2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2015 r."

Transkrypt

1 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2015 r.

2 Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny Bezrobocie rejestrowane w Polsce w II kwartale 2015 roku Rynek pracy Wynagrodzenia Koniunktura gospodarcza w województwie dolnośląskim w czerwcu 2015 roku Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa dolnośląskiego w czerwcu 2015 roku.. 11 II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w województwie dolnośląskim w II kwartale 2015 roku Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w wieku 15 lat i więcej Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo III. Prezentacja danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Ogólne informacje o stanie bezrobocia Struktura bezrobocia wg wieku, czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia oraz stażu pracy na koniec II kwartału 2015 r Napływ i odpływ bezrobotnych Wzrost, spadek [-] bezrobocia według powiatów i podregionów Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Subsydiowane programy rynku pracy IV. Analiza danych statystycznych PUP w Kłodzku Ogólne informacje na temat bezrobocia Stopa bezrobocia rejestrowanego Liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim Struktura bezrobocia Ogólne informacje o realizacji usług rynku pracy Oferty pracy Planowanie rozwoju zawodowego i organizacja szkoleń V. Wydarzenia oraz działania EURES

3 I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny 1.1. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w II kwartale 2015 roku 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 1622,3 tys. osób (w tym 841,9 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w końcu poprzedniego kwartału o 238,4 tys. osób (tj. o 12,8%) oraz niższa o 290,3 tys. osób (o 15,2%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia 2015 Wyszczególnienie kwartały Bezrobotni zarejestrowani w tys. osób I II III IV I II 2182,2 1912,5 1821,9 1825,2 1860,6 1622,3 Stopa bezrobocia w % 13,5 12,0 11,5 11,5 11,7 10,3 W stosunku do I kwartału 2015 roku, w końcu czerwca 2015 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w pomorskim (o 15,9%), zachodniopomorskim (o 14,8%), wielkopolskim (o 14,7%) oraz dolnośląskim i warmińsko-mazurskim (po 14,4%). W porównaniu z czerwcem r., bezrobocie również zmniejszyło się we wszystkich województwach, najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 20,6%), wielkopolskim (o 18,2%), lubuskim (o 18,0%), pomorskim (o 17,9%) i opolskim (o 17,8%). Stopa bezrobocia w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 10,3% cywilnej ludności aktywnej zawodowo1 i była o 1,4 pkt. proc. niższa niż w I kwartale 2015 r. i o 1,7 p. proc. niższa niż w czerwcu r. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (16,6%), kujawskopomorskim (13,8%), zachodniopomorskim (13,7%), podkarpackim (13,1%) i świętokrzyskim (13,0%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (6,9%), małopolskie i śląskie (po 8,8%) oraz mazowieckie (9,0%). 1 Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2015 r. [online], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Dostęp w Internecie: 3

4 Tabela 2. Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani Wyszczególnienie Bezrobotni nowo zarejestrowani 2015 kwartały I II III IV I II 650,1 498,9 625,9 677,9 624,2 500,1 Bezrobotni wyrejestrowani 626,5 768,6 716,5 674,6 588,8 738,4 Podjęli pracę 286,8 341,7 328,5 328,7 281,2 346,5 z tego: subsydiowaną niesubsydiowaną 23,8 263,0 48,6 293,2 39,4 289,1 51,6 277,1 28,7 252,5 54,8 291,6 W II kwartale 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowano 500,1 tys. osób, tj. o 1,2 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce w kwietniu 2015 r. (175,0 tys.), natomiast najmniej w maju 2015 r. (161,4 tys.). W ciągu II kwartału 2015 r. największy napływ odnotowano w województwach: mazowieckim (59,7 tys. osób), śląskim (54,0 tys. osób), dolnośląskim (38,9 tys. osób) oraz kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po 36,4 tys.). W ogólnej liczbie nowo rejestrujących się w urzędach pracy kobiety stanowiły 47,6%. W II kwartale 2015 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 738,4 tys. osób (przed rokiem 768,6 tys.), z tego najwięcej w kwietniu 2015 r. 253,5 tys. osób, a najmniej w maju 241,5 tys. osób. Więcej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się 346,5 tys., tj. 46,9% ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 341,7 tys. i 44,5%), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 291,6 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) 54,8 tys. Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji w II kwartale 2015 r. 168,5 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 22,8% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 194,5 tys. osób i 25,3%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy 88,0 tys. (przed rokiem 99,1 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego 45,6 tys. (przed rokiem 55,5 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 7,0 tys. osób (przed rokiem 8,9 tys.). Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu czerwca 2015 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł 57,9%. Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły 28,5%, poniżej 25 roku życia 14,4%, natomiast 27,5% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 2,0%. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 15,3% ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,1%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,2%. 4

5 W omawianym II kwartale 2015 r. w wyniku pomocy urzędów pracy 14,8 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 10,1 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 13,1 tys. osób (przed rokiem 9,1 tys.). Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu czerwca 2015 r. zbiorowość ta liczyła 1362,4 tys. (tj. 84,0% ogółu zarejestrowanych), wobec 1581,5 tys. (82,7%) w czerwcu r. W tej grupie 90,2 tys. osób, tj. 6,6% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 105,7 tys., tj. 6,7%). W końcu II kwartału 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 1395,1 tys. osób (86,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1659,5 tys. osób (86,8%) w II kwartale r. Spośród tej grupy bezrobotnych 43,7% to mieszkańcy wsi Rynek pracy 2 W czerwcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w województwie dolnośląskim w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa zarówno w porównaniu z majem br., jak i czerwcem ub. roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. ukształtowało się na poziomie 444,8 tys. osób, tj. wyższym niż przed rokiem o 0,8% (w czerwcu ub. roku odnotowano wzrost o 0,4%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 9 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 10,2%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,2%). W 4 sekcjach zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę (o 6,1%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,1%). Przeciętne zatrudnienie w sekcji obsługa rynku nieruchomości w ciągu roku nie zmieniło się. W kraju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku o 0,9%. 2 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław Dostęp w Internecie: 5

6 Tabela 3. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim Wyszczególnienie VI 2015 I-VI 2015 w tys. VI =100 w tys. I-VI =100 Ogółem 444,8 100,8 445,2 101,0 Przemysł w tym: przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 211,0 175,2 2,9 101,7 101,6 93,9 211,5 175,8 2,9 102,4 102,6 93,9 Budownictwo 25,9 95,8 25,9 95,1 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 77,6 100,8 78,4 101,7 Transport i gospodarka magazynowa 19,5 106,2 19,5 105,9 Zakwaterowanie i gastronomia 13,1 106,5 13,0 105,3 Informacja i komunikacja 12,7 110,2 12,3 109,9 Obsługa rynku nieruchomości 7,4 100,0 7,4 99,8 Działalność profesjonalna,, naukowa i techniczna 14,9 98,8 14,8 101,1 Administrowanie i działalność wspierająca 51,1 94,9 50,7 93,3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7,2 101,0 7,2 102,0 Pozostała działalność usługowa 1,6 100,8 1,6 96,9 W odniesieniu do maja br. poziom przeciętnego zatrudnienia zwiększył się o 0,2%. Niewielki wzrost odnotowano w 6 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 2,0%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 1,2%), natomiast spadek wystąpił w 4 sekcjach, w tym największy w pozostałej działalności usługowej (o 1,3%). W 4 sekcjach przeciętne zatrudnienie pozostało na poziomie poprzedniego roku. W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 445,2 tys. osób, tj. o 1,0% wyższym niż przed rokiem. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 9 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 9,9%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,9%). W 5 sekcjach zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 6,7%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę (o 6,1%). W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie dolnośląskim kształtowała się na poziomie 106,8 tys. osób i była mniejsza o 20,6% (tj. o 27,7 tys. osób) niż w czerwcu ub. roku i o 5,7% w porównaniu do maja br. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca br. wyniosła 9,4%, tj. mniej o 2,2 p. proc. niż przed rokiem i o 0,5 p. proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem. W rankingu z innymi województwami, dolnośląskie pod względem wysokości stopy bezrobocia plasowało się na 5. miejscu (najwyższą pozycję zajmowało woj. wielkopolskie ze stopą bezrobocia równą 6,9%). Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały: wałbrzyski (24,1% wobec 27,1% w czerwcu r.), złotoryjski (22,3% wobec 25,7%), górowski (21,2% wobec 25,0%), 6

7 kłodzki (21,1% wobec 24,6%). W grupie powiatów o niskiej stopie bezrobocia znalazły się powiaty: wrocławski (4,0% wobec 5,0% w analogicznym miesiącu r.), polkowicki (6,8% wobec 8,3%), lubiński (7,0% wobec 10,0%), oławski (8,2% wobec 9,5%), bolesławiecki (8,2% wobec 10,6%) oraz miasta na prawach powiatu: Wrocław (3,9% wobec 5,0%), Jelenia Góra (5,9% wobec 7,6%), Legnica (7,7% wobec 9,7%). Dystans pomiędzy powiatem wałbrzyskim plasującym się na ostatnim miejscu a miastem Wrocławiem mającym najniższy poziom bezrobocia wynosił 20,2 p. proc. W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w tym w największym stopniu w powiatach: ząbkowickim (o 5,6 p. proc.), kamiennogórskim (o 5,3 p. proc.), lubańskim (o 3,9 p. proc.), milickim (o 3,9 p. proc.) oraz górowskim, lwóweckim i zgorzeleckim (po 3,8 p. proc.). W czerwcu 2015 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 12,5 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem i o 4,4% mniej niż przed miesiącem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły 83,4% nowo zarejestrowanych (w czerwcu r. 81,7%). Udział osób rejestrujących się po raz pierwszy zmniejszył się w skali roku o 1,7 p. proc. (do 16,6%). Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy (tj. stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo) wyniosła 1,1 (podobnie, jak przed rokiem i przed miesiącem). Jednocześnie w czerwcu br. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 19,0 tys. osób, tj. więcej o 4,4% niż przed rokiem i o 0,6% więcej niż przed miesiącem. Z tytułu podjęcia pracy (głównej przyczyny wyrejestrowania) z rejestru bezrobotnych wyłączono 8,3 tys. osób (przed rokiem 7,7 tys.). Udział tej kategorii osób w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zwiększył się w ujęciu rocznym o 1,1 p. proc. (do 43,5%). Zwiększył się również odsetek osób wyrejestrowanych w związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców (o 3,6 p. proc. do 11,6%) oraz odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy (o 1,2 p. proc. do 3,2%). Zmniejszył się natomiast odsetek osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (o 6,6 p. proc. do 25,4%), dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 1,0 p. proc. do 7,6%) oraz nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego (o 0,1 p. proc. do 1,1%). 7

8 Stopa odpływu bezrobotnych z urzędów pracy (tj. stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w danym miesiącu do liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego miesiąca) wyniosła 16,7 (przed rokiem - 12,9, przed miesiącem -15,8). W końcu czerwca br. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 51,7% (tj. o 1,0 p. proc. więcej niż przed rokiem). Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo w końcu czerwca br. zbiorowość ta liczyła 95,2 tys., tj. 89,1% ogółu zarejestrowanych. Bez prawa do zasiłku pozostawało 89,1 tys. bezrobotnych, a ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem zmniejszył się w porównaniu z czerwcem ub. roku (o 0,9 p. proc. do 83,4%). Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w czerwcu br. stanowili 85,9% ogółu bezrobotnych. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych ogółem stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, których udział wyniósł 54,2%. W końcu czerwca br. liczba osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia wyniosła 25,3 tys., co stanowiło 23,7% ogółu bezrobotnych (w tym osoby w wieku poniżej 25 roku życia stanowiły 11,2%). Wśród osób bezrobotnych 33,0% stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniosła 5,2 tys., tj. 4,8% ogółu bezrobotnych. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 17,1 tys. (tj. 16,0% ogółu bezrobotnych), a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia 0,1 tys. (odpowiednio 0,1%). Odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych wyniósł 8,3% (tj. 8,8 tys. osób). W czerwcu br. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono ofert zatrudnienia, tj. o 2868 ofert więcej niż przed rokiem i o 253 więcej niż przed miesiącem. W końcu czerwca br miejsc pracy pozostawało nierozdysponowanych, co oznacza, że na 1 ofertę pracy przypadało 11 bezrobotnych, przed rokiem 18, przed miesiącem 13. W końcu czerwca br. w województwie zgłoszono zwolnienia grupowe z 18 zakładów (w tym 14 z sektora prywatnego) i objęły one 235 pracowników. Rok wcześniej dotyczyło to 22 zakładów (20 z sektora prywatnego) i 1219 pracowników, a miesiąc wcześniej 17 zakładów (14 z sektora prywatnego) i 206 osób Wynagrodzenia 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w czerwcu 2015 r. kształtowało się na poziomie 4062,45 zł i było niższe o 6,9% w relacji do czerwca ub. roku (przed rokiem wzrosło o 2,0%). W kraju przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4039,70 zł i wzrosło w ciągu roku o 2,5%. 3 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław Dostęp w Internecie: 8

9 W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano w 13 sekcjach sektora przedsiębiorstw, w tym najwyższy w pozostałej działalności usługowej (o 13,8%), informacji i komunikacji (o 8,0%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,0%). W odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie w czerwcu br. najwyższe wynagrodzenie otrzymali pracujący w informacji i komunikacji (wyższe o 56,5%), a także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 52,9%). Stosunkowo najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto wystąpiło w administrowaniu i działalności wspierającej (o 31,0% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), zakwaterowaniu i gastronomii (o 25,5%) oraz w pozostałej działalności usługowej (o 20,8%). Tabela 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie dolnośląskim Wyszczególnienie VI 2015 I-VI 2015 w zł VI =100 w zł I-VI =100 Ogółem 4062,45 93,1 4117,38 105,1 Przemysł w tym: przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 4430, , ,85 83,1 105,5 103,8 4543, , ,86 103,8 105,0 104,1 Budownictwo 4374,70 103,6 4380,96 105,0 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 3488,55 106,5 3376,55 104,6 Transport i gospodarka magazynowa 3496,00 106,1 3494,47 106,9 Zakwaterowanie i gastronomia 3027,16 106,7 3133,04 105,9 Informacja i komunikacja 6357,02 108,0 6645,81 109,5 Obsługa rynku nieruchomości 4371,94 105,5 4134,66 105,4 Działalność profesjonalna,, naukowa i techniczna 5173,94 107,2 5182,73 105,4 Administrowanie i działalność wspierająca 2802,49 108,0 2912,71 107,2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3621,12 103,1 3603,16 103,0 Pozostała działalność usługowa 3217,10 113,8 3258,97 112,0 W relacji do maja br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie wyższym o 0,9%. W I półroczu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4117,38 zł, tj. o 5,1% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 4,4% przed rokiem). 9

10 1.4. Koniunktura gospodarcza w województwie dolnośląskim w czerwcu 2015 roku 4 Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie dolnośląskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, ale gorsze od zgłaszanych w maju. Odpowiednie prognozy są również mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, przy utrzymujących się pozytywnych prognozach w tym zakresie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieznacznie wolniej niż oczekiwano w maju. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w czerwcu nieco bardziej korzystnie niż w maju. Utrzymują się pozytywne oceny portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych w maju. Planowane jest utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny robót budowlano-montażowych będą spadać nieznacznie, wolniej niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w czerwcu oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w maju. Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od formułowanych w maju. Zatrudnienie może rosnąć w tempie zbliżonym do planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy oczekują utrzymania dotychczasowej dynamiki cen. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest w czerwcu pozytywnie, podobnie jak w maju. Bieżąca sprzedaż oraz diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Przewidywania dotyczące sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w maju. Możliwy jest wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują spowolnienie dynamiki cen. Oceny koniunktury formułowane w czerwcu przez podmioty z sekcji informacja i komunikacja są korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem. Kierujący jednostkami z sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oceniają koniunkturę nieco mniej optymistycznie niż w maju br., ale lepiej niż w czerwcu ubiegłego roku. Firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa sygnalizują mniej korzystne oceny koniunktury niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem. Największy odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej w czerwcu br. jest odnotowany w jednostkach 4 Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2015 r. [online], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Dostęp w Internecie: 10

11 prowadzących działalność z zakresu usług (9,2%), w dalszej kolejności handlu hurtowego (7,7%), handlu detalicznego (3,7%), budownictwa (1,8%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (63% w czerwcu br., 55% w analogicznym miesiącu ub. r. jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu) oraz kosztami zatrudnienia (59% w czerwcu bieżącego i ubiegłego roku). W skali roku w największym stopniu spadło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 36% do 25%). Podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego najczęściej wskazują trudności związane z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w czerwcu br. 54% przedsiębiorstw, 50% w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (51% w czerwcu br., 45% przed rokiem) oraz niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (45% w czerwcu br., 39% w analogicznym miesiącu ub. r.). Są to bariery, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym. Barierą, której znaczenie w skali roku zmniejszyło się w największym stopniu jest niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (z 43% do 35%). Przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu handlu detalicznego najbardziej odczuwają bariery związane z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w czerwcu br. 58% przedsiębiorstw, 56% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (58% w czerwcu br., 64% przed rokiem). Barierami, których znaczenie w ujęciu rocznym najbardziej spadło są wysokie obciążenia na rzecz budżetu (z 44% do 37%), koszty zatrudnienia i niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (z 30% do 24%). Największe trudności wskazywane przez firmy usługowe zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (60% w czerwcu br., 54% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie tej bariery oraz bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 13% do 19%) Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa dolnośląskiego w czerwcu 2015 roku 5 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br., w porównaniu z czerwcem r., było wyższe o 0,8% (przed rokiem odnotowano wzrost o 0,4%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,4% i zmniejszyła się o 2,2 p. proc. w porównaniu do czerwca ub. roku i o 0,5 p. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 6,9%, podczas gdy przed rokiem odnotowano wzrost o 2,0%. 5 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław Dostęp w Internecie: 11

12 W grupie artykułów żywnościowych w skali roku odnotowano spadek cen mięsa, wędlin i nabiału, wzrosły natomiast ceny marchwi, jabłek i owoców cytrusowych. Wśród artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych odnotowano wzrost cen za mieszkanie, natomiast spadek dotyczył cen związanych z transportem. Przeciętne ceny skupu żyta, pszenicy, trzody chlewnej oraz mleka były niższe niż przed rokiem, wzrosła natomiast cena bydła i drobiu. W skali roku zwiększyła się produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) o 3,2% (wobec wzrostu o 2,2% przed rokiem), natomiast produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się (w cenach bieżących) o 8,0% (przed rokiem wzrost o 19,8 %). Według wstępnych danych liczba mieszkań oddanych do użytkowania była o 63,3% większa niż w czerwcu ub. roku. Najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem. W ujęciu rocznym zwiększyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast zmniejszyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia. W skali roku zwiększyła się sprzedaż detaliczna (o 3,7%, wobec wzrostu o 8,0% w czerwcu r.) oraz sprzedaż hurtowa (o 11,1%, wobec spadku o 16,8% przed rokiem). II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w województwie dolnośląskim w II kwartale 2015 roku 6 Podstawowe wyniki BAEL Tabela 5. Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej Wyszczególnienie II kwartał I kwartał 2015 II kwartał 2015 Dolnośląskie Polska Dolnośląskie Polska Dolnośląskie Polska Współczynnik aktywności zawodowej w % 55,1 56,1 54,6 56,0 55,6 55,8 Wskaźnik zatrudnienia w % 50,9 51,0 50,0 51,1 51,9 51,6 Stopa bezrobocia w % 7,8 9,1 8,4 8,6 6,6 7,4 Aktywni zawodowo w tys Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo w tys Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław, wrzesień Dostęp w Internecie: 12

13 2.1. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w wieku 15 lat i więcej Według danych BAEL w II kwartale 2015 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła w województwie dolnośląskim 1210 tys. osób i w ciągu roku nieznacznie się zwiększyła o 0,9%, a zbiorowość biernych zawodowo 966 tys. osób i zmniejszyła się o 1,0%. W grupie aktywnych zawodowo odnotowano w tym okresie wzrost liczby pracujących (o 2,2%) oraz znaczny spadek liczby bezrobotnych (o 14,0%). W porównaniu do I kwartału 2015 r. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 3,0%, a populacja biernych zawodowo o 6,9%. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano zarówno spadek liczby pracujących (o 1,1%), jak i liczby bezrobotnych (o 23,8%). W ogólnej liczbie osób w wieku 15 lat i więcej przeważały kobiety (52,6%), natomiast wśród aktywnych zawodowo dominowali mężczyźni (54,7%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, zdecydowanie przeważali mieszkańcy miast, stanowiąc 70,9% ogólnej liczby osób w wieku 15 lat i więcej oraz 70,8% aktywnych zawodowo. Obciążenie pracujących osobami niepracującymi wyniosło 93 i zmniejszyło się w porównaniu do poziomu sprzed roku (97), a także w porównaniu z kwartałem poprzednim (100). W kraju wskaźnik ten był nieznacznie wyższy niż w województwie dolnośląskim i w II kwartale 2015 r. wyniósł 94 (rok wcześniej i w kwartale poprzednim 96). W II kwartale 2015 r. na każde 100 osób w wieku 15 lat i więcej w województwie dolnośląskim przypadało średnio 56 osób aktywnych zawodowo, czyli takich, które miały pracę lub jej poszukiwały (w analogicznym okresie poprzedniego roku, a także w kwartale poprzednim 55 osób) oraz 44 osoby bierne zawodowo czyli takie, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały (w II kwartale ub. r. i w I kwartale 2015 r. 45 osób). Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn niż kobiet 64,1% wobec 47,9% (różnica o 16,2 p. proc.). W kraju odnotowano nieco mniejszą dysproporcję w wysokości tego współczynnika wyniósł on odpowiednio 64,0% dla mężczyzn i 48,2% dla kobiet (różnica o 15,8 p. proc.). Współczynnik aktywności zawodowej na wsi i w miastach ukształtował się na takim samym poziomie i wyniósł 55,6%. Na wsi, podobnie jak w mieście, na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało 80 osób biernych zawodowo. W kraju współczynnik aktywności zawodowej osiągnął wyższą wartość w miastach niż na wsi, jednak różnica była niewielka (odpowiednio 55,9% i 55,6%). Pod względem wartości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało 6. miejsce wśród województw (przed rokiem 7. miejsce). W kraju odnotowano spadek współczynnika aktywności zawodowej zarówno w porównaniu z analogicznym kwartałem r., jak i w porównaniu z kwartałem poprzednim odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,2 p. proc. W województwie dolnośląskim w relacji z kwartałem wcześniejszym wartość 13

14 współczynnika aktywności zawodowej zwiększyła się o 1,0 p. proc i o 0,5 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem r.). Wśród osób mieszkających na wsi zdecydowanie mniej osób było związanych z gospodarstwem rolnym (99 tys., tj. 15,6% ludności w wieku 15 lat i więcej mieszkającej na wsi) niż nie związanych z gospodarstwem rolnym (536 tys., tj. 84,4%). Aktywność zawodowa była znacznie wyższa w przypadku osób związanych z gospodarstwem rolnym; współczynnik aktywności zawodowej dla tej grupy wynosił 66,7%, podczas gdy w zbiorowości osób nie związanych z gospodarstwem rolnym 53,4%. Według danych BAEL w II kwartale 2015 r. było 1174 tys. osób aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym (97,0% ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej). Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym osiągnął poziom 74,4% i był wyższy w porównaniu z II kwartałem r. o 0,4 p. proc., a w porównaniu z kwartałem poprzednim wyższy o 0,8 p. proc. W odniesieniu do poprzedniego kwartału współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się najbardziej w najstarszej grupie wiekowej 55 lat i więcej (o 3,2 p. proc.). W II kwartale 2015 r. wśród aktywnych zawodowo najwięcej było osób z wykształceniem wyższym (393 tys., tj. 32,5% ogółu), natomiast wśród biernych zawodowo z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (350 tys., tj. 36,2%). Najwyższa wartość współczynnika aktywności zawodowej wystąpiła w zbiorowości osób z wykształceniem wyższym (81,0%). Dystans pomiędzy wartością współczynnika aktywności zawodowej wśród osób z wykształceniem wyższym a gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego zwiększył się w ciągu roku o 0,6 p. proc. i wyniósł 64,6 p. proc. Rozpatrując stan cywilny ludności w wieku 15 lat i więcej, można stwierdzić, że najliczniejszą grupę wśród aktywnych zawodowo (liczącą 808 tys. osób) stanowili żonaci mężczyźni i zamężne kobiety, tj. 66,8% ogółu aktywnych zawodowo i w zbiorowości tej odnotowano najwyższą wartość współczynnika aktywności zawodowej 63,8%. Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, najniższy poziom współczynnika aktywności zawodowej stwierdzono w grupie wdowców i wdów (11,6%) Pracujący W II kwartale 2015 r. liczba pracujących według danych BAEL wyniosła 1130 tys. osób i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,2%, a w relacji do poprzedniego kwartału niższa o 1,1%. 14

15 Wskaźnik zatrudnienia kształtował się w omawianym kwartale na poziomie 51,9% (w kraju wyniósł 51,6%), tj. wyższym o 1,0 p. proc. niż przed rokiem i o 1,9 p. proc. niż w kwartale poprzednim. Spośród ogółu pracujących w województwie dolnośląskim 70,8% stanowili mieszkańcy miast (800 tys.), a 29,2% (330 tys.) osoby mieszkające na wsi. W ciągu roku zmniejszyła się liczba pracujących mieszkańców miast o 1,5%, zwiększyła się natomiast liczba pracujących mieszkańców wsi o 12,2%. W II kwartale 2015 r. wskaźnik zatrudnienia był nieznacznie wyższy na wsi niż w miastach odpowiednio 52,0% i 51,9%. W kraju wskaźnik ten był wyższy w miastach niż na wsi (wynosił odpowiednio 51,8% i 51,3%). Znacznie większe dysproporcje w wartościach wskaźnika zatrudnienia wystąpiły w przypadku mężczyzn i kobiet. Dla mężczyzn wskaźnik ten kształtował się na poziomie 59,8%, a dla kobiet na poziomie 44,8% (rok wcześniej odpowiednio 59,3% i 43,4%). Najwyższe wartości wskaźnika zatrudnienia odnotowano w grupach wiekowych lata i lata (odpowiednio 83,0% i 80,2%), natomiast najniższą wartość wśród osób w wieku 55 lat i więcej (23,4%). W przypadku populacji osób z wykształceniem wyższym obciążenie ludności pracującej ludnością niepracującą było najmniejsze (na 100 osób pracujących przypadało 26 osób niepracujących, tj. bezrobotnych i biernych zawodowo), natomiast w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego było ono największe (722 osoby). W II kwartale 2015 r. wśród ogółu pracujących największy odsetek ze względu na status zatrudnienia stanowili pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego (85,1% ogółu pracujących). Kobiety stanowiły 46,8% ogólnej liczby pracowników najemnych. Pracujący na własny rachunek (w tym pracodawcy) stanowili 13,8% ogółu pracujących, a wśród nich 65,0% to mężczyźni. Wśród pomagających członków rodzin zdecydowaną większość stanowiły kobiety (66,7%) i mieszkańcy wsi (66,7%). W ciągu roku liczba pracujących na rachunek własny ogółem zmniejszyła się o 3,7% (wśród mężczyzn zmniejszyła się o 8,9%, natomiast wśród kobiet wzrosła o 10,0%). W ogólnej liczbie 962 tys. pracowników najemnych odnotowano 696 tys. osób wykonujących pracę stałą na czas nieokreślony (72,3%) i 266 tys. wykonujących pracę na czas określony (27,7%). Najliczniejszą grupę zawodową w II kwartale 2015 r., podobnie jak w kwartałach poprzednich, tworzyli specjaliści 245 tys., czyli 21,7% pracujących, następnie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 176 tys. (15,6%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy 168 tys. (14,9%). 15

16 Mężczyźni stanowili większość wśród: robotników przemysłowych i rzemieślników (89,2% pracujących w tym zawodzie), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (78,5%), przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (64,9%) oraz rolników, ogrodników, leśników i rybaków (60,0%), natomiast kobiety wśród: pracowników biurowych (65,2%), pracowników przy pracach prostych (64,4%), specjalistów (62,9 %), pracowników usług i sprzedawców (62,5%), oraz techników i średniego personelu (50,4%) Bezrobotni Według wyników BAEL w II kwartale 2015 r. w województwie dolnośląskim było 80 tys. bezrobotnych, z tego 57 tys. (tj. 71,3%) w miastach oraz 23 tys. na wsi. W porównaniu z poprzednim kwartałem zbiorowość bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 23,8%, a w odniesieniu do II kwartału r. zmniejszyła się o 14,0%. Spadek liczby bezrobotnych odnotowany zarówno w skali roku, jak i w skali miesiąca dotyczył wszystkich osób niezależnie od płci i miejsca zamieszkania. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 6,6% (wobec 7,4% w kraju) i zmniejszyła się o 1,2 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem r. i o 1,8 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Zarówno w ciągu roku, jak i w skali miesiąca odnotowano spadek stopy bezrobocia we wszystkich województwach (w kraju odpowiednio o 1,7 p. proc. i 1,2 p. proc.). Stopa bezrobocia była wyższa w miastach niż na wsi (wyniosła odpowiednio 6,7% i 6,5%); w ciągu roku w miastach nie zmieniła się, natomiast na wsi zmniejszyła się o 4,1 p. proc. Biorąc pod uwagę płeć, to była ona wyższa wśród mężczyzn niż kobiet (6,8% wobec 6,4%). W skali roku w populacji mężczyzn stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,4 p. proc., a w populacji kobiet o 0,9 p. proc. Analizując strukturę wiekową bezrobotnych w II kwartale 2015 r., można stwierdzić, że zdecydowanie najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w przypadku osób najmłodszych, tj. w wieku lata (12,9%), jednak była ona niższa o 3,3 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku i o 9,0 p. proc. w porównaniu z kwartałem poprzednim. Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób z najniższym wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (26,1%), podczas gdy dla osób z wykształceniem wyższym wynosiła ona 2,0%, tj. ponad trzynastokrotnie mniej. W ciągu roku stopa bezrobocia zmniejszyła się najbardziej w populacji osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 4,5 p. proc.) oraz policealnym i średnim zawodowym (o 0,9 p. proc.). W ogólnej liczbie bezrobotnych najwyższy był odsetek osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (31,3%), a najmniejszy bezrobotnych z wykształceniem wyższym (10,0%). Najczęściej bezrobotni poszukiwali pracy poprzez: 16

17 ogłoszenia w prasie 65 tys., tj. 81,3%; biura pracy, a także krewnych i znajomych każdym sposobem po 60 tys. bezrobotnych, tj. 75,0%; bezpośredni kontakt z zakładem pracy 52 tys., tj. 65,0%. W porównaniu z II kwartałem r. wzrosła liczba bezrobotnych, którzy podejmują pracę po raz pierwszy oraz tych, którzy powracają do pracy po przerwie (odpowiednio o 12,5% i 6,3%). Osoby, które powracają do pracy po przerwie stanowiły 42,5% wszystkich bezrobotnych, natomiast osoby, które straciły pracę to 40,0 % wszystkich bezrobotnych (liczba o 31,9% niższa niż przed rokiem). Bezrobotnych poszukujących pracy dłużej niż rok było 30 tys. (37,5% ogółu bezrobotnych), tj. o 16,7% mniej niż w II kwartale r. Bezrobotni poszukujący pracy najkrócej do 3 miesięcy włącznie stanowili 36,3% ogółu bezrobotnych, a ich liczba w ciągu roku zwiększyła się o 20,8%. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w II kwartale 2015 r. wyniósł 13,3 miesięcy i było to dłużej niż przed rokiem (12,8 miesięcy) i w poprzednim kwartale (13,0 miesięcy) Bierni zawodowo W II kwartale 2015 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 966 tys. osób i stanowiła 44,4% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju odsetek ten był mniejszy i wyniósł 44,2%). Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem r. o 1,0%, a w odniesieniu do poprzedniego kwartału o 6,9%. W populacji tej w ciągu roku najbardziej zwiększyła się liczba osób nieposzukujących pracy z powodu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu (o 22,0%). Natomiast mniej niż rok wcześniej było osób nieposzukujących pracy z powodu emerytury (o 2,8%). Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, zdecydowana większość ludności biernej zawodowo mieszkała w miastach 70,8%. W ogólnej liczbie ludności miejskiej w wieku 15 lat i więcej 44,4% stanowiły osoby bierne zawodowo, ten sam wynik zarejestrowano wśród ludności wiejskiej. Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety 596 tys., stanowiąc 61,7% ogółu biernych zawodowo; mężczyzn było 370 tys., tj. 38,3%. Na 100 kobiet w wieku 15 lat i więcej przypadały 52 kobiety bierne zawodowo, natomiast na 100 mężczyzn w wieku 15 lat i więcej 36 mężczyzn biernych zawodowo (czyli o 16 osób mniej niż w przypadku kobiet). 17

18 III. Prezentacja danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 7 7 Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w czerwcu 2015 roku [online], Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław, lipiec 2015 r. Dostęp w Internecie: 18

19 Liczba bezrobotnych w tys. osób 3.1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia W czerwcu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec maja br. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec czerwca osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 6510 osób tj. o 5,7%. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w okresie styczeń czerwiec w i 2015 roku przedstawia poniższa tabela: Tabela 6. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w okresie styczeń czerwiec r. i 2015 r. Lata Wzrost, spadek [-] liczby zarejestrowanych bezrobotnych I II III IV V VI Razem W końcu czerwca 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było bezrobotnych, tj. o osoby mniej niż w końcu grudnia roku, jednocześnie o osób mniej niż w końcu czerwca roku. Skalę porównawczą wzrostu, spadku [-] bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w okresie czerwiec czerwiec 2015 przedstawia poniższy wykres. Wykres 1. Porównanie wzrostu i spadku bezrobocia rejestrowanego w okresie czerwiec czerwiec 2015 Wzrost, spadek [-] bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim w okresie czerwiec - czerwiec , ,9 VI -3,1 VII -2,4 VIII -3,3 IX -4,1 X 0,2 XI -0,3 XII I ,1 II ,5 III ,6-5,8 IV 2015 V ,5 VI

20 3.2. Struktura bezrobocia wg wieku, czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia oraz stażu pracy na koniec II kwartału 2015 r. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Najliczniejszą grupą bezrobotnych na koniec II kwartału 2015 r. stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 22,0% (21,1% na koniec I kwartału 2015 r.). Bezrobotni pozostający bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy stanowili 15,5% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (18,6% na koniec I kwartału 2015 r.), a osoby pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy stanowiły 17,4% całkowitej populacji bezrobotnych (17,2% na koniec I kwartału 2015 r.). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do jednego miesiąca. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 10,5% (11,0%, na koniec I kwartału 2015r.). Wykres 2. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy stan na koniec II kw r mies.; 16,2% pow. 24 mies.; 22,0% 6-12 mies.; 18,4% do 1 mies.; 10,5% 3-6 mies. ; 17,4% 1-3 mies.; 15,5% Porównując strukturę populacji bezrobotnych na koniec II kwartału w latach 2015 wg czasu pozostawania bez pracy należy stwierdzić, że zwiększył się udział bezrobotnych pozostających bez pracy do 3 miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy, natomiast zmniejszył się udział osób pozostających bez pracy od 3 do 24 miesięcy. 20

21 Wykres 3. Porównanie struktury bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach (stan na koniec II kw.) ,5% 15,5% 17,4% 18,4% 16,2% 22,0% ,3% 14,0% 17,4% 20,6% 19,5% 20,2% do 1 mies. 1-3 mies. 3-6 mies mies mies. pow. 24 mies. Wśród osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 6 miesięcy przeważali mężczyźni, kobiety natomiast stanowiły większość wśród osób pozostających bez pracy powyżej tego okresu. Zagrożenie pozostawaniem bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy rośnie wraz z wiekiem bezrobotnych, ponad połowa osób w wieku powyżej 60 lat pozostawała bez pracy powyżej 12 miesięcy (53,7%). Z analizy korelacji pomiędzy poziomem wykształcenia, a okresem pozostawania bez pracy wynika, że powyżej 41% bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz zasadniczym zawodowym pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. Najwięcej bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy legitymowało się stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,8%). Struktura bezrobotnych wg wieku W II kwartale 2015 r. struktura bezrobotnych wg wieku nie zmieniła się w sposób znaczący w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału 2015 r. Najliczniejszą grupę, tj. 25,8% ogółu bezrobotnych stanowili bezrobotni w wieku lata (25,9% na koniec I kwartału 2015 r.). Najmniej liczne były grupy lat (14,7%) oraz powyżej 60 lat (7,7%). Udział osób bezrobotnych w obu tych grupach wiekowych zwiększył się w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2015 r. 21

22 Wykres 4. Struktura bezrobotnych wg wieku stan na koniec II kwartału 2015 r lat; 14,7% 60 i więcej; 7,7% lata; 11,2% lata; 19,0% lata; 21,7% lata; 25,8% W porównaniu do stanu na koniec II kwartału roku odnotowano spadek udziału bezrobotnych w grupach wiekowych lata, lata oraz lata. Wzrost odnotowano w podgrupach wiekowych lata oraz w grupach powyżej 55 lat. Wykres 5. Porównanie struktury bezrobotnych wg wieku w latach (stan na koniec II kw.) ,2% 25,8% 21,7% 19,0% 14,7% 7,7% 12,9% 26,7% 20,8% 19,4% 14,1% 6,1% lata lata lata lata lat lata Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych wg wykształcenia również nie uległa większym zmianom w porównaniu do stanu na koniec marca 2015 roku. Najniższy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem ogólnokształcącym (9,6% na koniec II kwartału 2015 r., 9,4% na koniec I kwartału 2015 r.), co wiąże się z kontynuacją kształcenia po ukończeniu liceum 22

23 ogólnokształcącego przez większość absolwentów tych szkół. Niski był także udział osób z wykształceniem wyższym (11,4% na koniec II kwartału 2015 r., 11,0% na koniec I kwartału 2015 r.). Najwyższy odsetek bezrobotnych, tj. 30,4% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (na koniec I kwartału 2015 r. 30,7%) oraz zasadniczym zawodowym 27,7% (28,2% na koniec I kwartału 2015 r.). Wykres 6. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (stan na koniec II kwartału 2015 r.) wyższe; 11,4% gimnazjalne i poniżej; 30,4% policealne i średnie zawodowe; 20,9% zasadnicze zawodowe; 27,7% średnie ogólnokształcące; 9,6% Różnice w udziale bezrobotnych reprezentujących poszczególne grupy wykształcenia są niewielkie, poniżej jednego punktu procentowego. Największy wzrost (o 0,9 punktu procentowego odnotowano w grupie bezrobotnych z wykształceniem wyższym, natomiast największy spadek (o 0,8 punktu procentowego) w grupie bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wykres 7. Porównanie struktury bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w latach (stan na koniec II kw.) ,4% 20,9% 9,6% 27,7% 30,4% 10,5% 21,0% 9,7% 28,5% 30,3% wyższe policealne i średnie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 23

24 Struktura bezrobotnych wg stażu pracy Z analizy struktury bezrobotnych wg stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się stażem pracy od roku do 5 lat. Odsetek tej grupy osób na koniec II kwartału 2015 r. wynosił 22,0% (22,2% na koniec I kwartału 2015 r.). Najmniejszy odsetek, tj. 5,5% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby o stażu pracy powyżej 30 lat (5,3% na koniec I kwartału 2015 r.). Znaczący był udział bezrobotnych bez stażu wynoszący 10,9% (11,3% na koniec I kwartału 2015 r.). Wykres 8. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy stan na koniec II kwartału 2015 r. 30 i więcej; 5,5% lat; 12,8% bez stażu; 10,9% do 1 roku; 15,7% lat; 17,4% 5-10 lat; 15,7% 1-5 lat; 22,0% Zmiany rok do roku w strukturze bezrobotnych wg stażu pracy osób bezrobotnych są niewielkie. Najistotniejsze z nich to spadek o 1,1 punktu procentowego w udziale osób bez stażu pracy w porównaniu do stanu na koniec II kwartału roku, oraz wzrost o 0,7 punktu procentowego udziału osób legitymujących się stażem pracy do 1 roku w analogicznym okresie. 24

25 Liczba osób w tys. Wykres 9. Porównanie struktury bezrobotnych wg stażu pracy - w latach (stan na koniec II kw.) ,7% 22,0% 15,7% 17,4% 12,8% 5,5% 10,9% 15,0% 22,3% 15,3% 17,1% 12,9% 5,4% 12,0% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu 3.3. Napływ i odpływ bezrobotnych W czerwcu bieżącego roku powiatowe urzędy pracy odnotowały napływ bezrobotnych, tj. o 577 osób mniejszy niż w maju, jednak o 186 osób większy niż w czerwcu roku. Napływ absolwentów zmniejszył się w porównaniu do maja br. o 88 osób, natomiast w porównaniu do czerwca r. był mniejszy o 152 osoby. Do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy powróciło 988 osób, o 40 osób mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 35 osób mniej niż w czerwcu r. Wykres 10. Napływ bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie czerwiec czerwiec ,3 15,1 13,9 17,8 17,4 16,3 16,7 18,0 14,9 15,1 13,4 13,0 12, ,2 2,9 2,4 4,0 3,1 2,3 1,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,5 2,1 0 VI VIII X XII II 2015 IV 2015 VI 2015 Liczba bezrobotnych w tys. osób w tym zarejestrowanych po raz pierwszy 25

26 Liczba osób w tys. W omawianym miesiącu sprawozdawczym z rejestru bezrobotnych wyłączono bezrobotnych, tj. o 109 osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Był to jednocześnie odpływ bezrobotnych o 800 osób większy niż w czerwcu roku. Zmniejszył się w porównaniu z miesiącem poprzednim odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. W czerwcu wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia pracy 8253 bezrobotnych, tj. o 183 osoby mniej niż w maju, jednak o 548 osób więcej niż w czerwcu r. Pracę subsydiowaną podjęło 1136 bezrobotnych, tj. o 22 osoby mniej niż w maju b.r. W czerwcu r. pracę subsydiowaną podjęły 812 osób. Wykres 11. Odpływ bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim okresie czerwiec -czerwiec ,2 18,2 16,3 7,7 7,7 7,1 21,0 21,5 10,6 10,2 16,1 17,0 7,8 8,6 11,5 5,4 14,8 6,6 18,6 19,0 18,9 19,0 8,4 8,8 8,4 8,2 5 0 VI VIII X XII II 2015 IV 2015 VI 2015 Odpływ bezrobotnych w tys. osób Podjęcia pracy 3.4. Wzrost, spadek [-] bezrobocia według powiatów i podregionów W czerwcu 2015 roku we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec maja b.r. Największy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z liczbą zarejestrowanych w maju b.r. (powyżej 300 osób) wystąpił w powiatach: Tabela 6. Spadek liczby bezrobotnych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego Spadek liczby bezrobotnych Wzrost, spadek [-] Lp. Nazwa powiatu w czerwcu 2015 r. w analogicznym okresie r. 1 kłodzki świdnicki wrocławski grodzki ząbkowicki lubiński dzierżoniowski wałbrzyski ziemski

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r.

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r. 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2014 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny....

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2016 r.

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2016 r. r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ r. Spis treści I. Praca dla ludzi młodych na Dolnym Śląsku...3 II. Wzmocnienie ekonomii społecznej...4 III. Sytuacja społeczno gospodarcza w czerwcu

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. IV KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. IV KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim IV KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W CZERWCU 2016 ROKU Lipiec 2016 str. 2 Spis treści: 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w czerwcu 2016 r.... 3 2. Struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r.

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r. 2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2017 r. Spis treści I. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r...3 II. Prognoza demograficzna na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2005 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2005r.

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec stycznia 2007 roku. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE 1. Poziom i stopa bezrobocia na koniec stycznia 2007 roku. Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2007r. wyniosła 101.465 osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec czerwca 2005 roku i w I półroczu br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.06.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym:

1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na r. wyniosła osób, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec kwietnia 2004 roku i w okresie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.wroclaw.stat.gov.pl AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Wrocław, czerwiec 2014

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2016 r.

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2016 r. 2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2016 r. Spis treści I. Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2015r.... 3 1. Pracujący... 4 2. Wolne miejsca pracy... 6 3. Nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2015 r. r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim III KWARTAŁ r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec kwietnia 2007 roku i w okresie 4 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 30.04.2007r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 342-19-14 www.wup.kielce.pl INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM na koniec stycznia 2004 roku 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2007 roku i w okresie 7 miesięcy 2007 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2007r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2018 1. W miesiącu styczniu 2018 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2018 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2018 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU 1. Demografia 1 W końcu 2012r. w woj. podlaskim mieszkało 164956 osób w wieku 15-24 lata i stanowiły one 13,8% ogółu ludności województwa.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo