Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej Warszawa Społeczna. (materiał do dyskusji publicznej)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020. Warszawa Społeczna. (materiał do dyskusji publicznej)"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej Warszawa Społeczna (materiał do dyskusji publicznej) Warszawa stała się w latach kluczowym beneficjentem środków unijnych w Polsce. Pozyskanie ponad 8 mld złotych unijnego dofinansowania wpłynęło znacząco na przyśpieszenie procesów rozwojowych w mieście w wielu sektorach. Aktywność miasta w pozyskiwaniu środków unijnych stała się widoczna nie tylko dzięki dużym projektom infrastrukturalnym w zakresie infrastruktury ochrony środowiska, transportu publicznego i dróg. Pojawiły się pierwsze projekty w obszarze infrastruktury kulturalnej, zdrowotnej i społecznej. Szczególne znaczenie miało rozwinięcie aktywności samorządu w kompleksowych projektach społecznych, rewitalizacyjnych w zakresie zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Pojawiły się również projekty w unikalnych w skali kraju obszarach takich jak ochrona gatunków chronionych, projekty innowacyjne i badawcze. Wzmożonej aktywności miasta towarzyszył również znaczący wzrost ilości projektów pozostałych beneficjentów z sektora publicznego i prywatnego. Łączna wartość unijnego finansowania w Warszawie wynosi obecnie ponad 14 mld zł. Poza Miastem Stołecznym Warszawą do największych inwestorów należy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, Polskie Linie Kolejowe oraz uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze (przede wszystkim Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych). Wspomniane podmioty realizują w Warszawie kluczowe inwestycje rozwojowe o znaczeniu ponadlokalnym, które wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy miasta i całego obszaru metropolitarnego. Nowe podejście Unii Europejskiej do finansowania rozwoju zaproponowane w strategii EUROPA 2020 (EUROPA Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu) wymaga większej koncentracji na kreowaniu wzrostu gospodarczego na wszystkich poziomach - europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Konieczne jest również przewartościowanie obecnego systemu korzystania ze wsparcia w Warszawie. Dotychczasowe środki Warszawa wydawała efektywnie na realizację podstawowych inwestycji infrastrukturalnych, stanowiących o możliwości dalszego rozwoju regionu (miasta) i realizacji szczegółowych celów w zakresie szeroko pojętej polityki zrównoważonego rozwoju. W ten sposób realizowana jest polityka rozwoju, przejawiającą się w dążeniu do nadrobienia opóźnień, w stosunku do znacznie bardziej rozwiniętych regionów starej Unii. Założenia tej polityki rozwoju zostały ujęte w Strategii Rozwoju Warszawy do roku 2020 i uzupełnione/rozwinięte w dokumentach strategicznych niższego

2 rzędu w takich obszarach jak transport, ochrona środowiska, rozwój zrównoważony, polityka społeczna, rozwój gospodarczy. Dziś Warszawa rozpoczyna kolejny etap swojego rozwoju. Proces pozyskania rekordowych środków unijnych zbiegł się w czasie i miał również wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. W tym czasie odnotowano gwałtowny wzrost pozycji Warszawy na arenie międzynarodowej (potwierdzony wieloma rankingami i badaniami). Aby podtrzymać pozytywne trendy wzrostu gospodarczego konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Niezbędna jest też realizacja przyjętego zrównoważonego planu zmierzającego do redukcji zanieczyszczeń. Ważnym elementem jest również doskonalenie narzędzi włączenia społecznego, które muszą być dostosowane do zróżnicowanych potrzeb lokalnych na terenie Warszawy. Wyzwania globalizacji wymagają również konsekwentnej polityki w zakresie kreowania trwałych podstaw rozwoju gospodarczego opartego o rozwój kapitału intelektualnego, kreatywność, innowacje i potencjał badawczo-rozwojowy. Zgodnie z zaleceniami Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Rozwoju Kraju konieczne jest również ciągłe doskonalenie jakości zarządzania. Dotyczy to zarówno nowych instrumentów w zakresie zarządzania rozwojem - zarządzania wieloszczeblowego, jak również obejmuje nowy model włączania środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych w nurt przemian społecznogospodarczych tak, by stały się one aktywnym partnerem dla planowania i realizacji działań rozwojowych. Niniejszy dokument stanowi materiał wyjściowy do dyskusji publicznej w zakresie kształtowania polityki rozwoju w ścisłym powiązaniu z wykorzystaniem możliwości finansowania kluczowych działań ze środków europejskich. Wskazane kierunki rozwoju zostały podzielone na trzy kluczowe obszary zgodnie z podejściem określonym w dokumencie strategicznym EUROPA Kluczowym uzasadnieniem dla takiej struktury dokumentu jest spodziewana koncentracja interwencji środków unijnych w układzie: 1. Warszawa Innowacyjna rozwój inteligentny (ang. smart growth), 2. Warszawa Społeczna rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), 3. Warszawa Zrównoważona rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth). Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Z uwagi na fakt, że środki pochodzące ze źródeł EFS i EWT mają charakter nieinwestycyjny tzn. co do zasady nie mogą finansować projektów infrastrukturalnych oraz ze względu na wielkość projektów (w przeważającej części nie przekraczają 1 mln zł) system ich wdrażania był oparty na innych założeniach i miał charakter bardziej masowy. Kluczową rolę odgrywała aktywność lokalna poszczególnych dzielnic i dzielnicowych jednostek organizacyjnych (ośrodki pomocy społecznej, szkoły). Niewielka skala projektów, a także zakres kompetencji dzielnic sprawiły, że to od aktywności tych ostatnich zależy ilość i jakość projektów realizowanych w zakresie edukacji, polityki społecznej czy rewitalizacji. W okresie

3 programowania dofinansowanie pozyskało 36 projektów dotyczących spraw społecznych, 15 z nich było realizowanych na poziomie centralnym (głównie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Urząd Pracy m.st. Warszawy) a 21 na poziomie dzielnicowym. Na poziomie dzielnic bardzo dużą aktywnością wykazały się Ośrodki Pomocy Społecznej realizujące 16 projektów oraz urzędy dzielnic (5 projektów). Najwięcej projektów po trzy zrealizowano na terenie dzielnic Bemowo, na Mokotowie, Targówku, Ursynowie, Wawrze, Wesołej, Włochach, Woli i Żoliborzu po dwa projekty, a na terenie Bielan i Rembertowa zrealizowano 1 projekt. Ani urzędy dzielnic ani Ośrodki Pomocy Społecznej z dzielnic: Wilanów, Ursus, Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe, Ochota i Białołęka nie zrealizowały projektu finansowanego z EFS do roku W latach 2007/2008 podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie zaangażowania dzielnic i ośrodków pomocy społecznej w proces realizacji projektów oraz zwiększenia intensyfikacji współpracy z partnerami społeczno gospodarczymi: 1) stworzono komórkę organizacyjną wydział projektów społecznych, którego celem był nadzór nad procesem tworzenia projektów społecznych w całym mieście, 2) rozwinięto system eurokoordynatorów w dzielnicach komórkach i jednostkach organizacyjnych miasta, których celem było wsparcie w tworzeniu projektów, 3) stworzono Centrum Eurodotacje, którego celem było wsparcie organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych miasta w tworzeniu projektów oraz stymulacja tworzenia partnerstw pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym, 4) uregulowano (w formie zarządzenia) system zarządzania procesem przygotowania projektów, 5) uregulowano i rozwinięto współpracę z partnerami społecznymi w zakresie realizacji projektów. System jako całość zaowocował znacznie większą liczbą przygotowywanych przez miasto projektów finansowanych przede wszystkim z EFS. Łącznie komórki i jednostki organizacyjne przygotowały dużą liczbę projektów. Na ogólną liczbą 273 projektów przygotowanych w latach , 149 otrzymało środki na realizację. Spośród 149 projektów, aż 112 było realizowanych na poziomie lokalnym (dzielnicowym). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż coraz większą część projektów stanowią projekty partnerskie angażujące inne (poza miastem) podmioty zewnętrzne (organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe i doradcze, uczelnie). Od 2009 m.st. Warszawa ogłosiło 21 konkursów partnerskich, na które podmioty społeczno - gospodarcze złożyły 235 oferty współpracy. Miasto podpisało 92 umowy partnerskie i złożyło 64 projekty w partnerstwie. Projekty, które otrzymały dofinansowanie dotyczyły następujących zagadnień: Rozwój przedsiębiorczości, Wparcie dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego, Wspieranie kompetencji kluczowych uczniów, w tym w szczególności dotyczących nauk przyrodniczych i matematycznych, Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego, Usprawnianie i wsparcie systemu pomocy społecznej,

4 Aktywizacji rynku pracy, Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, Wspieranie efektywności energetycznej, Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla dzieci młodzieży, Badania i analizy rynku pracy, Podnoszenia kwalifikacji urzędników, Aktywizacji sektora ekonomii społecznej, W roku 2009 w związku ze zdiagnozowaną dużą dyspersją projektów realizowanych w Warszawie, dla zwiększenia efektywności, BFE podjęło działania zmierzające do usystematyzowania realizowanych w mieście projektów społecznych, które otrzymują dofinansowanie z UE. Nałożyło się to z okresem spowolnienia w polityce społecznej po przyjęciu Społecznej Strategii Warszawy Tym samym BFE w porozumieniu z CKS i BPS rozpoczęły działania polegające na operacjonalizacji SSW na poziomie dzielnic. Celem tego procesu było zaangażowanie społeczności lokalnych w proces podejmowania decyzji strategicznych dotyczących włączającego rozwoju dzielnic. Działania zostały podzielone na dwie części: diagnozę sytuacji problemowych w dzielnicach oraz proces ustalania priorytetów dzielnicowych w obszarze społecznym. Realizacja ww. założeń przebiegała według następującego schematu: a) stworzenie wspólnego formatu danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy problemów społecznych na poziomie dzielnicowym, b) spotkania z dzielnicami i ośrodkami pomocy społecznej na temat sposobu jej tworzenia, c) analiza przekrojowa sytuacji społecznej Dzielnic m.st. Warszawy, d) spotkania z dzielnicami na etapie tworzenia priorytetów rozwojowych dzielnic, e) konsultacje społeczne i spotkania robocze z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych nt. kształtu zaproponowanych priorytetów. Wszystkie dzielnice odpowiedziały pozytywnie na zaproponowane działania i przygotowały lokalny układ priorytetów. Rok 2011 stanowił okres przejściowy, dający możliwość dzielnicom do przeformułowania i zbadania zasadności priorytetów oraz możliwości ich wdrażania w polityce dzielnicy. Zrealizowano również badania opinii publicznej nt. adekwatności dobranych priorytetów. Prezentowane podejście miało charakter operacjonalizacji Strategii Społecznej Warszawy, celem upowszechnienie i przeformułowania na konkretne działania na poziomie lokalnym, założeń ogólnych strategii. Efektem operacjonalizacji w odniesieniu do realizowanych działań na poziomie lokalnym było wygenerowanie: wspólnych projektów międzydzielnicowych dotyczących rozwiązywania podobnych co do charakteru problemów, zintegrowanego podejście w zakresie projektów społecznych,

5 większej koncentracji działań w ramach projektów systemowych na wybranych priorytetach dzielnicowych. Warszawa Społeczna (Inclusive Warsaw) Kluczowym elementem polityki społecznej, rozumianej jako rozwój włączający będzie zwiększenie efektywności wydatkowanych środków publicznych na cele społeczne, przy jednoczesnym stopniowym podnoszeniu jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców. Jak wynika z zapisów projektów Rozporządzeń KE w sprawie Polityki Spójności, przy warunkach dot. podziału środków na woj. Mazowieckie, 40 % stanowić będą projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego, tak istotne jest uzyskanie konsensu społecznego i porozumienia pomiędzy wszystkimi aktorami polityki społecznej w mieście, w szczególności pomiędzy samorządem lokalnym (urząd miasta, dzielnice), jego jednostkami organizacyjnymi (istotna rola ośrodków pomocy społecznej), organizacjami pozarządowymi, uczelniami i sektorem prywatnym. Polityka społeczna powinna koncentrować się na wprowadzaniu innowacji i rozwiązań mających na celu zmniejszenie grupy osób kwalifikujących się do pomocy społecznej poprzez szerokie długoletnie programy profilaktyczne i aktywizujące, bazując na kilku sztandarowych programach. Kluczowymi wyzwaniami powinno być: 1) usprawnienie administrowania pomocą społeczną celem zwiększenia efektywności i wielkości środków kierowanych bezpośrednio do klienta pomocy społecznej oraz wprowadzenie modelu weryfikacji efektywności działań realizowanych w pomocy społecznej w mieście, 2) konsekwentna planowa realizacja programu rewitalizacji, mająca charakter kompleksowy tj. powiązania działań społecznych z inwestycyjnymi. Koniecznym jest nawiązywanie szerokich partnerstw i angażowanie społeczności lokalnych na najwcześniejszym możliwym etapie realizacji procesu rewitalizacji. Koniecznym jest wspieranie inicjatyw oddolnych, takich jak np. rewitalizacja warszawskich podwórek. Nie zaleca się realizacji samodzielnych inwestycji bez wdrażania komponentów społecznych tj. nieinwestycyjnych, 3) upowszechnienie konsultacji społecznych jako podstawowego procesu decyzyjnego na poziomie lokalnym, 4) Wsparcie procesu wdrażania i kreowania innowacji w szkołach od najmłodszych lat. W tym celu koniecznym staje się stworzenie warszawskiego programu cyfrowej szkoły, który w perspektywie 10 lat będzie stymulował rozwój nauk informatycznych i okołoinformatycznych. W tym celu należy stworzyć sieć bezpłatnego dostępu do Internetu we wszystkich szkołach w Warszawie, spowodować umożliwienie korzystania z komputerów osobistych przez wszystkich uczniów szkół podstawowych klas 4,5,6 oraz gimnazjalistów. Należy dążyć do wprowadzenia podręczników dla warszawskich dzieci w formie elektronicznej i zapewnić najuboższym dostęp do podręczników w wersji elektronicznej, 5) systemowe przeciwdziałanie ubóstwu, rozumiane jako aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w tym systemowe rozwiązania uwzględniające wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem oraz przeciwdziałanie i wychodzenie z bezdomności.

6 Jak wynika z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach instrumentu tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w kontekście działań społecznych, możliwe będą dofinansowania działania związane z kwestią przeciwdziałania ubóstwu i kompleksowej rewitalizacji.

7 CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA WARSZAWY STANOWIĄCA TŁO DEBATY WARSZAWA SPOŁECZNA BEZROBOCIE W końcu grudnia 2010 roku w Warszawie zarejestrowanych było osób bezrobotnych i liczba ta zwiększyła się o 23,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w dzielnicach Praga-Południe i Mokotów (po 11,9% ogółu w Warszawie), a najmniej w Wilanowie (0,6%) i Wesołej (1,1%). Problemy ze znalezieniem pracy miały zarówno osoby z wykształceniem wyższym, jak i najniższym. Największą grupę bezrobotnych stanowiły kolejno osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (25,1%), gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (24,1%) oraz wyższym (23,6%). Analizując strukturę bezrobotnych w poszczególnych dzielnicach można stwierdzić, że trudniej jest znaleźć pracę w pierwszej kolejności osobom z wyższym wykształceniem mieszkającym w takich dzielnicach jak: Wilanów, Ursynów czy Białołęka (stanowiły one najwyższy odsetek wśród bezrobotnych zarejestrowanych w tych dzielnicach), a następnie osobom z najniższym poziomem wykształcenia zamieszkującym dzielnice takie jak: Praga-Północ, Włochy i Wola. Rysunek 1 Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2010 r. (stan w dniu 31.XII)

8 Rysunek 2 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia w 2010 r. (stan w dniu 31.XII) ZASOBY MIESZKANIOWE W Warszawie występuje duże zróżnicowanie warunków mieszkaniowych, uzależnione od wieku zabudowy, powierzchni lokalu, zagęszczenia mieszkań oraz ich stanu technicznosanitarnego. Zabudowa mieszkalna w centralnych dzielnicach jest dość gęsta, a nowe osiedla lokowane są na obrzeżach miasta (np. Białołęka, Wilanów). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 58 m2 i przeważa ona wśród mieszkań wybudowanych w centralnych dzielnicach, w miarę oddalania się od centrum powierzchnia użytkowa lokali wzrasta.

9 Rysunek 3 Przeciętna powierzchnia użytkowa i mieszkania w 2010 r. (stan w dniu 31.XII) Rysunek 4 Mieszkania niewyposażone w CO i łazienkę w 2010 r. Infrastruktura mieszkaniowa w poszczególnych dzielnicach jest zróżnicowana, co ma związek ze stanem technicznym budynków. Poziom techniczny zasobów mieszkaniowych obrazuje wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Najgorsze wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne występuje w 4 dzielnicach (Praga-Północ, Rembertów, Wawer i Włochy), w których odnotowano większy odsetek mieszkań bez łazienki oraz centralnego ogrzewania.

10 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła, zarówno w przeliczeniu na 1000 ludności (śr. wskaźnik = 7,3), jak i w przeliczeniu na 1000 zawartych małżeństw (śr. wskaźnik = 1391). Pomimo rosnącego wskaźnika oddanych mieszkań w Warszawie, jedyną dzielnicą, w której zjawisko to nie wystąpiło jest dzielnica Praga Północ. Brak ten obejmuje każdą z form budownictwa tj. indywidualne, przeznaczone na sprzedaż i wynajem, spółdzielcze oraz komunalne. Rysunek 5 Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności w 2010 r. LUDNOŚĆ W ostatnich latach współczynnik rodności systematycznie osiągał coraz to większe wartości. Nieodłącznie towarzyszył mu wzrastający czynnik małżeństw zawartych w danym roku, który w 2010 r. uległ nieznacznemu zmniejszeniu. Dzielnicami o najwyższej liczbie zawartych małżeństw są Bemowo, Wilanów i Rembertów. Podobnie niewielki spadek można zaobserwować w liczbie rozwodów, których najwięcej przeprowadzono w dzielnicy Targówek, Praga Południe i Praga Północ. W skali Warszawy rozwody w podobnym stopniu dotknęły małżeństwa bezdzietne (51%), jak i rodziny z dziećmi (49%).

11 Rysunek 6 Małżeństwa zawarte i rozwody na 1000 ludności w 2010 r. W 2010 r. zdecydowana większość dzieci tj. 80,0% przyszła na świat w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie. Analiza danych dotyczących urodzeń pozamałżeńskich w podziale na poszczególne dzielnice pokazuje, że ich różnicowanie jest znaczne. Najwyższy odsetek urodzeń pozamałżeńskich odnotowano w dzielnicy Praga-Północ (34,0%), gdzie jest on ponad trzykrotnie wyższy niż w dzielnicy Wesoła (11,0%). Rysunek 7 Urodzenia żywe pozamałżeńskie w 2010 r. POMOC SPOŁECZNA Pomoc społeczna kierowana jest do osób i rodzin o najniższych dochodach, natomiast przy określaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych kryterium dochodowe jest nieco wyższe, gdyż system ten ma na celu wsparcie w wychowaniu dzieci z rodzin gorzej sytuowanych oraz wsparcie rodzin, w których znajdują się osoby niepełnosprawne lub ciężko chore. Wśród dzielnic korzystających w największym stopniu z zasiłków stałych znajdują się Praga Północ, Rembertów oraz Bemowo. Najbardziej zauważalny na przestrzeni 2010/2011 roku wzrost liczby korzystających z tych świadczeń nastąpił w dzielnicach Ochota i Ursus. Analiza

12 danych pokazuje, że w przypadku niektórych dzielnic zmalała liczba rodzin, którym udzielono zasiłków stałych. Zjawisko to miało miejsce w szczególności w dzielnicy Wola, Praga Południe i Śródmieście. Rysunek 8 Zasiłki stałe w 2011 r. Wg danych na 2010 r. w m.st. Warszawa znajduje się 103 placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Największa ich liczba zlokalizowana jest w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe oraz Wola. Jednocześnie w tych samych dzielnicach największej liczbie wychowanków udzielana jest pomoc. Rysunek 9 Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2010 r. W nawiasach podano liczbę placówek w danej dzielnicy. EDUKACJA Zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wyniki osiągane na egzaminach przez uczniów szkół warszawskich są wyraźnie lepsze niż uczniów szkół w pozostałych powiatach województwa mazowieckiego. W przypadku sprawdzianu (ocenianego w skali 0 do 40 punktów) dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych wynosiły one średnio 29,06 pkt, a z egzaminu gimnazjalnego (ocenianego w skali 0 do 50 punktów) z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka angielskiego odpowiednio 34,43 pkt, 28,41 pkt, i 36,35 pkt.

13 Wyniki uzyskiwane przez uczniów szkół położonych w poszczególnych dzielnicach Warszawy są zróżnicowane. Najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstych klas szkoły podstawowej osiągali uczniowie szkół położonych na Ursynowie (31,76 pkt), Żoliborzu (30,49 pkt), i w Wesołej (30,19 pkt). Wyniki zdecydowanie poniżej średniej dla Warszawy uzyskali uczniowie na Pradze-Północ (25,02 pkt) i Woli (27,42 pkt). W przypadku egzaminu gimnazjalnego najlepsze wyniki zarówno z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, jak i języka angielskiego osiągnęli uczniowie placówek położonych w Śródmieściu (odpowiednio 37,23 pkt, 32,28 pkt, 39,75 pkt), natomiast najniższe na Pradze-Północ (30,37 pkt, 23,19 pkt i 31,33 pkt). Zdecydowane różnice w szkolnych osiągnięciach uczniów pomiędzy dzielnicami, z ekstremami Ursynów/Śródmieście Praga Północ, wynikają ze zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziców, kapitału kulturowego rodzin oraz kumulacji problemów społecznych na terenach dzielnic. Niższy status społeczno-ekonomiczny rodzin często wpływa na mniejsze zainteresowanie lokalnej społeczności edukacją i słabsze angażowanie się w kształcenie dzieci i rozwój szkół. W efekcie najgorsze wyniki testów osiągają uczniowie ze szkół w dzielnicach o największym odsetku osób korzystających z pomocy społecznej (w roku 2010 są to Praga Północ, Praga Południe, Wola). Rysunek 10 Średnie wyniki sprawdzianu uczniów kończących szkołę podstawową w 2010 r.

14 Rysunek 11 Średnie wyniki egzaminu uczniów kończących gimnazja w 2010 r. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Stan bezpieczeństwa publicznego można ocenić za pomocą wskaźnika liczby przestępstw stwierdzonych na 1 tys. ludności oraz wskaźnika wykrywalności sprawców tych przestępstw. W ostatnich latach stan bezpieczeństwa publicznego uległ znacznej poprawie nastąpił spadek przestępczości, szczególnie o charakterze kryminalnym, wzrósł wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw, jak również zmniejszyła się liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W 2010 r. najwięcej przestępstw odnotowano w dzielnicach Śródmieście i Wilanów, a najmniej w dzielnicach: Białołęka, Wesoła i Ursus. W ponad 80% przypadków były to przestępstwa o charakterze kryminalnym. Liczba i rodzaj popełnianych przestępstw wiąże się z charakterem danej dzielnicy. W Śródmieściu, gdzie znajdują się placówki urzędów, siedziby prywatnych firm i Dworzec Centralny, dochodzi do największej liczby przestępstw. Ponadto charakterystyczny dla tej dzielnicy duży przepływ turystów przyciąga drobnych przestępców. Wilanów z kolei uważany jest za dzielnicę zamieszkaną przez ludzi zamożnych, na terenie której powstają nowe apartamentowce i inne inwestycje, co czyni ją atrakcyjną także dla przestępców.

15 Rysunek 12 Przestępstwa stwierdzone przez Policję i prokuraturę na 1000 ludności i wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w 2010 r. Stosunkowo niski wskaźnik przestępstw stwierdzonych na Białołęce czy w Wesołej oznacza, że mieszkańcy tych dzielnic są w mniejszym stopniu narażeni na zagrożenie przestępstwami przeciwko mieniu i zdrowiu. W zakresie ochrony porządku publicznego, na terenie m.st. Warszawy, pracę Policji wspiera Straż Miejska. Największą liczbę zgłoszeń i interwencji przyjętych przez Straż Miejską odnotowano w dzielnicy Śródmieście (21,2% ogółu zgłoszeń i 19,1% ogółu interwencji). Najczęściej kończyły się one udzieleniem pouczenia lub wezwaniem sprawcy wykroczenia do stawiennictwa BEZDOMNOŚĆ Miasto stołeczne Warszawa dofinansowuje placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Miasto podpisało w 2012 r. umowy na prowadzenie 2 noclegowni i 19 schronisk. Liczba osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i w schroniskach utrzymuje się na stałym poziomie w poszczególnych kwartałach lat , wzrastając w okresie jesienno zimowym (ok w I kwartałach , ok.1200 w II kwartałach lat , nieco poniżej 1200 w III kwartałach lat , ok w IV kwartałach lat ). Dane przedstawione na wykresie obrazują tę tendencję w latach

16 Rysunek 13 Liczba osób bezdomnych w placówkach Liczba miejsc dotowanych przez Miasto w placówkach dla osób bezdomnych (nieco ponad 1500) była do listopada 2012 r. stała przez cały rok. Obecnie zróżnicowano znacznie liczbę miejsc w noclegowniach (całoroczne 300 i dodatkowo sezonowe, od listopada do kwietnia 120). W celu zwiększenia efektywności w zakresie wykorzystania oraz planowania miejsc dla osób bezdomnych, niezbędne jest posiadanie bazy danych o osobach bezdomnych, uwzględniającej informacje dotyczące m.in. miejsca ostatniego zamieszkania, długości pobytu w placówkach dla osób bezdomnych. Istotne jest również podjęcie dyskusji nad systemem kierowania osób bezdomnych do placówek z wykorzystaniem decyzji administracyjnej. Takie rozwiązanie wymaga jednak zmiany dotychczasowej formy współpracy z organizacjami pozarządowymi - ze wsparcia na powierzenie realizacji zadania. Niewątpliwie efektem takiego działania byłoby zwiększenie wpływu Miasta na standardy i zasady udzielanej pomocy. Koszty, szczególnie opieki wysokoprogowej, mogą jednak wtedy okazać się wyższe od obecnych. Stolica zawsze będzie przyciągać osoby bezdomne z uwagi na większe możliwości utrzymania się, dostęp do placówek pomocowych, itp. Dane za lata obrazują, że ok. 60 % osób bezdomnych posiada ostatnie miejsce zameldowania poza Warszawą. Rysunek 14 Ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej Jednocześnie tylko ok. 20 % bezdomnych to osoby przebywające w Warszawie poniżej jednego roku i odsetek ten, w porównaniu z IV kwartałem 2009 roku, ma tendencję spadkową.

17 Rysunek 15 Czas przebywania osoby bezdomnej w Warszawie Zatem większość bezdomnych w Warszawie to osoby, które przyjechały ponad rok temu z innej miejscowości w kraju. Z drugiej strony ustawa o pomocy społecznej na każdą gminę w Polsce nakłada obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym. W przypadku pobytu bezdomnego w placówce pomocowej, znajdującej się na terenie innej gminny niż gmina ostatniego miejsca zameldowania, możliwe jest dla tej pierwszej ubieganie się o refundację kosztów. Opisany mechanizm prawny umożliwia Stolicy obniżenie kosztów utrzymania miejsc noclegowych (niezbędne kierowanie w drodze decyzji administracyjnej). Jednocześnie konieczne wydaje się podjęcie dyskusji na temat rodzaju działań pomocowych, którymi powinni zostać objęci bezdomni napływowi. Rozwiązaniem mogłyby być niskoprogowe noclegownie dostępne dla wszystkich bezdomnych, również tych, których ostatnie miejsca zamieszkania znajduje się poza Warszawą, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności tych noclegowni w okresie jesienno-zimowym. Pomoc wysokoprogowa w formie schronisk, schronisk specjalistycznych i mieszkań chronionych kierowana byłaby wówczas do osób pochodzących z terenu m.st. Warszawy. Pozostaje kwestia ich finansowania i być może konieczność powierzenia zadania organizacjom pozarządowym, a nie tylko wspierania. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę potencjał i zaangażowanie organizacji pozarządowych, które wyrażają większe zainteresowane prowadzeniem schronisk, jako dających większe możliwości udzielania efektywnej, długofalowej pomocy, nie ograniczonej do działań doraźnych. Obciążenia finansowe m.st. Warszawy w porównaniu z wydatkami Wojewody Mazowieckiego na działania wobec osób bezdomnych obrazuje wykres poniżej. Rysunek 16 Wydatki bezdomność w zł

18 Znaczna liczba osób bezdomnych przebywająca w placówkach dotknięta jest bezdomnością dłużej niż rok. Okres pobytu w noclegowniach i w schroniskach określony jest w regulaminach tych placówek. W noclegowni bezdomny może przebywać do 7 dni, a w okresie zimowym do 14. Natomiast w schroniskach do 3 lub sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia. Należy też pamiętać, że osoby, które opuściły placówki noclegowe lub schroniska, mogą do nich powracać. Dane za lata pokazują, że liczba osób bezdomnych przebywających w schroniskach dłużej niż rok wzrasta. W IV kwartale 2009 r. osoby te stanowiły ponad 20 % ogółu, natomiast w II kwartale 2012 r. - 30% (wykres). Osoby przebywające w schroniskach charakteryzują się długotrwałą bezdomnością powyżej jednego roku (ponad 70% ogółu). Obserwuje się, że liczba tych osób na przestrzeni lat stopniowo rośnie (wykres). Rysunek 17 Okres pobytu osób bezdomnych w schroniskach Rysunek 18 Okres trwania bezdomności osób przebywających w schroniskach STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO Obecnie w Warszawie żyje ponad 1,7 mln osób. Warszawa jest miastem, w którym mimo stałego napływu ludności, systematycznie zwiększa się liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Obecnie proces starzenia się warszawiaków jest jednym

19 z ważniejszych problemów społecznych. W 2011 r. udział osób starszych (razem mężczyźni i kobiety w wieku 60 lat i więcej) wyniósł 24%. Wskaźnik ten oznacza, że mieszkańcy Warszawy tworzą populację starą demograficznie oraz, że stopień zaawansowania procesu starzenia się warszawiaków jest dość duży. W 2035 roku prognozowana liczba ludności w wieku 60 lat i więcej, wzrośnie w stosunku do roku 2011 o osób, tj. o 28,05%. Oznacza to, że do 2035 roku można oczekiwać systematycznego wzrostu liczby osób starszych w Warszawie. 54% tej populacji będą stanowiły kobiety. Rysunek 19 Prognozowane starzenie się społeczeństwa Warszawy do roku % 28% 28% 27% 26% 26% 27% 26% 27% 25% 25% 24% 24% 23% Rok Najwięcej osób w wieku 60 lat i więcej mieszka na Mokotowie (ponad 65 tys.). Większa koncentracja osób starszych występuje także na Pradze Południe, Woli, w Śródmieściu, na Bielanach oraz na Targówku. Natomiast najmniej osób w wieku powyżej 60 lat mieszka w Wesołej, Wilanowie i Rembertowie (rys. 20). Rysunek 20 Liczba osób w wieku 60 lat i więcej w dzielnicach m.st. Warszawy Wesoła Wilanów Rembertów Włochy Białołęka Ursus Żoliborz Wawer Praga-Północ Ochota Bemowo Ursynów Targówek Bielany Śródmieście Wola Praga-Południe Mokotów

20 Biorąc pod uwagę strukturę wieku mieszkańców poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy wyraźnie widać, że populacja warszawskich seniorów jest nierównomiernie rozmieszczona w przestrzeni miasta. Najniższy udział osób w wieku ponad 60 lat w ogólnej liczbie ludności dzielnicy występuje na Białołęce (10%). Do młodych dzielnic należą także: Wesoła i Wilanów (17%). Natomiast największy udział osób w wieku 60 lat i więcej występuje w Śródmieściu (31%), na Żoliborzu i Mokotowie (30%), na Ochocie, Bielanach i Woli (28%) (rys. 21). Rysunek 21 Odsetek osób 60+ do ogółu mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy 35% 30% 31% 30% 30% 28% 28% 28% 26% 25% 25% 20% 23% 22% 22% 21% 20% 20% 19% 17% 17% 15% 10% 10% 5% 0% Białołęka Wesoła Wilanów Rembertów Ursynów Ursus Bemowo Wawer Praga-Północ Włochy Praga-Południe Targówek Wola Bielany Ochota Mokotów Żoliborz Śródmieście Powyższe dane wskazują na potrzebę kierowania projektów i usług miejskich w szczególności do najstarszych dzielnic. Wzmacnianie aktywności osób starszych Warto spojrzeć na osoby starsze nie jak na problem, ale jak na źródło czasu, potencjału, energii i doświadczenia, z którego można skorzystać nie tylko na polu rodzinnym, ale także na rzecz realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich. Aktywne zaangażowanie osób starszych może przynieść korzyści społeczne, dzięki bezpośredniemu uczestnictwu i możliwościom, jakie osoby te tworzą jako wolontariusze, liderzy lokalni czy nieformalni opiekunowie. Takie zaangażowanie pozwala również na utrzymanie motywacji osób starszych, wzmacniając poczucie własnej wartości i zapobiegając wykluczeniu społecznemu. W tym zakresie warto rozwijać ofertę miasta (UTW, Senior starszy, sprawniejszy, dzielnicowe programy zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu) oraz uruchamiać nowe projekty odpowiadające na zbadane potrzeby seniorów. Aktywności osób starszych sprzyja również tani bilet seniora lub darmowy bilet na przejazdy komunikacją miejską. Rozwój dziennych form wsparcia osób starszych Utrzymanie osoby starszej w miejscu zamieszkania jest najbardziej efektywną formą wsparcia osób wymagających pomocy. Rozwój jakościowy usług opiekuńczych, który według opinii

21 wielu specjalistów wymaga wzmocnienia, oraz wzmocnienie oferty ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, pozwoli utrzymać osoby starsze jak najdłużej w środowisku i zmniejszy liczbę osób kierowanych do domów pomocy społecznej. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodu i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy. W 2011 roku w Warszawie przyznano usługi opiekuńcze dla 6013 osób w wieku 60 lat i więcej, na łączną kwotę zł. Miasto prowadzi 18 dziennych domów pomocy dla 2904 osób starszych, a kwota w budżecie m.st. Warszawy na ten cel w 2011 r. wyniosła zł. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej. W Warszawie funkcjonuje 18 domów pomocy społecznej, w tym 5 prowadzonych przez zgromadzenia zakonne lub organizacje pozarządowe, w których jest łącznie 1812 miejsc. Wszystkie domy pomocy społecznej zarejestrowane przez Wojewodę muszą spełniać określone w rozporządzeniu o domach pomocy społecznej standardy w zakresie zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających, jak też w zakresie świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę usług. Łączny koszt finansowania warszawskich domów pomocy społecznej w 2011 r. wyniósł zł. Rysunek 22 Środki finansowe w budżecie m.st. Warszawy w 2011 r. na działania dla seniorów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł zł zł zł zł zł zł zł zł bezpłatne przejazy komunikacją miejską dla osób 70+ bilet seniora program szczepień przeciwko grypie program Senior-starszy, sprawniejszy uniwersytety trzeciego wieku placówki dziennego wsparcia dla seniorów usługi opiekuńcze domy pomocy społecznej

22 Rysunek 23 Liczba osób korzystających z różnych form aktywności dofinansowanych z budżetu m.st. Warszawy bezpłatne przejazy komunikacją miejską dla osób 70+ bilet seniora program szczepień przeciwko grypie program Senior-starszy, sprawniejszy uniwersytety trzeciego wieku placówki dziennego wsparcia dla seniorów usługi opiekuńcze domy pomocy społecznej WNIOSKI Przeprowadzona analiza pokazuje wyraźny podział Warszawy na obszary wymagające mniejszego i większego wsparcia w zakresie rewitalizacji i walki wykluczeniem. Szczególne nasilenie problemów społecznych widoczne jest w dzielnicach takich jak Praga Północ, Praga Południe, Targówek oraz Wola. Dlatego też, dzielnice te, a dokładnie ich obszary kryzysowe, powinny w pierwszej kolejności zostać objęte wsparciem. Koncentracja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym jest na tym obszarach znacznie większa niż w dzielnicach o mniejszym sprzężeniu problemów. Niemniej jednak w pozostałych dzielnicach istnieją obszary kumulacji problemów społecznych, które powinny być delimitowane i zaproponowane do działań interwencyjnych. Wydaje się, że w celu otrzymania wymiernych efektów udzielanego wsparcia, konieczna jest koncentracja działań na obszarze o zasięgu znacznie mniejszym niż dzielnica, wielkością odpowiadającą raczej rejonowi szkoły bądź osiedlu, jeżeli punktem wyjścia będzie wsparcie rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Wsparcie kierowane do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym powinno obejmować zintegrowaną ofertę usług społecznych dostępną w miejscu zamieszkania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.. Drugie podejście wymaga interwencji sektorowej koncentrując się na problemach przekrojowo. Dotyczy to kwestii bezdomności oraz wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem.

23 Lp. WNIOSKI Rewitalizacja Społeczna (obszarowo) 1. wyraźny podział na dzielnice wymagające mniejszego i większego wsparcia w zakresie rewitalizacji społecznej 2. obszary proponowane do objęcia wsparciem obszary kryzysowe dzielnic: - Praga Północ - Praga Południe - Targówek - Wola - inne obszary kryzysowe pozostałych dzielnic 3. sugerowane objęcie działaniami terytorium znacznie mniejszego niż dzielnica np. rejon, osiedle 4. koncentracja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicach, cechujących się znacznym sprzężeniem problemów społecznych 5. zapewnienie rodzinom wieloproblemowym wsparcia w postaci zintegrowanej oferty usług społecznych dostępnych w miejscu zamieszkania 6. udzielanie wsparcia przez okres min. 2-3 lat 7. prowadzenie działań przez jednostki pozarządowe rozpoznawalne na danym terenie, z doświadczeniem w pracy z mieszkańcami 8. wykorzystywanie streetworkingu, jako kluczowego narzędzia prowadzenia działań 9. wprowadzenie do programu asysty rodzinnej jako szansy dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Przeciwdziałanie wykluczeniu (sektorowo) 1. Wprowadzenie aktywnych form wychodzenia z bezdomności nastawienie na usamodzielnianie, 2. Profesjonalizacja usług wykonywanych na rzecz osób bezdomnych poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie powierzenia zadania organizacjom pozarządowym, a nie tylko wspierania, 3. Stworzenie bazy o osobach bezdomnych ułatwiającej dostosowywanie liczby miejsc i specjalizacji placówek do potrzeb osób bezdomnych i możliwości miasta, dzieląc działania na prewencyjne, aktywizujące i opiekuńcze. 4. Należy przeanalizować strukturę pomocy społecznej kierowanej do osób wymagających wsparcia celem przygotowania długofalowej polityki uwzględniającej proces starzenia się społeczności miasta 5. Konieczna jest modernizacja usług opiekuńczych finansowanych przez miasto w szerszym kontekście z uwzględnianiem całości funkcjonowania systemu pomocy społecznej w mieście. 6 Podejmowane działania Miasta wobec osób starszych w najbliższych latach powinny sprzyjać zaangażowaniu społecznemu seniorów, pobudzając ich aktywność, jednocześnie zapewniając odpowiednie wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy. Warszawa r

Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy. Warszawa r Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy Warszawa 11.07.2014 r Ludność Warszawy 2005 2010 2011 2012 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020 Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej unii Europejskiej 2014-2020 Projekty realizowane i zrealizowane przez m.st. Warszawa - współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Praga Południe, Praga Północ, Targówek

Praga Południe, Praga Północ, Targówek Sytuacja demograficzno-społeczna wybranych dzielnic m.st. Warszawy: Praga Południe, Praga Północ, Targówek w latach 2005-2009 Opracowała Barbara Czerwińska-Jędrusiak Spis treści o SYTUACJA Praga SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat 2005-2010 dr Krzysztof Dziurzyński Z wynikami egzaminów zewnętrznych jest jak z giełdą albo wszystkim przyrastają notowania albo wszystkim

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ

Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ 12 listopada 2013 r. Warsztat tematyczny w ramach przygotowywania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 Obszar

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA Nowa polityka mieszkaniowa miasta opierająca się na kompleksowym podejściu łączącym sferę inwestycyjną z rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi. Działania oparto na trzech filarach:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

KRYTERA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr 30/XXV/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 12 maja 2017 roku KRYTERA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

EFS w latach 2014-2020

EFS w latach 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 EFS w latach 2014-2020 Decentralizacja Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach PROJEKT z dnia 3 lutego 2015 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( )

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( ) Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer (2013 2017) Rada Dzielnicy Wawer Warszawa, 18 wrzesień 2012 r. Prezentacja mieszkańców dzielnicy Wawer Plan prezentacji 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030

mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030 mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030 Ile mamy mieszkań w Warszawie? Mieszkania oddawane do użytkowania (średnia za 5 lat) 14 000 6 340 6 790 2 840 3 370 3 670

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej, Opracowanie: Dział Analiz i Programowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie IX Wysoka jakość edukacji 9.1 Rozwój edukacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Uzasadnienie Lokalny

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Andrzej Karasiński Zastępca Prezydenta Gliwic Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Gliwice, 5 6 października 2006 Oczekiwania mieszkańców wobec władz Gliwic 2006 100% 80% 80,10% 77,40% 60% 47,10%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Warsztaty projektowe PRAGA PÓŁNOC////////////////////////////////////////////////////////////////////

Warsztaty projektowe PRAGA PÓŁNOC//////////////////////////////////////////////////////////////////// WARSZTATY PRAGA PÓŁNOC WYTYCZNE SPOŁECZNO EKONOMICZNE Propozycje dotyczące przemian powinny mieć charakter międzysektorowy i dotyczyć nie tylko zasobu materialnego, ale w nie mniejszym stopniu zjawisk

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Projekty miasta m. stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 +

Projekty miasta m. stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 + Projekty miasta m stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 + Projekty m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008 2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu Beata Bańczyk Czym jest rewitalizacja? PEŁNA DEFINICJA: Kompleksowy proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny - 2016-1 Legenda do oznaczeń w raporcie Aby ułatwić czynie raportu, zastosowano trzy typy znaczników: znacznik interaktywny

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rembertowie Ustawa o pomocy społecznej Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo