Studia podyplomowe COACH RODZINNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe COACH RODZINNY"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe COACH RODZINNY Podyplomowe studia coacha rodzinnego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW to pierwsza w Polsce, kompleksowa propozycja kwalifikacji osób pragnących wykonywać zawód COACHA RODZINNE- GO. Łączą w sobie nabycie podstawowych umiejętności coachingowych (narzędzia, metody, techniki i ich zastosowanie) z uzyskaniem umiejętności psychospołecznej pracy z rodzinami. Podyplomowe studia coacha rodzinnego nie są efektem jedynie pojęciowego rozszerzenia terminu coach, lecz bazują na wieloletniej praktyce wspartej pracą koncepcyjną i badawczą, w stosowaniu coachingu w pracy z rodzinami. Proponowana formuła coachingu rodzinnego nie ogranicza się do punktowego zastosowania narzędzi coachingowych w indywidualnej pracy z rodzicami, znanego z wielu propozycji tzw. coachingu rodzicielskiego/rodzinnego, lecz jest nowym, całościowym, zbudowanym od podstaw ujęciem wsparcia systemu rodzinnego. Kluczowym elementem pracy coacha nie jest dążenie do samorealizacji i rozwoju jednostki, lecz dbałość o system rodzinny. Dlatego podstawowym repertuarem coacha rodzinnego jest umiejętność pracy w grupie, motywowania do podejmowania wspólnych wyzwań i zadań, wspierania komunikacji w rodzinie. Realizacja funkcji rodzicielskiej (wychowawczej) jest w tym ujęciu jedynie jednym z aspektów funkcjonowania rodziny, który można wspierać. Podyplomowe studia coacha rodzinnego realizowane są przez zespół praktyków coachów rodzinnych, posiadających bogate doświadczenie w realizacji takiej formuły działań coachingowych i uczestniczących w jej wypracowaniu. Nie są to studia o charakterze teoretycznym nacisk kładziony jest na praktykę, testowanie i wypróbowanie. Uczestnicy uzyskują możliwość praktycznego ćwiczenia nabywanych umiejętności zarówno podczas obligatoryjnych praktyk, jednostek ćwiczeniowych, warsztatowych jak i wsparcia superwizyjnego. Podyplomowe studia coacha rodzinnego pozwalają na uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych UKSW, nabycia certyfikatu coacha rodzinnego oraz certyfikatu międzynarodowego coacha ICI. Tym samym absolwenci stają się zarówno coachem rodzinnym, jak i posiadają kwalifikacje coacha jako takiego. CEL STUDIÓW Celem studiów jest przekazanie praktycznych i efektywnych umiejętności pracy coachingowej z rodzinami, umiejętności samodzielnej realizacji sesji coachingowych w formacie indywidualnym i grupowym, stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, przeprowadzenia rozpoznania/diagnozy rodziny oraz pracy z rodzinami. Studia mają charakter praktyczny. Bogata oferta ćwiczeniowa, warsztatowa i superwizyjna uzupełniona zostaje współczesną interdyscyplinarną wiedzą psychopedagogiczną i psychospołeczną dotyczącą teoretycznych i koncepcyjnych podstaw pracy z rodzinami, wiedzy o rodzinie i jej funkcjonowaniu, komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowaniu w grupie, rozpoznawania rodziny i jej zasobów, rozwoju rodziny.

2 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW modułu Nazwa Semestr I Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia 1 Czym jest coaching rodzinny Z 6,0 2,0 2 Podstawy wiedzy o rodzinie Z 6,0 12,0 3 Komunikacja i relacje w rodzinie Z 6,0 24,0 4 Dzieci i praca z dziećmi Z 4,0 12,0 5 Zasoby rodzinne - identyfikacja i wykorzystanie Z 4,0 12,0 6 Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie Z 4,0 12,0 modułu Nazwa Semestr II Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia 7 Konflikty w rodzinie Z 2,0 12,0 8 Coaching i proces coachingowy - podejścia, techniki, metody Z 2,0 18,0 9 Proces coachingu rodzinnego Z 4,0 12,0 10 Cele - ustalanie, definiowanie i osiąganie Z 2,0 10,0 11 Grupa i procesy grupowe Z 2,0 16,0 modułu Nazwa Semestr III Forma zaliczenia Wykłady Ćwiczenia 12 Działanie - działać jako rodzina Z 4,0 14,0 13 Kim jest coach rodzinny - etyka, postawa, wizja człowieka Z 4,0 6,0 14 Efekty i efektywność - ewaluacja coachingu rodzinnego Z 2,0 4,0 15 Coach rodzinny na rynku pracy Z 0,0 4,0 16 Superwizja/praktyka (w ramach studiów) Z 0,0 12,0 17 Seminarium dyplomowe Z 0,0 6,0 Uwaga: uszczegółowiony program studiów wraz z programem zjazdów 1. semestru znajduje się w załączniku ADRESACI STUDIÓW: Na studia zapraszamy: absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), pragnących zdobyć umiejętność realizacji coachingu rodzinnego oraz uzyskać międzynarodowo uznane kwalifikacje coacha ICI specjalistów pracujących z rodzinami, pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje/umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy z rodzinami coachów zainteresowanych rozszerzeniem dotychczasowej perspektywy oraz zakresu realizowanych działań, przez nabycie umiejętności pracy z (całymi) rodzinami oraz wykorzystywania wybranych narzędzi coachingowych w pracy grupowej pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych pracą z rodziną i na rzecz rodzin.

3 KWALIFIKACJE Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Dodatkowo absolwenci uzyskają certyfikat coacha rodzinnego wypracowany w ramach międzynarodowego projektu Coach rodzinny, realizowanego we współpracy UKSW z Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt oraz certyfikat coacha ICI. CZAS TRWANIA STUDIÓW: Studia trwają 3 semestry. Uczestnicy studiów uczestniczą w przewidzianych planem wykładach i ćwiczeniach podczas dwudniowych spotkań. W ramach 1. semestru studiów przewidziany jest 2 dniowy pobyt wyjazdowy połączony z warsztatami komunikacji interpersonalnej, ćwiczeniami relaksacyjnymi, ćwiczeniami dialogowymi. OPŁATY Opłata za semestr wynosi 4.000,00 zł Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie. Opłata za pierwszy semestr uiszczona powinna zostać najpóźniej do r., opłaty za kolejne semestry uiszczane zostają najpóźniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Ponieważ UKSW jest uczelnią państwową Słuchacze Studium mają prawo ubiegać się w kuratoriach, gminach czy innych instytucjach o refundację kosztów. REKRUTACJA Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w terminie do 20 lutego 2015r. kompletu dokumentów: wypełnionego kwestionariusza osobowego, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dowodu osobistego, 1 fotografii, w przypadku osób duchownych zgody przełożonego na podjęcie studiów. Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Podyplomowe Studium COACHA RODZINNEGO ul. K. K. Baczyńskiego Łomianki k/warszawy tel./fax 22/ ,

4 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW SEMESTR 1 UWAGA: W ramach studiów zaplanowano dwa 2 dniowe pobyty wyjazdowe (1. i 3. semestr) połączone z warsztatami komunikacyjnymi, technikami relaksacyjnymi, ćwiczeniami dialogowymi (1 semestr) oraz warsztatami technik/narzędzi coachingowych oraz superwizją (indywidualną/grupową/indywidualną na tle grupy, semestr 3). Termin wyjazdów oraz miejsce zostaną ustalone z uczestnikami. Semestr I (semestr letni 2015) zjazdu/dzi eń Data 1/ / / / / Czas trwania (godziny) Nazwa modułu/bloku, treści Czym jest coaching rodzinny? jakiego wsparcia potrzebują rodziny? zapotrzebowanie na coaching rodzinny formy wsparcia i interwencji w systemie rodzinnym czym jest coaching, czym jest coaching rodzinny? jaki coaching dla rodzin? rozumienie i wymiary coachingu rodzinnego kim jest coach rodzinny? rodzina w coachingu rodzinnym (wykłady z elementami ćwiczeń, 8h zajęciowych) Podstawy wiedzy o rodzinie czym jest rodzina? definiowanie, rozumienie i postrzeganie rodzin (między retoryką a rzeczywistością) zmiany i przeobrażenia w rodzinie oraz ich konsekwencje komu potrzebne rodziny? klasyfikacje i typy rodzin (wykład wprowadzający z elementami warsztatowymi, 4h) Podstawy wiedzy o rodzinie (cd.) psychospołeczne koncepcje rodziny wychowanie i socjalizacja w rodzinie perspektywy, założenia, kontrowersje fazy rozwoju rodziny rodzina jako system funkcjonowanie rodzin w teorii i praktyce (wykłady wprowadzające w tematykę 2 h, blok warsztatowy 8h) Podstawy wiedzy o rodzinie (cd.) kiedy jest dobrze w rodzinie jak oceniać funkcjonowanie rodziny (założenia, propozycje, narzędzia) warsztaty/ćwiczenia (4 h) Komunikacja i relacje w rodzinie (wykład, 6 h z elementami warsztatów/ćwiczeń 2h) Zasady skutecznej komunikacji: systemy porozumiewania się i sposoby ich rozpoznawania rodzaje i sposoby przetwarzania informacji rozpoznawania języka ciała w aspekcie komunikacji Prowadzący

5 2/ / / / / / / / Filtry sensoryczne: generalizacje (uogólnienia); kasowania (wymazywanie); zniekształcania (fantazjowanie). Komunikacja i relacje w rodzinie (ćwiczenia/warsztaty, 10h) Interpretacja wypowiedzi i komunikatów wg. modelu von Thuna Język perswazji o podstawowe konstrukcje lingwistyczne o zaawansowane konstrukcje lingwistyczne: o implikacje i ich rodzaje o presupozycje i główne ich typy o konwersacyjny Model Miltona Eriksona o Bajki, metafory Komunikacja i relacje w rodzinie (ćwiczenia/warsztaty, 12h) Praca z submodalnościami: Techniki zmiany natrętnych wspomnień, skojarzeń i uczuć Kotwiczenie: świadome utrwalanie pożądanych nawyków Dzieci i praca z dziećmi (wykład 4h + warsztaty/ćwiczenia 6h) budowanie kontaktu z dziećmi komunikaty empatyczne prawa dziecka/wyzwania w pracy z dziećmi specyficzne problemy dzieci i młodzieży Dzieci i praca z dziećmi (ćwiczenia/warsztaty, 6h) techniki projekcyjne techniki socjometryczne interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dziećmi i młodzieżą zadania domowe Zasoby rodzinne identyfikacja i wykorzystanie (wykład wprowadzający 4h + ćwiczenia/warsztaty 2h) czym są zasoby rodzinne? zasoby rodzinne a pojęcia bliskoznaczne klasyfikacja zasobów rodzinnych modele poradnictwa psychopedagogicznego opartego o koncepcję zasobów rodzinnych Zasoby rodzinne identyfikacja i wykorzystanie (ćwiczenia/warsztaty, 10h) narzędzia diagnozowania i wykorzystywania zasobów rodzinnych np. linia życia rodziny, socjogram relacji rodzinnych, karta zasobów rodzinnych; Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie (wykład wprowadzający 4h + ćwiczenia/warsztaty 6h) Etapy zmian. Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów jako istotny element zmian Coaching wielopoziomowy jako strategia właściwego rozpoznawania skutków projektowanych zmian na poziomie : środowiska, zachowań, umiejętności, przekonań i wartości, poczucia tożsamości i identyfikacji Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie (ćwiczenia/warsztaty 6h) Techniki korekty relacji interpersonalnych: podejście systemowe: dysocjacja i meta pozycja Techniki oparte o strategię Meta Mirror wersja podstawowa, wersje zaawansowane / Jan Raudner / Jan Raudner W ramach semestru I konieczne jest odbycie łącznie 12 godzin praktyk

6 USZCZEGÓŁOWIONY PROGRAM ZJAZDÓW SEMESTRY 2 i 3 UWAGA: Daty poszczególnych zjazdów zostaną podane/ustalone przed rozpoczęciem kolejnego semestru. Semestr II (semestr zimowy 2015/16) zjazdu/dzi eń Data Czas trwania (godziny) 6/11 n.n. 6/12 n.n /12 n.n /13 n.n. 7/14 n.n /14 n.n /15 n.n /16 n.n /17 n.n /18 n.n /19 n.n /20 n.n Nazwa modułu/bloku, treści Konflikty w rodzinie (wykłady 2h z elementami ćwiczeń/warsztatów 8h) Konflikty w rodzinie (cd.) (warsztaty/ćwiczenia 4h) Coaching i proces coachingowe podejścia, techniki, metody (wykład wprowadzający 2h, ćwiczenia/warsztaty 4h) Coaching i proces coachingowe podejścia, techniki, metody (ćwiczenia/warsztaty 10h) Coaching i proces coachingowe podejścia, techniki, metody (ćwiczenia/warsztaty 4h) Proces coachingu rodzinnego (wykład wprowadzający 4h) Proces coachingu rodzinnego (ćwiczenia/warsztaty 12h) Cele ustalenia, definiowanie, osiąganie (wykład wprowadzający 2h, warsztaty/ ćwiczenia 6h) Cele ustalenia, definiowanie, osiąganie (warsztaty/ ćwiczenia 4h) Grupa i procesy grupowe (wykład wprowadzający 2h, warsztaty/ćwiczenia 2h) Grupa i procesy grupowe (ćwiczenia/warsztaty 8h) Grupa i procesy grupowe (ćwiczenia/warsztaty 4h) Prowadzący Emilia Żurek Emilia Żurek Emilia Żurek Andrzej Hejduk Emilia Żurek Andrzej Hejduk Andrzej Hejduk Andrzej Hejduk W ramach semestru II przewiduje się odbycie łącznie 24 godzin praktyk. W ramach zjazdów odbywać się będą indywidualne/grupowe konsultacje. Semestr III (semestr letni 2016) zjazdu/dzi eń Data Czas trwania (godziny) 11/21 n.n. 11/22 n.n Nazwa modułu/bloku, treści Działać jak rodzina (wykłady 4h z elementami ćwiczeń/warsztatów 6h) Działać jak rodzina (ćwiczenia/warsztaty 8h) Prowadzący

7 12/23 n.n. Kim jest coach rodzinny etyka, postawa, wizja człowieka (wykład wprowadzający 2h, ćwiczenia/warsztaty 4h) Efekty i efektywność ewaluacja w coachingu 12/24 n.n rodzinnym (wykład + ćwiczenia, 6h) 12/24 n.n Seminarium dyplomowe/superwizje 13/25 n.n Coach rodzinny na rynku pracy (ćwiczenia/warsztaty, 4h) 13/26 n.n Seminarium dyplomowe/superwizje 14/27 n.n Superwizje, konsultacje, seminarium n.n. W ramach semestru III przewiduje się odbycie łącznie 24 godzin praktyk. W ramach zjazdów odbywać się będą indywidualne/grupowe konsultacje (wg potrzeb oraz jako zajęcia).

8 WYKŁADOWCY, COACHOWIE, TRENERZY DR MAREK KULESZA Nauczyciel akademicki, badacz społeczny, pedagog, coach społeczny i rodzinny, trener. Manager projektów społecznych, edukacyjnych, wdrożeniowych i badawczych w obszarze integracji społecznej, szkolnictwa wyższego, rozwoju zawodowego i osobistego. Autor publikacji w zakresie zastosowania coachingu w obszarze działań społecznych. Adiunkt w Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Twórca koncepcji coachingu rodzinnego oraz zastosowań coachingu w obszarze działań społecznych. Uczestnik oraz autor licznych projektów badawczych, w tym o zasięgu międzynarodowym. Ekspert /konsultant m.in. w zakresie realizacji projektów społecznych, badań społecznych, współpracy między nauką a biznesem. Inicjator, pomysłodawca oraz kierownik pierwszych studiów podyplomowych Coaching rodzinny RYSZARD GĄSIORKIEWICZ Prawnik, pedagog, terapeuta, trener, coach, twórca programów radiowych. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych o kierunku Coaching i NLP. Przedstawiciel na Polskę i trener certyfikujący międzynarodowej organizacji ICI (International Association of Coaching Institute). Coaching traktuje jako całościowy program rozwoju potencjału klienta, a więc nie odżegnuje się od narzędzi właściwych mentoringowi i psychoterapii, co wyróżnia jego podejście od ogólnie praktykowanego. Wdraża metody coachingu w rozmaitych obszarach na pozór od siebie odległych, od korporacji do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako ekspert od trzech lat współdziała z uczelniami polskimi i niemieckimi, badając i wdrażając nowatorskie metody coachingu w pracy z różnymi grupami społecznymi. Działalność dydaktyczno-wdrożeniową łączy z praktyką osobistą - miesięcznie prowadzi od 15 do 50 sesji coachingowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, coachingowej oraz doradczej z rodzinami. DR MARTA KULESZA Psycholog i pedagog, psychoterapeuta, trener, coach, pracownik naukowo dydaktyczny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, w tym prowadzenia coachingu i superwizji w formacie indywidualnym i grupowym. Dyplomowany psychoterapeuta integracyjny (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS) z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od wielu lat trener. Prócz kursów coachingu rodzinnego prowadzi szkolenia m.in z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zorientowanej na zasoby, procesów grupowych, zarządzania czasem, uzależnień behawioralnych, treningu kompetencji wychowawczych, treningu interpersonalnego. Autorka koncepcji wykorzystania kategorii "zasoby rodzinne" w diagnostyce oraz pracy terapeutycznej. Autorka prac i artykułów poświęconych problematyce rodziny, zasobów rodzinnych oraz pracy z rodzinami. EMILIA ŻUREK Filolog, logopeda, psychosomatoanalityk (Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio-et Somato- Analityque, Strasbourg), coach & mentor, mediator (Centre D entrainement au Coaching & Mentoring, Hecken), trener, ekspert w międzynarodowych projektach coachingu społecznego, superwizyjnego, rodzinnego. Od 1997 roku prowadzi sesje coachingowe indywidualne i grupowe z zakresu coachingu menedżerskiego, kariery, coachingu & mentoringu biznesowego oraz life coachingu, coachingu par i związków, coachingu rodzinnego. Specjalizuje się w somatic coachingu i coachingu relacji. Współpracuje z firmami w zakresie rozwoju tożsamości menedżerskiej, budowaniu zmotywowanych zespołów, skutecznej komunikacji, relacji z klientami, sprzedaży oraz rozwijania kompetencji biznesowych sukcesorów. Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z szeroko rozumianym biznesem, rozwojem osobistym, pracą z ciałem, rozwojem IE, zarządzaniem stresem, rozwiązywaniem konfliktów, zasadami savoir vivre, mediacjami, superwizją w praktyce oraz doradztwem życiowym i zawodowym.

9 JAN RAUDNER Inżynier, trener, wykładowca. Absolwent Technische Akademie Wuppertal oraz Southern Institute NLP (USA, Florida). Coach i superwizor. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie coachingowe, terapeutyczne i trenerskie zarówno w obszarze biznesowym, życiowym jak i społecznym. Coach Master Trainer, NLP Master Trainer, International Trainer, Certyfikat Lehrtrainer (uprawnienia do samodzielnej certyfikacji trenerów). Inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NLP. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, zmianami w przedsiębiorstwach, wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, Realizator projektów edukacyjnych i szkoleniowych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym/trenerskim. Ekspert, trener, coach w międzynarodowych projektach w obszarze coachingu społecznego oraz superwizji. Autor kilkuset artykułów (m.in. Businessmen, Personel, Sekretariat, Reader s Digest, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy) oraz książek na temat coachingu i jego zastosowań (Myśli, emocje, przekonania i NLP według Dantego). ANDRZEJ HEJDUK Inżynier elektronik z tytułem magistra (Politechnika Warszawska), ukończył podyplomowe studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa). Aktywny i certyfikowanym coach ICC, posiada certyfikacje narzędzi do identyfikacji i rozwoju osobowości Insights Discovery oraz Extendend Disc. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych z osobami wykluczonymi społecznie oraz członkami rodzin tych osób (bezrobotni, po terapiach związanych z wychodzeniem z różnego rodzaju uzależnień). Aktywny szkoleniowiec. Trener metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w wspieraniu zarządzania projektami w zakresie organizacyjnym i przywódczym. Kieruje projektami obejmującymi wdrożenia, zmiany procesów, systemy zarządzania, rozwoju organizacji. Ekspert, trener, coach w międzynarodowych projektach w obszarze coachingu społecznego, coachingu rodzinnego oraz superwizji.

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Akademia coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Program seminariów pt. Coaching jako metoda zarządzania. z cyklu pt. Coaching dla biznesu. - 20 października 2010

Program seminariów pt. Coaching jako metoda zarządzania. z cyklu pt. Coaching dla biznesu. - 20 października 2010 Program seminariów pt. Coaching jako metoda zarządzania z cyklu pt. Coaching dla biznesu - 20 października 2010 9.30 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.30 Przywitanie gości i uczestników, przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU i MENTORINGU REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZĘTA! IX EDYCJA Warunki przyjęcia na Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (PSCM):

Bardziej szczegółowo

Terminy zjazdów w Krakowie/Wadowicach: I. 20-22.11.2015 r. II. 19-20.12.2015 r. III. 23-24.01.2016 r. IV. 27-28.02. 2016 r. V. 19-20-03. 2016 r.

Terminy zjazdów w Krakowie/Wadowicach: I. 20-22.11.2015 r. II. 19-20.12.2015 r. III. 23-24.01.2016 r. IV. 27-28.02. 2016 r. V. 19-20-03. 2016 r. Terminy zjazdów w Krakowie/Wadowicach: I. 20-22.11.2015 r. II. 19-20.12.2015 r. III. 23-24.01.2016 r. IV. 27-28.02. 2016 r. V. 19-20-03. 2016 r. Szkoła Coachingu PRO to 5 zjazdów: 1 trzydniowy 4 dwudniowe

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa więcej na: KOMPETENCJE ROZWÓJ ETYKA KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa Każdy dzień życia to doskonalenie Doskonalenie samego siebie Rozwijając siebie tworzysz lepszy świat * Proponujemy rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW 1. Nazwa studiów podyplomowych: Certyfikowany Kierownik Projektów 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TEMATYKA ZAJĘĆ

ORGANIZACJA I TEMATYKA ZAJĘĆ AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU studia podyplomowe ADRESACI Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć wykonywać

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/06/8786/7514 Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 2 398,50 zł Cena netto za godzinę 121,88

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Standardy certyfikacji

Standardy certyfikacji Standardy certyfikacji w Instytucie Liderów Zmian 1 sierpnia 2013 1. Wymagania uczestnictwa w szkoleniach Instytutu. W szkoleniach może uczestniczyć osoba po osiemnastym roku życia, która zgadza się z

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Coaching Academy Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Zapraszam do Coaching Academy, miejsca, które stworzyliśmy dla managerów, coachów, trenerów i innych osób poszukujących rozwoju osobistego, spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu.

Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. MODERATOR, ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Mistrzowska Szkoła Trenerów Biznesu. Powiedz mi, zapomnę, Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej Projekt z dnia 21 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ0 z d n ia... w sprawie superwizji pracy socjalnej Na podstawie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W DRUGIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny

PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny PODYPLOMOWE STUDIA Tryb niestacjonarny (MEDYCZNY) TRENER PERSONALNY (ujęcie holistyczne) 1. Opis Kierunku Krótka charakterystyka programu Kierunek ma na celu przygotowanie słuchacza do bycia pomocnikiem

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Działalność Izby Coachingu

Działalność Izby Coachingu Jak przynależność do organizacji pomaga w budowaniu własnej marki? Działalność Izby Coachingu Łódź, 15 maja 2015 r Izba Coachingu www.ic.org.pl Sylwia Rogala Marciniak Dyrektor Łódzkiego Oddziału Izby

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa przedmiotu Nauczyciel prowadzący Liczba godzin 1 Wybrane zagadnienia polityki społecznej

L.p. Nazwa przedmiotu Nauczyciel prowadzący Liczba godzin 1 Wybrane zagadnienia polityki społecznej OBSADA KADROWA, LICZBA GODZIN ORAZ ODPOWIADAJĄCA POSZCZEGÓLNYM PRZEDMIOTOM LICZBA pkt. ECTS VII EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA L.p. Nazwa przedmiotu Nauczyciel prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2014 8.02.2014. I. Kryteria kwalifikacji Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii SPCh jest: Ukończone

REGULAMIN STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2014 8.02.2014. I. Kryteria kwalifikacji Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii SPCh jest: Ukończone REGULAMIN STUDIUM PSYCHOTERAPII SPCh 2014 8.02.2014. I. Kryteria kwalifikacji Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii SPCh jest: Ukończone studia wyższe magisterskie tj. dyplom lekarza medycyny lub

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej

Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej w WSB w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i ocena pracy pracowników Motywowanie i ocena pracy pracowników Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1536 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opieką senioralną

Zarządzanie opieką senioralną Zarządzanie opieką senioralną Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7696 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,28 zł Cena brutto za godzinę 22,28 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Dietetyka 2 osoby IV kwartał 2013 rok Geriatria i opieka długoterminowa 3 osoby IV

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ RODZINY POD PATRONATEM KURS COACHINGU RODZICIELSKIEGO

POTENCJAŁ RODZINY POD PATRONATEM KURS COACHINGU RODZICIELSKIEGO POTENCJAŁ RODZINY POD PATRONATEM KURS COACHINGU RODZICIELSKIEGO Szanowni Państwo, Jesteśmy polską firmą oferującą pomoc psychologiczną, wsparcie wychowawczo rozwojowe dla rodziców oraz szkolenia z obszaru

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13a, sala 127

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13a, sala 127 DNI COACHINGU WARSZTATY Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13a, sala 127 4 czerwca 2009 8:30 10:30 Wykorzystaj coaching do zbudowania swojej kariery Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Skuteczny telemarketing"

Szkolenie Skuteczny telemarketing Szkolenie "Skuteczny telemarketing" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/05/8320/5521 Cena netto 750,00 zł Cena brutto 922,50 zł Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII SET Zaawansowany, kompleksowy projekt rozwijający inteligencję systemową coacha i trenera. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY......

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej. Program kształcenia na studiach podyplomowych ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej. Program kształcenia na studiach podyplomowych ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej Program kształcenia na studiach podyplomowych ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ Wydział Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo