Kryteria oceniania w klasie III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania w klasie III"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania w klasie III Poziom najwyższy - Znakomicie - A Edukacja polonistyczna: 1. Potrafi bardzo uważnie słuchać wypowiedzi i prawidłowo korzystać z przekazywanych informacji. 2. Bardzo dobrze czyta i doskonale rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, a nawet inne i wyciąga z nich prawidłowe wnioski. 3. Prawidłowo wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym i innych źródeł informacji. 4. Zna, samodzielnie redaguje i potrafi korzystać z form użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki. 5. Posiada wrażliwość estetyczną, znacznie rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi. 6. Prawidłowo zaznacza wybrane fragmenty w tekście literackim, doskonale określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów. 7. Doskonale czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 8. Ma dużą potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, szybko i często czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, bez żadnych trudności wypowiada się na ich temat. 9. Prawidłowo i sprawnie tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej np.: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie. 10. Szybko i prawidłowo dobiera formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. 11. Chętnie i bez żadnych trudności uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i właściwie prezentuje własne zdanie; znacznie poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych. 12. Ma wysoką kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe. 13. Zna różnicę pomiędzy literą i głoską; doskonale dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. 14. Pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad kaligrafii, gramatyki, ortografii oraz interpunkcji. 15. Bezbłędnie przepisuje teksty, bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu. 16. Bardzo chętnie uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się rekwizytami w odgrywanej scenie. Edukacja muzyczna: 1. Zna i śpiewa w zespole i solo nie mniej niż 10 utworów z repertuaru dziecięcego w roku szkolnym; śpiewa z pamięci hymn narodowy. 2. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać 3. Bardzo dobrze gra na instrumentach perkusyjnych różne rytmy i wzory rytmiczne oraz melodycznych różne melodie i akompaniamenty. 4. Prawidłowo realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem różne rytmy i wzory rytmiczne; prawidłowo reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki. 5. Bardzo dobrze tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innych tańców ludowych. 6. Bardzo dobrze rozróżnia elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz). 7. Aktywnie słucha muzyki i prawidłowo określa jej cechy, rozróżnia i potrafi wyrazić środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach 1

2 muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje formy muzyczne, wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części. 8. Tworzy ciekawe ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. 9. Potrafi improwizować głosem i na instrumentach. 10. Prawidłowo wykonuje różne utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 11. Bierze udział w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Edukacja plastyczna: 1. Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycja w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz. 2. Często korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej zgodnie z elementarna wiedza o prawach autora. 3. Ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnia, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych wykorzystując własną kreatywność. 4. Chętnie podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. 5. Samodzielnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym. 6. Bardzo dobrze rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne i sztukę ludową. 7. Bezbłędnie rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne. 8. Bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych. Edukacja społeczna: 1. Zawsze odróżnia dobro od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, jest sprawiedliwy i prawdomówny; nigdy nie krzywdzi słabszych i zawsze pomaga potrzebującym. 2. Bardzo dobrze zna podstawowe relacje między najbliższymi; rzetelnie wypełnia obowiązki domowe; identyfikuje się ze swoja rodzina i jej tradycjami; ma doskonałe rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę, bardzo dobrze rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i potrafi do niej dostosować swe oczekiwania. 3. Chętnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 4. Doskonale rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami; zawsze jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku. 5. Zawsze jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; dobrze wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 6. Dobrze zna prawa ucznia i jego obowiązki, zawsze je respektuje; chętnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 7. Doskonale zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; dobrze wie, w jakim regionie mieszka; często i chętnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. 8. Doskonale wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne; świetnie orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 9. Doskonale wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się przedstawiciele innych zawodów. 10. Dobrze wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 11. Dobrze zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi samodzielnie powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; doskonale zna alarmowe numery telefonów. Edukacja przyrodnicza: 2

3 1. Samodzielnie prowadzi obserwacje i doświadczania przyrodnicze. 2. Doskonale opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i podaje wiele przykładów. 3. Prawidłowo charakteryzuje podstawowe typy krajobrazów Polski. 4. Bardzo dobrze rozpoznaje i nazywa zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne. 5. Prawidłowo wymienia zależności przyrodnicze wynikające ze zmienności pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 6. Samorzutnie prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody, doskonale zna czynniki działalności człowieka wpływające negatywnie na środowisko przyrodnicze,; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę. 7. Bardzo dobrze zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi; znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt; znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka. 8. Potrafi bezbłędnie nazwać części ciała i organów wewnętrznych ludzi i zwierząt. 9. Doskonale zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 10. Zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź; wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach. Edukacja matematyczna: 1. Bezbłędnie klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności. 2. Doskonale liczy w przód i w tył od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie Bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. 4. Bez żadnych trudności ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych zmian w ich układzie, potrafi porównać słownie i z użyciem znaków: <, >, = dowolne liczby w zakresie Doskonale dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 ( bez algorytmów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. 6. Szybko i bezbłędnie mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia, podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. 7. Prawidłowo i szybko rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). 8. Prawidłowo i szybko rozwiązuje zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe ale bez porównywania ilorazowego). 9. Prawidłowo wykonuje różne obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i doskonale radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywcza pieniędzy; rozumie, czym jest dług. 10. Prawidłowo mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; prawidłowo posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; prawidłowo wykonuje różne obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych. 11. Potrafi zważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, prawidłowo wykonuje różne obliczenia, używając tych miar ( bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych). 12. Odmierza płyny różnymi miarkami; prawidłowo używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 13. Bez żadnych trudności odczytuje temperaturę powietrza bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi. 3

4 14. Bez żadnych trudności odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII i powyżej. 15. Bez żadnych trudności podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; doskonale wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. 16. Szybko i prawidłowo odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje różne obliczenia zegarowe. 17. Doskonale rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie; prawidłowo rysuje odcinki o podanej długości; szybko i prawidłowo oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów w centymetrach (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych) 18. Właściwie wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń; góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji 19. Prawidłowo rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach. Zajęcia komputerowe: 1. Doskonale w podstawowym zakresie posługuje się komputerem. 2. Świetnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; bezbłędnie korzysta z opcji w programach. 3. Samodzielnie wyszukuje informacje i korzysta z nich; przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 4. Samodzielnie tworzy teksty i rysunki; wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania; wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora. 5. Doskonale zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów; wie, ze praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. Zajęcia techniczne: 1. Uczeń świetnie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku i sprzętu gospodarstwa domowego. 2. Samodzielnie rozpoznaje środki i rodzaje transportu, rodzaje budowli i urządzeń elektrycznych. 3. Prawidłowo określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, ekonomicznych i estetycznych. 4. Samodzielnie dokonuje rozwiązań technicznych. 5. Doskonale planuje kolejne etapy wykonywania czynności. 6. Samodzielnie dobiera właściwe materiały i ich ilość. 7. Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej. 8. Posiada umiejętności odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych; w miarę możliwości montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów. 9. Właściwie dba o bezpieczeństwo własne i innych; utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku; używa narzędzi i urządzeń technicznych. 10. Doskonale wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach ( w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak należy zachować się w sytuacji wypadku. 4

5 Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 1. Uczeń bez problemu realizuje marszobieg trwający minimum 15 minut. 2. Bez trudu wykonuje próby wysiłkowe mięśni brzucha oraz próby gibkości kręgosłupa. 3. Sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne. 4. Prawidłowo przyjmuje wszystkie pozycje i ustawienia wyjściowe oraz wykonuje bezbłędnie przewrót w przód. 5. Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. 6. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborem i bez z przyborem i na przyrządzie. 7. Sprawnie posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją. 8. Właściwie jeździ np.: na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. 9. Chętnie bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się regułom sędziego. 10. Doskonale wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. 11. Zawsze dba o higienę osobista i czystość odzieży. 12. Doskonale wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 13. Doskonale wie, ze nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 14. Zawsze dba o prawidłową postawę. 15. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, właściwie posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 16. Samodzielnie potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom wysoki Bardzo dobrze - B Edukacja polonistyczna: 1. Potrafi bardzo uważnie słuchać wypowiedzi i prawidłowo korzystać z przekazywanych informacji. 2. Dobrze czyta i doskonale rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, a nawet inne i wyciąga z nich prawidłowe wnioski. 3. Potrafi wyszukać w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym i innych źródeł informacji. 4. Zna i potrafi korzystać z form użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki. 5. Jest wrażliwy na estetykę, znacznie rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi. 6. Potrafi zaznaczyć wybrane fragmenty w tekście literackim, doskonale określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów. 7. Prawidłowo czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 8. Ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, szybko i często czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, bez żadnych trudności wypowiada się na ich temat. 9. Prawidłowo tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej np.: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie. 10. Dobiera formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. 11. Chętnie uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i właściwie prezentuje własne zdanie; znacznie poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych. 12. Potrafi kulturalnie wypowiadać się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe. 13. Zna różnicę pomiędzy literą i głoską; doskonale dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. 5

6 14. Pisze czytelnie i estetycznie, przestrzega zasad kaligrafii, gramatyki, ortografii oraz interpunkcji. 15. Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu. 16. Chętnie uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się rekwizytami w odgrywanej scenie. Edukacja muzyczna: 1. Zna i śpiewa w zespole nie mniej niż 10 utworów z repertuaru dziecięcego w roku szkolnym; śpiewa z pamięci hymn narodowy. 2. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. 3. Dobrze gra na instrumentach perkusyjnych różne rytmy i wzory rytmiczne oraz melodycznych różne melodie i akompaniamenty. 4. Dobrze realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem różne rytmy i wzory rytmiczne; prawidłowo reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki. 5. Dobrze tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innych tańców ludowych. 6. Rozróżnia elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz). 7. Słucha muzyki i prawidłowo określa jej cechy, rozróżnia i potrafi wyrazić środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje formy muzyczne, wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części. 8. Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. 9. Potrafi improwizować głosem i na instrumentach. 10. Wykonuje różne utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 11. Bierze udział w konkursach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Edukacja plastyczna: 1. Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycja w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz. 2. Korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej zgodnie z elementarna wiedza o prawach autora. 3. Ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnia, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych. 4. Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. 5. Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym. 6. Dobrze rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne i sztukę ludową. 7. Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne. 8. Bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych. Edukacja społeczna: 1. Odróżnia dobro od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, jest sprawiedliwy i prawdomówny; nigdy nie krzywdzi słabszych i zawsze pomaga potrzebującym. 2. Dobrze zna podstawowe relacje między najbliższymi; rzetelnie wypełnia obowiązki domowe; identyfikuje się ze swoja rodzina i jej tradycjami; ma doskonałe rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę, bardzo dobrze rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i potrafi do niej dostosować swe oczekiwania. 3. Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 6

7 4. Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami; zawsze jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku. 5. Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; dobrze wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 6. Zna prawa ucznia i jego obowiązki, zawsze je respektuje; chętnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 7. Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; dobrze wie, w jakim regionie mieszka; często i chętnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. 8. Wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne; świetnie orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 9. Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się przedstawiciele innych zawodów. 10. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 11. Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi samodzielnie powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; doskonale zna alarmowe numery telefonów. Edukacja przyrodnicza: 1. Prowadzi obserwacje i doświadczania przyrodnicze. 2. Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i podaje wiele przykładów. 3. Charakteryzuje podstawowe typy krajobrazów Polski. 4. Dobrze rozpoznaje i nazywa zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne. 5. Wymienia zależności przyrodnicze wynikające ze zmienności pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 6. Prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody, doskonale zna czynniki działalności człowieka wpływające negatywnie na środowisko przyrodnicze,; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę. 7. Dobrze zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi; znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt; znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka. 8. Potrafi nazwać części ciała i organów wewnętrznych ludzi i zwierząt. 9. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 10. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź; wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach. Edukacja matematyczna: 1. Klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności. 2. Liczy w przód i w tył od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. 4. Ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych zmian w ich układzie, potrafi porównać słownie i z użyciem znaków: <, >, =dowolne liczby w zakresie Prawidłowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 ( bez algorytmów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. 6. Sprawnie mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia, podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. 7

8 7. Prawidłowo rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). 8. Prawidłowo rozwiązuje zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe ale bez porównywania ilorazowego). 9. Prawidłowo wykonuje różne obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i doskonale radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywcza pieniędzy; rozumie, czym jest dług. 10. Prawidłowo mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; prawidłowo posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; prawidłowo wykonuje różne obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych. 11. Potrafi zważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, prawidłowo wykonuje różne obliczenia, używając tych miar ( bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych). 12. Odmierza płyny różnymi miarkami; właściwie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 13. Bez trudności odczytuje temperaturę powietrza bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi. 14. Prawidłowo odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII i powyżej. 15. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; doskonale wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. 16. Prawidłowo odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje różne obliczenia zegarowe. 17. Dobrze rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie; prawidłowo rysuje odcinki o podanej długości; szybko i prawidłowo oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów w centymetrach (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych) 18. Właściwie wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń; góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji 19. Poprawnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach. Zajęcia komputerowe: 1. Bez problemu w podstawowym zakresie posługuje się komputerem. 2. Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; bezbłędnie korzysta z opcji w programach. 3. Wyszukuje informacje i korzysta z nich; przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 4. Potrafi tworzyć teksty i rysunki; wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania; wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora. 5. Dobrze zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów; wie, ze praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. Zajęcia techniczne: 1. Prawidłowo orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku i sprzętu gospodarstwa domowego. 2. Właściwie rozpoznaje środki i rodzaje transportu, rodzaje budowli i urządzeń elektrycznych. 3. Właściwie określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, ekonomicznych i estetycznych. 4. Bez problemu dokonuje rozwiązań technicznych. 5. Umie planować kolejne etapy wykonywania czynności. 8

9 6. Właściwie dobiera właściwe materiały i ich ilość. 7. Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej. 8. Posiada umiejętności odmierzania potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych; w miarę możliwości montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów. 9. Prawidłowo dba o bezpieczeństwo własne i innych; utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku; używa narzędzi i urządzeń technicznych. 10. Zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach ( w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak należy zachować się w sytuacji wypadku. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 1. Uczeń bez problemu realizuje marszobieg trwający minimum 15 minut. 2. Bez trudu wykonuje próby wysiłkowe mięśni brzucha oraz próby gibkości kręgosłupa. 3. Sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne. 4. Prawidłowo przyjmuje wszystkie pozycje i ustawienia wyjściowe oraz wykonuje bezbłędnie przewrót w przód. 5. Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. 6. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborem i bez z przyborem i na przyrządzie. 7. Sprawnie posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją. 8. Właściwie jeździ np.: na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. 9. Chętnie bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się regułom sędziego. 10. Doskonale wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. 11. Zawsze dba o higienę osobista i czystość odzieży. 12. Doskonale wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 13. Doskonale wie, ze nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 14. Zawsze dba o prawidłową postawę. 15. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, właściwie posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 16. Samodzielnie potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom średni - Zadowalająco - C Edukacja polonistyczna: 1. Uważnie słucha wypowiedzi i prawidłowo korzystać z przekazywanych informacji. 2. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, a nawet inne i wyciąga z nich wnioski. 3. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym i innych źródeł informacji. 4. Zna i potrafi korzystać z form użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki. 5. Przejawia wrażliwość na estetykę, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi. 6. Zaznacza wybrane fragmenty w tekście literackim, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów. 7. Czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 9

10 8. Ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat. 9. Tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej np.: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie. 10. Dobiera formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. 11. Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i właściwie prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych. 12. Kulturalnie wypowiadać się; artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe. 13. Zna różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. 14. Pisze czytelnie, przestrzega zasad kaligrafii, gramatyki, ortografii oraz interpunkcji. 15. Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu popełniając nieliczne błędy. 16. Uczestniczy w zabawach teatralnych, posługuje się rekwizytami w odgrywanej scenie. Edukacja muzyczna: 1. Zna i śpiewa w zespole nie mniej niż 10 utworów z repertuaru dziecięcego w roku szkolnym; śpiewa z pamięci hymn narodowy. 2. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. 3. Gra na instrumentach perkusyjnych różne rytmy i wzory rytmiczne oraz melodycznych łatwe melodie i akompaniamenty. 4. Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem różne rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki. 5. Tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innych tańców ludowych. 6. Rozróżnia elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz). 7. Słucha muzyki i określa jej cechy, rozróżnia i potrafi wyrazić środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje formy muzyczne, wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części. 8. Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. 9. Improwizuje głosem i na instrumentach wg ustalonych zasad. 10. Wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. Edukacja plastyczna: 1. Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycja w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz. 2. Korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej zgodnie z elementarna wiedza o prawach autora. 3. Ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnia, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych. 4. Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. 5. Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym. 6. Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne i sztukę ludową. 7. Rozpoznaje niektóre dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne. 10

11 Edukacja społeczna: 1. Odróżnia dobro od zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, jest sprawiedliwy i prawdomówny; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. 2. Zna podstawowe relacje między najbliższymi; wypełnia obowiązki domowe; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę, rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i stara się do niej dostosować swe oczekiwania. 3. Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 4. Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku. 5. Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 6. Zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 7. Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. 8. Wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 9. Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmują się przedstawiciele innych zawodów. 10. Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 11. Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi samodzielnie powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; doskonale zna alarmowe numery telefonów. Edukacja przyrodnicza: 1. Prowadzi obserwacje i doświadczania przyrodnicze. 2. Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku i podaje wiele przykładów. 3. Zna podstawowe typy krajobrazów Polski. 4. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne. 5. Wymienia zależności przyrodnicze wynikające ze zmienności pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 6. Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody, zna czynniki działalności człowieka wpływające negatywnie na środowisko przyrodnicze,; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę. 7. Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi; znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt; znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka. 8. Potrafi nazwać części ciała i organów wewnętrznych ludzi i zwierząt. 9. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 10. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź; wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach. Edukacja matematyczna: 1. Klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności. 2. Liczy w przód i w tył od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny. 11

12 4. Ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych zmian w ich układzie, potrafi porównać słownie i z użyciem znaków: <, >, =dowolne liczby w zakresie Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 ( bez algorytmów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. 6. Mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia, podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. 7. Rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę). 8. Rozwiązuje zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe ale bez porównywania ilorazowego). 9. Wykonuje różne obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i doskonale radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywcza pieniędzy; rozumie, czym jest dług. 10. Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje różne obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych. 11. Potrafi zważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze, używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, prawidłowo wykonuje różne obliczenia, używając tych miar ( bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych). 12. Odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 13. Odczytuje temperaturę powietrza bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi. 14. Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII i powyżej. 15. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. 16. Odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe. 17. Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie; rysuje odcinki o podanej długości; szybko i oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów w centymetrach (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych) 18. Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń; góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji. 19. Rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach. Zajęcia komputerowe: 1. W podstawowym zakresie posługuje się komputerem. 2. Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach. 3. Wyszukuje informacje i korzysta z nich; przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 4. Tworzy teksty i rysunki; wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania; wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora. 5. Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów; wie, ze praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. Zajęcia techniczne: 1. Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku i sprzętu gospodarstwa domowego. 12

13 2. Rozpoznaje środki i rodzaje transportu, rodzaje budowli i urządzeń elektrycznych. 3. Określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych, ekonomicznych i estetycznych. 4. Dokonuje rozwiązań technicznych. 5. Planuje kolejne etapy wykonywania czynności. 6. Dobiera właściwe materiały i ich ilość. 7. Rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej. 8. Odmierza potrzebnej ilości materiału, cięcia papieru, montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych; w miarę możliwości montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów. 9. Dba o bezpieczeństwo własne i innych; utrzymuje ład i porządek wokół siebie,w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku; używa narzędzi i urządzeń technicznych. 10. Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach ( w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak należy zachować się w sytuacji wypadku. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: 1. Realizuje marszobieg trwający minimum 15 minut. 2. Wykonuje próby wysiłkowe mięśni brzucha oraz próby gibkości kręgosłupa. 3. Pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne. 4. Przyjmuje wszystkie pozycje i ustawienia wyjściowe oraz wykonuje bezbłędnie przewrót w przód. 5. Skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. 6. Wykonuje ćwiczenia równoważne z przyborem i bez z przyborem i na przyrządzie. 7. Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją. 8. Właściwie jeździ np.: na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. 9. Bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się regułom sędziego. 10. Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i przeważnie radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. 11. Dba o higienę osobista i czystość odzieży. 12. Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 13. Wie, ze nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 14. Dba o prawidłową postawę. 15. Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, właściwie posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 16. Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom niski - Wystarczająco - D Edukacja polonistyczna: 1. Słucha wypowiedzi i stara się korzystać z przekazywanych informacji. 2. Czyta i rozumie niektóre teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i stara się wyciąga z nich wnioski. 3. Stara się wyszukać w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym i innych źródeł informacji. 4. Rozróżnia formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatkę do kroniki. 5. Poprzez kontakt z dziełami literackimi stara się poszerzać zakres słownictwa. 6. Stara sie zaznaczyć wybrane fragmenty w tekście literackim, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów z pomocą nauczyciela. 7. Czyta teksty i recytuje wiersze. 13

14 8. Ma słabą potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, rzadko czyta wskazane przez nauczyciela książki, z trudnością wypowiada się na ich temat. 9. Pod kierunkiem nauczyciela tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej np.: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie. 10. Stara się dobierać formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. 11. Z trudnościami uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi; stara się poszerzać zakres słownictwa i struktur składniowych. 12. Stara się kulturalnie wypowiadać; nie zawsze poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stara się stosować formuły grzecznościowe. 13. Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. 14. Stara się pisać czytelnie; przestrzegać zasad kaligrafii, gramatyki, ortografii oraz interpunkcji. 15. Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu popełniając błędy. 16. Czasami uczestniczy w zabawach teatralnych. Edukacja muzyczna: 1. Zna i śpiewa tylko w zespole; nie mniej niż 10 utworów z repertuaru dziecięcego w roku szkolnym, śpiewa z pamięci hymn narodowy. 2. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. 3. Gra na instrumentach perkusyjnych niektóre rytmy oraz melodycznych proste melodie. 4. Powtarza sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem różne rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki według własnych odczuć. 5. Stara się tańczyć podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innych tańców ludowych. 6. Rozróżnia niektóre elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz z pomocą nauczyciela). 7. Słucha muzyki i stara się określać jej cechy, potrafi wyrazić środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w niektórych instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja). 8. Stara się tworzyć ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. 9. Stara się improwizować głosem i na instrumentach. 10. Stara się wykonywać różne utwory; interpretować je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 11. Bierze udział w uroczystościach szkolnych. Edukacja plastyczna: 1. Czasem uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska. 2. Stara się wykorzystywać elementy przekazów medialnych w wytwory w swojej działalności twórczej. 3. Ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźnia, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych na miarę swoich możliwości. 4. Pod kierunkiem nauczyciela podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni. 5. Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym z pomocą nauczyciela. 6. Stara się odróżnić niektóre dziedziny działalności twórczej człowieka. 7. Ma problemy z ogólną charakterystyką wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. 14

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata Wymagania edukacyjne dla klasy III SP z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna na rok 2016/17 Anna Łata Edukacja polonistyczna Uczeń: Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej.

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Edukacje polonistyczna Język obcy Uczeń Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 1. Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci; wyszukuje w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Lusówko, 12.09.2016r. Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Treści nauczania. Uczeń kończący III klasę: 1. Edukacja polonistyczna: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA III W wyniku edukacji polonistycznej uczniowie po ukończeniu klasy trzeciej powinni zdobyć Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Klasa II Edukacja polonistyczna Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III EDUKACJA SPOŁECZNA Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II

Kryteria oceniania w klasie II Kryteria oceniania w klasie II Poziom najwyższy - Znakomicie - A Edukacja polonistyczna: 1. Z zainteresowaniem słucha wypowiedzi innych osób, bez problemu skupia uwagę na słuchanym tekście. 2. Zawsze szanuje

Bardziej szczegółowo

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci, Wymagania edukacyjne ucznia klasy III Edukacja polonistyczna. Uczeń: korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy

Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy Mądre bajki z całego świata Treści nauczania według Podstawy Programowej realizowane w kartach pracy Polska: Bajka o Piotrusiu 1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej: z rówieśnikami i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III

Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III Wymagania szczegółowe I-etap edukacyjny klasa III Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II Edukacja polonistyczna - słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, - wyszukuje w tekście potrzebne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 1 UCZEŃ: WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 E. POLONISTYCZNA -słucha tekst mówiony, czytany, nagrany; -wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN KLASA III

KRYTERIA OCEN KLASA III KRYTERIA OCEN KLASA III 6 punktów ( dotyczy wszystkich edukacji na każdym poziomie) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie osiąga sukcesy

Bardziej szczegółowo

b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i na etapie I edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,

b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i na etapie I edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, Wymaganie edukacyjne klasa III Edukacja polonistyczna 1) Korzystanie z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III WYMAGANIA PROGRAMOWE KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ RODZAJ EDUKACJI, ZAJĘĆ KLASA III WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA POZIOMY WYMAGAŃ 2 3 4 5 EDUKACJA ich temat POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa)

SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa) SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa) Drogi Nauczycielu! Poniżej znajduje się 76 twierdzeń dotyczących podstawowych osiągnięć w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w I etapie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2 Edukacja polonistyczna Bardzo dobrzy Słuchanie uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Podstawa programowa Klasa I Klasa II Klasa III 1. Uczeń wie jak ludzie wykorzystywali dawniej siły przyrody. proste zabawki zgodnie

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (zgodnie z podstawą programową rozporządzenie MEN z 23.12.2008r.) KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (zgodnie z podstawą programową rozporządzenie MEN z 23.12.2008r.) KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (zgodnie z podstawą programową rozporządzenie MEN z 23.12.2008r.) KLASA III 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2 EDUKACJA POLONISTYCZNA -słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacji - posiada bogate słownictwo, formułuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa III ) posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, miejskim,

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Nauczyciel: mgr Irena Kucharczyk mgr Jolanta Rekut EDUKACJA POLONISTYCZNA 1) Korzystanie z informacji: * uważnie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową.

Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową. Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową. KLASA III l. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a. uważnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ DLA KLASY IIIA I IIIB NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Katarzyna Gawlik Maria Turek- Łaś

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ DLA KLASY IIIA I IIIB NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Katarzyna Gawlik Maria Turek- Łaś WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ DLA KLASY IIIA I IIIB NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Katarzyna Gawlik Maria Turek- Łaś 1 Edukacje śródroczne roczne Edukacja polonistyczna 1.Korzysta z informacji:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II 1. Edukacja polonistyczna. a) korzysta z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III

Wymagania edukacyjne klasa III Wymagania edukacyjne klasa III 1) Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: a) korzysta z informacji: i) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji ii) czyta i rozumie teksty

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012.

KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012. KRYTERIA OCENIANIA KLASA 3 Rok szkolny 2011/2012. 1.Edukacja polonistyczna: Kropka czerwona: a)korzysta z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, - czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3 Edukacja polonistyczna Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3 a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGAŃ DLA KL.III

KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGAŃ DLA KL.III KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGAŃ DLA KL.III Ocenianie w kl. III ma charakter opisowy, oparty na słowie. Pomocniczo wprowadzono w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, symbole ABCD, które odnotowane będą w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Umiejętności w zakresie korzystania z informacji

Umiejętności w zakresie korzystania z informacji EDUKACJA POLONISTYCZNA Umiejętności w zakresie korzystania z informacji 1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 2) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji, odczytuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3. Edukacja polonistyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3. Edukacja polonistyczna Zał.1. WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 3. Uczeń kończący klasę III: Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ TREŚĆ EDUKACJI W zakresie korzystania z informacji

EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ TREŚĆ EDUKACJI W zakresie korzystania z informacji Załącznik nr 5 Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów klas III EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ W zakresie korzystania z informacji W zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury znakomicie

Bardziej szczegółowo

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIERWSZĄ: 1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; b) współpracuje z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 3 Edukacja polonistyczna 1. Korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Edukacja polonistyczna.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Edukacja polonistyczna. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nauczyciel: Joanna Stępień Rok szkolny: 2012/2013 EDUKACJA POLONISTYCZNA I. Korzystam z informacji 1. Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III

Wymagania edukacyjne dla klasy III Wymagania edukacyjne dla klasy III 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Edukacja polonistyczna. - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

Klasa III. Edukacja polonistyczna. - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Klasa III Edukacja polonistyczna 1. korzystanie z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

KLASA III Wymagania Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III 1) korzysta z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z

KLASA III Wymagania Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III 1) korzysta z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z KLASA III Wymagania Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ W edukacji wczesnoszkolnej, każde dziecko oceniane jest w sposób zindywidualizowany na miarę swoich możliwości. EDUKACJA POLONISTYCZNA A zawsze słucha z

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III Szkoły Podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III Szkoły Podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III Szkoły Podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Treści nauczania wymagania szczegółowe Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKCYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence

WYMAGANIA EDUKCYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence WYMAGANIA EDUKCYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence Wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowe Podstawa Programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne po klasie trzeciej rok szkolny 2015/2016 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III ROK SZKOLNY 2015/2016 NAZWA PROGRAMU - GRA W KOLORY AUTOR PROGRAMU - EWA STOLARCZYK TYTUŁ PODRĘCZNIKÓW: GRA W KOLORY klasa III WYDAWNISTWO JUKA PROGRAM REALIZUJĄ: mgr

Bardziej szczegółowo

Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej

Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę II: 1) korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, czyta i

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela.

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. Kryteria oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym klasa III ocena edukacje polonistyczna doskonale samorzutnie, w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 3 ROK SZKOLNY 2015/2016 Uczeń kończąc klasę III powinien posiadać następujące umiejętności: Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1) korzysta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III ROK SZKOLNY 2016/2017 NAZWA PROGRAMU - Nasza Szkoła TYTUŁ PODRĘCZNIKÓW: Nasza Szkoła Maria Lorek, Monika Zatorska Nasza Szkoła- matematyka - Agata Ludowa, Maria Lorek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej kl. III zgodne z nową podstawą programową

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej kl. III zgodne z nową podstawą programową Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej kl. III zgodne z nową podstawą programową EDUKACJA Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) Wymagania na ocenę dostateczną (3) Wymagania na ocenę dobrą (4) Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA TRZECIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA TRZECIA WYMAGANIA EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA TRZECIA Edukacja polonistyczna 1. korzysta z informacji: -uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, -czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- kl. III WYKAZ WIADOMOŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ III

Wymagania edukacyjne- kl. III WYKAZ WIADOMOŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ III Wymagania edukacyjne- kl. III WYKAZ WIADOMOŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ III Podstawa programowa z dnia 18 czerwca 2014 r. 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1) korzysta z informacji: a) uważnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne po pierwszym etapie kształcenia edukacji wczesnoszkolnej-

Wymagania edukacyjne po pierwszym etapie kształcenia edukacji wczesnoszkolnej- Wymagania edukacyjne po pierwszym etapie kształcenia edukacji wczesnoszkolnej- Cele kształcenia wymagania ogólne Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe. na koniec klasy III szkoły podstawowej. a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Treści nauczania wymagania szczegółowe. na koniec klasy III szkoły podstawowej. a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Edukacja polonistyczna 1) Korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Edukacja wczesnoszkolna to proces rozłożony na 3 lata, w czasie którego dziecko ma być stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzone z kształcenia

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKA CYJNY: KLA SY I III EDUKA CJA WCZESNOSZKOLNA. Treści nauczania wymagania szczegółowe

I ETAP EDUKA CYJNY: KLA SY I III EDUKA CJA WCZESNOSZKOLNA. Treści nauczania wymagania szczegółowe I ETAP EDUKA CYJNY: KLA SY I III EDUKA CJA WCZESNOSZKOLNA. Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Mówienie Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Edukacja polonistyczna - swobodnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, utworów, obrazów, filmów; - formułuje wielozdaniowe

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej I. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Klasa III szkoły podstawowej. Edukacja polonistyczna. Uczeń klasy III: Język obcy nowożytny

Klasa III szkoły podstawowej. Edukacja polonistyczna. Uczeń klasy III: Język obcy nowożytny Klasa III szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna Uczeń klasy III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

I. Treści nauczania, wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia na koniec klasy III szkoły podstawowej

I. Treści nauczania, wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia na koniec klasy III szkoły podstawowej I. Treści nauczania, wymagania szczegółowe i przewidywane osiągnięcia na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla ucznia klasy 3

Wymagania programowe dla ucznia klasy 3 Wymagania programowe dla ucznia klasy 3 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

1. Edukacja polonistyczna. Uczeń:

1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 3

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 Wymagania edukacyjne dla klasy 3 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1 Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Treści nauczania wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ III 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie sens kodowania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Agnieszka Wojciechowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Agnieszka Wojciechowska EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Agnieszka Wojciechowska Zmiany podstawy programowej klasy I III Przed 2007 2007 2009 2 Liczby i ich zapis Liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby przedmiotów od

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Opis arkusza zadań. Zestaw M1.

Matematyka. Opis arkusza zadań. Zestaw M1. Matematyka. Opis arkusza zadań. Zestaw M1. Numer zadania Obszar badanych umiejętności 1. Rozwiązywanie 2. Umiejętności Podobszar Korzystanie z informacji. Zapis z podstawy programowej Symbolem oznaczono

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Wymagania edukacyjne wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl. III

Wymagania edukacyjne kl. III Wymagania edukacyjne kl. III Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji;

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ucznia kończącego klasę III

Umiejętności ucznia kończącego klasę III Umiejętności ucznia kończącego klasę III Edukacja polonistyczna. Uczeń: 1)potrafi korzystać z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, b) czyta i rozumie teksty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. klasa III

Kryteria oceniania. klasa III er Kryteria oceniania klasa III Analiza i interpretacja tekstów kultury Korzystanie z informacji Edukacja polonistyczna Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych, tylko częściowo korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo