(wzór) Umowa sprzedaży nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(wzór) Umowa sprzedaży nr."

Transkrypt

1 (wzór) ZAŁĄCZNIK NR 4 Umowa sprzedaży nr. Zawarta w dniu.. roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP: , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Wojciecha Szafrańskiego zwanym w dalszej części umowy NABYWCĄ a firmą.., z siedzibą w NIP :, wpisaną do.. prowadzonego przez..w.,.wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem.. reprezentowaną przez : 1... zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAWCĄ. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczania Nabywcy częściami, w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy soczewek, zgodnie z asortymentem i ilościami nie przekraczającymi podanych w załączniku, który stanowi integralną część umowy. 2.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy do depozytu banku soczewek zlokalizowanego w Oddziale Okulistyki, zgodnie z poniższymi warunkami: a. W terminie 14 dni od podpisania umowy Nabywca wymaga w zakresie oferty, utworzenia podmagazynu soczewek wg poniższej specyfikacji: Moc soczewki I*(GR. 1) II** (GR.1) III***(GR.1) IV****(GR.1) IV*****(GR.2)

2 * Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, zwijalna, jednoczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji; średnica optyczna: 6,0 mm, moc soczewki od +6,00 D do + 40,0 D (od 6 do 30 co 0,5D); całkowita długość soczewki: 13,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55 ** Soczewka jednoczęściowa hydrofobowa z kartridżem z filtrem światła niebieskiego i optyką asferyczną, stopień uwodnienia poniżej 0,5%, średnica optyki 6,0mm, moc optyczna od +6D do +30D, współczynnik refrakcji 1,55 *** soczewka jednoczęściowa z PMMA, o średnicy optycznej 5,5-6 mm, mocy od +4,00 do +34,0 D (co 1 D), całkowitej długości soczewki 12-12,5 mm i ukątowieniu części haptycznych 5 stopni **** Soczewka trzyczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% wraz z kartridżem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; całkowita długość soczewki 13,0 mm i ukątowieniu części haptycznych 10 stopni; moc soczewki od+6,0 do +30,0 2

3 ***** Soczewka do fiksacji transkleralnej z PMMA, o średnicy części optycznej 7,0 mm, mocy od 10,0 do 30,0 D, całkowitej długości soczewki 12,5 mm, ukątowaniu części haptycznych 5 stopni oraz częściami haptycznymi z oczkiem do fiksacji b. Wraz z utworzeniem depozytu, o którym mowa w lit. a), Nabywca wymaga utworzenia podmagazynu zestawów do operacji zaćmy, w liczbie 50 szt., na zasadach określonych w lit. b p. c. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: Ordynator Oddziału Okulistyki lek. med. Małgorzata Orska. d. Sprzedawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek. e. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy. f. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Nabywcy w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu. g. Nabywca zobowiązany jest do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. h. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. i. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Nabywca będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. j. Nabywca może wystąpić do Sprzedawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. k. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Sprzedawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Nabywcy. l. Sprzedawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. m. Dwa razy w roku kalendarzowym, w czerwcu i grudniu, Sprzedawca przeprowadzi w siedzibie Nabywcy spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Nabywcą na 2-3 tygodnie przed jej datą. n. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Sprzedawcę do wystawienia Nabywcy faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. o. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w ppkt. m, upoważniają Sprzedawcę do wystawienia Nabywcy faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. p. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura Vat z terminem płatności zawartym w Wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnego asortymentu, podanych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, wynosi (słownie:..). 4. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia do Nabywcy. 5. Nabywcy należy się tylko wynagrodzenie za dostawy zrealizowane i zużyte przez Nabywcę. 6. W ramach instrumentarium Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć na Oddział Okulistyki aparat do fakoemulsyfikacji wyposażony w witrektomię przednią i tylną oraz diatermię wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zapewniającym sprawne funkcjonowanie aparatu przez cały okres trwania umowy. 7. Aparat musi być dostarczony wraz z pierwszą dostawą soczewek. 8. Wraz z pierwszą dostawą soczewek Sprzedawca dostarczy 50 jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów i akcesoriów niezbędnych do zabiegu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (tzw. zestawów operacyjnych) / Wraz z pierwszą dostawą soczewek Sprzedawca dostarczy 5 jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów materiałów i akcesoriów niezbędnych do oparacji witrektomii tylnej (tzw. zestawów operacyjnych). 9. Zestawy operacyjne będą dostarczane wraz z dostawami soczewek w ramach uzupełniania stanu banku soczewek, na podstawie zamówienia z Oddziału Okulistyki. 10. Wymagania dotyczące serwisu aparatu: a) czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili zgłoszenia - max do 48 h, b) w przypadku przewidywanej naprawy dłuższej niż 48 h - dostarczenie równorzędnego aparatu zastępczego na czas naprawy. 11. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w dniu dostarczenia aparatu do siedziby Zamawiającego szkolenia dla bezpośrednich użytkowników tj. pracowników medycznych Oddziału Okulistyki. 12. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania aparatu przez okres trwania umowy. 13. Dostawę aparatu do miejsca instalacji, dokonuje Sprzedawca na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu. 14. Przekazanie aparatu nastąpi w Protokole Przekazania, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 15. Sprzedawca udziela Nabywcy gwarancji na czas trwania umowy. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Karcie Gwarancyjnej. 3

4 16. Sprzedawca zobowiazuje się do dokonania pzreglądu technicznego aparatów jeden raz w roku, po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z pracownikami Oddziału Okulistyki. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Sprzedawca. 17. Nabywca zobowiązany jest używać aparat na Oddziale Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Zmiana lokalizacji aparatu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę. 18. Nabywca zobowiązany jest używać aparat zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. 19. Nabywca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części aparatu bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 20. Po zakończeniu umowy Nabywca zobowiązany jest zwrócić aparat w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez Nabywcę w protokole odbioru. 21. Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji. 22. Nabywca nie ma prawa dokonywania żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązuje się do powiadomienia Sprzedawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu urządzenia. 23. Sprzedawca zobowiązuje się do konserwacji zainstalowanego aparatu oraz dokonywania bezpłatnych napraw wynikających z normalnego zużycia. 24.Za naprawy wynikające z niezachowania należytej staranności przy eksploatacji aparatu, Sprzedawca obciąży kosztami Nabywcę. 25. Wartość brutto podana w pkt. 4, poza ceną soczewek i zestawów do operacji witrektomii i fakoemulsyfikacji, obejmuje wszystkie koszty utrzymania aparatu, w tym koszty zestawów operacyjnych Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy do siedziby Nabywcy na własny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia przez pracownika Oddziału Okulistyki. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw awaryjnych w terminie do 48 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia potwierdzonego faksem. 3. Podzielenie zamówionej części dostawy spowoduje zwrot towaru na koszt Sprzedawcy. W takiej sytuacji uważa się, że dostawa tej części nie została zrealizowana. 4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy. 5. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT. 6. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny brutto. Zmianie ulega cena netto. 7. Potwierdzone pisemnie wydanie Nabywcy przez Sprzedawcę części dostawy nastąpi w siedzibie Nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z pracownikiem Oddziału Okulistyki. 8. Na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Nabywcę Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Sprzedawcę w języku polskim (sposób użycia, faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia. 2.Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Sprzedawcy w dniu ich otrzymania przez Nabywcę. 3.Sprzedawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (fax) Płatność dokonywana będzie w zł w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Sprzedawcy. 3.W przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym. 4.W przypadku nieterminowej płatności Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 5. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy i posiada wymagane prawem świadectwa. 4

5 2. Sprzedawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Nabywcę. 3.W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Nabywca sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru. 7. Sprzedawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do: a) nazwy b) wielkości ( sposobu konfekcjonowania) towaru c) daty ważności d) sposobu przechowywania Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Nabywca może żądać od Sprzedawcy kar umownych z następujących tytułów : a) w razie opóźnienia w dostawie, w tym w dostawie na podstawie zamówienia awaryjnego, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej /niezgodnej dostawy, za każdy kalendarzowy dzień/ godzinę zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej /niezgodnej dostawy. b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub części (tj. złożonego zamówienia) 10 % umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, c) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Sprzedawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Nabywcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. 2.Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Nabywca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną. 3.Nabywcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar /odsetek stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy Umowa została zawarta do dnia.. roku. 2.Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Nabywca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3.Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu trudności finansowych, w terminie 14 dni od daty ostatniego zrealizowanego zamówienia. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 12. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Nabywcy. 13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu. 5

6 2. Nabywca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych prze Sprzedawcę okoliczności od niego niezależnych, b) zmiany ceny wyrobów medycznych w przypadku zmiany stawki VAT, c) przedmiotu dostawy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Nabywcy, d) osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), e) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie, f) ilościowym (zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnego asortymentu w ramach wartości umowy), g) numeru katalogowego produktu. 15. Sprzedawca nie może bez pisemnej zgody Nabywcy zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 16. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Nabywcy, jeden dla Sprzedawcy. NABYWCA SPRZEDAWCA 6

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA-projekt Nr ZP 1/2015

UMOWA-projekt Nr ZP 1/2015 UMOWA-projekt Nr ZP 1/2015 z dnia 2015 r. zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy ZP - 1/2015 na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI. Znak DT/ZP/230/402/2011 Krasnystaw, dnia 20-12-2011 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI. Znak DT/ZP/230/402/2011 Krasnystaw, dnia 20-12-2011 r. PN 16/2011 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jałowych jednorazowych zestawów operacyjnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z przekazaniem do użytkowania aparatu do fakoemulsyfikacji i

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 193 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 193 000 Euro 30232110-8 Dr ukar ki l aser owe 30232110-8 Dr ukar ki l aser owe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 LIK.LOG.I-271-112/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR

UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR UMOWA DOSTAWY nr WZÓR Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ

UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo