WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI. Znak DT/ZP/230/402/2011 Krasnystaw, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI. Znak DT/ZP/230/402/2011 Krasnystaw, dnia 20-12-2011 r."

Transkrypt

1 PN 16/2011 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jałowych jednorazowych zestawów operacyjnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z przekazaniem do użytkowania aparatu do fakoemulsyfikacji i mikroskopu operacyjnego dla SPZOZ w Krasnymstawie WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Znak DT/ZP/230/402/2011 Krasnystaw, dnia r. W odpowiedzi na zapytania skierowane przez wykonawców w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, jałowych jednorazowych zestawów operacyjnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z przekazaniem do użytkowania aparatu do fakoemulsyfikacji i mikroskopu operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej Euro, zamawiający przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi: Zapytania (pakiet 1, soczewki, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne i zmieni punktację na: stopień uwodnienia: powyżej 1% - 5 pkt.? 2. (pakiet 1, soczewki, pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści soczewki asferyczne, które ze względu na budowę optyki dają lepszą jakość widzenia? 3. (pakiet 1, soczewki, pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści szerokość cięcia 2,2-2,5mm? 4. (pakiet 1, soczewki, pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści injector jednorazowy wraz z catridgem? 5. (pakiet 1, soczewki, pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści współczynnik refrakcji poniżej 1,5? Współczynnik refrakcji 1,46 daje lepszy kontrast widzenia. Czy Zamawiający zmieni punktację na: współczynnik refrakcji: poniżej 1,5% - 5 pkt.? 6. (pakiet 1, soczewki) Czy Zamawiający wymaga Modułu Younga w przedziale 46,02-46,10 MPas? Parametr ten świadczy o sposobie rozwijania się soczewki w oku oraz jakości materiału z jakiego wykonana jest soczewka Odpowiedz: Nie Strona 1 z 7

2 7. (pakiet 1, soczewki) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach: - soczewka jednoczęściowa, tylno komorowa - stopień uwodnienia 26% - filtr UV - konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki - średnica całkowita 12,50 mm - średnica optyczna 6,0mm - właściwości asferyczne, bezaberacyjne - zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360 na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) - angulacja 0º - stała A 118,4 - moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa - cięcie < 2,5 - implantacja - injector jednorazowy z cardrijem dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od 0-9 D, (co 1D)- optyka wklęsło-wypukła - kąt zwilżania < 90% - współczynnik refrakcji 1,46 8. (pakiet 1, mikroskop operacyjny) Czy Zamawiający dopuści mikroskop ze zmotoryzowanym ogniskowaniem w zakresie 50 mm? 9. (pakiet 1, mikroskop operacyjny). Czy Zamawiający dopuści precyzyjny system pochylania głowicy mikroskopu w zakresie +/- 10 stopni? 10. (pakiet 1, mikroskop operacyjny) Czy Zamawiający dopuści wyłącznik nożny fabrycznie zaprogramowany według życzenia Użytkownika? 11. (pakiet 1, mikroskop operacyjny) Czy Zamawiający dopuści światłowodowe oświetlenie halogenowe 150W lub diodowe o żywotności źródła światła powyżej godzin. 12. (pakiet 1, mikroskop operacyjny) Czy Zamawiający dopuści statyw podłogowy o zasięgu 1223 mm lub większym? Zapytania 2. Pytanie 1: Strona 2 z 7

3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć w ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych? Pytanie 2, dot. projektu umowy użyczenia, Załącznik 5, 6: Czy ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia jest używanie aparatu do fakoemulsyfikacji Zamawiający zmieni tytuł umowy użyczenia na umowę bezpłatnego używania? Pytanie 3, dot. 3 ust. umowy dostawy, Załącznik 5, 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z przyszłej umowy zapisu dotyczącego konieczności dostaw w soboty a pozostawienie jedynie wymogu dostaw w dni robocze w określonych przez Zamawiającego godzinach. Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapis na następującą treść: Dostawy odbywać się będą w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku Pytanie 4, dot. 4 ust. 3 projektu umowy dostawy, Załącznik 5, 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: 3. Strony dopuszczają jednak możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w formie pisemnej spowodowany zmiany stawek cła, cen urzędowych i VAT w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian; jedynie w przypadku, gdy Odpowiedz: Zgodnie z siwz Pytanie 5, dot. umowy dostawy, Załącznik nr 5: W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia projektu umowy dostawy Załącznik nr 5, poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu: 1. W terminie 14 dni od momentu podpisania umowy, Zamawiający wymaga w zakresie oferty utworzenia podmagazynu soczewek wg poniższej specyfikacji: Ilość Moc soczewki sztuk Strona 3 z 7

4 Strona 4 z 7

5 Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek. 4. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy. 5. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu. 6. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 7. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. 8. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 9. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. 10. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. 11. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. 12. Dwa razy w roku kalendarzowym, w czerwcu oraz grudniu Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. Strona 5 z 7

6 13. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. 14. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 13 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. 15. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w 5. Pytanie 6, dot. Rozdziału VII, pkt. 1.8 SIWZ: Czy w związku z faktem, że Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 do końca marca 2012 r., Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia sprawozdania finansowego albo jego części za lata 2008, 2009, 2010? Pytanie 7, dot. Pakietu nr 1; soczewka parametry graniczne: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania soczewki dedykowanej do cięcia 2,5mm? Pytanie 8, dot. Pakietu nr 1, soczewka parametry graniczne: Czy Zamawiający w dioptrażu od 0D do +5D dopuści soczewki trzyczęściowe posiadające meniskową optykę z akrylu hydrofobowego, części haptyczne z PMMA ustawione pod kątem 5 stopni spełniające pozostałe wymagania specyfikacji? Pytanie 9, dot. Pakietu nr 1, soczewka parametry graniczne: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki o zakresie dioptrażu od + 6D do + 30D co 0,5D, przy zachowaniu pozostałych parametrów soczewki? Pytanie 10, dot. Pakietu nr 1, mikroskop: Czy w związku z tym, że okres produkcji mikroskopu o parametrach wskazanych w SIWZ to około 6 tygodni, Zamawiający zgodzi się na zapewnienie w tym okresie mikroskopu zastępczego o wymaganych w specyfikacji parametrach? Pytanie 11, dot. Pakietu nr 1, mikroskop parametry graniczne, pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o zakresie przesuwu 50mm x 50mm? Strona 6 z 7

7 Pytanie 12, dot. Pakietu nr 2, jałowy zestaw do operacji zaćmy: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zestawie do operacji zaćmy noża typu sideport 1,2mm (zamiast noża typu sideport 1,1mm do paracentezy), przy zachowaniu pozostałych składowych zestawu? z poważaniem DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie /podpis nieczytelny/ mgr Piotr Matej Strona 7 z 7

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 SIWZ Sygn. IR 014/13/08 Gdańsk, 13 sierpień 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0 l. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak. numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia 08.05.2014r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.10.2012 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH Aleja Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759688 NIP 651-16-02-565, REGON 277920183 Żory, dnia 27 listopada 2014 roku

SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH Aleja Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759688 NIP 651-16-02-565, REGON 277920183 Żory, dnia 27 listopada 2014 roku DYREKTOR Adm. 0183-134/14 SĄDU REJONOWEGO W ŻORACH Aleja Jana Pawła II Nr 15 44-240 Żory, tel. 32 4759688 NIP 651-16-02-565, REGON 277920183 Żory, dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Żorach zwraca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2014/01/10. Dot.: postępowania nr: 2013/S 244-424260 znak: MAE/337/2013

Warszawa, 2014/01/10. Dot.: postępowania nr: 2013/S 244-424260 znak: MAE/337/2013 Dot.: postępowania nr: 2013/S 244-424260 znak: MAE/337/2013 Warszawa, 2014/01/10 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Zakup

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo