2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r."

Transkrypt

1 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2014 r.

2 Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny Rynek pracy Wynagrodzenia Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2014 r Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2014 r II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w II kwartale 2014 r Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo III. Prezentacja danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bilans sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego w okresie styczeń - czerwiec 2014 roku Struktura bezrobotnych w woj. dolnośląskim Wzrost/(-) spadek bezrobocia według powiatów podregionu wałbrzyskiego Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Subsydiowane programy rynku pracy IV. Analiza danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Stopa bezrobocia rejestrowanego Liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim Struktura bezrobocia Realizacja usług rynku pracy Oferty pracy Planowanie rozwoju zawodowego: organizacja szkoleń studia podyplomowe V. Wydarzenia w II kwartale 2014 r. oraz działania EURES

3 I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. 1. Rynek pracy. W czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa zarówno w porównaniu z majem br., jak i czerwcem ub. r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. ukształtowało się na poziomie 441,5 tys. osób, tj. wyższym niż przed rokiem o 0,4% (w czerwcu ub. roku również odnotowano wzrost o 0,4%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 8 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 17,1%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 13,8%). W 6 sekcjach zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę (o 30,2%) oraz w budownictwie (o 10,1%). W kraju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w skali roku o 0,7%. W odniesieniu do maja br. poziom przeciętnego zatrudnienia zwiększył się o 0,1%. Niewielki wzrost odnotowano w 6 sekcjach, w tym największy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,1%) oraz informacji i komunikacji (o 1,0%), natomiast spadek wystąpił w 8 sekcjach, w tym największy w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6%) oraz w pozostałej działalności usługowej (o 0,4%). W okresie styczeń-czerwiec br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 440,7 tys. osób, tj. o 0,7% wyższym niż przed rokiem. Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 9 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 15,8%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 12,6%). W 4 sekcjach zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę (o 30,4%) oraz budownictwie (o 10,0%). W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie dolnośląskim kształtowała się na poziomie 134,5 tys. osób i była mniejsza o 12,3% (tj. o 18,9 tys. osób) niż w czerwcu ub. roku i o 4,2% w porównaniu do maja br. 3

4 Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca br. wyniosła 11,7%, tj. mniej o 1,5 p. proc. niż przed rokiem i o 0,5 p. proc. mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem. W rankingu z innymi województwami, dolnośląskie pod względem wysokości stopy bezrobocia plasowało się na 5. miejscu (najwyższą pozycję zajmowało woj. wielkopolskie ze stopą bezrobocia równą 8,3%). Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały: wałbrzyski (29,1% wobec 31,6% w czerwcu ub. roku), złotoryjski (25,4% wobec 26,4%), górowski (24,8% wobec 26,9%), kłodzki (24,7% wobec 26,5%), W grupie powiatów o niskiej stopie bezrobocia znalazły się powiaty: wrocławski (5,0% wobec 5,4% w analogicznym miesiącu ub. roku), polkowicki (8,4% wobec 8,5%), lubiński (9,8% wobec 10,9%) oraz miasta na prawach powiatu: Wrocław (5,1% wobec 5,7%), Jelenia Góra (7,5% wobec 9,4%), Legnica (9,6% wobec 10,6%). Dystans pomiędzy powiatem wałbrzyskim plasującym się na ostatnim miejscu a powiatem wrocławskim mającym najniższy poziom bezrobocia wynosił 24,1 p. proc. W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w tym w największym stopniu w powiatach: kamiennogórskim (o 3,3 p. proc.), trzebnickim (o 3,1 p. proc.), lubańskim (o 2,9 p. proc.) oraz jaworskim i dzierżoniowskim (po 2,7 p. proc.). W czerwcu br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 12,3 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 12,9% mniej niż przed rokiem i o 8,2% mniej niż przed miesiącem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły 81,7% nowo zarejestrowanych (w czerwcu 2013 r. 80,8%). Udział osób rejestrujących się po raz pierwszy zmniejszył się w skali roku o 0,9 p. proc. (do 18,3%). Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy (tj. stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo) wyniosła 1,1 (przed rokiem i przed miesiącem 1,2). Jednocześnie w czerwcu br. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 18,2 tys. osób, tj. mniej o 7,9% niż przed rokiem i o 13,8% mniej niż przed miesiącem. Z tytułu podjęcia 4

5 pracy (głównej przyczyny wyrejestrowania) z rejestru bezrobotnych wyłączono 7,7 tys. osób (przed rokiem 8,7 tys.). Udział tej kategorii osób w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zmniejszył się w ujęciu rocznym o 1,6 p. proc. (do 42,4%). Zmniejszył się również odsetek osób wyrejestrowanych w związku z nabyciem prawa do świadczenia przedemerytalnego (o 0,2 p. proc. do 1,2%). Zwiększył się natomiast odsetek osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 2,0 p. proc. do 8,5%), niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (o 1,3 p. proc. do 32,0%) oraz rozpoczęcia szkolenia lub stażu u pracodawców (o 0,8 p. proc. do 8,0%). Odsetek osób wyrejestrowanych z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w ciągu roku nie zmienił się (2,0%). Stopa odpływu bezrobotnych z urzędów pracy (tj. stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w danym miesiącu do liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego miesiąca) wyniosła 12,9 (przed rokiem - 12,4, przed miesiącem -14,2). W końcu czerwca br. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 50,7% (tj. o 0,6 p. proc. więcej niż przed rokiem). Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo w końcu czerwca br. zbiorowość ta liczyła 118,3 tys., tj. 88,0% ogółu zarejestrowanych. Bez prawa do zasiłku pozostawało 113,4 tys. bezrobotnych, a ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem zwiększył się w porównaniu z czerwcem ub. roku (o 3,0 p. proc. do 84,3%). W czerwcu br. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 8081 ofert zatrudnienia, tj. o 1536 ofert więcej niż przed rokiem i o 99 mniej niż przed miesiącem. W końcu czerwca br miejsc pracy pozostawało nierozdysponowanych, co oznacza, że na 1 ofertę pracy przypadało 18 bezrobotnych, przed rokiem 32, przed miesiącem Wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie w czerwcu br. kształtowało się na poziomie 4365,57 zł i było wyższe o 2,0% w relacji do czerwca ub. roku (przed rokiem wzrosło o 5,4%). W kraju przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3943,01 zł i wzrosło w ciągu roku o 3,5%. W porównaniu z czerwcem ub. roku wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano w 10 sekcjach sektora przedsiębiorstw, w tym najwyższy w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,4%). Niższy niż przed rokiem poziom przeciętnych wynagrodzeń zanotowano w 4 sekcjach, w tym największy spadek wystąpił 5

6 w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,9%). W odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie w czerwcu br. najwyższe wynagrodzenie otrzymali pracujący w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wyższe o 37,1%), a także w informacji i komunikacji (o 34,8%). Stosunkowo najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto wystąpiło w administrowaniu i działalności wspierającej (o 40,6% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), pozostałej działalności usługowej (o 35,2%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 35,0%). W okresie styczeń-czerwiec br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 3916,96 zł, tj. o 4,4% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 3,5% przed rokiem). 3. Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2014 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest korzystnie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące produkcji są optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w maju. Wzrost bieżącej produkcji jest zbliżony do sygnalizowanego przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, ale utrzymują się pozytywne prognozy w tym zakresie zgłaszane przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian, podobnie jak przed miesiącem. W czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest nieco mniej pesymistycznie niż w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są nieznacznie mniej negatywne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. W najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień może rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w maju. Utrzymują się korzystne przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego w ubiegłym miesiącu spadku cen robót budowlanomontażowych. 6

7 W czerwcu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży, a także przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są nieco mniej korzystne od formułowanych w maju. Utrzymują się nieznacznie pozytywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Badane przedsiębiorstwa zapowiada-ją, iż ceny towarów mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano miesiąc wcześniej. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nieznacznie optymistycznie, podobnie jak w maju, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Oceny bieżącej sprzedaży są mniej korzystne od sygnalizowanych w maju. Utrzymują się nieznacznie pozytywne przewidywania w tym zakresie. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w maju. W czerwcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem i lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja ich opinie są podobne do formułowanych w maju bieżącego roku, choć lepsze od sygnalizowanych w czerwcu ubiegłego roku. 4. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2014 r. 1 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br., w porównaniu z czerwcem 2013 r., było wyższe o 0,4% (przed rokiem również o 0,4%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,7% i zmniejszyła się o 1,5 p. proc. w porównaniu do czerwca ub. roku i o 0,5 p. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 2,0%, podczas gdy przed rokiem o 5,4%. 1 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. Dolnośląskiego w czerwcu 2014 r., nr 6/2014, GUS 7

8 W grupie artykułów żywnościowych w skali roku odnotowano spadek cen w grupie pieczywo i produkty zbożowe, wzrosły natomiast ceny nabiału i wędlin. Wśród artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych odnotowano wzrost cen za mieszkanie, natomiast nieznaczny spadek dotyczył cen związanych z transportem. Przeciętne ceny skupu bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz pszenicy i żyta były niższe niż przed rokiem, wzrosła wyłącznie cena mleka. W skali roku zwiększyła się zarówno produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) o 2,0% (wobec spadku o 2,4% przed rokiem), jak i produkcja budowlanomontażowa (w cenach bieżących) o 19,8% (przed rokiem spadek o 23,9%). Według wstępnych danych liczba mieszkań oddanych do użytkowania była o 37,9% mniejsza niż w czerwcu ub. roku. Najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy indywidualni oraz budujący na sprzedaż lub wynajem. W ujęciu rocznym zwiększyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia, natomiast zmniejszyła się liczba mieszkań rozpoczętych. W skali roku zwiększyła się sprzedaż detaliczna (o 8,0%, wobec spadku o 1,4% w czerwcu 2013 r.), natomiast zmniejszyła się sprzedaż hurtowa (o 16,8%, wobec wzrostu o 15,0% przed rokiem). Źródło: 8

9 II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. wskazują, że w porównaniu z II kwartałem 2013 roku: nastąpił wzrost populacji osób pracujących przy jednoczesnym spadku zbiorowości bezrobotnych (odpowiednio wzrost o 263 tys., tj. o 1,7% i spadek o 227 tys., tj. o 12,5%), wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 1,0 p. proc., zaś stopa bezrobocia obniżyła się o 1,3 p. proc., liczba pracowników najemnych posiadających umowę o pracę na czas określony zwiększyła się o 255 tys. (tj. o 7,8%), liczba osób pracujących poszukujących innej pracy utrzymała się na podobnym poziomie (wzrost o 11 tys., tj. o 2,8%), nadal dla ponad połowy tej grupy powodem poszukiwania pozostaje chęć poprawy warunków finansowych, nastąpiło zmniejszenie udziału osób biernych zawodowo, dla których przyczyną bierności była nauka i uzupełnianie kwalifikacji, nadal blisko połowa populacji biernych zawodowo to osoby w wieku produkcyjnym, a najczęściej występującymi przyczynami bierności w tej grupie, tak jak dotychczas, pozostają: nauka i uzupełnianie kwalifikacji, obowiązki rodzinne, choroba lub niepełnosprawność, emerytura. W porównaniu z I kwartałem 2014 r. na ryku pracy zaobserwowano wzrost liczby osób pracujących o 1,4%. Liczba bezrobotnych, jak i biernych zawodowo zmniejszyła się (odpowiednio o 14,1% i 0,2%). 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej W II kwartale 2014 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,1% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 17,4 mln osób (z tego 15,8 mln pracujących i 1,6 mln bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo stanowiły 13,6 mln osób. Podobnie jak w poprzednich kwartałach wyraźnie wyższy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił w populacji mężczyzn (64,7%) niż kobiet (48,3%). 9

10 W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku1 liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się (o 36 tys., tj. o 0,2%), natomiast populacja biernych zawodowo uległa zmniejszeniu (o 103 tys., tj. o 0,8%). W ramach populacji aktywnych zawodowo nastąpił wzrost liczby pracujących o 263 tys., tj. o 1,7%, natomiast liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 227 tys., tj. o 12,5%. Od II kw r. wzrósł szacunek ludności pozostającej poza zakresem badania, co miało wpływ na spadek liczby ludności objętej BAEL. W stosunku do poprzedniego kwartału1 liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się odpowiednio o 41 tys., tj. o 0,2%, a biernych zawodowo o 24 tys. osób, tj. o 0,2%. Wśród aktywnych zawodowo populacja pracujących zwiększyła się o 220 tys., tj. o 1,4%, zaś liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 261 tys., tj. 14,1%. W wyniku tych zmian na rynku pracy liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku, jak i w porównaniu z I kwartałem 2014 r. W II kwartale 2014 r. wskaźnik ten wynosił 961 (w miastach 954, na wsi 971), podczas gdy w II kwartale 2013 r. na 1000 osób pracujących przypadało 998 osób niepracujących (w miastach 997, na wsi 1000), a w I kwartale 2014 r. 993 osoby (w miastach 986, na wsi 1003). W ujęciu kwartalnym współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej nie uległ zmianie. Wśród populacji mężczyzn wskaźnik ten wzrósł o 0,5 p. proc., natomiast wśród kobiet odnotowano spadek o 0,4 p. proc. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania nie odnotowano znaczącej zmiany współczynnika. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym osiągnął w analizowanym kwartale poziom 74,1% i wzrósł w porównaniu z II kwartałem 2013 r. (o 0,7 p. proc.), natomiast w stosunku do poprzedniego kwartału pozostał bez zmian. 2. Pracujący W II kwartale 2014 r. odnotowano wzrost populacji pracujących w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, jak i w odniesieniu do poprzedniego kwartału. W analizowanym kwartale pracowało tys. osób o 263 tys., tj. o 1,7%, więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowano zarówno w populacji kobiet (o 151 tys. osób, tj. o 2,2%), jak i wśród mężczyzn (o 113 tys. osób, tj. o 1,3%). Spośród ogółu pracujących 9644 tys. stanowili mieszkańcy miast, a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 61,1%. Liczba osób pracujących mieszkających na wsi 10

11 wyniosła 6149 tys., tj. 38,9% ogółu pracujących. Zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi odnotowano wzrost liczby pracujących po 1,7%. W porównaniu z I kwartałem 2014 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 220 tys. (tj. o 1,4%). Wzrost ten dotyczył populacji mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio o 191 tys., tj. o 2,2% oraz o 30 tys. tj. o 0,4%). Liczba pracujących zwiększyła się na wsi, jak i w miastach (odpowiednio o 91 tys., tj. o 1,5% oraz o 129 tys., tj. o 1,4%). W porównaniu z II kwartałem 2013 r. wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 1,0 p. proc., przy czym wzrost dotyczył zarówno populacji kobiet (o 1,0 p. proc.), jak i mężczyzn (o 0,9 p. proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odnotowano wzrost o 1,1 p. proc. wśród mieszkańców miast oraz o 0,7 p. proc. Wśród mieszkańców wsi. W ujęciu kwartalnym wskaźnik zatrudnienia zwiększył się 0,8 p. proc. Największy wzrost odnotowano wśród mężczyzn (o 1,5 p. proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost był podobny (o 0,9 p. proc. wśród mieszkańców miast i o 0,8 p. proc. wśród mieszkańców wsi). 3. Bezrobotni W II kwartale 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu z II kwartałem 2013 r., jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. Zbiorowość bezrobotnych liczyła w omawianym okresie 1585 tys. osób i w okresie roku zmniejszyła się o 227 tys., tj. o 12,5%, a w ciągu kwartału o 261 tys. osób, tj. o 14,1%. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, w II kwartale 2014 roku odnotowano spadek liczebności populacji osób bezrobotnych zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio o 118 tys., tj. o 13,5% oraz o 109 tys., tj. o 11,6%), a także wśród mieszkańców miast i wsi (odpowiednio o 169 tys., tj. o 15,6% oraz o 59 tys., tj. o 8,1%). W porównaniu z I kwartałem 2014 r. liczba osób bezrobotnych znacząco zmniejszyła się wśród mężczyzn (o 148 tys., tj. o 15,1%), jak i kobiet (o 113 tys., tj. o 13,0%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania spadek bezrobocia w większym stopniu wystąpił wśród mieszkańców miast (o 177 tys., tj. o 16,3%), niż wśród osób zamieszkałych na wsi (o 85 tys., tj. 11,2%). Spośród bezrobotnych, spełniających kryteria stosowane w BAEL, w II kwartale 2014 r. 70,3% osób zadeklarowało, że były zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni (przed rokiem 68,8%, a w I kwartale 2014 r. 72,1%). Z tej grupy zasiłek dla 11

12 bezrobotnych pobierało 9,6% osób (przed rokiem udział ten wynosił 11,5%, zaś w poprzednim kwartale był na tym samym poziomie). W II kwartale 2014 r. liczba osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy w innym kraju europejskim wyniosła 222 tys. osób, co stanowiło 14,5% ogółu bezrobotnych poszukujących pracy. W poprzednim kwartale liczba ta wyniosła 227 tys. osób, tj. 12,7%. Źródła bezrobocia W II kwartale 2014 roku głównymi przyczynami zaprzestania pracy przez osoby bezrobotne uprzednio pracujące było zakończenie pracy na czas określony / dorywczej / sezonowej (odsetek osób wskazujących ten powód zaprzestania pracy wyniósł 37,2% i wzrósł w ujęciu rocznym - o 3,4 p. proc., zaś obniżył się w ujęciu kwartalnym - o 1,2 p. proc.) oraz likwidacja zakładu pracy lub stanowiska (powód ten wskazało 32,4% tej populacji, przed rokiem 35,3%, a w I kwartale 2014 r. 32,1%). Udział osób bezrobotnych uprzednio pracujących w sektorze prywatnym zmniejszył się w stosunku do II kwartału 2013 r. ( o 1,2 p. proc.), zaś wzrósł w ujęciu kwartalnym ( o 0,7 p. proc.). W II kwartale 2014 r. udział bezrobotnych, których ostatnie miejsce pracy znajdowało się w sektorze usługowym wyniósł 56,0% wszystkich bezrobotnych uprzednio pracujących. Odsetek bezrobotnych uprzednio pracujących w sektorze przemysłowym wyniósł 40,5%, a w sektorze rolniczym 3,5%. Bezrobocie długotrwałe Osoby bezrobotne w II kwartale 2014 r. poszukiwały pracy przeciętnie od blisko 13 miesięcy. Najdłużej, bo od około 14 miesięcy, pracy poszukiwały osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym. Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym poszukiwali pracy od blisko 14 miesięcy, z policealnym i średnim zawodowym oraz z zasadniczym zawodowym od ponad 13 miesięcy, a osoby posiadające wykształcenie wyższe (od około 12 miesięcy). W II kwartale 2014 roku liczba bezrobotnych długotrwale poszukujących pracy wyniosła 584 tys. osób. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 36,8% (w skali roku odnotowano wzrost o 0,7 p. proc., natomiast w ujęciu kwartalnym spadek o 0,3 p. proc.). W omawianym kwartale w populacji bezrobotnych kobiet udział długotrwale bezrobotnych wyniósł 36,7%, a wśród mężczyzn 37,0%. 12

13 Zjawisko długotrwałego bezrobocia w większym stopniu dotyczyło mieszkańców miast (37,9%), niż mieszkańców wsi (35,4%). 4. Bierni zawodowo W II kwartale 2014 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła tys. osób i stanowiła 43,9% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Liczba osób biernych zawodowo uległa zmniejszeniu zarówno w skali roku (o 103 tys., tj. o 0,8%), jak i w ujęciu kwartalnym (o 24 tys., tj. o 0,2 p. proc.). Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety (8354 tys. osób, tj. 61,5% ogółu biernych zawodowo), w tym 38,8% było w wieku produkcyjnym (18 59 lat). W większości kobiety bierne zawodowo posiadały wykształcenie gimnazjalne i niższe 38,4%, relatywnie wysoki był również udział kobiet z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (18,6%), a także zasadniczym zawodowym (18,6%). Bierni zawodowo mężczyźni (5236 tys. osób) stanowili 38,5% ogółu osób biernych zawodowo, z czego 50,6% było w wieku produkcyjnym (18-64 lata). Mężczyźni bierni zawodowo w większości legitymowali się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio: 39,2% i 27,7%). W wieku produkcyjnym znajdowało się 43,3% osób biernych zawodowo. Podobnie jak przed rokiem główną przyczyną bierności (26,3% osób z tej grupy), była nauka i uzupełnianie kwalifikacji (27,2% mężczyzn i 25,6% kobiet) o 0,9 p. proc. mniej niż odnotowano przed rokiem. Obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu jako powód rezygnacji z pracy wskazało 24,3% osób biernych zawodowo (7,1% mężczyzn i 38,5% kobiet) o 1,3 p. proc. więcej niż przed rokiem. Chorobę lub niepełnosprawność jako przyczynę bierności zawodowej wykazało 23,8% osób (32,7% mężczyzn i 16,5% kobiet) o 0,7 p. proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Emerytura była powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla 12,3% osób (20,7% mężczyzn i 5,5% kobiet) i w stosunku do II kwartału 2013 r. udział ten zmniejszył się o 1,4 p. proc. Odsetek osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy wyniósł w omawianym kwartale 8,1% (7,8% mężczyzn i 8,4% dla kobiet). W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału pozostał bez zmian. 13

14 III. Prezentacja danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bilans sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego w okresie styczeń - czerwiec 2014 roku. W okresie sześciu miesięcy 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 r., natomiast w takim samym okresie w roku 2013 zanotowano spadek o 3953 osoby. Napływ bezrobotnych w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. był mniejszy o osób niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosił osób (w okresie styczeń - czerwiec 2013 odnotowano napływ osób). Jednocześnie odpływ w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku w wysokości osoby był o 1624 osoby większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie styczeń - czerwiec w latach ilustruje poniższy wykres: 2 Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w czerwcu 2014 roku, DWUP, czerwiec 2014 r. 14

15 W okresie sześciu miesięcy bieżącego roku do urzędów pracy zgłoszono ofert pracy. Należy zauważyć, że ogólna liczba ofert pracy zgłoszonych w I połowie 2014 r. w podziale na sekcje PKD oraz wielkie grupy zawodowe (zał. 2 i zał. 3 do sprawozdania MPiPS-01 jest niższa (o 856) od sumy ofert pracy zgłaszanych w poszczególnych miesiącach roku (ze sprawozdania MPiPS-01) ze względu na wycofywanie pewnej liczby ofert pracy z ewidencji przez podmioty składające zapotrzebowanie. W analogicznym okresie roku ubiegłego zgłoszono ofert (o oferty mniej niż w bieżącym roku). Większy niż przed rokiem spadek liczby bezrobotnych oraz większa liczba zgłaszanych do urzędów pracy ofert zatrudnienia są symptomami poprawy sytuacji na rynku pracy. Potwierdzeniem tego zjawiska mogą być także opinie dolnośląskich pracodawców, którzy podobnie jak w kilku poprzednich miesiącach oceniają w czerwcu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień i prognozy w tym zakresie są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju. Bieżąca produkcja rośnie nieco szybciej niż w ubiegłym miesiącu, jej optymistyczne przewidywania są mniej korzystne od zgłaszanych w maju. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, jej korzystne prognozy są zbliżone do formułowanych w maju. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia nieznacznie większy od zapowiadanego przed miesiącem. (opracowanie sygnalne WUS Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2014 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w Województwie Dolnośląskim ). W okresie sześciu miesięcy 2014 roku, zanotowano następujące zmiany w strukturze bezrobotnych: 15

16 Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o osób (o 12,4%) w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 r. W analogicznym okresie 2013 r. liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 3953 osoby, tj. o 2,5% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2012 r. We wszystkich powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, w tym największy (powyżej 900 osób) w powiatach: Lp. Nazwa powiatu Stan na 30.VI.2014 r. Stan na 31.XII.2013 r. Wzrost, spadek (-) liczby bezrobotnych 1 kłodzki wrocławski-grodzki świdnicki oławski wałbrzyski grodzki oleśnicki dzierżoniowski Najmniejszy spadek liczby bezrobotnych (poniżej 300 osób) w porównaniu do stanu na koniec roku wystąpił w powiatach: Lp. Nazwa powiatu Stan na 30.VI.2014 r. Stan na 31.XII.2013 r. Wzrost, spadek (-) liczby bezrobotnych 1 wrocławski ziemski polkowicki strzeliński milicki średzki legnicki grodzki O osób zmalała liczba bezrobotnych poprzednio pracujących (w analogicznym okresie 2013 roku odnotowano spadek o 2498 osób). Odsetek tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób zwiększył się w okresie sześciu miesięcy br. z 86,9% na koniec grudnia 2013 r. do 88,0% na koniec czerwca 2014 r. (na koniec czerwca 2013 roku kształtował się na poziomie 87,5%). W okresie styczeń - czerwiec 2014 roku populacja bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 9607 osób (w okresie sześciu miesięcy 2013 roku zanotowano spadek o 3344 osoby), liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 9441 osób (w analogicznym okresie w 2013 roku odnotowano spadek o 609 osób). Odsetek bezrobotnych kobiet nie zmienił się w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 i wynosił 50,7% (50,1% na koniec czerwca 2013 roku). Odsetek 16

17 bezrobotnych mężczyzn wynosił 49,3% (49,3% na koniec grudnia 2013 r., 49,9% na koniec czerwca 2013 roku). W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku liczba osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) zmniejszyła się o 4310 osób (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 3921 osób). Odsetek bezrobotnych absolwentów na koniec czerwca 2014 r. wynosił 1,8% (na koniec grudnia 2013 r. kształtował się na poziomie 4,4%, a na koniec czerwca 2013 roku na poziomie 2,1%). O 922 osoby zmniejszyła się liczba bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia (i jednocześnie należą do grupy osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń - czerwiec w roku 2013 liczba bezrobotnych w tej grupie zmalała o 840 osób. Odsetek bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia na koniec czerwca 2014 r. wynosił 0,5% (na koniec grudnia 2013 r. kształtował się na poziomie 1,1 %, a na koniec czerwca 2013 roku na poziomie 0,6%). Zmniejszyła się liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W okresie sześciu miesięcy br. populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmalała o 7358 osób, natomiast w analogicznym okresie w roku 2013 zanotowano spadek o 1613 osób. Odsetek tej grupy bezrobotnych na koniec czerwca br. wynosił 35,6% (36,0% na koniec grudnia 2013 r., 35,4% na koniec czerwca 2013 r.). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (o 387 osób), podczas gdy w okresie styczeń - czerwiec 2013 roku populacja tej grupy bezrobotnych wzrosła o 1205 osób. Odsetek osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na koniec czerwca br. wynosił 4,6% (4,3% na koniec grudnia 2013 r., 4,4% na koniec czerwca 2013 r.) W powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się w okresie sześciu miesięcy bieżącego roku (napływ) 4032 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy o 1129 osób mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Pracodawcy zgłosili do zwolnienia w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku 1512 osób (1300 osób w okresie styczeń - czerwiec 2013 roku), natomiast zwolnienia objęły 760 pracowników (875 osób w okresie styczeń - czerwiec w roku 2013). 17

18 2. Struktura bezrobotnych w woj. dolnośląskim. Najliczniejszą grupą bezrobotnych na koniec II kwartału 2014 r., stanowiły osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 20,6% (18,5% na koniec I kw r.). Bezrobotni pozostający bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy stanowili 19% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (19,1% na koniec I kwartału 2014 r.), a osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy stanowiły 20,2% populacji bezrobotnych(18,0% na koniec I kwartału 2014 r.). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do jednego miesiąca. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 8,3% (9,1%, na koniec I kwartału 2013r.). Struktura bezrobotnych wg wieku. W II kwartale 2014 r. struktura bezrobotnych wg wieku nie zmieniła się w sposób znaczący w porównaniu ze stanem na koniec I kw r. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w wielu lata 26,7% (27,1% na koniec I kw r.). Najmniej liczne były grupy lat (14,1%) oraz powyżej 60 lat (6,1%). Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia również nie uległa większym zmianom w porównaniu do stanu na koniec marca 2014 roku. Najniższy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem ogólnokształcącym (9,7% na koniec czerwca 2014 r., 9,6% na koniec I kw r.), co wiąże się z kontynuacją kształcenia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego przez większość absolwentów tych szkół oraz z wykształceniem wyższym (10,5% na koniec czerwca 2014 r., 10,4% na koniec I kw r.). Najwyższy odsetek bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 30,3% ogółu bezrobotnych (na koniec I kw r. 30,2%) oraz zasadniczym zawodowym 28,5% (29,0% na koniec I kwartału br.). 3. Wzrost/(-) spadek bezrobocia według powiatów podregionu wałbrzyskiego. W czerwcu 2014 roku we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec maja br. Największy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z liczbą zarejestrowanych w maju br. (powyżej 200 osób) wystąpił w powiatach: 18

19 Lp. Nazwa powiatu Wzrost, spadek (-) liczby bezrobotnych w czerwcu 2014 r. Wzrost, spadek (-) w analogicznym okresie 2013 r. 1 wrocławski grodzki kłodzki świdnicki dzierżoniowski wałbrzyski ziemski oleśnicki trzebnicki bolesławiecki lubański Najmniejszy spadek liczby bezrobotnych (poniżej 100 osób) odnotowano w następujących powiatach: Lp. Nazwa powiatu Wzrost, spadek (-) liczby bezrobotnych w czerwcu 2014 r. Wzrost, spadek (-) w analogicznym okresie 2013 r. 1 wrocławski ziemski ząbkowicki złotoryjski jaworski wałbrzyski grodzki wołowski W czerwcu bieżącego roku wystąpiły na dolnośląskim rynku pracy następujące zmiany w przekroju grup bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem sprawozdawczym: Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 2277 osób, liczba bezrobotnych mężczyzn zmalała o 3619 osób. W czerwcu odsetek kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się w porównaniu do maja o 0,5 punktu procentowego i wynosił 50,7% (50,1% na koniec czerwca 2013 roku). W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek liczby zarejestrowanych kobiet o 2036 osób oraz spadek liczby zarejestrowanych mężczyzn o 3605 osób. Liczba osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zmniejszyła się w porównaniu do maja o 1501 osób (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 1804 osoby). O 352 osoby zmniejszyła się liczba bezrobotnych, którzy ukończyli szkołę wyższą do 27 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 492 osoby). Odsetek osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zmniejszył się w porównaniu do maja o 1,0 punkt procentowy i wynosił 1,8% (w czerwcu 2013 r. wynosił 2,1%). 19

20 Populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się w porównaniu do stanu na koniec maja o 2115 osób, natomiast w czerwcu 2013 r. roku zmalała o 2237 osób w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi nie zmienił się w porównaniu do maja b.r. i wynosił 35,6% (na koniec czerwca 2013 r. wynosił 35,4%). O 177 osób zmalała w porównaniu do maja liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w czerwcu 2013 roku wystąpił spadek o 150 osób). Odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy nie zmienił w porównaniu do maja i wynosił 4,6% (na koniec czerwca 2013 r. wynosił 4,4%). O osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 4962 osoby), w tym: o 3771 osób zmalała liczba bezrobotnych bez wykształcenia średniego (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 3718 osób), o 1993 osoby zmniejszyła się liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 1655 osób), o 1795 osób zmniejszyła się liczba długotrwale bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 1017 osób), o 1360 osób zmalała liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 1250 osób), o 1347 osób zmalała liczba bezrobotnych w wieku do 25 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 1271 osób), o 1165 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 906 osób), o 599 osób zmalała liczba bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 356 osób), o 343 osoby zmniejszyła się liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 174 osoby), o 332 osoby zmalała liczba niepełnosprawnych bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 265 osób), 20

21 o 202 osoby zmalała liczba bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 67 osób). 4. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Pracodawcy zgłosili w czerwcu br. do powiatowych urzędów pracy 8081 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 99 ofert pracy mniej niż w maju, jednocześnie o 1536 ofert pracy więcej niż w czerwcu 2013 roku. Liczba ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w czerwcu br. wynosiła 1879 i była mniejsza o 519 ofert od liczby ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w maju br., oraz o 315 ofert mniejsza od liczby ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w czerwcu 2013 r. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 1,5 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (1,6 w poprzednim miesiącu, natomiast 2,2 w czerwcu 2013 roku). Najwięcej wolnych miejsc pracy (powyżej 500) zgłosili pracodawcy w powiatach: wrocławskim grodzkim (1334), świdnickim (778), wałbrzyskim grodzkim (760) oraz kłodzkim (515). Największy wskaźnik napływu bezrobotnych przypadający przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy (co najmniej 3,0) zanotowano w powiecie złotoryjskim (4,6), legnickim ziemskim (4,1), jeleniogórskim ziemskim (3,9) oraz wałbrzyskim ziemskim (3,0). Najniższy wskaźnik napływu bezrobotnych przypadający przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy (poniżej 1,5) odnotowano w powiatach: wałbrzyskim grodzkim (0,9), kamiennogórskim (1,0), świdnickim (1,1), dzierżoniowskim (1,1), bolesławieckim (1,2), trzebnickim (1,2), wrocławskim ziemskim (1,2), wrocławskim grodzkim (1,2), polkowickim (1,2), lubińskim (1,4) oraz głogowskim (1,4). Sytuację we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego przedstawia poniższa tabela: Lp. Powiat Liczba zgłoszonych ofert zatrudnienia w czerwcu 2014 r. Napływ bezrobotnych w czerwcu 2014 r. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na jedną ofertę zatrudnienia 1 bolesławiecki ,2 2 dzierżoniowski ,1 3 głogowski ,4 4 górowski ,8 5 jaworski ,0 6 jeleniogórski ziemski ,9 7 jeleniogórski grodzki ,1 8 kamiennogórski ,0 21

22 9 kłodzki ,9 10 legnicki ziemski ,1 11 legnicki grodzki ,8 12 lubański ,7 13 lubiński ,4 14 lwówecki ,0 15 milicki ,9 16 oleśnicki ,0 17 oławski ,9 18 polkowicki ,2 19 strzeliński ,9 20 średzki ,0 21 świdnicki ,1 22 trzebnicki ,2 23 wałbrzyski ziemski ,0 24 wałbrzyski grodzki ,9 25 wołowski ,8 26 wrocławski ziemski ,2 27 wrocławski grodzki ,2 28 ząbkowicki ,3 29 zgorzelecki ,4 30 złotoryjski ,6 WOJEWÓDZTWO ,5 5. Subsydiowane programy rynku pracy. W czerwcu 2014 r. subsydiowanymi programami rynku pracy objęto 2415 bezrobotnych, tj. o 1633 osób mniej niż w maju (w czerwcu 2013 roku zaktywizowano 3315 bezrobotnych), w tym: 812 bezrobotnych (o 614 osób mniej niż w maju) rozpoczęło subsydiowane zatrudnienie; w czerwcu 2013 r. subsydiowane zatrudnienie rozpoczęło 997 bezrobotnych; prace interwencyjne podjęło 113 bezrobotnych (o 125 osób mniej niż w maju); w czerwcu 2013 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 124 osoby; w ramach robót publicznych zatrudniono 102 bezrobotnych (o 270 osób mniej niż w poprzednim miesiącu), w czerwcu 2013 r. w ramach robót publicznych zatrudniono 145 osób; po przyznaniu środków z Funduszu Pracy działalność gospodarczą rozpoczęło 320 osób, o 189 osób mniej niż w maju (435 osób w czerwcu 2013 r.); 22

23 w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 250 bezrobotnych, o 28 osób mniej niż w poprzednim miesiącu (258 osób w czerwcu 2013 r.); na szkolenia skierowano 406 osoby, o 186 osób mniej niż w poprzednim miesiącu (w czerwcu 2013 r. na szkolenia skierowano 671 osób), najwięcej osób tj zaktywizowano w ramach staży (o 670 osób mniej niż w poprzednim miesiącu, w czerwcu 2013 r. na staż skierowano 1422 osoby); przygotowanie zawodowe w miejscu pracy rozpoczęło 9 osób, w poprzednim miesiącu z tej formy aktywizacji nie skorzystała żadna osoba bezrobotna, w czerwcu 2013 r. na przygotowanie zawodowe dorosłych skierowano 10 osób, prace społecznie użyteczne rozpoczęło w czerwcu br. 108 osób, o 151 osób mniej niż w poprzednim miesiącu; w czerwcu 2013 r. z tej formy aktywizacji skorzystało 125 osób; realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego w czerwcu br. rozpoczęło 39 osób, o 21 osób mniej niż w maju (w czerwcu 2013 r. tę formę aktywizacji rozpoczęło 90 osób). Źródło: 23

24 IV. Analiza danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące stanu bezrobocia w powiecie kłodzkim. Dla celów porównawczych wykazane statystyki dotyczą 2012 r.,2013 r. i I półrocze 2014 r. 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego. Tab.1. Stopa bezrobocia rejestrowanego 2012 r.(%) Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,4 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13,4 Woj. dolnośląskie 13,2 13,5 13,4 13,0 12,7 12,4 12, ,5 12,6 13,0 13,5 Powiat kłodzki 25,8 26,4 26,0 25,5 24,9 24,5 24,5 24,6 24,7 25,1 26,0 27,1 Tab.2. Stopa bezrobocia rejestrowanego 2013 r.(%) Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Polska 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4 Woj. dolnośląskie 14,3 14,6 14,5 14,2 13,6 13,2 13,0 12,9 12,8 12,8 13,0 13,1 Powiat kłodzki 28,2 28,8 28,8 28,2 27,2 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 26,9 27,1 Tab.3. Stopa bezrobocia rejestrowanego 2014 r.(%) Wyszczególnienie I II III IV V VI Polska 13,9 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 Woj. dolnośląskie 13,6 13,6 13,2 12,7 12,1 11,6 Powiat kłodzki 27,8 27,7 27,3 26,3 25,5 24,6 Tabele pokazują, zmieniająca się stopę bezrobocia na trzech obszarach badawczych, w okresach: 2012 r. i 2013 r. i I półrocze 2014 r. We wskazanych okresach wskaźnik spadał wyraźnie w okresach: maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień. Następnie powoli wzrastał, aby w grudniu osiągnąć jedną z wyższych wartości w danym roku. Jest to stała tendencja na rynku pracy, związana z pracami sezonowymi rozpoczynającymi się na wiosnę każdego roku. Zwiększona podaż prac sezonowych wiąże się z usługami wakacyjnymi oraz pracami polowymi w rolnictwie i ogrodnictwie. Wpływ na to mają również formy aktywizacji prowadzone przez urzędy pracy, bowiem jest to wzmożony okres w zakresie wsparcia bezrobotnych przy zakładaniu własnej działalności. Porównanie II kwartałów na przestrzeni trzech lat wskazuje na stabilizację sytuacji na rynku pracy. W czerwcu br. stopa bezrobocia w powiecie osiągała poziom niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 24

25 2. Liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim. Tab.4. Napływ i odpływ bezrobotnych w II kw. w latach Okres miesiąc Napływ bezrobotnych Odpływ Przyrost, (-) spadek bezrobotnych 2012 r. IV V VI r. IV V VI r. IV V VI urzędu pracy. Wskazane dane obrazują fluktuację osób pozostających bez zatrudnienia w ewidencji Tab.5. Bezrobotni wg miast i gmin. Stan na r. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych W tym z prawem do zasiłku Lp. Miasto/gmina Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 1. Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Gminy 6. Bystrzyca Kłodzka Kłodzko Lądek-Zdrój Lewin Kłodzki Międzylesie Nowa Ruda Radków Stronie Śląskie Szczytna OGÓŁEM

26 Tab.6. Bezrobotni wg miast i gmin. Stan na r. Wyszczególnienie Przyrost, (-) Liczba bezrobotnych W tym z prawem do zasiłku Lp. Miasto/gmina spadek do r. Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 1. Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Gminy 6. Bystrzyca Kłodzka Kłodzko Lądek-Zdrój Lewin Kłodzki Międzylesie Nowa Ruda Radków Stronie Śląskie Szczytna OGÓŁEM Tab.7. Bezrobotni wg miast i gmin. Stan na r. Wyszczególnienie Przyrost, (-) Liczba bezrobotnych W tym z prawem do zasiłku Lp. Miasto/gmina spadek do r. Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 1. Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Gminy 6. Bystrzyca Kłodzka Kłodzko Lądek-Zdrój Lewin Kłodzki Międzylesie Nowa Ruda Radków Stronie Śląskie Szczytna OGÓŁEM Porównanie II kwartału na przestrzeni trzech lat pokazuje wzrost liczby bezrobotnych w roku 2013 i poprawę sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim w roku bieżącym. Ogólna liczba 26

27 bezrobotnych w powiecie kłodzkim w czerwcu 2013 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. wzrosła o 1152 osoby. Natomiast koniec II kwartału b.r. odnotowano spadek o 119 osób w stosunku do czerwca 2012 r. i równocześnie znaczny spadek w stosunku do roku ubiegłego (o 1032 osoby). 3. Struktura bezrobocia. Tab.8. Struktura bezrobocia. Stan na r. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Wyszczególnienie Ogółem w tym kobiety Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Do Pow lata Wyższe Polic.i śr. zaw Śr. ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazj. i poniżej Do 1 roku lat i więcej Bez stażu OGÓŁEM Wysoką liczbę bezrobotnych generują osoby z następujących grup: Czas pozostawania bez pracy bezrobotni zarejestrowani pow. 12 miesięcy (5941 osób); Wiek bezrobotni w wieku lata (3542); Wykształcenie zasadnicze zawodowe i gimnazjalne (7980); Staż pracy ogółem od 1 roku do 5 lat (3121). 27

28 Tab.9. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wybrane kategorie). Stan na 30 czerwca. Wyszczególnienie Do 25 rż Pow. 50 rż Długotrw. bezrob. Bez kalif. zawod. Bez dośw. zawod. Bez wyksz. średniego Niepełnosprawni Na koniec czerwca 2012 r Na koniec czerwca 2013 r Na koniec czerwca 2014 r Porównując badane okresy należy stwierdzić, najwięcej bezrobotnych przybyło w grupie długotrwale bezrobotni, o 980 osób, natomiast w grupie osób do 25 roku życia notowany jest wyraźny spadek, o 210 osób. 4. Realizacja usług rynku pracy. Poniższa tabela prezentuje w układzie tabelarycznym realizację usług rynku poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Tab.10. Realizacja usług rynku pracy. Stan na r. Wyszczególnienie Liczba Wykonane usługi rynku pracy Wydane skierowania do pracy Osoby wyłączone z powodu podjęcia pracy Uczestnicy giełd pracy i spotkań informacyjnych z 710 Uczestnicy szkoleń grupowych i indywidualnych 278 Osoby korzystające z poradnictwa zawodowego Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych odbywała się m. in. poprzez wyszczególnione wyżej formy. Doradcy zawodowi udzielili osobom bezrobotnym indywidualnych i grupowych porad oraz informacji zawodowych. 5. Oferty pracy. Tab.11. Liczba przyjętych ofert pracy we wskazanych okresach. Wyszczególnienie Liczba ofert, I półrocze Liczba ofert, II półrocze Ogółem

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2014 r.

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2014 r. 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2014 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny....

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r.

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r. 2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2017 r. Spis treści I. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r...3 II. Prognoza demograficzna na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. IV KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. IV KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim IV KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2016 r.

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2016 r. r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ r. Spis treści I. Praca dla ludzi młodych na Dolnym Śląsku...3 II. Wzmocnienie ekonomii społecznej...4 III. Sytuacja społeczno gospodarcza w czerwcu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2014 r.

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2014 r. 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim III KWARTAŁ 2014 r. I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2015 r. r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim III KWARTAŁ r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: sierpień 2015 r. - sierpień 2016 r. POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LIPIEC 2012 1. W miesiącu czerwcu 2012 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2016 r.

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2016 r. 2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2016 r. Spis treści I. Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2015r.... 3 1. Pracujący... 4 2. Wolne miejsca pracy... 6 3. Nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LISTOPAD 2013 1. W miesiącu październiku zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2016 1. W miesiącu kwietniu 2016 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2012 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2012 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 24,6 24,2 23,8 23,6 23,3 23,4 23,5 25,5 26,3 27,1 27,8 27,7 27,3 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 215 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo