Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010"

Transkrypt

1 Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck

2

3

4

5

6 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo pełnomocnictwo korporacyjne. Przedwstępna umowa sprzedaży akcji Dopuszczalność uzdrawiania wadliwych czynności organów spółek kapitałowych Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia z art KSH Umowy oraz umowy podobne z art. 14 KSH Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę kapitałową za osobę będącą funkcjonariuszem tej spółki (art KSH) Część II. Spółki osobowe Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej oraz możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia Aport w spółce osobowej Niedopuszczalność zbycia części udziału w spółce osobowej Wykładnia oświadczeń woli stron umowy Wypowiedzenie umowy spółki jawnej pod warunkiem Likwidacja spółki jawnej. Funkcjonowanie spółki jawnej w okresie likwidacji Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej po wykreśleniu spółki z rejestru Odrębna zdolność upadłościowa spółki jawnej i jej wspólników Bezskuteczność egzekucji wobec spółki jawnej Wykreślenie spółki jawnej z rejestru a nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi Forma uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy spółki komandytowej Opodatkowanie dochodu spółek V

7 Spis treści Część III. Spółki kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością A. Powstanie spółki. Prawa i obowiązki wspólników Milczenie spółki jako przesłanka wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zezwolenie na zbycie udziałów w spółce z o.o Dopłata do udziałów może przybrać formę potrącenia wierzytelności Kognicja sądu rejestrowego do badania przedłożonych mu dokumentów nabycia udziałów Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z o.o Forma wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Prawo wierzyciela do zaskarżania uchwał spółki kapitałowej Przyczyna uzasadniająca wyłączenie wspólnika spółki z o.o. Sposób ustalenia wartości udziałów wyłączonego wspólnika Udziały własne spółki z o.o B. Organy spółki Charakter wpisu członków zarządu spółdzielni do KRS Jedyny udziałowiec spółki nie może być jej pracownikiem Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu Zasady reprezentacji spółki z o.o Wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółki z o.o Zależność norm prawa handlowego do prawa pracy. Sankcja bezwzględnej nieważności dla umów o pracę. Szczególne zasady reprezentacji spółki (art. 210 KSH) Rezygnacja członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu Opodatkowanie ubezpieczeń D&O Zasady reprezentacji łącznej spółki przez zarząd wieloosobowy w spółce z o.o Reprezentacja spółki z o.o. w sporze z członkiem zarządu. Reprezentacja spółki z o.o. występującej jako pracodawca Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z o.o Umowy z członkiem zarządu Artykuł 210 KSH prymat interesu upadłej spółki nad interesem członka jej zarządu Wypowiedzenie umowy o pracę byłemu członkowi zarządu, ochrona pracownika-członka zarządu Potrzeba uchwały wspólników do zaciągania zobowiązań a umowa o współpracy do zawierania w przyszłości rodzajowo oznaczonych umów Wartość udziału w spółce z o.o. Zgoda wspólników na dokonanie czynności prawnej Zgoda wspólników na zaciągnięcie zobowiązania w spółce z o.o VI

8 Spis treści 45. Charakter prawny zwołania i skutki wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników Inicjatywa i forma zwołania zgromadzenia wspólników Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników Porządek obrad zgromadzenia wspólników Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu wspólników. Treść zaproszenia Skuteczność odwołania zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki z o.o Wady formalne procedury zwoływania zgromadzeń w spółkach kapitałowych C. Zaskarżanie uchwał organów Przesłanki i skutki uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółki z o.o Przeznaczenie zysku rocznego na inne cele. Pokrzywdzenie wspólnika (utrata zysku) Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia powództwem o stwierdzenie ich nieważności z uwagi na sprzeczność z art KC Sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami. Zasada pacta sunt servanda Zaskarżanie uchwał sprzecznych z dobrymi obyczajami i mających na celu pokrzywdzenie wspólnika Uprawnienie byłego wspólnika do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Legitymacja byłego wspólnika spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał Zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników D. Zmiana umowy spółki Wyłączenie prawa pierwszeństwa wspólnika do nabycia nowo utworzonych udziałów E. Rozwiązanie i likwidacja spółki Orzeczenie o rozwiązaniu spółki w przypadku zajścia innych ważnych przyczyn wywołanych stosunkami spółki Legitymacja kuratora do wniesienia powództwa o rozwiązanie spółki z o.o Dopłaty w trakcie likwidacji spółki Apelacja wniesiona przez interwenienta ubocznego Powołanie nowego likwidatora Reprezentacja spółki kapitałowej w sporze z likwidatorem. Zgoda zgromadzenia na zbycie nieruchomości (spółka w likwidacji) F. Odpowiedzialność członków organów Odpowiedzialność spółki-matki za zobowiązania spółki-córki VII

9 Spis treści 69. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej Odpowiedzialność materialna prezesa zarządu sp. z o.o. za szkodę wyrządzoną pracodawcy Wpis członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego a odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH Wykazanie bezskuteczności egzekucji jako przesłanka odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki Ustalenie momentu, kiedy członkowie zarządu spółki powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości Zaniechanie przez wierzyciela prowadzenia egzekucji jako przesłanka zwalniająca członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości publicznoprawne spółki Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH Odpowiedzialność członków zarządu spółki a nadużycie prawa z art. 5 KC Bezskuteczność egzekucji w świetle odpowiedzialności członka zarządu za zaległości publicznoprawne spółki Subrogacja. Odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH Odpowiedzialność za dodatkowe zobowiązanie podatkowe Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania publicznoprawne spółki kapitałowej Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o Odpowiedzialność likwidatorów za zobowiązania spółki z o.o Spółka akcyjna A. Powstanie spółki akcyjnej Godzenie w interes spółki handlowej Umowy pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Prawo do dywidendy. Zobowiązanie i jego treść Nacjonalizacja przedsiębiorstw. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną B. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Wymogi formalne akcji na okaziciela i dodatkowe informacje na akcji Treść dokumentu akcji Umowa zbycia akcji Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji i udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Charakter wpisu do księgi akcyjnej VIII

10 Spis treści C. Organy spółki Brak konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy na zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości Reprezentacja spółki akcyjnej przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu spółki Sposób określenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej Uchwały wspólników jako przesłanka dokonywania czynności przez zarząd Podmiot odpowiedzialny za zwołanie walnego zgromadzenia Uprawnienie zarządu spółki kapitałowej do oceny zasadności wniosku o zwołanie zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Zakres uprawnień sądu rejestrowego do badania ważności uchwał podjętych przez organy spółek kapitałowych D. Zaskarżanie uchwał organów Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Legitymacja byłego członka organu spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia Stwierdzanie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej (zarządu) spółki kapitałowej Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej E. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego Wydatki poniesione w związku z powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów F. Rozwiązanie i likwidacja spółki Likwidacja spółki akcyjnej. Podjęcie działalności po postępowaniu upadłościowym Uprawnienia syndyka względem akcjonariusza Część IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Zawiadomienie wspólników o zamiarze dokonania podziału spółki Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Rozliczenia z występującym wspólnikiem Przekształcenie ex lege spółki cywilnej w spółkę jawną Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej jako podmiot zezwolenia udzielonego wspólnikom spółki cywilnej Kontynuacja administracyjnoprawna po spółce cywilnej w świetle art KSH Wyłączenie stosowania art. 574 KSH na skutek nadużycia prawa podmiotowego Przekształcenie spółek. Odpowiedzialność za zobowiązania po przekształceniu IX

11 Spis treści 115. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania przekształcanej spółki osobowej Część V. Przepisy karne Przestępstwo zaniechania złożenia przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Część VI. Orzeczenia ogólnohandlowe Moment rozpoczęcia biegu terminu z art. 377 PrUpN Zakres przedmiotowy przesiębiorstwa. Cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo Możliwość ponownego wniesienia zwróconego wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości ze skutkiem od pierwotnego złożenia Kara umowna Prekluzja dowodowa a interwencja uboczna po stronie powoda Miarkowanie kary umownej Umowy opcji walutowych Podmioty uprawnione do wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego Know-how spółek handlowych Umowy o roboty budowlane Powództwo o ustalenie. Zdolność sądowa i legitymacja czynna dyrektora urzędu kontroli skarbowej Przedawnienie roszczeń przeciwko zakładowi ubezpieczeń Właściwy czas do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w rozumieniu art. 116 OrdPU Powstanie obowiązku zarządu spółdzielni zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielni Oznaczenie przedsiębiorstwa Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych Zakres odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy a roszczenie o wykonanie umowy Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki Obowiązki notariusza przy poświadczaniu własnoręczności podpisu Uszczerbek w majątku podmiotu uprawnionego Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego Status małżonka wspólnika lub akcjonariusza, który nabył udziały czy akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego wobec spółki kapitałowej Indeks rzeczowy Indeks orzeczeń X

12 Przedmowa Nierzadko zdarza się, że prawo stanowione ( pisane, skodyfikowane, tzw. law in books) nie pozwala na jednoznaczne rozwiązanie konkretnego problemu prawnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia dość często, również na płaszczyźnie rozumianego szeroko prawa spółek handlowych. Wówczas pomoc przynieść może, obok znajomości tekstu ustawy oraz piśmiennictwa, także biegłość w posługiwaniu się orzecznictwem sądowym, w szczególności zaś najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych czy też sądów administracyjnych (tzw. law in action), które bez wątpienia korzystają ze szczególnego autorytetu. Obowiązujący już od ponad 10 lat Kodeks spółek handlowych doczekał się bogatego i ciekawego orzecznictwa. To samo można także powiedzieć o innych okołokodeksowych ustawach, których znaczenie trudno przecenić, m.in. w kontekście art. 611 KSH. Poszczególne komentarze, o charakterze glos dotyczą tego zbioru orzeczeń najnowszych, tj. z lat (z jednym, niezwykle jednak istotnym wyjątkiem). Glosy te odnoszą się do konkretnych problemów, np.: do zasad działania organów spółek kapitałowych, kadencyjności ich członków, obrotu udziałami lub akcjami, wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania, zasad odpowiedzialności członków organów, kwestii tzw. pełnomocnictw korporacyjnych itp. Komentarze do wybranych orzeczeń sądowych pomagają rozwiązać pojawiające się w praktyce spory i wątpliwości, należy je potraktować jako zaproszenie do dalszej dyskusji. Mogą stanowić inspirację dla ustawodawcy do podjęcia konkretnych działań legislacyjnych na wskazanych polach. Autorzy są praktykującymi prawnikami, m.in. radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami. Pisali oni komentarze od strony biurka prawnika, dlatego oferowany zbiór stanowi znakomite i co ważne aktualne uzupełnienie dostępnych na rynku komentarzy i innych opracowań dotyczących przepisów prawa spółek. Autorzy przeanalizowali i na bieżąco komentują rozwijające się dynamicznie orzecznictwo. Jest to więc jedyne w swoim rodzaju opracowanie praktyków dla praktyków, które z całą pewnością może stanowić cenną pomoc osobom zajmującym się prawem spółek w codziennej obsłudze prawnej. XI

13 Przedmowa Uwzględniając autonomię Autorów zbioru wyraźnie wskazujemy, iż treść poszczególnych glos odzwierciedla poglądy ich Autorów i redaktorzy w żaden sposób nie wpływali merytorycznie na zawartość tych opracowań. dr Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc XII

14 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzNierU... ustawa z r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta RP z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomPrywU... ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... KRO... KRSU... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) Nowela KSH z r.... ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276) XIII

15 Wykaz skrótów Nowela KC z r.... OrdPU... XIV ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692) ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PostEgzAdmU... ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) PrCzek... ustawa z r. Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrWeksl... ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrGosp... ustawa z r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz ze zm.) PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUp... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN... ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 536 ze zm.) SysUbSpU... ZastRejU... ZNKU... ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.) ustawa z r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Organy, organizacje i instytucje ETS... Europejski Trybunał Sprawiedliwości KRS... Krajowy Rejestr Sądowy NSA... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7)... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów RM... Rada Ministrów SA... sąd apelacyjny SO... sąd okręgowy SN... Sąd Najwyższy SN (7)... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów

16 Wykaz skrótów TK... UOKiK... WSA... ZUS... Trybunał Konstytucyjny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Sąd Administracyjny Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma i publikatory Apel.Warsz.... Apelacja Warszawska Biul. SN... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy MoP... Monitor Prawniczy MSiG... Monitor Sądowy i Gospodarczy NPN... Nowy Przegląd Notarialny ONSA... Orzecznictwo Naczelnego Sądu OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSA/Kat.... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych/Katowice OSAB... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach : Izby Cywilnej i Izy Karnej, w roku: 1962: Izby Cywilnej, w latach: : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej) OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach : Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PPH... Przegląd Prawa Handlowego PS... Prawo Spółek Przegl. Orz. SA... Przegląd Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych R. Pr.... Radca Prawny Rzeczp.... Rzeczpospolita Wok.... Wokanda 4. Inne art.... Centralna Baza OSA... cz.... artykuł Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych część XV

17 Wykaz skrótów lit.... litera m.in.... między innymi nast.... następny (-a, -e) Nb.... numer brzegowy niepubl.... niepublikowany (-a, -e) np.... na przykład Nr... numer pkt... punkt por.... porównaj poz.... pozycja przyp. aut.... przypis autora (-rów) r.... rok red.... redakcja (-ą) s.... strona S.A.... spółka akcyjna S.K.A.... spółka komandytowo-akcyjna tekst jedn.... tekst jednolity XVI

18 Część I. Przepisy ogólne KSH Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo pełnomocnictwo korporacyjne. Przedwstępna umowa sprzedaży akcji W wyroku z r. (II CKN 832/97, OSNC 1999, Nr 3, poz. 50) Sąd Najwyższy ( ) uznał, że o ile pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od stosunku prawnego będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami tego stosunku. Podzielając ten pogląd należy stwierdzić, że ocenianie samego dokumentu pełnomocnictwa w niniejszej sprawie, bez uwzględnienia treści umów przedwstępnych zawartych przez pozwanych, powoduje oderwanie tej oceny od rzeczywistego kontekstu sprawy. W rezultacie sądy, ograniczając się do oceny wyabstrahowanego dokumentu pełnomocnictwa, pozbawiły się tym samym możliwości badania celu, w jakim zostało ono udzielone. Bez przeprowadzenia takiego badania trudno jest zrozumieć rzeczywisty sens i cel takiej postaci pełnomocnictwa, a tym samym dokonać pogłębionej oceny jego prawnej ważności i skuteczności. Jest to o tyle istotne, że znajdujące się w aktach sprawy umowy przedwstępne zawierane z innymi akcjonariuszami, zawierają postanowienia, które budzą uzasadnione zastrzeżenia i wątpliwości, przynajmniej z punktu widzenia treści statutu spółki oraz samej istoty pełnomocnictwa ( ). Sąd powinien był zatem zażądać przedstawienia umów przedwstępnych sprzedaży akcji zawartych przez pozwanych i dopiero po analizie ich treści oraz celu dokonać wszechstronnej oceny kwestionowanych pełnomocnictw z punktu widzenia prawa i zasad współżycia społecznego ( ). W tej sytuacji można co najwyżej rozważać, czy działanie pozwanych w drodze ustanowienia pełnomocnictw nieodwołalnych nie zmierzało do obejścia prawa, a także badać, czy nie naruszało zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, prowadząc do tzw. rozszczepienia uprawnień przysługujących akcjonariuszowi z należących do niego akcji spółki ( ). Wyrok SN z r. (V CSK 223/10, niepubl.) Stan faktyczny Część akcjonariuszy spółki akcyjnej X (tzw. spółka pracownicza), w której akcjonariat jest mocno rozproszony, zawarło z podmiotem trzecim, Y spółka z o.o., przedwstępne umowy sprzedaży akcji oraz, na ich mocy, udzieliło pełnomocnictw do udziału w ich 1 R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek 1

19 Część I. Przepisy ogólne KSH imieniu na walnych zgromadzeniach spółki X. Pełnomocnictwa te miały szczególny charakter, ponieważ były nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci mocodawcy, nieograniczone terminem oraz upoważniały pełnomocnika do udziału we wszelkich walnych zgromadzeniach spółki oraz do głosowania według własnego uznania. Szczególny charakter miały także przedwstępne umowy sprzedaży akcji. W umowach tych przewidziano bowiem, że zbywca, tj. akcjonariusz, udzieli nabywcy, tj. spółce Y, nieodwołalnego pełnomocnictwa po zapłaceniu na jego rzecz zaliczki, która wynosiła ok. 10% ogólnej ceny za akcje. Dodatkowo akcjonariusz musiał złożyć do depozytu notarialnego dokumenty akcji. Umowa nakładała na akcjonariusza również obowiązek utrzymania w tajemnicy faktu jej zawarcia oraz zakaz osobistego udziału i wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Za złamanie tych zobowiązań akcjonariusz miał zapłacić karę umowną w wysokości ok. 10 razy większej niż otrzymana przez niego zaliczka. Po zawarciu takich umów i uzyskaniu pełnomocnictw spółka Y zaczęła pojawiać się na walnych zgromadzeniach spółki X. Usiłowała ona także wykorzystać posiadane pełnomocnictwa do wykonywania innych praw akcyjnych, w tym do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym miały nastąpić zmiany w radzie nadzorczej spółki Y. Spółka X miała istotne wątpliwości co do ważności pełnomocnictw, którymi usiłowała posługiwać się spółka Y. Wyjaśnienie tych wątpliwości miało znaczenie, ponieważ spółka X nie wiedziała, czy spółka Y była należycie umocowana do udziału w walnych zgromadzeniach, a brak takiego umocowania wpłynąłby na ważność uchwał podjętych z udziałem spółki Y. Dlatego też spółka X wystąpiła do sądu o ustalenie nieważności przedmiotowych pełnomocnictw. Powodowa spółka zarzuciła przedmiotowym pełnomocnictwom naruszenie zakazu rozszczepiania praw z akcji (gdyż udzielenie pełnomocnictw wraz z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży akcji prowadziło de facto do przeniesienia prawa głosu na podmiot niebędący akcjonariuszem [ sprzedaż prawa głosu ]). Sąd Okręgowy oddalił powództwo, podając jako podstawę brak interesu prawnego powodowej spółki do żądania stwierdzenia nieważności pełnomocnictw. Sąd uznał bowiem, że powódka ingeruje jako osoba trzecia w stosunek pełnomocnictwa oraz w wewnętrzny stosunek między pełnomocnikiem a mocodawcą oraz że żadna jej sfera prawna nie została naruszona przez istnienie pełnomocnictw w obrocie prawnym. Sąd odmówił przy tym przeprowadzenia dowodu z przedwstępnych umów sprzedaży akcji, nie podzielając twierdzenia powódki, że oba dokumenty (tj. pełnomocnictwo i umowa) są ze sobą ściśle powiązane i że należy je badać łącznie, zgodnie z zasadami interpretacyjnymi, o których mowa w art. 65 KC. Tylko wtedy widać w pełni cel, w jakim zostały udzielone przedmiotowe pełnomocnictwa. Sąd Apelacyjny rozpatrujący apelację powódki podtrzymał stanowisko SO. Także ten sąd odmówił powódce interesu prawnego w żądaniu oceny ważności pełnomocnictw, którymi usiłowała się posługiwać spółka Y. Sąd wskazał jednak, że choć powódka nie ma interesu prawnego w znaczeniu rygorystycznym, to należy uznać jej interes w znaczeniu elastycznym, rozumianym jako potencjalna zależność ważności zgromadzeń oraz podjętych na nim uchwał od ważności spornych pełnomocnictw. Także ten sąd wbrew wnioskowi powódki nie przeprowadził jednak dowodu z przedwstępnych umów sprzedaży akcji. Powódka wniosła skargę kasacyjną do SN. W skardze zarzuciła w szczególności naruszenie przez sąd II instancji zasad wykładni oświadczeń woli wskazanych w art. 65 KC, poprzez nieuwzględnienie przy ocenie przedmiotowych pełnomocnictw przedwstępnych umów sprzedaży akcji, pomimo że umowy te stanowiły stosunek podstawowy tych pełnomocnictw. Powódka zarzuciła także, iż pełnomocnictwa naruszają zakaz rozszczepiania 2 R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek

20 Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo praw z akcji, że są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz że prowadzą do obejścia postanowień statutu powódki dotyczących ograniczeń w zbywalności akcji. Uzasadnienie Sąd Najwyższy uchylił wyrok SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że o ile pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami swojego stosunku podstawowego. Ocenianie samego dokumentu pełnomocnictwa, bez uwzględnienia treści umów przedwstępnych zawartych przez spółkę Y z akcjonariuszami powódki, powoduje oderwanie tej oceny od rzeczywistego kontekstu sprawy. Sąd powinien był zatem zażądać przedstawienia umów przedwstępnych sprzedaży akcji zawartych przez pozwanych i dopiero po analizie ich treści oraz celu dokonać wszechstronnej oceny kwestionowanych pełnomocnictw z punktu widzenia prawa i zasad współżycia społecznego. Sąd zaznaczył, iż rezygnując z analizy przedwstępnych umów sprzedaży akcji SA pozbawił się możliwości ustalenia prawdziwych stosunków i rzeczywistego stanu rzeczy. Odnośnie do samych pełnomocnictw sąd wskazał, że pełnomocnictwa nieodwołalne mogą zmierzać do obejścia prawa oraz naruszać zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, prowadząc do rozszczepienia praw z akcji. Komentarz Analizowany wyrok SN porusza kilka istotnych zagadnień prawnych, jednak, w niniejszym opracowaniu zostaną omówione jedynie dwie z nich, tj. związek pomiędzy pełnomocnictwem nieodwołalnym a jego stosunkiem podstawowym oraz problem rozszczepialności praw z akcji. W pierwszej kolejności SN wypowiedział się w kwestii relacji, jaka zachodzi pomiędzy nieodwołalnym pełnomocnictwem a umową będącą jego stosunkiem podstawowym. Należy w pełni zgodzić się z sądem, iż pełnomocnictwo nieodwołalne jest umocowaniem o szczególnym charakterze. Bezsporne jest, że klasyczne pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od stosunku podstawowego i nie dzieli jego losu prawnego. Jednak, należy też zauważyć, iż pełnomocnictwo o charakterze nieodwołalnym jest pełnomocnictwem szczególnym. W tym przypadku stosunek prawny będący podstawą udzielenia pełnomocnictwa ma szczególne znaczenie w procesie dokonywania wykładni pełnomocnictwa. Już z treści art KC wynika, że to właśnie ze stosunku podstawowego wypływać ma uzasadnienie dla dopuszczalności zrzeczenia się przez mocodawcę odwołania pełnomocnictwa. W orzecznictwie zwrócono więc uwagę, iż pomiędzy pełnomocnictwem nieodwołalnym a stosunkiem będącym jego podstawą istnieje szczególna więź. Tak też wyraził się SN w wyroku z r. (II CKN 832/97, OSNC 1999, Nr 3, poz. 50), podkreślając, że o ile pełnomocnictwo jest niezależne od będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami tego stosunku. Przy ocenie istnienia i doniosłości przyczyn zrzeczenia się przez mocodawcę odwołania R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek 3

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca SPIS TREŚCI UCHWAŁY... 3 ZAGADNIENIA PRAWNE PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA... 9 GLOSY... 20 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC 2006, NR 7-8... 55 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami Przygotowanie do rozprawy CASEBOOK Piotr Borkowski, Kamil Grzesik, Krzysztof Hejosz, Wiesława Kuberska, Maria

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Prawa Gospodarczego

Tygodnik Prawa Gospodarczego gazetaprawna.pl nr 157 (2027) WTOREK, 14 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Jak ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych

Prawne i finansowe skutki upadłości wykonawców w projektach infrastrukturalnych INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Newsletter By chronić Naszych Klientów przed

Newsletter By chronić Naszych Klientów przed Newsletter By chronić Naszych Klientów przed gorzkim doświadczeniem, odpowiednio wcześniej budzimy w Nich refleksję. 2011 03 www.rkkw.pl Spis treści Aktualności... 3 Informacja o nowej szacie graficznej

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA

DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA DOKUMENT INFORMACYJNY Domenomania.pl SA z siedzibą we Wrocławiu Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SĄD NAJWYŻSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I N F O R M A C J A O DZIAŁALNOŚCI SĄDU NAJWYŻSZEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy.

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo