IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R."

Transkrypt

1 Przysz³a wiosna a wraz z ni¹ zieleñ przyrody i d³u sze cieplejsze dni. W Gminie Wieprz odby³o siê wiele ciekawych imprez, o których na ³amach tego wydania poinformujemy czytelników. Nowy numer gazety oznacza tak e podwy kê ceny Wieœci Gminnych do 3,50 z³. Coraz dro sze koszty wydawania gazety zmuszaj¹ do zmiany ceny. Miejmy nadziejê, e tan fakt nie odstraszy naszych sta³ych czytelników. Z powa aniem Seweryn Ga³ysz IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ R. Na zwo³an¹ przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy Wieprz IV Sesjê Rady z racji poruszonego tematu Zwi¹zku Komunalnego zostali zaproszeni: Wójt Gminy Babice oraz Burmistrz Miasta Zator. Przedstawili oni koncepcjê utworzenia na Zwi¹zku Komunalnym spó³ki, mia- ³aby siê zaj¹æ utrzymaniem oczyszczalni œcieków w Podolszu oraz rozbudow¹ sieci kanalizacyjnej. Argumentem œwiadcz¹cym za takim rozwi¹zaniem jest ³atwiejszy dostêp do œrodków unijnych na uporz¹dkowanie gospodarki wodno - œciekowej. Przyjmuj¹c przedstawion¹ argumentacjê, radni zg³osili jednak swoje uwagi dotycz¹ce kosztów za³o enia i funkcjonowania takiego podmiotu oraz niewyjaœnionych do tej pory W dniu 12 marca 2007 roku odby³o siê V posiedzenie Rady Gminy Wieprz, w trakcie którego w jednym z najwa niejszych punktów jednog³oœnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie bud etu w spornych kwestii zwi¹zanych z funkcjonowaniem Zwi¹zku. Na Sesji podjêto tak e uchwa³ê intencyjn¹ w sprawie wspó³finansowania remontu czêœci drogi wojewódzkiej nr 781 w Wieprzu i w Giera³towicach, w najbardziej newralgicznych jej punktach. Decyzja jednak w sprawie terminu rozpoczêcia inwestycji uzale niona jest od postanowieñ samorz¹du województwa. W porz¹dku obrad pojawi³a siê równie oczekiwana uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego So³ectw Gminy Wieprz, która zapocz¹tkowa³a proces korygowania pewnych niekorzystnych zapisów. Podczas sesji rozpoczêto tak e proces przejmowania na w³asnoœæ dróg gminnych. W pierwszej turze znalaz³y siê drogi, w kwestii których w ubieg³ym roku prowadzone by³y prace geodezyjne: Nidek Kwiczale Folwark oraz Nidek Berno Witkowice. Podjêto równie uchwa³ê o nieodp³atnym nabyciu drogi do SKR w Wieprzu, pozostaj¹cej do tej pory jako w³asnoœæ Spó³dzielni Mleczarskiej. Ostatnia czêœæ Sesji poœwiêcona by³a sprawom oœwiatowym. Wys³uchano w tym celu sprawozdania Przewodnicz¹cej Komisji Oœwiaty z objazdowego posiedzenia tej e Komisji oraz podjêto uchwa³y w sprawie ustalenia sieci oddzia³ów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. V SESJA RADY GMINY WIEPRZ 12 III 2007 R. roku ubieg³ym. Podjêto tak e szereg decyzji o charakterze osobowym, m.in. powo³ano Radê Spo³eczn¹ Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu, bêd¹c¹ organem inicjuj¹cym i opiniodawczym w SP ZOZ. W sk³ad Rady Spo³ecznej weszli: 1. Ma³gorzata Chrapek Wójt Gminy Wieprz Przewodnicz¹ca Rady Spo³ecznej. 2. Jolanta W¹s przedstawiciel Wojewody Ma³opolskiego 3. Ma³gorzata Bogunia przedstawiciel Rady Gminy Wieprz 4. Mieczys³aw y³a - przedstawiciel Rady Gminy Wieprz 5. Tadeusz Sopicki - przedstawiciel Rady Gminy Wieprz 6. Maria Huczek - przedstawiciel Rady Gminy 4 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

2 Wieprz 7. Irena Zemanek - przedstawiciel Rady Gminy Wieprz 8. Józef Cinal - przedstawiciel Rady Gminy Wieprz W zwi¹zku z prowadzonymi w ostatnim okresie rozmowami maj¹cymi na celu wypracowanie stanowiska gminy w sprawie sposobu rozwi¹zywania problemu gospodarki wodno œciekowej, powo³ano doraÿn¹ Komisjê Rady Gminy Wieprz ds. Problemów Gospodarki Wodno Œciekowej, której przedmiotem dzia³ania bêdzie w szczególnoœci pozyskiwanie œrodków finansowych na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej. W jej sk³ad weszli: 1. Tadeusz Sopicki Przewodnicz¹cy Komisji 2. Stanis³aw Wysogl¹d cz³onek Komisji 3. Józef Brynkus cz³onek Komisji. Nie by³a to jednak ostatnia zmiana, je eli chodzi o Komisje Rady. Otó w nastêpstwie powo³ania przez 6 radnych Klubu Niezale na Gmina, ustawa o samorz¹dzie gminnym przewiduje w³¹czenie desygnowanego przez Klub cz³onka do sk³adu osobowego Komisji Rewizyjnej, którym zosta³ pan Józef Brynkus. W trakcie Sesji podjêto tak- e uchwa³y w sprawie: - zmian w bud ecie gminy; - wspó³dzia³ania z gmin¹ Bielsko Bia³a w zakresie usuwania nastêpstw nadu ywania alkoholu; - nieodp³atnego nabycia drogi G we Frydrychowicach (Frydrychowice Giera³towice - Przybradz êg i czêœæ drogi G000019); - wyboru inkasenta podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i leœnego w so³ectwie Frydrychowice, którym zosta³ pan Andrzej Sopicki. W dalszej czêœci Sesji Wójt Gminy dokona- ³a podsumowania przeprowadzonych Zebrañ Wiejskich. Wœród g³ównych uwag znalaz³o siê uznanie dla frekwencji, która by³a wy sza ani eli mia³o to miejsce w latach ubieg³ych. Wœród negatywnych wniosków znalaz³y siê przypadki osób nietrzeÿwych uczestnicz¹cych w Zebraniach. Nieprzewidziane zmiany w gierałtowickej parafii! Parê miesiêcy temu parafia pw. œw. Marcina obchodzi³a Srebrny Jubileusz kap³añstwa swojego ksiêdza proboszcza - kanonika Ryszarda Matuszka. A tymczasem z dniem roku dekretem biskupa diecezji bielsko - ywieckiej ks.tadeusza Rakoczego zosta³ on powo³any do nowych zadañ. Parafianie przyjêli z pokor¹, ale i alem decyzjê o zmianie proboszcza, bo prze- Artur Penkala cie bêdzie pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê w parafii w niedalekich Roczynach. Wszyscy g³êboko prze yli po egnanie lubianego ksiêdza, z którym byli zwi¹zani prawie 14 lat. Zostawi³ niezatarty œlad swojej obecnoœci w yciu ka dego z parafian. Bez w¹tpienia wszyscy wdziêczni mieszkañcy bêd¹ otaczaæ Go swoj¹ modlitw¹. Oficjalne po egnanie ks.ryszarda odby³o siê na mszy dziêkczynnej 18 marca, chocia faktyczne przenosiny odby³y siê tydzieñ wczeœniej, a to z racji wizytacji biskupiej w Jego nowej parafii, w której proboszcz zmar³ dwa tygodnie temu. Przedstawiciele wszystkich stanów - dzieci, m³odzie- y, kobiet i mê czyzn - wyg³osili s³owa podziêkowania: "...za czas spêdzony razem daj¹cy ulgê i zapomnienie, za dobro, które ksi¹dz potrafi³ znaleÿæ i obudziæ w naszych sercach, za s³owa tak proste i szczere, a zarazem tak bogate i dobre..." Równoczeœnie na tej samej uroczystej mszy œw. nast¹pi³o oficjalne wprowadzenie przez dziekana ks. J.Janiê nowego administratora - ks. Fryderyka Tarabu³y. Kap³an ten przyby³ z du ej parafii z Bielska - Bia³ej - Aleksandrowic. Trzeba tutaj wspomnieæ, e parafia giera³towicka mia³a szczêœcie w okresie powojennej historii do dobrych i pracowitych kap³anów. A byli to: ks. Andrzej Kowalczyk, ks. Jan Czapik, ks. W³adys³aw Gruszka, ks. Ryszard Matuszek. Nowemu proboszczowi trzeba yczyæ wielu si³ i zdrowia do realizacji swego powo³ania w nowej " winnicy pañskiej ". GRAG Wieœci Gminne KWIECIEÑ

3 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Wieprzu świętuje swoje 60 lecie "...Tego siê nie zapomni, tego nie zatrze czas, co Ko³o tu zdzia³a³o, pozostaje wœród nas..." Tak œpiewa³ chór Jarzêbina na Jubileuszu, który 10 lutego 2007 roku zgromadzi³ w sali OSP samych znakomitych goœci, a równoczeœnie przyjació³ tego ko³a. Wszystkich zebranych serdecznie powita³a przewodnicz¹ca - Maria Æwiertka, a dalsz¹ uroczystoœæ poprowadzi³ Andrzej Mazgaj. Przybyli zaproszeni przedstawiciele powiatu: T. Kramarczyk- staro- W. W³och, so³tys - K. Herma a tak e delegacje KGW z Giera³towic, Giera³towiczek, G³êbowic, Frydrychowic, Nidku i Przybradza. Nie zabrak³o przedstawicieli innych organizacji które reprezentowali: ODR - M. Antos, Z. Oboza, OSP -B. Mokwa, SKR - T. Skowron, mleczarniê - J. Sz³apa, SGW - C. Wojewodzic. Wœród goœci byli równie dyrektorzy szkó³ i przedszkoli - A. Kamionka, K. F¹ferko, M. Jura, kierownictwo GOK - S.Babiñski i biblioteki - E.Romanowicz. Nie zabrak³o przedstawi³a obszerne sprawozdanie z dzia³alnoœci KGW, o którym poni- ej, a chwilê póÿniej wójt - pani M.Chrapek zaczynaj¹c od s³ów "Trzeba pochyliæ g³owê przed o³ta- czenie dobra na rzecz œrodowiska wyrazili wszyscy goœcie. Niezbêdnym elementem uroczystego wieczoru by³a czêœæ artystyczna. Wyst¹pi³y dzieci z sta, jego zastêpca - M. Nowak, Z. Mieszczak- Przewodnicz¹cy Rady. Gminê reprezentowali: wójt - M. Chrapek, przew. Rady Gminy - S. Wysogl¹d. Obecni byli tak e radni powiatu i gminy oraz ks. kapelmistrza - E.Bajgrowicza, lekarza wet. - R.Piêtki oraz redaktorów Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej i Wieœci Gminnych. Nastêpnie sekretarz Ko³a - pani S. Pustu³a rzem tradycji..." serdecznie podziêkowa³a wszystkim cz³onkiniom ko³a za ich wk³ad pracy, równoczeœnie ycz¹c dalszych sukcesów. Wspólnie z przew. Rady Gminy - panem S.Wysogl¹dem wrêczyli wyró - nienia zas³u onym paniom. Otrzyma³y je: M. Æwiertka, E. Holcman, W. Szczotka, D. Saferna, E. Mokwa, J. Mokwa, S. Pieczarka, M. Saferna, W. Madeja, T. Pasternak, B. Olszewska, M. Wêgrzyn, J. Bajgrowicz. S³owa uznania za pe³nienie niezast¹pionej roli oraz œwiad- przedszkola przygotowane przez panie B. Babiñsk¹, A. ydek, prezentuj¹c piosenki i piêkny taniec ludowy- krakowiak oraz dekoruj¹c symbolicznym sercem wszystkie cz³onkinie ko³a. Zebrani mogli zobaczyæ jeszcze inscenizacjê bajki "Kopciuszek" wykonan¹ przez uczniów ZSP nr1, a przygotowan¹ przez panie J. Kobielus, J. Æwiertniê, E. Kubarek, M. Krok oraz wys³uchaæ wi¹zanki melodii ludowych œpiewanych przez wspomniany ju chór Jarzêbina, prowadzony przez pani¹ K. Babiñsk¹-Pytel. 6 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

4 Atrakcj¹ wieczoru by³ wystêp laureata Szansy na Sukces - œpiewaj¹cego ginekologa, pana Janusza Pustu³y, który zaprezentowa³ 2 piosenki. Dope³nieniem jubileuszowej imprezy by³ uroczysty obiad, którego niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ okaza³y deser - piêtrowy, œwiec¹cy tort. A póÿniej ju tylko tañce, hulanki, swawole do bia³ego rana. Jubilatki udowodni- ³y, e w zabawê potrafi¹ siê zaanga owaæ, wcale nie mniej ni w pracê w kole. Jak to siê zaczê³o? Jak potwierdzaj¹ dokumenty, dzia³alnoœæ gospodyñ z Wieprza siêga okresu miêdzywojennego. Z inicjatywy Kó³ka Rolniczego, instruktorki powiatowej S. Ka³u anki oraz oko³o 200 kobiet - KGW powsta³o w 1934 roku. Pierwsze przewodnicz¹ce - panie Waleria Jura-B¹k i Karolina Matejko wraz z grup¹ 80 cz³onkiñ rozpoczê³y aktywn¹ pracê. Z braku odpowiedniego zaplecza kursy gotowania, pieczenia czy szycia odbywa³y siê w prywatnych domach cz³onkiñ. Ju w 1938 roku w³aœnie to ko³o goœci³o uczestniczki Krajowego Zjazdu Instruktorek oraz prezesek KGW, na którym prezentowano warzywa z w³asnych, konkursowych ogródków i pokaz racjonalnego ywienia rodziny. Dziêki szkoleniom, w gospodarstwach wprowadzano hodowlê w³aœciwych ras byd³a, trzody i drobiu. Szczególnym wyzwaniem ko³a by³o zorganizowanie w czasie niw tzw. dzieciñca", czyli zajêæ i ywienia ma³ych dzieci, aby rodzice mogli spokojnie pracowaæ. Dzia³alnoœæ ko³a zosta³a przerwana przez wybuch II wojny œwiatowej, ale zaraz w 1946 roku reaktywowana. Powojenne zebranie organizacyjne wybra³o zarz¹d z przewodnicz¹c¹ pani¹ M. Ogieg³o. Dziêki aktywnym staraniom cz³onkiñ, na czele z pani¹ K. Matejko, uda³o siê uzyskaæ zgodê na otwarcie od 1 wrzeœnia 1946 roku pierwszego w gminie przedszkola. Mia³o ono pierwotnie siedzibê w Domu Katolickim, a póÿniej na tzw. Góralówce", czyli w budynku GS. Kolejne przewodnicz¹ce to - od 1951r. - Krystyna Bednarczyk, która pe³ni³a tê funkcjê 20 lat, nastêpnie Stefania Pieczarka - 5 lat, Wies³awa Szczotka - 3 lata, Janina Bajgrowicz - 25 lat, Urszula Kocemba - 1 rok. Od 2003 roku ko³o prowadzi pani Maria Æwiertka. W minionym okresie cz³onkinie ko³a zdobywa³y ró - norakie umiejêtnoœci potrzebne ka dej kobiecie. Organizowano kursy kroju i szycia, szyde³kowania, haftowania, wykonywania ko³der i kwiatów z bibu³y czy tkanin, uk³adania kompozycji kwiatowych, kursy gotowania, pieczenia, sporz¹dzania przetworów, wyrobów garma eryjnych, pokazy korzystania z nowoczesnych urz¹dzeñ gospodarstwa domowego. Dziêki zdobyciu fachowej wiedzy upowszechni³ siê postêp w gospodarstwach poprzez zak³adanie ogródków przydomowych, tuneli foliowych z upraw¹ wczesnych i ma³o znanych warzyw. Jednym z wiêkszych osi¹gniêæ ko³a by³o prowadzenie od 1970 roku zespo³owej odchowalni kurcz¹t, gêsi, indyków, kaczek. Iloœæ odchowanych sztuk wynios³a w 1988 r. nawet , co pozwoli³o, w skali województwa, zaj¹æ wysokie III miejsce. Gospodynie z Wieprza odnios³y tak e sukcesy w konkursie woj. bielskiego pod has³em Wiêcej mleka wysokiej jakoœci", w którym uzyska³y w 1977 r. I miejsce. Nie oby³o siê tak e bez obecnoœci pañ przy organizacji do ynek wiejskich, gminnych czy nawet powiatowych po³¹czonych z wystawami warzyw, kwiatów, produktów mlecznych, zwierz¹t hodowlanych. W barwnym korowodzie, nios¹c w³asnorêcznie upleciony wieniec, upieczony chleb œpiewa³y na mszy œwiêtej do ynkowej pieœni dziêkczynienia za plony. Jak jest obecnie? W dalszym ci¹gu cz³onkinie ko³a podtrzymuj¹ dziedzictwo kulturowe wsi, szerz¹c obrzêdy i tradycje ludowe poprzez udzia³ w Konkursach Potraw Regionalnych -Wigilijnych i Wielkanocnych organizowanych przez Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich w Andrychowie. Ju dwukrotnie Wieprz by³ gospodarzem takich konkursów, w roku 2002 i 2006 wziê³o w nich udzia³ ponad 20 kó³ ziemi wadowickiej. Rokrocznie od 1998r. KGW by³o uczestnikiem obchodów Dni Wsi Powiatu, prezentuj¹c regionalne jad³o i napitki. Dla zdobycia funduszy panie organizowa³y zabawy karnawa³owe, op³atkowe, loterie fantowe czy festyny, a uzyskany dochód przeznacza³y na funkcjonuj¹c¹ wypo yczalniê naczyñ na 150 osób. Przy okazji do ynek w 1996 roku zrodzi³ siê pomys³ utworzenia istniej¹cego nadal chóru Jarzêbina", który zrzesza wiele cz³onkiñ KGW, a urozmaica swoim œpiewem prawie wszystkie imprezy wiejskie. I chocia ko³o liczy³o kiedyœ nawet 130 osób, a obecnie tylko 50 - to i tak dalej zapa³u do pracy nie brakuje. Sk³ad obecnego Zarz¹du: przewodnicz¹ca - Maria Æwiertka zastêpca - Gra yna Mrowiec skarbnik - Janina Rola sekretarz - Stanis³awa Pustu³a kronikarz - Aneta Æwiertka cz³onkinie zarz¹du - Barbara M³odzik, Salomea Gibas Komisja Rewizyjna - Janina Bajgrowicz, Barbara Serwin, Maria Boba "...Tego siê nie zapomni, tego nie zatrze czas, co Ko³o bêdzie robiæ, zale y tylko od WAS..." Dalszych sukcesów w pracy KGW yczy redakcja. Wieœci Gminne KWIECIEÑ

5 Dzień Seniora Frydrychowice Przybradz Frydrychowice Przybradz Giera³towice Wieprz Giera³towice Wieprz 8 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

6 W tym roku cykl zebrañ wiejskich w naszej Gminie rozpocz¹³ siê od zebrania sprawozdawczo -wyborczego w Giera³towiczkach. W niedzielê, tj. 4 lutego 2007 roku, Dom Ludowy w Giera³towiczkach wype³ni³ siê zainteresowanymi mieszkañcami. W przewa aj¹cej liczbie byli to mê czyÿni, a tylko ok. 20% to kobiety, g³ównie te nale ¹ce do Ko³a Gospodyñ Wiejskich i to one, zapewne przy wspó³pracy so³tysa, ugoœci³y zebranych ciastkami, kanapkami oraz herbat¹ i kaw¹. Po stwierdzeniu prawomocnoœci zebrania (spoœród 352 osób uprawnionych do g³osowania by³y obecne 44 osoby) so³tys wsi, pan Jan Wójcik rozpocz¹³ zebranie przywitawszy goœci, czyli pani¹ wójt Ma³gorzatê Chrapek, dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury pana Stanis³awa Babiñskiego, dyrektora Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Giera³towicach pana Krzysztofa Putka, a tak e pracowników Urzêdu Gminy: pani¹ Marzenê Mazgaj i pana Szymona Boguniê oraz wszystkich, doœæ licznie przyby³ych zebranych. Po odczytaniu planu zebrania przyst¹piono do wyboru przewodnicz¹cego, którym bezkonkurencyjnie i jednog³oœnie zosta³ so³tys Jan Wójcik. W zasadniczej czêœci zebrania nast¹pi³o odczytanie sprawozdania z minionej czteroletniej kadencji so³tysa i Rady So³eckiej, w której sk³ad wchodzili Barbara BliŸniak, Andrzej Lichañski, Lech M³ynarski, Ryszard Cieœlik i Józef Krupnik. Najwa niejsze dzia- ³ania, które zosta³y z powodzeniem zrealizowane to: wykonanie nak³adki asfaltowej od parku w stronê Piotrowic oraz od pana Rokity do p. Kutki; z rekultywacji wykonana zosta³a droga w stronê lokalnego lotniska oraz od wie- y ciœnieñ w kierunku pana Domidra; bie ¹ce remonty dróg gmin- SPRAWY WSI A KABARET, czyli o zebraniu wiejskim w Gierałtowiczkach nych na terenie so³ectwa, odœnie anie prace w Domu Ludowym w Giera³towiczkach: malowanie dachu i pomieszczeñ, budowa kominka, czêœciowa wymiana okien dba³oœæ o las: nowe nasadzenia, pielêgnacja m³odzików, zabezpieczanie sadzonek przed zim¹, usuwanie posuszu i wywrotów, utrzymanie dróg przeciwpo arowych oraz wiele innych prac, równie spo³ecznych, których nie sposób wymieniæ. Nie uda³o siê tylko, mimo wysi³ków, zakoñczyæ budowy fragmentu chodnika na zakrêcie ko³o pana Cieœlika, ale jest du a szansa, e zostanie to zrealizowane w tym roku. Po odczytaniu sprawozdania so³tysa g³os zabra- ³a pani wójt, która podziêkowa³a za bardzo dobr¹ pracê so³tysowi i Radzie So³eckiej oraz nakreœli³a zadania i plan bud etowy na bie ¹cy rok, ze szczególnym uwzglêdnieniem budowy oczyszczalni œcieków. Nastêpnie g³os zabra³ pan Babiñski, który krótko omówi³ kszta³t robót w Domu Ludowym w Giera³towiczkach (dokoñczenie wymiany okien, remont kuchni) i nakreœli³ plan najbli szych imprez kulturalnych. Po nim g³os zabra³ pan Krzysztof Putek, podziêkowa³ so³tysowi i mieszkañcom za pomoc w rozbudowie szko³y i apelowa³ o dalsz¹ wspó³pracê. Wreszcie g³os zabra³a radna Rady Gminy minionej kadencji, pani Barbara BliŸniak, która gor¹co podziêkowa³a wszystkim za wspó³pracê i wsparcie podczas ostatnich czterech lat oraz za oddane na ni¹ g³osy w jesiennych wyborach, a tak e zapewni³a o dalszym jej zaanga owaniu na rzecz wsi. Niestety, przez uchwalenie zmian w Ordynacji Wyborczej, wieœ Giera³towiczki ma wspólnych dwóch radnych wraz z Giera³towicami, a w konsekwencji wyborów nie ma w obecnej Radzie Gminy reprezentanta Giera³towiczek, co po raz kolejny wznieci³o dyskusje, jak mo na by³o do tego dopuœciæ. Na szczêœcie so³tys uci¹³ wszelkie spory stwierdzeniem, e nic nie stoi na przeszkodzie, aby w nastêpnej kadencji dwóch radnych by³o w³aœnie z Giera³towiczek. Nastêpnie dyskusja przesz³a na dy urne tematy, czyli naprawy dróg (apel o przyczepê gryzu do bie ¹cych wype³nieñ dziur na drodze na Pastewniku, o nak³adkê asfaltow¹ przy panu Domidrze), naprawy mostków ( powiêkszaj¹ca siê dziura w mostku przy pani Chorabik), oœwietlenie na drodze przy parku,(spierano siê, kto ma remontowaæ drogê zniszczon¹ przez ciê kie samochody je d ¹ce do lasu), niedokoñczony chodnik przy panu Cieœliku, chuligañstwo wœród m³odzie y i policja na drogach. Rozmowy by³y raz powa ne, a raz zabawne, tak, e na koniec pani wójt stwierdzi³a, e powinien powstaæ tu kabaret G³ówne wnioski spisywa³a wybrana wczeœniej Komisja Wniosków w sk³adzie: Teresa Kukie³a, Tytus Kutka, Andrzej Cieœlik. Po burzliwej dyskusji przyst¹piono do g³osowania nad udzieleniem absolutorium so³tysowi wsi i Radzie So³eckiej. Wziê³y w nim udzia³ 44 osoby, za oddano 42 g³osy, 2 osoby siê wstrzyma³y, przeciw nikt nie g³osowa³. Nastêpnie przyst¹piono do najwa niejszego punktu zebrania, tj. wyborów nowego so³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu powo³ano Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie: Helena Cieœlik, Gra yna Odrobina, Anna Krupnik, a nastêpnie przyst¹piono do zg³aszania, najpierw kandydatów do Rady So³eckiej zg³oszono ich 11, a w drugiej kolejnoœci kandydatów na so³tysa zg³oszono tylko jednego kandydata, 52 letniego rolnika Jana Wójcika, doœwiadczonego i kompetentnego so³tysa wsi dwóch ostatnich kadencji. Pracownik Urzêdu Gminy wydrukowa³ karty do g³osowania: osobno na so³tysa, osobno do Rady So³eckiej. G³osowanie i liczenie g³osów odby- ³o siê sprawnie, po czym uroczyœcie odczytano wyniki. Cz³onkami Rady So³eckiej zostali wybrani: 1.Barbara BliŸniak 2.Andrzej Lichañski 3.Ryszard Cieœlik 4.Kazimierz Makuch 5.Lech M³ynarski Natomiast so³tysem wsi Giera³towiczki z 98% poparciem, na trzeci¹ kadencjê zosta³ wybrany Jan Wójcik Gratulacje!!! W przeprowadzonych g³osowaniach przyjêto tak e proponowane wnioski oraz podjêto uchwa³y w sprawie: - Planu Rozwoju Giera³towiczek na lata Wykonania nak³adki asfaltowej na drodze ko³o p. Domider - Instalacji 6 lamp oœwietleniowych w stronê parku Na tym zebranie zakoñczono. Tekst i zdjêcie TerQ Wieœci Gminne KWIECIEÑ

7 Zebranie wiejskie sprawozdawczo wyborcze w Gierałtowicach Dnia r. do sali WDK przyby³o 71 mieszkañców oraz pani wójt M. Chrapek z pracownikami urzêdu gminy. Zebranie prowadzi³ pan S. Babiñski, a sprawozdanie za okres ostatniego roku przedstawi³a pani so³tys M. Huczek. Przypomnia³a w nim podstawowe liczby - wieœ liczy 1231 mieszkañców, ma 948 ha powierzchni - oraz wykonane zadania - modernizacjê Zespo³u Szkolnego, Oœrodka Zdrowia, drogi na tzw. Zagrody, pomalowanie dachu na kaplicy na cmentarzu i inne. Wszyscy Ich znamy, podziwiamy za kunszt literacki, kompozytorski, ale nie wszyscy wiedz¹ zapewne, e Boles³aw Prus organizowa³ kolonie letnie dla dzieci z ubogich rodzin, Henryk Sienkiewicz i Jan Ignacy Paderewski za³o yli sanatorium gruÿlicze w Zakopanem to krótka refleksja nad przesz³oœci¹. By wiedzieæ, co chcemy robiæ w przysz³oœci, musimy znaæ wzory przedsiêbiorczoœci, bêd¹ce niejako zapalnikami ekonomii spo³ecznej. Dziêki inicjatywie wielu osób, które z ca³ego serca pragnê³y podaæ pomocn¹ d³oñ ludziom najbardziej pokrzywdzonym przez los i wykluczonym spo³ecznie, za³o one zosta- ³o 3. wrzeœnia 2004 roku Stowarzysze- Nastêpnie odby³y siê wybory so³tysa. Kontrkandydatów nie by³o. Pani M. Huczek w wyniku tajnego g³osowania otrzyma³a 57 g³osów. Do sk³adu Rady So³eckiej weszli ponownie panowie: S. Babiñski, A. Wo³ek, L. Gliwa, M. Babiñski, T. Wolas oraz nowy kandydat S. Cieœlik. Wójt gminy przedstawi- ³a w swoim wyst¹pieniu m.in. plany na 2007 rok dotycz¹ce dalszej modernizacji Oœrodka Zdrowia, rekultywacji dróg rolnych, projektu sali gimnastycznej, chodnika. W zebraniu g³os zabrali J. Zimnal, M. Michalczyk, J. Górkiewicz oraz S. Mejza. G³ównymi tematami by³a oczyszczalnia i kanalizacja wsi i gminy, stan drogi nr 781 Andrychów - Zator. Praca zamiast zasiłku nie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom NADZIE- JA w Wieprzu. G³ównym celem dzia³añ jest walka z bezrobociem i jego skutkami: marginalizacj¹ spo³eczn¹, wyuczon¹ bezradnoœci¹, ubóstwem. Promuje równie idee ekonomii spo³ecznej, podejmuje inicjatywy zwi¹zane z problemami szeroko rozumia- GRAG nych uzale nieñ oraz dba o rozwój dzia³alnoœci wychowawczo kulturalnej wœród mieszkañców Gminy. Do spo³ecznych akcji Stowarzyszenia opartych na wolontariacie mo na zaliczyæ wiele akcji: zbiórkê paczek miko³ajkowych dla najubo szych dzieci, Wakacje Inaczej zwiedzanie Krakowa, zamku na Lipowcu, organizacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Gminnym Domu Kultury w Wieprzu, stoisko œwi¹teczne z rêkodzie³ami wykonanymi przez podopiecznych firmy spo³ecznej, istniej¹cy od niedawna Klub Kulinarnego Podró nika. Dziêki mo liwoœci korzystania z funduszy strukturalnych do walki z bezrobociem po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, przy Stowarzyszeniu powsta³a ca³kiem nowa komórka pomocy. Pomys³em na przeciwdzia- ³anie d³ugotrwa³emu bezrobociu i wykluczeniu spo- ³ecznemu s¹ nowe formy zatrudnienia realizowane w³aœnie w Centrum Szkoleniowo-Doradczym z firm¹ spo³eczn¹ wielobran- ow¹ w ramach projektu: AKADEMIA PRZEDSIÊ- BIORCZOŒCI. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia, którego administratorem jest Regionalny Oœrodek Polityki Spo- ³ecznej w Krakowie. Pozostali polscy partnerzy projektu to gminy: Mogilany i Wieprz, Krakowska Fundacja Hamlet, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytet Jagielloñski, Ma³opolski Zwi¹zek Pracodawców. Natomiast partnerzy zagraniczni to: 10 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

8 Emerging Economy z Belgii (organizacja wiod¹ca: De Punt), SEASY z Wielkiej Brytanii (organizacja wiod¹ca: SCEDU). Celem Partnerstwa jest rozwój modelowych form zatrudnienia socjalnego i wspieranego dla osób d³ugotrwale bezrobotnych oraz niepe³nosprawnych w oparciu o mo liwoœci lokalnego rynku pracy. W Centrum Szkoleniowo Doradczym z firm¹ spo³eczn¹ wielobran ow¹ zatrudnienie znalaz³o dwanaœcie osób posiadaj¹cych status osoby d³ugotrwale bezrobotnej oraz bêd¹cych jednoczeœnie podopiecznymi Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Osoby te pracuj¹ w trzech bran- ach: porz¹dkowej, opiekuñczej i cateringowej, œwiadcz¹c wszelakiego rodzaju us³ugi lokalnej spo- ³ecznoœci. G³ówn¹ jednak barier¹ dla rozwoju i œwiadczenia us³ug na szerszym rynku jest brak pojazdu do przewozu osób i sprzêtu potrzebnego do wykonywania zleconych us³ug. Zakup samochodu nie jest kosztem kwalifikowanym, a na jak¹kolwiek formê leasingu Stowarzyszenia nie staæ. Dlatego te usilnie poszukuje osoby, która by³aby w stanie oddaæ w dzier awê samochód. Dziêki temu Projektowi powsta³ równie nowy zawód w Polsce Trener Zatrudnienia Wspieranego. Odpowiedzialnym za opracowanie modelu TZW by³ Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie. Podstawowym celem tego stanowiska jest pomoc w reintegracji spo³ecznej i zawodowej osób d³ugotrwale bezrobotnych i wykluczonych spo³ecznie. Trener - poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizacjê i wsparcie - przywraca im umiejêtnoœci funkcjonowania na wolnym rynku pracy. TZW pos³uguje siê w swojej pracy metod¹ coachingu. Ogólnym celem coachingu jest wsparcie osoby w jej rozwoju zawodowym, pomoc w stawaniu siê tak¹, jak¹ chce siê staæ poprzez wykszta³cenie konkretnych umiejêtnoœci. TZW stosuj¹c metodê job coaching`u prowadzi bezrobotnego od okresu bezrobocia, poprzez pracê w firmie spo- ³ecznej wielobran owej, a do pierwszego okresu pracy w firmie komercyjnej. Jego rol¹ jest jak najlepsze poznanie osoby wspieranej. Wa ne jest, by razem z osob¹ wspieran¹ potrafi³ okreœliæ, w jakim punkcie siê znajduj¹ i dok¹d zmierzaj¹, wspólnie poszukuj¹c mo liwych rozwi¹zañ. Stanowi ogniwo w kontaktach swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami i aktywnie anga uje siê w poszukiwanie miejsc pracy dla osób, którym udziela wsparcia. Trener musi poznaæ równie potrzeby ewentualnego pracodawcy, jego oczekiwania. Kieruj¹c siê zebran¹ wiedz¹, musi staraæ siê jak najlepiej dopasowaæ osobê wspieran¹ do potrzeb pracodawcy. Jest niejako wentylem bezpieczeñstwa. Polecaj¹c pracownika rêczy za niego i w razie wynik³ych problemów stara siê pomóc w ich rozwi¹zaniu. Istnieje równie mo liwoœæ podniesienia umiejêtnoœci i przekwalifikowania osoby wspieranej dla potrzeb stanowiska pracodawcy poprzez szereg kursów, szkoleñ, jakimi dysponuje Centrum Szkoleniowo Doradcze. Trener Zatrudnienia Wspieranego opiera siê na wspó³pracy z doradc¹ zawodowym, psychologiem, menad erem spo³ecznym, mena erem projektu raz trenerami zawodu -brygadzistami bran y cateringowej, porz¹dkowej i opiekuñczej. Od sierpnia 2006 roku dwóch Trenerów Zatrudnienia Wspieranego Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja pomog³o znaleÿæ i podj¹æ pracê siedmiu osobom na otwartym rynku pracy w firmach komercyjnych. Ludzie ci ewaluowali na nowo w firmie spo³ecznej wielobran owej, przy wsparciu wielu osób po kilkuletnim okresie bezrobocia weszli w rytm rynku pracy. Antidotum na ubóstwo to praca, nie bierny i niemobilizuj¹cy zasi- ³ek z opieki spo³ecznej. Dlatego te ekonomia spo³eczna jest odpowiedzi¹ ze strony Stowarzyszenia na rosn¹c¹ dysproporcjê miêdzy bogatymi i biednymi. W centrum stawiaj¹ dobro spo³eczeñstwa, czyli cz³owieka nie zysk. Jest alternatyw¹ dla otwartego rynku, który dla wielu pozostaje zamkniêty. Jerzy Herma Wieœci Gminne KWIECIEÑ

9 ŚWIĘTO PATRONA WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZSP W PRZYBRADZU Uczyli mnie polskiej mowy ludzie st¹d. Poszum od morza surowy. Uczy³ mnie polskiej mowy d¹b /W. Broniewski Wis³a fragm./ Ka dego roku, w rocznicê œmierci poety W³adys³awa Broniewskiego, organizujemy w naszej szkole uroczystoœæ poœwiêcon¹ jego pamiêci. 10 tego lutego 2007 r. minê³a 45 rocznica jego œmierci. W tym roku DNIEM PA- TRONA by³ dzieñ 6 marca. W³adys³aw Broniewski jest patronem naszej szko³y od 1971 roku. Uroczystoœæ rozpoczêliœmy od odœpiewania hymnu pañstwowego. Nastêpnie uczennica kasy II gimnazjum Syl- wia Latocha odczyta³a wiersz, który napisa³a na tê okazjê. Uczniowie klas I-III szko³y podstawowej zaprezentowali przygotowane pod okiem wychowawczyñ / Miros³awy Grabowskiej, Wies³awy P³onki oraz Krystyny Rakoczy / inscenizacje wybranego wiersza W³adys³awa Broniewskiego. Z kolei uczniowie klas IV VI szko³y podstawowej oraz gimnazjaliœci brali udzia³ w: Konkursie wiedzy o patronie szko³y, w którym mieli mo liwoœæ wykazaæ siê szerok¹ wiedz¹ o yciu i twórczoœci W³adys³awa Broniewskiego. Wœród klas IV-VI zwyciê y³a klasa VI, a w gimnazjum klasa I. Uczniowie z klasy I i II SP podczas prezentacji Nastêpnie rozstrzygniêto konkurs plastyczny klas I- III szko³y podstawowej na temat: Najciekawsza ilustracja do wybranego wiersza W³adys³awa Broniewskiego. Oto zwyciêzcy : miejsce I -Dominika Niemiec kl. III oraz Magdalena Warmuz kl. II, miejsce II - Klaudia Jarosz kl. I, miejsce III - ukasz Sowidzki kl. I, wyró nienia : Daniel Kukie³a kl. II oraz Julita Szatan kl. I. Na zakoñczenie wrêczono nagrody w konkursie na portret patrona. Otrzymali je: Szymon Dziubany kl. V, Szymon Jerdanek kl. V, Karolina Wenda kl. V. Zwyciêzcy wszystkich konkursów otrzymali nagrody ksi¹ kowe, s³odycze i okolicznoœciowe dyplomy. Uroczystoœæ by³a wyj¹tkowym prze yciem dla uczniów. Bli ej poznali sylwetkê i twórczoœæ poety oraz ciekawostki z nim zwi¹zane. Nale y uczyæ m³odzie szacunku dla dorobku literackiego poetów i pisarzy polskich. Uczyæ tego, co dobre, piêkne i wartoœciowe. Dobrze, by uczniowie znali fakty historyczne, by wpajaæ im koniecznoœæ w³aœciwej postawy i mi³oœci do Ojczyzny, uczyæ patriotyzmu. W sytuacji, gdy wielu m³odych ludzi opuszcza Polskê w poszukiwaniu lepszego ycia, gdy tak trudno o autorytety dla m³odego cz³owieka, warto przypominaæ to, co dobre, bowiem pamiêæ o w³asnych korzeniach jest najwa niejsza, by nie zatraciæ poczucia to samoœci. Jak e przemawiaj¹ do nas s³owa poety: Uczyli mnie polskiej mowy ludzie st¹d. Poszum od morza surowy. Uczy³ mnie polskiej mowy d¹b. Uroczystoœæ mia³a charakter multimedialny i zosta³a przygotowana we wspó³pracy pañ: El biety Adamek, Bernadety Chrapek oraz pana Krzysztofa Romanika nauczyciela informatyki. Z tej okazji nawi¹zaliœmy kontakt z wnuczk¹ poety pani¹ Ew¹ Zawistowsk¹, która przekaza- ³a nam wiele cennych materia³ów o W³adys³awie Broniewskim. El bieta Adamek nauczyciel ZSP w Przybradzu Uczniowie podczas Konkursu Wiedzy o Patronie Uczniowie klasy III SP podczas prezentacji Wrêczenie nagród w konkursie 12 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

10 100 LECIE SZKOŁY W PRZYBRADZU Wykszta³cenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawiæ W tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia istnienia szko³y w Przybradzu. Pamiêæ o tym, co by³o oraz troska o jak najlepsz¹ przysz³oœæ, zobowi¹zuje do uczczenia rocznicy i przypomnienia pamiêci tych, którzy tworzyli jej historiê. Szko³a w Przybradzu nosi nazwê: Zespó³ Szkolno Przedszkolny im. W³adys³awa Broniewskiego i tworz¹ go: przedszkole, szko³a podstawowa i gimnazjum. Dyrektorem szko³y jest mgr Bogus³aw Zawierucha. W szkole pracuje 16- tu nauczycieli. Od prawie stu lat iloœæ uczniów w szkole oscyluje w granicach osób. Szko³a têtni³a i têtni yciem. Uczniowie bior¹ udzia³ w wielu olimpiadach, konkursach oraz projektach ogólnopolskich, w których osi¹gaj¹ sukcesy. Szczególnie ciesz¹ wysokie wyniki uczniów w zewnêtrznym egzaminie gimnazjalnym. W szkole dzia³a wiele organizacji: Samorz¹d Uczniowski, PCK, Spó³dzielnia Uczniowska. Wydawana jest gazetka szkolna KLEKS. Prê - nie dzia³a Szkolny Klub Europejski EURO-PLANE- TA. Przez wiek dzieje szko³y splata³y siê z zawirowaniami historii Polski i œwiata. Zmiany ustroju, wojny, i inne wydarzenia historyczne wp³ywa³y na oblicze naszej szko- ³y. Dziœ dziêki zapiskom kronikarskim mo emy odtworzyæ wydarzenia minionego stulecia. Pocz¹tki szko³y w Przybradzu siêgaj¹ roku W latach szko³a w Przybradzu istnia³a tylko zim¹. Uczy³ w niej gminny pisarz Piotr Spisak. Szko³a mieœci³a siê w domu wójta Józefa Chwa³ka. W 1908 r. powsta³a jednoklasowa szko³a ludowa. Lekcje odbywa³y siê w izbie wynajêtej od Antoniny Leœniak i Józefa Chwa³ka. W 1912 r. przyst¹piono do budowy szko³y. Ju w paÿdzierniku nastêpnego roku odby- ³a siê uroczystoœæ oddania i poœwiêcenia nowego budynku. Po zakoñczeniu I wojny 1912 r r. Pracownia informatyczna obecnie Szko³a obecnie œwiatowej szko³ê ludow¹ przekszta³cono na 7-letni¹ szko³ê powszechn¹. Funkcjonowa³a ona równie w czasie II wojny œwiatowej. Z zachowanych dokumentów wynika, e w roku szkolnym 1942/1943 do klasy III i IV /Menader/ uczêszcza³o 60 uczniów. Od 1947 r. uczniowie klasy siódmej uczêszczali do szko³y powszechnej we Frydrychowicach. W nastêpnych latach szko³a w Przybradzu ponownie by³a szko³¹ siedmioklasow¹. W roku szkolnym 1951/ 1952 pracê nauczycielsk¹ podj¹³ Stanis³aw Zawierucha, a z dniem 1 XI 1953 roku zosta³ kierownikiem szko³y. Funkcjê tê- a nastêpnie dyrektora - pe³ni³ przez 34 lata. W styczniu 1958 r. zawi¹za³ siê Komitet Budowy Szko³y w Przybradzu, w rok póÿniej nast¹pi³a uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê nowej szko³y. Rok 1959 to tak e pocz¹tek powstania Pañstwowego Przedszkola w Przybradzu. Znalaz³o ono swoje miejsce w budynku dworskim pañstwa Smolarskich. 1 IX 1961 r. oddano do u ytku now¹, piêkn¹ szko³ê. Star¹ czêœæ wyremontowano i oddano dla Pañstwowego Przedszkola, zaœ budynek, gdzie wczeœniej mieœci³o siê przedszkole, kierownik przeznaczy³ na mieszkania dla nauczycieli. Od roku szkolnego 1966/1967 wprowadzono ósm¹ klasê. W 1975 powsta³ hymn szko³y. W roku 1987 na zas³u on¹ emeryturê przeszed³ dyrektor Stanis³aw Zawierucha, po nim funkcjê tê przej¹³ mgr Bogus³aw Zawierucha. Rok szkolny 1997/ 1998 to nowy rozdzia³ w historii szko³y. Jest to pocz¹tek rozbudowy szko³y. To tak e czas reformy oœwiaty. We wrzeœniu 1999 r. w naszej placówce powsta³a klasa gimnazjalna. Szko³a w Przybradzu, pocz¹wszy od 1907 roku, ci¹gle siê rozwija. Kolejni kierownicy a póÿniej dyrektorzy wk³adali wiele serca i pracy w rozwój placówki. Z pewnoœci¹ nie uda- Wieœci Gminne KWIECIEÑ

11 ³oby siê tego osi¹gn¹æ, gdyby nie wsparcie i ofiarna pomoc mieszkañców, którzy uczestniczyli przy ka dej rozbudowie czy remontach. Wspierali j¹ tak e poprzez dobrowolne sk³adki oraz pozyskiwanie œrodków finansowych z tradycyjnych ju zabaw karnawa³owych. Sakrament dojrza³oœci chrzeœcijañskiej Bierzmowanie to wa ny sakrament, w którym Duch Œwiêty umacnia chrzeœcijanina w jego wierze. Sakramentu tego udziela siê dorastaj¹cej m³odzie y podczas uroczystej mszy œwiêtej. Bierzmowani wybieraj¹ sobie nowe imiê, zwykle któregoœ ze œwiêtych, aby by³ ich nowym patronem. Kandydaci do bierzmowania wybieraj¹ sobie równie œwiadka. Przygotowuj¹ siê do tego sakramentu przez nauki, skupienie, modlitwê i sakrament pokuty. Kiedy te warunki zosta³y spe³nione przez 97 gimnazjalistów, do koœcio³a pod wezwaniem œw. Marcina w Giera³towicach przyby³ ks. biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji Bielsko- ywieckiej. Pieœni¹ B¹dŸ pozdrowiony goœciu nasz witali go niezwykle uroczyœcie zgromadzeni w œwi¹tyni parafianie w dniu 24 lutego 2007 roku. Biskup po wyg³oszeniu s³owa Bo ego udzieli³ sakramentu bierzmowania zgromadzonej m³odzie y i poœwiêci³ krzy e - drogowskazy na ich przysz³e ycie. Uroczystoœæ ta z pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie w sercach parafian, a szczególnie m³odzie y umocnionej Duchem Œwiêtym. Niedziela, 25 lutego Dla ksiêdza biskupa Tadeusza Rakoczego niedziela ta by³a pracowitym dniem. Od rana g³osi³ s³owo Bo e Szko³a wyros³a ze œrodowiska i s³u y mu od wieku. Uczêszczali do niej w wiêkszoœci rodzice i dziadkowie. Szko³a równie yje sprawami œrodowiska lokalnego. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowuj¹ przedstawienia dla mieszkañców wsi, które wystawiaj¹ w Domu Stra aka, kaplicy lub w szkole. Mieszkañcy zaœ licznie uczestnicz¹ we wszystkich dzia³aniach podejmowanych przez szko³ê. Nasza placówka stawia przed sob¹ powa ne zadania dydaktyczne i wychowawcze. Pragniemy wspieraæ wszechstronny rozwój WIZYTACJA GIERAŁTOWICKIEJ PARAFII I SZKOŁY dla licznie zgromadzonych wiernych, szczególnie kierowa³ je do ma³ onków z mniejszym lub wiêkszym sta em ma³ eñskim. Po mszach œw. spotka³ siê z Ró ami, ministrantami i schol¹. Odwiedzi³ chorego, a na specjalnym nabo eñstwie udzieli³ b³ogos³awieñstwa ma³ym dzieciom. O godzinie biskupa w koœciele przywita³a m³odzie, która z tej okazji przygotowa³a wielkopostne przedstawienie. Ju o Jego Ekscelencja modli³ siê wraz z ksiêdzem proboszczem i parafianami na cmentarzu. Wzi¹³ te udzia³ w Gorzkich alach, a na zakoñczenie wizytacji parafii spotka³ siê z cz³onkami Akcji Katolickiej i Rad¹ Parafialn¹. Biskup w szkole W œrodê, 28 lutego biskup Diecezji Bielsko- ywieckiej wizytowa³ szko³ê. Poprzednia wizytacja mia³a miejsce 10 lat wczeœniej, dlatego dla wszystkich by³a wielkim prze yciem. Odœwiêtnie ubrani uczniowie powitali Ksiêdza Biskupa œpiewem, yczeniami i kwiatami. Z kolei m³odzie zaprezentowa³a program teatralno- muzyczny ukazuj¹cy, e pokusy tego œwiata mo na zwalczyæ, jeœli uwa nie ws³uchuje siê w s³owo Bo e. Do zgromadzonej na sali dziatwy szkolnej biskup wyg³osi³ kazanie. Mówi³ o tym, co dla uczniów wa ne- o ich edukacji. Przekonywa³, e musz¹ do szko- ³y ustosunkowaæ siê pozytywnie, musz¹ chcieæ umieæ, chcieæ potrafiæ i chcieæ zrozumieæ. Powinni pamiêtaæ, e adna chwila w murach szko³y nie powtórzy siê, nie nale y jej wiêc marnowaæ. Kto od poniedzia³ku do pi¹tku myœli tylko o sobocie i niedzieli, z pewnoœci¹ marnuje w szkole czas. Uprzytomni³ uczniom, e ich ycie musi mieæ cel - tym celem obecnie jest zdobycie wiedzy, ale nie dla ocen, œwiadectwa, ale dla nich samych. Biskup mówi³ te, e najwiêkszymi wrogami ucznia s¹ niewiedza i ignorancja. Przypomnia³ równie, uczniów, by w przysz³oœci byli wzorowymi obywatelami Polski i zjednoczonej Europy. Uroczyste obchody 100 lecia szko³y zosta³y zaplanowane na czerwiec 2007r. El bieta Adamek nauczyciel ZSP w Przybradzu e wszyscy yjemy dla Boga i wed³ug Jego zasad powinniœmy postêpowaæ. Jeœli bêdziemy walczyæ ze z³em poczujemy wewnêtrzn¹ radoœæ istnienia. Zwróci³ te uwagê uczniom, e praca wykonywana z poœwiêceniem daje du o radoœci. Powiedzia³: Jeœli œpiewacie, ale nie kochacie waszego œpiewu, to œpiew ten nie trafi do niczyjego serca. Na koniec Jego Ekscelencja yczy³ wszystkim uczniom sukcesów, dobrze wykonanych zadañ i by byli radoœci¹ rodziców, wychowawców i samego Boga. Uczniowie, zw³aszcza klas starszych, wys³uchali s³ów biskupa z wielk¹ uwag¹ i z pewnoœci¹ trafi³y one do ich sumienia. Z kolei biskup zagoœci³ w przedszkolu, a potem spotka³ siê ze wszystkimi pracownikami szko³y. Rozmawia³ o problemach szko³y, nauczycieli i uczniów. Okaza³ siê cz³owiekiem yczliwym i otwartym. Podziêkowa³ za mi³e przyjêcie przedstawicielkom Komitetu Rodzicielskiego mówi¹c, e w yciu powinien byæ czas na wszystko, równie na wspólne spo ycie posi³ku i rozmowy. By³, jak stwierdzi³ obecny równie w szkole ksi¹dz proboszcz, zadowolony z wizyty. Odjecha³, dziêkuj¹c za zaproszenie na 100-lecie giera³towickiej placówki. Ma³gorzata Wêgrzyn 14 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

12 Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Zakładu Wodociągów panem Mieczysławem Pabisiem Od jak dawna pracujê Pan w Gminnym Zak³adzie Wodoci¹gów? Jak bardzo zmieni³ siê w okresie Pana pracy system wodoci¹gowy? -Do pracy w Wieprzu namówi³ mnie ówczesny w³odarz gminy pan Stefan Komendera w po³owie 1991 roku. Z dniem 1 sierpnia zosta³ powo³any Gminny Zak³ad Wodoci¹gów. Pocz¹tki tworzenia zak³adu by³y trudne, zaczynaliœmy od przys³owiowego zera, nie maj¹c siedziby, œrodków, pracowników. Przyjêta od wojewody infrastruktura wodoci¹gowa maj¹tkowo by³a bardzo uboga. Wodoci¹gi funkcjonowa³y tylko w znacznej czêœci Wieprza oraz Giera³towicach - Sikorze. Gmina w chwili przyjêcia posiada³a tylko 46 km sieci wodoci¹gowej i 37 km przy³¹czy do 810 gospodarstw. 95 % wody dostarczonej odbiorcom pochodzi³o z gminy Andrychów. W czasie tworzenia zak³adu województwo przekaza³o gminie rozpoczêt¹ inwestycjê tj. wodoci¹g w Giera³towicach ze stacj¹ uzdatniania wody, ujêciem i zbiornikiem wie owym. Gminne zasoby wodne zosta³y w³¹czone do eksploatacji koñcem 1993 r. W tym okresie, równolegle obok gminnej inwestycji, zaczê³y dzia³aæ spo³eczne komitety budowy wodoci¹gów w poszczególnych so³ectwach. Po Giera³towicach, wodoci¹gi kolejno powstawa³y we Frydrychowicach, G³êbowicach, Przybradzu i Nidku. Budowano du o i tanio - z uwagi na ogromne zaanga- owanie mieszkañców, zw³aszcza przy budowie przy³¹czy, rêcznych robotach ziemnych, pracach transportowo- magazynowych. By³ to okres, gdy ceny wody, zgodnie z prawami gospodarki rynkowej, zaczê³y istotnie rosn¹æ. Nie by³o innego wyjœcia, tylko nale a³o podj¹æ dzia³ania, aby jak najszybciej uniezale niæ siê od dostawcy wody z Andrychowa. Pamiêtam, e przez jakiœ czas cena zakupu hurtowego by³a wy sza od stawki obowi¹zuj¹cej naszych odbiorców. W³adze gminy ze zrozumieniem przyjê³y zaproponowany projekt przerzutu wody z Giera³owic do Wieprza. I tak w 1994 i 2004 zosta³y wybudowane i w³¹czone do eksploatacji dwie niezale ne linie magistralne Giera³towice- Wieprz. Zosta³ zamkniêty g³ówny etap budowy wodoci¹gu w gminie. Staliœmy siê niezale ni od dostawców zewnêtrznych i mogliœmy wreszcie kreowaæ w³asn¹ politykê kszta³towania swoich us³ug i dalszego rozwoju firmy. Jak wygl¹da obecny system zaopatrzenia w wodê w gminie Wieprz, sk¹d j¹ czerpiemy, jak mamy rozwiniêt¹ sieæ wodoci¹gow¹? -Aktualnie organizacja systemu zaopatrzenia w wodê oparta jest o wodoci¹g Giera³towice, z ujêæ którego woda dostarczana jest do wszystkich so³ectw gminy, a tak e do G³êbowic, kilkudziesiêciu gospodarstw Polanki Wielkiej, Piotrowic, Radoczy, Choczni, Inwa³du. Dalsze elementy systemu to dwa lokalne wodoci¹gi grawitacyjne na Sikorze i w Wieprzu Górce. W eksploatacji zak³adu znajduje siê obok stacji i ujêcia w Giera³towicach 5 przepompowni wody: we Frydrychowicach, Nidku i Wieprzu, 2 zbiorniki na wodê o ³¹cznej pojemnoœci 750 m3. S¹ to obiekty posiadaj¹ce urz¹dzenia zautomatyzowane ze sterowaniem radiowym, o niskich kosztach obs³ugi. Obecnie zak³ad dostarcza wodê do gospodarstw domowych i oko³o 80 jednostek. Woda t³oczona jest przez 153,1 km sieci wodoci¹gowej i 130,9 km ruroci¹gów pod³¹czeniowych. Myœlê, e przytoczone liczby œwiadcz¹ o du ym potencjale i zgromadzonym maj¹tku, wymagaj¹cym ci¹g³ej troski eksploatacyjnej o ka - dej porze dnia i nocy. Jaka jest jakoœæ wody pitnej pochodz¹cej z naszych ujêæ? -Pozyskiwana woda z ujêæ podziemnych jest bardzo dobrej jakoœci, o stabilnym sk³adzie fizyko-chemicznym i wysokich parametrach bakteriologicznych. Wysoka jakoœæ pozyskiwanej wody ogranicza zakres jej uzdatniania. Wodê podajemy filtracji przez z³o e marmurowe w filtrach ciœnieniowych, gdzie wzbogacana jest w pierwiastki ycia, jony wapnia i magnezu. Ponadto w bardzo ograniczonym stopniu, z uwagi na wymogi prawno- sanitarne, dezynfekujemy j¹ roztworem podchlorynu sodu oraz dozujemy preparat clarofos celem dalszej poprawy parametrów fizykochemicznych oraz w celu unikniêcia efektu rdzawej wody w starych ruroci¹- Wieœci Gminne KWIECIEÑ

13 gach stalowych. Woda dostarczana odbiorcom z ujêcia w Giera³towicach jest miêkka, lekko kwaœna, a z ujêcia w Wieprzu Górce ma odczyn œredniotwardy. Nadzór nad jakoœci¹ produkowanej wody, kontrolê urz¹dzeñ i badania wody wykonuje Stacja Sanepidu w Wadowicach. Jak kszta³tuj¹ siê stawki za pobór wody w odniesieniu do okolicznych gmin? -Wysokoœæ taryf za wodê ustala Rada Gminy po przeanalizowaniu z³o onego przez zak³ad wniosku ze szczegó³owymi kalkulacjami. Taryfy obowi¹zuj¹ 1 rok i w tym okresie nie wolno ich zmieniæ. Aktualnie od 1 marca cena 1 m3 wody kszta³tuje siê na poziomie 2,68 z³ netto. Gospodarstwa domowe gminy Wieprz po dop³acie z bud etu gminy 15 gr do 1m3 wody, p³ac¹ brutto 2,71 z³, czyli 1 m3 podro a³ o 6 groszy. Op³ata sta³a od paru lat jest niezmieniona. Pyta³ Pan, jak ta sprawa kszta³tuje siê u s¹siadów. Otó ró nie; s¹ gminy, gdzie woda jest dro sza, znam i takie, gdzie jest tañsza. Ale np. istniej¹ dwie ceny, jedna dla mieszkañców i druga dla przemys³u, a wtedy œrednia cena jest wy sza ni u nas. Ponadto nie mo na w prosty sposób dokonaæ porównania, gdy nale a³oby np. wiedzieæ, jaki procent amortyzacji jest ujêty w cenie wody. Je eli jest liczona amortyzacja lub jej czêœæ, to s¹ œrodki na odbudowê maj¹tku - i taka sytuacja jest u nas. W niektórych gminach firmy wodoci¹gowe nie naliczaj¹ amortyzacji, a wtedy cena wody jest ni sza, a z bud etu gminy dostaj¹ dotacjê na inwestycje i modernizacjê maj¹tku. Muszê stwierdziæ, e podwy ki cen wody na terenie gminy Wieprz od paru lat s¹ na poziomie zbli onym do wskaÿnika inflacji. Jak wygl¹da zabezpieczenie gminy na wypadek wyst¹pienia awarii? W okresie istnienia zak³adu by³y lata niedoboru wody, np. w pierwszej po³owie lat 90- tych. By³y te powodzie, w czasie których teren ujêcia wody i Stacja Uzdatniania Wody by³y czêœciowo zalane. W owych dniach za³oga przechodzi³a swoisty test sprawnoœci eksploatacyjnej. 18 stycznia b.r. podmuchy huraganu sprawdza³y wytrzyma³oœæ konstrukcji zbiornika wie owego w Giera³towicach. Gdy jeszcze dodam okresowe wystêpowanie awarii sieci magistralnej o ciœnieniu 8 atmosfer, to musimy mieæ œwiadomoœæ, e realne zagro enia istniej¹ w sposób ci¹g³y. Jak siê zabezpieczamy? - Otó zak³ad posiada zawarte umowy na dostawê wody z Andrychowa i Kêt, jako zasilanie rezerwowe. W przypadku lokalnych awarii o mniejszym zasiêgu œwiadczona bêdzie dostawa wody beczkowozem bêd¹cym w posiadaniu zak³adu. Jakie s¹ planowane prace remontowe i jak na tym tle przedstawia siê zamierzona inwestycja budowy zbiornika wodnego, jakie on bêdzie mia³ znaczenie dla gminy? -Od szeœciu lat prowadzimy wymianê zu ytych ruroci¹gów w wodoci¹gu w Wieprzu. Dotyczy to odcinka od granicy Andrychowa do szko³y nr 2. Do wymiany pozosta³o ok m sieci i ok. 200 szt. przy³¹czy. Zadanie modernizacji realizujemy w³asnymi œrodkami, systemem gospodarczym. Ponadto od trzech lat prowadzimy nowe inwestycje przy³¹czaj¹c do sieci komunalnej ostatnie przysió³ki w poszczególnych so³ectwach. Na te dwa cele przeznaczamy z ka dego sprzedanego 1 m3 wody ok. 55 groszy. W tym roku w bud ecie gminy przewidziano budowê zbiornika o poj. 300 m3 w Wieprzu, obok drogi na cmentarz. W chwili obecnej znaczna czêœæ wody sp³ywaj¹cej z ujêcia Wieprz Górka marnuje siê, zasilaj¹c staw parafialny, gdy nie ma jej gdzie gromadziæ. Szacunkowo pozyskamy dodatkowo 4 tys. m3 wody miesiêcznie. Zbiornik bêdzie pe³ni³ dodatkowo funkcjê zabezpieczenia przeciw po arowego. O tym rozwi¹zaniu myœla³em od lat, ale na realizacjê brakowa³o œrodków. Czy mo e Pan nakreœliæ co nas czeka w zwi¹zku z planowan¹ zmian¹ w ustawie o finansach publicznych i koniecznoœci¹ przekszta³cenia zak³adów bud etowych w spó³ki prawa handlowego? -Likwidacja zak³adów bud etowych i tworzenie podmiotów dzia³aj¹cych na zasadach spó³ek prawa handlowego to kwestia czasu i to najprawdopodobniej nieodleg³ej przysz³oœci. Autorzy reformy cytowanej przez Pana ustawy argumentuj¹, e w krajach Unii Europejskiej zak³ady bud etowe nie funkcjonuj¹, a ich likwidacja wp³ynie na konkurencyjnoœæ œwiadczonych przez nich us³ug. Sytuacja jest trochê trudna i dotyczy to g³ównie gmin wiejskich. Przekszta³cenie zak³adu poprzez likwidacjê bêdzie bud ety gminy sporo kosztowaæ. Pojawi¹ siê koszty likwidacji, oszacowania maj¹tku, umowy notarialnej, rejestracji s¹dowej spó³ki. Koszty funkcjonowania nowego podmiotu bêd¹ wy sze ni obecnie, gdy spó³ka bêdzie musia³a p³aciæ podatek od nieruchomoœci, op³atê od u ytkowania wieczystego gruntu. W kalkulacji ceny wody pojawi siê amortyzacja, co w konsekwencji bêdzie prowadziæ do wzrostu cen us³ug. Ale bêd¹ i plusy; bêdzie mo na pozyskiwaæ kredyty, staraæ siê o œrodki zewnêtrzne, posiadaj¹c osobowoœæ prawn¹. Zak³ad przygotowuje siê do ewentualnych, obligatoryjnie wymaganych, przekszta³ceñ, aczkolwiek nie przes¹dzonych i do³o y starañ, aby unikn¹æ dokuczliwych dla odbiorców podwy ek. Jak widzi Pan w przysz³oœci mo liwoœci po³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej pod jedn¹ instytucj¹, jakie s¹ plany w tym zakresie? Uwa am za rzecz naturaln¹ i oczywist¹, aby zadanie w³asne gminy, jakim jest zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków na terenie gminy by³o prowadzone przez jedno przedsiêbiorstwo. W jednych rêkach pozostaje wspólna baza danych dla wody i œcieków, jedna umowa, jedna faktura, jeden gospodarz i czytelna odpowiedzialnoœæ za œwiadczone us³ugi. Oczywiœcie jest to mój osobisty pogl¹d, jednak jak bêdzie, o tym w przysz³oœci zadecyduje organ stanowi¹cy, czyli Rada Gminy. Zastanawiaj¹c siê nad tym zagadnieniem nale y mieæ na uwadze koniecznoœæ utworzenia brygady kanalizacyjnej, rozdzielenie obs³ugi, œrodków transportu, narzêdzi. Przepisy i wymagania sanitarne nie dopuszczaj¹ sytuacji, e rano pracownik pracuje przy uzdatnianiu wody, a w po³udnie ten sam pracownik udra nia kanalizacjê. O tym wszystkim nale y myœleæ ju teraz i przygotowaæ optymalne rozwi¹zanie spraw, o których dyskutujemy. Z panem M. Pabisiem rozmawia³ Artur Penkala 16 Wieœci Gminne KWIECIEÑ 2007

14 ROLNIK POETA Józef Szymański Jak pan móg³by siê przedstawiæ czytelnikom Wieœci Gminnych? Pochodzê z Nidku, ale w Giera³towicach mieszkam ju ponad 53 lata. O eni- ³em siê z giera³towiczank¹ Kazimier¹ BliŸniak, która mia³a gospodarstwo i ca³e ycie by³em rolnikiem. Mamy 4 dzieci - Helenê, Krystynê, Ma³gorzatê i syna Janusza, z którym mieszkamy, 11 wnuków i 5 prawnuków. Od kiedy pan zacz¹³ pisaæ? Zacz¹³em pisaæ ponad 20 lat temu, chocia w³aœciwie wszystko to mam w g³owie - "Tu przyszczepek, a tam ³atka i z tego wychodzi zagadka". Co jest tematem pana wierszy? "Tak sobie uk³adam i komuœ to opowiadam"... A tematy czerpiê z ycia, z bie ¹cych wydarzeñ. Sk¹d czerpie pan natchnienie? Jak to jest? Natchnienie przychodzi raczej w samotnoœci, w zadumaniu. Ko³o zwierz¹t w stajni te ma siê taki moment spokoju i same myœli siê uk³adaj¹. Gdybym zacz¹³ z m³odych lat by³oby inaczej, teraz czasami brakuje w pamiêci jakiegoœ s³owa, dlatego w kieszeni noszê o³ówek i kartkê. Czym pasjonuje siê pan oprócz pisania wierszy? Mo na powiedzieæ, e pasjonujê siê gr¹ w totka i myœlê, e kiedyœ mnie szczêœcie spotka. Bo wnuki siê mnie wci¹ pytaj¹: Dziadku, dziadku! Kiedy nam zapiszesz tê twoj¹ wygran¹ w spadku. Bêdziemy siê radowali i bardzo ciebie kochali!" Trzeba zaznaczyæ, e gram w Totalizatora Sportowego ju ca³e 50 lat. Kiedyœ, eby puœciæ kupon w Andrychowie, w latach 50-tych XX wieku, kiedy nie by³o autobusów, doje d a³em na rowerze. Który z utworów szczególnie jest panu bliski? Jestem najbardziej dumny z utworu o Ojcu Œwiêtym Janie Pawle II, najwiêkszym naszym Rodaku pt. By³ dzielnym rycerzem " i Ojciec œw. Benedykt XVI ". Jeden z moich wierszy pt. Wielki i Niestrudzony" wys³a³em do Kurii Metropolitalnej i do USA, do ksiêdza pochodz¹cego z Wieprza. Zbli a siê druga rocznica œmierci Papie a Polaka Jana Paw³a II, który z wierszy móg³by zostaæ na tê okolicznoœæ wydrukowany? Z okazji tej rocznicy mog¹ ukazaæ siê dwa wiersze wspomniane wy ej. Co chcia³by pan przekazaæ Czytelnikom ze swojego bogatego doœwiadczenia yciowego? Szczêœcie w yciu zale- y tylko od nas samych, od wzajemnego zrozumienia. Mo na siê wiele napracowaæ, ale trzeba yæ z pasj¹ -" IdŸ œmia³o przez ycie i miej weso³¹ minê, ³ap szczêœcie za ogon i duœ, jak cytrynê ". Dziêkujê za rozmowê. GRAG Wielki i Niestrudzony Siewca S³owa Bo ego Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II Aby to ziarno Bo ej m¹droœci przez Ojca Œwiêtego po ca³ym œwiecie rozsiane, nie zosta³o zmarnowane. Aby by³o pielêgnowane, nieustannie kie³kowa³o i obfity owoc wydawa³o. Niech bêdzie w niebie wieczna chwa³a, a na ziemi pamiêæ o Nim nigdy nie ustawa³a. Niech imiê Jego bêdzie wys³awiane, a s³owa modlitwy po ca³ym œwiecie rozsy³ane. O umi³owanym Ojcu Œwiêtym Jego wielkim autorytecie moralnym nieocenionym darze m¹droœci i pobo noœci By³ dzielnym i wiernym rycerzem Maryi. Tak Go od m³odych lat za rêkê prowadzi³a, e w Rzymie na tronie posadzi³a. Na tronie na wysokim progu, aby przez ca³e ycie wiernie s³u y³ Bogu. Ojciec Œwiêty by³ Jego mi³ym wielbicielem, dla ca³ego œwiata wielkim przyjacielem. By³ gorliwym, nieugiêtym s³ug¹ Bo ym i niejednemu z nas niebo otworzy³. S³u y³ Bogu i œwiatu ca³emu przez ycia wiek ca³y, aby zaprowadziæ lud Bo y do niebieskiej chwa³y. Kroczy³ z Polski do Rzymu œladami Chrystusa, tote po œmierci prosto do nieba posz³a Jego dusza. A tam w niebie modli siê za nami w potrzebie, abyœmy w modlitwie nigdy nie ustawali. Pozostawi³ nam wysok¹ drabinê, byœmy po niej st¹pali i do nieba siê dostali. Wieœci Gminne KWIECIEÑ

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo