Numer sprawy : 380/ZP/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy : 380/ZP/2014"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT UMOWY NAJMU ANALIZATORA nr.../u/zp/2015 zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP : , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP: , REGON: , reprezentowanym przez : Prezesa Zarządu Wojciecha Szafrańskiego zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ a... z siedzibą w..., ul...., wpisaną do rejestru, prowadzonego przez, pod numerem reprezentowanym/reprezentowaną przez: zwaną dalej WYNAJMUJĄCYM. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami), Wynajmujący oddaje Najemcy do używania zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w SIWZ analizator do badania osadu moczu o wartości brutto wraz z wyposażeniem dodatkowym tj określonym w 4 ust. 4 umowy o wartości (brutto) zwanymi dalej przedmiotem najmu. 2.Wynajmujący będzie ponosił wszystkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu w ruchu (np. bieżące naprawy, konserwacje) w okresie trwania niniejszej umowy. 3.Wynajmujący zapewni (bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Najemcę) obsługę serwisową zaoferowanego analizatora wraz z wyposażeniem dodatkowym. Wymagania dotyczące serwisu : a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie o awarii : b) telefoniczny kontakt z Najemcą - nie dłużej niż 24 godziny, c) w przypadku stwierdzenia awarii aparatu, której nie można usunąć w ciągu 48 h Wynajmujący jest zobowiązany dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych u osoby trzeciej oraz pokryć ich transport. d) trzykrotna naprawa tego samego elementu aparatu w okresie trwania umowy obliguje Wynajmującego do wymiany aparatu na nowy, e) Wynajmujący zapewnia gwarancję techniczną najmowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy uwzględniającą koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkich części i akcesoriów nie uwzględnionych w formularzu ofertowym Dostawę przedmiotu najmu do miejsca instalacji, dokonuje Wynajmujący w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu 1

2 2. Wynajmujący pokrywa koszty instalacji oraz podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego program Centrum firmy Marcel. Zobowiązany jest do zgodnie ze swoim wyborem przeszkolenia pracowników Najemcy w zakresie obsługi przedmiotu najmu lub zapewnienia na własny koszt takiego szkolenia przez osobę trzecią. 3. Z chwilą odbioru przedmiotu najmu, ryzyko zawinionej utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu, związane z jego używaniem, przechodzi na Najemcę. 4. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Przekazania Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.. Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. 2. Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczonymi przez Wynajmującego instrukcjami obsługi oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. 3. Najemca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu najmu, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wynajmującego. 4. Najemca nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie najmu jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku. 1. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia awarii analizatora oraz wyposażenia dodatkowego Wynajmującemu. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do naprawy przedmiotu najmu w terminie do 48 h od chwili zgłoszenia awarii. Wartość czynszu określona w 1 ust. 5 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w zależności od ilości dni, w których analizator był niesprawny, licząc od dnia zgłoszenia awarii do dnia naprawy. 3. Wynajmujący zobowiązuje się do wyposażenia analizatora w wyposażenie dodatkowe w składzie: zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz drukarką sieciową 4. Wynajmujący pokryje koszty kontroli międzynarodowej badanie ogólne moczu z osadem dwa razy w każdym roku obowiązywania umowy. 5. Wynajmujący zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego niezwłocznie po zainstalowaniu aparatu, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Kierownikiem ZDL. W razie potrzeby zgłoszonej przez Najemcę Wynajmujący wykona dodatkowe szkolenia personelu w czasie obowiązywania umowy Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Najemca może żądać od Wynajmującego odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów: a) w razie opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 4 pkt. 3 w wysokości 5 % wartości brutto czynszu najmu za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, z tym, że kara nie może przekroczyć 30 % wartości brutto czynszu najmu, b) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Wynajmującego zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Najemcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. d) w przypadku uchylania się od wymiany aparatów na nowy ze względu na trzykrotną naprawę tego samego elementu aparatu w okresie trwania umowy, w wysokości 10% wartości brutto umowy. 2

3 2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Najemca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do naprawienia szkody. 6. Umowa zostaje zawarta do dnia roku Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz w wysokości... zł netto. (tj.. zł brutto). 2. Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego za miesiąc poprzedni w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia na rachunek bankowy Wynajmującego. 3. W przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym. 4. Najemca nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów - chyba, że wynikać będą z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu najmu. 5. Czynsz za przedmiot najmu nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 8. Wynajmujący ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie osoby, sposobu wykorzystywania i stanu przedmiotu najmu oraz dokumentów z nim związanych Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym w terminie 7 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez Wynajmującego w Protokole Odbioru. 2. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za utratę i uszkodzenie przedmiotu najmu wynikłe z jego winy. 3. Najemca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji. 10. Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy muszą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych. 11. a) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. b) Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu najmu. c) Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) Trwałej (tj. trwającej dłużej niż dwa tygodnie) niesprawności przedmiotu najmu, b) ustania obowiązywania umowy dostawy na zamówienie publiczne nr.../u/zp/2014 na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych, c) nienależytego wykonania umowy. 3

4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spory na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Najemcy. 13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla Najemcy, jeden dla Wynajmującego). NAJEMCA WYNAJMUJĄCY 4

5 PROJEKT Umowy sprzedaży nr.../u/zp/2015 ZAŁĄCZNIK NR 8 Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP : , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , reprezentowanym przez : Prezesa Zarządu Wojciecha Szafrańskiego zwanym w dalszej części umowy NABYWCĄ a.. z siedzibą w., ul... NIP wpisaną do. prowadzonego przez..pod numerem którą reprezentuje :... zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAWCĄ. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami),) Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Nabywcy częściami, w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy odczynników i materiałów zużywalnych do badania osadu moczu zgodnie z asortymentem i ilościami nie przekraczającymi podanych w załączniku, który stanowi integralną część umowy. 2. Wielkość i asortyment części dostawy określać będzie Nabywca w formie pisemnych zamówień składanych przez pracownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 3. Wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnego asortymentu, podanych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, wynosi zł (słownie :... ). 4. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia do Nabywcy. 5. Nabywca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianego asortymentu, a tym samym zmniejszenia wartości umowy. 6. Sprzedawcy należy się tylko wynagrodzenie za dostawy zrealizowane Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy wraz z fakturą do siedziby Nabywcy na własny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia. Dostawa powinna być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. W uzasadnionych przypadkach (np. chwilowy brak towaru w magazynie) dopuszcza się podzielenie dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa musi być zrealizowana w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia pierwszego zamówienia. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw awaryjnych w terminie do 3 dni od daty telefonicznego złożenia zamówienia (potwierdzonego faksem). 3. Koszty niedoszacowania oferty w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, kontroli 5

6 i materiałów zużywalnych pokrywa Sprzedawca. 4. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy. 5. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT. 6. Potwierdzone pisemnie wydanie Nabywcy przez Sprzedawcę części dostawy nastąpi w siedzibie Nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z pracownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 7. Na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Nabywcę Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Sprzedawcę w języku polskim (instrukcja obsługi, faktura) i sygnowane numerami umowy/zamówienia. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia. 2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Sprzedawcy w dniu ich otrzymania przez Nabywcę łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że zamówiona część dostawy nie została zrealizowana. 3. Sprzedawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie lub faksem Płatność dokonywana będzie w zł w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto bankowe Sprzedawcy. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta), płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu W przypadku nieterminowej płatności Sprzedawca może naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 3. Sprzedawcy przysługuje płatność tylko z tytułu faktycznie zrealizowanego zamówienia przedmiotu zamówienia na podstawie zamówień składanych przez pracownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 5. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości niezmienionych przedmiotowo dostaw w okresie trwania umowy Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o terminie ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. 2. Sprzedawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Nabywcę. 3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Nabywca sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru. 4. Sprzedawca zobowiązany jest, na każde wezwanie Nabywcy przez cały okres trwania umowy, w terminie do 3 dni roboczych dostarczyć dokumenty tj. wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj.: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. 6

7 7. 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Nabywca może żądać od Sprzedawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów: c) w razie opóźnienia w dostawie lub w jej części ( tj. złożonego zamówienia) w tym w dostawie na podstawie zamówienia awaryjnego, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, z tym, że kara nie może przekroczyć 30 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy, d) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub jej części (tj. złożonego zamówienia) 30 % umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, e) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Sprzedawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Nabywcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. d) w razie niedostarczenia dokumentów o których mowa w 6 ust. 4 w wysokości 10 % umownej wartości brutto grupy, której dokumenty dotyczą, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Nabywca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Nabywcy do naprawienia szkody Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. 2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. Rezygnacja przez Nabywcę z dochodzenia kar umownych w przypadku, gdy Sprzedawcy należą się odsetki w związku z nieterminową zapłatą może nastąpić tylko wtedy, gdy Sprzedawca zrezygnuje z dochodzenia odsetek za zwłokę Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Nabywca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych prze Sprzedawcę okoliczności od niego niezależnych. b) przedmiotu dostawy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania odczynnika o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. c) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli koszty te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę d) osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do stron okoliczności ( tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne ); e) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie; f) nr katalogowego produktu 3. W przypadku trudności finansowych Nabywcy, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając ilość zamówionych wyrobów medycznych 4. Nabywca dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7

8 Umowa została zawarta do dnia roku. 2. Nabywcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 3. Nabywca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności skutkującej odstąpieniem od umowy, jeżeli Sprzedawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobnym by zdołał go ukończyć w terminie określonym w umowie. 4. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez Nabywcę i postanowieniami niniejszej umowy. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 5. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę ma skutek na przyszłość i nie umniejsza żadnych uprawnień Nabywcy z tytułu umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jego niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu). 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 12. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Nabywcy. 13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14. Sprzedawca nie może bez zgody Nabywcy zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy o dwa egzemplarze dla Nabywcy. NABYWCA SPRZEDAWCA 8

(wzór) Umowa sprzedaży nr.

(wzór) Umowa sprzedaży nr. (wzór) ZAŁĄCZNIK NR 4 Umowa sprzedaży nr. Zawarta w dniu.. roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR

UMOWA DOSTAWY nr ZP/N/42/15 WZÓR UMOWA DOSTAWY nr WZÓR Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych i przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;.

OFERTA. Nazwa;.. Siedziba ;. Załącznik nr 2 do SIWZ ( Nazwa i adres Wykonawcy ) Dane Wykonawcy OFERTA Nazwa;.. Siedziba ;. Adres poczty elektronicznej ;. Strona internetowa;.. Numer telefonu ;.. Numer faksu ;. Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-4/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.28

Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-33/.../ 2011 Radom, dnia 2011.07.28 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubioskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówieo Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 193 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 193 000 Euro 30232110-8 Dr ukar ki l aser owe 30232110-8 Dr ukar ki l aser owe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 LIK.LOG.I-271-112/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-7456 e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.100.2014 L.dz.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Projekt umowy

Część II SIWZ Projekt umowy Część II SIWZ Projekt umowy UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ Nr: zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo