SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, Warszawa tel. (22) fax (22) Nr sprawy: 8/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na usługę organizacji szkoleń, konferencji lub innych spotkań w ramach projektów realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i innych Z A T W I E R D Z A M GraŜyna Osicka Dyrektor KOWEZiU Warszawa, dnia r. 1

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, ul. Spartańska 1B, Warszawa, tel. (22) , fax (22) , Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP. Postępowanie stanowi część zamówienia, którego wartość ustalona na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy PZP przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Niniejsze postępowanie dotyczy zawarcia umowy ramowej na organizację szkoleń, konferencji lub innych spotkań w ramach projektów realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i innych. 2) W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawrze z Wykonawcami (na zasadach określonych w rozdz. 13 niniejszej SIWZ) umowę ramową, która określi warunki dotyczące organizacji szkoleń, konferencji lub innych spotkań w ramach projektów realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i innych, jakie mogą zostać udzielone w okresie trwania umowy ramowej. Rzeczywiste udzielanie zamówień, objętych umową ramową nastąpi na podstawie zamówień cząstkowych, jakie udzielane będą na drodze odrębnych postanowień realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy PZP. 3) Zamówienie podzielone jest na trzy części. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ 1 organizacja warsztatów lub konferencji: TYP 1A - organizacja dwudniowego warsztatu dla max. 50 (pięćdziesięciu) osób w róŝnych województwach planowana liczba warsztatów w trakcie trwania umowy ramowej 9 (dziewięć), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-1A do SIWZ. TYP 1B - organizacja jednodniowej konferencji dla max. 150 (stu pięćdziesięciu) osób w Warszawie planowana liczba konferencji w trakcie trwania umowy ramowej 1 (jedna), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-1B do SIWZ. CZĘŚĆ 2 organizacja szkoleń okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy: TYP 2A - organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 45 (czterdziestu pięciu) osób, okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 4 (cztery), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-2A do 2

3 SIWZ. TYP 2B - organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 130 (stu trzydziestu) osób, okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 4 (cztery), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-2B do SIWZ. TYP 2C - organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 130 (stu trzydziestu) osób, okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 5 (pięć), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-2C do SIWZ. TYP 2D - organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 80 (osiemdziesięciu) osób, okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 3 (trzy), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-2D do SIWZ. TYP 2E - organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 45 (czterdziestu pięciu) osób, okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 3 (trzy), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-2E do SIWZ. TYP 2F - organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 180 (stu osiemdziesięciu) osób, okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 2 (dwa), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-2F do SIWZ. CZĘŚĆ 3 organizacja szkoleń lub kursów w Warszawie: TYP 3A - organizacja dwudniowego szkolenia dla max. 30 (trzydziestu) osób w Warszawie planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 4 (cztery), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-3A do SIWZ. TYP 3B - organizacja jednodniowego szkolenia dla max. 30 (trzydziestu) osób w Warszawie planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 27 (dwadzieścia siedem), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-3B do SIWZ. TYP 3C organizacja dwudniowego kursu dla max. 30 (trzydziestu) osób w Warszawie planowana liczba kursów w trakcie trwania umowy ramowej 2 (dwa), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-3C do SIWZ. TYP 3D organizacja jednodniowego szkolenia dla max. 30 (trzydziestu) osób w Warszawie planowana liczba szkoleń w trakcie trwania umowy ramowej 1 (jedno), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1-3D do SIWZ. 4) Udzielając zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową Zamawiający moŝe dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeŝeli zmiany te nie są istotne. 5) Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, Usługi hotelarskie, Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 3

4 Usługi drukowania i powiązane. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 7) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia Zamówienia objęte umową ramową będą realizowane w terminie od zawarcia umowy ramowej do dnia r. na drodze odrębnych postępowań realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy PZP. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, co oznacza, Ŝe wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówienie polegające na organizacji: a) w zakresie CZĘŚCI 1 co najmniej 5 spotkań (szkolenia, konferencje, seminaria itp.) w 5 róŝnych miastach (kaŝde spotkanie w innym mieście), trwających minimum 2 dni kaŝde, dla co najmniej 50 osób kaŝde i o wartości co najmniej ,00 PLN brutto kaŝde (kaŝde spotkanie moŝe być przedmiotem odrębnego zamówienia), b) w zakresie CZĘŚCI 2 - co najmniej 3 spotkań (szkolenia, konferencje, seminaria itp.) trwających minimum 2 dni kaŝde, w zakresie zapewnienia minimum noclegów i wyŝywienia kaŝde, dla co najmniej 50 osób kaŝde i o wartości co najmniej ,00 PLN brutto kaŝde (kaŝde spotkanie moŝe być przedmiotem odrębnego zamówienia), c) w zakresie CZĘŚCI 3 - co najmniej 2 spotkań (szkolenia, konferencje, seminaria itp.) dla co najmniej 50 osób kaŝde i o wartości co najmniej ,00 PLN brutto kaŝde (kaŝde spotkanie moŝe być przedmiotem odrębnego zamówienia). W przypadku składania oferty na więcej niŝ jedną część zamówienia, kaŝda usługa wykazana przez Wykonawcę moŝe stanowić potwierdzenie spełniania więcej niŝ jednego z warunków, określonych dla poszczególnych części zamówienia jednocześnie. Zamawiający informuje, iŝ nie dotyczy to łączenia wymogów w zakresie spełniania warunku określonego dla jednej części zamówienia, w jej obrębie. 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 4

5 z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŝej w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niŝ w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści złoŝonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iŝ ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Dokumenty i oświadczenia mogą być złoŝone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą 5

6 być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŝy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo sporządzone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Do przeliczenia na PLN wartości kwoty wskazanej w dokumentach złoŝonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyŝej, wyraŝonej w walutach innych niŝ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŝdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2) Potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki. 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych. UWAGA! - ZłoŜenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest moŝliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoŝy wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoŝy pełnomocnictwa albo złoŝy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoŝy wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania). ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 7. Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres lub na nr faksu (22) ) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na Ŝądanie kaŝdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 6

7 otrzymania. 4) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 5) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaŝe wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 6) W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 8) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Justyna Klimek. 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawca moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 1) Oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; b) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ. 2) Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. 4) Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. 5) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba(-y) podpisująca(-e) ofertę działa(-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski powinien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, 7

8 poświadczonym przez Wykonawcę. 7) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 8) Poprawki lub zmiany (równieŝ przy uŝyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 9) Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 10) Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spartańskej 1B w Warszawie i oznakować w następujący sposób: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, Warszawa Oferta na zawarcie umowy ramowej na organizację szkoleń, konferencji lub innych spotkań w ramach projektów realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i innych Nie otwierać przed dniem..2010r. 11) Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 12) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, Ŝe wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeŝeń. 13) ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 14) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 15) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 16) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 17) Do przeliczenia na PLN wartości kwoty wskazanej w dokumentach złoŝonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyraŝonej w walutach innych niŝ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert. 8

9 UWAGA! - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ naleŝy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1) Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spartańskiej 1B w Warszawie Kancelaria, do dnia r., do godziny i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 10 SIWZ. 2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Projektów przy ul. Miączyńskiej 37 w Warszawie, w dniu r., o godzinie ) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 6) Informacje ogłoszone podczas jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 12. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1) Wykonawca określa maksymalną cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) maksymalnego kosztu brutto (tj. łącznie z naleŝnym podatkiem od towarów i usług) kompleksowej organizacji szkolenia lub konferencji lub innego spotkania obliczonej na podstawie odpowiedniego dla danej części opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części zamówienia, na które składana jest oferta. 2) Obliczenia łącznej ceny ofertowej w danej części zamówienia naleŝy dokonać przy wykorzystaniu tabeli formularza cenowego. Łączna cena ofertowa będzie sumą iloczynów wartości jednostkowych organizacji poszczególnych typów spotkań i ich planowanej ilości w okresie trwania umowy ramowej, odpowiednio dla kaŝdej części zamówienia. Ceny jednostkowe poszczególnych typów spotkań muszą uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia właściwym dla danej części i danego typu spotkania. 3) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług, niezbędne do jego prawidłowego i pełnego wykonania. 4) Ostateczna cena za wykonanie zamówienia zostanie określona na podstawie oferty wykonawczej, złoŝonej w drodze osobnego postępowania na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy Pzp i nie będzie mogła być wyŝsza niŝ określona w umowie ramowej. 5) Zapisy umowy ramowej dotyczące maksymalnej ceny za wykonanie zamówienia nie będą mogły być zmieniane przez cały okres jej obowiązywania. 6) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniŝej 5 naleŝy końcówkę pominąć, powyŝej i równe 5 naleŝy zaokrąglić w górę). 9

10 7) Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN). 8) JeŜeli w postępowaniu złoŝona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę netto samodzielnie dokonując zmiany opisu pozycji formularza ofertowego z brutto na netto. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1) Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za waŝne Zamawiający, osobno w zakresie kaŝdej z części zamówienia, będzie się kierował następującym kryterium: łączna cena ofertowa (koszt organizacji spotkań planowanych w danej części zamówienia) (brutto) - 100% 2) Ocena ofert w oparciu o powyŝsze kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór: najniŝszy łączna cena ofertowa (koszt organizacji spotkań planowanych w danej części zamówienia) spośród złoŝonych ofert C = x 100 pkt łączna cena ofertowa (koszt organizacji spotkań planowanych w danej części zamówienia) w badanej ofercie 3) Zamawiający zawrze umowę ramową z Wykonawcami, których oferty w zakresie danej części zamówienia odpowiadać będą wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w liczbie nie większej niŝ 6 (sześciu) w zakresie kaŝdej z części zamówienia. 4) W tym celu Zamawiający sporządzi listę rankingową Wykonawców osobno dla kaŝdej części zamówienia według liczby uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert, tj. według najniŝszej łącznej ceny ofertowej (tj. najniŝszego kosztu organizacji spotkań planowanych w danej części zamówienia) i wybierze nie więcej niŝ 6 (sześciu) pierwszych Wykonawców z danej listy rankingowej, którzy uzyskali największą ilość punktów. 5) JeŜeli nie będzie moŝna ustalić ostatniej pozycji na liście rankingowej pozwalającej na ustalenie 6 (sześciu) Wykonawców, z którymi Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową, ze względu na to, iŝ oferty z tej pozycji będą miały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych, niŝ zaoferowane pierwotnie. 6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1) Zamawiający pisemnie powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, nie krótszym niŝ 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert (faksem lub drogą elektroniczną), jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy PZP oraz wyjątków przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 10

11 2) Zamawiający zawrze umowę ramową na kaŝdą z części zamówienia osobno. 3) Osoba reprezentująca Wykonawcę powinna posiadać aktualne pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile takie upowaŝnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 4) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 5) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 6) Przyjęcie niniejszych postanowień umowy ramowej stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy ramowej w odniesieniu do kaŝdej części stanowi Załączniku nr 5 do SIWZ. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom, bądź innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w DZIALE VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 18. Informacje dodatkowe Zamówienia wykonawcze udzielone na podstawie niniejszej umowy ramowej będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach projektów: 1) Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego, 2) Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjnozawodowej, 3) System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego, 4) Model systemu wdraŝania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe Ŝycie, oraz innych. 19. Wykaz załączników 1) Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 2) Formularz ofertowy - Zał. nr 2 11

12 3) Oświadczenie - Zał. nr 3 4) Wykaz usług - Zał. nr 4 5) Wzór umowy - Zał. nr 5 12

13 Załącznik nr 1-1A do SIWZ CZĘŚĆ 1, TYP 1A organizacja 2-dniowego warsztatu dla max. 50 osób w róŝnych województwach Lp. Warunek Opis 1. Miejscowość Bydgoszcz/Trójmiasto/Katowice/Łódź/Lublin/Olsztyn/Poznań/Rzeszów do 5 km od centrum miasta z dobrym dojazdem z dworca PKP, PKS 2. Miejsce Hotel minimum 3 gwiazdkowy, bądź centrum konferencyjne. Sale, miejsce podawania posiłków oraz pokoje muszą się znajdować w jednym budynku, bądź w kompleksie budynków w odległości od siebie nie większej niŝ 200m. We w wszystkich pomieszczeniach zagwarantowanie temperatury na poziomie 21 0 C. 3. Czas trwania 2 dni KOSZTY BEZWZGLĘDNE /będą poniesione niezaleŝnie od faktycznej liczby uczestników/ 4. Sala/sale 3 sale: 1 sala dla minimum 50 osób wykorzystywana wyłącznie w pierwszym dniu warsztatu, 2 sale dla minimum 25 osób kaŝda wykorzystywane wyłącznie w drugim dniu warsztatów. KaŜda sala powinna być wyposaŝona w: komputer, rzutnik multimedialny i ekran, 4 tablice flipchart z mazakami i gąbką, dostęp do Internetu bezprzewodowego W Sali dla minimum 50 osób ustawienie krzeseł kinowe. W salach dla minimum 25 osób ustawienie stołów i krzeseł wyspowe (po 4 wysypy w kaŝdej sali). 5. Recepcja Recepcja powinna znajdować się przy sali dla minimum 50 osób, w której będzie prowadzony warsztat pierwszego dnia. Wykonawca zatrudni 2 osoby do rejestracji uczestników, oraz wydawania materiałów promocyjnych przez 3 godziny. Godziny pracy recepcji Zamawiający przekaŝe wykonawcy na 7 dni przed terminem warsztatu. 6. Dostęp do ksero MoŜliwość skopiowania łącznie do 200 stron 7. Materiały konferencyjne/szkoleniowe 1. plan spotkania 50 szt.; Format A4 druk czarno-biały, jednostronny, łącznie 50 stron. Zamawiający przekaŝe wykonawcy wzór do druku najpóźniej na 7 dni przed terminem warsztatu. 2. identyfikatory na smyczy 50szt.; Zamawiający przekaŝe Wykonawcy projekt identyfikatora, oraz listę osób, które mają się na nich znaleźć, na 7 dni przed terminem warsztatu. Identyfikatory na smyczy z trzema logami, nadruk w jednym kolorze, wsuwane, poziome, kolorowy wydruk. Smycze powinny mieć moŝliwość zawieszenia zarówno identyfikatora jak i pendrive a. 13

14 8. Planowana liczba uczestników KOSZTY OSOBOWE /będą poniesione w zaleŝności od faktycznej liczby uczestników/ Minimalna liczba uczestników 40, maksymalna 50. Najpóźniej na 3 dni przed terminem warsztatu Zamawiający zobowiązuje się do określenia ostatecznej liczby uczestników 9. Zwrot kosztów podróŝy Wykonawca zwróci koszty podróŝy z Warszawy do miejsca docelowego warsztatu oraz w drodze powrotnej 1 osobie tj, Asystentowi Koordynatora Merytorycznego (AKM) na podstawie przedstawionych biletów PKP (2 klasa), bądź PKS. Jeśli AKM przyjedzie własnym środkiem transportu, Wykonawca zwróci koszt w wysokości biletu PKP (2 klasy) na danej trasie. Na ten cel Wykonawca zabezpieczy kwotę wysokości 300,00 zł brutto. 10. WyŜywienie 1 dzień: kolacja dla 50 osób w dzień warsztatu w formie bufetu szwedzkiego. Minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce. 1 dzień: serwis kawowy: KaŜdy serwis kawowy powinien zawierać: kawę, herbatę, soki, wodę gazowaną i niegazowaną oraz ciastka i owoce, dla wszystkich uczestników, na bieŝąco uzupełniany. 2 dzień: śniadania dla 50 osób w formie bufetu szwedzkiego. Minimum dwa ciepłe dania do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce. 2 dzień: obiad dla 50 osób z deserem w formie szwedzkiego stołu. Dwie zupy do wyboru. MoŜliwość wyboru, co najmniej trzech dań (dwa rodzaje mięsa), w tym jedno bezmięsne, ziemniaki, ryŝ, warzywa gotowane, surówka. Gramatura składników posiłku ma zapewnić nie mniej niŝ 1000 kcal na osobę w tym: białko stanowić ma ok % posiłku, węglowodany stanowić mają 50-55% posiłku, tłuszcze stanowić mają ok % posiłku 2 dzień: całodniowy serwis kawowy: KaŜdy serwis kawowy powinien zawierać: kawę, herbatę, soki, wodę gazowaną i niegazowaną oraz ciastka i owoce, dla wszystkich uczestników, na bieŝąco uzupełniany. W zakresie wyŝywienia Wykonawca zobowiązany jest do: terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ramowym planem szkolenia, zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego wyŝywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych, świeŝych produktów z waŝnymi terminami przydatności do spoŝycia. 14

15 11. Kompletowanie materiałów promocyjnych Inne Materiały dla uczestników warsztatu będzie kompletował dla kaŝdego uczestnika Wykonawca. Wykonawca na 7 dni przed szkoleniem odbierze z siedziby Zamawiającego notesy, długopisy, teczki, torby papierowe, pendrive y, modele wdraŝania KNO publikacje ksiąŝkowe. Wykonawca przekaŝe kaŝdemu uczestnikowi podczas rejestracji komplet materiałów składających się z: programu szkolenia, notesu, długopisu, teczki, torby, pendrive a, identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, model wdraŝania KNO publikacja ksiąŝkowa Wykonawca przekaŝe kaŝdemu z uczestników komplet materiałów po podpisaniu przez uczestnika listy obecności. Wszystkie niewykorzystane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do 7 dni po zakończeniu ostatniego dnia szkolenia. 12. Oznaczenie sal Wykonawca zapewni informację o warsztacie przy wejściu do budynku oraz oznakowanie drogi do recepcji i sal, w których będą odbywały się spotkania. Oznaczenie sal w budynku oraz informacja o szkoleniu muszą zostać wykonane na papierze w formacie A4 wg projektu przekazanego przez Zamawiającego. 13. Transport materiałów promocyjnych Zamawiający przekaŝe Wykonawcy materiały konferencyjne na 7 dni przed terminem warsztatu. -50szt. ulotek, teczek, notesów, długopisów, pendrive ów, toreb papierowych. - 3 banery promujące projekt. - model wdraŝania KNO publikacja ksiąŝkowa 50 szt. Wykonawca zapewni transport materiałów promocyjnych z siedziby Zamawiającego do docelowego miejsca warsztatu, oraz dostarczy niewykorzystane materiały z powrotem nie później niŝ na 7 dni po warsztacie. 15

16 CZĘŚĆ1, TYP 1B organizacja konferencji w Warszawie Załącznik nr 1-1B do SIWZ Lp. Warunek Opis 1. Miejscowość Warszawa, nie dalej niŝ 5 km od centrum Warszawy. 2. Miejsce Hotel (min. 3 gwiazdkowy) połoŝony w centrum miasta, z dobrym dojazdem z dworca PKP, PKS lub Centrum Konferencyjne o porównywalnym standardzie. 3. Czas trwania 1 dzień KOSZTY BEZWZGLĘDNE /będą poniesione niezaleŝnie od faktycznej liczby uczestników/ 4. Sala/sale 1. Jedna sala dla max. 150 osób (plenarna) ustawienie kinowe; wyposaŝona w: komputer, rzutnik multimedialny, ekran, sprzęt nagłaśniający, flipchart, dostęp do Internetu bezprzewodowego. 2. Sala musi być dostępna dla Zamawiającego co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem i 1 godzinę po zakończeniu konferencji. 5. Recepcja 1. Przed salą plenarną miejsce dla RECEPCJI z wyłoŝoną listą obecności i materiałami konferencyjnymi oraz drukami delegacji. 2. Do pracy w recepcji, Wykonawca zatrudni 3 osoby w godzinach 9:00 11:00, w tym 1 osobę na cały czas trwania konferencji. Do zadań tych osób będzie naleŝało: rejestracja uczestników i wydawanie materiałów konferencyjnych, udzielanie informacji o miejscu wszystkich prowadzonych zajęć. 3. Wykonawca zapewni oznaczenie sali, w której będzie odbywało się spotkanie, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego (kolorowy wydruk formatu A4 ok. 10 szt. na konferencję). 4. Materiały konferencyjne będą przekazywane uczestnikom wyłącznie po podpisaniu listy obecności. 6. Dostęp do ksero max. 150 stron na konferencję (odbitki przewidziane dla Zamawiającego) 7. Materiały promocyjne Materiały promocyjne dla wszystkich uczestników konferencji: 1. Szczegółowy program konferencji przekazany przez Zamawiającego (1 strona, druk czarno-biały, format A4) 150 szt. 2. Identyfikatory na smyczy z logo, wsuwane, poziome, kolorowy nadruk jeden kolor (projekt nadruku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji; projekt wykonany zostanie według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy). Na kaŝdym identyfikatorze będzie umieszczone imię i nazwisko uczestnika konferencji 150 szt. 3. Po 4 ulotki informacyjne o projektach format A4, pełen kolor, dwustronna, łamana na 3. Projekt ulotki przekaŝe Zamawiający wykonawcy w dniu podpisania umowy 4 x 200 szt. 4. Notesy z logo i informacjami o projektach (notesy 100-kartkowych, format A4, z jednostronną okładką ze sztywnego kartonu, nadruk pełnokolorowy, zgodne z projektami). Projekt notesu dostarczy Wykonawcy Zamawiający w dniu podpisania umowy 200 szt. 5. Długopis z logo (długopis plastikowy, kolor: srebrny z granatowymi dodatkami (gumka), wkład: niebieski, mechanizm: wciskany, konieczność umieszczenia nadruku 3 znaków logo zgodnych z projektem przekazanym przez Zamawiającego, kolor nadruku: czarno-biały). Projekt długopisu dostarczy Wykonawca do akceptacji konferencją 200 szt. Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 16

17 7. Planowana liczba uczestników 6. Papierowa torba do formatu A4, jednokolorowy nadruk, z jednej strony torby (projekt torby i nadruku dostarczy Wykonawca do akceptacji Zamawiającemu; projekt wykonany zostanie według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy) 200 szt. Wszystkie niewykorzystane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do 7 dni po zakończeniu ostatniego dnia szkolenia. KOSZTY OSOBOWE /będą poniesione w zaleŝności od faktycznej liczby uczestników/ Minimalna liczba to 100 osób, maksymalna 150 osób. Na 7 dni przed terminem konferencji Zamawiający określi ostateczną liczbę uczestników. 8. WyŜywienie Miejsce do serwowania posiłków na minimum 150 osób w miejscu organizacji konferencji. W trakcie konferencji zorganizowane będą: 2 przerwy kawowe pierwsza przerwa przed rozpoczęciem konferencji, druga w przerwie po zakończeniu pierwszej części plenarnej (kawa, herbata, mleko do kawy, woda mineralna, soki, ciasta, ciasteczka). Obiad z deserem - w formie szwedzkiego stołu. MoŜliwość wyboru, co najmniej trzech dań (dwa rodzaje mięsa), w tym jedno bezmięsne, ziemniaki, ryŝ, warzywa gotowane, surówka. Gramatura składników posiłku ma zapewniać nie mniej niŝ 1000 kcal na osobę w tym: - białko stanowić ma ok % posiłku, - węglowodany stanowić mają - ok % posiłku, - tłuszcze stanowić mają - ok % posiłku. Obiad serwowany będzie po zakończeniu konferencji. Inne 9. Materiały konferencyjne KaŜdy uczestnik konferencji otrzymuje: 1. program konferencji, 2. ulotkę o projektach: Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego, Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej, System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego, Model systemu wdraŝania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe Ŝycie realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. notes, 4. długopis, 5. identyfikator z imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji, 6. papierową torbę do formatu A4, Materiały konferencyjne będą przekazywane uczestnikom wyłącznie po podpisaniu listy obecności. Wszystkie niewykorzystane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do 7 dni po zakończeniu ostatniego dnia szkolenia. 10. Oznaczenie sal 1. Wykonawca zapewni informację o konferencji przy wejściu do budynku oraz oznakowanie drogi do recepcji i sali, w której będzie odbywać się konferencja. 2. Oznaczenie sali w budynku oraz informacja o konferencji muszą zostać wykonane według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 17

18 18 Załącznik nr 1-2A do SIWZ CZĘŚĆ 2, TYP 2A organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 45 osób okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy Lp. Warunek Opis 1. Miejscowość okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy 2. Miejsce Centrum Konferencyjne lub Hotel min. 3 gwiazdkowy. Wszystkie sale, pokoje i miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku, lub kompleksie budynków oddalonych od siebie o nie więcej niŝ 200 m. We wszystkich pomieszczeniach zagwarantowanie temperatury na poziomie 21 0 C. 3. Czas trwania 3 dni (piątek, sobota i niedziela). KOSZTY BEZWZGLĘDNE /będą poniesione niezaleŝnie od faktycznej liczby uczestników/ 4. Sala/sale jedna sala dla 45 osób przez cały czas trwania szkolenia, ustawiona w podkowę, wyposaŝona we flipchart, rzutnik, komputer i dostęp do Internetu bezprzewodowego; dwie sale, kaŝda dla 12 uczestników dostępne w kaŝdym dniu przez cały czas trwania szkolenia stoły ustawione w 4 wyspy, po 5 krzeseł przy wyspie 5. Transport uczestników piątek - dowóz uczestników z Centrum Warszawy (okolice Dworca Centralnego) do miejsca szkolenia, jeden kurs dla max. 40 osób. niedziela - dowóz uczestników z miejsca szkolenia do Centrum Warszawy (okolice Dworca Centralnego), dla max. 40 osób; odjazd o tej samej godzinie dla wszystkich uczestników Godziny transportu i liczby uczestników poszczególnych kursów zostaną podane przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 6. Dostęp do ksero MoŜliwość skopiowania łącznie do 200 stron. KOSZTY OSOBOWE /będą poniesione w zaleŝności od faktycznej liczby uczestników/ 7. Planowana liczba min. 40 max. 45 osób. Zamawiający określi ostateczną liczbę uczestników uczestników najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem. 8. Nocleg Dwa noclegi dla wszystkich uczestników szkolenia, w tym 6 pokoi jednoosobowych, pozostałe dwuosobowe; wszystkie pokoje z łazienkami. 9. WyŜywienie piątek obiad dla max 45 osób, kolacja dla wszystkich uczestników szkolenia. sobota śniadanie, obiad i kolacja dla wszystkich uczestników szkolenia. niedziela śniadanie i obiad dla wszystkich uczestników szkolenia. MoŜliwość skorzystania z jadalni przez wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie. Śniadanie - w formie szwedzkiego stołu. Minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne, ciemne, napoje gorące, soki, owoce. Obiad z deserem - w formie szwedzkiego stołu. MoŜliwość wyboru, co najmniej trzech dań (dwa rodzaje mięsa), w tym jedno bezmięsne, ziemniaki, ryŝ, warzywa gotowane, surówka. Gramatura składników posiłku ma zapewniać nie mniej niŝ 1000 kcal na osobę w tym: - białko stanowić ma ok % posiłku, - węglowodany stanowić mają - ok % posiłku, - tłuszcze stanowić mają - ok % posiłku.

19 Kolacja - w formie szwedzkiego stołu. Minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo: jasne ciemne, napoje gorące, soki, owoce. Serwis kawowy: kawa, herbata, woda mineralna, soki, śmietanka do kawy, cytryna, cukier, pięć rodzajów suchych ciastek, bez ograniczeń dla wszystkich uczestników szkolenia, na bieŝąco uzupełniany: - piątek od obiadu do kolacji, - sobota całodzienny dla wszystkich uczestników obok sal warsztatowych, - niedziela od śniadania do obiadu. W zakresie wyŝywienia Wykonawca zobowiązany jest do: - terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ramowym programem szkolenia -zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków -przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych, świeŝych produktów z waŝnymi terminami przydatności do spoŝycia - gramatura posiłków przy całodziennym wyŝywieniu ma zapewniać min kcal na osobę, na dobę (śniadanie, obiad, kolacja). Inne 10. Oznakowanie sal Wykonawca zapewni informację o szkoleniu przy wejściu do budynku oraz oznakowanie drogi do recepcji i sal, w których będą odbywały się spotkania. Oznaczenie sal w budynku oraz informacją o szkoleniu muszą zostać wykonane na papierze A4 w kolorze, wg projektu przekazanego przez Zamawiającego. 11. Miejsca Miejsca parkingowe (maksymalnie 10) dla organizatorów i uczestników szkolenia. parkingowe 12. Ramowy program Program zostanie dostarczony na tydzień przed spotkaniem. szkolenia 19

20 Załącznik nr 1-2B do SIWZ CZĘŚĆ 2, TYP 2B organizacja trzydniowego szkolenia dla max. 130 osób okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy Lp. Warunek Opis 1. Miejscowość okolice Warszawy, nie dalej niŝ 50 km od centrum Warszawy 2. Miejsce Centrum Konferencyjne, lub Hotel min. 3 gwiazdkowy. Wszystkie sale, pokoje i miejsce podawania posiłków muszą znajdować się w jednym budynku, lub kompleksie budynków oddalonych od siebie o nie więcej niŝ 200 m. We wszystkich pomieszczeniach zagwarantowanie temperatury na poziomie 21 0 C. 3. Czas trwania 3 dni (piątek, sobota i niedziela). W czwartek, przed spotkaniem, pobyt dla dwóch osób (od kolacji) wraz z wyŝywieniem. KOSZTY BEZWZGLĘDNE /będą poniesione niezaleŝnie od faktycznej liczby uczestników/ 4. Sala/sale jedna sala dla 10 osób przez cały czas trwania szkolenia, wyposaŝona we flipchart, dostęp do Internetu bezprzewodowego; jedna sala dla 120 uczestników dostępna: - piątek od godz bez stołów, krzesła ustawione pod ścianami, wyposaŝona w nagłośnienie. - sobota do godz. 13:00 i niedziela do obiadu krzesła w ustawieniu kinowym; wyposaŝona w komputer, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, ekran, flipchart, dostęp do Internetu bezprzewodowego; jedna sala dla 30 uczestników dostępna w piątek przez cały dzień ustawienie w podkowę; wyposaŝona w komputer, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, dostęp do Internetu bezprzewodowego; odpowiednią liczbę sal, dla 24 grup po 5 osób (dla kaŝdej grupy powierzchnia do pracy nie mniejsza niŝ 15 m 2 ) dostępne w sobotę przez cały dzień przygotowane do pracy warsztatowej, stoły ustawione w wyspy, 6 krzeseł przy kaŝdej wyspie, sale wyposaŝone w komputer, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, dostęp do internetu bezprzewodowego. 5. Recepcja k/s W dzień przyjazdu uczestników Wykonawca zatrudni 3 osoby do obsługi w celu rejestracji uczestników i wydawania materiałów szkoleniowych (od godziny 12:00 do 20:00). Wykonawca zorganizuje oddzielne stanowisko do podpisywania listy obecności uczestników przez wszystkie dni trwania szkolenia. 6. Transport uczestników piątek - dowóz uczestników z Centrum Warszawy (okolice Dworca Centralnego) do miejsca szkolenia, trzy kursy jeden dla max. 30 osób; drugi i trzeci dla max. 90 osób (dwa kursy po 45 osób w odstępie 30 minut). niedziela - dowóz uczestników z miejsca szkolenia do Centrum Warszawy (okolice Dworca Centralnego), dla 130 osób; odjazd o tej samej godzinie dla wszystkich uczestników Godziny transportu i liczby uczestników poszczególnych kursów zostaną podane przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. 7. Dostęp do ksero MoŜliwość skopiowania łącznie do 200 stron. 20

21 8. Materiały promocyjne 1. Torba płócienna 130 szt. Wykonawca zapewni dla kaŝdego uczestnika płócienną torbę, z apreturą usztywniającą, granatową (wym. 36 cm x 40 cm, uszy 36 cm) z nadrukiem 3 logo w białym kolorze. Nadruk z jednej strony torby, po środku. Wielkość nadruku: 16 cm x 11 cm. Projekt logo dostarczy Zamawiający. 9. Materiały konferencyjne/szk oleniowe 10. Planowana liczba uczestników 11. Zwrot kosztów podróŝy uczestnikom 2. Identyfikator na smyczy 130 szt. Wykonawca przygotuje dla uczestników szkolenia identyfikatory według listy przekazanej przez Zamawiającego na 4 dni przed szkoleniem. Identyfikatory na smyczy z logo, nadruk w jednym kolorze, wsuwane, poziome, kolorowy wydruk (projekt nadruku dostarczy Zamawiający). Smycze, w 7 kolorach w zaleŝności od grupy, liczbę smyczy w poszczególnych kolorach przekaŝe Zamawiający na 7 dni po podpisaniu umowy, powinny mieć moŝliwość zawieszenia zarówno identyfikatora, jak i pendrive a. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wykonane projekty torby płóciennej i identyfikatora na smyczy. Wszystkie niewykorzystane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do 7 dni po zakończeniu ostatniego dnia szkolenia. 1. Jednakowe dla wszystkich 130 uczestników: program szkolenia, 1 kartka, wydruk czarno-biały, dwustronny, format A4, wydruk 3 prezentacji, kaŝda prezentacja oddzielnie zszyta, wydrukowana jako materiał informacyjny, 3 slajdy na stronie, wydruk kolorowy, dwustronny, format A4 kaŝda prezentacja po 10 stron; 2. Materiały w 31 zawodach: po 6 egzemplarzy w kaŝdym zawodzie, wydruk jednostronny, kolorowy, format A4, liczba stron średnio 15 (31 osób x 6 egz. x 15 stron). Materiały do druku Zamawiający przekaŝe Wykonawcy na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. KOSZTY OSOBOWE /będą poniesione w zaleŝności od faktycznej liczby uczestników/ min. 115 max. 130 osób Zamawiający określi ostateczną liczbę uczestników na 3 dni przed szkoleniem. Wykonawca zwróci uczestnikom szkolenia koszty podróŝy na podstawie przedłoŝonych biletów PKS lub PKP (bilet 2 klasy) lub oświadczenia w przypadku podróŝy samochodem. Jeśli uczestnik przyjedzie własnym samochodem otrzyma zwrot kosztów w wysokości ceny biletu PKP 2 klasy. Na ten cel Wykonawca zabezpieczy łączną kwotę ,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Jeden uczestnik otrzyma zwrot kosztów podróŝy w kwocie nie większej niŝ 250,00 zł brutto. Wykonawca zbierze od uczestników oświadczenia albo bilety lub ich kopie oraz potwierdzenia zwrotu kosztów podróŝy. Zorganizuje w tym celu stanowisko dostępne dla uczestników przez cały czas trwania szkolenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zwrotu uczestnikom kosztów podróŝy w formie tabeli zawierającej imię i nazwisko uczestnika, trasę podróŝy, podstawę udokumentowania kosztów podróŝy, koszty podróŝy, kwotę zwróconą, oryginalny podpis uczestnika potwierdzający otrzymanie zwrotu kosztów podróŝy. Równoznaczne z tym jest złoŝenie wyciągu z banku potwierdzające dokonanie przelewów. 21

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Załącznik nr 2 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako CPV 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 58979-2014;

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej dla pracowników Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 321307-2011;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Białystok, dnia 15.09.2011 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. Towarzystwo Amicus

ZAPYTANIE OFERTOWE 3. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Białystok, dnia 15.09.2011 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. Towarzystwo Amicus Białystok, dnia 15.09.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wynajem sal szkoleniowych w Warszawie wraz z usługą gastronomiczną (cateringiem) oraz noclegami dla uczestniczek projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu Poznań, dnia 17.08.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZLECENIODAWCA Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do postanowień Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów nt. pszczelarstwa,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa wydawnicza polegająca na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 1 z 5 2011-11-07 13:24 Zielona Góra: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - dostawa i podanie poczęstunku dla uczestników projektu Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Wrocław: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 1 z 6 2011-08-25 14:07 Poznań: Dostawa gadŝetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego z moŝliwością składania ofert częściowych - III części Numer ogłoszenia: 228231-2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl, pcprleszno.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl, pcprleszno. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat-leszczynski.pl, pcprleszno.pl Leszno: Organizacja wyjazdu integracyjnego dla rodziców

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 1 z 6 2011-07-04 15:39 Poznań: Wykonanie druków promocyjnych Powiatu Poznańskiego (folderów, ulotek, zaproszeń oraz czeków okolicznościowych i druku okolicznościowego, kalendarzy ściennych), z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Łódź: Usługa przygotowania konferencji Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Usługa przygotowania konferencji Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Usługa przygotowania konferencji Numer ogłoszenia: 103272-2013;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. Strona 1 z 5 Poznań: Wykonanie wraz z dostawą gadŝetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego z moŝliwością składania ofert częściowych - VI części. Numer ogłoszenia: 178952-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: (87) 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 5.02. 2015 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wodz.bipzielonagora.pl/ Zielona Góra: Świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w czasie

Bardziej szczegółowo

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25.

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25. Strona 1 z 7 Warszawa: Świadczenie usługi profesjonalnej organizacji posiedzeń, szkoleń, spotkania i konferencji dla Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów Europejskich Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 15/2012 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr sprawy: 15/2012 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2014-08-27 15:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 183907-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

zakresu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych (zwanych

zakresu zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych i kuchennych (zwanych Strona 1 z 7 Kraków 50: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz kuchennych(oznaczenie sprawy: ZP-1-IK-2009) Numer ogłoszenia: 162311-2009; data zamieszczenia: 23.09.2009

Bardziej szczegółowo