I n s t r u k cja d o w n i o s k u o d o f i n a n so w a n ie d oż y w i a n i a w r a m ac h p r o g r a m u Pajac y k

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I n s t r u k cja d o w n i o s k u o d o f i n a n so w a n ie d oż y w i a n i a w r a m ac h p r o g r a m u Pajac y k"

Transkrypt

1 I n s t r u k cja d o w n i o s k u o d o f i n a n so w a n ie d oż y w i a n i a w r a m ac h p r o g r a m u Pajac y k Wprowadzenie Pajac y k, t o p r o g r a m d oż y w i a n i a dzieci w sz k o łac h i sa m o dziel n yc h ś w i et licac h. Po l s k a A k cj a H u m a n i t a r n a p r o w a dzi p o m oc w za k r esie d oży w i a n i a o d 1998 r. Podstawą ubiegania się przez placówkę o dofinansowanie z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Formularze można pobrać ze strony internetowej: dzialania/311/jak_ubiegac_sie_o_dofinansowanie. Instrukcja Formularz wniosku podzielony jest na dwie części: część formalną i część merytoryczną. C z ęść fo r m a l n a Część formalna obejmuje: dane wnioskodawcy, osób odpowiedzialnych za realizacje programu w placówce oraz upoważnionych po podpisywania umów, dane dotyczące dożywiania na dzień wypełniania wniosku oraz dane dotyczące wnioskowanych posiłków. W tej części należy podać szczegółowe dane teleadresowe szkoły/świetlicy i informacje o dożywianiu prowadzonym w danym roku szkolnym. W przypadku placówek składających wniosek w ramach pierwszego naboru (termin składania wniosku do 10 lipca) uwzględnić należy dane za właśnie zakończony rok szkolny. W przypadku placówek ubiegających się o dofinansowanie w drugim naborze (termin składania wniosku do 10 grudnia) uwzględniamy dane z trwającego roku szkolnego, ewentualnie z roku poprzedniego. Bardzo istotne jest, aby wpisywać numer konta bankowego oraz właściciela konta (nie jest nim bank, w którym jest rachunek). Właścicielem konta może być szkoła/świetlica (organ prowadzący świetlicę), Rada Rodziców lub Urząd M iasta/gminy, jeśli szkoła posiada w urzędzie wydzielone konto. W miejscu, w którym zbierane są informacje dotyczące dożywiania oraz wnioskowanych posiłków należy w przypadku odpowiedzi twierdzącej zaznaczyć krzyżykiem okienko, w przypadku odpowiedzi przeczącej zostawić okienko puste.

2 Placówka nie może ubiegać się o dofinansowanie posiłków dla dzieci, które korzystają już z pomocy w postaci bezpłatnego posiłku finansowanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej czy też sponsorów. Cena posiłku, o którą wnioskuje szkoła musi odpowiadać stawce z opieki społecznej, przewidzianej dla danego regionu. C z ęść me r y t o r y czn a Część merytoryczna obejmuje opis: warunków społeczno-ekonomicznych, działalności szkoły/świetlicy, edukacji humanitarnej i rozwojowej, pozyskiwanych środków na pozostałą działalność szkoły, współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz dane o źródle informacji o programie Pajacyk. 1. Warunki społeczno-ekonomiczne W tym punkcie opisujemy sytuację ekonomiczną i społeczną uczniów, szkoły i społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez placówkę. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis sytuacji tych uczniów, o których dofinansowanie stara się placówka. Punkt ten stanowi uzasadnienie wniosku. Odpowiadając należy wykazać, że pomoc w postaci finansowanych posiłków jest w placówce potrzebna. Podać należy aktualną stopę bezrobocia na terenie, na którym znajduje się szkoła/świetlica. Dane dotyczące stopy bezrobocia można uzyskać w Urzędzie Pracy lub/i w Urzędzie statystycznym. 2. Działalność szkoły/świetlicy W tym punkcie powinien znaleźć się opis zajęć pozalekcyjnych z określeniem czy są płatne czy bezpłatne, osiągnięcia uczniów i szkoły np. sportowe. Piszemy tu również o innowacyjnych formach i metodach prowadzenia zajęć np. o zajęciach prowadzonych metodą projektu, przy użyciu tablic interaktywnych itp. A także o tym, jak jest realizowana nauka informatyki i języków obcych, od której klasy, jakie języki, czy są obligatoryjne czy nie.

3 Opisujemy także działalność świetlicy, wycieczki edukacyjne oraz projekty, w których szkoła bierze udział oraz wszystko to, czym szkoła może się pochwalić. Informacje zawarte w tym punkcie powinny odzwierciedlać działalność placówki w taki sposób, aby sprawdzający wniosek miał jak najpełniejsze informacje o szkole/świetlicy. 3. Edukacja humanitarna i rozwojowa W tym punkcie należy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób szkoła angażuje uczniów w zajęcia uwrażliwiające na potrzebę niesienia pomocy innym (zagadnienia wolontariatu, pomocy humanitarnej i rozwojowej), czy w placówce jest klub wolontariuszy, czy prowadzone są zajęcia z edukacji rozwojowej/globalnej, czy placówka organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne? * E D U K A C J A H U M A N I T A R N A Zadaniem edukacji humanitarnej jest pokazanie sposobów działania na rzecz potrzebujących zarówno tych w najbliższym otoczeniu, jak i tych żyjących w odległych częściach świata, ale przede wszystkim kształtowanie otwartości na innych. Edukacja humanitarna tłumaczy jak mądrze pomagać w sytuacjach kryzysowych. Pomoc humanitarna (pomoc natychmiastowa) ma na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, czy konfliktów zbrojnych zapewniając ofiarom żywność, wodę pitną, dach nad głową, lekarstwa. Doraźna pomoc humanitarna jest udzielana w trakcie lub zaraz po zakończeniu wydarzeń, zarówno w miejscu wystąpienia kryzysu, jak i w miejscach przymusowego przesiedlenia ludności uchodźców lub uchodźców wewnętrznych przymusowo przesiedlonych na terenie tego samego kraju lub uciekających z miejsca tragedii. * E D U K A C J A R O Z W O J O W A Edukacja rozwojowa wyjaśnia, z czego wynikają i na czym polegają problemy współczesnego świata. Pomaga też zrozumieć, jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja rozwojowa przybliża polskiemu społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, pokazuje wzajemne zależności miedzy Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Powinna ona

4 również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja rozwojowa powinna prowadzić do osobistego zaangażowania w walkę z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. (Definicja M inisterstwa Spraw Zagranicznych RP) promuje kształtowanie w młodych ludziach wartości takich jak: solidarność globalna, pokój, tolerancja, sprawiedliwość społeczna i świadomość środowiska (UNICEF) Tematy do poruszenia w ramach edukacji rozwojowej to: prawa człowieka, ubóstwo, sprawiedliwy handel, rasizm i wykluczenie, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój, wielokulturowość, globalizacja etc. 4. Pozyskiwanie środków na pozostałą działalność szkoły/świetlicy ( o p r ócz d oż y w i a n i a ). W podaną we wzorze tabelę należy wpisać, do kogo szkoła zwraca się o dodatkowe środki (np. instytucje samorządowe, ministerstwa, programy unijne, sponsorzy prywatni). N ie n a leży w p i s y w a ć d o t acji o t rz y m a n y c h n a d oż y w i a n i e t a k i c h ja k n p. S z k l a n k a M le k a czy O w o ce w S z k o le. * D o t acja - nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom dla poparcia ich działalności. Ma ona charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią, musi spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Decyzję o sposobie wykorzystania dotacji podejmuje organ, który ją przyznał (źródło: htt p://pl.wikipedia.org/wiki/dotacja). * D o t acja ( a n g. g r a n t ) to bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, przekazana biorcy (np. gminie, przedsiębiorstwu) przez jednostkę kontraktującą (np.

5 rząd, Unię Europejską) w celu realizacji konkretnego działania. (źródło: htt p://mfiles.pl/pl/index.php/dotacja) 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym W tym punkcie zobowiązuje się placówkę do o p i s u współpracy ze środowiskiem lokalnym, czyli: mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, samorządem, parafią itp. Na rzecz rozwoju możliwości uczniów, szkoły/świetlicy i/lub środowiska lokalnego. Nie wystarczy wymienić podmiotów, którymi placówka współpracuje, należy napisać, w jakim zakresie i na czym polega dana współpraca. 6. Skąd uzyskali Państwo informacje o programie Pajacyk? Należy podać źródło informacji o programie. D O D AT K O W O P U N K T O W A N E J E S T Z A Ł Ą C Z E N I E D O W N I O S K U I N F O R M A C J I Z O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J O P O T R Z E B A C H L O K A L N E J S P O Ł E C Z N O Ś C I O R A Z O S Y T U A C J I R O D Z I N D Z I E C I, K T Ó R E M A J Ą Z O S T A Ć O B J Ę T E P O M O C Ą. Ośrodek Pomocy Społecznej może wystawi na prośbę szkoły w/w informację. Informacja ta powinna zawierać opinię ośrodka na temat potrzeby dodatkowego dożywiania uczniów w danej szkole. Czy jest ono potrzebne zdaniem ośrodka czy nie. Opinia powinna zawierać również opis sytuacji uczniów typowanych do dodatkowego dożywiania. Nie ma konieczności wypisywania uczniów z imienia i nazwiska.

6 P u n k t a cja E L E M E N T W N I O S K U O C E N A Dane Wnioskodawcy Osoby odpowiedzialne Dane dotyczące dożywiania na dzień wypełniania wniosku Dane dotyczące wnioskowanych posiłków Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej W s u m ie d o uz ys k a n i a 0-4 pkt 0-3 pkt 0-21 p k t

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2014

Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2014 Załącznik nr 1. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w konkursie 1. Obowiązujące pojęcia 1.1. beneficjent osoby lub grupy społeczne, do których bezpośrednio i pośrednio skierowane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości lokalne Nr 22/2014 z dnia 23 września 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne PRZYSTĘPUJEMY DO OPRACOWANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK Jak co roku przystępujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno ul. Pl. J. Metziga 26/6 tel./fax 65/5207886 61-815 Poznań ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 61/851 91 34 Odwiedź nas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli

Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich Autorzy: Bogumiła Chisi, Izabela

Bardziej szczegółowo