Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010"

Transkrypt

1 Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck

2

3

4

5

6 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo pełnomocnictwo korporacyjne. Przedwstępna umowa sprzedaży akcji Dopuszczalność uzdrawiania wadliwych czynności organów spółek kapitałowych Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia z art KSH Umowy oraz umowy podobne z art. 14 KSH Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę kapitałową za osobę będącą funkcjonariuszem tej spółki (art KSH) Część II. Spółki osobowe Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólników za długi spółki jawnej oraz możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia Aport w spółce osobowej Niedopuszczalność zbycia części udziału w spółce osobowej Wykładnia oświadczeń woli stron umowy Wypowiedzenie umowy spółki jawnej pod warunkiem Likwidacja spółki jawnej. Funkcjonowanie spółki jawnej w okresie likwidacji Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej po wykreśleniu spółki z rejestru Odrębna zdolność upadłościowa spółki jawnej i jej wspólników Bezskuteczność egzekucji wobec spółki jawnej Wykreślenie spółki jawnej z rejestru a nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi Forma uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy spółki komandytowej Opodatkowanie dochodu spółek V

7 Spis treści Część III. Spółki kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością A. Powstanie spółki. Prawa i obowiązki wspólników Milczenie spółki jako przesłanka wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zezwolenie na zbycie udziałów w spółce z o.o Dopłata do udziałów może przybrać formę potrącenia wierzytelności Kognicja sądu rejestrowego do badania przedłożonych mu dokumentów nabycia udziałów Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z o.o Forma wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Prawo wierzyciela do zaskarżania uchwał spółki kapitałowej Przyczyna uzasadniająca wyłączenie wspólnika spółki z o.o. Sposób ustalenia wartości udziałów wyłączonego wspólnika Udziały własne spółki z o.o B. Organy spółki Charakter wpisu członków zarządu spółdzielni do KRS Jedyny udziałowiec spółki nie może być jej pracownikiem Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu Zasady reprezentacji spółki z o.o Wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółki z o.o Zależność norm prawa handlowego do prawa pracy. Sankcja bezwzględnej nieważności dla umów o pracę. Szczególne zasady reprezentacji spółki (art. 210 KSH) Rezygnacja członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu Opodatkowanie ubezpieczeń D&O Zasady reprezentacji łącznej spółki przez zarząd wieloosobowy w spółce z o.o Reprezentacja spółki z o.o. w sporze z członkiem zarządu. Reprezentacja spółki z o.o. występującej jako pracodawca Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z o.o Umowy z członkiem zarządu Artykuł 210 KSH prymat interesu upadłej spółki nad interesem członka jej zarządu Wypowiedzenie umowy o pracę byłemu członkowi zarządu, ochrona pracownika-członka zarządu Potrzeba uchwały wspólników do zaciągania zobowiązań a umowa o współpracy do zawierania w przyszłości rodzajowo oznaczonych umów Wartość udziału w spółce z o.o. Zgoda wspólników na dokonanie czynności prawnej Zgoda wspólników na zaciągnięcie zobowiązania w spółce z o.o VI

8 Spis treści 45. Charakter prawny zwołania i skutki wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników Inicjatywa i forma zwołania zgromadzenia wspólników Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników Porządek obrad zgromadzenia wspólników Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu wspólników. Treść zaproszenia Skuteczność odwołania zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki z o.o Wady formalne procedury zwoływania zgromadzeń w spółkach kapitałowych C. Zaskarżanie uchwał organów Przesłanki i skutki uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółki z o.o Przeznaczenie zysku rocznego na inne cele. Pokrzywdzenie wspólnika (utrata zysku) Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia powództwem o stwierdzenie ich nieważności z uwagi na sprzeczność z art KC Sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami. Zasada pacta sunt servanda Zaskarżanie uchwał sprzecznych z dobrymi obyczajami i mających na celu pokrzywdzenie wspólnika Uprawnienie byłego wspólnika do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Legitymacja byłego wspólnika spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał Zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników D. Zmiana umowy spółki Wyłączenie prawa pierwszeństwa wspólnika do nabycia nowo utworzonych udziałów E. Rozwiązanie i likwidacja spółki Orzeczenie o rozwiązaniu spółki w przypadku zajścia innych ważnych przyczyn wywołanych stosunkami spółki Legitymacja kuratora do wniesienia powództwa o rozwiązanie spółki z o.o Dopłaty w trakcie likwidacji spółki Apelacja wniesiona przez interwenienta ubocznego Powołanie nowego likwidatora Reprezentacja spółki kapitałowej w sporze z likwidatorem. Zgoda zgromadzenia na zbycie nieruchomości (spółka w likwidacji) F. Odpowiedzialność członków organów Odpowiedzialność spółki-matki za zobowiązania spółki-córki VII

9 Spis treści 69. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej Odpowiedzialność materialna prezesa zarządu sp. z o.o. za szkodę wyrządzoną pracodawcy Wpis członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego a odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH Wykazanie bezskuteczności egzekucji jako przesłanka odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki Ustalenie momentu, kiedy członkowie zarządu spółki powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości Zaniechanie przez wierzyciela prowadzenia egzekucji jako przesłanka zwalniająca członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości publicznoprawne spółki Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 KSH Odpowiedzialność członków zarządu spółki a nadużycie prawa z art. 5 KC Bezskuteczność egzekucji w świetle odpowiedzialności członka zarządu za zaległości publicznoprawne spółki Subrogacja. Odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH Odpowiedzialność za dodatkowe zobowiązanie podatkowe Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania publicznoprawne spółki kapitałowej Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o Odpowiedzialność likwidatorów za zobowiązania spółki z o.o Spółka akcyjna A. Powstanie spółki akcyjnej Godzenie w interes spółki handlowej Umowy pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Prawo do dywidendy. Zobowiązanie i jego treść Nacjonalizacja przedsiębiorstw. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną B. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Wymogi formalne akcji na okaziciela i dodatkowe informacje na akcji Treść dokumentu akcji Umowa zbycia akcji Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji i udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji Charakter wpisu do księgi akcyjnej VIII

10 Spis treści C. Organy spółki Brak konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy na zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości Reprezentacja spółki akcyjnej przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu spółki Sposób określenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej Uchwały wspólników jako przesłanka dokonywania czynności przez zarząd Podmiot odpowiedzialny za zwołanie walnego zgromadzenia Uprawnienie zarządu spółki kapitałowej do oceny zasadności wniosku o zwołanie zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia Zakres uprawnień sądu rejestrowego do badania ważności uchwał podjętych przez organy spółek kapitałowych D. Zaskarżanie uchwał organów Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Legitymacja byłego członka organu spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia Stwierdzanie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej (zarządu) spółki kapitałowej Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej E. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego Wydatki poniesione w związku z powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów F. Rozwiązanie i likwidacja spółki Likwidacja spółki akcyjnej. Podjęcie działalności po postępowaniu upadłościowym Uprawnienia syndyka względem akcjonariusza Część IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Zawiadomienie wspólników o zamiarze dokonania podziału spółki Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Rozliczenia z występującym wspólnikiem Przekształcenie ex lege spółki cywilnej w spółkę jawną Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej jako podmiot zezwolenia udzielonego wspólnikom spółki cywilnej Kontynuacja administracyjnoprawna po spółce cywilnej w świetle art KSH Wyłączenie stosowania art. 574 KSH na skutek nadużycia prawa podmiotowego Przekształcenie spółek. Odpowiedzialność za zobowiązania po przekształceniu IX

11 Spis treści 115. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania przekształcanej spółki osobowej Część V. Przepisy karne Przestępstwo zaniechania złożenia przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Część VI. Orzeczenia ogólnohandlowe Moment rozpoczęcia biegu terminu z art. 377 PrUpN Zakres przedmiotowy przesiębiorstwa. Cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo Możliwość ponownego wniesienia zwróconego wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości ze skutkiem od pierwotnego złożenia Kara umowna Prekluzja dowodowa a interwencja uboczna po stronie powoda Miarkowanie kary umownej Umowy opcji walutowych Podmioty uprawnione do wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego Know-how spółek handlowych Umowy o roboty budowlane Powództwo o ustalenie. Zdolność sądowa i legitymacja czynna dyrektora urzędu kontroli skarbowej Przedawnienie roszczeń przeciwko zakładowi ubezpieczeń Właściwy czas do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w rozumieniu art. 116 OrdPU Powstanie obowiązku zarządu spółdzielni zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielni Oznaczenie przedsiębiorstwa Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych Zakres odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy a roszczenie o wykonanie umowy Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki Obowiązki notariusza przy poświadczaniu własnoręczności podpisu Uszczerbek w majątku podmiotu uprawnionego Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego Status małżonka wspólnika lub akcjonariusza, który nabył udziały czy akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego wobec spółki kapitałowej Indeks rzeczowy Indeks orzeczeń X

12 Przedmowa Nierzadko zdarza się, że prawo stanowione ( pisane, skodyfikowane, tzw. law in books) nie pozwala na jednoznaczne rozwiązanie konkretnego problemu prawnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia dość często, również na płaszczyźnie rozumianego szeroko prawa spółek handlowych. Wówczas pomoc przynieść może, obok znajomości tekstu ustawy oraz piśmiennictwa, także biegłość w posługiwaniu się orzecznictwem sądowym, w szczególności zaś najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych czy też sądów administracyjnych (tzw. law in action), które bez wątpienia korzystają ze szczególnego autorytetu. Obowiązujący już od ponad 10 lat Kodeks spółek handlowych doczekał się bogatego i ciekawego orzecznictwa. To samo można także powiedzieć o innych okołokodeksowych ustawach, których znaczenie trudno przecenić, m.in. w kontekście art. 611 KSH. Poszczególne komentarze, o charakterze glos dotyczą tego zbioru orzeczeń najnowszych, tj. z lat (z jednym, niezwykle jednak istotnym wyjątkiem). Glosy te odnoszą się do konkretnych problemów, np.: do zasad działania organów spółek kapitałowych, kadencyjności ich członków, obrotu udziałami lub akcjami, wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania, zasad odpowiedzialności członków organów, kwestii tzw. pełnomocnictw korporacyjnych itp. Komentarze do wybranych orzeczeń sądowych pomagają rozwiązać pojawiające się w praktyce spory i wątpliwości, należy je potraktować jako zaproszenie do dalszej dyskusji. Mogą stanowić inspirację dla ustawodawcy do podjęcia konkretnych działań legislacyjnych na wskazanych polach. Autorzy są praktykującymi prawnikami, m.in. radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami. Pisali oni komentarze od strony biurka prawnika, dlatego oferowany zbiór stanowi znakomite i co ważne aktualne uzupełnienie dostępnych na rynku komentarzy i innych opracowań dotyczących przepisów prawa spółek. Autorzy przeanalizowali i na bieżąco komentują rozwijające się dynamicznie orzecznictwo. Jest to więc jedyne w swoim rodzaju opracowanie praktyków dla praktyków, które z całą pewnością może stanowić cenną pomoc osobom zajmującym się prawem spółek w codziennej obsłudze prawnej. XI

13 Przedmowa Uwzględniając autonomię Autorów zbioru wyraźnie wskazujemy, iż treść poszczególnych glos odzwierciedla poglądy ich Autorów i redaktorzy w żaden sposób nie wpływali merytorycznie na zawartość tych opracowań. dr Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc XII

14 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzNierU... ustawa z r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta RP z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomPrywU... ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... KRO... KRSU... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSCU... ustawa z r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) Nowela KSH z r.... ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276) XIII

15 Wykaz skrótów Nowela KC z r.... OrdPU... XIV ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692) ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PostEgzAdmU... ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) PrCzek... ustawa z r. Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrWeksl... ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrGosp... ustawa z r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz ze zm.) PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrUp... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN... ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 536 ze zm.) SysUbSpU... ZastRejU... ZNKU... ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.) ustawa z r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Organy, organizacje i instytucje ETS... Europejski Trybunał Sprawiedliwości KRS... Krajowy Rejestr Sądowy NSA... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7)... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów RM... Rada Ministrów SA... sąd apelacyjny SO... sąd okręgowy SN... Sąd Najwyższy SN (7)... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów

16 Wykaz skrótów TK... UOKiK... WSA... ZUS... Trybunał Konstytucyjny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Sąd Administracyjny Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma i publikatory Apel.Warsz.... Apelacja Warszawska Biul. SN... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.... Dziennik Ustaw Dz.Urz.... Dziennik Urzędowy MoP... Monitor Prawniczy MSiG... Monitor Sądowy i Gospodarczy NPN... Nowy Przegląd Notarialny ONSA... Orzecznictwo Naczelnego Sądu OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSA/Kat.... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych/Katowice OSAB... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach : Izby Cywilnej i Izy Karnej, w roku: 1962: Izby Cywilnej, w latach: : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej) OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach : Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PPH... Przegląd Prawa Handlowego PS... Prawo Spółek Przegl. Orz. SA... Przegląd Orzecznictwa Sądów Apelacyjnych R. Pr.... Radca Prawny Rzeczp.... Rzeczpospolita Wok.... Wokanda 4. Inne art.... Centralna Baza OSA... cz.... artykuł Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych część XV

17 Wykaz skrótów lit.... litera m.in.... między innymi nast.... następny (-a, -e) Nb.... numer brzegowy niepubl.... niepublikowany (-a, -e) np.... na przykład Nr... numer pkt... punkt por.... porównaj poz.... pozycja przyp. aut.... przypis autora (-rów) r.... rok red.... redakcja (-ą) s.... strona S.A.... spółka akcyjna S.K.A.... spółka komandytowo-akcyjna tekst jedn.... tekst jednolity XVI

18 Część I. Przepisy ogólne KSH Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo pełnomocnictwo korporacyjne. Przedwstępna umowa sprzedaży akcji W wyroku z r. (II CKN 832/97, OSNC 1999, Nr 3, poz. 50) Sąd Najwyższy ( ) uznał, że o ile pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od stosunku prawnego będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami tego stosunku. Podzielając ten pogląd należy stwierdzić, że ocenianie samego dokumentu pełnomocnictwa w niniejszej sprawie, bez uwzględnienia treści umów przedwstępnych zawartych przez pozwanych, powoduje oderwanie tej oceny od rzeczywistego kontekstu sprawy. W rezultacie sądy, ograniczając się do oceny wyabstrahowanego dokumentu pełnomocnictwa, pozbawiły się tym samym możliwości badania celu, w jakim zostało ono udzielone. Bez przeprowadzenia takiego badania trudno jest zrozumieć rzeczywisty sens i cel takiej postaci pełnomocnictwa, a tym samym dokonać pogłębionej oceny jego prawnej ważności i skuteczności. Jest to o tyle istotne, że znajdujące się w aktach sprawy umowy przedwstępne zawierane z innymi akcjonariuszami, zawierają postanowienia, które budzą uzasadnione zastrzeżenia i wątpliwości, przynajmniej z punktu widzenia treści statutu spółki oraz samej istoty pełnomocnictwa ( ). Sąd powinien był zatem zażądać przedstawienia umów przedwstępnych sprzedaży akcji zawartych przez pozwanych i dopiero po analizie ich treści oraz celu dokonać wszechstronnej oceny kwestionowanych pełnomocnictw z punktu widzenia prawa i zasad współżycia społecznego ( ). W tej sytuacji można co najwyżej rozważać, czy działanie pozwanych w drodze ustanowienia pełnomocnictw nieodwołalnych nie zmierzało do obejścia prawa, a także badać, czy nie naruszało zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, prowadząc do tzw. rozszczepienia uprawnień przysługujących akcjonariuszowi z należących do niego akcji spółki ( ). Wyrok SN z r. (V CSK 223/10, niepubl.) Stan faktyczny Część akcjonariuszy spółki akcyjnej X (tzw. spółka pracownicza), w której akcjonariat jest mocno rozproszony, zawarło z podmiotem trzecim, Y spółka z o.o., przedwstępne umowy sprzedaży akcji oraz, na ich mocy, udzieliło pełnomocnictw do udziału w ich 1 R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek 1

19 Część I. Przepisy ogólne KSH imieniu na walnych zgromadzeniach spółki X. Pełnomocnictwa te miały szczególny charakter, ponieważ były nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci mocodawcy, nieograniczone terminem oraz upoważniały pełnomocnika do udziału we wszelkich walnych zgromadzeniach spółki oraz do głosowania według własnego uznania. Szczególny charakter miały także przedwstępne umowy sprzedaży akcji. W umowach tych przewidziano bowiem, że zbywca, tj. akcjonariusz, udzieli nabywcy, tj. spółce Y, nieodwołalnego pełnomocnictwa po zapłaceniu na jego rzecz zaliczki, która wynosiła ok. 10% ogólnej ceny za akcje. Dodatkowo akcjonariusz musiał złożyć do depozytu notarialnego dokumenty akcji. Umowa nakładała na akcjonariusza również obowiązek utrzymania w tajemnicy faktu jej zawarcia oraz zakaz osobistego udziału i wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Za złamanie tych zobowiązań akcjonariusz miał zapłacić karę umowną w wysokości ok. 10 razy większej niż otrzymana przez niego zaliczka. Po zawarciu takich umów i uzyskaniu pełnomocnictw spółka Y zaczęła pojawiać się na walnych zgromadzeniach spółki X. Usiłowała ona także wykorzystać posiadane pełnomocnictwa do wykonywania innych praw akcyjnych, w tym do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym miały nastąpić zmiany w radzie nadzorczej spółki Y. Spółka X miała istotne wątpliwości co do ważności pełnomocnictw, którymi usiłowała posługiwać się spółka Y. Wyjaśnienie tych wątpliwości miało znaczenie, ponieważ spółka X nie wiedziała, czy spółka Y była należycie umocowana do udziału w walnych zgromadzeniach, a brak takiego umocowania wpłynąłby na ważność uchwał podjętych z udziałem spółki Y. Dlatego też spółka X wystąpiła do sądu o ustalenie nieważności przedmiotowych pełnomocnictw. Powodowa spółka zarzuciła przedmiotowym pełnomocnictwom naruszenie zakazu rozszczepiania praw z akcji (gdyż udzielenie pełnomocnictw wraz z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży akcji prowadziło de facto do przeniesienia prawa głosu na podmiot niebędący akcjonariuszem [ sprzedaż prawa głosu ]). Sąd Okręgowy oddalił powództwo, podając jako podstawę brak interesu prawnego powodowej spółki do żądania stwierdzenia nieważności pełnomocnictw. Sąd uznał bowiem, że powódka ingeruje jako osoba trzecia w stosunek pełnomocnictwa oraz w wewnętrzny stosunek między pełnomocnikiem a mocodawcą oraz że żadna jej sfera prawna nie została naruszona przez istnienie pełnomocnictw w obrocie prawnym. Sąd odmówił przy tym przeprowadzenia dowodu z przedwstępnych umów sprzedaży akcji, nie podzielając twierdzenia powódki, że oba dokumenty (tj. pełnomocnictwo i umowa) są ze sobą ściśle powiązane i że należy je badać łącznie, zgodnie z zasadami interpretacyjnymi, o których mowa w art. 65 KC. Tylko wtedy widać w pełni cel, w jakim zostały udzielone przedmiotowe pełnomocnictwa. Sąd Apelacyjny rozpatrujący apelację powódki podtrzymał stanowisko SO. Także ten sąd odmówił powódce interesu prawnego w żądaniu oceny ważności pełnomocnictw, którymi usiłowała się posługiwać spółka Y. Sąd wskazał jednak, że choć powódka nie ma interesu prawnego w znaczeniu rygorystycznym, to należy uznać jej interes w znaczeniu elastycznym, rozumianym jako potencjalna zależność ważności zgromadzeń oraz podjętych na nim uchwał od ważności spornych pełnomocnictw. Także ten sąd wbrew wnioskowi powódki nie przeprowadził jednak dowodu z przedwstępnych umów sprzedaży akcji. Powódka wniosła skargę kasacyjną do SN. W skardze zarzuciła w szczególności naruszenie przez sąd II instancji zasad wykładni oświadczeń woli wskazanych w art. 65 KC, poprzez nieuwzględnienie przy ocenie przedmiotowych pełnomocnictw przedwstępnych umów sprzedaży akcji, pomimo że umowy te stanowiły stosunek podstawowy tych pełnomocnictw. Powódka zarzuciła także, iż pełnomocnictwa naruszają zakaz rozszczepiania 2 R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek

20 Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo praw z akcji, że są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz że prowadzą do obejścia postanowień statutu powódki dotyczących ograniczeń w zbywalności akcji. Uzasadnienie Sąd Najwyższy uchylił wyrok SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że o ile pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami swojego stosunku podstawowego. Ocenianie samego dokumentu pełnomocnictwa, bez uwzględnienia treści umów przedwstępnych zawartych przez spółkę Y z akcjonariuszami powódki, powoduje oderwanie tej oceny od rzeczywistego kontekstu sprawy. Sąd powinien był zatem zażądać przedstawienia umów przedwstępnych sprzedaży akcji zawartych przez pozwanych i dopiero po analizie ich treści oraz celu dokonać wszechstronnej oceny kwestionowanych pełnomocnictw z punktu widzenia prawa i zasad współżycia społecznego. Sąd zaznaczył, iż rezygnując z analizy przedwstępnych umów sprzedaży akcji SA pozbawił się możliwości ustalenia prawdziwych stosunków i rzeczywistego stanu rzeczy. Odnośnie do samych pełnomocnictw sąd wskazał, że pełnomocnictwa nieodwołalne mogą zmierzać do obejścia prawa oraz naruszać zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, prowadząc do rozszczepienia praw z akcji. Komentarz Analizowany wyrok SN porusza kilka istotnych zagadnień prawnych, jednak, w niniejszym opracowaniu zostaną omówione jedynie dwie z nich, tj. związek pomiędzy pełnomocnictwem nieodwołalnym a jego stosunkiem podstawowym oraz problem rozszczepialności praw z akcji. W pierwszej kolejności SN wypowiedział się w kwestii relacji, jaka zachodzi pomiędzy nieodwołalnym pełnomocnictwem a umową będącą jego stosunkiem podstawowym. Należy w pełni zgodzić się z sądem, iż pełnomocnictwo nieodwołalne jest umocowaniem o szczególnym charakterze. Bezsporne jest, że klasyczne pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od stosunku podstawowego i nie dzieli jego losu prawnego. Jednak, należy też zauważyć, iż pełnomocnictwo o charakterze nieodwołalnym jest pełnomocnictwem szczególnym. W tym przypadku stosunek prawny będący podstawą udzielenia pełnomocnictwa ma szczególne znaczenie w procesie dokonywania wykładni pełnomocnictwa. Już z treści art KC wynika, że to właśnie ze stosunku podstawowego wypływać ma uzasadnienie dla dopuszczalności zrzeczenia się przez mocodawcę odwołania pełnomocnictwa. W orzecznictwie zwrócono więc uwagę, iż pomiędzy pełnomocnictwem nieodwołalnym a stosunkiem będącym jego podstawą istnieje szczególna więź. Tak też wyraził się SN w wyroku z r. (II CKN 832/97, OSNC 1999, Nr 3, poz. 50), podkreślając, że o ile pełnomocnictwo jest niezależne od będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami tego stosunku. Przy ocenie istnienia i doniosłości przyczyn zrzeczenia się przez mocodawcę odwołania R.L. Kwaśnicki, A. Nalazek 3

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Rozdział II. Historia odpowiedzialności ő 2. Powstanie zobowiązań - historia II. Kodeks zobowiązań III. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 453/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 366/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2009 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 716/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 września 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00

Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Wyrok z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00 Ocena, czy ustalenie treści stosunku zobowiązaniowego lub jego celu jest dopuszczalne w odniesieniu do zagadnień, które ustawa normuje w sposób imperatywny,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 231/14. Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 231/14. Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 231/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2016 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku A. M.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 205/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2006 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 120/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2010 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) w sprawie z urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Członek zarządu spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na podstawie art. 116 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 438/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 43/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Iwona Koper

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Iwona Koper Sygn. akt III CZ 40/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2014 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Iwona Koper w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 285/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 listopada 2007 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSA Michał Kłos (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 124/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CZ 91/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 21/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10 Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10 1. Następczy brak organu powołanego do reprezentowania osoby prawnej nie powoduje utraty przez tę osobę zdolności sądowej. 2. Pełnomocnictwo procesowe

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 209/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 kwietnia 2011 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt V CZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 63/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 października 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku [...]

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 504/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lipca 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 482/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II UK 196/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 grudnia 2013 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 52/05

Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 52/05 Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III PK 52/05 1. Odprawa przewidziana w art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 226/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99

Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99 Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99 Małżonek nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy nabycia przez osobę trzecią od współmałżonka własności nieruchomości, jeżeli na jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 182/15. Dnia 17 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 182/15. Dnia 17 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 182/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 338/02

Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 338/02 Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 338/02 Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi-radnemu województwa, bez zgody sejmiku, narusza art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 600/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 772/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt Sygn. akt II PZ 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 kwietnia 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Romualda Spyt w sprawie z powództwa E. K. przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Sygn. akt II CSK 740/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 207/12. Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 207/12. Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 207/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna Owczarek w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 342/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2010 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 października 2006 r. II UK 47/06

Wyrok z dnia 9 października 2006 r. II UK 47/06 Wyrok z dnia 9 października 2006 r. II UK 47/06 Odpowiedzialność członków zarządu spółki jako osób trzecich, ma charakter akcesoryjny i subsydiarny oraz dotyczy jedynie przypadku niewykonania przez zobowiązanego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PZ 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka Sygn. akt IV CSK 17/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 lipca 2015 r. SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa R. C. przeciwko B. C. o zapłatę i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CZ 120/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 123/11. Dnia 23 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 123/11. Dnia 23 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 123/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2011 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 199/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. I BP 23/08 Od dnia 21 października 2005 r. wierzyciele mogą żądać wydania zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego odnośnie do orzeczeń sądowych wydanych po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 348/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 88/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2007 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) SSA Michał Kłos Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 1047/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2016 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 130/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 sierpnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 28 marca 2006 r. I UK 206/05

Wyrok z dnia 28 marca 2006 r. I UK 206/05 Wyrok z dnia 28 marca 2006 r. I UK 206/05 Przedawnienie roszczenia opartego na art. 298 k.h. (obecnie art. 299 k.s.h.) nie stanowi przesłanki umorzenia należności składkowych na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo