2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. IV KWARTAŁ 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. IV KWARTAŁ 2015 r."

Transkrypt

1 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim IV KWARTAŁ 2015 r.

2 Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny Bezrobocie rejestrowane w Polsce w IV kwartale 2015 roku Rynek pracy województwa dolnośląskiego Wynagrodzenia...7 II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2015 roku Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w wieku 15 lat i więcej Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo III. Prezentacja danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Ogólne informacje o stanie bezrobocia Struktura bezrobocia wg wieku, czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia oraz stażu pracy na koniec IV kwartału 2015 r Napływ i odpływ bezrobotnych Wzrost, spadek [-] bezrobocia według powiatów i podregionów Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Subsydiowane programy rynku pracy IV. Analiza danych statystycznych PUP w Kłodzku Ogólne informacje na temat bezrobocia Liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim Struktura bezrobocia Ogólne informacje o realizacji usług rynku pracy Oferty pracy Planowanie rozwoju zawodowego i organizacja szkoleń V. Wydarzenia oraz działania EURES

3 I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny 1. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w IV kwartale 2015 roku 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 1563,3 tys. osób i była wyższa od odnotowanej w końcu poprzedniego kwartału o 24,0 tys. osób (tj. o 1,6%) oraz niższa o 261,8 tys. osób (tj. o 14,3%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Bezrobotni zarejestrowani 2182,2 1912,5 1821,9 1825,2 1860,6 1622,3 1539,4 1563,3 w tys. osób Stopa bezrobocia w % 13,5 12,0 11,5 11,4 11,5 10,2 9,7 9,8 W stosunku do III kwartału 2015 roku, w końcu grudnia 2015 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w trzynastu województwach, przy czym najbardziej znaczący w lubelskim (o 6,8%), opolskim (o 5,6%), podkarpackim (o 4,4%) oraz świętokrzyskim i zachodniopomorskim (o 3,6%). Spadek odnotowano w trzech województwach: mazowieckim (o 2,9%), wielkopolskim (o 1,2%) i śląskim (o 0,4%). W porównaniu z grudniem 2014 r., bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: wielkopolskim (o 19,8%), pomorskim (o 19,7%), dolnośląskim (o 17,8%), lubuskim (o 16,5%) i zachodniopomorskim (o 16,0%). Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 9,8% i była o 0,1 p. proc. wyższa niż w III kwartale 2015 r. i o 1,6 p. proc. niższa niż w grudniu 2014 r. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińskomazurskim (16,3%), kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po 13,3%), podkarpackim (13,2%) i świętokrzyskim (12,5%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (6,2%), śląskie (8,2%), małopolskie i mazowieckie (po 8,4%) oraz dolnośląskie (8,6%). 1 Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2015 r. [online], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Dostęp w Internecie: 3

4 Tabela 2. Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV I kw. II kw. III kw. IV kw. Bezrobotni nowo zarejestrowani 650,1 498,9 625,9 677,9 624,2 500,1 596,0 648,5 Bezrobotni wyrejestrowani 626,5 768,6 716,5 674,6 588,8 738,4 678,9 624,6 Podjęli pracę 286,8 341,7 328,5 328,7 281,2 346,5 319,9 336,3 z tego: subsydiowaną niesubsydiowaną 23,8 263,0 48,6 293,2 39,4 289,1 51,6 277,1 28,7 252,5 54,8 291,6 47,1 272,8 60,4 275,9 W IV kwartale 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowano 648,5 tys. osób, tj. o 29,4 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce w grudniu 2015 r. (232,4 tys.), natomiast najmniej w listopadzie 2015 r. (204,7 tys.). W IV kwartale 2015 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 624,6 tys. osób (przed rokiem 674,6 tys.), z tego najwięcej w październiku 2015 r. 233,8 tys. osób, a najmniej w grudniu 199,7 tys. osób. Więcej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się 336,3 tys., tj. 53,9% ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 328,7 tys. i 48,7%), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 275,9 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) 60,4 tys. Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji w IV kwartale 2015 r. 122,4 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 19,6% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 190,4 tys. osób i 28,2%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy 55,3 tys. (przed rokiem 50,2 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego 29,5 tys. (przed rokiem 32,2 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 5,2 tys. osób (przed rokiem 7,4 tys.). Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu grudnia 2015 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł 56,3%. Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły 29,4%, poniżej 25 roku życia 15,1%, natomiast 27,5% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 2,1%. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 15,3% ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,1%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,1%. W omawianym IV kwartale 2015 r. w wyniku pomocy urzędów pracy 8,1 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 5,7 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 6,3 tys. osób (przed rokiem 7,6 tys.). 4

5 W IV kwartale 2015 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 277,4,0 tys. ofert pracy (w tym 8,8% z sektora publicznego), tj. o 55,5 tys. ofert więcej niż przed rokiem. Spośród wszystkich ofert 18,8% - dotyczyło stażu, 4,7% - było skierowanych do osób niepełnosprawnych, 0,5% - do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. W końcu grudnia 2015 r. urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 51,2 tys. osób (w tym 14,6 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc). Z danych na koniec grudnia 2015 r. wynika, że 169 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 18,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,4 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 231 zakładów 25,0 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,1 tys. osób). 2. Rynek pracy województwa dolnośląskiego 2 W grudniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast była niższa w porównaniu z grudniem 2014 r Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 r. ukształtowało się na poziomie 449,5 tys. osób, tj. wyższym niż przed rokiem o 1,7% (wobec spadku o 0,4% w grudniu 2014 r.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 10 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji, zakwaterowaniu i gastronomii oraz w pozostałej działalności usługowej. W 4 sekcjach zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w budownictwie oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie dolnośląskim kształtowała się na poziomie 100,0 tys. osób i była mniejsza o 17,8% (tj. o 21,6 tys. osób) niż w grudniu 2014 r., natomiast o 2,2% większa w porównaniu do listopada 2015 r. Kobiety stanowiły 51,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 51,4%). Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia kształtowały się następująco: Tabela 3. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim w wybranych okresach Wyszczególnienie XII 2014 Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) w tys. Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) w % 121,6 16,7 17,0 10,4 XI 97,8 14,1 13,8 8, XII 100,0 17,9 15,7 8,6 Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 8,6%, tj. o 0,1 p. proc. więcej niż przed miesiącem, natomiast o 1,8 p. proc. mniej w porównaniu do grudnia 2014 r. W rankingu z 2 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław Dostęp w Internecie: 5

6 innymi województwami, dolnośląskie pod względem wysokości stopy bezrobocia nadal plasowało się na 5. miejscu (najwyższą pozycję zajmowało woj. wielkopolskie ze stopą bezrobocia równą 6,2%). W ujęciu rocznym stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w tym w największym stopniu w powiatach: dzierżoniowskim (o 4,0 p. proc.), kamiennogórskim (o 3,7 p. proc.), ząbkowickim (o 3,7 p. proc.), kłodzkim (o 3,6 p. proc.), lubańskim (o 3,6 p. proc.) i złotoryjskim (o 3,4 p. proc.). W grudniu 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowano 17,9 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 7,2% więcej niż przed rokiem i o 26,6% więcej niż przed miesiącem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły 90,7% nowo zarejestrowanych (w grudniu 2014 r. 89,5%). Udział osób rejestrujących się po raz pierwszy zmniejszył się w skali roku o 1,2 p. proc. (do 9,3%). Stopa napływu bezrobotnych do urzędów pracy (tj. stosunek nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo) wyniosła 1,5 (przed miesiącem 1,2, przed rokiem 1,5). Jednocześnie w grudniu 2015 r. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 15,7 tys. osób, tj. mniej o 7,4% niż przed rokiem, natomiast o 13,7% więcej niż przed miesiącem. Z tytułu podjęcia pracy (głównej przyczyny wyrejestrowania) z rejestru bezrobotnych wyłączono 9,5 tys. osób (przed rokiem 8,6 tys.). Udział tej kategorii osób w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zwiększył się w ujęciu rocznym o 9,7 p. proc. (do 60,1%). Zwiększył się również odsetek osób wyrejestrowanych z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy (o 0,4 p. proc. do 2,7%). Zmniejszył się natomiast odsetek osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (o 9,5 p. proc. do 21,3%), nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego (o 0,3 p. proc. do 1,7%), a także w wyniku dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 0,1 p. proc. do 4,6%). W ciągu roku nie zmienił się odsetek osób bezrobotnych wyrejestrowanych w związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców (kształtował się na poziomie 2,1%). Stopa odpływu bezrobotnych z urzędów pracy (stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w danym miesiącu do liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego miesiąca) wyniosła 16,1 (przed miesiącem 14,2, przed rokiem 13,9). Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w grudniu br. stanowili 85,6% ogółu bezrobotnych. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych ogółem stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, których udział wyniósł 53,1%. W końcu grudnia 2015 r. liczba osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia wyniosła 23,7 tys., co stanowiło 23,8% ogółu bezrobotnych (w tym osoby w wieku poniżej 25 roku życia stanowiły 11,8%). Wśród osób bezrobotnych 33,3% stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniosła 5,0 tys., tj. 5,0% ogółu bezrobotnych. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 16,3 tys. (tj. 16,3% ogółu bezrobotnych), a posiadających dziecko 6

7 niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia 0,1 tys. (odpowiednio 0,1%). Odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych wyniósł 8,3% (tj. 8,3 tys. osób). W grudniu 2015 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 7906 ofert zatrudnienia, tj. o 3075 ofert więcej niż przed rokiem i o 524 mniej niż przed miesiącem. 3. Wynagrodzenia 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie w grudniu 2015 r. kształtowało się na poziomie 4692,39 zł i było wyższe o 4,5% w relacji do grudnia 2014 r. (przed rokiem wzrosło o 3,7%). W kraju przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4515,28 zł i wzrosło w ciągu roku o 3,1%. W porównaniu z grudniem 2014 r. wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano w 12 sekcjach sektora przedsiębiorstw, w tym największy w sekcjach informacja i komunikacja (o 11,1%) oraz budownictwo (o 9,2%). W odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie w grudniu 2015 r. najwyższe wynagrodzenie otrzymali pracujący w informacji i komunikacji (wyższe o 46,7%), a także w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 40,7%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 29,1%). Stosunkowo najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto wystąpiło w administrowaniu i działalności wspierającej (o 33,6% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), a także w zakwaterowaniu i gastronomii (o 33,4%) oraz pozostałej działalności usługowej (o 28,5%). W relacji do listopada 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie wyższym o 6,3%. W 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4189,23 zł, tj. o 4,4% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu o 4,8% przed rokiem). 3 Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w grudniu 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław Dostęp w Internecie: 7

8 II. Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2015 roku 4 Podstawowe wyniki BAEL Tabela 4. Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej Wyszczególnienie IV kwartał 2014 III kwartał 2015 IV kwartał 2015 Dolnośląskie Polska Dolnośląskie Polska Dolnośląskie Polska Współczynnik aktywności zawodowej w % 54,5 56,3 55,6 56,4 55,2 56,5 Wskaźnik zatrudnienia w % 49,1 51,7 51,9 52,4 51,8 52,6 Stopa bezrobocia w % 9,9 8,1 6,7 7,1 6,2 6,9 Aktywni zawodowo w tys Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo w tys Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w wieku 15 lat i więcej Według danych BAEL w IV kwartale 2015 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła w województwie dolnośląskim 1239 tys. osób i w ciągu roku zwiększyła się o 2,7%, a zbiorowość biernych zawodowo 1006 tys. osób, ta grupa zmniejszyła się w skali roku o 0,1%. W grupie aktywnych zawodowo odnotowano w tym okresie wzrost liczby pracujących (o 6,9%) oraz znaczny spadek liczby bezrobotnych (o 35,8%). W porównaniu do III kwartału 2015 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 5,8%, a populacja biernych zawodowo o 7,6%. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 6,4%), natomiast spadek liczby bezrobotnych (o 2,5%). Obciążenie pracujących osobami niepracującymi wyniosło 93 i było niższe niż w poprzednim roku (104) i w porównaniu z kwartałem poprzednim pozostało na tym samym poziomie. W kraju wskaźnik ten był niższy niż w województwie dolnośląskim i w IV kwartale 2015 r. wyniósł 90 (rok wcześniej 93, a w poprzednim kwartale 91). Podobnie, jak w poprzednim kwartale na każde 100 osób w wieku 15 lat i więcej w województwie dolnośląskim przypadało średnio 55 osób aktywnych zawodowo, czyli takich, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz 45 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały. Pod względem wartości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało 8. miejsce wśród województw (przed rokiem - 11.). W kraju odnotowano wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,2 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2014 r., 4 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2015 r. [online], Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław, marzec 2015 r. Dostęp w Internecie: 8

9 a w porównaniu z kwartałem poprzednim o 0,1 p. proc. (w województwie dolnośląskim w relacji z analogicznym kwartałem poprzedniego roku odnotowano wzrost o 0,7 p. proc., a w relacji z kwartałem wcześniejszym - spadek o 0,4 p. proc.). Według danych BAEL w IV kwartale 2015 r. było 1193 tys. osób aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym (96,3% ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej). Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym osiągnął poziom 75,1% i był wyższy w porównaniu z IV kwartałem 2014 r. o 0,8 p. proc., a w porównaniu z kwartałem poprzednim - niższy o 0,4 p. proc. W odniesieniu do poprzedniego kwartału współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się w trzech grupach wiekowych 55 lat i więcej (o 2,1 p. proc.), lata (o 1,0 p. proc.) oraz (o 0,2 p. proc.). W IV kwartale 2015 r. wśród aktywnych zawodowo najwięcej było osób z wykształceniem wyższym (405 tys., tj. 32,7% ogółu), natomiast wśród biernych zawodowo z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (340 tys., tj. 33,8%). Najwyższa wartość współczynnika aktywności zawodowej wystąpiła w zbiorowości osób z wykształceniem wyższym (79,9%). Dystans pomiędzy wartością współczynnika aktywności zawodowej wśród osób z wykształceniem wyższym oraz gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego zmniejszył się w ciągu roku o 0,6 p. proc. i wyniósł 61,0 p. proc. 2. Pracujący W IV kwartale 2015 r. liczba pracujących według danych BAEL wyniosła 1162 tys. osób i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 6,9%, a w relacji do poprzedniego kwartału o 6,4%. Wskaźnik zatrudnienia kształtował się w omawianym kwartale na poziomie 51,8% (w kraju wyniósł 52,6%), tj. wyższym o 2,7 p. proc. niż przed rokiem, natomiast o 0,1 p. proc. niższym niż w kwartale poprzednim. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w IV kwartale 2015 r. wyniósł 70,3% (w kraju 69,5%). Najwyższe wartości wskaźnika zatrudnienia odnotowano w grupach wiekowych lata i lata (odpowiednio 83,1% i 80,6%), natomiast najniższe wśród osób w wieku 55 lat i więcej (23,2%). W IV kwartale 2015 r. wśród ogółu pracujących największy odsetek ze względu na status zatrudnienia stanowili pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego (84,3% ogółu pracujących). Pracujący na własny rachunek (w tym pracodawcy) stanowili 15,0% ogółu pracujących. W ciągu roku liczba pracujących na rachunek własny ogółem zwiększyła się o 14,5%. 9

10 Najliczniejszą grupę zawodową w IV kwartale 2015 r., podobnie jak w kwartałach poprzednich, tworzyli specjaliści 243 tys., czyli 20,9% pracujących, następnie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 168 tys. (14,5%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy 159 tys. (13,7%). 3. Bezrobotni Według wyników BAEL w IV kwartale 2015 r. w województwie dolnośląskim było 77 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim kwartałem zbiorowość bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 2,5%, a w odniesieniu do IV kwartału 2014 r. o 35,8%. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 6,2% (wobec 6,9% w kraju) i zmniejszyła się o 3,7 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2014 r., a o 0,5 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dolnośląskie było jednym z 10 województw, w których odnotowano spadek stopy bezrobocia w porównaniu do poprzedniego kwartału. Analizując strukturę wiekową bezrobotnych w IV kwartale 2015 r., można stwierdzić, że najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w przypadku osób najmłodszych, tj. w wieku lata (18,2%), jednak była ona niższa o 8,5 p. proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Podobnie, jak w poprzednich kwartałach, najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób z najniższym wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (17,7%), podczas gdy dla osób z wykształceniem wyższym wynosiła ona 2,7%. W porównaniu z IV kwartałem 2014 r. wzrosła liczba bezrobotnych, którzy powracają do pracy po przerwie (o 6,7%). Stanowili oni 41,6% wszystkich bezrobotnych. Zmniejszyła się natomiast liczba bezrobotnych, którzy stracili pracę (o 58,9%), podejmują pracę po raz pierwszy (o 44,4%) oraz zrezygnowali z pracy (o 14,3%). Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w IV kwartale 2015 r. wyniósł 10 miesięcy i było to krócej niż przed rokiem (12,7 miesiąca) i w poprzednim kwartale (12 miesięcy). 4. Bierni zawodowo W IV kwartale 2015 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 1006 tys. osób i stanowiła 44,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 0,1%, a w odniesieniu do poprzedniego kwartału zwiększyła się o 7,6%. W populacji tej w ciągu roku zwiększyła się liczba osób nieposzukujących pracy z powodu nauki, uzupełniania kwalifikacji (o 7,4%), podczas gdy w pozostałych grupach odnotowano spadek liczby biernych zawodowo, w tym największy wśród nieposzukujących pracy z powodów osobistych lub rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu (o 24%). 10

11 Ponad 39% biernych zawodowo było w wieku produkcyjnym, a ich liczba zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 3,2%, natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 7,0%. W ogólnej liczbie biernych zawodowo największy odsetek stanowiła najstarsza grupa wiekowa (55 lat i więcej) 65,3%, a osób z najmłodszej grupy wiekowej (15-24 lata) było 18,9%. W ogólnej liczbie biernych zawodowo 99,4% nie poszukiwało pracy i jako główną przyczynę bierności 506 tys. osób (50,3%) wymieniało emeryturę, a 174 tys. (17,3%) naukę, uzupełnienie kwalifikacji. Choroba, niesprawność była głównym powodem bierności zawodowej dla 132 tys. osób, tj. 13,1%. Wśród biernych zawodowo odnotowano 39 tys. osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy, co stanowiło 3,9% ogółu nieposzukujących pracy (przed rokiem 4,3%). 11

12 III. Prezentacja danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 5 5 Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w grudniu 2015 roku [online], Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław, styczeń 2016 r. Dostęp w Internecie: 12

13 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia W grudniu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec listopada 2015 r. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec grudnia osoby i zwiększyła się w omawianym okresie o 2187 osób tj. o 2,2%. Tabela 5. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w okresie styczeń grudzień 2014 r. i 2015 r. Wzrost, spadek [-] liczby Lata zarejestrowanych bezrobotnych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Struktura bezrobocia wg wieku, czasu pozostawania bez pracy, wykształcenia oraz stażu pracy na koniec IV kwartału 2015 r. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Najliczniejszą grupą bezrobotnych na koniec IV kwartału 2015 r. stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 21,2% (22,3% na koniec III kwartału 2015 r.). Bezrobotni pozostający bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy stanowili 20,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (15,7% na koniec III kwartału 2015 r.), a osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy stanowiły 16,0% całkowitej populacji bezrobotnych (18,3% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 11,7% (14,2%, na koniec III kwartału 2015 r.). Wykres 1. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy stan na koniec IV kw r. pow. 24 mies.; 21,2% do 1 mies.; 11,7% 1-3 mies.; 20,6% mies.; 14,8% 6-12 mies.; 16,0% 3-6 mies.; 15,7% 13

14 Porównując strukturę populacji bezrobotnych na koniec IV kwartału w latach 2014 i 2015 wg czasu pozostawania bez pracy należy stwierdzić, że zwiększył się udział bezrobotnych pozostających bez pracy do 6 miesięcy, natomiast zmniejszył się udział osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Wykres 2. Porównanie struktury bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach (stan na koniec IV kw.) ,7% 20,6% 15,7% 16,0% 14,8% 21,2% ,0% 19,5% 14,8% 16,6% 17,6% 21,4% do 1 mies. 1-3 mies. 3-6 mies mies mies. pow. 24 mies. Struktura bezrobotnych wg wieku W IV kwartale 2015 r. struktura bezrobotnych w podziale na grupy wiekowe nie zmieniła się w sposób znaczący w porównaniu ze stanem na koniec III kwartału 2015 r. Najliczniejszą grupę, tj. 25,0% ogółu bezrobotnych stanowili bezrobotni w wieku lata (25,1% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniej liczna była grupa lata 11,8% (12,0% na koniec III kwartału 2015 r.). Wykres 3. Struktura bezrobotnych wg wieku stan na koniec IV kw r. 60 lat i więcej; 8,1% ; 11,8% 55-59; 14,6% ; 25,0% 45-54; 18,9% ; 21,6% 14

15 W porównaniu do stanu na koniec IV kwartału poprzedniego roku odnotowano spadek udziału bezrobotnych w grupach wiekowych lata, lata oraz lata. Wzrost odnotowano w podgrupach wiekowych lata oraz w grupach powyżej 55 lat. Wykres 4. Porównanie struktury bezrobotnych wg wieku w latach (stan na koniec IV kw.) ,8% 25,0% 21,6% 18,9% 14,6% 8,1% ,7% 25,8% 21,1% 19,3% 14,4% 6,7% lata lata lata lata lat lata Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych wg wykształcenia również nie uległa większym zmianom w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2015 r. Najniższy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem ogólnokształcącym (9,3% na koniec IV kwartału 2015 r., 9,4% na koniec III kwartału 2015 r.), co wiąże się z kontynuacją kształcenia po ukończeniu liceum ogólnokształcącego przez większość absolwentów tych szkół. Niski był także udział osób z wykształceniem wyższym (11,6% na koniec grudnia 2015 r., 11,7% na koniec III kwartału 2015 r.). Najwyższy odsetek bezrobotnych, tj. 30,5% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (na koniec III kwartału 2015 r. 30,0%) oraz zasadniczym zawodowym 27,9% (27,7% na koniec III kwartału 2015 r.). Wykres 5. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (stan na koniec IV kwartału 2015 r.) wyższe; 11,6% gimnazjalne i poniżej; 30,5% policealne i śr. zawodowe; 20,7% zasadnicze zawodowe; 27,9% średnie ogólnokształcące ; 9,3% 15

16 Różnice w udziale bezrobotnych reprezentujących poszczególne grupy wykształcenia są niewielkie, poniżej jednego punktu procentowego. Największy wzrost (o 0,5 punktu procentowego odnotowano w grupie bezrobotnych z wykształceniem wyższym, natomiast największy spadek (o 0,4 punktu procentowego) w grupie bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wykres 6. Porównanie struktury bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w latach (stan na koniec IV kw.) ,6% 20,7% 9,3% 27,9% 30,5% ,1% 20,8% 9,3% 28,3% 30,5% wyższe policealne i średnie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura bezrobotnych wg stażu pracy Z analizy struktury bezrobotnych wg stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się stażem pracy od roku do 5 lat. Odsetek tej grupy osób na koniec IV kwartału 2015 r. wynosił 22,3% (22,2% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniejszy odsetek, tj. 5,2% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby o stażu pracy powyżej 30 lat (5,5% na koniec III kwartału 2015 r.). Znaczący był udział bezrobotnych bez stażu wynoszący 10,8% (11,3% na koniec III kwartału 2015 r.). Wykres 7. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy stan na koniec IV kwartału 2015 r. 30 l. i więcej; 5,2% bez stażu; 10,8% do 1 roku; 16,1% 20-30; 12,6% 1-5; 22,3% 10-20; 17,3% 5-10; 15,6% 16

17 Liczba osób w tys. Zmiany rok do roku w strukturze bezrobotnych wg stażu pracy są niewielkie. Najistotniejsze z nich to spadek o 1,2 punktu procentowego udziału osób bez stażu pracy w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2014 roku, oraz wzrost o 0,9 punktu procentowego udziału osób legitymujących się stażem pracy do 1 roku w analogicznym okresie. Wykres 8. Porównanie struktury bezrobotnych wg stażu pracy - w latach (stan na koniec IV kw.) ,1% 22,3% 15,6% 17,3% 12,6% 5,2% 10,8% ,2% 22,1% 15,3% 17,3% 12,8% 5,2% 12,0% do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu 3. Napływ i odpływ bezrobotnych W grudniu 2015 roku powiatowe urzędy pracy odnotowały napływ bezrobotnych, tj. o 3762 osoby większy niż w listopadzie, jednocześnie o 1206 osób większy niż w grudniu 2014 roku. Napływ absolwentów zwiększył się w porównaniu do listopada 2015 r. o 439 osób, natomiast w porównaniu do grudnia 2014 r. był większy o 340 osób. Do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy powróciły 6333 osoby, o 4144 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu, jednocześnie o 2532 osoby więcej niż w grudniu 2014 r. Wykres 9. Napływ bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie grudzień 2014 grudzień ,7 18,0 16,5 14,9 15,1 15,1 13,4 13,0 14,3 14,1 12,5 12,9 17,9 2,6 2,6 3,6 1,8 2,5 2,3 2,1 2,5 2,1 2,2 2,7 2,1 1,7 XII 2014 I 2015 II 2015 III 2915 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 Liczba bezrobotnych w tys. osób w tym zarejestrowanych po raz pierwszy 17

18 Liczba osób w tys. W omawianym miesiącu sprawozdawczym z rejestru bezrobotnych wyłączono bezrobotnych, tj. o 1898 osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Był to jednak odpływ bezrobotnych o 1259 osób mniejszy niż w grudniu 2014 roku. Osoby wyłączone z ewidencji powiatowych urzędów pracy stanowiły 16,1% stanu bezrobotnych z końca listopada 2015 r. (w grudniu 2014 r. 13,9% stanu z końca listopada 2014 r.). Zwiększył się w porównaniu z miesiącem poprzednim odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. W grudniu wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia pracy 9451 bezrobotnych, tj. o 2140 osób więcej niż w listopadzie, jednocześnie o 882 osoby więcej niż w grudniu 2014 r. Pracę subsydiowaną podjęło 1804 bezrobotnych, tj. o 753 osoby więcej niż w listopadzie 2015 r. W grudniu 2014 r. pracę subsydiowaną podjęło 1501 osób. Wykres 10. Odpływ bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim okresie grudzień 2014-grudzień ,0 11,5 14,8 18,6 21,3 18,9 19,0 17,6 14,9 19,3 16,5 13,8 15, ,6 5,4 6,6 8,4 8,8 8,4 8,3 7,4 6,6 9,6 8,6 7,3 9,5 0 XII 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 Odpływ bezrobotnych w tys. osób Podjęcia pracy 4. Wzrost, spadek [-] bezrobocia według powiatów i podregionów W grudniu 2015 r. w 23 powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec listopada 2015 r. W pozostałych siedmiu powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Największy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z liczbą zarejestrowanych w listopadzie 2015 r. (o co najmniej 100 osób) wystąpił w powiatach: Tabela 6. Wzrost liczby bezrobotnych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego Wzrost liczby bezrobotnych Wzrost, spadek [-] Lp. Nazwa powiatu w grudniu 2015 r. w analogicznym okresie 2014 r. 1 świdnicki ząbkowicki górowski jaworski trzebnicki złotoryjski

19 7 kłodzki oławski wałbrzyski grodzki wołowski wrocławski grodzki lubiński Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w następujących powiatach: Tabela 7. Spadek liczby bezrobotnych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego Spadek liczby bezrobotnych Wzrost, spadek [-] Lp. Nazwa powiatu w grudniu 2015 r. w analogicznym okresie 2014 r. 1 legnicki grodzki głogowski oleśnicki jeleniogórski grodzki jeleniogórski ziemski zgorzelecki średzki Największą koncentrację wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w podregionie wałbrzyskim o 1064 osoby. Zmianę liczby bezrobotnych w podregionach województwa dolnośląskiego w grudniu w porównaniu do miesiąca poprzedniego w latach przedstawia poniższa tabela: Tabela 8. Zmiana liczby bezrobotnych w podregionach województwa dolnośląskiego w porównaniu do miesiąca poprzedniego w latach Podregiony Wzrost, spadek [ - ] liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca grudzień 2015 r. grudzień 2014 r. Województwo ogółem Podregion jeleniogórski Podregion legnicko-głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Pracodawcy zgłosili w grudniu 2015 r. do powiatowych urzędów pracy 7906 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 524 oferty pracy mniej niż w listopadzie, jednak o 3075 ofert pracy więcej niż w grudniu 2014 roku. Liczba ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w grudniu 2015 r. wynosiła 805 i była mniejsza o 94 oferty od liczby ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w listopadzie oraz mniejsza o 19 ofert od liczby ofert pracy subsydiowanej zgłoszonych w grudniu 2014 r. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 2,3 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (1,7 w poprzednim miesiącu, natomiast 3,5 w grudniu 2014 roku). 19

20 6. Subsydiowane programy rynku pracy W grudniu 2015 roku subsydiowanymi programami rynku pracy objęto 2206 bezrobotnych, tj. o 239 osób więcej niż w listopadzie (w grudniu 2014 roku zaktywizowano 1899 bezrobotnych), w tym: 1804 bezrobotnych (o 753 osoby więcej niż w listopadzie) rozpoczęło subsydiowane zatrudnienie; w grudniu 2014 r. subsydiowane zatrudnienie rozpoczęło 1501 bezrobotnych; prace interwencyjne podjęło 126 bezrobotnych (o 36 osób mniej niż w listopadzie); w grudniu 2014 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 77 osób; w ramach robót publicznych zatrudniono 15 bezrobotnych (o 41 osób mniej niż w poprzednim miesiącu), w grudniu 2014 r. w ramach robót publicznych zatrudniono 20 osób; po przyznaniu środków z Funduszu Pracy działalność gospodarczą rozpoczęło 779 osób, o 317 osób więcej niż w listopadzie (689 osób w grudniu 2014 r.); w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 781 bezrobotnych, o 505 osób więcej niż w poprzednim miesiącu (637 osób w grudniu 2014 r.); pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęło 65 bezrobotnych, o 20 osób więcej niż w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 roku); pracę w ramach bonu zatrudnieniowego podjęło 14 osób, tyle samo co w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 roku); pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia podjęło 15 osób, tyle samo co w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 roku); na szkolenia skierowano 92 osoby (w tym 7 osób w ramach bonu szkoleniowego), o 259 osób mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast w grudniu 2014 r. na szkolenia skierowano 93 osoby; w ramach staży zaktywizowano 244 osoby (w tym 16 osób w ramach bonu stażowego), o 191 osób mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast w grudniu 2014 r. na staż skierowano 261 osób; prace społecznie użyteczne rozpoczęło w grudniu 2015 r. 45 bezrobotnych (w tym 2 osoby w ramach PAI), o 64 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu; w grudniu 2014 r. z tej formy aktywizacji skorzystało 39 bezrobotnych; do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 21 osób, tyle samo co w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 r.). 20

21 Liczba osób bezrobotnych Wykres 11. Liczba bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w woj. dolnośląskim w okresie grudzień 2014-grudzień 2015 r XII 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII

22 Stopa bezrobocia w % Liczba bezrobotnych IV. Analiza danych statystycznych PUP w Kłodzku 1. Ogólne informacje na temat bezrobocia Tabela 9. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Bezrobotni zarejestrowani Stopa bezrobocia w % 27,3 24,6 23,6 23,6 23,7 21,3 20,2 20,0 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kłodzkim w końcu grudnia 2015 r. wyniosła osób i była niższa od odnotowanej w końcu poprzedniego kwartału o 42 osoby oraz niższa o 2253 osoby w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku Wykres 12. Bezrobotni zarejestrowani w powiecie kłodzkim w okresie grudzień 2014 grudzień XII 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2015 r. w powiecie kłodzkim wyniosła 20,0% i była o 0,2 p. proc. niższa niż w III kwartale 2015 r. i o 3,6 p. proc. niższa niż w grudniu 2014 r. 30,0 Wykres 13. Stopa bezrobocia w okresie grudzień 2014 grudzień ,0 23,6 24,1 24,1 23,7 23,0 22,2 21,3 20,9 20,6 20,2 19,8 19,8 20,0 20,0 15,0 11,4 11,9 11,9 11,5 11,1 10,7 10,2 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9,8 powiat kłodzki województwo 10,0 10,4 10,9 10,9 10,6 10,2 9,7 9,2 9,0 8,8 8,6 8,5 8,5 8,6 kraj 5,0 0,0 XII 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII

23 Liczba osób 2. Liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim W grudniu 2015 r. w powiecie kłodzkim odnotowano napływ 1690 bezrobotnych, tj. o 450 osób większy niż w listopadzie 2015 r. i o 129 osób większy niż w grudniu 2014 r. W omawianym miesiącu sprawozdawczym z rejestru bezrobotnych wyłączono 1556 bezrobotnych, tj. o 361 osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Był to jednocześnie odpływ bezrobotnych o 58 osób większy niż w grudniu 2014 r. Wykres 14. Napływ i odpływ bezrobotnych w okresie grudzień 2014 grudzień XII 2014 I 2015 II 2015 III 2015 IV 2015 V 2015 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 Napływ bezrobotnych Odpływ bezrobotnych Tabela 10. Bezrobotni wg miast i gmin w powiecie kłodzkim. Stan na koniec grudnia 2014/2015 r. Lp. Powiat/miasto/ gmina Zarejestrowani bezrobotni Grudzień 2014 Grudzień 2015 Wzrost, spadek(-) 1. Powiat kłodzki Gminy miejskie 2. Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Gminy miejsko-wiejskie 7. Bystrzyca Kłodzka Kłodzko Lądek-Zdrój Lewin Kłodzki Międzylesie Nowa Ruda Radków Stronie Śląskie Szczytna

24 Porównanie stanów liczby bezrobotnych na koniec IV kwartału w 2014 r. i 2015 r. pokazuje wysoki spadek liczby bezrobotnych w badanym okresie w prawie wszystkich gminach powiatu kłodzkiego (wyjątek stanowi gmina Duszniki-Zdrój gdzie wystąpił nieznaczny wzrost). 3. Struktura bezrobocia Tabela 11. Struktura bezrobocia w powiecie kłodzkim. Stan na r. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych do powyżej lat i więcej 670 wyższe 798 policealne i średnie zawodowe 2260 średnie ogólnokształcące 1043 zasadnicze zawodowe 2794 gimnazjalne i poniżej 3313 do 1 roku lat i więcej 395 bez stażu 1144 Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Ogółem Najliczniejszą grupę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na koniec IV kwartału 2015 r. w powiecie kłodzkim stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 25,1% (27,1% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do jednego miesiąca. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 9,8% (11,4%, na koniec III kwartału 2015r.). 24

25 Wykres 15. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy stan na koniec IV kw r. pow. 24 mies.; 25,1% do 1 mies.; 9,8% 1-3 mies.; 19,4% mies.; 16,0% 3-6 mies.; 14,3% 6-12 mies.; 15,3% Struktura bezrobotnych wg wieku Najliczniejszą grupę, tj. 24,3% ogółu bezrobotnych stanowili bezrobotni w wieku lata (25,6% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniej liczne były grupy lata (12,5%) oraz powyżej 60 lat (6,6%). Udział osób bezrobotnych w obu tych grupach wiekowych zwiększył się w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2015 r., gdzie bezrobotni w wieku lata stanowili 12% ogółu bezrobotnych, a powyżej 60 lat 6,5%. Wykres 16. Struktura bezrobotnych wg wieku - stan na koniec IV kwartału 2015 r. 60 lat i więcej; 6,6% ; 12,5% 55-59; 14,1% 45-54; 20,3% ; 24,3% ; 22,2% Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia Najniższy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (7,8% na koniec IV kwartału 2015 r., 7,9% na koniec III kwartału 2015 r.). Niski był także udział osób z wykształceniem 25

26 ogólnokształcącym (10,2% na koniec IV kwartału 2015 r., 10,5% na koniec III kwartału 2015 r.). Najwyższy odsetek bezrobotnych, tj. 32,5% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (na koniec III kwartału 2015 r. 32%) oraz zasadniczym zawodowym 27,4% (27,4% na koniec III kwartału 2015 r.). Wykres 17. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia - stan na koniec IV kwartału 2015 r. wyższe; 7,8% gimnazjalne i poniżej; 32,5% policealne i śr. zawodowe; 22,1% zasadnicze zawodowe; 27,4% średnie ogólnokształcące ; 10,2% Struktura bezrobotnych wg stażu pracy Z analizy struktury bezrobotnych wg stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się stażem pracy od roku do 5 lat. Odsetek tej grupy osób na koniec IV kwartału 2015 r. wynosił 23,2% (23,5% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniejszy odsetek, tj. 3,9% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby o stażu pracy powyżej 30 lat (4,2% na koniec III kwartału 2015 r.). Wykres 18. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy stan na koniec IV kwartału 2015 r. 30 l. i więcej; 3,9% bez stażu; 11,2% do 1 roku; 14,8% 20-30; 13,2% 1-5; 23,2% 10-20; 18,1% 5-10; 15,6% 26

27 4. Ogólne informacje o realizacji usług rynku pracy Poniższa tabela prezentuje realizację usług rynku poprzez aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych odbywała się m.in. poprzez wyszczególnione niżej formy. Tabela 12. Realizacja usług rynku pracy w powiecie kłodzkim-stan na koniec IV kwartału 2015 r. Wyszczególnienie Liczba Wykonane usługi rynku pracy Wydane skierowania do pracy 6680 Uczestnicy giełd pracy i spotkań informacyjnych z pracodawcami 2090 Uczestnicy szkoleń grupowych i indywidualnych 271 Osoby korzystające z poradnictwa zawodowego Oferty pracy Tabela 13. Liczba przyjętych ofert pracy w poszczególnych miesiącach 2015 r. w powiecie kłodzkim Przyjęte do realizacji oferty pracy Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem Liczba miejsc niesubsydiowanych Liczba miejsc subsydiowanych Tabela 14. Liczba ofert pracy zgłoszonych w PUP w wyszczególnionych okresach w powiecie kłodzkim Wyszczególnienie Liczba ofert, I półrocze Liczba ofert, II półrocze Ogółem Planowanie rozwoju zawodowego i organizacja szkoleń Tabela 15. Wykaz szkoleń grupowych i indywidualnych zorganizowanych w IV kwartale 2015 r. w powiecie kłodzkim Lp. Nazwa szkolenia bezrobotnych Termin Liczba osóbukończyli 1. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Kwalifikacja wstępna kat. D Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D Operator koparki kl. III

28 5 Operator koparko-ładowarki kl. III Księgowość w małej firmie Opiekunka osób starszych z kursem języka niemieckiego Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), etodą TIG (141) i etodą MAG (135) Wykonywanie robót murarskich wraz z uprawnieniami montażu rusztowań Instruktor fitness ze specjalnością pilates, sztangi, trening metaboliczny i powięziowy Recepcjonistka/recepcjonista z językiem angielskim Kurs prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kat. D Konsultacja przygotowująca do uzyskania uprawnień elektrociepłowniczych grupa II Kurs trener personalny Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Licencja maszynisty Operator koparko-ładowarki kl. III z rozszerzeniem zmiany specjalizacji o operatora koparki kl. III Pilarz-drwal z rozszerzeniem o operatora pilarek na wysięgniku Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C Kurs prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kat. D Kurs masażu I i II stopnia Kurs fotografii ślubnej Prawo jazdy kat. E do C V. Wydarzenia oraz działania EURES 1) W dniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku odbyło się spotkanie informacyjne dla Agencji Pracy Randstad dot. pracy na stanowisku pracownik produkcyjny. W spotkaniu uczestniczyło 71 osób. 2) r. odbyła się giełda pracy dla GE Power Controls na stanowisko monter, w której uczestniczyło 80 osób. 3) W dniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku odbyło się spotkanie informacyjne dla Agencji Pośrednictwa Pracy Etimos Human S.R.O. z Czech. Agencja zaprezentowała ofertę pracy na stanowisko pracownik montażowy w przemyśle 9 samochodowym. W spotkaniu uczestniczyło 27 kandydatów, z czego zatrudnionych zostało 12 osób. 28

29 4) W dniu r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku odbyły się Polsko-Niemieckie Dni Doradcze zorganizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z udziałem Doradców EURES z Polski i Niemiec. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 29

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. III KWARTAŁ 2015 r. r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim III KWARTAŁ r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: sierpień 2015 r. - sierpień 2016 r. POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy. stan na dzień 31 SIERPNIA 2014 r.

Informacja sygnalna o rynku pracy. stan na dzień 31 SIERPNIA 2014 r. 24,7 24,3 26,4 26,2 26,2 26,2 25,6 26,9 26,4 27,2 27,9 27,8 27,4 Informacja sygnalna o rynku pracy. stan na dzień 31 SIERPNIA r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, STYCZEŃ 2017 1. W miesiącu grudniu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MARZEC 2015 1. W miesiącu lutym 2015 r. zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r.

2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2017 r. 2017 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2017 r. Spis treści I. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r...3 II. Prognoza demograficzna na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2015 ROKU Styczeń 2016 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, KWIECIEŃ 2016 1. W miesiącu marcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r.

2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2014 r. 2014 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ 2014 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny....

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 24,6 24,2 23,8 23,6 23,3 23,4 23,5 25,5 26,3 27,1 27,8 27,7 27,3 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 215 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, MAJ 2016 1. W miesiącu kwietniu 2016 r. zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2010 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-400 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-60, fax. (075) 64-50-70 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2016 r.

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. II KWARTAŁ 2016 r. r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim II KWARTAŁ r. Spis treści I. Praca dla ludzi młodych na Dolnym Śląsku...3 II. Wzmocnienie ekonomii społecznej...4 III. Sytuacja społeczno gospodarcza w czerwcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2016 r.

2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2016 r. 2016 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2016 r. Spis treści I. Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2015r.... 3 1. Pracujący... 4 2. Wolne miejsca pracy... 6 3. Nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo