Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec ISSN gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 gazeta bezp³atna A miasto milczy BOCHNIA, UL. PROSZOWSKA 1 TEL , /piêtro II sprzeda i us³uga/ Skala osuwisk jaka nawiedzi³a Ma³opolskê jest niewyobra alna to ponad 1300 miejsc, które wraz z ziemi¹ ruszy³y w niechcian¹ drogê. Co tam powódÿ, zalanie. Woda zejdzie, osuszy siê. Dadz¹ pañstwowe odszkodowanie, to i odkupi siê sprzêty ale przynajmniej dach nad g³ow¹ jest! A co maj¹ powiedzieæ ci, których domy runê³y? Stracili domy i dzia³ki, na których siê pobudowali. To prawdziwy dramat. mówi mieszkanka apczycy. W powiecie m tylko w maju zniszczonych zosta³o osiem domów. Cztery w Nowym Wiœniczu, trzy w Bochni i jeden w Lipnicy Murowanej. Ujawniono 20 groÿnych osuwisk zagra aj¹cych budynkom mieszkalnym. Niektóre uaktywni³y siê wraz z drug¹ wod¹ niszcz¹c pobliskie domy. Tak sta³o siê w apczycy gdzie powsta³o kilka osuwisk. Jedno z ich zablokowa³o dojazd do gospodarstwa, inne zagrozi³y drodze. Kilka domów jest powa nie uszkodzonych, wiele trzeba bêdzie po prostu wyburzyæ. Ulewne deszcze o ywi³y osuwiska na pograniczu egociny i Rozdziela, gdzie ze stoku Przys³op osunê³a siê ziemia ze skrawkiem lasu, niszcz¹c drogê w stronê przysio³ka. Du e osuwisko ruszy³o tak e w samym Rozdzielu. Ziemia osunê³a siê te w Kamyku. Na drogê Bochnia-Kopaliny ziemia runê³a niemal na œrodek, DOCIEPLANIE BUDYNKÓW MATERIA Y WYKONAWSTWO Bochnia, ul. Brzeska 36 (obok stacji Orlen) tel./fax: zrujnowanej wczeœniej drogi. W pobli u pojawi³y siê dwa kolejne osuwiska, a powiêkszaj¹ce siê wyrwy w drodze spowodowa³y, e trasa sta³a siê nieprzejezdna. W Bochni zamkniêto ulicê Wiœnick¹, gdzie zwalona ze skarpy ziemia zajê³a pó³ jezdni. Tu na Wiœnickiej ludzie stracili dom. Zwiastunem drugiej powodzi by³ wydany przez magistrat, czerwcowy komunikat: "W zwi¹zku z podnoszeniem siê poziomu wody na Rabie istnieje du e prawdopodobieñstwo» dokoñczenie na str Drukarnia Kraków Kraków, ul. Przewóz 2a tel./fax (012) NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA NA YCIE, INWESTYCYJNE II i III FILAR POSAGOWE DLA DZIECI DORADZTWO FINANSOWE APANÓW - ELEKTRONARZÊDZIA - NARZÊDZIA RÊCZNE - PILARKI - PAPIERY ŒCIERNE - KOMPRESORY - SPAWARKI - FARBY, LAKIERY - SUCHA ZABUDOWA - KLEJE, FUGI, SILIKONY - AKCESORIA MALARSKIE - DRABINY, ZAMKI, KLAMKI - PANELE POD OGOWE, LISTWY - ARÓWKI, GNIAZDKA EL., - TECHNIKA ZAMOCOWAÑ - BRODZIKI, WANNY, UMYWALKI - KABINY, MEBLE AZIENKOWE - ARMATURA AZIENKOWA - OSTRZENIE AÑCUCHÓW - RYNNY I OKNA DACHOWE - ODZIERZ OCHRONNA - KOSIARKI I KOSY OTWARTE: 7-17 SOBOTA: 7-14

2 2 Czerwiec 2010 Nr 6 APARTAMENT na Kazimierzu Zapraszamy Pañstwa do eleganckiego apartamentu, po³o onego w samym centrum krakowskiego Kazimierza. Oryginalna aran acja oraz komfortowe wyposa enie wnêtrz zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych goœci. Doskona³a lokalizacja wœród zabytków dawnej dzielnicy ydowskiej, artystyczna atmosfera oraz bujne ycie kulturalno-rozrywkowe gwarantuje przyjemny i pe³en wra eñ pobyt. Iloœæ osób 1-4 Kraków, ul. Kupa tel: A miasto milczy» dokoñczenie ze str. 1 ponownego zalania Stacji Uzdatniania Wody w Bochni. Prosimy o zrobienie zapasów wody. Dwa dni póÿniej na Dêbniku run¹³ ze skarpy nowy firmowy budynek. Wakacje na basenie W wakacje basen proponuje trzy akcje promocyjne. P³ywacka sobota - to wejœcia bez limitu czasowego we wszystkie wakacyjne soboty. Akcja rusza ju 27 czerwca i potrwa do 29 sierpnia br. Promocja nie dotyczy posiadaczy karnetów ale mo e byæ ³¹czona z kolejn¹ o nazwie W samo po³udnie". W ramach tej akcji promocyjnej do koñca wakacji wszystkie ceny obni one zosta³y o po³owê trzeba jednak wejœæ na basen w godz. od do Trzecia akcja, to Promocja na MAXA - wystarczy kupiæ lub do³adowaæ karnet na basen za minimum 90 z³, a gratis mo na otrzymaæ kupon na zestaw obiadowy w Bistro MAX ulokowanym na p³ywalni (zestaw obiadowy to: nuggetsy, frytki, surówki, napój ciep- ³y lub zimny do wyboru). Akcja rusza 1 lipca i potrwa do 31 Budynek nie by³ ubezpieczony. Na szczêœcie w³aœcicielom uda³o siê uratowaæ bardzo drogie wyposa enie. S¹ pewni, e gdyby w porê wiedzieli jak mog¹ zabezpieczyæ budynek, to na pewno by to zrobili - tak jak wykonali wszelkie ekspertyzy i zabezpieczenia wymagane przed rozpoczêciem budowy. Ekspertyza geologiczna zaleca³a aby budynek wzmocniæ g³êbokimi palami i zbrojonymi fundamentami. BOCHNIA grudnia br. lub do wyczerpania kuponów. Ca³y czas w p³ywalni trwaj¹ zapisy na 10-dniowe sportowe obozy dochodzeniowe. W tym roku zaplanowano a cztery turnusy. Na trzy turnusy praktycznie nie ma ju wolnych miejsc, dlatego tworzymy listê rezerwow¹ mówi Robert Ho³da dyrektor ej p³ywalni. W tym roku w programie znalaz³y siê m.in.: warsztaty w Osadzie VI. Oraczy, zajêcia w stadninie koni, seans w kinie cyfrowym, a tak e wizyta w muzeum motyli i w bibliotece. Nie zabraknie oczywiœcie zajêæ sportowych na basenie, sali judo, czy boiskach MOSiR-u. Foto z arch. Krytej P³ywalni im. Jana Kota w Bochni Pomimo, e w³aœciciel do tego polecenia siê zastosowa³, to jednak natura postanowi³a inaczej. Mieszkañcy Dêbnika z przera eniem przygl¹dali siê jak ze zboczy ruszaj¹ stoki, drzewa i kolejne domy. Mówi¹, e wczeœniej mo na by³o wybudowaæ drogê z prawdziwego zdarzenia z odwodnieniem. e o to walcz¹ z magistratem ju dwa lata - o po³o enie asfaltu nawet kilka lat. Urz¹d Miasta stoi na stanowisku, e wczeœniej musi tu powstaæ wodoci¹g, nastêpnie kanalizacja, a dopiero na koñcu nowa droga. To, jak twierdz¹ mieszkañcy, potrwa lata, a w miêdzyczasie znikn¹ kolejne domy. Bo ju teraz z trzech domów ludzi ewakuowano. Magistrat wie swoje i œmia³o planuje, e roboty mog¹ ruszyæ nawet w przysz³ym roku, bo projekty ju s¹ w fazie realizacji, a w bud ecie na ten cel przeznaczono wystarczaj¹ce œrodki. Wizyta geologów zburzy³a jednak zgrabnie u³o one plany. Prawdopodobnie przebieg ulicy Dêbnik bêdzie zupe³nie inny, co zapewne wi¹ e siê z nowym projektem i kosztorysem. A to z kolei przesunie ca³¹ inwestycjê w czasie. Mieszkañcy Dêbnika maj¹ al, e burmistrz o nich zapomnia³ e do nich nie przyjecha³. I nie mo na im siê dziwiæ. Œledz¹ przecie na bie ¹co informacje, jak w innych miastach, powiatach i gminach dzia³aj¹ ich gospodarze. Choæby w Lanckoronie. Ca³a Polska o nich wie. By³ tam kardyna³, premier, ministrowie, wojewoda, marsza³ek, armia psychologów. A u nas kto by³? Kto poza gmin¹ i miastem wie, e u nas jest takie samo nieszczêœcie? Tam chc¹ im daæ nowe domy i dzia³ki. Tam koœció³ ju daje teren pod budowê Wakacje dla dzieci i doros³ych w MDK Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na dwa turnusy zajêæ wakacyjnych. Pierwszy od 26 lipca do 30 lipca, drugi od 2 sierpnia do 6 sierpnia. Cena wynosi 80 z³ za turnus. W programie przewidziane s¹ zajêcia plastyczne, taneczne, wokalnomuzyczne, sportowe, film, basen, wycieczka, zabawy ruchowe w plenerze. Zapisy w sekretariacie MDK ( tel.:14/ ) do 16 lipca. Liczba miejsc ograniczona. nowego osiedla. A co bêdzie z nami? mówi mieszkaniec Dêbnika. O ch dramatach milczy samorz¹d. Na portalach gminy i miasta Bochnia ani œladu o wystêpuj¹cych osuwiskach! Nie ma ani jednego zdjêcia! Gdyby nie media, rzeczywiœcie mo na by odnieœæ wra enie, e nic wielkiego tu siê nie wydarzy³o. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni zajmuj¹cy siê zagro onymi budynkami zosta³ przyt³oczony iloœci¹ nap³ywaj¹cych zg³oszeñ do tego stopnia, e zmuszony by³ do zaanga owania inspektorów z zewn¹trz. *** Komunikat PSP: Powiat trwaj¹ dzia³ania zwi¹zane z wypompowaniem zalanych piwnic kot³owni oraz studni. W miejscowoœci Proszówki, przysió³ek Ispa przerwany by³ wa³ na rzece Rabie. Bochnia, ul. Dêbnik wyst¹pi³o osuwisko, w wyniku którego zagro onych jest 9 budynków mieszkalnych, z czego jeden uleg³ zawaleniu. Osuwisko zg³oszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na miejscu dzia³a zastêp z JRG Bochnia, teren zabezpiecza równie Policja. W miejscowoœci Rozdziele, gmina egocina wyst¹pi³o osuwisko w pobli u p³yn¹cego potoku, który zosta³ czêœciowo niedro ny przez zwa³ ziemi i powalone drzewa, na miejscu dzia³a OSP egocina, o zdarzeniu jest równie powiadomiony wójt gminy egocina. PSP pompuje wodê z rozlewiska Bessów. Dzia³ania jednostek stra y po arnych w maju i czerwcu prowadzone by³y Oprócz zajêæ dla dzieci przez okres wakacyjny miêdzy innymi dzia³aæ bêd¹ sekcje: gitara-grzegorz Mazanek. Taniec Brzucha-Agnieszka Gicala, zajêcia wokalne- Joanna Grandys, Joga- Czes³aw Polakowski, Thomas Dance (doroœli)-dorota Thomas,Jiu-jitsu- Mo d eñ Jaros³aw (w wakacje bez sobót), gimnastyka-barbara osik, prawdopodobnie aikido grupa starsza- Marek Trymbulak. Bli sze informacje i zapisy bezpoœrednio u instruktorów. Mo na ju kupiæ bilety na wystêp Kabaretu pod Wydrwigroszem Po niezwykle ciep³ym przyjêciu kabaretu Marcina Dañca w kwietniu br., w Hali Widowiskowo-Sportowej, przysz³a kolej na Kabaret Pod Wydrwigroszem. Wystêp odbêdzie siê w dniu 19 wrzeœnia (niedziela) o godz. 16:30, w Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni. Bilety w cenie 50z³. s¹ do nabycia w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bochni. Kabaret pod Wyrwigroszem dzia³a od 1990r. Powstali z inicjatywy Maurycego Polaskiego i ukasza Rybarskiego. Pocz¹tkowo grupa nosi³a nazwê Somgorsi. Kabaret wspó³pracuje z radiem RMF FM realizuj¹c m.in. cykl s³uchowisk satyrycznych o rodzinie z kresów. W jednym z pierwszych, pn. "Miêdzy Bugiem, a prawd¹", znalaz³y siê skecze o sex-shopach, Stanis³awie Tymiñskim oraz naukach przedma³- eñskich. Rok 1997 okaza³ siê rokiem prze³omowym, ze wzglêdu na udzia³ w benefisie Iwony Bielskiej, emitowanym na antenie TVP2 i TV POLONIA. W lutym 2008 kabaret nagra³ wersjê przeboju Jožin z Bažin zespo³u Banjo Band z Czech, zatytu³owan¹ "Donald marzy". Utwór wykonany zosta³ w programie "Pojedynek nie na arty" TVP2 i zyska³ rozg³os dziêki upowszechnieniu przez portale internetowe. na terenie ca³ego powiatu - zjawisko powodzi dotknê³o ka d¹ gminê i miasto. W zale noœci od ukszta³towania terenu oraz intensywnoœci opadów wyst¹pi³y ró ne rodzaje zagro eñ powodziowych. Na po³udniu powiatu zanotowano powódÿ krótkotrwa³¹ zwi¹zan¹ z szybkim przep³ywem du ych mas wody o du ej, niszcz¹cej sile. W centralnej oraz pó³nocnej czêœci powiatu zagro enie powodziowe wynika³o g³ównie ze wzrostu poziomu rzek, tj. Raby, Wis³y oraz Drwinki. Ponadto ogromne masy wody przemieszczaj¹ce siê z Puszczy Niepo³omickiej zgodnie z kierunkiem zlewni do rz. Wis³y, Raby i Drwinki, zalewa³y kolejne tereny oraz podtapia³y budynki. W akcjê przeciwpowodziow¹ na terenie powiatu zaanga owana by³a du a iloœæ si³ i œrodków, zarówno z terenu powiatu ego, jak równie z ca³ej Polski ³¹cznie dzia³ania ratownicze prowadzi³o ok stra aków ze 123 jednostek, w tym stra aków ochotników z 93 jednostek OSP. Z samego terenu powiatu ego dzia³a³o ³¹cznie stra aków z 66 jednostek, zarówno pañstwowej, jak i ochotniczej stra y po arnej (w tym 1739 stra aków OSP z 65 jednostek). ¹cznie dysponowano oko³o 140 pompami i agregatami pompowymi. (en)

3 Nr 6 Czerwiec BOCHNIA Dary dla powodzian W dniu 17 czerwca br. do Urzêdu Gminy Wietrzychowice dotar³ transport z pomoc¹ humanitarn¹ z terenu miasta Bochni. Z³o y³y siê na ni¹ dary, zebrane podczas zbiórki w sklepach, zorganizowanej przez Urz¹d Miasta Bochni i Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej. Dary trafi³y do mieszkañców Woli PowódŸ 2010 spotkanie osób niepe³nosprawnych Oœrodek Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych dzia³aj¹cy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza na spotkania informacyjne dotycz¹ce pomocy finansowej, w ramach Pomoc dla przedsiêbiorców poszkodowanych przez powódÿ Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego zadecydowa³, e 8 mln euro z funduszy unijnych zostanie przeznaczone na po yczki dla mikro, ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorców z Ma³opolski, których firmy zosta³y zniszczone przez powódÿ. Szukamy wszelkich mo liwoœci, aby zminimalizowaæ skutki katastrofalnej powodzi, która dotknê³a nasz region podkreœla marsza³ek Marek Nawara. Planuje siê, by po yczki by³y udzielane na preferencyjnych warunkach z mo liwoœci¹ ich czêœciowego umorzenia. Zarz¹d Województwa zmieni³ swoj¹ uchwa³ê z 2007 r. w sprawie uszczegó³owienia Ma³opolskiego Pusta hala Halê widowiskowo-sportow¹ otwarto uroczyœcie pod koniec kwietnia br. wraz z wystêpem kabaretu Marcina Dañca. Rogowskiej wsi w gminie Wietrzy- programu Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, pn. PowódŸ 2010, skierowane do osób niepe³nosprawnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Przesuniêto œrodki ze Schematu 2.1.A ("Bezpoœrednie wsparcie inwestycji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach") do Schematu 2.1.D ("Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiêbiorstw"). Dziêki temu 8 mln euro zostanie przeznaczone w ramach konkursu na fundusze po yczkowe. Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci pracuje nad dokumentacj¹ konkursu, którego og³oszenie zaplanowano jeszcze w tym miesi¹cu, a zakoñczy siê on prawdopodobnie pod koniec sierpnia. chowice, która zosta³a doszczêtne zalana wodami Wis³y w wyniku ostatniej powodzi. aden (z oko³o 100) domów nie nadaje siê w chwili obecnej do zamieszkania, w zwi¹zku z czym wieœ jest ca³kowicie opuszczona. W³adze gminy apeluj¹ o dalsz¹ pomoc rzeczow¹, potrzebne s¹ zw³aszcza œrodki chemiczne: proszki do prania i œrodki dezynfekuj¹ce, a tak e proste przedmioty do mycia i sprz¹tania: rêkawice gumowe, mopy, wiadra. Kolejn¹ zbiórkê Urz¹d Miasta wspólnie z PKPS zorganizowa³ w dniu 19 czerwca w: marketach Cold i Eska Spo³em PSS oraz Delikatesach Centrum. Foto z arch. UM w Bochni Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie dokumentu potwierdzaj¹cego poniesienie szkody na skutek zalania (lub innego rodzaju zniszczenia), b¹dÿ uszkodzenia powsta³ego w wyniku powodzi, b¹dÿ opadów deszczu na terenach objêtych powodzi¹, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcê oraz dokumentu potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoœæ w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Na spotkania organizatorzy zapraszaj¹: 28 czerwca 2010 o godz do Publicznego Gimnazjum w Trzcianie 29 czerwca 2010 o godz do Urzêdu Gminy Drwinia 30 czerwca 2010 o godz do Wiejskiej Œwietlicy w Cikowicach Szczegó³owych informacji udziela: Oœrodek Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, tel.: 14/ lub 14/ Uczestnicy tego widowiska byli tak e œwiadkami wrêczenia dyrektorce Miejskiego Domu Kultury w Bochni symbolicznego klucza do tego wspania³ego obiektu. Na otwarcie przyby³o ponad tysi¹c osób, które zobaczy³y, e ten nowoczesny obiekt mo e pomieœciæ nawet wiêksz¹ widowniê. Obiekt sk³ada siê z hali sportowej, areny, dwóch boisk, sali konferencyjnej, mniejszych sal i zaplecza. Jest tu boisko do gry w pi³kê rêczn¹, które zastêpczo mo e s³u yæ tak e za: salê gimnastyczn¹, teatralna, czy wyk³adow¹. Hala mieœci tak e si³owniê. Op³ata za wynajêcie boiska dysponuj¹cego niemal 700. miejscami, to wydatek 100 z³ (za godzinê). Ma³e boisko mo na wynaj¹æ ju za 50 z³, a œrednie za 70 z³. Mniejsze sale s¹ dostêpne niemal za grosze, bo 20 z³ netto za godzinê. Nic tylko zape³niaæ te sale, hale i boiska. I zarabiaæ. Choæby na utrzymanie tego imponuj¹cego obiektu. Niestety, póki co obiekt straszy pustkami. Szkoda, bo gmina mog³aby ju na nim zarabiaæ. Kto jest wiêc winny? No w³aœnie, kto? Foto z arch. MDK w Bochni Kradli tablice nagrobkowe 17 czerwca oko³o godz do oficera dy urnego ej komendy zatelefonowa³a osoba, która przekaza³a swoje obawy co do tego, czy zaparkowany w pobli u cmentarza samochód przypominaj¹cy karawan wi¹ e siê z wykonywaniem prac. Skierowany natychmiast patrol policji Wydzia³u Prewencji zasta³ wewn¹trz siedz¹cego pojazdu 67-letniego mê czyznê. Podczas kontroli samochodu, w baga niku policjanci znaleÿli cztery granitowe nagrobne p³yty (bez napisów). Obok samochodu sta³ wózek transportowy na którym znajdowa³a siê kolejna p³yta nagrobna. W zaroœlach ukryte by³y torby z 10 granitowymi wazonami. Okolicznoœci wskazywa³y, e przedmioty prawdopodobnie zosta³y skradzione, a kradzie y nie dokona³ tylko ten mê czyzna, ale e móg³ mieæ pomocnika. Podjête dalsze czynnoœci policjantów, a tak e penetracja cmentarza i przyleg³ego terenu pozwoli³a na ujawnienie wspólnika letni mê czyzna próbowa³ ratowaæ siê Telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych Od 1 czerwca do 30 wrzeœnia 2010 roku w godzinach 10.oo do 22.oo funkcjonowa³ bêdzie telefon bezpieczeñstwa dla turystów zagranicznych. Operatorzy pomagaæ bêd¹ cudzoziemcom w spokojnym i bezpiecznym wypoczynku w Polsce. Aby uzyskaæ pomoc nale y wybraæ numer telefonu: lub TOURIST EMERGENCY LINE LINES OPEN - between 10 a.m. and 10 p.m.,from 1st June to 30th September LAND LINE - FREEPHONE ACCESS ucieczk¹, jednak po chwili zosta³ zatrzymany. Podczas gdy wezwany na miejsce patrol przewozi³ zatrzymanych do komendy Policji pozostali na miejscu funkcjonariusze nadal penetrowali teren maj¹c podejrzenia, i mo e byæ jeszcze jeden sprawca kradzie y. Jak siê okaza³o, kilkaset metrów od cmentarza, w zaroœlach ukry³ siê 49-latek, który tak e zosta³ zatrzymany. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, e trzej zatrzymani mê czyÿni, to osoby bez sta³ego miejsca zameldowania, przebywaj¹cy w ostatnim czasie na terenie województwa œl¹skiego. W sumie skradli 4 p³yty nagrobne, 10 granitowych wazonów jak równie elementy nagrobne wykonane z mosi¹dzu. Niewykluczone, e mogli dokonaæ znacznie wiêcej takich kradzie y. Jeden z mê czyzn by³ poszukiwany przez Prokuraturê Rejonow¹ w Gliwicach. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolnoœci od 3 miesiêcy do 5 lat. fot: Ma³opolska Policja TOURISTISCHER NOTRUF Die Telefonleitung wird vom 1. Juni bis 30. September 2010 zwischen Uhr aktiviert DIESE NUMMER IST NUR VON EINEM FESTANSCHLUSS ERREICH- BAR, GEBÜHRENFREIODER

4 4 Czerwiec 2010 Nr 6 Niesmak Dni Bochni jak ka da masowa impreza - by³y kolejn¹ okazj¹ do mi³ego spêdzenia wolnego czasu. Atrakcje dla doros³ych, m³odzie y i dzieci zgromadzi³y wielu mieszkañców Bochni i powiatu. Zorganizowano przedstawienia, wernisa e, konkursy, koncerty i turnieje. Mo na by³o wygraæ tak e cenne konkursowe nagrody. Na m rynku zagra³y liczne zespo³y: Stan Mi³oœci i Zaufania, Jafia Namuel, Chee-psy, Big Cyc, Coverband Showtime, grupa Kalczyñski, Breakout Tour. Wyst¹pi³y tak e niekwestionowane gwiazdy estrady: Piotr Nalepa i Justyna Steczkowska. Jedni przyszli, by choæ na chwilê zapomnieæ o ciê kiej pracy, jaka czeka³a na nich w domu, który niedawno ton¹³ w powodzi. Inni, bo byli fanami wystêpuj¹cych artystów. Jeszcze inni, by na w³asne oczy zobaczyæ gwiazdê estrady, a przy okazji siê zabawiæ. Na koncert Justyny Steczkowskiej U2 3D w Kinie Regis Kino Regis zaprasza od 25 czerwca do 1 lipca (w³¹cznie) na pierwszy w historii cyfrowy film 3D nagrany na ywo. U2 3D jest wyj¹tkowym doœwiadczeniem kinematograficznym, w którym widzowie znajduj¹ siê w centrum pulsuj¹cego energi¹ stadionu podczas koncertu najbardziej popularnego zespo³u muzycznego na œwiecie. Film przyszed³ te anty fan, który zepsu³y blask imprezy, wykrzykuj¹c w stronê gwiazdy niecenzuralne s³owa. Nie mo na siê dziwiæ, e artystka przerwa³a swój wystêp aby wyraziæ swoje oburzenie. Na tak¹ reakcjê anty fan tylko czeka³! Szybko w kierunku sceny polecia³y jajka na szczêœcie nie trafiaj¹ce w cel. Sprawcy nie z³apano. Burmistrz gwiazdê przeprosi³. Niesmak pozosta³. Foto z arch. UM Bochnia Notatki z radiowozu Wypadek drogowy. W dniu 10 czerwca br o godz kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel Astra (lat 34), mieszkaniec powiatu kroœnieñskiego, jad¹c drog¹ K4 w miejscowoœci apczyca, w kierunku Krakowa, z nieustalonych przyczyn zjecha³ na przeciwny pas ruchu i doprowadzi³ do zderzenia czo³owego z jad¹cym prawid³owo samochodem ciê arowym marki Man z naczep¹. Kieruj¹cy samochodem osobowym wraz z 3-letni¹ córk¹ zostali przewiezieni do szpitala w Bochni. Mê czyzna i dziecko doznali licznych st³uczeñ cia³a. Jego ona w ciê kim stanie zosta³a przetransportowana œmig³owcem do szpitala w Krakowie. Samochody zabezpieczono na parkingu strze onym ³¹czy innowacyjny cyfrowy obraz 3D i wielokana³owy dÿwiêk w systemie surround z emocjami koncertu U2 na ywo. Zdjêcia krêcono w Ameryce Po³udniowej podczas fina³owego etapu trasy "Vertigo". Jest to niezwykle wci¹gaj¹ce doœwiadczenie kinowe, nieporównywalne z jakimkolwiek wyprodukowanym dotychczas filmem 3D i koncertem. U2 3D jest pocz¹tkiem nowego wymiaru w tworzeniu filmów - zabiera widzów w niezwyk³¹ podró, której nigdy nie zapomn¹. Film bêdzie wyœwietlany w du ej sali, w godz i oraz w godz i Bilety mo na nabyæ w cenie: 18 z³ normalny 15 z³ ulgowy oraz promocyjny bilet w poniedzia³ek 28 czerwca 2010 r z³. W³amania. W dniu 10 czerwca br. o godz oficer dy urny KPP w Bochni zosta³ powiadomiony o w³amaniu do pomieszczeñ socjalnych toalet przy Bazylice œw. Miko³aja w Bochni. Nieznani sprawcy z wnêtrza budynków socjalnych ukradli pieni¹dze w kwocie 70 z³otych. Równie w tym dniu miêdzy godz a odnotowano w³amanie do mieszkania w Bochni przy ul. œw. Leonarda. Ustalono, e n/n sprawcy po uprzednim uszkodzeniu okna balkonowego weszli do wnêtrza mieszkania i dokonuj¹c penetracji wszystkich pomieszczeñ ukradli: laptop marki Asus wartoœci oko³o 3300 z³, aparat fotograficzny marki Olympus wartoœci oko³o 100 z³, telefon komórkowy Motorola oraz inne drobne przedmioty. ¹czna wartoœæ strat poszkodowany oszacowa³ na oko³o 3500 z³otych. W sprawie opisanych w³amañ i kradzie y postêpowania przygotowawcze prowadz¹ policjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP w Bochni. BOCHNIA i OKOLICE Nowi bocheñscy patroni Szpital Powiatowy w Bochni ma ju patronkê - b³ogos³awion¹ Martê Wieck¹. Tak zdecydowali radni podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu w Bochni. O nadanie patrona tej placówce wyst¹pi³a dyrekcja szpitala, argumentuj¹c i b³. siostra Marta s³u y³a chorym w³aœnie w Bochni. Ksi¹dz Stanis³aw Kowalik kapelan ego szpitala podczas sesji przywo³a³ yciorys b³. siostry Marty i mówi³, e jej praca i poœwiêcenie dla chorych z pewnoœci¹ mo e byæ Ÿród³em si³y dla wszystkich pracowników szpitala oraz wzorem jak pomagaæ drugiemu cz³owiekowi. Wypadek motocyklisty. W dniu 28 maja br. o godz w miejscowoœci Che³m na drodze K4, kieruj¹cy motocyklem Kawasaki 38-letni mieszkaniec Chorzowa, na skrzy owaniu dróg podj¹³ manewr omijania rzêdu pojazdów poruszaj¹cych siê w tym samym kierunku, które zatrzyma³y siê aby umo liwiæ wyjazd z drogi podporz¹dkowanej innemu kierowcy. Kieruj¹cy motocyklem nie zachowuj¹c ostro noœci doprowadzi³ do zderzenia z wyje d aj¹cym pojazdem. Na skutek zderzenia motocyklista dozna³ z³amania obojczyka. Uczestnicy wypadku byli trzeÿwi. Kieruj¹cy motocyklem nie posiada³ wymaganych uprawnieñ do kierowania tym pojazdem. Policja apeluje o rozs¹dek do rodziców nastolatków, którym zezwalaj¹ na kierowanie skuterami i motocyklami bez wymaganych uprawnieñ. Rodzice ponosz¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ za udostêpnienie kierowania pojazdem osobie nie posiadaj¹cej wymaganych uprawnieñ. Pojazd musi byæ tak e dopuszczony do ruchu i ubezpieczony. Samym nieletnim grozi odpowiedzialnoœæ przez S¹dem Rodzinnym i Nieletnich. Po imprezie do domu. 30 maja br o godz w Bochni, na obwodnicy miasta, policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Bochni zatrzymali do kontroli drogowej samochód Opel Astra jad¹cy w kierunku Krakowa. Ju po otwarciu drzwi by³o wiadomo, e samochodem podró uje osoba nietrzeÿwa, o czym zaœwiadcza³a mocna woñ alkoholu. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy pojazdem jecha³o Podczas beatyfikacji, która mia³a miejsce w 2008 roku, Marta Wiecka porównana zosta³a do Ojca Maksymiliana Kolbego, bowiem poœwiêci³a swoje ycie ratuj¹c ojca rodziny. Œwiadoma niebezpieczeñstwa podjê³a siê dezynfekcji pomieszczenia po chorej na tyfus plamisty. Nazajutrz pojawi³y siê objawy choroby. Zmar³a 30 maja 1904 roku. Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu radni pozytywnie zaopiniowali nadanie Specjalnemu Oœrodkowi Szkolno-Wychowawczego w Bochni imienia ks. Jana Twardowskiego. Oœrodek od pocz¹tku istnienia nie mia³ patrona. Warsztaty jêzyka niemieckiego Starostwo Powiatowe w Bochni wspólnie ze Stowarzyszeniem Partnerskim Bochnia Saarlouis oraz Partnerschaftsverein Saarlouis- Bochnia z Niemiec, przygotowa³o projekt pn. Warsztaty z jêzyka niemieckiego dla Partnerstwa Bochnia Saarlouis. Aktualnie przyjmowane s¹ wstêpne zg³oszenia do udzia³u w warsztatach, a organizatorzy zabiegaj¹ o pozyskanie niezbêdnych œrodków finansowych na ten cel. W warsztatach mog¹ wzi¹æ udzia³ doroœli mieszkañcy powiatu ego zainteresowani pog³êbianiem wiedzy o kulturze i regionie Saarlouis, którzy zadeklaruj¹ chêæ dalszego udzia³u we wspó³pracy partnerskiej miêdzy mieszkañcami Bochni i Saarlouis -równie nauczyciele jêzyka niemieckiego, studenci, a tak e m³odzie, która pos³uguje siê jêzykiem niemieckim na poziomie podstawowym. Celem tego projektu jest pog³êbienie wspó³pracy partnerskiej miêdzy mieszkañcami Bochni i Saarlouis mówi³ Starosta Jacek Paj¹k. Warsztaty jêzyka niemieckiego prowadzone bêd¹ przez wyk³adowców z Uniwersytetu w Saarbrucken: Wandê Ziaja Kiedroñ i Andree Schmidt, planowane s¹ w dniach od 16 do 20 sierpnia br. w godzinach od do w sali Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Konarskiego w Bochni. Zajêcia prowadzone bêd¹ w dwóch grupach po 15 osób, koszt wpisowego wynosi 25 z³otych. Uczestnicy otrzymaj¹ dyplom ukoñczenia warsztatów Ma³opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Zg³oszeñ mo na dokonywaæ w Biurze Promocji i Komunikacji Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Bochni do 30. lipca br. pod numerem tel.: 14/ lub mailowo: W razie wiêkszego zainteresowania, o uczestnictwie zdecyduje pierwszeñstwo zg³oszenia. Honorowy patronat nad warsztatami obj¹³ Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, dr Heinz Peters oraz Starosta Bocheñski Jacek Paj¹k. dwóch pijanych mê czyzn. Za sterami siedzia³ 21-letni mieszkaniec Rzeszowa, a tu obok o dwa lata starszy kolega z tego samego miasta. Badanie stanu trzeÿwoœci kieruj- ¹cego wskaza³o 1,8 promila alkoholu. Pasa er - w³aœciciel Opla - posiada³ w organizmie 2,4 promila alkoholu. Ze wstêpnych wyjaœnieñ wynika³o, e obaj wracali do domu z mocno zakrapianej imprezy, która mia³a miejsce w pobli u Rzeszowa. Niestety pomylili drogê i jechali w przeœwiadczeniu, e lada chwila dojad¹ do Rzeszowa. Przejechali wiêc blisko 200 km. Z policyjnych kartotek wynika, e kieruj¹cy nie po raz pierwszy jecha³ pijany. Przed trzema laty wpad³ ju w rêce stró ów prawa i S¹d wyda³ mu zakaz kierowania samochodami na okres 5 lat. Samochód nie posiada³ adnych uszkodzeñ wiêc prawdopodobnie nie bra³ udzia³u w adnym zdarzeniu po drodze. Auto trafi³o na parking strze ony, a gdzie spotkasz Bochnia: - targowisko miejskie, Plac Gazaris, Rynek - ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Trudna - ul Partyzantów, ul. Sk³adowa - Tesco, ul. Proszowska Nowy Wiœnicz: - Rynek i sklepy w okolicy Lipnica Murowana: - Rynek W ubieg³ym roku nauczyciele tej szko³y realizowali z uczniami cykl zajêæ pn. poszukiwanie autorytetów. W efekcie najczêœciej wskazywano kandydaturê ks. Jana Twardowskiego jako potencjalnego patrona tej szko³y. Przystêpuj¹c do wyboru osób wziêliœmy pod uwagê cechy, dokonania i ponadczasowe wartoœci reprezentowane przez naszego kandydata. Nie bez znaczenia pozostawa³ tak e fakt, e ks. Twardowski zwi¹zany by³ z dzieæmi, które wymagaj¹ szczególnej opieki - mówi³a Teresa Jaszczyñska dyrektor SOSW. Nabór wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach br. przeprowadza nabór wniosków z zakresu dzia³ania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw". Dzia³anie przeznaczone jest dla osób, które chc¹ podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub rozwijaæ ju prowadzon¹ i zatrudniaj¹ poni ej 10.pracowników. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ,00 z³. DZIA REKLAMY ZADZWOÑ tel b³¹dz¹cy imprezowicze do ego aresztu. Kieruj¹cemu grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 2. NietrzeŸwy kierowca busa. W dniu 31 maja br. o godz policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP w Bochni zatrzymali do kontroli drogowej busa marki Mercedes Benz przewo ¹cego osoby w ramach regularnej komunikacji publicznej, na trasie Dêbina Bochnia. Podczas badania stanu trzeÿwoœci, urz¹dzenie kontrolno-pomiarowe wskaza³o 0,7 promila alkoholu u kieruj¹cego. Nieodpowiedzialny kierowca zosta³ zatrzymany przez policjê w celu wytrzeÿwienia i doprowadzenia do Prokuratora Rejonowego w Bochni. Pasa erowie feralnego kursu, oko³o 10 osób, udali siê w dalsz¹ podró innym podstawionym przez przewoÿnika busem. NietrzeŸwemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 2. g³os

5 Nr 6 Czerwiec NOWY WIŒNICZ Mistrzowie ortografii wy³onieni! Dwa pierwsze etapy konkursu mia³y formê pisemn¹ - trzeci, to konkurs ustny. I. etap rozstrzygniêto 9 grudnia INFORMACJE IV. Konkurs Ortograficzny pt: Zostañ Mistrzem Ortografii! zosta³ ukoñczony - sk³ada³ siê z trzech etapów i adresowany by³ do uczniów klas IV-VI Szko³y Podstawowej w Królówce. ub. roku, w którym wziê³o udzia³ 46. uczniów. Do II. etapu z dnia br. zakwa- Moja Wersja Legendy Wiœnickiej W dniu 11 czerwca br., w wiœnickim zamku rozdano nagrody laureatom konkursu Moja wersja legendy wiœnickiej. Zadaniem uczestników by³o przygotowanie w³asnej wersji wiœnickiej legendy, w oparciu o legendy ju istniej¹ce. Organizatorem imprezy by³a Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Brzêkowskiego w Nowym Wiœniczu, a koordynatorem Iwona ukasik polonistka Zespo³u Szkó³ w Nowym Wiœniczu. Konkurs podzielony by³ na trzy kategorie: - wierszowana wersja legendy wiœnickiej, lifikowa³o siê 23. uczniów. Natomiast III. (koñcowy) etap zosta³ przeprowadzony br., a wziê³o w nim udzia³ 10. najlepszych z najwiêksz¹ iloœci¹ punktów. Uczestnicy III. etapu musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ zasad ortografii i rozwi¹zaæ: rebusy, zagadki ortograficzne, diagramy, lizaki ortograficzne, przys³owia z trudnoœciami ortograficznymi, ortograficzne zoo. Wyniki III. etapu: I. miejsce oraz tytu³: "Mistrza Ortografii" w Szkole Podstawowej w Królówce w roku szkolnym 2009/2010 zdoby³a Monika Mus (kl. VI A) II. miejsce Anna Goc (kl. VI B) III. miejsce Tomasz Komasa (kl. VI A) Foto z arch. UM Nowy Wiœnicz - scenariusz inscenizacji na podstawie legendy wiœnickiej, - komiksowa wersja legendy wiœnickiej. Nagrody i wyró nienia otrzymali uczniowie szkó³ podstawowych z ca³ej Polski. Laureatka II. miejsca - Nina Dudek napisa³a scenariusz legendy O wiœnickim zamku i Kasi piêknej dworce królowej Bony, który zosta³ wystawiony na deskach wiœnickiego zamku. Zaproszeni goœcie zwiedzili zamek, bibliotekê i ratusz. Foto z arch. UM Nowy Wiœnicz APANÓW Mistrzowie Polski w rzucie oszczepem! Adrian Banaœ zosta³ Mistrzem Polski Juniorów M³odszych w rzucie oszczepem, a Patryk Poradzisz Wicemistrzem Polski Juniorów podczas Mistrzostwa Polski Ludowych Zespo³ów Sportowych w Lekkiej Atletyce rozegranych 12 i 13 czerwca w Zamoœciu. W mistrzostwach wystartowa³o 7- miu zawodników ULKS Fajfer 2001 apanów: Adrian Banaœ, Patryk Poradzisz, Micha³ Michalak, Dawid Nowak, Dariusz Molek, ukasz Wrona i Marcin Kluba. Najlepszy okaza³ siê Adrian Banaœ rzucaj¹c oszczepem na 65m 43cm / trzeci wynik w Polsce/, dziêki któremu - W ramach konkursu pn. Kapliczka, Gmina apanów pozyska³a œrodki na renowacjê zabytkowej kapliczki œw. Jana Nepomucena w Grabiu. Kosztorys prac konserwatorskich opiewa na 18 tys. z³. Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego na renowacjê przeka e 8 tys. z³. Pozosta³e 10 tys. z³ pokryje Gmina apanów. - Dziêki dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego w ramach programu Ma³opolskie Remizy, Gmina apanów otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 40 tys. z³ na wykonanie boksu gara owego OSP w Tarnawie. Drugie tyle do³o y Gmina. - W ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostêpnych dla dzieci i m³odzie- y zakwalifikowa³ siê wniosek Gminy zdoby³ tytu³ Mistrza Polski w kategorii juniora m³odszego. Kontuzjowany Patryk Poradzisz wywalczy³ srebrny medal z wynikiem 58m 13cm. Gratulujemy! Urz¹d Marsza³kowski dotuje Foto z arch. UG apanów apanów na budowê boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w apanowie. Projekt bêdzie realizowany w bie ¹cym roku, a jego zakoñczenie przewidywane jest na grudzieñ. Projekt finansowany bêdzie w 50% ze œrodków Ministerstwa Sportu wysokoœci 168 tys. z³, pozosta³e 50% do³o y Gmina apanów. Foto z arch. UG apanów.

6 6 Czerwiec 2010 Nr 6 LIPNICA MUROWANA Rajskie Œwiêto Truskawki Urz¹d Gminy w Lipnicy Murowanej oraz Gminny Dom Kultury zapraszaj¹ mieszkañców gminy na Rajskie Œwiêto Truskawki Festyn odbêdzie siê w niedzielê 27. czerwca, na placu obok Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie. Rozpoczêcie zaplanowano na godzinê Na amatorów zabawy czeka szereg atrakcji, m.in.: wystêpy artystyczne przygotowane przez dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego oraz Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie. Dla m³odszych i starszych uczestników wyst¹pi Zespó³ Pieœni Raj oraz Orkiestra Dêta. Zawodnicy sekcji taekwondoo zaprezentuj¹ goœciom pokazy walk w ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ w wykonaniu przedstawicieli sekcji LZS Macierz. Podziwiaæ bêdzie mo na tak e wystêp Zespo³u Tañca Brzucha Raks Amar z Bochni. Przygotowano równie atrakcje dla najm³odszych, m.in. miasteczko zabaw i konkursy, a tak e loteriê fantow¹, której nagrodê g³ówn¹ ufundowa³ Krakowski Bank Spó³dzielczy oddzia³ Bochnia. Program: godz Rozpoczêcie. godz Wystêpy artystyczne: wystêp przedszkolaków z Rajbrotu, INFORMACJE wystêp uczniów i kapeli z Zespo³u Szkó³ w Rajbrocie, pokaz sprawnoœci i walki zawodników sekcji Taekwondo Macierz Lipnica Murowana, wystêp Stra ackiej Orkiestry Dêtej z Rajbrotu, wystêp zespo³u Raj z Rajbrotu, Zespó³ Tañca Brzucha Raks Amar z Bochni, M³odzie owy Zespó³ Muzyczny Kontakt z Lipnicy Murowanej. godz zespó³ AJAYU z Boliwii. godz zabawa taneczna z zespo- ³em Ax Band. Warsztaty filmowe - nowy nabór Przygoda z filmem - warsztaty filmowe dla dzieci i m³odzie y sposób na wakacyjn¹ nudê. W zwi¹zku z licznymi proœbami o przeniesienie terminu warsztatów filmowych, Miejski Dom Kultury w Bochni postanowi³ zorganizowaæ je w dniach 6-11 lipca 2010r., wg poni szej rozpiski godzinowej. Ponownie og³asza wiêc nabór na warsztaty. To ju trzecia edycja warsztatów filmowych dla dzieci i m³odzie y organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Bochni. MDK zaprasza wszystkich chêtnych do udzia³u w warsztatach. Wiedza i umiejêtnoœci zdobyte podczas zajêæ pozwol¹ na stworzenie filmów, które bêd¹ mog³y zostaæ zg³oszone do konkursu na film amatorski. W tym roku warsztaty poprowadz¹ Tomasz Dettloff i Igor Mo³odecki! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Koszt udzia³u w warsztatach: grupa 7-10 lat 20z³., grupa lat 20z³., grupa lat 40z³., grupa pow. 17 lat 40z³. Liczba miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany ze œrodków PISF. Program warsztatów: Grupa 1: 7-10 lat Grupa 2: lat Grupa 3:14-16 lat Grupa 4: pow.17 lat Przerwy w trakcie warsztatów dostosowane do mo liwoœci percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych. Wtorek Wprowadzenie: obraz filmowy, monta Kalendarz imprez 27 czerwca - Gminne Zawody Sikawek Konnych Lipnica Dolna/Stadion LZS Macierz zawody odnowionych sikawek konnych bêd¹cych w dyspozycji jednostek OSP z terenu gminy, festyn. w okresie wakacji: - Liga Pi³ki Siatkowej (czerwiec, lipiec, sierpieñ), rozgrywki comiesiêczne (Rajbrot/Orlik) dla uczniów gimnazjów, - Liga Ma³ych Orlików (czerwiec, lipiec, sierpieñ), pi³karskie rozgrywki comiesiêczne (Rajbrot/Orlik) dla uczniów (program w szczegó³ach dostosowany do grup wiekowych) Grupa Grupa Grupa 3 i 4 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff zadanie domowe: pomys³ na etiudê filmow¹. Œroda Wprowadzenie cd: scenariusz (program w szczegó³ach dostosowany do grup wiekowych) Grupa Grupa Grupa 3 i 4 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Czwartek Praca nad scenariuszem etiudy, obsada Grupa 1 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Grupa 2 prowadz¹cy: :re. Igor Mo³ojecki Grupa 3 prowadz¹cy: re. Igor Mo³ojecki Grupa 4 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Pi¹tek Zdjêcia do etiud Grupa 1 prowadz¹cy: re. Tomasz Dettlaff Grupa 2 prowadz¹cy: re. Igor Mo³ojecki Grupa 3 prowadz¹cy: re. Igor Mo³ojecki Grupa 4 prowadz¹cy: re. szkó³ podstawowych. - Wakacyjny Turniej Tenisa Sto³owego lipiec - Pó³kolonie letnie: zajêcia œwietlicowe, wycieczki, wyjazdy na basen dla dzieci i m³odzie y. 25 lipiec - Przegl¹d Piosenki Religijnej o Statuetkê Œw. Szymona - Lipnica Murowana/ Plac przed koœcio- ³em Œw. Andrzeja. 31 lipiec i 1 sierpnia - Dni Ziemi Lipnickiej 2010 Lipnica Dolna / Stadion LZS Macierz. Tomasz Dettlaff Sobota Monta zrealizowanych etiud Grupa Grupa Grupa 3 i 4 Niedziela Zakoñczenie warsztatów - Pokaz zrealizowanych etiud Igor Mo³odecki (1959) - scenarzysta, re yser. Ukoñczy³ filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagielloñskim oraz re yseriê na Wydziale Radia i Telewizji UŒ w Katowicach. Autor filmów dokumentalnych, reklam telewizyjnych, teledysków, spektakli teatralnych i filmu fabularnego. Zajmuje siê tak e dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ prowadz¹c miêdzy innymi warsztaty filmowe w Poznaniu Wielka przygoda z filmem pod patronatem UNESCO. Filmografia (wybór): Filmy dokumentalne "Ballada o smutnym malarzu" (1986): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Nagrody: Laur im. A. Munka - Sosnowiec, I Nagroda, Festiwal Publicystyka Bia³ystok. "Cicho, cicho, cichuteñko..." (1986): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Nagrody: Wyró nienie jury, Film poza Kinem Wroc³aw. "Towarzysze" (1990): scenariusz, re yseria. Nagrody: nominacja do nagrody Akademii Filmowej Studencki Oskar - Los Angeles. " Trwamy" (1991): scenariusz, re yseria. Nagrody: Nagroda publicznoœci Festiwal Filmów o Sztuce - Zakopane. "Zakazana mi³oœæ" (2001): scenariusz, re yseria. Nagrody: Dyplom honorowy, Krakowski Festiwal Filmowy. Indian Time (2003): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Zabierz mnie st¹d (2008): scenariusz, re yseria, zdjêcia. Nagrody: Srebrny Medal, The New York Festival 2008 Nowy Jork; Short List Prix Italia Teatry TV "Najzwyklejszy cud" (1992): re yseria. "Szczególnie ma³e sny (1994): wspó³autorstwo scenariusza, re yseria. "Bajkowy las" (1995): scenariusz, re yseria. "S³oneczko (1996): re yseria. "O ksiêciu Gotfrydzie... " (1997): re yseria. Muzyka Zaklêta w Drewnie DRWINIA Wójt odwo³any Tylko powódÿ opóÿni³a sesjê Rady Gminy podczas której zapad³a decyzja o odwo³aniu wójta Drwini - Andrzeja Kulara. Przypomnijmy: nietrzeÿwy wójt zosta³ zatrzymany w ub. roku na rowerze przez patrol policyjny. Badanie alkomatem wykaza³o 1,6 promila alkoholu. Wójta s¹d ukara³ grzywn¹, zakazuj¹c mu prowadzenia pojazdów przez okres dwóch lat. Dodatkowo s¹d nakaza³ wójtowi wp³aciæ na konto Szpitala Powiatowego w Bochni tysi¹c z³otych, z przeznaczeniem na leczenie ofiar wypadków drogowych. Wyrok dla "Tajemnicza noc" (1998): wspó³autorstwo scenariusza, re yseria. Film fabularny "Gdzie jesteœ Œw. Miko³aju?" (1996): scenariusz, re yseria. Nagrody: cztery g³ówne nagrody, w tym Grand Prix za najlepszy film festiwalu oraz nagroda dla najlepszego re ysera, Miêdzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci Ale Kino Poznañ; I nagroda, Miêdzynarodowy Festiwal Filmów Rodzinnych - Seul. Filmy reklamowe Cracow Trusts Young People (2004): wspó³autorstwo scenariusza, zdjêcia, re yseria. Nagrody: I nagroda za najlepszy film reklamowy europejskich metropolii, Miêdzynarodowy Konkurs Eurocities - Wiedeñ. Scenariusz filmowy Oni te maj¹ swoj¹ opowieœæ (2008) Nagrody: III miejsce, Ma³opolska Nagroda Filmowa Trzy Korony - Kraków. Ksi¹ ki Gdzie jesteœ Œw. Miko³aju? (2001), Wydawnictwo Prószyñski i S-ka S.A., Warszawa. Tomasz Dettloff: re yser i scenarzysta. Ukoñczy³ filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie oraz re yseriê na wydziale telewizyjno - filmowym w Katowicach (WRiTV UŒ). Zajmuje siê tak e dydaktyk¹ jest wyk³adowc¹ w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarz¹dzania i Komunikacji Spo³ecznej UJ gdzie prowadzi warsztaty filmowe. Dotychczas zrealizowa³: "Odwo³anie"/fab.tv.1989/, "Story"/ dok.1991-dyplom Honorowy na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometra owych w Krakowie,1991, Nagroda Jury Ewangelickiego/ INTERFILM/ na MFFK w Oberhausen,1992. Film kandydowa³ do Nagrody Amerykañskiej Akademii Filmowej w Los Angeles/Oskar dla filmu szkolnego/ oraz by³ prezentowany w konkursach g³ównych na miêdzynarodowych festiwalach filmów krótkometra owych w Monachium,Tel- Avivie, Uppsali,Namur. Film zosta³ wybrany przez Rainbow Films Foundation z Izraela do kolekcji najlepszych Ju po raz czwarty Ma³opolska Organizacja Turystyczna zaprasza do ws³uchania siê w Muzykê Zaklêt¹ w Drewnie, rozbrzmiewaj¹c¹ na Szlaku Architektury Drewnianej w Ma³opolsce. Na cykl tradycyjnie z³o y siê 12 koncertów. Dobieraj¹c zarówno miejsca, w których muzykujemy, jak i repertuar, organizatorom przyœwieca³a zasada ró norodnoœci. Cykl zainaugurowany zostanie koncertem plenerowym przy Koœciele pw. Œw. Leonarda w Lipnicy Murowanej, który odbêdzie siê w niedzielê 27 czerwca o godzinie 17.00, podczas którego zabrzmi¹ mazurki, ballady oraz etiudy wielkiego kompozytora w wykonaniu pianisty m³odego pokolenia Piotra Kosiñskiego. Jak co roku, wstêp na wszystkie koncerty jest bezp³atny! W czasie koncertów bêd¹ zbierane datki na rzecz trzech drewnianych koœcio³ów znajduj¹cych siê na Szlaku Architektury Drewnianej w Ma³opolsce, które uleg³y zniszczeniu podczs majowo - czerwcowej powodzi. wójta nie by³ surowy, bo s¹d wzi¹³ pod uwagê: skruchê sprawcy, wczeœniejsz¹ niekaralnoœæ oraz dobr¹ opiniê w œrodowisku lokalnym. Wyrok siê uprawomocni³. Du o siê mówi o nastêpcy wójta. Mia³by nim byæ obecny zastêpca sekretarz gminy Stanis³aw Odrobina lub radna powiatowa Joanna Solak, która nie uchyla siê przed startem na ten urz¹d. To stanie siê mo liwe dopiero na jesieñ. Do tego czasu gmin¹ porz¹dzi komisarz, którego poznamy prawdopodobnie jeszcze w tym miesi¹cu. na œwiecie filmów studenckich. W 1992 Nagroda Wojewody Katowickiego za wk³ad w rozwój filmu dokumentalnego. Film przedstawiany na licznych prezentacjach w zestawie najlepszych filmów szko³y katowickiej m.in. w ramach MFFK w Krakowie, na festiwalu w Kazimierzu i innych. W 2005 roku przypomniany w cyklu TVP Uwierz w dokument prezentuj¹cym najciekawsze dokonania w dziedzinie filmu dokumentalnego. Kolejne filmy to: "Tajemnica szkolnego dzwonka" /fab.tv-1993/. (dla agencji teatr.tv.), prezentowany na festiwalach filmowych w Poznaniu i Isfahanie, Spotkanie nad morzem /fab.tv- 1994/. (dla agencji teatr.tv.), prezentowany w ramach fest. w Poznaniu, Szara ró a /fab.tv 1997/(j.w.), Oleœ /fab.k.m. 1998/, Ogieñ i miecze /dok. 1999/, Sens wed³ug Edwarda /dok.2003/, prezentowany w ramach konkursu na MFFK w Krakowie w 2004 oraz Festiwalu Filmów Optymistycznych we Wroc³awiu, Pan Stefan w s³u bie ludzkoœci /dok.2006/, prezentowany w ramach konkursu na: MFFK w Krakowie w 2006, Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wroc³awiu, 2006, Festiwalu Filmów Optymistycznych Happy End Fest, w Rzeszowie, 2006, nagroda za najlepszy film-reporta na X Przegl¹dzie Telewizyjnych Progr. Gosp. BAZAR w Poznaniu, 2006, Nagroda Prezesa Zarz¹du TVP S.A. za w/w Przegl¹d.,2006, Scenariusze filmów fab. na zlecenie Agencji Prod. Teatralnej i Filmowej TVP: (scenariusze zamówione przez agencjê lub ujête w planach produkcyjnych) Walkstory /1993/, Albert i Œmieræ /1995/, Prawdziwy bohater /1996/ Gapa /1999/ Potwór /2002/* O czym myœlisz? /2007/* Jest równie autorem cyklicznych programów telewizyjnych: I ty mo esz zostaæ,(fabularyzowany, edukacyjno-dokumentalny program dla dzieci) Szlachetne zdrowie ( edukacyjno-dokumentalny) Ars organi -(Sztuka organmistrzowska w Polsce) dla TVP Polonia

7 Nr 6 Czerwiec Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³. - rata 291 z³ z³. - rata 582 z³ z³. - rata 1165 z³. Rrsp 7,08%rocznie - bez zaœwiadczeñ TARNÓW tel KRAKÓW tel , Bezp³atne og³oszenia Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, wielickiego, ego i suskiego. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: lub skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie SPRZEDAM NIERUCHOMOŒCI Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 29a w Borzêcie k/myœlenic z domem ca³orocznym 40m2+media cena do negocjacji. - tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 17 arow¹ w Wysokiej ko³o Jordanowa, Rabki. Blisko gaz, wodoci¹g, pr¹d. Piêkny widok na góry, las. Dzia³ka w kszta³cie prostok¹ta na p³askim terenie. Do drogi asfaltowej 80 m. Cena do uzgodnienia. Telefon , Sprzedam dom z dzia³k¹ w Su³kowicach. Pow dzia³ki 25 ar, pow. domu 160 mkw.cena 550tyœ do negocjacji Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 14a w Zakliczynie. Na dzia³ce woda, pr¹d z licznikiem, w pobli u szko³a, sklep Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Trzebienicach (gmina Go³cza) 50m2, wysoki parter, nas³onecznione, doprowadzony gaz ziemny, nowa instalacja elektryczna, 2 piwnice, pomieszczenie gospodarcze, ogródek, dzia³ka 10a. Niskie koszty utrzymania! Cena 140 tyœ. z³. - Tel: Sprzedam mieszkanie 28m2. Pokój, jasna kuchnia, ³azienka, przedpokój. Bochnia ul. BrzeŸnicka III piêtro. G³os Bocheñski ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków 135tys. z³ Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Raciborsku. 12 arów. Uzbrojona. W zacisznej i ³adnej okolicy. Poza terenami zalewowymi i osuwiskowymi za ar Sprzedam Uzbrojon¹ dzia³kê budowlan¹ z aktualnym WZ 57 a. Mo liwoœæ budowy 1-5 domów. PROSZOWICE-CZAJÊCZYCE przy trasie Proszowice Koszyce (na wzniesieniu, widokowa) Posiadam tak e dzia³kê roln¹ 55a ko³o Szreniawy (przy m³ynie). Ceny bardzo atrakcyjne-w³aœciciel na sta³e przebywaj¹cy za granic¹ Sprzedam mieszkanie w Krakowie na Salwatorze- 38m,cena z³. - Ok. Bochni-Nieszkowice W.Sprzedam 6 dzia³ek budowl. o pow.11 i 12a, pr¹d, gaz, woda, dojazd asfalt, warunki zabudowy mieszk.-cena 6500z³/a.Na jednej dzia³ce podpiwniczony dom drew.mur. do remontu,70m2,pr¹d,gaz,woda w dzia³ce w cenie z³ wraz z dzia³k¹.tel , , LIBI - sprzedam grobowiec 2 osobowy (piwnicê)na cmentarzu parafialnym przy ul.oœwiêcimskiej Sprzedam dom w centrum Rzezawy (ko³o Bochni) na dzia³ce 11-arowej wraz z budynkiem gospodarczym oraz dzia³kê 12-arow¹ pod zabudowê. Dzia³ki uzbrojone, pr¹d, gaz, woda, kanalizacja ***DO SPRZEDANIA*** dzia³ka us³ugowa w Za³ê u (gmina Wolbrom)o pow m2, uzbrojona w wodê i pr¹d. Idealna pod handel: warsztat samochodowy, JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu INFORMACJE pieczarkarnia, inne us³ugi. Na dzia³ce znajduj¹ siê budynki gospodarcze. Do dzia³ki biegnie droga asfaltowa. Przepiêkna okolica! Dzia³ka le y przy rzece oraz posiada w³asny staw Sprzedam Wadowice 94m z³, piêkne 4pokojowe mieszkanie, po generalnym remoncie, nowe okna, p³ytki hiszpañskie, ostatnie piêtro w bloku, widok na góry z balkonu Wadowice 94 m2 sprzedam, piêkne 4pokojowe, po generalnym remoncie, nowe okna, p³ytki hiszpañskie, cena z³ Do sprzedania drewniany domek z dzia³k¹ ok. 40a w piêknej okolicy Makowa Podhalañskiego, idealne miejsce na wypoczynek. Dom posiada wodê ze studni, kanalizacje, pr¹d. Œwie o wykonana ³azienka. Cena do uzgodnienia lub , mail: Sprzedam 20a budowlane, nad Zalewem Dobczyckim w Drogini Sprzedam dzia³kê 30 arow¹ w Brzezowej/okolice Dobczyc!Po³o ona w spokojnym miejscu blisko jeziora!bardzo ³adna cicha okolica!!! Sprzedam dzia³kê 11 arow¹ budowlan¹ na obrze ach Bochni.Media w zasiêgu. adna cicha okolica, atrakcyjna cena Chrzanów; sprzedam lokum w centrum miasta do generalnego remontu (30m2+wc+piwnica)pod dzia³alnoœc gospodarcz¹ na przeciwko Wodociagów Chrzanów; sprzedam dzia³kê 5,5 ara przy ul. Œwiêtokrzyskiej, II-ga linia zabudowy, media Sprzedam mieszkanie na osiedlu Solna Góra. 48m kw., 3 pokoje, 3 piêtro. tel Nowy Wiœnicz, Zalipie - gruz dowolna iloœæ przyjmê K³aj - sprzedam dzia³kê budowlano-us³ugow¹ 33 ary Sprzedam dzia³ki budowlane uzbrojone w Bieñkówce (Sucha Beskidzka) od 10 do 20 arów Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 ar po³ozon¹ w Su³owie ko³o Wieliczki. Cena: za ar Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ 29a w Borzêcie k/myœlenic z domem ca³orocznym 40m2+media cena do negocjacji. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Bochni ul Spiska (okolice ul. Witosa) 10,8ar cena: 9 tys/ar Sprzedam dzia³ki rolne i leœne w miejscowoœci Osielec, miêdzy Makowem Podhalañskim a Jordanowem powiat suski, o ca³kowitej powierzchni 135 narów. Cena ok. 100 tys z³ UWAGAAAA!!! Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 8,48 ar. po³o on¹ w Jordanowie w okolicy Oœrodka Wczasowo Rekreacyjnego Strumyk (dawniej Astra ). Tel. kontaktowy: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Suchej Beskidzkiej o powieszchni 5,6 ara uzbrojona w wodê i pr¹d. Po³o ona w spokojnym miejscu bilsko centrum, szko³, przedszkola itp. Cena do uzgodnienia Tel WYNAJMÊ Do wynajêcia: lokal handlowo- us³ugowy do adaptacji o pow. 170m2, przy g³ównej ulicy w Miechowie, cena: 5100z³ netto lub Centrum Miechowa: do wynajêcia lokal o pow. 55m2, do zagospodarowania pod mieszkanie, biuro, pomieszczenie us³ugowe, cena: 900z³ netto - / Do wynajêcia! Lokal handlowy o pow. 70m2, w Miechowie, przy g³ównej ulicy. Cena: 2500z³+ VAT Do wynajêcia dom 70m2 wodkan co i gaz AZANY k/wieliczki - tel mail Pilnie poszukujê mieszkania lub domu co najmniej 3 pokojowego w Bochni lub okolice, mo e byæ do remontu. Proszê dzwoniæ o ka dej porze Poszukujê mieszkania do wynajêcia w Wadowicach, od lipca ( 1 lub maksymalnie 2 pokoje). Osoba pracuj¹ca M³ode, spokojne, pracuj¹ce ma³ eñstwo pilnie poszukuje mieszkania lub piêtra domu do wynajêcia w Krzeszowicach na d³u szy okres czasu. Najlepiej umeblowane Ogólnopolska firma poszukuje lokali na dzia³alnoœæ spo ywcz¹ ( od 70 m2 do 120 m2).d³ugoletnia umowa,rynkowy czynsz.bardzo korzystne warunki wspó³pracy. - Letnie Mistrzostwa Okrêgu Ma³opolskiego Zakoñczy³y siê letnie mistrzostwa, w których 32 medale, w tym a 20 tytu³ów mistrzowskich, zdoby³a ekipa ego P³ywaka podczas Letnich Otwartych Mistrzostw Okrêgu Ma³opolskiego M³odzików lat, zorganizowanych w dniach 12 i 13 czerwca na Krytej P³ywalni im. Jana Kota w Bochni. To bardzo dobry wynik zawodników T.S. P³ywak, którzy w statystyce medalowej Mistrzostw Okrêgu zwyciê yli dwukrotnie: w kategorii 13-latków zdobyli 15 medali, w tym 11 z³otych, a w kategorii 10-latków 12 medali, w tym 5 z³otych. Wynik to imponuj¹cy, zw³aszcza e sekcja liczy³a zaledwie 12. zawodników (dla porównania najliczniejsza grupa MKS Jordan Kraków a 90!). W zawodach wystartowa³o w sumie 245 p³ywaków z ca³ej Ma³opolski (18 klubów) i zeœl¹ska (1 klub). Bocheñska ekipa wyst¹pi³a w sk³adzie: w kategorii 13 lat: Anna Ca³ka, Klaudia Jaœkiewicz, Patrycja Œwiderska, Urszula Michalczyk w kategorii 12 lat: Anna Kozik, Anna Ruga³a w kategorii 11 lat: Wiktoria Œwiderska w kategorii 10 lat: Jakub Ca³ka, Wiktor Kocot, Andrzej Michalczyk, Izabela Krzyszkowska, Marika M³ynarska. Szczegó³owe wyniki wszystkich zawodników mo na obejrzeæ na stronie w zak³adce zawody Poszukujê pilnie ma³ego mieszkania 1 lub 2 pokojowego)do wynajêcia w Proszowicach lub S³omnikach / Wynajmê mieszkanie M-3 w Suchej Beskidzkiej z pe³nym wyposa eniem, blisko centrum, dla rodziny lub studentów lub DO WYNAJÊCIA mieszkanie jednopokojowe, w pe³ni umeblowane z jasn¹ oddzieln¹ kuchni¹ - równie umeblowan¹ i wyposa on¹ w kuchenkê i lodówkê - oraz ³azienk¹ z kabin¹ prysznicow¹. Na parterze. Dostêpne od M³ode ma³ eñstwo z dzieckiem poszukuje domku do wynajecia lub za opiekê, okolice Wieliczki. Wynajmê w Gdowie piêtro domu z osobnym wejœciem. Do dyspozycji; dwa pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, spi arnia, balkon KUPIÊ Kupiê dzia³kê w Bochni lub bezpoœredniej okolicy z mediami 6 do 12 arów Pilnie kupie mieszkanie 2-3 pokojowe (moze byc do remontu), w Bochni. Minimum 55m. - tel Kupiê dzia³ke budowlan¹ w Osielcu. lub roln¹ blisko domów z mo liwoœæi¹ przekszta³cenia na budowlan¹. Lub w miejscowoœæiach s¹siaduj¹cych tylko po godz,18. - okrêgowe. Warto podkreœliæ, e sztafeta dziewcz¹t ego klubu z rocznika 97 by³a bezkonkurencyjna na dystansach: 4 x 50m stylem zmiennym, 4 x 100m stylem dowolnym i 4 x 50m stylem dowolnym - trzykrotnie zdobywaj¹c I. miejsce. W klasyfikacji generalnej T.S. P³ywak Bochnia tryumfowa³ w kategorii 10-latków, zaœ w kategorii 13-latków klub zaj¹³ miejsce III., a w kategoriach 11 i 12- latków bochnianie zajêli dwukrotnie miejsce ósme. Puchary i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Bochnia dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Bochni przypad³y rodzeñstwu Andrzejowi i Urszuli Michalczyk. Organizatorami Otwartych Mistrzostw Okrêgu Ma³opolskiego byli: Ma³opolski Okrêgowy Zwi¹zek P³ywacki, Kryta P³ywalnia im. Jana Kota w Bochni oraz Akademia Sportów Wodnych WODNIK. Wspierali zawody: Burmistrz Miasta Bochnia, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Segafredo Zanetti Poland, Kropla Beskidu i Soki Cappy. To jedna z ostatnich imprez koñcz¹cych obecny sezon p³ywacki. Przed zawodnikami pozosta³y jeszcze dwa najwa niejsze starty: na Mistrzostwach Polski 12-latków w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim oraz wyjazd do Gorzowa Wielkopolskiego na Mistrzostwa Polski 13-latków. Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S³owacka G³os Bocheñski Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Bernard Szwabowski. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Bocheñski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Program Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S³owacka jest kontynuacj¹ realizowanego w latach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska Republika S³owacka. G³ównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie wspó³pracy polsko-s³owackiej, dziêki której mo liwy bêdzie trwa³y rozwój obszaru przygranicznego. Szczególnie wa ne jest tu: wspieranie rozwoju partnerskiej wspó³pracy polsko-s³owackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadz¹cej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiêkszenia jego dostêpnoœci i atrakcyjnoœci dla mieszkañców, inwestorów i turystów, promowanie partnerskiej wspó³pracy polsko-s³owackiej na rzecz trwa³ego rozwoju spo³eczno-gospodarczego, kulturalnego i œrodowiska w polskos³owackim regionie przygranicznym, promowanie inicjatyw lokalnych i nawi¹zywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizacjê mikroprojektów opartych na dzia³aniach typu ludzie dla ludzi. Obszar wsparcia Programu obejmuje jednostki terytorialne po obu stronach granicy. Po stronie polskiej s¹ to trzy podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowos¹decki, kroœnieñsko-przemyski oraz cztery powiaty (NUTS IV): pszczyñski (w podregionie centralnym œl¹skim), oœwiêcimski (w podregionie krakowskotarnowskim), rzeszowski i powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim). Z kolei po stronie s³owackiej s¹ to dwa regiony (kraje) graniczne ( NUTS III): Žilinský, Prešovský. O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê: jednostki samorz¹du terytorialnego, ich zwi¹zki i stowarzyszenia, jednostki administracji ustanowione przez pañstwo lub samorz¹d w celu zapewnienia us³ug publicznych, organizacje pozarz¹dowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Wspó³pracy Terytorialnej. Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika S³owacka jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz wspó³finansowany przez partnerów i uczestników krajowych. ¹czny bud et programu w latach wynosi Euro, w tym œrodki EFRR to 157, Euro. Wysokoœæ alokacji polskiej œrodków EFRR wynosi 85,9 mln EUR. Ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego polscy partnerzy mog¹ uzyskaæ dofinansowanie w wysokoœci do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Œrodki EFRR bêd¹ przekazywane w postaci refundacji. Priorytety Programu Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej - rozwój polskos³owackiej wspó³pracy partnerskiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, ukierunkowanej na integracjê przestrzenn¹, bezpieczeñstwo, lepszy dostêp do atrakcji dla mieszkañców, inwestorów i turystów. Priorytet 2: Rozwój spo³ecznogospodarczy - promowanie polskos³owackiej wspó³pracy partnerskiej dla zrównowa onego spo³eczno-ekonomicznego, œrodowiskowego i kulturalnego rozwoju terenów pogranicznych Polski i Republiki S³owackiej. Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) - promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizacjê mikroprojektów opartych na dzia³aniach ludzie dla ludzi. Priorytet 4: Pomoc techniczna zapewnienie wdro enia, zarz¹dzania, promocji, monitoringu i kontroli programu.

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w z dnia 30 listopada 2011

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/89/2011 Rady Powiatu w z dnia 22 czerwca 2011 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2011 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7 Bilety z Warszawską Kartą Rodziny ulgowy ulgowy z Warszawską Kartą Rodziny dla niepełnosprawnych 70 min (40 min + 30 min na przebranie) poranny (ostatnie wejście godz. 9.20) Cennik Usług Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo