ORganizatorzy. sponsor GENERALNY. Sponsorzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORganizatorzy. sponsor GENERALNY. Sponsorzy:"

Transkrypt

1

2 ORganizatorzy sponsor GENERALNY Sponsorzy: sponsorzy wspierający:

3 Wstęp i spis treści R SG A C th u l h u LIT ER AT U A R R PG W O R K MP UT E I LARP GRY KO KI KOMIK S IAN RC HO KA R R, O E P LAN SZÓWKI B ITE W NI A Drodzy Uczestnicy, Drogie Uczestniczki! Nadeszła Avangarda X. Jesteśmy razem już jedenaście lat. Dziesięć Avangard, sześć ZjAv i Polcon to efekt pracy kolejnych grup (a nawet pokoleń!) koordynatorów, gżdaczy i Was samych. Mamy przyjemność zaprosić Was na rozbudowane Dni Nauki, na liczne prelekcje, turnieje, larpy i sesje. Serdecznie dziękujemy osobom, dzięki którym Avangarda może się odbyć zaproszonym gościom, zaangażowanym członkom Stowarzyszenia, gżdaczom, prowadzącym punkty programu i sponsorom. Na szczególnie uznanie zasługują ci najwytrwalsi, z którymi współpracujemy już przez ponad dekadę. Bawcie się dobrze, korzystajcie z tego, co dla Was przygotowaliśmy i razem rozpocznijmy następną dekadę naszych konwentów. Spotykajmy się przez kolejnych dziesięć lat! W imieniu wszystkich organizatorów Avangardy koordynatorzy główni Artur Olchowy i Mateusz Seroczyński koordynator programowy Andrzej Pierzchała 1

4 2

5 Regulamin Konferencji Międzynarodowy Konwentu Miłośników Fantastyki AVANGARDA X i Dni Nauki Politechniki Warszawskiej 1. Konferencja Międzynarodowy Konwent Miłośników Fantastyki Avangarda X, zwana dalej Konwentem, oraz Dni Nauki Politechniki Warszawskiej, zwane dalej Dniami Nauki, ma miejsce w dniach 6-9 sierpnia 2015 roku. 2. Konwent odbywa się na terenie Politechniki Warszawskiej. a) Gmach MiNI PW (Dni Nauki i Konwent) a) Gmachy IŚ (Konwent) b) Szkoła Noclegowa (Konwent) Na terenie Konwentu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach: od 16:00 w czwartek 6 sierpnia do 16:00 w niedzielę 9 sierpnia. Właściciele akredytacji jednodniowych mogą przebywać na terenie Konwentu do godz. 23:59 w dniach 6-8 sierpnia oraz w przypadku akredytacji niedzielnych do zakończenia Konwentu. 3. Głównym organizatorem Konwentu jest: Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki AVANGARDA ul. Armii Krajowej 5/42, Grodzisk Mazowiecki KRS , REGON , NIP Głównym Organizatorem Dni Nauki jest Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Avangarda, zwane dalej Stowarzyszeniem. 4. Konwent jest wydarzeniem o charakterze niekomercyjnej konferencji kulturalno-naukowej. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu i/lub innej działalności Stowarzyszenia, zgodnej z jego statutem. Członkowie Stowarzyszenia, zwani dalej Organizatorami, oraz wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem, zwani dalej Obsługą Konwentu, pracują społecznie. 5. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą wziąć osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp, które przebywają na terenie Konwentu na ustalonych przez Organizatorów warunkach. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Konwentu mogą przebywać pracownicy instytucji, w których się on odbywa, na zasadach określonych indywidualnie przez Organizatorów. 6. Zgodę na udział w Konwencie można uzyskać od Organizatorów lub upoważnionego członka Obsługi Konwentu na stanowisku akredytacyjnym po spełnieniu następujących warunków: a. wylegitymowanie się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, b. przekazanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza akredytacyjnego, którego treść znajduje się w załączniku nr 1, c. w przypadku osób poniżej 18 roku życia przekazanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, której treść znajduje się w załączniku nr 2, REGULAMIN d. uiszczenie składki akredytacyjnej, chyba że Uczestnik chce wziąć udział jedynie w bezpłatnej części Konwentu. e. udział w Dniach Nauki jest bezpłatny i wiąże się z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu. 7. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 8. Osoby, które uzyskały zgodę na uczestnictwo w części bezpłatnej Konwentu, mogą przebywać wyłącznie w Gmachu MiNI i na terenie otwartym pomiędzy innymi budynkami Konwentu. 9. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w Konwencie jest numerowany identyfikator. Należy go podpisać imieniem i nazwiskiem (oraz pseudonimem, jeśli taka jest wola uczestnika) i nosić w widocznym miejscu. Należy go pokazywać na każde wezwanie Organizatorów, Obsługi Konwentu lub pracowników ochrony Politechniki Warszawskiej (Straży Akademickiej) oraz pracowników instytucji, na terenie których odbywa się Konwent. 10. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacyjnym. Nowy identyfikator zostanie wydany po ponownym uiszczeniu opłaty akredytacyjnej. W wypadkach indywidualnie określanych przez Organizatorów ponowna opłata może zostać obniżona lub wycofana. 11. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu ze zdjęciem), zgodnie ze wzorem formularza akredytacyjnego w załączniku nr 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób przebywających na terenie Konwentu oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Uczestnik ma prawo żądania usunięcia swoich danych z bazy, jednak może to skutkować usunięciem z terenu Konwentu. 12. Każdy Uczestnik na czas przebywania na terenie Konwentu powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 13. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii i materiałów audiowizualnych promujących Konwent, na których będzie występował jego wizerunek. 14. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Konwentu decyzją Organizatorów. Nie otrzymują one zwrotu składki akredytacyjnej oraz zostaje im odebrany identyfikator, a fakt ten jest odnotowywany w bazie danych Uczestników. 15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy, Straż Akademicka i Obsługa Konwentu. 3

6 4 REGULAMIN 16. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz umieszczania oraz rozdawania materiałów reklamowych, w tym plakatów, vlepek, ulotek oraz innych. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów, a ich dystrybucja odbywa się jedynie za ich pośrednictwem. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na rozpowszechnianie, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której zostały przyklejone. 17. Dla każdego budynku będącego terenem Konwentu zostaną wyznaczone godziny, w jakich można przebywać na jego terenie. Niektóre budynki będą zamykane na noc nie będzie możliwe wchodzenie i wychodzenie bez zgody Organizatorów. Godziny dostępności poszczególnych budynków zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone w widocznych miejscach. 18. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne zagrożenie dla dóbr osobistych i materialnych uczestników. Dotyczy to w szczególności: - broni białej - broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy) - broni palnej - broni pneumatycznej, np. ASG, paintball - replik broni - środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych - materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych - gazu obronnego, pałek 19. Jeżeli przedmioty, o których mowa w punkcie 18, są potrzebne do przeprowadzenia programu (pokazy, larpy), należy zgłosić ten fakt Organizatorom. Zostaną one złożone do depozytu i udostępnione na czas trwania danej atrakcji, podczas której muszą być pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu konwentu, zażądać odpowiedniego ich zabezpieczenia lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych. 20. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz posiadania i stosowania jakichkolwiek nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym oraz narkotyków. Obowiązuje także całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych oraz narkotyków. Łamanie tych zakazów będzie skutkowała zutylizowaniem substancji oraz dyscyplinarnym usunięciem z terenu konwentu. 21. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz stosowania otwartego ognia (świeczek, pochodni, ognisk itd.) i palenia wyrobów tytoniowych, poza wyznaczonymi miejscami. 22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. 23. Na Konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania sali na klucz, z wyjątkami ustalanymi indywidualnie przez Organizatorów. 24. Wszyscy Uczestnicy, Organizatorzy i członkowie Obsługi Konwentu są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie będą usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa. 25. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników Konwentu ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom. 26. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, zachowania czystości i sprzątania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów, Obsługi Konwentu i pracowników instytucji, na terenie których odbywa się Konwent. 27. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby osób przebywających w poszczególnych salach. 28. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem zakaz wstępu, przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania ciągów komunikacyjnych. Do niektórych pomieszczeń wstęp mają jedynie osoby upoważnione przez Organizatora. 29. Do sali odpowiednio oznaczonych nie wolno wchodzić w obuwiu, które może zaszkodzić nawierzchni (dotyczy to w szczególności hal sportowych). 30. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów-przewodników. 31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Konwentu. 32. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji. 33. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatorów na policję. 34. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy. 35. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, Obsługę Konwentu i Organizatorów. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

7 REGULAMIN 5 Uzupełnij poniższy los i wrzuć do urny na stoisku Rebel (2 piętro gmachu IŚ) Można wrzucić tylko jeden los na osobę. By wygrać, trzeba być obecnym w trakcie losowania, inaczej nagroda przepada i losowana jest kolejna osoba.

8 6 REGULAMIN

9 Jak przetrwać na konwencie? Witamy na Avangardzie X! Przed Wami cztery intensywne dni wypełnione wieloma godzinami rozmaitych atrakcji. Przed rozpoczęciem konwentowania radzimy zająć miejsca do spania. W drodze do szkoły noclegowej, lub kiedy kwestie związane z noclegiem i bagażem będziecie mieli już za sobą, polecamy poświęcić chwilę na przejrzenie informatora - przede wszystkim ostatnich stron, na których są mapki. Na wstępie radzimy także pozaznaczać w tabeli programowej atrakcje, które Was interesują. Zagospodarowanie czasu jest oczywiście kwestią indywidualną możemy tylko zapewnić, że jeśli przyjechaliście w dobrym nastroju na świetną zabawę, nie zawiedziecie się. Szkoła noclegowa W tym roku darmowe noclegi dla uczestników udostępnione są w wygodnie zlokalizowanym Centrum na Pięknej, ul. Piękna 24/26. Dojście z terenu konwentu powinno zająć maksymalnie 10 min mapka z trasą znajduje się na końcu informatora. Alkohol Na terenie konwentu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Jesteśmy w tym zakresie bardzo restrykcyjni i naprawdę nie liczcie na tolerancję. Dotyczy to zarówno spożywania, jak i bycia pod wpływem. Spożywanie alkoholu na terenie konwentu oznacza złamanie regulaminu, a konsekwencją tego będzie usunięcie z terenu wydarzenia bez zwrotu składki akredytacyjnej. Przyłapanie osoby nieletniej na spożywaniu alkoholu na terenie Avangardy X zaskutkuje poinformowaniem rodziców lub opiekunów prawnych. Co robią gżdacze? Jak zostać członkiem obsługi? Gżdacze (członkowie obsługi konwentu) wyręczają organizatorów w zadaniach, których oni sami nie mogą wykonać z racji ograniczeń uniemożliwiających multilokację. Pomagają w pracach biurowych, roznoszeniu wody czy utrzymywaniu porządku. Swoją pracę, tak samo jak wszyscy tworzący Avangardę, wykonują na zasadzie wolontariatu, co sprawia, że należy im się jeszcze większy podziw. Gżdacze otrzymują specjalny t-shirt oraz możliwość zwrotu części bądź całości składki akredytacyjnej, ubezpieczenie NNW, a także specjalne pomieszczenie, w którym mogą odpocząć GżdaczRoom. Do pomocy przy Avangardzie X zgłosiło się ponad 80 gżdaczy. W tym miejscu jeszcze raz chcielibyśmy im podziękować to właśnie dzięki Wam może odbyć się Avangarda! Chcecie dołączyć do tej zacnej ekipy, a wcześniej tak jakoś nie wyszło? Prosimy o udanie się do GżdaczRoomu znajduje się on w sali 225 na drugim piętrze budynku IŚ. Zanim to uczynicie, musimy jednak ostrzec, że kto raz zostanie gżdaczem, często zostaje nim na co najmniej kilka kolejnych lat. Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie? PORADNIK KONWENTOWICZA Nocne życie Avangardy Punkty programu odbywające się w MiNI kończą się o 22. Co można uczynić z wolnym czasem po wybiciu tej godziny? Przede wszystkim skorzystać z olbrzymiego, czynnego całodobowo GamesRoomu znajdującego się w IŚ oraz z możliwości rozgrywania nocnych sesji RPG kilka pięter nad GR. Jeśli jesteście zainteresowani zorganizowanymi atrakcjami, radzimy jeszcze raz sprawdzić tabelę programową, poświęcając tym razem szczególną uwagę działowi LARP część gier odbywa się w godzinach nocnych. Jedzenie W bezpośredniej okolicy Avangardy znajduje się wiele punktów gastronomicznych od fast-foodów, poprzez pizzerie i lokale z kuchnią azjatycką, na dobrych restauracjach kończąc. Moglibyśmy zamieścić w tym miejscu ich listę, ale wystarczy wyjść na plac Politechniki, żeby je zobaczyć. Dokładniejsze lokalizacje miejsc, w których można zjeść ciepły posiłek, znajdują się na mapach umieszczonych na ostatnich stronach informatora. Zapraszamy też do skorzystania z oferty zaproszonych specjalnie na Avangardę X food trucków, znajdziecie je w przestrzeni między budynkami IŚ i MiNI. Skąd czerpać informacje? Podstawowym źródłem informacji o Avangardzie jest broszura, którą właśnie czytacie. Jej uważna lektura umożliwia uzyskanie odpowiedzi na większość pytań, a znajdujące się w niej mapy ułatwią poruszanie się po terenie. Warto śledzić naszą stronę internetową - ava.waw.pl - gdzie będziemy publikować wieści docierające do nas w czasie konwentu, zamieszczać ogłoszenia czy zapraszać na szczególnie polecane atrakcje. Te same informacje znajdziecie też na wydarzeniu Avangarda X na Facebooku. Źródłem informacji mogą być również koordynatorzy, wyróżniający się z tłumu czerwonym kolorem służbowych koszulek. Prosimy jednak, żebyście mieli w pamięci, że każda z tych osób odpowiada za własny, określony fragment Avangardy, a dodatkowo może być zajęta obowiązkami. Kwestie towarzyskie Czy jesteśmy starsi, czy młodsi, czy na konwent przyjechaliśmy po raz pierwszy, czy na fandomie zjedliśmy zęby jesteśmy przede wszystkim miłośnikami fantastyki. Jesteśmy tu po to, aby się poznawać i świetnie bawić. Nie obawiajcie się rozpocząć rozmowy z kimś, kogo nie znacie, zadawać pytań prelegentom czy brać udziału w konkursach, sesjach RPG i LARPach. Na konwencie nie ma pań i panów (poza niektórymi gośćmi spoza fandomu) wszyscy zwracamy się do siebie na ty, używając ksywki bądź imienia (zwykle widocznych na identyfikatorze). To naprawdę umila życie i zbliża ludzi. 7

10 8 PORADNIK KONWENTOWICZA Bezpieczna Avangarda Konwenty w tym Avangarda są bezpiecznymi imprezami. Jednak na każdym wydarzeniu, które gromadzi setki osób, mogą się zdarzyć nieprzyjemne sytuacje. Nie spodziewamy się ich, ale jesteśmy na nie przygotowani.jeżeli spotkacie się z molestowaniem w dowolnej formie, kradzieżą, obrażaniem, nękaniem (fizycznym lub słownym) albo innym niewłaściwym zachowaniem, nie wahajcie się skontaktować z organizatorami, którzy udzielą Wam pomocy, a razie potrzeby wyciągną konsekwencje wobec odpowiedzialnej osoby. Zgłoszenia w takich sprawach odbiera koordynator ds. bezpieczeństwa, Marcin Kopczyński Żarcie na kółkach Żarcie Na Kółkach zrodziło się latem 2013 i miało być pomysłem jednorazowym, wakacyjnym w odpowiedzi na tętniące życiem tereny warszawskiej Wisły oraz gigantyczną popularność wozów z jedzeniem w naszym mieście. Realizacja tego projektu przerosła oczekiwania organizatorów oraz samych uczestników i spotkała się z tak ciepłym odbiorem oraz ogromną frekwencją gości, że projekt przerodził się w jedyny obecnie cykliczny event foodtruckowy. To właśnie dzięki tej inicjatywie podczas naszego konwentu będziecie mogli smacznie zjeść bez wychodzenia z kampusu Politechniki! Do Waszej dyspozycji podczas tegorocznej Avangardy będą następujące wozy: - California - Food Truck z jedzeniem prosto z Californi - Burger Na Kółkach - Food Truck z burgerami (wege też!) - Smoke BBQ - FoodTruck serwujący dania w stylu Midwest BBQ - Pan Francés - Grzanki francuskie Zapraszamy! Kontakt Pierwsza pomoc: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MINI): Sprawy prelegenckie, zniżki i zwroty Green Room. Pozostałe kwestie organizacyjne Org Room MINI. Wydział Inżynierii Środowiska (IŚ): Gry fabularne i larpy Punkt RPG Info (pierwsze piętro). Inne gry, kwestie organizacyjne Org Room IŚ (drugie piętro). Jeśli nie wiesz, dokąd się zgłosić, odwiedź Org Room MINI lub IŚ. Postaramy się pomóc. OFICJALNE KOSZULKI NA STOISKU KREATORIUM (Budynek IŚ, 2-gie piętro)

11 PORADNIK KONWENTOWICZA 9

12 10 PORADNIK KONWENTOWICZA

13 Z przyjemnością przedstawiamy gości, którzy pojawią się na tegorocznej, jubileuszowej Avangardzie. Dziękujemy im serdecznie za obecność, a wszystkich uczestników zapraszamy na prowadzone przez nich prelekcje i spotkania. Dr hab. inż. Przemysław Biecek (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska). Naukowo zajmuje się analizą i modelowaniem danych, zwłaszcza biologicznych i medycznych. Główny autor popularyzatorskiego bloga statystycznego SmarterPoland. Podczas Dni Nauki opowie o tym, jak patrzeć na miliardy cyferek i nie zwariować, jak statystyk może pomóc w leczeniu chorób oraz co ciekawego można wyczytać w powszechnie dostępnych danych. Dr hab. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski). Psycholog społeczny, jeden z redaktorów książki The Psychology of Conspiracy (Routledge, 2015), laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2014). Jego badania dotyczą stosunków międzygrupowych, uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji i dehumanizacji. Na Dniach Nauki postawi pytanie: czy na przemoc i nienawiść, które występują w grach i w internecie, można się odwrażliwić? Dr hab. inż. Piotr Bilski (Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Były prodziekan ds. dydaktyki w SGGW, laureat Nagrody Naukowej Polityki, kandydat w konkursie Popularyzator Nauki Jego praca habilitacyjna dotyczyła zastosowań sztucznej inteligencji w diagnostyce systemów analogowych. W ramach Dni Nauki również opowie o sztucznej inteligencji. Dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski). Pracownik Instytutu Anglistyki Wydziału Neofilologii UW, do niedawna prodziekan tego wydziału. Bada przede wszystkim kulturę i literaturę średniowiecza i renesansu oraz odwołania do dziedzictwa tych epok w czasach późniejszych, w szczególności w literaturze fantasy. Przygotowuje wystąpienie o związkach Świata Lodu i Ognia George a R.R. Martina z tradycją kroniki, a także prelekcję o średniowiecznym postrzeganiu przestrzeni. Dr Maria Błaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski). Absolwentka anglistyki (UW) i teologii (UKSW), autorka pracy doktorskiej o twórczości J.R.R. Tolkiena. W pracy naukowej zajmuje się w szczególności gatunkiem eposu oraz wątkami fantastycznymi w literaturze. Na Dniach Nauki opowie o miejscu postaci Eneasza w kulturze średniowiecznej (zwłaszcza w ówczesnej poezji angielskiej), a w programie tolkienowskim Avangardy X o tym, jak charakterystyczny dla europejskiego eposu sposób przedstawiania bóstw został wykorzystany we Władcy Pierścieni. Grzegorz Bobrowski Ukończył dwuletnie studia fotograficzne, rysunkiem zajmuje się profesjonalnie od Od 2014 roku współpracuje z Treflem i Fabryką Gier Historycznych, w tym roku rozpoczął GOŚCIE współpracę z Portalem oraz dość nieoczekiwanie z kanadyjskim AEG. Tworzy przede wszystkim cyfrowo, zarówno ilustracje na zamówienie, jak i fanarty oraz własne pomysły. Pasjonują go przede wszystkim dobre historie i ciekawe postaci. Aktualnie zbiera siły na wydanie dwóch projektów książkowych. Dr hab. Tadeusz Cegielski (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Dwukrotny prodziekan Wydziału Historycznego UW, obecnie pracownik Instytutu Historii Sztuki. Badacz dziejów powszechnych i kultury nowożytnej, zajmuje się m.in. historią tajnych stowarzyszeń, spisków, zbrodni, detektywów. Jego prelekcja na Dniach Nauki będzie dotyczyła pożytków z badania kultury popularnej. Dr Szymon Charzyński (Uniwersytet Warszawski). Fizyk specjalizujący się w fizyce matematycznej. Autor wielu tekstów i wystąpień popularnonaukowych; niektóre z napisanych przez niego artykułów można przeczytać w miesięczniku Delta. W programie Dni Nauki znajdzie się jego prelekcja o paradoksach związanych z podróżami kosmicznymi w czasie i przestrzeni. Dr hab. Mirosław Filiciak (profesor Uniwersytetu SWPS). Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS, naukowo zajmuje się mediami: internetem, telewizją oraz grami komputerowymi. Współautor głośnych projektów i raportów badawczych. Na Dniach Nauki będzie można wysłuchać jego prelekcji o miejscu gier komputerowych w hierarchiach kultury. Dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski). Amerykanista i badacz nowych mediów. Do niedawna prezes Science Fiction Research Association, najstarszej i największej na świecie organizacji badaczy fantastyki naukowej. Na Avangardzie X można będzie posłuchać jego wystąpień o krótkometrażowym filmie science fiction oraz o relacjach między literaturą i kinem SF a grami wideo. Mariusz Gandzel. Z wykształcenia architekt, z zawodu rysownik-freelancer. Przygodę z rysunkiem zawodowym rozpoczął w roku 2006, ilustrując gry fabularne Neuroshima i Monastyr. Autor rysunków do gier karcianych, bitewnych i RPG linii wydawniczych: Star Wars, Lord Of The Rings, Warhammer, Shadowrun, Wolsung, Frostzone, Pathfinder, Warmachine Hordes oraz Cthulhu. Kolekcjoner muzyki filmowej, miłośnik kina i malarstwa lat 80. Dr hab. Anna Gemra (profesor Uniwersytetu Wrocławskiego). Autorka wielu prac naukowych poświęconych fantastyce i kulturze popularnej. Kieruje Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów na Uniwersytecie Wrocławskim, redaguje czasopismo Literatura i Kultura Popularna. Należy do jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Słuchaczom Dni Nauki przybliży problematykę 11

14 12 GOŚCIE społeczną i obyczajową współczesnych kryminałów, a w ramach programu literackiego Avangardy X przeanalizuje figurę zombie. Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski). Mediewistka, germanistka, jej zainteresowania i publikacje a także zajęcia prowadzone na Wydziale Neofilologii UW dotyczą historii estetyki oraz kultury średniowiecza. Współtwórca (wraz z dr Tomaszem Szybistym) projektu międzyuczelnianego Literatura Konteksty realizowanego przez Instytut Germanistyki UW i Instytut Neofilologii UP w Krakowie. Podczas Dni Nauki przeanalizuje zaskakującą ikonografię średniowiecznych katedr. Dr Dorota Guttfeld (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Anglistka, interesuje się naukowo przekładem literackim i literaturą fantastyczną. Autorka książki poświęconej polskim tłumaczeniom science fiction i fantasy. W trakcie Avangardy X skonfrontuje słynny tekst Thomasa Malory ego Le Morte d Arthur z późniejszymi wyobrażeniami na temat mitu arturiańskiego. Agnieszka Hałas autorka fantasy i tłumacz. Zadebiutowała opowiadaniem Białe dłonie opublikowanym w Feniksie w 1998 r. Znana głównie z opowiadań utrzymanych w mroczno-baśniowej stylistyce. Pisze też powieści i wiersze. Autorka m.in. cyklu Teatr węży. Należy do Lubelskiego Klubu Fantastyki Syriusz. Miłośniczka gór, długich spacerów, kotów i muzyki. Dr Tomasz Idziaszek (Codility). Programista zajmujący się praktycznymi aspektami algorytmiki, doktor nauk matematycznych w dziedzinie informatyki (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Miłośnik konkursów programistycznych, sekretarz naukowy Olimpiady Informatycznej i redaktor działu informatyki w czasopiśmie Delta. Jego wystąpienie na Avangardzie X będzie dotyczyło sposobów przechowywania tekstu w komputerze. Dr Aleksandra Janusz-Kamińska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej). Interesuje się mechanizmami pamięciowymi oraz podłożem autyzmu na poziomie komórkowym. Autorka pracy doktorskiej o zespole łamliwego chromosomu X. Pisze również prozę science fiction i fantasy. Na konwencie opowie o fluorescencyjnych białkach w żywych komórkach. Tomasz Jędruszek grafik, znany również pod pseudonimem Morano. Tworzył ilustracje dla Wydawnictwa Portal, Mongoose Publishing, White Wolf Publishing. Ostatnio przygotowywał m.in. grafikę pudełkową polskiego wydania karcianki Dominion. Ilustruje gry Fantasy Flight Games, a dla firmy Wizards of the Coast przygotowuje rysunki do gry Magic: The Gathering. Dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się historią kulturową XIX i XX wieku w szczególności historią kobiet a także metodologią badań historycznych. Stypendystka licznych instytucji, w tym Komisji Fulbrighta, Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Uniwersytetu w Lipsku i Fundacji Lanckorońskich. Na Dniach Nauki przedstawi historię emancypacji kobiet w Polsce w XX wieku. Tomasz Kołodziejczak autor SF i fantasy, redaktor, publicysta i wydawca; debiutował w 1985 r. na łamach Przeglądu Technicznego opowiadaniem Kukiełki. Kilkakrotnie nominowany do Nagrody im. Janusza A. Zajdla (również w tym roku za pierwszy tom Białej reduty ), zdobył ją za wydaną w 1996 r. powieść Kolory Sztandarów. Od 1995 r. pracuje jako wydawca komiksów w wydawnictwie Egmont Polska. Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2010) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2013). Dr Agata Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński). Badaczka zwierzęcych układów nerwowych, łączy zainteresowania biologiczne z astronomią i astronautyką. W 2013 roku za popularyzację tych dwu dziedzin wiedzy otrzymała Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Na Dniach Nauki będzie mówić o transhumanizmie i metalach ciężkich. Dr hab. Aniela Korzeniowska (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Specjalistka w dziedzinie translatoryki; tłumaczeniami zajmuje się również od strony praktycznej. Drugim obszarem jej zainteresowań jest historia, literatura i języki Szkocji. Uczestnikom Dni Nauki przybliży niektóre problemy przekładu literackiego, omawiając polskie tłumaczenia wierszy wybitnego szkockiego poety Edwina Morgana. Dr hab. Urszula Kosińska (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się dziejami unii polsko-saskiej ( ), a zwłaszcza ówczesnej polityki i dyplomacji. Zainteresowana szczególnie okresem panowania Augusta II, w tym stosunkami Polski i Saksonii z Rosją, Prusami i Austrią. Na Dniach Nauki będzie szukać odpowiedzi na jedno z kluczowych pytań naszej historii: czy w XVIII wieku Rzeczpospolita mogła zachować suwerenność? Dr inż. Michał Krupiński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN). Zajmuje się fizyką cienkich warstw i nanostruktur magnetycznych. Laureat wyróżnień za popularyzację nauki, najświeższe z nich otrzymał w programie engage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współtwórca i redaktor portalu Uczestnikom konwentu przybliży zagadnienia granic mikroskopii oraz fizyki niepoważnej. Radosław Lewandowski. Pisarz fantastyki, autor licznych opowiadań, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w 2013 roku powieścią Yggdrasil. Struny czasu, która doczekała się w 2014 kontynuacji pod tytułem Yg-

15 gdrasil. Exodus. W przygotowaniu jest powieść historyczna Wikingowie wilcze dziedzictwo. Posiada doświadczenie zarówno we współpracy z wydawnictwami, jak i w self-publishingu. Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski). Teoretyk i historyk retoryki, redaktor naczelny czasopisma Forum Artis Rhetoricae. Zajmuje się także literaturą science fiction i fantasy, w tym twórczością Johna R.R. Tolkiena. Członek Zespołu Kultury Żywego Słowa w Radzie Języka Polskiego. Na Dniach Nauki omówi relacje między literaturą a filozofią. Dr hab. Ewa Łuczak (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Znawczyni problematyki rasowej w literaturze, bada teksty amerykańskie i afroamerykańskie. W tym roku w wydawnictwie Palgrave ukaże się jej książka Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination. Również jej prelekcja na Dniach Nauki będzie dotyczyła eugenicznych wizji społeczeństwa w utworach literackich USA lat Łukasz Malinowski pisarz fantastyczny. W 2010 r. obronił na UJ doktorat z historii. Specjalizuje się w historii średniowiecznej Skandynawii. Autor książki Berserkir i ulfhednar w historii, mitach i legendach oraz przekładu Sagi o Viga Glumie. Przygotowuje do druku monografię Heros i łotr. Pogański wojownik w średniowiecznej literaturze Islandii. Publikował w Wiedzy i Życiu, Focusie Historia, Mówią wieki i Nowej Fantastyce. Literacko zadebiutował powieścią Skald. Karmiciel kruków. Dr Piotr Migdał. Freelancer analizy i wizualizacji danych. Doktorat z fizyki kwantowej obronił w ICFO (Barcelona). Zaangażowany w inicjatywy edukacyjne (Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne), pomysłodawca Offtopicarium. Podczas Dni Nauki opowie o grach naukowych (opartych np. na szczególnej teorii względności) i przedstawi rozwój swojej gry kwantowej, łączącej ścisłą symulację mechaniki kwantowej z prostą mechaniką gry. Dr Michał Moroz (Blue Dot Solutions). Z wykształcenia arabista, niedawno obronił doktorat na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs SSP na International Space University. Współzałożyciel firmy Blue Dot Solutions działającej w sektorze downstream przemysłu kosmicznego, a także zastępca redaktora naczelnego w serwisie Kosmonauta.net. Na Dniach Nauki opowie o misji lądownika Philae. GOŚCIE Dr Anna Muszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN). Bada grzyby i bakterie, procesy koewolucji i adaptacji; zajmuje się również bioinformatyką. Należy do Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, działa w ruchu Obywateli Nauki, a na Linkoblogu Bioinformatyków publikuje ciekawostki naukowe. Zagadnieniem, o którym opowie na Dniach Nauki, będą niebezpieczne grzyby. Dr Łukasz Neubauer (Politechnika Koszalińska). Badacz literatury i historii średniowiecznej, zainteresowany dawną kulturą nordycką i anglosaską. Organizator międzynarodowych konferencji fantastyczno-tolkienistycznych w Unieściu. Uczestnikom Dni Nauki przybliży symbolikę pomników słynnego hrabiego Rolanda, a słuchaczom programu tolkienowskiego działalność naukową J.R.R. Tolkiena. Dr Jacek Połosak (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne). Specjalista w dziedzinie biologii medycznej, w 2013 roku laureat I nagrody PTG za najlepszą pracę doktorską. Główna tematyka jego badań to starzenie i długowieczność. Na Dni Nauki przygotowuje prelekcję o medycynie jutra. Dr Xawery Stańczyk. Antropolog i socjolog kultury, działacz społeczny, członek stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim. Publicysta i poeta (w 2014 roku zbiór jego wierszy Skarb piratów nominowano do Nagrody Nike). Podczas Dni Nauki opowie o polskiej kulturze alternatywnej lat 70., 80. i 90. Zagadnienie to było tematem pracy doktorskiej, którą obronił w 2015 roku. Dr hab. Aleksander Sulejewicz (profesor Szkoły Głównej Handlowej). Ekonomista specjalizujący się w interdyscyplinarnych studiach nad rozwojem (development studies), zainteresowany również takimi zagadnieniami jak ocena przedsięwzięć inwestycyjnych oraz biznes międzynarodowy. W trakcie konwentu przedstawi cztery ekonomiczne opowieści (narracje) o trwającym obecnie kryzysie w Grecji. Dr Jerzy Szeja. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Badania Gier, członek jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego i autor szkiców o wyróżnianych nią powieściach. Interesuje się grami (zwłaszcza fabularnymi i MMORPG) oraz ich rolą w kulturze. Prof. dr hab. Łukasz A. Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Nauki Kopernik). Autor wielu prac badawczych z dziedziny fizyki materii skondensowanej oraz fizyki statystycznej. Znakomity popularyzator nauki, założyciel Centrum Nauki Kopernik oraz przewodniczący jego Rady Programowej, pomysłodawca Pikniku Naukowego. Laureat Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa i Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas Dni Nauki opowie o mało znanych związkach między gospodarką i nauką. Dr Kamila Tuszyńska. Narratolog, medioznawca, autorka rozprawy doktorskiej na temat komiksu. Prowadzi badania i autorskie zajęcia (m.in. Poetykę komiksu ) na uczelniach prywatnych oraz państwowych. Pod koniec roku Wydawnictwo Naukowe PWN opublikuje jej książkę Narracja w powieści graficznej. 13

16 14 GOŚCIE Ilustratorzy Właśnie tego zagadnienia będzie też dotyczyła jej prelekcja na Avangardzie X. Dr Joanna Wolska (Uniwersytet Warszawski). Zawodowo interesuje się chemią organiczną, szczególnie samoorganizacją nanomateriałów ciekłokrystalicznych. Prywatnie miłośniczka fantastyki i szermierki historycznej. W ramach Dni Nauki opowie o truciznach i lekach naturalnego pochodzenia. Dr Łukasz Woźny (Szkoła Główna Handlowa). Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. mikroekonomii i teorii gier. W 2014 roku został laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Podczas Dni Nauki przedstawi wyniki badań związanych z niespójnością czasową decyzji ekonomicznych. Dr Jakub Zapała (Uniwersytet Warszawski). Historyk, obronił pracę doktorską o europejskich ideologiach korporacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Związany z Instytutem Historycznym oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracował naukowo m.in. w Zespole Badań nad Historią Społeczną XIX i XX wieku. Na Dni Nauki szykuje prelekcję o portugalskiej dyktaturze prof. Antonia Salazara. Dr Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Edukacyjnych). Absolwentka socjologii, od wielu lat zajmuje się badaniami czytelnictwa. W ubiegłym roku ukazał się raport z jej badań nad lekturami literackimi dzieci i młodzieży. Na Dniach Nauki opowie o tym, jakie miejsce zajmuje fantastyka w preferencjach czytelniczych polskich nastolatków. Gracjana Zielińska. Zajmuje się zawodowo ilustracją od wielu lat, pracując głównie przy grach i książkach. Od 2011 współtworzy niezależne studio gier MoaCube. Interesuje ją wszystko, co dziwne, ale na swój sposób ładne. W wolnych chwilach jest okropnym nerdem, ostatnio planszówkowym, ale cieszą ją wszelkiego rodzaju eskapizmy. Andrzej Zimniak. Polski pisarz science- fiction, publicysta i chemik. Debiutował w 1980 r. opowiadaniem Pojedynek opublikowanym w tygodniku studenckim Politechnik. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pomysłodawca Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Laureat nagród: miesięcznika Fantastyka, Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki oraz Klubu SFAN. Nominowany do Nagrody im. Janusza A. Zajdla za opowiadanie Klatka pełna aniołów (1995). Laureat nagród za osiągnięcia naukowe. Współorganizator Festiwalu Nauki. Marcin Zwierzchowski. Z wykształcenia biotechnolog, z zawodu redaktor w miesięczniku Nowa Fantastyka oraz w serwisie naekranie.pl. Regularnie publikuje na łamach Polityki, często w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ogląda mnóstwo filmów, czyta góry komiksów i książek, jego uwadze nie umykają również seriale. Ilustratorzy czekają na Ciebie w holu wejściowym gmachu Matematyki i Nauk Informacyjnych od piątku do niedzieli

17 GOSCIE DNI NAUKI 15

18 16 GOŚCIE DNI NAUKI Ilustratorzy

19 GAMES ROOM - REBEL.pl 17 Rebel, nasz Sponsor Generalny, jak co roku zapewni Wam mnóstwo zabawy i atrakcji! Zapraszamy na pokazy prototypów i nowości, które będą trwały podczas całego konwentu: Baronia Na najdalszych rubieżach Imperium ambitni baronowie walczą o władzę. Stojąc na czele potężnych armii, zdobywają nowe terytoria, budują wioski, miasta i twierdze. Na końcu tego wyścigu o supremację tylko jeden z nich zostanie królem! Podczas gry w Baronię przyjdzie Ci objąć w posiadanie okoliczne włości wraz z ich przyległościami, a Twoim celem będzie poszerzenie kontrolowanego przez Ciebie terytorium. W chwili, gdy któryś z graczy uzyska tytuł Księcia, gra się kończy. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa zostaje Królem. Nie pozwól prześcignąć się innym Baronom w walce o królewską koronę! Colt Express Czy bandytom uda się zachować zimną krew i uniknąć śmigających dookoła kul? Czy zdołają wykraść pieniądze pracowników Kompanii Węglowej Nice Valley? Czy przechytrzą dzielnego szeryfa, Samuela Forda? Bądź tym, który na koniec gry zostanie najbogatszym członkiem gangu. Grę wygrywa najbogatszy z bandytów, a w przypadku remisu ten najmniej poturbowany! Wsiadaj zatem na mustanga, dogoń pociąg i wskocz na dach, a pieniądze i sława (niekoniecznie ta dobra) będą na wyciągnięcie ręki! Mały Książę: Droga do Gwiazd Podążając śladami Małej Dziewczynki, poleć dwupłatowcem na spotkanie z Małym Księciem! Czeka na Ciebie niespodziewana przygoda. Po drodze spotkasz nowych przyjaciół, ale i pułapki. Strzeż się! W grze Mały Książę: Droga do Gwiazd wyruszasz w wielką podróż z domku Dziadka na planetę Małego Księcia. Przesuwaj swój pionek po podniebnej trasie, zbierając gwiazdy. Gra ma świetny, balansujący mechanizm nie pozwalający żadnemu graczowi pozostać z tyłu, a do tego ozdobiona jest pięknymi grafikami prosto z filmu. Mamy Szpiega! Gadatliwość zatapia statki to znana metafora z okresu drugiej wojny światowej, podkreślająca, że w szpiegowskim świecie dyskrecja jest najważniejsza. Agenta może zdradzić wszystko nowiutkie zszywki spinające dokument, zamówienie trzech szklanek whisky przy użyciu nie tych trzech palców czy jedno źle użyte słowo. W grze Mamy szpiega! będziecie mogli się o tym przekonać, wcielając się zarówno w szpiega, który próbuje nie zostać zdemaskowany, jak i w ścigających go agentów kontrwywiadu. Patchwork Patchwork to metoda szycia, w której łączy się małe kawałki materiału w większą całość, tworząc nowy wzór. Stworzenie pięknej kołdry nie jest jednak łatwe wymaga wysiłku i czasu, a dostępne fragmenty nie zawsze chcą do siebie pasować. Musisz więc wybierać je bardzo uważnie i mieć solidny zapas guzików, który nie tylko pozwoli Ci zakończyć kołdrę, ale uczyni ją lepszą i ładniejszą od rękodzieł konkurencji. Gra wymaga około 30 minut rozsądnego doczepiania guzików. A gracz, który połączy najlepsze materiały i doda je w najbardziej efektywny sposób, wygrywa! Szeryf z Nottingham Chciwość i żądza bogactwa księcia Jana sięgnęły zenitu! Dla zwykłego, uczciwie płacącego podatki kupca godne życie stało się niemożliwe. Oto Szeryf z Nottingham sprawdza wszystkich wchodzących do miasta, czy aby nie wnoszą w obręb murów zakazanych towarów. Na szczęście Ty znasz Szeryfa lepiej niż książę. Ten nieprzyjemny, chciwy typ może sprawiać onieśmielające wrażenie, gdy stoi

20 18 GAMES ROOM - REBEL.pl w bramie miasta, ale bądźmy szczerzy nawet on spojrzy w drugą stronę, gdy otrzyma sowitą łapówkę. W grze Szeryf z Nottingham wcielasz się w rolę kupca starającego się dowieźć swoje towary na miejski targ. W tym celu musisz przekonać Szeryfa, aby Cię wpuścił i to za wszelką cenę! Nie zapomnijcie też o turniejach organizowanych przez Wydawnictwo Rebel: Turniej w grę Megawojownicy (piątek 19:00) Stań do walki na arenie jako jeden z Megawojowników! Każdy gracz wciela się w jednego potężnych wojowników, posiadającego unikalne zdolności i gotowego zrobić wszystko, aby wygrać turniej znany jako Plemienna Rozróba. Jest on organizowany podczas każdego zaćmienia słońca na legendarnej Wyspie Krańca Świata. Rozgrywa się według zasady każdy na każdego, bo w ostatecznym rozrachunku pozostanie tylko jeden zawodnik: Jeden Jedyny Megawojownik! Chyba, że bitwa będzie trwała długo, wtedy zwycięzca zostanie wybrany na koniec 7 rundy Pamiętajcie również o kaprysach publiczności! Wielu wojowników skończyło marnie, zapominając o tym, że to widzowie są najważniejsi! Turniej w grę Patchwork (sobota o 11:00) w zbieranie żetonów i kart, które tworzą zasoby gracza, umożliwiające mu dalszy rozwój. Gracze wcielają się w renesansowych kupców, którzy próbują nabyć kopalnie klejnotów, środki transportu, sklepy wszystko w celu zdobycia jak największego prestiżu. Gdy będziesz już dostatecznie bogaty, być może zaszczyci Cię swą wizytą przedstawiciel szlachty, co jeszcze podniesie Twój prestiż w oczach konkurencji. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie: Zapraszamy do zabawy! Turniej w grę Baronia (niedziela o 11:00) Turniej w grę Szmal (niedziela o 14:00) Gra karciana Szmal przeniesie Was do USA lat 60. Wcielicie się w gotowych na wszystko szefów gangów, którzy mają tylko jeden cel zdobyć największe wpływy w mieście. Alkohol, nocne kluby, broń automatyczna aby sięgnąć po władzę i pieniądze, nie wolno cofać się przed niczym. Od legalnych interesów, prowadzonych tylko dla przykrywki, po ostre wycinanie konkurencji wszystko jest dozwolone! Pamiętajcie, stawka jest wysoka, liczy się tylko Szmal! Eliminacje do Mistrzostw Polski w Splendor (sobota o 13:00) Zapraszamy wszystkich do udziału w Mistrzostwach Polski Splendor! Eliminacje odbywają się w całej Polsce do listopada 2015 r. Zwycięzcy eliminacji wezmą udział w wielkim finale w Gdańsku, gdzie do wygrania będzie główna nagroda 1000zł! Nie zabraknie też Loterii Rebel, w której wygrać będziecie mogli niesamowite nagrody! Zapraszamy w sobotę o 19:00 (więcej informacji na stoisku Rebel na 2 piętrze gmachu IŚ) Splendor jest dynamiczną i niemal uzależniającą grą

21 Zasady korzystania z Wypożyczalni Gier (Games Room) 1) Uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni są wszyscy uczestnicy Konwentu, którzy posiadają akredytację, potwierdzoną identyfikatorem. 2) Przy wypożyczeniu gry, uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia identyfikatora, który pozostaje u organizatorów do momentu zdania i odebrania gry przez obsługę Games Roomu. GAMES ROOM - REGULAMIN I POKAZY STAŁE Zapraszamy do odwiedzenia stref pokazowych i wypróbowania nowych tytułów gier (Strefa Pokazowa MiNI w holu gmachu MiNI jest bezpłatna, pokazy na stoiskach w IŚ objęte są opłatą akredytacyjną za wyjątkiem czwartkowego Dnia Otwartego. 19 3) Każdy uczestnik wypożyczający grę, w zamian za identyfikator otrzyma kartę zastępczą, która należy okazać i oddać przy zwrocie gry. 4) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu karty zastępczej. W przypadku zagubienia karty zastępczej uczestnik może zostać poproszony o uiszczenie opłaty równej wartości karty. 5) Każdy uczestnik może mieć wypożyczoną tylko jedną grę naraz (jeden identyfikator = jedna gra). 6) Wszelkie uszkodzenia i braki w grach należy zgłosić Obsłudze Konwentu natychmiast po ich wykryciu. 7) W przypadku uszkodzenia gry w sposób niewynikający z prawidłowego jej użytkowania (podarte, karty, zalane plansze, zgubione elementy itp.) osoba może zostać poproszona o uiszczenie opłaty równej wartości gry. 8) Uczestnik poniżej 12 roku życia może korzystać z wypożyczalni tylko pod nadzorem osoby dorosłej. 9) Z gier należy korzystać tylko w wyznaczonej przez Organizatorów przestrzeni. Zabronione jest wynoszenie gier poza ten obszar. 10) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje spowodowane niewłaściwym użytkowaniem gry. 11) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci dławiące się małymi elementami. 12) Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych gier na dwie godziny przed zamknięciem Konwentu. FULLCAP GAMES pokazy gier: CZWARTEK: Gamesroom PIĄTEK NIEDZIELA: Strefa Pokazowa MiNI BADACZE GŁĘBIN Badacze głębin to złożona gra strategiczna, bogata w różnorodne możliwości, która wymaga zarówno dalekosiężnego planowania, jak i umiejętności dostosowania się do zmiennej sytuacji na planszy. Jedynie siedem dostępnych akcji spowoduje, że ten hit Stefana Felda stanie się doskonałą i satysfakcjonującą zabawą dla wymagających graczy. MAŁE EPICKIE KRÓLESTWA Małe epickie królestwa to znakomita gra, w której przewodzimy jedną z fantastycznych frakcji tak by osiągnąć dominację nad możliwie dużą liczbą krain. To bestsellerowa gra, zdobywca prestiżowej nagrody Golden Geek Award. Swoje mechanizmy czerpie z tak wyśmienitych tytułów jak Glory to Rome czy Puerto Rico, jednocześnie wprowadzając niebywałą świeżość. Z pewnością zaskoczy Was swoją głębią, pomimo tego że pudełko zmieścicie w swojej kieszeni! 13) Na terenie Games Room obowiązuje zakaz jedzenia i picia. 14) Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w grach. 15) W przypadku niejasności reguł gry, uczestnik może zgłosić się o pomoc do obsługi Games Roomu w celu ich wyjaśnienia. Obsługa nie jest zobowiązana do znajomości zasad wszystkich gier dostępnych w wypożyczalni. 16) Wypożyczenie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Wydawnictwo ALTER pokazy gier: CZWARTEK: Gamesroom PIĄTEK NIEDZIELA: Strefa Pokazowa MiNI BYLE DO PIERWSZEGO Byle do pierwszego to towarzyska gra planszowa dla 3 do 5 osób, w której wcielamy się w role miłej rodzinki, która stara się stawić czoła narastającej górze rachunków. Do dyspozycji mamy skromny budżet,

22 20 GAMES ROOM zestaw kart akcji oraz przezabawne rachunki. Oczywiście sytuacja nie jest beznadziejna - odpowiednie manewrowanie naszymi członkami rodziny na planszy i podejmowanie trudnych wyborów (kariera albo rodzina) może zakończyć się sukcesem i spłaceniem wszystkich należności przed upragnionym pierwszym. Gra okraszona została humorystycznymi ilustracjami, które wyłaniają się z każdej karty i każdego fragmentu planszy. Wydawnictwo EGMONT pokazy gier: SOBOTA NIEDZIELA: Strefa Pokazowa MiNI Zapraszamy na prezentację gier planszowych wydawnictwa Egmont. Nasi animatorzy z chęcią wytłumaczą zasady takich gier jak Apacze i Komancze, Mumia, Curling, Pędzące jeże i wielu innych. BUNKIER pokazy gier: CZWARTEK NIEDZIELA: przy stoisku nad Games Roomem, w godzinach otwarcia sklepu Zapraszamy na prezentację i naukę gry w Warhammer, Warhammer oraz innych. POZOSTAŁE POKAZY I TURNIEJE PIĄTEK 15:00 [SB] Infinity the Game (Patrycjusz Alkasyn Piechowski) czas trwania: 3h 50min Pokazy skirmiszowej gry bitewnej Infinity - walki oddziałów specjalnych XXII wieku. [SP] Pokazy gry Martwa Zima (CUBE FACTORY OF IDEAS) czas trwania: 1h 50min Zapraszamy na pokazy jednej z największych premier planszowych tego roku! 17:00 [SP] Granie w Magię i Myszy (CUBE FACTORY OF IDEAS) czas trwania: 1h 50min Przygodę czas zacząć! Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił jako małe Myszy i macie dość odwagi, by stawić czoła złe czarownicy, zapraszamy! [T2] Pokaz i nauka zasad gry Teomachia (FGH) czas trwania: 50min Teomachia to gra karciana przeznaczona dla 2-4 osób. Każdy z graczy wciela się w jedno z bóstw pochodzących ze starożytnych mitologii. Każdy z bogów dysponuje zupełnie inną mocą, wspieraną dodatkowo przez karty mitów. Główną siłą w grze stanowią nasi wyznawcy, których będziemy posyłać do kolejnych starć z wiernymi przeciwnika. Używając kart modlitw i rozbudowując swoją talię w trakcie rozgrywki, gracze będą starali się pozbawić swojego przeciwnika jego wyznawców. 18:00 Wydawnictwo Hobbity.eu pokazy gier: CZWARTEK NIEDZIELA: przy stoisku na 2 piętrze IŚ sala 215, w godzinach otwarcia sklepu PROHIS - pokaz premierowy W latach XX wieku w Stanach Zjednoczonych szaleje prohibicja. To Twoja szansa na zbicie fortuny, dostarcz ludziom, to czego pragną najbardziej. Bądź ostrożny, gdyż nie każdy ładunek, który przewozisz jest legalny. Jeśli konkurencja nabierze podejrzeń, może nasłać na Ciebie policję, która skonfiskuje Twój towar. Aby wygrać, musisz trafnie przewidywać ruchy przeciwników, blefować oraz negocjować! UWAGA! Pozycja obowiązkowa dla fanów serialu Zakazane Imperium. FIEF - pokaz przedpremierowy Walcz o to, by Twoja rodzina stała się najpotężniejszym rodem średniowiecznej Francji. W walce o wpływy wszystkie środki są dozwolone: intrygi, negocjacje, polityczne małżeństwa, zdrady i wojny. Pokaz gry odbędzie się na wielkoformatowej planszy z dodatkiem Budynki w 3D. [T2]Turniej w Teomachię (FGH) czas trwania: 3h 50min Teomachia to gra karciana przeznaczona dla 2-4 osób. Każdy z graczy wciela się w jedno z bóstw pochodzących ze starożytnych mitologii. Każdy z bogów dysponuje zupełnie inną mocą, wspieraną dodatkowo przez karty mitów. Główną siłą w grze stanowią nasi wyznawcy, których będziemy posyłać do kolejnych starć z wiernymi przeciwnika. Używając kart modlitw i rozbudowując swoją talię w trakcie rozgrywki, gracze będą starali się pozbawić swojego przeciwnika jego wyznawców. [T2] Turniej gry Barcelona czy Werona? (GRANNA) czas trwania: 1h 50min Sprawdź, jak dobrze znasz Europę i położenie stolic poszczególnych państw. Gra polega na układaniu w odpowiedniej kolejności i miejscu kart symbolizujących europejskie metropolie i znane miejscowości. Czy i Tobie uda się bezpiecznie dotrzeć do celu? [MTG] Nauka gry + pokonaj prosa [MTG] FNM Draft Magic Origins [MTG] FNM Modern 19:00 [SP] Summoner Wars - nauka gry (CUBE FACTORY OF IDEAS) czas trwania: 1h 50min Nauka gry karcianej Summoner Wars.

Regulamin Międzynarodowego Konwentu Miłośników Fantastyki

Regulamin Międzynarodowego Konwentu Miłośników Fantastyki Regulamin Międzynarodowego Konwentu Miłośników Fantastyki AVANGARDA 9 Postanowienia ogólne 1. Konferencja Międzynarodowy Konwent Miłośników Fantastyki Avangarda 9, zwana dalej Konwentem, ma miejsce w dniach

Bardziej szczegółowo

F A N T A S T Y K I B I E L S K O C Z Y L I : O G Ó L N O P O L S K I P O L C O N 2 0 1 4 O R A Z F E S T I W A L K U L T U R Y I G I E R

F A N T A S T Y K I B I E L S K O C Z Y L I : O G Ó L N O P O L S K I P O L C O N 2 0 1 4 O R A Z F E S T I W A L K U L T U R Y I G I E R F A N T A S T Y C Z N E B I E L S K O O G Ó L N O P O L S K I F E S T I W A L C Z Y L I : F A N T A S T Y K I O R A Z F E S T I W A L K U L T U R Y I G I E R G R O J K O N 8 N A R A T U N E K! K S I Ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r.

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorem edukacyjnej gry miejskiej Urodziny Nila, poświęconej życiu generała A. E. Fieldorfa Nila w 120-tą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROWEROWEJ GRY MIEJSKIEJ Warszawa do (O)koła!"

REGULAMIN ROWEROWEJ GRY MIEJSKIEJ Warszawa do (O)koła! REGULAMIN ROWEROWEJ GRY MIEJSKIEJ Warszawa do (O)koła!" 1. Organizatorzy. a. Organizatorem gry miejskiej Warszawa do (O)koła! (zwanej dalej Grą ), realizowanej na terenie miasta stołecznego Warszawy, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy Organizatorem gry miejskiej Śladem bohaterów 1863, zwanej dalej Grą, która odbędzie się 24 maja 2013 r., jest Książnica Cieszyńska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w jednej edycji w dniu 10 lipca 2016r. w Warszawie jest: Centrum Języka Francuskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KROWODERSKIEGO ZŁOTA NIEDZIELA 03 WRZEŚNIA 2017 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KROWODERSKIEGO ZŁOTA NIEDZIELA 03 WRZEŚNIA 2017 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KROWODERSKIEGO ZŁOTA NIEDZIELA 03 WRZEŚNIA 2017 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej Na tropie krowoderskiego złota (zwanej dalej Grą Miejską), rozgrywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r.

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. 1. Organizatorzy i uczestnicy 1. Organizatorami gry miejskiej "Porwanie Świętego Stanisława!" (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE

2. UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI KRÓLESTWA W BUDOWIE 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Fantastyki Pyrkon regulamin

Festiwal Fantastyki Pyrkon regulamin Festiwal Fantastyki Pyrkon 2017 - regulamin 1. Każdy uczestnik Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2017 (zwanego dalej Pyrkonem) wykupując lub otrzymując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gry Miejskiej "Zawody w zawody" A. Postanowienia ogólne. 1. Gra Miejska "Zawody w zawody" organizowana jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1

Regulamin Gry Miejskiej Zawody w zawody A. Postanowienia ogólne. 1. Gra Miejska Zawody w zawody organizowana jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1 Regulamin Gry Miejskiej "Zawody w zawody" A. Postanowienia ogólne. 1. Gra Miejska "Zawody w zawody" organizowana jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, ul.gen. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Forum Wspólnie dla Przyszłości

Regulamin Forum Wspólnie dla Przyszłości Regulamin Forum Wspólnie dla Przyszłości Postanowienia ogólne Organizatorami Forum Wspólnie dla Przyszłości (dalej nazywanym Forum) są: 1 Fundacja Sapere Aude z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN )

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem drawskiej gry miejskiej Zaklęci w czasie (zwanej dalej Grą ), która odbędzie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR polconu 2017

ORGANIZATOR polconu 2017 ORGANIZATOR polconu 2017 O nas Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza jest organizacją pozarządową i jednocześnie klubem fantastyki, posiadającym status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO MAGIC WORDS Sobota, 10 września 2016 roku (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO MAGIC WORDS Sobota, 10 września 2016 roku (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO MAGIC WORDS Sobota, 10 września 2016 roku (zwany dalej Regulaminem ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu Językowego MAGIC WORDS (zwanego dalej Konkursem ) jest Szkoła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU 1 Zasady ogólne 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, zwanej dalej MBP, są udostępniane wszystkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Biznes na start

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Biznes na start REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Biznes na start 1. Organizatorzy. a. Organizatorami gry miejskiej Biznes na start (zwanej dalej Grą ), realizowanej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, dnia 28 maja 2016 r. jest

Bardziej szczegółowo

Elementy gry. 1 pionek neutralny. 2 znaczniki czasu (limonkowy i żółty) 5 specjalnych kawałków materiału

Elementy gry. 1 pionek neutralny. 2 znaczniki czasu (limonkowy i żółty) 5 specjalnych kawałków materiału Patchwork to metoda szycia, w której łączy się małe kawałki materiału w większą całość, tworząc nowy wzór. W przeszłości wykorzystywano ją, żeby zagospodarować niechciane ścinki i skrawki. Dziś jest formą

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN TERENU I IMPREZY European Rover Challenge 2015 odbywającej się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY 1 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ I Organizatorzy 1. Organizatorem gry jest Gmina Sompolno. 2.Współorganizator: Stowarzyszenie Sady Sompolna. II Warunki uczestnictwa 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia. BIEG MIKOŁAJKOWY - 5 km I. CEL IMPREZY Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia. II. TERMIN I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do udziału w Turnieju Badmintona o Puchar LUCE.

Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do udziału w Turnieju Badmintona o Puchar LUCE. Zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły do udziału w Turnieju Badmintona o Puchar LUCE. REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR: Fundacja LUCE nowe miasto, budynek F, ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej. Informacje

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy: HARRY POTTER Zjazd Czarodziejów 2016

Regulamin Imprezy: HARRY POTTER Zjazd Czarodziejów 2016 Regulamin Imprezy: HARRY POTTER Zjazd Czarodziejów 2016 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1.1 HARRY POTTER Zjazd Czarodziejów 2016 (dalej zwany Zjazdem ) jest projektem skierowanym do wszystkich miłośników twórczości

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. 35. Biegu Kujawiaka. Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego

R e g u l a m i n. 35. Biegu Kujawiaka. Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego R e g u l a m i n 35. Biegu Kujawiaka Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego Cele i założenia imprezy 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR 514/XIX/2016 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem Gry TRANS-MISJA jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (al. Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk) wydawca Kampanii społecznej Dawca.pl Bądź świadomym dawcą narządów.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Sompolno znam i lubię I Organizatorzy 1. Organizatorem gry jest Gmina Sompolno. 2.Współorganizator: Stowarzyszenie Sady Sompolna. II Warunki uczestnictwa 1. Osoby niepełnoletnie

Bardziej szczegółowo

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette.

Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja. 22 maja, czwartek. Prezentacja stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej. Obiad à la fourchette. Program imprez stoiska narodowego Federacji Rosyjskiej w ramach 5 Warszawskich Targów Książki (22-25 maja 2014 roku) Lokalizacja: Stadion Narodowy w Warszawie Godzina Impreza Moderator (organizator) Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej Zderzenie Cywilizacji. Islam na obszarze postradzieckim., odbywającej się w

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy sportowej Biegiem na Bagry!

REGULAMIN imprezy sportowej Biegiem na Bagry! REGULAMIN imprezy sportowej Biegiem na Bagry! 1. CEL IMPREZY: A. Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej. B. Zaproszenie krakowskich biegaczy na imprezę w atmosferze sportowej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Świętego Stanisława!" - SOBOTA 1 Czerwca 2013 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Świętego Stanisława! - SOBOTA 1 Czerwca 2013 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Świętego Stanisława!" - SOBOTA 1 Czerwca 2013 r. 1. Organizatorzy i uczestnicy 1. Organizatorami gry miejskiej "Porwanie Świętego Stanisława!" (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim RODZICE Z KLASĄ 1. Postanowienie ogólne 1.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) ustawodawca zobowiązuje organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY TERENOWEJ. Azymut na historię. organizowanej w ramach projektu Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej.

REGULAMIN GRY TERENOWEJ. Azymut na historię. organizowanej w ramach projektu Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej. REGULAMIN GRY TERENOWEJ Azymut na historię organizowanej w ramach projektu Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej. I. CELE: 1. Rozwijanie integracji, uczenie współzawodnictwa w grupie, posługiwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Stary Bełchatów 04.05.2014 r., godz. 16.00-18.00

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Stary Bełchatów 04.05.2014 r., godz. 16.00-18.00 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Stary Bełchatów 04.05.2014 r., godz. 16.0018.00 1. Gra miejska Stary Bełchatów (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat historii

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców do uczestnictwa w literackim konkursie Bazgroł.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców do uczestnictwa w literackim konkursie Bazgroł. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców do uczestnictwa w literackim konkursie Bazgroł. Bazgroł to konkurs nietypowy, który już dawno wyszedł poza granice naszego pięknego kraju i staje

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA VIII GIEŁDA PRACY

OFERTA VIII GIEŁDA PRACY OFERTA VIII GIEŁDA PRACY 10.05.2017 UNIWERSYTET OPOLSKI Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło zaprosić Państwa do udziału w VIII edycji Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego. Organizacja Giełdy Pracy na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE 1 I. Hala sportowa służy do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Gra miejska A jednak się kręci! (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach Festiwalu Nauki Polska Lista Naukowców

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Wydanie specjalne grudzień 1999

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Wydanie specjalne grudzień 1999 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Wydanie specjalne grudzień 1999 Regulamin Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 22 Rektora Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa Strona 1 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #RegionŚwiat 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku. przy ulicy Nowe Ogrody 30/34 oraz 3 Maja 9A

REGULAMIN. obowiązujący w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku. przy ulicy Nowe Ogrody 30/34 oraz 3 Maja 9A REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU obowiązujący w budynkach Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 30/34 oraz 3 Maja 9A Ilekroć w Regulaminie użyto określenia: 1) Sąd" - należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL.

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. 1 WYDARZENIE I REGULAMIN 1. Wydarzenie TEST MECZ (zwane dalej Wydarzeniem) to turniej piłkarski organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Wrzesińskiej Gry Miejskiej

Regulamin III Wrzesińskiej Gry Miejskiej Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 13-20 lat do udziału w III Wrzesińskiej Grze Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 V 2015 r. na terenie Wrześni. Gotowych na podjęcie wyzwania, prosimy o zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO "TOP"

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO TOP REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO "TOP" DEFINICJE 1. "Turniej" - I Ogólnopolski turniej tańca nowoczesnego "TOP" prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem 2. "Organizator"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY 2 maja 2014 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY 2 maja 2014 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami brzeskiej gry terenowej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org Fundacja Nauka i Pasja www.naukaipasja.org Witamy w Fundacji Nauka i Pasja Pomagamy finansowo uczniom i studentom pomiędzy 15. a 21. rokiem technicznych życia uzdolnionym w kierunkach i ścisłych. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Platany zagrożone!!!

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Platany zagrożone!!! REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Platany zagrożone!!! XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 31 maja 2015 r. 1 DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego

Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego 1. Organizator: Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego 2. Miejsce i termin konkursu: Zespół Szkół w Czermnej, dnia: 14 czerwca 2017r., godzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - KOLORY LATA Pod Patronatem Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Łańcuckiej Gry Miejskiej pt. Rozgryź tę historię

Regulamin III Łańcuckiej Gry Miejskiej pt. Rozgryź tę historię Regulamin III Łańcuckiej Gry Miejskiej pt. Rozgryź tę historię 1. Organizator gry i założenia ogólne 1. III Łańcucka Gra Miejska pt. Rozgryź tę historię (dalej gra ) organizowana jest przez Miejski Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Lubię Tatrzańską bo

REGULAMIN KONKURSU. Lubię Tatrzańską bo REGULAMIN KONKURSU Lubię Tatrzańską bo Organizator 1 Organizatorem konkursu jest Anna Gorzawska, Grzegorz Czebotar i Adam Zawisza, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod

Bardziej szczegółowo

ESBANK Streetballmania 2016

ESBANK Streetballmania 2016 REGULAMIN VIII Turnieju Koszykówki Trzyosobowej ESBANK Streetballmania 2016 Niedziela, 18 września 2016 r. Parking ERA Parku Handlowego, Radomsko ul. Sierakowskiego 11. ORGANIZATOR: Organizatorem VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gry Check-in Poznań 2014

Regulamin Gry Check-in Poznań 2014 Regulamin Gry Check-in Poznań 2014 1 Organizatorzy 1. Gra "Check-in Poznań" (zwana dalej Gra ) jest organizowana przez Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 2. Charakter imprezy powoduje, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo!

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Gier miejskich pod nazwą "Wkręć się w obywatelstwo", zwanych dalej "Grą miejską" oraz fundatorem nagród określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej konkurs na twarz Galerii Dekada w Sieradzu

Regulamin akcji promocyjnej konkurs na twarz Galerii Dekada w Sieradzu Regulamin akcji promocyjnej konkurs na twarz Galerii Dekada w Sieradzu I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu konsumenckiego Twarz Galerii Dekada (dalej zwanego konkursem),jest INGEBORG INVESTMENTS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR

REGULAMIN. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR REGULAMIN Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu ORGANIZATOR Gmina Tarnowiec Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu Uczniowski Klub Sportowy Arka w Umieszczu Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie z dnia: 21 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udostępniania

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz określenia wzorów umów i cennika opłat Na

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel ),

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel ), Regulamin XII Triathlonu o Puchar Płocka, V Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 17 czerwca 2017 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM (07.06.2014 r.)

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM (07.06.2014 r.) 1 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM (07.06.2014 r.) 1. Gra miejska Przywracanie Pamięci Miejscom, zwana dalej Grą, jest integralną częścią projektu Przywracanie Pamięci Miastu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r.

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN FILMOWEJ GRY MIEJSKIEJ KATOWOOD- GRA O KINO" NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN. REGULAMIN FILMOWEJ GRY MIEJSKIEJ KATOWOOD- GRA O KINO NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN REGULAMIN FILMOWEJ GRY MIEJSKIEJ KATOWOOD- GRA O KINO" NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem filmowej gry miejskiej Katowood Gra o kino poświęconej

Bardziej szczegółowo

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie 1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Pływacki STILON Gorzów należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II Bieg "Dziczkiem" na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY

REGULAMIN. II Bieg Dziczkiem na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY REGULAMIN II Bieg "Dziczkiem" na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Maratończyk Góra (organizator główny), Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze - Hala Arkadia. Sklep EuforiaBiegacza.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa

Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa Regulamin Konkursu fotograficznego: Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa I Organizatorzy. 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, mieszcząca się przy ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

R E G U L A M I N WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 1 R E G U L A M I N WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 1 Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania książek ze zbiorów Wypożyczalni Głównej Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

Turnieje Studni Studnia na sportowo

Turnieje Studni Studnia na sportowo Turnieje Studni 2017 - Studnia na sportowo Regulamin rozgrywek sportowych I. Cel: Popularyzacja gier sportowych. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu. II. Organizator: Zespół "Studnia 2017" III.

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent na piękno"?

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: Polski patent na piękno? KONKURS WALENTYNKOWY Co należy zrobić? Wystarczą 3 proste kroki: 1. Polub nas na facebooku i wydarzenie konkursowe 2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKIERNIEWICKIEGO KONKURSU FILMU AMATORSKIEGO FESTIWALU SZTUKI FILMOWEJ SZARLOTKA

REGULAMIN SKIERNIEWICKIEGO KONKURSU FILMU AMATORSKIEGO FESTIWALU SZTUKI FILMOWEJ SZARLOTKA REGULAMIN SKIERNIEWICKIEGO KONKURSU FILMU AMATORSKIEGO FESTIWALU SZTUKI FILMOWEJ SZARLOTKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Skierniewicki Konkurs Filmu Amatorskiego Festiwalu Sztuki Filmowej Szarlotka (zwany

Bardziej szczegółowo