoju i modernizacji systemu lecznictwa odwykowego, podejmują działania na rzecz zwiększenia dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych oraz szkolą lekarzy i innych pracowników służby zdrowia we wdrażaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec nadużywających alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Podobnie jak samorządy gminne również województwa mają ustawowo zagwarantowane środki finansowe na realizację wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy piwem i winem, które wydają marszałkowie województw. W 2003 roku na realizację wojewódzkich programów przeznaczono ponad 41 mln zł, co stanowiło ok. 8% wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy. Trzecim filarem polskiego modelu rozwiązywania problemów alkoholowych jest zbiór zadań realizowanych przez centralną administrację rządową Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która koordynuje całość Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aktualny Narodowy Program zatwierdzony do realizacji przez rząd na lata , podobnie jak dwa poprzednie programy, został opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokument ten w syntetyczny sposób opisuje najważniejsze polskie problemy alkoholowe, wskazuje założenia systemowe programu oraz cele, metody i wskaźniki osiągania celów. Formułuje również konkretne 2

13 zadania dla poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych oraz rekomendacje dla samorządów gminnych i wojewódzkich. Warto przypomnieć, iż w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata wskazano dziewięć podstawowych celów w polityce państwa wobec problemów alkoholowych: 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież. 2. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu. 3. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 4. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego. 5. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy. 6. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego. 7. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 8. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 9. Ograniczanie globalnego spożycia alkoholu i zmiana struktury jego spożycia na rzecz napojów niskoprocentowych. Realizacja celów tego Programu została szczegółowo scharakteryzowana w rozdz. 1.5 niniejszego sprawozdania, warto jednak podkreślić, iż po raz pierwszy od kilku lat w badaniach zrealizowanych w 2003 roku odnotowano bardzo niepokojący wskaźnik radykalny wzrost średniego spożycia napojów spirytusowych o ok. 25% w stosunku do roku 2002 oraz niekorzystne przesunięcia w strukturze spożycia alkoholu przez Polaków (wyższy niż poprzednio udział w spożyciu napojów wysokoprocentowych). Szczegółowe analizy w tym zakresie zawiera rozdział 2.1. Z uwagi na potwierdzoną w badaniach naukowych ścisłą korelację pomiędzy spadkiem cen napojów alkoholowych a wzrostem ich średniego spożycia rekomenduje się utrzymywanie na możliwie wysokim poziomie stawek podatkowych od tych napojów. Należy również podkreślić potrzebę utrzymania dotychczasowych ograniczeń w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz dostępności alkoholu, w szczególności możliwość limitowania przez samorządy lokalne ilości punktów sprzedaży oraz podejmowania uchwał w sprawie zasad ich usytuowania. 3

14 1.2. Polskie problemy alkoholowe * Od kilku lat nie posługujemy się już słowem alkoholizm jako centralną kategorią ujmującą wszystkie szkody związane z nadużywaniem alkoholu. Zgodnie z terminologią międzynarodową taką kategorią są problemy alkoholowe, co ułatwia bardziej precyzyjne określanie szkód i metod zmniejszania lub usuwania tych szkód. Na przełomie lat do najważniejszych polskich problemów alkoholowych można zaliczyć: a) Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu Jest to około tys. osób, czyli około 2% całej populacji. Na początku 2003 roku w lecznictwie ambulatoryjnym zarejestrowanych było 128 tys. osób uzależnionych, w lecznictwie stacjonarnym i dziennym 50 tys. uzależnionych. Znacznie wzrosła skuteczność terapii uzależnienia od alkoholu, ale faktyczne możliwości skorzystania z nowoczesnej i skutecznej terapii ma tylko około 30% zarejestrowanych pacjentów z powodu deficytów kadrowych i lokalowych w lecznictwie odwykowym oraz trwającego procesu modernizacji usług świadczonych przez lecznictwo odwykowe. b) Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących Znaczna część pacjentów leczących się w placówkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z powodu zaburzeń układu trawiennego, krążenia, neurologicznego, chorób płuc, nowotworów, urazów itd., nadużywa alkoholu na podstawie badań zrealizowanych w 2003 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje się, że dotyczy to ok. 2,2 mln osób. Stanowi to bardzo poważne obciążenie ekonomiczne dla polskiego systemu ochrony zdrowia, ponieważ leczenie tych pacjentów trwa dłużej i jest mniej efektywne. W latach rozpoczęto wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji dla tego rodzaju pacjentów, ale postępy w tej dziedzinie nie są zadawalające. c) Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży Zdaniem ekspertów poważne szkody związane z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież występują u około 10 15% populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia, ale rozmiary realnych zagrożeń są znacznie wyższe. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się ilość pijącej i upijającej się młodzieży, w szczególności dziewcząt, oraz zmniejszyła ilość abstynentów. Polska młodzież poddawana jest bardzo agresywnym, starannie przygotowanym i skutecznym oddziaływaniom promującym picie alkoholu. Badania rynkowe pokazują, że wzrost spożycia w populacji od 15 do 19 roku życia jest istotnym źródłem wysokich zysków przemysłu piwnego. Zwiększa się wprawdzie zakres szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych (w 2003 roku uczestniczyło w nich około 2,1 mln uczniów wzrost o 20% w porównaniu z rokiem 2002 i ponad 340 tys. rodziców), ale nie stanowią one wystarczająco skutecznej przeciwwagi dla ekspansji biznesu alkoholowego. Zbyt wolno rozwija się tzw. profilaktyka rodzinna inicjowana programami szkolnymi. * W rozdziale tym i kolejnych szczegółowo wykorzystano wyniki następujących badań: ESPAD The European School Survey Project on Alcohol and Drugs (Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i innych Narkotyków). Badania realizowane są co 4 lata od 1995 r. Ostania edycja w roku 2003; Substancje psychoaktywne postawy i zachowania; badania zrealizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku; Substancje psychoaktywne postawy i zachowania cz.2; badania zrealizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku; Studenci 2003 r. Rozmiary spożycia alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez osoby rozpoczynające studia na Akademii Medycznej; badania zrealizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Analiz, ekspertyz i dokumentacji prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4

15 d) Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym Występują one u około 3 3,5 mln osób (dorosłych i dzieci) i obejmują przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Programy pomocy rodzinom prowadzone w placówkach odwykowych obejmują tylko około 42 tys. osób dorosłych (głównie kobiet). Ponad 93 tys. dzieci alkoholików otrzymuje pomoc w placówkach socjoterapeutycznych. Potrzeby w tym zakresie są co najmniej 10 krotnie większe. e) Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych Szkody związane z piciem alkoholu w miejscu pracy obejmują przede wszystkim absencję, wypadki i obniżanie wydajności pracy. Wprawdzie spożycie alkoholu w miejscu pracy w latach zmniejszyło się w sposób istotny, jednak w dalszym ciągu stanowi problem. Obserwuje się natomiast coraz większą alkoholową patologizację populacji bezrobotnych, co poważnie ogranicza szanse na skuteczną pomoc w przezwyciężaniu bezrobocia i nędzy. Na terenach o wysokim stopniu bezrobocia brakuje placówek odwykowych i profilaktycznych. f) Naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe Do najważniejszych problemów należą tu przede wszystkim: wpływ nietrzeźwości na popełnianie przestępstw (w 2003 roku aż 56,5% sprawców w wybranych kategoriach przestępstw było pod wpływem alkoholu), przemoc w rodzinach alkoholowych i nietrzeźwość w miejscach publicznych (w 2003 roku 74,9% sprawców przemocy to osoby będące pod wpływem alkoholu; 164 tys. osób przebywało w izbach wytrzeźwień). g) Naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi Najważniejsze zjawiska problemowe to: nielegalny import, produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych (wielkość tego zjawiska szacuje się na około 30% legalnego obrotu wyrobami spirytusowymi i winnymi), sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzone w 2003 roku. 1. W 2003 roku Parlament dwukrotnie nowelizował ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pierwsza z nowelizacji przygotowana przez sejmową Komisję Kultury Fizycznej i Sportu dotyczyła kwestii reklamy napojów alkoholowych oraz sponsorowania imprez przez producentów i dystrybutorów tych napojów. Zmiany przyjęte przez Sejm w znacznym stopniu zliberalizowały istniejące wcześniej ograniczenia, przede wszystkim w zakresie reklamowania piwa oraz informowania o imprezach sponsorowanych przez producentów tego napoju. W art skreślono dotychczasowy zakaz reklamowania napojów alkoholowych poprzez budowanie skojarzeń ze sportem i zastąpiono to wyrażenie zakazem budowania skojarzeń w ze sprawnością fizyczną. Skrócono także limitu czasu, w którym obowiązywał zakaz reklamy napojów alkoholowych w radiu, telewizji, kinach i teatrach. Przed wprowadzeniem nowelizacji obowiązywał zakaz reklamy napojów alkoholowych od godz do Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada utrzymanie zakazu reklamy w radiu, telewizji, kinach i teatrach w godz. od 6.00 do z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy. W praktyce oznacza to, iż reklamy piwa mogą być nadawane bez żadnych ograniczeń czasowych od rana do wieczora jeśli sponsorem (lub jednym 5

16 z wielu sponsorów) trwającego przez kilka dni turnieju np. piłki nożnej itp. będzie browar sponsorujący daną imprezę sportową. W znowelizowanej ustawie zezwolono także na powrót reklamy piwa na ulice polskich miast na słupy ogłoszeniowe oraz wielkie, uliczne tablice reklamowe tzw. billboardy, autobusy i tramwaje itp. pod warunkiem że 20% powierzchni reklamy będzie zajmować widoczny i czytelny napis informujący o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim. Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia treść, wzór i sposób umieszczenia na słupach i tablicach ww. napisu. W nowej ustawie zmieniono również zapisy dotyczące sponsorowania i informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych i innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych. Zniesiono wszelkie ograniczenia w tym zakresie wobec producentów i dystrybutorów napojów zawierających do 8% alkoholu. Nowa ustawa zakłada także, że podmioty, świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama prowadzona zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10% ustalonego umownie wynagrodzenia netto za usługę polegającą na reklamowaniu napoju alkoholowego. Środki te mają być przeznaczane wyłącznie na dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Minister właściwy do spraw sportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określił w drodze rozporządzenia wzór deklaracji dotyczącej ww. opłaty (składanej do urzędów skarbowych) oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych. Istniejące w tej kwestii wątpliwości prawne i organizacyjne spowodowały potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów, co stało się przedmiotem kolejnej nowelizacji w 2004 roku. Omawiana nowelizacja ustawy rozszerzyła również katalog zadań własnych samorządu gminy poprzez nadanie nowego brzmienia pkt 3 w art. 4 1 ust. 1: 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ; Należy również podkreślić, iż w sprawie ww. ustawy, mimo negatywnego stanowiska Ministra Zdrowia Rada Ministrów nie zajęła żadnego stanowiska. 2. Szereg istotnych zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostało także wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143). W trakcie prac legislacyjnych dotyczących tej ustawy Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracowała z samorządami województw oraz siecią gmin wiodących i dużych miast, konsultując poszczególne zapisy i zapraszając do przedstawienia własnych opinii i uwag. Wspomniane zmiany dotyczą w znacznym stopniu zadań własnych gmin, realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ustawie pojawiło się nowe, ważne pojęcie reintegracja, rozpatrywana w dwóch aspektach: reintegracja społeczna działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; zawodowa działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy W art. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (...) określającym kluczowe zadania podejmowane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, rozszerzono dotychczasowy katalog dodając punkt siódmy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz uzupełniając pkt 5, w którym oprócz leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, wprowadzono także kategorię reintegracji (w rozumieniu przepisów ustawy o 6

17 zatrudnieniu socjalnym). Realizacja tego zadania może odbywać się poprzez dofinansowanie Centrów/Klubów Integracji Społecznej m.in. ze środków przeznaczonych na realizację wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Znowelizowana ustawa zakłada, iż realizatorem wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest, zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 3, regionalny ośrodek pomocy społecznej, lub inna jednostka wskazana w programie. W celu realizacji programu zarząd województwa może także powołać pełnomocnika. Ustawodawca dał więc samorządom alternatywę, co do wyboru realizatora wojewódzkiego programu. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stał się częścią wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej, na mocy zmian wprowadzonych w art. 11b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia o pomocy społecznej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wprowadziła również znaczące zmiany w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stał się częścią gminnej strategii integracji i polityki społecznej, uchwalanej przez radę gminy. Mimo wcześniejszych zamierzeń program nadal zachował swoją odrębność, utrzymując dotychczasową nazwę, cele i strategie działań oraz sposób uchwalania. Znowelizowana ustawa stanowi, iż program ten może być realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu, wójt, (burmistrz, prezydent miasta), może powołać pełnomocnika (art. 4 1 ust. 2). Zapisy te oznaczają, że w obecnym stanie prawnym, gminie pozostawiono pełną swobodę wyboru koordynatora programu. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wprowadziła także do zadań własnych gmin dodatkowe działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, jako zadania własne gmin (art. 41 ust. 1). Rozszerzony został pkt 3 w art. 4 1 dotyczący profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Zgodnie z jego nowym brzmieniem działania te powinny obejmować nie tylko zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych ale również z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Ustawa zakłada również możliwość rozszerzenia dotychczasowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o element pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych Całkowicie nowym zadaniem własnym gminy wprowadzonym tą nowelizacją jest wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 7

18 1.4. Finansowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2003 roku Realizacja zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przebiega na trzech poziomach prawno instytucjonalnych: gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania centralne, szczegółowo określone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tab. 1.1 Środki finansowe przeznaczone * na realizację zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Polsce w 2003 roku (w złotych) Kwota w zł Urzędy Centralne (budżet państwa)** Samorządy Województw Powiaty Samorządy Gminne Suma: * środki przeznaczone nie oznaczają środków wydatkowanych na realizację zadań wynikających z ustawy. Samorządy gminne w 2003 roku wydały 87,2% środków pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; samorządy województw 55,8% środków (źródło: Regionalne Izby Obrachunkowe). **kwota obejmuje środki z rozdziału (przeciwdziałanie alkoholizmowi) klasyfikacji budżetowej oraz środki inne w urzędach centralnych przeznaczone na realizację zadań ustawy. Podział środków na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce w 2003 roku Urzędy Centralne 1,83% Samorządy województw 7,98% Powiaty 0,04% Samorządy gminne 90,16% Opracowanie PARPA, na podstawie danych Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz informacji otrzymanych z urzędów centralnych. W 2003 roku łączna kwota środków uzyskanych przez samorządy gminne z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła ponad 471 mln złotych, co stanowiło ponad 90% wszystkich środków przeznaczonych w tym roku na realizację zadań wynikających z ustawy (źródło: Regionalne Izby Obrachunkowe, Urzędy Centralne). 8

19 W porównaniu z rokiem 2002 zanotowano wzrost środków finansowych uzyskanych przez gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o blisko 29 mln zł. Według informacji pochodzących z regionalnych izb obrachunkowych samorządy gmin przeznaczyły na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 87,2% środków uzyskanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponad 410 mln złotych, w tym między innymi na: dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego ponad 16,5 mln zł. inne działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wydatki na szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, inwestycje, remonty, sprzęt, materiały itp.) ponad 20,5 mln zł. funkcjonowanie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym. (Wydatki na wynagrodzenia osób pracujących w punkcie, opłaty eksploatacyjne, telefon itp.) ponad 27,5 mln zł. działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ponad 25 mln zł. realizację szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych ponad 51 mln zł. działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych 81 mln zł. kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ponad 19 mln zł. kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ponad 28 mln zł. programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i realizowane przez młodzież, skierowane do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki bezalkoholowe, audycje radiowe itp.) ponad 3,5 mln zł. działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.) blisko 10 mln zł. działania z zakresu dożywiania dzieci ponad 12,5 mln zł. pozalekcyjne zajęcia sportowe blisko 24 mln zł. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom alkoholowym w klasyfikacji budżetowej znajdują się w rozdziale W 2003 roku były umieszczone jedynie w budżetach Ministerstwa Zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zł), Wojewody Lubuskiego ( zł) ogółem zł. Według informacji otrzymanych z resortów centralnych część zadań była finansowana poza rozdziałem np.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku przeznaczyło zł, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dofinansowało zadania profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dzieci i młodzieży na kwotę ponad zł (ponad 40% z kwoty zł przeznaczonej na zadania profilaktyczne dzieci i młodzieży w 2003 roku) natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej (Departament Wychowania i Promocji Obronności) przeznaczyło na realizację wymienionych działań zł. Komitet Badań Naukowych dofinansowywał badania dotyczące problematyki alkoholowej na łączną kwotę zł, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn na dofinansowanie zleconych organizacjom pozarządowym zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet przeznaczył Tak więc suma przeznaczona na realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku na poziomie centralnym wyniosła ogółem zł. 9

20 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowano w Ministerstwie Zdrowia (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w ramach dziewięciu programów merytorycznych. W nawiasach podano procentowy podział środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych programów: Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin zł (39,5%); Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu zł (1,63%); Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych zł (6,65%); Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików zł (6,3%); Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych zł (18,03%); Wspieranie lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych zł (Program VI); (4,82%) Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych zł (19,5%); Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie zł (0,8%); Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz zł (2,78%) Realizacja celów Narodowego Programu w 2003 roku Cel 1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież Picie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród nastolatków, stwarzając wiele zagrożeń dla młodych ludzi. Ogólnopolskie badania ankietowe ESPAD realizowane wśród 15 latków i 17 latków w roku 2003 wykazały m.in. iż: próby picia alkoholu ma za sobą 93% gimnazjalistów z klas trzecich i 97% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych, w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem jakiekolwiek napoje alkoholowe piło 84,9% młodszych uczniów i 93,4% uczniów starszych, w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 66% piętnastolatków i 79% siedemnastolatków, do upicia się w czasie ostatniego roku przyznało się niemal 50% piętnastolatków (58% chłopców i 40% dziewcząt) i ponad 65% siedemnastolatków (74% chłopców i 54% dziewcząt), większość uczniów trzecich klas gimnazjów przyznaje się do podejmowania prób zakupów alkoholu (np. piwa 64%), zdecydowana większość takich prób kończy się powodzeniem. Odmową sprzedaży ze względu na zbyt młody wiek kończy się tylko 10% prób zakupu (dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 1999). 10

21 Porównując wyniki z ostatnich lat można wskazać kilka ważnych zjawisk: Lekki wzrost odsetka konsumentów napojów alkoholowych wśród uczniów młodszych oraz stabilizację wśród uczniów starszych. Wyniki odnoszące się do częstego picia pokazują, że różnice między chłopcami i dziewczętami powoli się zacierają. W czasie ostatnich ośmiu lat, zarówno wśród gimnazjalistów, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, obserwujemy stały trend wzrostowy popularności piwa (około 70% 15 latków w czasie ostatnich 30 dni piło piwo, wśród 17 latków było to 80%). Również odsetek pijących wódkę po lekkim spadku w 1999 roku, wzrósł o prawie 50% w grupie młodszej i ponad 20% wśród 17 latków. (Więcej informacji w Rozdziale II: Diagnoza problemów związanych z alkoholem i problemami alkoholowymi w Polsce w 2003 roku) Dane uzyskane z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji wskazują, że spada liczba nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Analiza danych wskazuje jednak na niezmniejszający się procent wykroczeń i przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu (ogółem ok. 6% oraz 20 30% w przypadku zabójstw, zgwałceń). (Więcej informacji w Rozdziale IV: Alkohol a zagrożenie bezpieczeństwa ). W 2003 roku realizowane były badania w środowisku studentów Akademii Medycznej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wyniki wskazują, iż: odsetek konsumentów alkoholu wyniósł około 90%; w czasie ostatnich dwóch tygodni przed badaniem, alkoholu nadużywało prawie 45% badanych, w tym 38% kobiet oraz 50% mężczyzn. Jednocześnie 32% mężczyzn i 27% kobiet przyznało się, że upiło się w ciągu ostatniego miesiąca, najczęściej spożywanym przez studentów alkoholem jest piwo. (Więcej informacji w Rozdziale II: Diagnoza problemów związanych z alkoholem i problemami alkoholowymi w Polsce w 2003 roku) Do ważniejszych rodzajów działań służących realizacji tego celu można zaliczyć: 1. Realizowanie w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych szkolnych i rodzinnych programów profilaktycznych. W roku 2003 w szkolnych programach profilaktycznych uczestniczyło ponad 1,5 mln uczniów i ponad 285 tysięcy rodziców. Z roku na rok wielkość obu grup systematycznie wzrasta Liczba młodzieży uczestniczącej w szkolnych programach profilaktycznych Szkoły od 2002 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) wprowadzają szkolne programy profilaktyki podejmując wiele działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (konkursy, zajęcia pozalekcyjne, spotkania dla rodziców, specjalne godziny wychowawcze). Z badań ogólnopolskich HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce realizowanych w 2002 roku wynika iż: 96% dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów wykazuje, iż w ich placówkach realizowana jest ścieżka edukacyjna edukacja prozdrowotna, 11

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013

I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 I. Podstawy prawne wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2007 2013 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r., Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Data generacji: 2009-6-1 14:27 ID aktu: 70265210. brzmienie od 2009-03-24

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Data generacji: 2009-6-1 14:27 ID aktu: 70265210. brzmienie od 2009-03-24 Data generacji: 2009-6-1 14:27 ID aktu: 70265210 brzmienie od 2009-03-24 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 230) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin opracowanie: Krzysztof Jakubowski Spis treści I. Podstawy teoretyczne. II. III. IV. Informacje wprowadzające dotyczące sytuacji w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822, 1188. o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo