Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 gazeta bezp³atna A miasto milczy BOCHNIA, UL. PROSZOWSKA 1 TEL , /piêtro II sprzeda i us³uga/ Skala osuwisk jaka nawiedzi³a Ma³opolskê jest niewyobra alna to ponad 1300 miejsc, które wraz z ziemi¹ ruszy³y w niechcian¹ drogê. Co tam powódÿ, zalanie. Woda zejdzie, osuszy siê. Dadz¹ pañstwowe odszkodowanie, to i odkupi siê sprzêty ale przynajmniej dach nad g³ow¹ jest! A co maj¹ powiedzieæ ci, których domy runê³y? Stracili domy i dzia³ki, na których siê pobudowali. To prawdziwy dramat. mówi mieszkanka apczycy. W powiecie m tylko w maju zniszczonych zosta³o osiem domów. Cztery w Nowym Wiœniczu, trzy w Bochni i jeden w Lipnicy Murowanej. Ujawniono 20 groÿnych osuwisk zagra aj¹cych budynkom mieszkalnym. Niektóre uaktywni³y siê wraz z drug¹ wod¹ niszcz¹c pobliskie domy. Tak sta³o siê w apczycy gdzie powsta³o kilka osuwisk. Jedno z ich zablokowa³o dojazd do gospodarstwa, inne zagrozi³y drodze. Kilka domów jest powa nie uszkodzonych, wiele trzeba bêdzie po prostu wyburzyæ. Ulewne deszcze o ywi³y osuwiska na pograniczu egociny i Rozdziela, gdzie ze stoku Przys³op osunê³a siê ziemia ze skrawkiem lasu, niszcz¹c drogê w stronê przysio³ka. Du e osuwisko ruszy³o tak e w samym Rozdzielu. Ziemia osunê³a siê te w Kamyku. Na drogê Bochnia-Kopaliny ziemia runê³a niemal na œrodek, DOCIEPLANIE BUDYNKÓW MATERIA Y WYKONAWSTWO Bochnia, ul. Brzeska 36 (obok stacji Orlen) tel./fax: zrujnowanej wczeœniej drogi. W pobli u pojawi³y siê dwa kolejne osuwiska, a powiêkszaj¹ce siê wyrwy w drodze spowodowa³y, e trasa sta³a siê nieprzejezdna. W Bochni zamkniêto ulicê Wiœnick¹, gdzie zwalona ze skarpy ziemia zajê³a pó³ jezdni. Tu na Wiœnickiej ludzie stracili dom. Zwiastunem drugiej powodzi by³ wydany przez magistrat, czerwcowy komunikat: "W zwi¹zku z podnoszeniem siê poziomu wody na Rabie istnieje du e prawdopodobieñstwo» dokoñczenie na str Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA NA YCIE, INWESTYCYJNE II i III FILAR POSAGOWE DLA DZIECI DORADZTWO FINANSOWE APANÓW - ELEKTRONARZÊDZIA - NARZÊDZIA RÊCZNE - PILARKI - PAPIERY ŒCIERNE - KOMPRESORY - SPAWARKI - FARBY, LAKIERY - SUCHA ZABUDOWA - KLEJE, FUGI, SILIKONY - AKCESORIA MALARSKIE - DRABINY, ZAMKI, KLAMKI - PANELE POD OGOWE, LISTWY - ARÓWKI, GNIAZDKA EL., - TECHNIKA ZAMOCOWAÑ - BRODZIKI, WANNY, UMYWALKI - KABINY, MEBLE AZIENKOWE - ARMATURA AZIENKOWA - OSTRZENIE AÑCUCHÓW - RYNNY I OKNA DACHOWE - ODZIERZ OCHRONNA - KOSIARKI I KOSY OTWARTE: 7-17 SOBOTA: 7-14

2 2 Czerwiec 2010 Nr 6 APARTAMENT na Kazimierzu Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel: A miasto milczy» dokoñczenie ze str. 1 ponownego zalania Stacji Uzdatniania Wody w Bochni. Prosimy o zrobienie zapasów wody. Dwa dni póÿniej na Dêbniku run¹³ ze skarpy nowy firmowy budynek. Wakacje na basenie W wakacje basen proponuje trzy akcje promocyjne. P³ywacka sobota - to wejœcia bez limitu czasowego we wszystkie wakacyjne soboty. Akcja rusza ju 27 czerwca i potrwa do 29 sierpnia br. Promocja nie dotyczy posiadaczy karnetów ale mo e byæ ³¹czona z kolejn¹ o nazwie W samo po³udnie". W ramach tej akcji promocyjnej do koñca wakacji wszystkie ceny obni one zosta³y o po³owê trzeba jednak wejœæ na basen w godz. od do Trzecia akcja, to Promocja na MAXA - wystarczy kupiæ lub do³adowaæ karnet na basen za minimum 90 z³, a gratis mo na otrzymaæ kupon na zestaw obiadowy w Bistro MAX ulokowanym na p³ywalni (zestaw obiadowy to: nuggetsy, frytki, surówki, napój ciep- ³y lub zimny do wyboru). Akcja rusza 1 lipca i potrwa do 31 Budynek nie by³ ubezpieczony. Na szczêœcie w³aœcicielom uda³o siê uratowaæ bardzo drogie wyposa enie. S¹ pewni, e gdyby w porê wiedzieli jak mog¹ zabezpieczyæ budynek, to na pewno by to zrobili - tak jak wykonali wszelkie ekspertyzy i zabezpieczenia wymagane przed rozpoczêciem budowy. Ekspertyza geologiczna zaleca³a aby budynek wzmocniæ g³êbokimi palami i zbrojonymi fundamentami. BOCHNIA grudnia br. lub do wyczerpania kuponów. Ca³y czas w p³ywalni trwaj¹ zapisy na 10-dniowe sportowe obozy dochodzeniowe. W tym roku zaplanowano a cztery turnusy. Na trzy turnusy praktycznie nie ma ju wolnych miejsc, dlatego tworzymy listê rezerwow¹ mówi Robert Ho³da dyrektor ej p³ywalni. W tym roku w programie znalaz³y siê m.in.: warsztaty w Osadzie VI. Oraczy, zajêcia w stadninie koni, seans w kinie cyfrowym, a tak e wizyta w muzeum motyli i w bibliotece. Nie zabraknie oczywiœcie zajêæ sportowych na basenie, sali judo, czy boiskach MOSiR-u. Foto z arch. Krytej P³ywalni im. Jana Kota w Bochni Pomimo, e w³aœciciel do tego polecenia siê zastosowa³, to jednak natura postanowi³a inaczej. Mieszkañcy Dêbnika z przera eniem przygl¹dali siê jak ze zboczy ruszaj¹ stoki, drzewa i kolejne domy. Mówi¹, e wczeœniej mo na by³o wybudowaæ drogê z prawdziwego zdarzenia z odwodnieniem. e o to walcz¹ z magistratem ju dwa lata - o po³o enie asfaltu nawet kilka lat. Urz¹d Miasta stoi na stanowisku, e wczeœniej musi tu powstaæ wodoci¹g, nastêpnie kanalizacja, a dopiero na koñcu nowa droga. To, jak twierdz¹ mieszkañcy, potrwa lata, a w miêdzyczasie znikn¹ kolejne domy. Bo ju teraz z trzech domów ludzi ewakuowano. Magistrat wie swoje i œmia³o planuje, e roboty mog¹ ruszyæ nawet w przysz³ym roku, bo projekty ju s¹ w fazie realizacji, a w bud ecie na ten cel przeznaczono wystarczaj¹ce œrodki. Wizyta geologów zburzy³a jednak zgrabnie u³o one plany. Prawdopodobnie przebieg ulicy Dêbnik bêdzie zupe³nie inny, co zapewne wi¹ e siê z nowym projektem i kosztorysem. A to z kolei przesunie ca³¹ inwestycjê w czasie. Mieszkañcy Dêbnika maj¹ al, e burmistrz o nich zapomnia³ e do nich nie przyjecha³. I nie mo na im siê dziwiæ. Œledz¹ przecie na bie ¹co informacje, jak w innych miastach, powiatach i gminach dzia³aj¹ ich gospodarze. Choæby w Lanckoronie. Ca³a Polska o nich wie. By³ tam kardyna³, premier, ministrowie, wojewoda, marsza³ek, armia psychologów. A u nas kto by³? Kto poza gmin¹ i miastem wie, e u nas jest takie samo nieszczêœcie? Tam chc¹ im daæ nowe domy i dzia³ki. Tam koœció³ ju daje teren pod budowê Wakacje dla dzieci i doros³ych w MDK Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na dwa turnusy zajêæ wakacyjnych. Pierwszy od 26 lipca do 30 lipca, drugi od 2 sierpnia do 6 sierpnia. Cena wynosi 80 z³ za turnus. W programie przewidziane s¹ zajêcia plastyczne, taneczne, wokalnomuzyczne, sportowe, film, basen, wycieczka, zabawy ruchowe w plenerze. Zapisy w sekretariacie MDK ( tel.:14/ ) do 16 lipca. Liczba miejsc ograniczona. nowego osiedla. A co bêdzie z nami? mówi mieszkaniec Dêbnika. O ch dramatach milczy samorz¹d. Na portalach gminy i miasta Bochnia ani œladu o wystêpuj¹cych osuwiskach! Nie ma ani jednego zdjêcia! Gdyby nie media, rzeczywiœcie mo na by odnieœæ wra enie, e nic wielkiego tu siê nie wydarzy³o. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni zajmuj¹cy siê zagro onymi budynkami zosta³ przyt³oczony iloœci¹ nap³ywaj¹cych zg³oszeñ do tego stopnia, e zmuszony by³ do zaanga owania inspektorów z zewn¹trz. *** Komunikat PSP: Powiat trwaj¹ dzia³ania zwi¹zane z wypompowaniem zalanych piwnic kot³owni oraz studni. W miejscowoœci Proszówki, przysió³ek Ispa przerwany by³ wa³ na rzece Rabie. Bochnia, ul. Dêbnik wyst¹pi³o osuwisko, w wyniku którego zagro onych jest 9 budynków mieszkalnych, z czego jeden uleg³ zawaleniu. Osuwisko zg³oszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na miejscu dzia³a zastêp z JRG Bochnia, teren zabezpiecza równie Policja. W miejscowoœci Rozdziele, gmina egocina wyst¹pi³o osuwisko w pobli u p³yn¹cego potoku, który zosta³ czêœciowo niedro ny przez zwa³ ziemi i powalone drzewa, na miejscu dzia³a OSP egocina, o zdarzeniu jest równie powiadomiony wójt gminy egocina. PSP pompuje wodê z rozlewiska Bessów. Dzia³ania jednostek stra y po arnych w maju i czerwcu prowadzone by³y Oprócz zajêæ dla dzieci przez okres wakacyjny miêdzy innymi dzia³aæ bêd¹ sekcje: gitara-grzegorz Mazanek. Taniec Brzucha-Agnieszka Gicala, zajêcia wokalne- Joanna Grandys, Joga- Czes³aw Polakowski, Thomas Dance (doroœli)-dorota Thomas,Jiu-jitsu- Mo d eñ Jaros³aw (w wakacje bez sobót), gimnastyka-barbara osik, prawdopodobnie aikido grupa starsza- Marek Trymbulak. Bli sze informacje i zapisy bezpoœrednio u instruktorów. Mo na ju kupiæ bilety na wystêp Kabaretu pod Wydrwigroszem Po niezwykle ciep³ym przyjêciu kabaretu Marcina Dañca w kwietniu br., w Hali Widowiskowo-Sportowej, przysz³a kolej na Kabaret Pod Wydrwigroszem. Wystêp odbêdzie siê w dniu 19 wrzeœnia (niedziela) o godz. 16:30, w Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni. Bilety w cenie 50z³. s¹ do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bochni. Kabaret pod Wyrwigroszem dzia³a od 1990r. Powstali z inicjatywy Maurycego Polaskiego i ukasza Rybarskiego. Pocz¹tkowo grupa nosi³a nazwê Somgorsi. Kabaret wspó³pracuje z radiem RMF FM realizuj¹c m.in. cykl s³uchowisk satyrycznych o rodzinie z kresów. W jednym z pierwszych, pn. "Miêdzy Bugiem, a prawd¹", znalaz³y siê skecze o sex-shopach, Stanis³awie Tymiñskim oraz naukach przedma³- eñskich. Rok 1997 okaza³ siê rokiem prze³omowym, ze wzglêdu na udzia³ w benefisie Iwony Bielskiej, emitowanym na antenie TVP2 i TV POLONIA. W lutym 2008 kabaret nagra³ wersjê przeboju Jožin z Bažin zespo³u Banjo Band z Czech, zatytu³owan¹ "Donald marzy". Utwór wykonany zosta³ w programie "Pojedynek nie na arty" TVP2 i zyska³ rozg³os dziêki upowszechnieniu przez portale internetowe. na terenie ca³ego powiatu - zjawisko powodzi dotknê³o ka d¹ gminê i miasto. W zale noœci od ukszta³towania terenu oraz intensywnoœci opadów wyst¹pi³y ró ne rodzaje zagro eñ powodziowych. Na po³udniu powiatu zanotowano powódÿ krótkotrwa³¹ zwi¹zan¹ z szybkim przep³ywem du ych mas wody o du ej, niszcz¹cej sile. W centralnej oraz pó³nocnej czêœci powiatu zagro enie powodziowe wynika³o g³ównie ze wzrostu poziomu rzek, tj. Raby, Wis³y oraz Drwinki. Ponadto ogromne masy wody przemieszczaj¹ce siê z Puszczy Niepo³omickiej zgodnie z kierunkiem zlewni do rz. Wis³y, Raby i Drwinki, zalewa³y kolejne tereny oraz podtapia³y budynki. W akcjê przeciwpowodziow¹ na terenie powiatu zaanga owana by³a du a iloœæ si³ i œrodków, zarówno z terenu powiatu ego, jak równie z ca³ej Polski ³¹cznie dzia³ania ratownicze prowadzi³o ok stra aków ze 123 jednostek, w tym stra aków ochotników z 93 jednostek OSP. Z samego terenu powiatu ego dzia³a³o ³¹cznie stra aków z 66 jednostek, zarówno pañstwowej, jak i ochotniczej stra y po arnej (w tym 1739 stra aków OSP z 65 jednostek). ¹cznie dysponowano oko³o 140 pompami i agregatami pompowymi. (en)

3 Nr 6 Czerwiec BOCHNIA Dary dla powodzian W dniu 17 czerwca br. do Urzêdu Gminy Wietrzychowice dotar³ transport z pomoc¹ humanitarn¹ z terenu miasta Bochni. Z³o y³y siê na ni¹ dary, zebrane podczas zbiórki w sklepach, zorganizowanej przez Urz¹d Miasta Bochni i Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej. Dary trafi³y do mieszkañców Woli PowódŸ 2010 spotkanie osób niepe³nosprawnych Oœrodek Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych dzia³aj¹cy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza na spotkania informacyjne dotycz¹ce pomocy finansowej, w ramach Pomoc dla przedsiêbiorców poszkodowanych przez powódÿ Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zadecydowa³, e 8 mln euro z funduszy unijnych zostanie przeznaczone na po yczki dla mikro, ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorców z Ma³opolski, których firmy zosta³y zniszczone przez powódÿ. Szukamy wszelkich mo liwoœci, aby zminimalizowaæ skutki katastrofalnej powodzi, która dotknê³a nasz region podkreœla marsza³ek Marek Nawara. Planuje siê, by po yczki by³y udzielane na preferencyjnych warunkach z mo liwoœci¹ ich czêœciowego umorzenia. Zarz¹d Województwa zmieni³ swoj¹ uchwa³ê z 2007 r. w sprawie uszczegó³owienia Ma³opolskiego Pusta hala Halê widowiskowo-sportow¹ otwarto uroczyœcie pod koniec kwietnia br. wraz z wystêpem kabaretu Marcina Dañca. Rogowskiej wsi w gminie Wietrzy- programu Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, pn. PowódŸ 2010, skierowane do osób niepe³nosprawnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Przesuniêto œrodki ze Schematu 2.1.A ("Bezpoœrednie wsparcie inwestycji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach") do Schematu 2.1.D ("Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiêbiorstw"). Dziêki temu 8 mln euro zostanie przeznaczone w ramach konkursu na fundusze po yczkowe. Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci pracuje nad dokumentacj¹ konkursu, którego og³oszenie zaplanowano jeszcze w tym miesi¹cu, a zakoñczy siê on prawdopodobnie pod koniec sierpnia. chowice, która zosta³a doszczêtne zalana wodami Wis³y w wyniku ostatniej powodzi. aden (z oko³o 100) domów nie nadaje siê w chwili obecnej do zamieszkania, w zwi¹zku z czym wieœ jest ca³kowicie opuszczona. W³adze gminy apeluj¹ o dalsz¹ pomoc rzeczow¹, potrzebne s¹ zw³aszcza œrodki chemiczne: proszki do prania i œrodki dezynfekuj¹ce, a tak e proste przedmioty do mycia i sprz¹tania: rêkawice gumowe, mopy, wiadra. Kolejn¹ zbiórkê Urz¹d Miasta wspólnie z PKPS zorganizowa³ w dniu 19 czerwca w: marketach Cold i Eska Spo³em PSS oraz Delikatesach Centrum. Foto z arch. UM w Bochni Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie dokumentu potwierdzaj¹cego poniesienie szkody na skutek zalania (lub innego rodzaju zniszczenia), b¹dÿ uszkodzenia powsta³ego w wyniku powodzi, b¹dÿ opadów deszczu na terenach objêtych powodzi¹, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcê oraz dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Na spotkania organizatorzy zapraszaj¹: 28 czerwca 2010 o godz do Publicznego Gimnazjum w Trzcianie 29 czerwca 2010 o godz do Urzêdu Gminy Drwinia 30 czerwca 2010 o godz do Wiejskiej Œwietlicy w Cikowicach Szczegó³owych informacji udziela: Oœrodek Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, tel.: 14/ lub 14/ Uczestnicy tego widowiska byli tak e œwiadkami wrêczenia dyrektorce Miejskiego Domu Kultury w Bochni symbolicznego klucza do tego wspania³ego obiektu. Na otwarcie przyby³o ponad tysi¹c osób, które zobaczy³y, e ten nowoczesny obiekt mo e pomieœciæ nawet wiêksz¹ widowniê. Obiekt sk³ada siê z hali sportowej, areny, dwóch boisk, sali konferencyjnej, mniejszych sal i zaplecza. Jest tu boisko do gry w pi³kê rêczn¹, które zastêpczo mo e s³u yæ tak e za: salê gimnastyczn¹, teatralna, czy wyk³adow¹. Hala mieœci tak e si³owniê. Op³ata za wynajêcie boiska dysponuj¹cego niemal 700. miejscami, to wydatek 100 z³ (za godzinê). Ma³e boisko mo na wynaj¹æ ju za 50 z³, a œrednie za 70 z³. Mniejsze sale s¹ dostêpne niemal za grosze, bo 20 z³ netto za godzinê. Nic tylko zape³niaæ te sale, hale i boiska. I zarabiaæ. Choæby na utrzymanie tego imponuj¹cego obiektu. Niestety, póki co obiekt straszy pustkami. Szkoda, bo gmina mog³aby ju na nim zarabiaæ. Kto jest wiêc winny? No w³aœnie, kto? Foto z arch. MDK w Bochni Kradli tablice nagrobkowe 17 czerwca oko³o godz do oficera dy urnego ej komendy zatelefonowa³a osoba, która przekaza³a swoje obawy co do tego, czy zaparkowany w pobli u cmentarza samochód przypominaj¹cy karawan wi¹ e siê z wykonywaniem prac. Skierowany natychmiast patrol policji Wydzia³u Prewencji zasta³ wewn¹trz siedz¹cego pojazdu 67-letniego mê czyznê. Podczas kontroli samochodu, w baga niku policjanci znaleÿli cztery granitowe nagrobne p³yty (bez napisów). Obok samochodu sta³ wózek transportowy na którym znajdowa³a siê kolejna p³yta nagrobna. W zaroœlach ukryte by³y torby z 10 granitowymi wazonami. Okolicznoœci wskazywa³y, e przedmioty prawdopodobnie zosta³y skradzione, a kradzie y nie dokona³ tylko ten mê czyzna, ale e móg³ mieæ pomocnika. Podjête dalsze czynnoœci policjantów, a tak e penetracja cmentarza i przyleg³ego terenu pozwoli³a na ujawnienie wspólnika letni mê czyzna próbowa³ ratowaæ siê Telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych Od 1 czerwca do 30 wrzeœnia 2010 roku w godzinach 10.oo do 22.oo funkcjonowa³ bêdzie telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych. Operatorzy pomagaæ bêd¹ cudzoziemcom w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku w Polsce. Aby uzyskaæ pomoc nale y wybraæ numer telefonu: lub TOURIST EMERGENCY LINE LINES OPEN - between 10 a.m. and 10 p.m.,from 1st June to 30th September LAND LINE - FREEPHONE ACCESS ucieczk¹, jednak po chwili zosta³ zatrzymany. Podczas gdy wezwany na miejsce patrol przewozi³ zatrzymanych do komendy Policji pozostali na miejscu funkcjonariusze nadal penetrowali teren maj¹c podejrzenia, i mo e byæ jeszcze jeden sprawca kradzie y. Jak siê okaza³o, kilkaset metrów od cmentarza, w zaroœlach ukry³ siê 49-latek, który tak e zosta³ zatrzymany. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e trzej zatrzymani mê czyÿni, to osoby bez sta³ego miejsca zameldowania, przebywaj¹cy w ostatnim czasie na terenie województwa œl¹skiego. W sumie skradli 4 p³yty nagrobne, 10 granitowych wazonów jak równie elementy nagrobne wykonane z mosi¹dzu. Niewykluczone, e mogli dokonaæ znacznie wiêcej takich kradzie y. Jeden z mê czyzn by³ poszukiwany przez Prokuraturê Rejonow¹ w Gliwicach. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat. fot: Ma³opolska Policja TOURISTISCHER NOTRUF Die Telefonleitung wird vom 1. Juni bis 30. September 2010 zwischen Uhr aktiviert DIESE NUMMER IST NUR VON EINEM FESTANSCHLUSS ERREICH- BAR, GEBÜHRENFREIODER

4 4 Czerwiec 2010 Nr 6 Niesmak Dni Bochni jak ka da masowa impreza - by³y kolejn¹ okazj¹ do mi³ego spêdzenia wolnego czasu. Atrakcje dla doros³ych, m³odzie y i dzieci zgromadzi³y wielu mieszkañców Bochni i powiatu. Zorganizowano przedstawienia, wernisa e, konkursy, koncerty i turnieje. Mo na by³o wygraæ tak e cenne konkursowe nagrody. Na m rynku zagra³y liczne zespo³y: Stan Mi³oœci i Zaufania, Jafia Namuel, Chee-psy, Big Cyc, Coverband Showtime, grupa Kalczyñski, Breakout Tour. Wyst¹pi³y tak e niekwestionowane gwiazdy estrady: Piotr Nalepa i Justyna Steczkowska. Jedni przyszli, by choæ na chwilê zapomnieæ o ciê kiej pracy, jaka czeka³a na nich w domu, który niedawno ton¹³ w powodzi. Inni, bo byli fanami wystêpuj¹cych artystów. Jeszcze inni, by na w³asne oczy zobaczyæ gwiazdê estrady, a przy okazji siê zabawiæ. Na koncert Justyny Steczkowskiej U2 3D w Kinie Regis Kino Regis zaprasza od 25 czerwca do 1 lipca (w³¹cznie) na pierwszy w historii cyfrowy film 3D nagrany na ywo. U2 3D jest wyj¹tkowym doœwiadczeniem kinematograficznym, w którym widzowie znajduj¹ siê w centrum pulsuj¹cego energi¹ stadionu podczas koncertu najbardziej popularnego zespo³u muzycznego na œwiecie. Film przyszed³ te anty fan, który zepsu³y blask imprezy, wykrzykuj¹c w stronê gwiazdy niecenzuralne s³owa. Nie mo na siê dziwiæ, e artystka przerwa³a swój wystêp aby wyraziæ swoje oburzenie. Na tak¹ reakcjê anty fan tylko czeka³! Szybko w kierunku sceny polecia³y jajka na szczêœcie nie trafiaj¹ce w cel. Sprawcy nie z³apano. Burmistrz gwiazdê przeprosi³. Niesmak pozosta³. Foto z arch. UM Bochnia Notatki z radiowozu Wypadek drogowy. W dniu 10 czerwca br o godz kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Astra (lat 34), mieszkaniec powiatu kroœnieñskiego, jad¹c drog¹ K4 w miejscowoœci apczyca, w kierunku Krakowa, z nieustalonych przyczyn zjecha³ na przeciwny pas ruchu i doprowadzi³ do zderzenia czo³owego z jad¹cym prawid³owo samochodem ciê arowym marki Man z naczep¹. Kieruj¹cy samochodem osobowym wraz z 3-letni¹ córk¹ zostali przewiezieni do szpitala w Bochni. Mê czyzna i dziecko doznali licznych st³uczeñ cia³a. Jego ona w ciê kim stanie zosta³a przetransportowana œmig³owcem do szpitala w Krakowie. Samochody zabezpieczono na parkingu strze onym ³¹czy innowacyjny cyfrowy obraz 3D i wielokana³owy dÿwiêk w systemie surround z emocjami koncertu U2 na ywo. Zdjêcia krêcono w Ameryce Po³udniowej podczas fina³owego etapu trasy "Vertigo". Jest to niezwykle wci¹gaj¹ce doœwiadczenie kinowe, nieporównywalne z jakimkolwiek wyprodukowanym dotychczas filmem 3D i koncertem. U2 3D jest pocz¹tkiem nowego wymiaru w tworzeniu filmów - zabiera widzów w niezwyk³¹ podró, której nigdy nie zapomn¹. Film bêdzie wyœwietlany w du ej sali, w godz i oraz w godz i Bilety mo na nabyæ w cenie: 18 z³ normalny 15 z³ ulgowy oraz promocyjny bilet w poniedzia³ek 28 czerwca 2010 r z³. W³amania. W dniu 10 czerwca br. o godz oficer dy urny KPP w Bochni zosta³ powiadomiony o w³amaniu do pomieszczeñ socjalnych toalet przy Bazylice œw. Miko³aja w Bochni. Nieznani sprawcy z wnêtrza budynków socjalnych ukradli pieni¹dze w kwocie 70 z³otych. Równie w tym dniu miêdzy godz a odnotowano w³amanie do mieszkania w Bochni przy ul. œw. Leonarda. Ustalono, e n/n sprawcy po uprzednim uszkodzeniu okna balkonowego weszli do wnêtrza mieszkania i dokonuj¹c penetracji wszystkich pomieszczeñ ukradli: laptop marki Asus wartoœci oko³o 3300 z³, aparat fotograficzny marki Olympus wartoœci oko³o 100 z³, telefon komórkowy Motorola oraz inne drobne przedmioty. ¹czna wartoœæ strat poszkodowany oszacowa³ na oko³o 3500 z³otych. W sprawie opisanych w³amañ i kradzie y postêpowania przygotowawcze prowadz¹ policjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP w Bochni. BOCHNIA i OKOLICE Nowi bocheñscy patroni Szpital Powiatowy w Bochni ma ju patronkê - b³ogos³awion¹ Martê Wieck¹. Tak zdecydowali radni podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu w Bochni. O nadanie patrona tej placówce wyst¹pi³a dyrekcja szpitala, argumentuj¹c i b³. siostra Marta s³u y³a chorym w³aœnie w Bochni. Ksi¹dz Stanis³aw Kowalik kapelan ego szpitala podczas sesji przywo³a³ yciorys b³. siostry Marty i mówi³, e jej praca i poœwiêcenie dla chorych z pewnoœci¹ mo e byæ Ÿród³em si³y dla wszystkich pracowników szpitala oraz wzorem jak pomagaæ drugiemu cz³owiekowi. Wypadek motocyklisty. W dniu 28 maja br. o godz w miejscowoœci Che³m na drodze K4, kieruj¹cy motocyklem Kawasaki 38-letni mieszkaniec Chorzowa, na skrzy owaniu dróg podj¹³ manewr omijania rzêdu pojazdów poruszaj¹cych siê w tym samym kierunku, które zatrzyma³y siê aby umo liwiæ wyjazd z drogi podporz¹dkowanej innemu kierowcy. Kieruj¹cy motocyklem nie zachowuj¹c ostro noœci doprowadzi³ do zderzenia z wyje d aj¹cym pojazdem. Na skutek zderzenia motocyklista dozna³ z³amania obojczyka. Uczestnicy wypadku byli trzeÿwi. Kieruj¹cy motocyklem nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do kierowania tym pojazdem. Policja apeluje o rozs¹dek do rodziców nastolatków, którym zezwalaj¹ na kierowanie skuterami i motocyklami bez wymaganych uprawnieñ. Rodzice ponosz¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ za udostêpnienie kierowania pojazdem osobie nie posiadaj¹cej wymaganych uprawnieñ. Pojazd musi byæ tak e dopuszczony do ruchu i ubezpieczony. Samym nieletnim grozi odpowiedzialnoœæ przez S¹dem Rodzinnym i Nieletnich. Po imprezie do domu. 30 maja br o godz w Bochni, na obwodnicy miasta, policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Bochni zatrzymali do kontroli drogowej samochód Opel Astra jad¹cy w kierunku Krakowa. Ju po otwarciu drzwi by³o wiadomo, e samochodem podró uje osoba nietrzeÿwa, o czym zaœwiadcza³a mocna woñ alkoholu. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy pojazdem jecha³o Podczas beatyfikacji, która mia³a miejsce w 2008 roku, Marta Wiecka porównana zosta³a do Ojca Maksymiliana Kolbego, bowiem poœwiêci³a swoje ycie ratuj¹c ojca rodziny. Œwiadoma niebezpieczeñstwa podjê³a siê dezynfekcji pomieszczenia po chorej na tyfus plamisty. Nazajutrz pojawi³y siê objawy choroby. Zmar³a 30 maja 1904 roku. Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu radni pozytywnie zaopiniowali nadanie Specjalnemu Oœrodkowi Szkolno-Wychowawczego w Bochni imienia ks. Jana Twardowskiego. Oœrodek od pocz¹tku istnienia nie mia³ patrona. Warsztaty jêzyka niemieckiego Starostwo Powiatowe w Bochni wspólnie ze Stowarzyszeniem Partnerskim Bochnia Saarlouis oraz Partnerschaftsverein Saarlouis- Bochnia z Niemiec, przygotowa³o projekt pn. Warsztaty z jêzyka niemieckiego dla Partnerstwa Bochnia Saarlouis. Aktualnie przyjmowane s¹ wstêpne zg³oszenia do udzia³u w warsztatach, a organizatorzy zabiegaj¹ o pozyskanie niezbêdnych œrodków finansowych na ten cel. W warsztatach mog¹ wzi¹æ udzia³ doroœli mieszkañcy powiatu ego zainteresowani pog³êbianiem wiedzy o kulturze i regionie Saarlouis, którzy zadeklaruj¹ chêæ dalszego udzia³u we wspó³pracy partnerskiej miêdzy mieszkañcami Bochni i Saarlouis -równie nauczyciele jêzyka niemieckiego, studenci, a tak e m³odzie, która pos³uguje siê jêzykiem niemieckim na poziomie podstawowym. Celem tego projektu jest pog³êbienie wspó³pracy partnerskiej miêdzy mieszkañcami Bochni i Saarlouis mówi³ Starosta Jacek Paj¹k. Warsztaty jêzyka niemieckiego prowadzone bêd¹ przez wyk³adowców z Uniwersytetu w Saarbrucken: Wandê Ziaja Kiedroñ i Andree Schmidt, planowane s¹ w dniach od 16 do 20 sierpnia br. w godzinach od do w sali Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Konarskiego w Bochni. Zajêcia prowadzone bêd¹ w dwóch grupach po 15 osób, koszt wpisowego wynosi 25 z³otych. Uczestnicy otrzymaj¹ dyplom ukoñczenia warsztatów Ma³opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Zg³oszeñ mo na dokonywaæ w Biurze Promocji i Komunikacji Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Bochni do 30. lipca br. pod numerem tel.: 14/ lub mailowo: W razie wiêkszego zainteresowania, o uczestnictwie zdecyduje pierwszeñstwo zg³oszenia. Honorowy patronat nad warsztatami obj¹³ Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, dr Heinz Peters oraz Starosta Bocheñski Jacek Paj¹k. dwóch pijanych mê czyzn. Za sterami siedzia³ 21-letni mieszkaniec Rzeszowa, a tu obok o dwa lata starszy kolega z tego samego miasta. Badanie stanu trzeÿwoœci kieruj- ¹cego wskaza³o 1,8 promila alkoholu. Pasa er - w³aœciciel Opla - posiada³ w organizmie 2,4 promila alkoholu. Ze wstêpnych wyjaœnieñ wynika³o, e obaj wracali do domu z mocno zakrapianej imprezy, która mia³a miejsce w pobli u Rzeszowa. Niestety pomylili drogê i jechali w przeœwiadczeniu, e lada chwila dojad¹ do Rzeszowa. Przejechali wiêc blisko 200 km. Z policyjnych kartotek wynika, e kieruj¹cy nie po raz pierwszy jecha³ pijany. Przed trzema laty wpad³ ju w rêce stró ów prawa i S¹d wyda³ mu zakaz kierowania samochodami na okres 5 lat. Samochód nie posiada³ adnych uszkodzeñ wiêc prawdopodobnie nie bra³ udzia³u w adnym zdarzeniu po drodze. Auto trafi³o na parking strze ony, a gdzie spotkasz Bochnia: - targowisko miejskie, Plac Gazaris, Rynek - ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Trudna - ul Partyzantów, ul. Sk³adowa - Tesco, ul. Proszowska Nowy Wiœnicz: - Rynek i sklepy w okolicy Lipnica Murowana: - Rynek W ubieg³ym roku nauczyciele tej szko³y realizowali z uczniami cykl zajêæ pn. poszukiwanie autorytetów. W efekcie najczêœciej wskazywano kandydaturê ks. Jana Twardowskiego jako potencjalnego patrona tej szko³y. Przystêpuj¹c do wyboru osób wziêliœmy pod uwagê cechy, dokonania i ponadczasowe wartoœci reprezentowane przez naszego kandydata. Nie bez znaczenia pozostawa³ tak e fakt, e ks. Twardowski zwi¹zany by³ z dzieæmi, które wymagaj¹ szczególnej opieki - mówi³a Teresa Jaszczyñska dyrektor SOSW. Nabór wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach br. przeprowadza nabór wniosków z zakresu dzia³ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw". Dzia³anie przeznaczone jest dla osób, które chc¹ podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub rozwijaæ ju prowadzon¹ i zatrudniaj¹ poni ej 10.pracowników. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ,00 z³. DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel b³¹dz¹cy imprezowicze do ego aresztu. Kieruj¹cemu grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 2. NietrzeŸwy kierowca busa. W dniu 31 maja br. o godz policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Bochni zatrzymali do kontroli drogowej busa marki Mercedes Benz przewo ¹cego osoby w ramach regularnej komunikacji publicznej, na trasie Dêbina Bochnia. Podczas badania stanu trzeÿwoœci, urz¹dzenie kontrolno-pomiarowe wskaza³o 0,7 promila alkoholu u kieruj¹cego. Nieodpowiedzialny kierowca zosta³ zatrzymany przez policjê w celu wytrzeÿwienia i doprowadzenia do Prokuratora Rejonowego w Bochni. Pasa erowie feralnego kursu, oko³o 10 osób, udali siê w dalsz¹ podró innym podstawionym przez przewoÿnika busem. NietrzeŸwemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 2. g³os

5 Nr 6 Czerwiec NOWY WIŒNICZ Mistrzowie ortografii wy³onieni! Dwa pierwsze etapy konkursu mia³y formê pisemn¹ - trzeci, to konkurs ustny. I. etap rozstrzygniêto 9 grudnia INFORMACJE IV. Konkurs Ortograficzny pt: Zostañ Mistrzem Ortografii! zosta³ ukoñczony - sk³ada³ siê z trzech etapów i adresowany by³ do uczniów klas IV-VI Szko³y Podstawowej w Królówce. ub. roku, w którym wziê³o udzia³ 46. uczniów. Do II. etapu z dnia br. zakwa- Moja Wersja Legendy Wiœnickiej W dniu 11 czerwca br., w wiœnickim zamku rozdano nagrody laureatom konkursu Moja wersja legendy wiœnickiej. Zadaniem uczestników by³o przygotowanie w³asnej wersji wiœnickiej legendy, w oparciu o legendy ju istniej¹ce. Organizatorem imprezy by³a Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Brzêkowskiego w Nowym Wiœniczu, a koordynatorem Iwona ukasik polonistka Zespo³u Szkó³ w Nowym Wiœniczu. Konkurs podzielony by³ na trzy kategorie: - wierszowana wersja legendy wiœnickiej, lifikowa³o siê 23. uczniów. Natomiast III. (koñcowy) etap zosta³ przeprowadzony br., a wziê³o w nim udzia³ 10. najlepszych z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów. Uczestnicy III. etapu musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ zasad ortografii i rozwi¹zaæ: rebusy, zagadki ortograficzne, diagramy, lizaki ortograficzne, przys³owia z trudnoœciami ortograficznymi, ortograficzne zoo. Wyniki III. etapu: I. miejsce oraz tytu³: "Mistrza Ortografii" w Szkole Podstawowej w Królówce w roku szkolnym 2009/2010 zdoby³a Monika Mus (kl. VI A) II. miejsce Anna Goc (kl. VI B) III. miejsce Tomasz Komasa (kl. VI A) Foto z arch. UM Nowy Wiœnicz - scenariusz inscenizacji na podstawie legendy wiœnickiej, - komiksowa wersja legendy wiœnickiej. Nagrody i wyró nienia otrzymali uczniowie szkó³ podstawowych z ca³ej Polski. Laureatka II. miejsca - Nina Dudek napisa³a scenariusz legendy O wiœnickim zamku i Kasi piêknej dworce królowej Bony, który zosta³ wystawiony na deskach wiœnickiego zamku. Zaproszeni goœcie zwiedzili zamek, bibliotekê i ratusz. Foto z arch. UM Nowy Wiœnicz APANÓW Mistrzowie Polski w rzucie oszczepem! Adrian Banaœ zosta³ Mistrzem Polski Juniorów M³odszych w rzucie oszczepem, a Patryk Poradzisz Wicemistrzem Polski Juniorów podczas Mistrzostwa Polski Ludowych Zespo³ów Sportowych w Lekkiej Atletyce rozegranych 12 i 13 czerwca w Zamoœciu. W mistrzostwach wystartowa³o 7- miu zawodników ULKS Fajfer 2001 apanów: Adrian Banaœ, Patryk Poradzisz, Micha³ Michalak, Dawid Nowak, Dariusz Molek, ukasz Wrona i Marcin Kluba. Najlepszy okaza³ siê Adrian Banaœ rzucaj¹c oszczepem na 65m 43cm / trzeci wynik w Polsce/, dziêki któremu - W ramach konkursu pn. Kapliczka, Gmina apanów pozyska³a œrodki na renowacjê zabytkowej kapliczki œw. Jana Nepomucena w Grabiu. Kosztorys prac konserwatorskich opiewa na 18 tys. z³. Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego na renowacjê przeka e 8 tys. z³. Pozosta³e 10 tys. z³ pokryje Gmina apanów. - Dziêki dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego w ramach programu Ma³opolskie Remizy, Gmina apanów otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 40 tys. z³ na wykonanie boksu gara owego OSP w Tarnawie. Drugie tyle do³o y Gmina. - W ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostêpnych dla dzieci i m³odzie- y zakwalifikowa³ siê wniosek Gminy zdoby³ tytu³ Mistrza Polski w kategorii juniora m³odszego. Kontuzjowany Patryk Poradzisz wywalczy³ srebrny medal z wynikiem 58m 13cm. Gratulujemy! Urz¹d Marsza³kowski dotuje Foto z arch. UG apanów apanów na budowê boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w apanowie. Projekt bêdzie realizowany w bie ¹cym roku, a jego zakoñczenie przewidywane jest na grudzieñ. Projekt finansowany bêdzie w 50% ze œrodków Ministerstwa Sportu wysokoœci 168 tys. z³, pozosta³e 50% do³o y Gmina apanów. Foto z arch. UG apanów.

6 6 Czerwiec 2010 Nr 6 LIPNICA MUROWANA Rajskie Œwiêto Truskawki Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej oraz Gminny Dom Kultury zapraszaj¹ mieszkañców gminy na Rajskie Œwiêto Truskawki Festyn odbêdzie siê w niedzielê 27. czerwca, na placu obok Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie. Rozpoczêcie zaplanowano na godzinê Na amatorów zabawy czeka szereg atrakcji, m.in.: wystêpy artystyczne przygotowane przez dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego oraz Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie. Dla m³odszych i starszych uczestników wyst¹pi Zespó³ Pieœni Raj oraz Orkiestra Dêta. Zawodnicy sekcji taekwondoo zaprezentuj¹ goœciom pokazy walk w ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ w wykonaniu przedstawicieli sekcji LZS Macierz. Podziwiaæ bêdzie mo na tak e wystêp Zespo³u Tañca Brzucha Raks Amar z Bochni. Przygotowano równie atrakcje dla najm³odszych, m.in. miasteczko zabaw i konkursy, a tak e loteriê fantow¹, której nagrodê g³ówn¹ ufundowa³ Krakowski Bank Spó³dzielczy oddzia³ Bochnia. Program: godz Rozpoczêcie. godz Wystêpy artystyczne: wystêp przedszkolaków z Rajbrotu, INFORMACJE wystêp uczniów i kapeli z Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie, pokaz sprawnoœci i walki zawodników sekcji Taekwondo Macierz Lipnica Murowana, wystêp Stra ackiej Orkiestry Dêtej z Rajbrotu, wystêp zespo³u Raj z Rajbrotu, Zespó³ Tañca Brzucha Raks Amar z Bochni, M³odzie owy Zespó³ Muzyczny Kontakt z Lipnicy Murowanej. godz zespó³ AJAYU z Boliwii. godz zabawa taneczna z zespo- ³em Ax Band. Warsztaty filmowe - nowy nabór Przygoda z filmem - warsztaty filmowe dla dzieci i m³odzie y sposób na wakacyjn¹ nudê. W zwi¹zku z licznymi proœbami o przeniesienie terminu warsztatów filmowych, Miejski Dom Kultury w Bochni postanowi³ zorganizowaæ je w dniach 6-11 lipca 2010r., wg poni szej rozpiski godzinowej. Ponownie og³asza wiêc nabór na warsztaty. To ju trzecia edycja warsztatów filmowych dla dzieci i m³odzie y organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Bochni. MDK zaprasza wszystkich chêtnych do udzia³u w warsztatach. Wiedza i umiejêtnoœci zdobyte podczas zajêæ pozwol¹ na stworzenie filmów, które bêd¹ mog³y zostaæ zg³oszone do konkursu na film amatorski. W tym roku warsztaty poprowadz¹ Tomasz Dettloff i Igor Mo³odecki! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Koszt udzia³u w warsztatach: grupa 7-10 lat 20z³., grupa lat 20z³., grupa lat 40z³., grupa pow. 17 lat 40z³. Liczba miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany ze œrodków PISF. Program warsztatów: Grupa 1: 7-10 lat Grupa 2: lat Grupa 3:14-16 lat Grupa 4: pow.17 lat Przerwy w trakcie warsztatów dostosowane do mo liwoœci percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych. Wtorek Wprowadzenie: obraz filmowy, monta Kalendarz imprez 27 czerwca - Gminne Zawody Sikawek Konnych Lipnica Dolna/Stadion LZS Macierz zawody odnowionych sikawek konnych bêd¹cych w dyspozycji jednostek OSP z terenu gminy, festyn. w okresie wakacji: - Liga Pi³ki Siatkowej (czerwiec, lipiec, sierpieñ), rozgrywki comiesiêczne (Rajbrot/Orlik) dla uczniów gimnazjów, - Liga Ma³ych Orlików (czerwiec, lipiec, sierpieñ), pi³karskie rozgrywki comiesiêczne (Rajbrot/Orlik) dla uczniów (program w szczegó³ach dostosowany do grup wiekowych) Grupa Grupa Grupa 3 i 4 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff zadanie domowe: pomys³ na etiudê filmow¹. Œroda Wprowadzenie cd: scenariusz (program w szczegó³ach dostosowany do grup wiekowych) Grupa Grupa Grupa 3 i 4 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Czwartek Praca nad scenariuszem etiudy, obsada Grupa 1 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Grupa 2 prowadz¹cy: :re. Igor Mo³ojecki Grupa 3 prowadz¹cy: re. Igor Mo³ojecki Grupa 4 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Pi¹tek Zdjêcia do etiud Grupa 1 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Grupa 2 prowadz¹cy: re. Igor Mo³ojecki Grupa 3 prowadz¹cy: re. Igor Mo³ojecki Grupa 4 prowadz¹cy: re. szkó³ podstawowych. - Wakacyjny Turniej Tenisa Sto³owego lipiec - Pó³kolonie letnie: zajêcia œwietlicowe, wycieczki, wyjazdy na basen dla dzieci i m³odzie y. 25 lipiec - Przegl¹d Piosenki Religijnej o Statuetkê Œw. Szymona - Lipnica Murowana/ Plac przed koœcio- ³em Œw. Andrzeja. 31 lipiec i 1 sierpnia - Dni Ziemi Lipnickiej 2010 Lipnica Dolna / Stadion LZS Macierz. Tomasz Dettlaff Sobota Monta zrealizowanych etiud Grupa Grupa Grupa 3 i 4 Niedziela Zakoñczenie warsztatów - Pokaz zrealizowanych etiud Igor Mo³odecki (1959) - scenarzysta, re yser. Ukoñczy³ filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz re yseriê na Wydziale Radia i Telewizji UŒ w Katowicach. Autor filmów dokumentalnych, reklam telewizyjnych, teledysków, spektakli teatralnych i filmu fabularnego. Zajmuje siê tak e dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ prowadz¹c miêdzy innymi warsztaty filmowe w Poznaniu Wielka przygoda z filmem pod patronatem UNESCO. Filmografia (wybór): Filmy dokumentalne "Ballada o smutnym malarzu" (1986): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Nagrody: Laur im. A. Munka - Sosnowiec, I Nagroda, Festiwal Publicystyka Bia³ystok. "Cicho, cicho, cichuteñko..." (1986): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Nagrody: Wyró nienie jury, Film poza Kinem Wroc³aw. "Towarzysze" (1990): scenariusz, re yseria. Nagrody: nominacja do nagrody Akademii Filmowej Studencki Oskar - Los Angeles. " Trwamy" (1991): scenariusz, re yseria. Nagrody: Nagroda publicznoœci Festiwal Filmów o Sztuce - Zakopane. "Zakazana mi³oœæ" (2001): scenariusz, re yseria. Nagrody: Dyplom honorowy, Krakowski Festiwal Filmowy. Indian Time (2003): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Zabierz mnie st¹d (2008): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Nagrody: Srebrny Medal, The New York Festival 2008 Nowy Jork; Short List Prix Italia Teatry TV "Najzwyklejszy cud" (1992): re yseria. "Szczególnie ma³e sny (1994): wspó³autorstwo scenariusza, re yseria. "Bajkowy las" (1995): scenariusz, re yseria. "S³oneczko (1996): re yseria. "O ksiêciu Gotfrydzie... " (1997): re yseria. Muzyka Zaklêta w Drewnie DRWINIA Wójt odwo³any Tylko powódÿ opóÿni³a sesjê Rady Gminy podczas której zapad³a decyzja o odwo³aniu wójta Drwini - Andrzeja Kulara. Przypomnijmy: nietrzeÿwy wójt zosta³ zatrzymany w ub. roku na rowerze przez patrol policyjny. Badanie alkomatem wykaza³o 1,6 promila alkoholu. Wójta s¹d ukara³ grzywn¹, zakazuj¹c mu prowadzenia pojazdów przez okres dwóch lat. Dodatkowo s¹d nakaza³ wójtowi wp³aciæ na konto Szpitala Powiatowego w Bochni tysi¹c z³otych, z przeznaczeniem na leczenie ofiar wypadków drogowych. Wyrok dla "Tajemnicza noc" (1998): wspó³autorstwo scenariusza, re yseria. Film fabularny "Gdzie jesteœ Œw. Miko³aju?" (1996): scenariusz, re yseria. Nagrody: cztery g³ówne nagrody, w tym Grand Prix za najlepszy film festiwalu oraz nagroda dla najlepszego re ysera, Miêdzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci Ale Kino Poznañ; I nagroda, Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Rodzinnych - Seul. Filmy reklamowe Cracow Trusts Young People (2004): wspó³autorstwo scenariusza, zdjêcia, re yseria. Nagrody: I nagroda za najlepszy film reklamowy europejskich metropolii, Miêdzynarodowy Konkurs Eurocities - Wiedeñ. Scenariusz filmowy Oni te maj¹ swoj¹ opowieœæ (2008) Nagrody: III miejsce, Ma³opolska Nagroda Filmowa Trzy Korony - Kraków. Ksi¹ ki Gdzie jesteœ Œw. Miko³aju? (2001), Wydawnictwo Prószyñski i S-ka S.A., Warszawa. Tomasz Dettloff: re yser i scenarzysta. Ukoñczy³ filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie oraz re yseriê na wydziale telewizyjno - filmowym w Katowicach (WRiTV UŒ). Zajmuje siê tak e dydaktyk¹ jest wyk³adowc¹ w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej UJ gdzie prowadzi warsztaty filmowe. Dotychczas zrealizowa³: "Odwo³anie"/fab.tv.1989/, "Story"/ dok.1991-dyplom Honorowy na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometra owych w Krakowie,1991, Nagroda Jury Ewangelickiego/ INTERFILM/ na MFFK w Oberhausen,1992. Film kandydowa³ do Nagrody Amerykañskiej Akademii Filmowej w Los Angeles/Oskar dla filmu szkolnego/ oraz by³ prezentowany w konkursach g³ównych na miêdzynarodowych festiwalach filmów krótkometra owych w Monachium,Tel- Avivie, Uppsali,Namur. Film zosta³ wybrany przez Rainbow Films Foundation z Izraela do kolekcji najlepszych Ju po raz czwarty Ma³opolska Organizacja Turystyczna zaprasza do ws³uchania siê w Muzykê Zaklêt¹ w Drewnie, rozbrzmiewaj¹c¹ na Szlaku Architektury Drewnianej w Ma³opolsce. Na cykl tradycyjnie z³o y siê 12 koncertów. Dobieraj¹c zarówno miejsca, w których muzykujemy, jak i repertuar, organizatorom przyœwieca³a zasada ró norodnoœci. Cykl zainaugurowany zostanie koncertem plenerowym przy Koœciele pw. Œw. Leonarda w Lipnicy Murowanej, który odbêdzie siê w niedzielê 27 czerwca o godzinie 17.00, podczas którego zabrzmi¹ mazurki, ballady oraz etiudy wielkiego kompozytora w wykonaniu pianisty m³odego pokolenia Piotra Kosiñskiego. Jak co roku, wstêp na wszystkie koncerty jest bezp³atny! W czasie koncertów bêd¹ zbierane datki na rzecz trzech drewnianych koœcio³ów znajduj¹cych siê na Szlaku Architektury Drewnianej w Ma³opolsce, które uleg³y zniszczeniu podczs majowo - czerwcowej powodzi. wójta nie by³ surowy, bo s¹d wzi¹³ pod uwagê: skruchê sprawcy, wczeœniejsz¹ niekaralnoœæ oraz dobr¹ opiniê w œrodowisku lokalnym. Wyrok siê uprawomocni³. Du o siê mówi o nastêpcy wójta. Mia³by nim byæ obecny zastêpca sekretarz gminy Stanis³aw Odrobina lub radna powiatowa Joanna Solak, która nie uchyla siê przed startem na ten urz¹d. To stanie siê mo liwe dopiero na jesieñ. Do tego czasu gmin¹ porz¹dzi komisarz, którego poznamy prawdopodobnie jeszcze w tym miesi¹cu. na œwiecie filmów studenckich. W 1992 Nagroda Wojewody Katowickiego za wk³ad w rozwój filmu dokumentalnego. Film przedstawiany na licznych prezentacjach w zestawie najlepszych filmów szko³y katowickiej m.in. w ramach MFFK w Krakowie, na festiwalu w Kazimierzu i innych. W 2005 roku przypomniany w cyklu TVP Uwierz w dokument prezentuj¹cym najciekawsze dokonania w dziedzinie filmu dokumentalnego. Kolejne filmy to: "Tajemnica szkolnego dzwonka" /fab.tv-1993/. (dla agencji teatr.tv.), prezentowany na festiwalach filmowych w Poznaniu i Isfahanie, Spotkanie nad morzem /fab.tv- 1994/. (dla agencji teatr.tv.), prezentowany w ramach fest. w Poznaniu, Szara ró a /fab.tv 1997/(j.w.), Oleœ /fab.k.m. 1998/, Ogieñ i miecze /dok. 1999/, Sens wed³ug Edwarda /dok.2003/, prezentowany w ramach konkursu na MFFK w Krakowie w 2004 oraz Festiwalu Filmów Optymistycznych we Wroc³awiu, Pan Stefan w s³u bie ludzkoœci /dok.2006/, prezentowany w ramach konkursu na: MFFK w Krakowie w 2006, Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wroc³awiu, 2006, Festiwalu Filmów Optymistycznych Happy End Fest, w Rzeszowie, 2006, nagroda za najlepszy film-reporta na X Przegl¹dzie Telewizyjnych Progr. Gosp. BAZAR w Poznaniu, 2006, Nagroda Prezesa Zarz¹du TVP S.A. za w/w Przegl¹d.,2006, Scenariusze filmów fab. na zlecenie Agencji Prod. Teatralnej i Filmowej TVP: (scenariusze zamówione przez agencjê lub ujête w planach produkcyjnych) Walkstory /1993/, Albert i Œmieræ /1995/, Prawdziwy bohater /1996/ Gapa /1999/ Potwór /2002/* O czym myœlisz? /2007/* Jest równie autorem cyklicznych programów telewizyjnych: I ty mo esz zostaæ,(fabularyzowany, edukacyjno-dokumentalny program dla dzieci) Szlachetne zdrowie ( edukacyjno-dokumentalny) Ars organi -(Sztuka organmistrzowska w Polsce) dla TVP Polonia

7 Nr 6 Czerwiec Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , Bezp³atne og³oszenia Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, ego i suskiego. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM NIERUCHOMOŒCI Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 29a w Borzêcie k/myœlenic z domem ca³orocznym 40m2+media cena do negocjacji. - tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 17 arow¹ w Wysokiej ko³o Jordanowa, Rabki. Blisko gaz, wodoci¹g, pr¹d. Piêkny widok na góry, las. Dzia³ka w kszta³cie prostok¹ta na p³askim terenie. Do drogi asfaltowej 80 m. Cena do uzgodnienia. Telefon , Sprzedam dom z dzia³k¹ w Su³kowicach. Pow dzia³ki 25 ar, pow. domu 160 mkw.cena 550tyœ do negocjacji Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 14a w Zakliczynie. Na dzia³ce woda, pr¹d z licznikiem, w pobli u szko³a, sklep Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Trzebienicach (gmina Go³cza) 50m2, wysoki parter, nas³onecznione, doprowadzony gaz ziemny, nowa instalacja elektryczna, 2 piwnice, pomieszczenie gospodarcze, ogródek, dzia³ka 10a. Niskie koszty utrzymania! Cena 140 tyœ. z³. - Tel: Sprzedam mieszkanie 28m2. Pokój, jasna kuchnia, ³azienka, przedpokój. Bochnia ul. BrzeŸnicka III piêtro. G³os Bocheñski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków 135tys. z³ Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Raciborsku. 12 arów. Uzbrojona. W zacisznej i ³adnej okolicy. Poza terenami zalewowymi i osuwiskowymi za ar Sprzedam Uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ z aktualnym WZ 57 a. Mo liwoœæ budowy 1-5 domów. PROSZOWICE-CZAJÊCZYCE przy trasie Proszowice Koszyce (na wzniesieniu, widokowa) Posiadam tak e dzia³kê roln¹ 55a ko³o Szreniawy (przy m³ynie). Ceny bardzo atrakcyjne-w³aœciciel na sta³e przebywaj¹cy za granic¹ Sprzedam mieszkanie w Krakowie na Salwatorze- 38m,cena z³. - Ok. Bochni-Nieszkowice W.Sprzedam 6 dzia³ek budowl. o pow.11 i 12a, pr¹d, gaz, woda, dojazd asfalt, warunki zabudowy mieszk.-cena 6500z³/a.Na jednej dzia³ce podpiwniczony dom drew.mur. do remontu,70m2,pr¹d,gaz,woda w dzia³ce w cenie z³ wraz z dzia³k¹.tel , , LIBI - sprzedam grobowiec 2 osobowy (piwnicê)na cmentarzu parafialnym przy ul.oœwiêcimskiej Sprzedam dom w centrum Rzezawy (ko³o Bochni) na dzia³ce 11-arowej wraz z budynkiem gospodarczym oraz dzia³kê 12-arow¹ pod zabudowê. Dzia³ki uzbrojone, pr¹d, gaz, woda, kanalizacja ***DO SPRZEDANIA*** dzia³ka us³ugowa w Za³ê u (gmina Wolbrom)o pow m2, uzbrojona w wodê i pr¹d. Idealna pod handel: warsztat samochodowy, JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu INFORMACJE pieczarkarnia, inne us³ugi. Na dzia³ce znajduj¹ siê budynki gospodarcze. Do dzia³ki biegnie droga asfaltowa. Przepiêkna okolica! Dzia³ka le y przy rzece oraz posiada w³asny staw Sprzedam Wadowice 94m z³, piêkne 4pokojowe mieszkanie, po generalnym remoncie, nowe okna, p³ytki hiszpañskie, ostatnie piêtro w bloku, widok na góry z balkonu Wadowice 94 m2 sprzedam, piêkne 4pokojowe, po generalnym remoncie, nowe okna, p³ytki hiszpañskie, cena z³ Do sprzedania drewniany domek z dzia³k¹ ok. 40a w piêknej okolicy Makowa Podhalañskiego, idealne miejsce na wypoczynek. Dom posiada wodê ze studni, kanalizacje, pr¹d. Œwie o wykonana ³azienka. Cena do uzgodnienia lub , mail: Sprzedam 20a budowlane, nad Zalewem Dobczyckim w Drogini Sprzedam dzia³kê 30 arow¹ w Brzezowej/okolice Dobczyc!Po³o ona w spokojnym miejscu blisko jeziora!bardzo ³adna cicha okolica!!! Sprzedam dzia³kê 11 arow¹ budowlan¹ na obrze ach Bochni.Media w zasiêgu. adna cicha okolica, atrakcyjna cena Chrzanów; sprzedam lokum w centrum miasta do generalnego remontu (30m2+wc+piwnica)pod dzia³alnoœc gospodarcz¹ na przeciwko Wodociagów Chrzanów; sprzedam dzia³kê 5,5 ara przy ul. Œwiêtokrzyskiej, II-ga linia zabudowy, media Sprzedam mieszkanie na osiedlu Solna Góra. 48m kw., 3 pokoje, 3 piêtro. tel Nowy Wiœnicz, Zalipie - gruz dowolna iloœæ przyjmê K³aj - sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 33 ary Sprzedam dzia³ki budowlane uzbrojone w Bieñkówce (Sucha Beskidzka) od 10 do 20 arów Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 ar po³ozon¹ w Su³owie ko³o Wieliczki. Cena: za ar Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 29a w Borzêcie k/myœlenic z domem ca³orocznym 40m2+media cena do negocjacji. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bochni ul Spiska (okolice ul. Witosa) 10,8ar cena: 9 tys/ar Sprzedam dzia³ki rolne i leœne w miejscowoœci Osielec, miêdzy Makowem Podhalañskim a Jordanowem powiat suski, o ca³kowitej powierzchni 135 narów. Cena ok. 100 tys z³ UWAGAAAA!!! Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 8,48 ar. po³o on¹ w Jordanowie w okolicy Oœrodka Wczasowo Rekreacyjnego Strumyk (dawniej Astra ). Tel. kontaktowy: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Suchej Beskidzkiej o powieszchni 5,6 ara uzbrojona w wodê i pr¹d. Po³o ona w spokojnym miejscu bilsko centrum, szko³, przedszkola itp. Cena do uzgodnienia Tel WYNAJMÊ Do wynajêcia: lokal handlowo- us³ugowy do adaptacji o pow. 170m2, przy g³ównej ulicy w Miechowie, cena: 5100z³ netto lub Centrum Miechowa: do wynajêcia lokal o pow. 55m2, do zagospodarowania pod mieszkanie, biuro, pomieszczenie us³ugowe, cena: 900z³ netto - / Do wynajêcia! Lokal handlowy o pow. 70m2, w Miechowie, przy g³ównej ulicy. Cena: 2500z³+ VAT Do wynajêcia dom 70m2 wodkan co i gaz AZANY k/wieliczki - tel mail Pilnie poszukujê mieszkania lub domu co najmniej 3 pokojowego w Bochni lub okolice, mo e byæ do remontu. Proszê dzwoniæ o ka dej porze Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Wadowicach, od lipca ( 1 lub maksymalnie 2 pokoje). Osoba pracuj¹ca M³ode, spokojne, pracuj¹ce ma³ eñstwo pilnie poszukuje mieszkania lub piêtra domu do wynajêcia w Krzeszowicach na d³u szy okres czasu. Najlepiej umeblowane Ogólnopolska firma poszukuje lokali na dzia³alnoœæ spo ywcz¹ ( od 70 m2 do 120 m2).d³ugoletnia umowa,rynkowy czynsz.bardzo korzystne warunki wspó³pracy. - Letnie Mistrzostwa Okrêgu Ma³opolskiego Zakoñczy³y siê letnie mistrzostwa, w których 32 medale, w tym a 20 tytu³ów mistrzowskich, zdoby³a ekipa ego P³ywaka podczas Letnich Otwartych Mistrzostw Okrêgu Ma³opolskiego M³odzików lat, zorganizowanych w dniach 12 i 13 czerwca na Krytej P³ywalni im. Jana Kota w Bochni. To bardzo dobry wynik zawodników T.S. P³ywak, którzy w statystyce medalowej Mistrzostw Okrêgu zwyciê yli dwukrotnie: w kategorii 13-latków zdobyli 15 medali, w tym 11 z³otych, a w kategorii 10-latków 12 medali, w tym 5 z³otych. Wynik to imponuj¹cy, zw³aszcza e sekcja liczy³a zaledwie 12. zawodników (dla porównania najliczniejsza grupa MKS Jordan Kraków a 90!). W zawodach wystartowa³o w sumie 245 p³ywaków z ca³ej Ma³opolski (18 klubów) i zeœl¹ska (1 klub). Bocheñska ekipa wyst¹pi³a w sk³adzie: w kategorii 13 lat: Anna Ca³ka, Klaudia Jaœkiewicz, Patrycja Œwiderska, Urszula Michalczyk w kategorii 12 lat: Anna Kozik, Anna Ruga³a w kategorii 11 lat: Wiktoria Œwiderska w kategorii 10 lat: Jakub Ca³ka, Wiktor Kocot, Andrzej Michalczyk, Izabela Krzyszkowska, Marika M³ynarska. Szczegó³owe wyniki wszystkich zawodników mo na obejrzeæ na stronie w zak³adce zawody Poszukujê pilnie ma³ego mieszkania 1 lub 2 pokojowego)do wynajêcia w Proszowicach lub S³omnikach / Wynajmê mieszkanie M-3 w Suchej Beskidzkiej z pe³nym wyposa eniem, blisko centrum, dla rodziny lub studentów lub DO WYNAJÊCIA mieszkanie jednopokojowe, w pe³ni umeblowane z jasn¹ oddzieln¹ kuchni¹ - równie umeblowan¹ i wyposa on¹ w kuchenkê i lodówkê - oraz ³azienk¹ z kabin¹ prysznicow¹. Na parterze. Dostêpne od M³ode ma³ eñstwo z dzieckiem poszukuje domku do wynajecia lub za opiekê, okolice Wieliczki. Wynajmê w Gdowie piêtro domu z osobnym wejœciem. Do dyspozycji; dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, spi arnia, balkon KUPIÊ Kupiê dzia³kê w Bochni lub bezpoœredniej okolicy z mediami 6 do 12 arów Pilnie kupie mieszkanie 2-3 pokojowe (moze byc do remontu), w Bochni. Minimum 55m. - tel Kupiê dzia³ke budowlan¹ w Osielcu. lub roln¹ blisko domów z mo liwoœæi¹ przekszta³cenia na budowlan¹. Lub w miejscowoœæiach s¹siaduj¹cych tylko po godz,18. - okrêgowe. Warto podkreœliæ, e sztafeta dziewcz¹t ego klubu z rocznika 97 by³a bezkonkurencyjna na dystansach: 4 x 50m stylem zmiennym, 4 x 100m stylem dowolnym i 4 x 50m stylem dowolnym - trzykrotnie zdobywaj¹c I. miejsce. W klasyfikacji generalnej T.S. P³ywak Bochnia tryumfowa³ w kategorii 10-latków, zaœ w kategorii 13-latków klub zaj¹³ miejsce III., a w kategoriach 11 i 12- latków bochnianie zajêli dwukrotnie miejsce ósme. Puchary i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Bochnia dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Bochni przypad³y rodzeñstwu Andrzejowi i Urszuli Michalczyk. Organizatorami Otwartych Mistrzostw Okrêgu Ma³opolskiego byli: Ma³opolski Okrêgowy Zwi¹zek P³ywacki, Kryta P³ywalnia im. Jana Kota w Bochni oraz Akademia Sportów Wodnych WODNIK. Wspierali zawody: Burmistrz Miasta Bochnia, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Segafredo Zanetti Poland, Kropla Beskidu i Soki Cappy. To jedna z ostatnich imprez koñcz¹cych obecny sezon p³ywacki. Przed zawodnikami pozosta³y jeszcze dwa najwa niejsze starty: na Mistrzostwach Polski 12-latków w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim oraz wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego na Mistrzostwa Polski 13-latków. Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S³owacka G³os Bocheñski Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Bocheñski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Program Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S³owacka jest kontynuacj¹ realizowanego w latach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska Republika S³owacka. G³ównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie wspó³pracy polsko-s³owackiej, dziêki której mo liwy bêdzie trwa³y rozwój obszaru przygranicznego. Szczególnie wa ne jest tu: wspieranie rozwoju partnerskiej wspó³pracy polsko-s³owackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadz¹cej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiêkszenia jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci dla mieszkañców, inwestorów i turystów, promowanie partnerskiej wspó³pracy polsko-s³owackiej na rzecz trwa³ego rozwoju spo³eczno-gospodarczego, kulturalnego i œrodowiska w polskos³owackim regionie przygranicznym, promowanie inicjatyw lokalnych i nawi¹zywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizacjê mikroprojektów opartych na dzia³aniach typu ludzie dla ludzi. Obszar wsparcia Programu obejmuje jednostki terytorialne po obu stronach granicy. Po stronie polskiej s¹ to trzy podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowos¹decki, kroœnieñsko-przemyski oraz cztery powiaty (NUTS IV): pszczyñski (w podregionie centralnym œl¹skim), oœwiêcimski (w podregionie krakowskotarnowskim), rzeszowski i powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim). Z kolei po stronie s³owackiej s¹ to dwa regiony (kraje) graniczne ( NUTS III): Žilinský, Prešovský. O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê: jednostki samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zki i stowarzyszenia, jednostki administracji ustanowione przez pañstwo lub samorz¹d w celu zapewnienia us³ug publicznych, organizacje pozarz¹dowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Wspó³pracy Terytorialnej. Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S³owacka jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz wspó³finansowany przez partnerów i uczestników krajowych. ¹czny bud et programu w latach wynosi Euro, w tym œrodki EFRR to 157, Euro. Wysokoœæ alokacji polskiej œrodków EFRR wynosi 85,9 mln EUR. Ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mog¹ uzyskaæ dofinansowanie w wysokoœci do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Œrodki EFRR bêd¹ przekazywane w postaci refundacji. Priorytety Programu Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej - rozwój polskos³owackiej wspó³pracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, ukierunkowanej na integracjê przestrzenn¹, bezpieczeñstwo, lepszy dostêp do atrakcji dla mieszkañców, inwestorów i turystów. Priorytet 2: Rozwój spo³ecznogospodarczy - promowanie polskos³owackiej wspó³pracy partnerskiej dla zrównowa onego spo³eczno-ekonomicznego, œrodowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych Polski i Republiki S³owackiej. Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) - promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizacjê mikroprojektów opartych na dzia³aniach ludzie dla ludzi. Priorytet 4: Pomoc techniczna zapewnienie wdro enia, zarz¹dzania, promocji, monitoringu i kontroli programu.

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN 1898-4371 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW,

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo