Studia podyplomowe COACH RODZINNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe COACH RODZINNY"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe COACH RODZINNY Podyplomowe studia coacha rodzinnego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW to pierwsza w Polsce, kompleksowa propozycja kwalifikacji osób pragnących wykonywać zawód COACHA RODZINNE- GO. Łączą w sobie nabycie podstawowych umiejętności coachingowych (narzędzia, metody, techniki i ich zastosowanie) z uzyskaniem umiejętności psychospołecznej pracy z rodzinami. Podyplomowe studia coacha rodzinnego nie są efektem jedynie pojęciowego rozszerzenia terminu coach, lecz bazują na wieloletniej praktyce wspartej pracą koncepcyjną i badawczą, w stosowaniu coachingu w pracy z rodzinami. Proponowana formuła coachingu rodzinnego nie ogranicza się do punktowego zastosowania narzędzi coachingowych w indywidualnej pracy z rodzicami, znanego z wielu propozycji tzw. coachingu rodzicielskiego/rodzinnego, lecz jest nowym, całościowym, zbudowanym od podstaw ujęciem wsparcia systemu rodzinnego. Kluczowym elementem pracy coacha nie jest dążenie do samorealizacji i rozwoju jednostki, lecz dbałość o system rodzinny. Dlatego podstawowym repertuarem coacha rodzinnego jest umiejętność pracy w grupie, motywowania do podejmowania wspólnych wyzwań i zadań, wspierania komunikacji w rodzinie. Realizacja funkcji rodzicielskiej (wychowawczej) jest w tym ujęciu jedynie jednym z aspektów funkcjonowania rodziny, który można wspierać. Podyplomowe studia coacha rodzinnego realizowane są przez zespół praktyków coachów rodzinnych, posiadających bogate doświadczenie w realizacji takiej formuły działań coachingowych i uczestniczących w jej wypracowaniu. Nie są to studia o charakterze teoretycznym nacisk kładziony jest na praktykę, testowanie i wypróbowanie. Uczestnicy uzyskują możliwość praktycznego ćwiczenia nabywanych umiejętności zarówno podczas obligatoryjnych praktyk, jednostek ćwiczeniowych, warsztatowych jak i wsparcia superwizyjnego. Podyplomowe studia coacha rodzinnego pozwalają na uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych UKSW, nabycia certyfikatu coacha rodzinnego oraz certyfikatu międzynarodowego coacha ICI. Tym samym absolwenci stają się zarówno coachem rodzinnym, jak i posiadają kwalifikacje coacha jako takiego. CEL STUDIÓW Celem studiów jest przekazanie praktycznych i efektywnych umiejętności pracy coachingowej z rodzinami, umiejętności samodzielnej realizacji sesji coachingowych w formacie indywidualnym i grupowym, stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, przeprowadzenia rozpoznania/diagnozy rodziny oraz pracy z rodzinami. Studia mają charakter praktyczny. Bogata oferta ćwiczeniowa, warsztatowa i superwizyjna uzupełniona zostaje współczesną interdyscyplinarną wiedzą psychopedagogiczną i psychospołeczną dotyczącą teoretycznych i koncepcyjnych podstaw pracy z rodzinami, wiedzy o rodzinie i jej funkcjonowaniu, komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowaniu w grupie, rozpoznawania rodziny i jej zasobów, rozwoju rodziny.

2 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW modułu Nazwa Semestr I Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia 1 Czym jest coaching rodzinny Z 6,0 2,0 2 Podstawy wiedzy o rodzinie Z 6,0 12,0 3 Komunikacja i relacje w rodzinie Z 6,0 24,0 4 Dzieci i praca z dziećmi Z 4,0 12,0 5 Zasoby rodzinne - identyfikacja i wykorzystanie Z 4,0 12,0 6 Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie Z 4,0 12,0 modułu Nazwa Semestr II Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia 7 Konflikty w rodzinie Z 2,0 12,0 8 Coaching i proces coachingowy - podejścia, techniki, metody Z 2,0 18,0 9 Proces coachingu rodzinnego Z 4,0 12,0 10 Cele - ustalanie, definiowanie i osiąganie Z 2,0 10,0 11 Grupa i procesy grupowe Z 2,0 16,0 modułu Nazwa Semestr III Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia 12 Działanie - działać jako rodzina Z 4,0 14,0 13 Kim jest coach rodzinny - etyka, postawa, wizja człowieka Z 4,0 6,0 14 Efekty i efektywność - ewaluacja coachingu rodzinnego Z 2,0 4,0 15 Coach rodzinny na rynku pracy Z 0,0 4,0 16 Superwizja/praktyka (w ramach studiów) Z 0,0 12,0 17 Seminarium dyplomowe Z 0,0 6,0 Uwaga: uszczegółowiony program studiów wraz z programem zjazdów 1. semestru znajduje się w załączniku ADRESACI STUDIÓW: Na studia zapraszamy: absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), pragnących zdobyć umiejętność realizacji coachingu rodzinnego oraz uzyskać międzynarodowo uznane kwalifikacje coacha ICI specjalistów pracujących z rodzinami, pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje/umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy z rodzinami coachów zainteresowanych rozszerzeniem dotychczasowej perspektywy oraz zakresu realizowanych działań, przez nabycie umiejętności pracy z (całymi) rodzinami oraz wykorzystywania wybranych narzędzi coachingowych w pracy grupowej pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych pracą z rodziną i na rzecz rodzin.

3 KWALIFIKACJE Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Dodatkowo absolwenci uzyskają certyfikat coacha rodzinnego wypracowany w ramach międzynarodowego projektu Coach rodzinny, realizowanego we współpracy UKSW z Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt oraz certyfikat coacha ICI. CZAS TRWANIA STUDIÓW: Studia trwają 3 semestry. Uczestnicy studiów uczestniczą w przewidzianych planem wykładach i ćwiczeniach podczas dwudniowych spotkań. W ramach 1. semestru studiów przewidziany jest 2 dniowy pobyt wyjazdowy połączony z warsztatami komunikacji interpersonalnej, ćwiczeniami relaksacyjnymi, ćwiczeniami dialogowymi. OPŁATY Opłata za semestr wynosi 4.000,00 zł Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie. Opłata za pierwszy semestr uiszczona powinna zostać najpóźniej do r., opłaty za kolejne semestry uiszczane zostają najpóźniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Ponieważ UKSW jest uczelnią państwową Słuchacze Studium mają prawo ubiegać się w kuratoriach, gminach czy innych instytucjach o refundację kosztów. REKRUTACJA Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie do 20 lutego 2015r. kompletu dokumentów: wypełnionego kwestionariusza osobowego, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dowodu osobistego, 1 fotografii, w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów. Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Podyplomowe Studium COACHA RODZINNEGO ul. K. K. Baczyńskiego Łomianki k/warszawy tel./fax 22/ ,

4 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW SEMESTR 1 UWAGA: W ramach studiów zaplanowano dwa 2 dniowe pobyty wyjazdowe (1. i 3. semestr) połączone z warsztatami komunikacyjnymi, technikami relaksacyjnymi, ćwiczeniami dialogowymi (1 semestr) oraz warsztatami technik/narzędzi coachingowych oraz superwizją (indywidualną/grupową/indywidualną na tle grupy, semestr 3). Termin wyjazdów oraz miejsce zostaną ustalone z uczestnikami. Semestr I (semestr letni 2015) zjazdu/dzi eń Data 1/ / / / / Czas trwania (godziny) Nazwa modułu/bloku, treści Czym jest coaching rodzinny? jakiego wsparcia potrzebują rodziny? zapotrzebowanie na coaching rodzinny formy wsparcia i interwencji w systemie rodzinnym czym jest coaching, czym jest coaching rodzinny? jaki coaching dla rodzin? rozumienie i wymiary coachingu rodzinnego kim jest coach rodzinny? rodzina w coachingu rodzinnym (wykłady z elementami ćwiczeń, 8h zajęciowych) Podstawy wiedzy o rodzinie czym jest rodzina? definiowanie, rozumienie i postrzeganie rodzin (między retoryką a rzeczywistością) zmiany i przeobrażenia w rodzinie oraz ich konsekwencje komu potrzebne rodziny? klasyfikacje i typy rodzin (wykład wprowadzający z elementami warsztatowymi, 4h) Podstawy wiedzy o rodzinie (cd.) psychospołeczne koncepcje rodziny wychowanie i socjalizacja w rodzinie perspektywy, założenia, kontrowersje fazy rozwoju rodziny rodzina jako system funkcjonowanie rodzin w teorii i praktyce (wykłady wprowadzające w tematykę 2 h, blok warsztatowy 8h) Podstawy wiedzy o rodzinie (cd.) kiedy jest dobrze w rodzinie jak oceniać funkcjonowanie rodziny (założenia, propozycje, narzędzia) warsztaty/ćwiczenia (4 h) Komunikacja i relacje w rodzinie (wykład, 6 h z elementami warsztatów/ćwiczeń 2h) Zasady skutecznej komunikacji: systemy porozumiewania się i sposoby ich rozpoznawania rodzaje i sposoby przetwarzania informacji rozpoznawania języka ciała w aspekcie komunikacji Prowadzący

5 2/ / / / / / / / Filtry sensoryczne: generalizacje (uogólnienia); kasowania (wymazywanie); zniekształcania (fantazjowanie). Komunikacja i relacje w rodzinie (ćwiczenia/warsztaty, 10h) Interpretacja wypowiedzi i komunikatów wg. modelu von Thuna Język perswazji o podstawowe konstrukcje lingwistyczne o zaawansowane konstrukcje lingwistyczne: o implikacje i ich rodzaje o presupozycje i główne ich typy o konwersacyjny Model Miltona Eriksona o Bajki, metafory Komunikacja i relacje w rodzinie (ćwiczenia/warsztaty, 12h) Praca z submodalnościami: Techniki zmiany natrętnych wspomnień, skojarzeń i uczuć Kotwiczenie: świadome utrwalanie pożądanych nawyków Dzieci i praca z dziećmi (wykład 4h + warsztaty/ćwiczenia 6h) budowanie kontaktu z dziećmi komunikaty empatyczne prawa dziecka/wyzwania w pracy z dziećmi specyficzne problemy dzieci i młodzieży Dzieci i praca z dziećmi (ćwiczenia/warsztaty, 6h) techniki projekcyjne techniki socjometryczne interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dziećmi i młodzieżą zadania domowe Zasoby rodzinne identyfikacja i wykorzystanie (wykład wprowadzający 4h + ćwiczenia/warsztaty 2h) czym są zasoby rodzinne? zasoby rodzinne a pojęcia bliskoznaczne klasyfikacja zasobów rodzinnych modele poradnictwa psychopedagogicznego opartego o koncepcję zasobów rodzinnych Zasoby rodzinne identyfikacja i wykorzystanie (ćwiczenia/warsztaty, 10h) narzędzia diagnozowania i wykorzystywania zasobów rodzinnych np. linia życia rodziny, socjogram relacji rodzinnych, karta zasobów rodzinnych; Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie (wykład wprowadzający 4h + ćwiczenia/warsztaty 6h) Etapy zmian. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów jako istotny element zmian Coaching wielopoziomowy jako strategia właściwego rozpoznawania skutków projektowanych zmian na poziomie : środowiska, zachowań, umiejętności, przekonań i wartości, poczucia tożsamości i identyfikacji Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie (ćwiczenia/warsztaty 6h) Techniki korekty relacji interpersonalnych: podejście systemowe: dysocjacja i meta pozycja Techniki oparte o strategię Meta Mirror wersja podstawowa, wersje zaawansowane / Jan Raudner / Jan Raudner W ramach semestru I konieczne jest odbycie łącznie 12 godzin praktyk

6 USZCZEGÓŁOWIONY PROGRAM ZJAZDÓW SEMESTRY 2 i 3 UWAGA: Daty poszczególnych zjazdów zostaną podane/ustalone przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Semestr II (semestr zimowy 2015/16) zjazdu/dzi eń Data Czas trwania (godziny) 6/11 n.n. 6/12 n.n /12 n.n /13 n.n. 7/14 n.n /14 n.n /15 n.n /16 n.n /17 n.n /18 n.n /19 n.n /20 n.n Nazwa modułu/bloku, treści Konflikty w rodzinie (wykłady 2h z elementami ćwiczeń/warsztatów 8h) Konflikty w rodzinie (cd.) (warsztaty/ćwiczenia 4h) Coaching i proces coachingowe podejścia, techniki, metody (wykład wprowadzający 2h, ćwiczenia/warsztaty 4h) Coaching i proces coachingowe podejścia, techniki, metody (ćwiczenia/warsztaty 10h) Coaching i proces coachingowe podejścia, techniki, metody (ćwiczenia/warsztaty 4h) Proces coachingu rodzinnego (wykład wprowadzający 4h) Proces coachingu rodzinnego (ćwiczenia/warsztaty 12h) Cele ustalenia, definiowanie, osiąganie (wykład wprowadzający 2h, warsztaty/ ćwiczenia 6h) Cele ustalenia, definiowanie, osiąganie (warsztaty/ ćwiczenia 4h) Grupa i procesy grupowe (wykład wprowadzający 2h, warsztaty/ćwiczenia 2h) Grupa i procesy grupowe (ćwiczenia/warsztaty 8h) Grupa i procesy grupowe (ćwiczenia/warsztaty 4h) Prowadzący Emilia Żurek Emilia Żurek Emilia Żurek Andrzej Hejduk Emilia Żurek Andrzej Hejduk Andrzej Hejduk Andrzej Hejduk W ramach semestru II przewiduje się odbycie łącznie 24 godzin praktyk. W ramach zjazdów odbywać się będą indywidualne/grupowe konsultacje. Semestr III (semestr letni 2016) zjazdu/dzi eń Data Czas trwania (godziny) 11/21 n.n. 11/22 n.n Nazwa modułu/bloku, treści Działać jak rodzina (wykłady 4h z elementami ćwiczeń/warsztatów 6h) Działać jak rodzina (ćwiczenia/warsztaty 8h) Prowadzący

7 12/23 n.n. Kim jest coach rodzinny etyka, postawa, wizja człowieka (wykład wprowadzający 2h, ćwiczenia/warsztaty 4h) Efekty i efektywność ewaluacja w coachingu 12/24 n.n rodzinnym (wykład + ćwiczenia, 6h) 12/24 n.n Seminarium dyplomowe/superwizje 13/25 n.n Coach rodzinny na rynku pracy (ćwiczenia/warsztaty, 4h) 13/26 n.n Seminarium dyplomowe/superwizje 14/27 n.n Superwizje, konsultacje, seminarium n.n. W ramach semestru III przewiduje się odbycie łącznie 24 godzin praktyk. W ramach zjazdów odbywać się będą indywidualne/grupowe konsultacje (wg potrzeb oraz jako zajęcia).

8 WYKŁADOWCY, COACHOWIE, TRENERZY DR MAREK KULESZA Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, pedagog, coach społeczny i rodzinny, trener. Manager projektów społecznych, edukacyjnych, wdrożeniowych i badawczych w obszarze integracji społecznej, szkolnictwa wyższego, rozwoju zawodowego i osobistego. Autor publikacji w zakresie zastosowania coachingu w obszarze działań społecznych. Adiunkt w Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Twórca koncepcji coachingu rodzinnego oraz zastosowań coachingu w obszarze działań społecznych. Uczestnik oraz autor licznych projektów badawczych, w tym o zasięgu międzynarodowym. Ekspert /konsultant m.in. w zakresie realizacji projektów społecznych, badań społecznych, współpracy między nauką a biznesem. Inicjator, pomysłodawca oraz kierownik pierwszych studiów podyplomowych Coaching rodzinny RYSZARD GĄSIORKIEWICZ Prawnik, pedagog, terapeuta, trener, coach, twórca programów radiowych. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych o kierunku Coaching i NLP. Przedstawiciel na Polskę i trener certyfikujący międzynarodowej organizacji ICI (International Association of Coaching Institute). Coaching traktuje jako całościowy program rozwoju potencjału klienta, a więc nie odżegnuje się od narzędzi właściwych mentoringowi i psychoterapii, co wyróżnia jego podejście od ogólnie praktykowanego. Wdraża metody coachingu w rozmaitych obszarach na pozór od siebie odległych, od korporacji do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako ekspert od trzech lat współdziała z uczelniami polskimi i niemieckimi, badając i wdrażając nowatorskie metody coachingu w pracy z różnymi grupami społecznymi. Działalność dydaktyczno-wdrożeniową łączy z praktyką osobistą - miesięcznie prowadzi od 15 do 50 sesji coachingowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, coachingowej oraz doradczej z rodzinami. DR MARTA KULESZA Psycholog i pedagog, psychoterapeuta, trener, coach, pracownik naukowo dydaktyczny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, w tym prowadzenia coachingu i superwizji w formacie indywidualnym i grupowym. Dyplomowany psychoterapeuta integracyjny (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS) z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od wielu lat trener. Prócz kursów coachingu rodzinnego prowadzi szkolenia m.in z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zorientowanej na zasoby, procesów grupowych, zarządzania czasem, uzależnień behawioralnych, treningu kompetencji wychowawczych, treningu interpersonalnego. Autorka koncepcji wykorzystania kategorii "zasoby rodzinne" w diagnostyce oraz pracy terapeutycznej. Autorka prac i artykułów poświęconych problematyce rodziny, zasobów rodzinnych oraz pracy z rodzinami. EMILIA ŻUREK Filolog, logopeda, psychosomatoanalityk (Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio-et Somato- Analityque, Strasbourg), coach & mentor, mediator (Centre D entrainement au Coaching & Mentoring, Hecken), trener, ekspert w międzynarodowych projektach coachingu społecznego, superwizyjnego, rodzinnego. Od 1997 roku prowadzi sesje coachingowe indywidualne i grupowe z zakresu coachingu menedżerskiego, kariery, coachingu & mentoringu biznesowego oraz life coachingu, coachingu par i związków, coachingu rodzinnego. Specjalizuje się w somatic coachingu i coachingu relacji. Współpracuje z firmami w zakresie rozwoju tożsamości menedżerskiej, budowaniu zmotywowanych zespołów, skutecznej komunikacji, relacji z klientami, sprzedaży oraz rozwijania kompetencji biznesowych sukcesorów. Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z szeroko rozumianym biznesem, rozwojem osobistym, pracą z ciałem, rozwojem IE, zarządzaniem stresem, rozwiązywaniem konfliktów, zasadami savoir vivre, mediacjami, superwizją w praktyce oraz doradztwem życiowym i zawodowym.

9 JAN RAUDNER Inżynier, trener, wykładowca. Absolwent Technische Akademie Wuppertal oraz Southern Institute NLP (USA, Florida). Coach i superwizor. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie coachingowe, terapeutyczne i trenerskie zarówno w obszarze biznesowym, życiowym jak i społecznym. Coach Master Trainer, NLP Master Trainer, International Trainer, Certyfikat Lehrtrainer (uprawnienia do samodzielnej certyfikacji trenerów). Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, zmianami w przedsiębiorstwach, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, Realizator projektów edukacyjnych i szkoleniowych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym/trenerskim. Ekspert, trener, coach w międzynarodowych projektach w obszarze coachingu społecznego oraz superwizji. Autor kilkuset artykułów (m.in. Businessmen, Personel, Sekretariat, Reader s Digest, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy) oraz książek na temat coachingu i jego zastosowań (Myśli, emocje, przekonania i NLP według Dantego). ANDRZEJ HEJDUK Inżynier elektronik z tytułem magistra (Politechnika Warszawska), ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa). Aktywny i certyfikowanym coach ICC, posiada certyfikacje narzędzi do identyfikacji i rozwoju osobowości Insights Discovery oraz Extendend Disc. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych z osobami wykluczonymi społecznie oraz członkami rodzin tych osób (bezrobotni, po terapiach związanych z wychodzeniem z różnego rodzaju uzależnień). Aktywny szkoleniowiec. Trener metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w wspieraniu zarządzania projektami w zakresie organizacyjnym i przywódczym. Kieruje projektami obejmującymi wdrożenia, zmiany procesów, systemy zarządzania, rozwoju organizacji. Ekspert, trener, coach w międzynarodowych projektach w obszarze coachingu społecznego, coachingu rodzinnego oraz superwizji.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University

studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów Northampton University Northampton University 2014 Wyższe Szkoły Bankowe Lider programów MBA w Polsce studia mba Zajęcia w języku polskim Brytyjski partner Praktyczny charakter studiów 2 Master of Business Administration WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo