PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY DRUGIEJ W edukacji wczesnoszkolnej, każde dziecko oceniane jest w sposób zindywidualizowany na miarę swoich możliwości. EDUKACJA POLONISTYCZNA A zawsze słucha z uwagą i doskonale rozumie innych. płynnie czyta i doskonale rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. bezbłędnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje i sprawnie korzysta ze słowników i encyklopedii. płynnie czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, swobodnie wypowiada się na ich temat. bezbłędnie recytuje wiersze, ze szczególnym uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. swobodnie tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat w formie ustnej i pisemnej. bezbłędnie redaguje i zapisuje opis przedmiotu. doskonale rozpoznaje i nazywa poznane części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik). bezbłędnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. sprawnie i bezbłędnie przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu. pisze bardzo czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii). zawsze dostrzega różnicę pomiędzy litera a głoską, sprawnie dzieli wyrazy na sylaby, sprawnie oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. zawsze samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. B słucha z uwagą i rozumie innych. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii. czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat. recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat w formie ustnej i pisemnej. redaguje i zapisuje opis przedmiotu. rozpoznaje i nazywa poznane części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik). 1

2 poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii). dostrzega różnicę pomiędzy litera a głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. C nie zawsze słucha z uwagą i rozumie innych. nie zawsze czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. czasami wyszukuje w tekście potrzebne informacje i z trudnością korzysta ze słowników i encyklopedii. czasami czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, z trudnością wypowiada się na ich temat. nie zawsze recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. niesamodzielnie tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat w formie ustnej i pisemnej. nie zawsze redaguje i zapisuje opis przedmiotu. rozpoznaje i nazywa nie wszystkie poznane części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik). z błędami zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. z błędami przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu. nie zawsze pisze czytelnie i estetycznie ( nie zawsze przestrzega zasad kaligrafii). czasami dostrzega różnicę pomiędzy litera a głoską, nie zawsze dzieli wyrazy na sylaby, z trudnością oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. oczekuje stałej pomocy w realizacji pisemnych zadań domowych. D nie słucha z uwagą i nie rozumie innych. nie czyta i nie rozumie tekstów przeznaczonych dla dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym. nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji i nie korzysta ze słowników i encyklopedii. nie czyta wybranych przez siebie i wskazanych przez nauczyciela książek, nie wypowiada się na ich temat. nie recytuje wierszy, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. nie tworzy kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat w formie ustnej i pisemnej. nie redaguje i zapisuje opisu przedmiotu. nie rozpoznaje i nie nazywa poznanych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik). 2

3 zawsze błędnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. nie przepisuje tekstów, nie pisze z pamięci i ze słuchu. nie pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii). nie dostrzega różnic pomiędzy litera a głoską, nie dzieli wyrazów na sylaby, nie oddziela wyrazów w zdaniu, zdania w tekście. nie realizuje pisemnych zadań domowych. JĘZYK OBCY A zawsze rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. zawsze czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania. doskonale rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i biegle potrafi się nimi posługiwać. zawsze rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video). biegle recytuje wiersze, rymowanki i z łatwością śpiewa piosenki. sprawnie potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. B rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. przepisuje wyrazy i zdania. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video). recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. C nie zawsze rozumie proste polecenia i nie zawsze właściwie na nie reaguje. zazwyczaj czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. bywa, że błędnie przepisuje wyrazy i zdania. nie rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i czasami potrafi się nimi posługiwać. czasami rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video). z trudem recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki 3

4 nie zawsze potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. D nie rozumie prostych poleceń i nie właściwie na nie reaguje. nie czyta ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań. nie przepisuje wyrazów i zdań. nie rozpoznaje zwrotów stosowanych na co dzień i nie potrafi się nimi posługiwać. nie rozumie sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video). nie recytuje wierszy, rymowanek i nie śpiewa piosenek. nie potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. EDUKACJA MUZYCZNA Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. A świadomie i aktywnie słucha muzyki oraz określa jej cechy. bezbłędnie, z ekspresją śpiewa piosenki ze słuchu. doskonale gra na instrumentach perkusyjnych różnorodne rytmy, bezbłędnie potrafi wyrażać nastrój i charakter muzyki rytmicznie tańczy kroki i figury wybranych tańców ludowych. tworzy złożone ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. B aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy. śpiewa piosenki ze słuchu (nie mniej niż dziesięć utworów w roku szkolnym). gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy. tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych. e) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. C niekiedy słucha muzyki i określa jej cechy. śpiewa piosenki ze słuchu ( mniej niż dziesięć utworów w roku szkolnym). czasami gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy. tańczy niektóre kroki i figury wybranych tańców ludowych. 4

5 nie zawsze tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. D biernie słucha muzyki i nie potrafi określić jej cech. nie śpiewa piosenki ze słuchu. nie gra na instrumentach perkusyjnych prostych rytmów. nie tańczy podstawowych kroków i figur wybranych tańców ludowych. nie potrafi tworzyć prostych ilustracji dźwiękowych do tekstów i obrazów oraz improwizacji ruchowych do muzyki. EDUKACJA PLASTYCZNA Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. A bezbłędnie rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, Internet oraz zawsze pogłębia wiedzę i zainteresowania w tych dziedzinach. zawsze rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury i świadomie je określa. c) z wyczuciem i zaangażowaniem podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. B rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, Internet. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. C rozróżnia niektóre dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet. 5

6 rozpoznaje niektóre dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. c) nie zawsze podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. D nie rozróżnia takich dziedzin działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, Internet. nie rozpoznaje wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. c) nie podejmuje działalności twórczej, i nie posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; nie stosuje żadnych materiałów, narzędzi i technik plastycznych. EDUKACJA SPOŁECZNA I ETYKA A zawsze z wyczuciem odróżnia dobro od zła, jest sprawiedliwy i prawdomówny na co dzień. doskonale wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie, doskonale potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów. doskonale wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników-zawsze stosuje formy grzecznościowe. zawsze okazuje szacunek osobom starszym. doskonale wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać. doskonale wie, że jest częścią przyrody, zawsze chroni ją i szanuje, nigdy nie niszczy swojego otoczenia. świadomie identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. doskonale rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i zawsze wie, że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania. zawsze respektuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), często uczestniczy w klasowych i szkolnych wydarzeniach. bezbłędnie rozróżnia symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i odnosi się do nich z szacunkiem. 6

7 doskonale zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz europejski numer alarmowy 112. B odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym. wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników-stosuje formy grzecznościowe. okazuje szacunek osobom starszym. wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie, potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów. wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać. wie, że jest częścią przyrody, zawsze chroni ją i szanuje, nigdy nie niszczy swojego otoczenia. identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania. respektuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), uczestniczy w klasowych i szkolnych wydarzeniach. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz europejski numer alarmowy 112. C nie zawsze odróżnia dobro od zła, ale stara się być sprawiedliwym i prawdomównym. nie zawsze wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników-zapomina o formach grzecznościowych. nie w pełni identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. nie w pełni rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i nie zawsze wie, że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania. respektuje niektóre prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), rzadko uczestniczy w klasowych i szkolnych wydarzeniach. myli symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). zna niektóre numery telefonów: pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej, lub policji oraz europejski numer alarmowy 112. D nie odróżnia dobra od zła, nie stara się być sprawiedliwym i prawdomównym. nie wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników- nie stosuje form grzecznościowych. 7

8 nie okazuje szacunku osobom starszym. nie wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie, nie potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, komiksów. nie wie, że nie można zabierać cudzej własności i nie stara się tego przestrzegać. nie wie, że jest częścią przyrody, nie chroni jej i nie szanuje, zawsze niszczy swojego otoczenie. nie identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. nie rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i zapomina, że trzeba do niej dostosować swoje oczekiwania. nie respektuje praw ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą), nie uczestniczy w klasowych i szkolnych wydarzeniach. nie zna symboli narodowych (barw, godła, hymnu narodowego). nie zna numerów telefonów alarmowych. EDUKACJA PRZYRODNICZA A bardzo chętnie obserwuje przyrodę i doskonale potrafi wiązać przyczyny powstawania wybranych zjawisk ze skutkami. świadomie wyjaśnia zależność zjawisk od pór roku. doskonale zna cykl rozwojowy niektórych roślin. bezbłędnie wymienia części, z jakich składa się kwiat. doskonale rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w sadach i w ogrodach oraz najbliższym otoczeniu. doskonale rozumie znaczenie powietrza i wody do życia. bezbłędnie nazywa części ciała i organa wewnętrzne zwierząt i ludzi. świetnie zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości) i zawsze wie, jak zachować się w trudnych sytuacjach. doskonale wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, i jak można temu przeciwdziałać. 8

9 B potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny powstawania wybranych zjawisk ze skutkami. wyjaśnia zależność zjawisk od pór roku. zna cykl rozwojowy niektórych roślin. wymienia części, z jakich składa się kwiat. rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w sadach i w ogrodach. rozumie znaczenie powietrza i wody do życia. nazywa części ciała i organa wewnętrzne zwierząt i ludzi. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości) i wie, jak zachować się w trudnych sytuacjach. wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, i jak można temu przeciwdziałać. C nie zawsze potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny powstawania wybranych zjawisk ze skutkami. nie zawsze wyjaśnia zależność zjawisk pór roku. zna niekompletny cykl rozwojowy niektórych roślin. wymienia niektóre części, z jakich składa się kwiat. nie zawsze rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w sadach i w ogrodach. nie zawsze rozumie znaczenie powietrza i wody do życia. nazywa niektóre części ciała i organa wewnętrzne zwierząt i ludzi. zna niektóre z podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się i nie zawsze rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości) i zapomina, jak zachować się w trudnych sytuacjach. niezupełnie wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, i jak można temu przeciwdziałać. D nie potrafi obserwować przyrody i wiązać przyczyn powstawania wybranych zjawisk ze skutkami. nie wyjaśnia zależności zjawisk od pór roku. nie zna cyklu rozwojowego niektórych roślin. nie wymienia części, z jakich składa się kwiat. nie rozpoznaje wybranych zwierząt żyjących w sadach i w ogrodach. nie rozumie znaczenia powietrza i wody do życia. nie nazywa części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi. nie zna podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się i nie rozumie konieczności kontrolowania stanu zdrowia. 9

10 nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości) i nie wie, jak zachować się w trudnych sytuacjach. nie wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, i jak można temu przeciwdziałać. EDUKACJA MATEMATYCZNA A bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 60. swobodnie i bezbłędnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 60 (słownie i z użyciem znaków <,>, =). doskonale dodaje i odejmuje liczby w zakresie 60 i zawsze sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. bez namysłu podaje z pamięci iloczyny w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia, zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. bezbłędnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe). sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 60 zł. sprawnie mierzy za pomocą linijki. sprawnie posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości, wysokości (milimetry, centymetry), ważenia (kilogram), odmierzania płynów (litr). bezbłędnie wykonuje obliczenia dotyczące poznanych miar. bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. sprawnie podaje i zapisuje daty różnymi sposobami, doskonale zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, bezbłędnie porządkuje chronologicznie daty, biegle wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. sprawnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty, bezbłędnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. B zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 60. porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 60 (słownie i z użyciem znaków <,>, =). dodaje i odejmuje liczby w zakresie 60 i sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. 10

11 podaje z pamięci iloczyny w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe). wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 60 zł. mierzy za pomocą linijki. posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości, wysokości (milimetry, centymetry), ważenia (kilogram), odmierzania płynów (litr). wykonuje łatwe obliczenia dotyczące poznanych miar. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. podaje i zapisuje daty różnymi sposobami, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty, oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. C nie zawsze zapisuje cyframi i czasami błędnie odczytuje liczby w zakresie 60. ma problemy z porównywaniem dowolnych dwóch liczb w zakresie 60 (słownie i z użyciem znaków <,>, =). popełnia błędy dodając i odejmując liczby w zakresie 60 i nie zawsze poprawnie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. błędnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia, nie zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. nie zawsze rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. nie zawsze rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe). popełnia błędy wykonując obliczenia pieniężne w zakresie 60 zł. ma problemy z mierzeniem za pomocą linijki. nie zawsze poprawnie posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości, wysokości (milimetry, centymetry), ważenia (kilogram), odmierzania płynów (litr). nie zawsze poprawnie wykonuje łatwe obliczenia dotyczące poznanych miar. popełnia błędy w odczytywaniu i zapisywaniu liczb w systemie rzymskim od I do XII. 11

12 myli podając i zapisując daty różnymi sposobami, myli kolejność dni tygodnia i miesięcy, nie zawsze porządkuje chronologicznie daty, czasami błędnie wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. nie zawsze rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty, popełnia błędy w obliczeniach obwodów trójkątów, kwadratów i prostokątów. D nie zapisuje cyframi i nie odczytuje liczby w zakresie 60. nie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 60 (słownie i z użyciem znaków <,>, =). nie dodaje i nie odejmuje liczby w zakresie 60 i nie sprawdza wyników odejmowania za pomocą dodawania. nie podaje z pamięci iloczynów w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia, nie sprawdza wyników dzielenia za pomocą mnożenia. nie rozwiązuje łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka. nie rozwiązuje zadań tekstowych wymagających wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe). nie wykonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 60 zł. nie mierzy za pomocą linijki. nie posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości, wysokości (milimetry, centymetry), ważenia (kilogram), odmierzania płynów (litr). nie wykonuje łatwych obliczeń dotyczących poznanych miar. nie odczytuje i zapisuje liczb w systemie rzymskim od I do XII. nie podaje i zapisuje daty różnymi sposobami, nie zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, nie porządkuje chronologicznie dat, nie wykonuje obliczeń kalendarzowych w sytuacjach życiowych. nie rozpoznaje i nie nazywa koła, kwadratu, prostokąta, nie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE A doskonale posługuje się myszą i klawiaturą. bezbłędnie wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. perfekcyjnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. 12

13 świadomie i celowo przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły). zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. B posługuje się myszą i klawiaturą. wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły). stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. a)posługuje się myszą i klawiaturą. C niezbyt sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą. wpisuje za pomocą klawiatury niektóre litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. niezbyt sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. nie zawsze przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły). nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. D nie posługuje się myszą i klawiaturą. nie wpisuje za pomocą klawiatury liter, cyfr i innych znaków, wyrazów i zdań. nie wykonuje rysunków za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. nie przegląda wybranych przez nauczyciela stron internetowych (np. stronę swojej szkoły). nie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. ZAJĘCIA TECHNICZNE Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. A świetnie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. 13

14 innowacyjnie przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac. świadomie planuje kolejne czynności oraz dobiera odpowiednie narzędzia. posiada doskonałe umiejętności: - odmierzania potrzebnej ilości materiału - cięcia papieru, tektury itp. - montażu modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych. zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. zawsze właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. znakomicie wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze). doskonale wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. B orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac. planuje kolejne czynności oraz dobiera odpowiednie narzędzia. posiada umiejętności: - odmierzania potrzebnej ilości materiału - cięcia papieru, tektury itp. - montażu modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. dba o bezpieczeństwo własne i innych. utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze). wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. C orientuje się w niektórych sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. nie zawsze przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac. nie zawsze planuje kolejne czynności oraz dobiera odpowiednie narzędzia. posiada niektóre umiejętności: - odmierzania potrzebnej ilości materiału - cięcia papieru, tektury itp. - montażu modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych. niekiedy utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 14

15 nie zawsze właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze). nie zawsze wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. D nie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. nie przedstawia pomysłów rozwiązań technicznych wykonywanych prac. nie planuje kolejnych czynności oraz nie dobiera odpowiednich narzędzi. nie posiada umiejętności: - odmierzania potrzebnej ilości materiału - cięcia papieru, tektury itp. - montażu modeli papierowych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. nie dba o bezpieczeństwo własne i innych. nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. nie właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. nie wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze). nie wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. EDUKACJA FIZYCZNA I ZDROWOTNA Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. A znakomicie skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. doskonale wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie. celnie i sprawnie rzuca, chwyta, kozłuje i odbija piłkę. bezkolizyjnie jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. zawsze chętnie bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, uważnie respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego. zawsze wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. doskonale wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna. 15

16 zawsze dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami zgodnie z ich przeznaczeniem. B skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie. rzuca, chwyta, kozłuje i odbija piłkę. jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego. wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami zgodnie z ich przeznaczeniem. C niezbyt sprawnie skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. niezbyt sprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie. niezbyt celnie rzuca, chwyta, kozłuje i odbija piłkę. jeździ np. na rowerze, wrotkach; ale nie zawsze przestrzega zasad poruszania się po drogach. niekiedy bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, nie zawsze respektuje reguły i ma trudności z podporządkowaniem się decyzjom sędziego. nie zawsze wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i niezbyt dobrze radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. nie w pełni wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna. nie zawsze dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami zgodnie z ich przeznaczeniem. 16

17 D nie potrafi skakać przez skakankę, nie wykonuje przeskoków jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. nie wykonuje ćwiczeń równoważnych bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie. nie rzuca, nie chwyta, nie kozłuje i nie odbija piłki. nie potrafi jeździć np. na rowerze, wrotkach; nie przestrzega zasad poruszania się po drogach. nie bierze udziału w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, nie respektuje reguł i nie podporządkowuje się decyzjom sędziego. nie wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i nie radzi sobie z porażkami. nie wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna. nie dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i nie posługuje się przyborami zgodnie z ich przeznaczeniem. Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości. 17

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Klasa II Edukacja polonistyczna Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II Edukacja polonistyczna - słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, - wyszukuje w tekście potrzebne

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata Wymagania edukacyjne dla klasy III SP z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna na rok 2016/17 Anna Łata Edukacja polonistyczna Uczeń: Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE - Klasa 2 EDUKACJA POLONISTYCZNA -słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacji - posiada bogate słownictwo, formułuje

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej.

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Edukacje polonistyczna Język obcy Uczeń Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 1 UCZEŃ: WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 E. POLONISTYCZNA -słucha tekst mówiony, czytany, nagrany; -wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci; wyszukuje w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne ucznia klasy II rok szkolny 2015/16 Edukacja polonistyczna Okres I zwiększył tempo pisania, zna i stosuje poznane zasady ortograficzne zna alfabet, umie uporządkować wyrazy alfabetycznie,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Wymagania edukacyjne po kl. 1

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. Wymagania edukacyjne po kl. 1 plastyczna muzyczna Język angielski matematyczna polonistyczna EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Wymagania edukacyjne po kl. 1 Uczeń: - Aktywnie uczestniczy w rozmowach na tematy dotyczące zainteresowań, doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne po klasie drugiej Edukacja społeczna

Wymagania edukacyjne po klasie drugiej Edukacja społeczna Wymagania edukacyjne po klasie drugiej Edukacja społeczna Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym. Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Podstawa programowa Klasa I Klasa II Klasa III 1. Uczeń wie jak ludzie wykorzystywali dawniej siły przyrody. proste zabawki zgodnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: Mówienie Uczeń posiada duży zasób słownictwa, wypowiada się spontanicznie, dzieli się swoimi przeżyciami na każdy temat, swobodnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2 Edukacja polonistyczna Bardzo dobrzy Słuchanie uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji

Bardziej szczegółowo

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela.

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. Kryteria oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym klasa III ocena edukacje polonistyczna doskonale samorzutnie, w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY II 1. Edukacja polonistyczna. a) korzysta z informacji: - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY II

KRYTERIA OCEN DLA KLASY II KRYTERIA OCEN DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

Wymagaia edykacyjne Edukacja wczesnoszkolna klasa II /zgodne z podstawą programową/

Wymagaia edykacyjne Edukacja wczesnoszkolna klasa II /zgodne z podstawą programową/ Wymagaia edykacyjne wczesnoszkolna klasa II /zgodne z podstawą programową/ EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (2) - rozpoznaje wszystkie litery i dwuznaki, - czyta głoskując i sylabizując,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne dla uczniów kończących klasę trzecią Rok szkolny 2014/2015 1. Edukacja polonistyczna 1) korzysta z informacji: a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Lusówko, 12.09.2016r. Wymagania edukacyjne dla III klasy w roku szkolnym 2016/2017 Treści nauczania. Uczeń kończący III klasę: 1. Edukacja polonistyczna: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE PIERWSZEJ UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO:

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE PIERWSZEJ UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE PIERWSZEJ UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: 1. Edukacja polonistyczna Rozpoznawać wszystkie litery alfabetu Czytać wyrazy, krótkie teksty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA I ETAPU- EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WYDAWNICTWA NOWA ERA GŁÓWNYM KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA BĘDZIE: INDYWIDUALNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY TRZECIEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY TRZECIEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA KLASY TRZECIEJ W edukacji wczesnoszkolnej, każde dziecko oceniane jest w sposób zindywidualizowany na miarę swoich możliwości. EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Mówienie Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Edukacja polonistyczna - swobodnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, utworów, obrazów, filmów; - formułuje wielozdaniowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane

popełnia liczne błędy, przepisując i pisząc ze słuchu teksty zawierające opracowane KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SP NR 14 W TARNOWIE rok szk. 2017/2018 EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JĘZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 9 W LEGNICY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I-III Kryteria oceniania Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się w oparciu o wypracowane

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ TREŚĆ EDUKACJI W zakresie korzystania z informacji

EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ TREŚĆ EDUKACJI W zakresie korzystania z informacji Załącznik nr 5 Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów klas III EDUKACJA POLONISTYCZNA POZIOM OSIĄGNIĘĆ W zakresie korzystania z informacji W zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury znakomicie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej kl. III zgodne z nową podstawą programową

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej kl. III zgodne z nową podstawą programową Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej kl. III zgodne z nową podstawą programową EDUKACJA Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) Wymagania na ocenę dostateczną (3) Wymagania na ocenę dobrą (4) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceniania uczniów w klasach I III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym

przestrzega zasad higieny, właściwie zachowuje się w sytuacji choroby; rozumie potrzebę pomocy dzieciom niepełnosprawnym WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIERWSZĄ: 1. W zakresie kształtowania sprawności fizycznej: a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną; b) współpracuje z

Bardziej szczegółowo

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.1. Uczeń otrzymuje ocenę wspaniale, gdy: a) uważnie słucha wypowiedzi innych, rozumie słuchany tekst, b) wypowiada się płynnie i na temat, posługując się poprawnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE KL. III EDUKACJA SPOŁECZNA Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania w klasie II

Zasady oceniania w klasie II Zasady oceniania w klasie II W edukacji elementarnej obowiązuje ocenianie opisowe, któremu podlegają: a) wypowiedzi ustne opowiadania, opisy, sprawozdania, wyrażanie myśli w formie zdań, omawianie historyjek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

KLASA I KLASA II KLASA III I

KLASA I KLASA II KLASA III I Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Wymagania dla klas I III Umiejętności, sprawności i wiadomości jakie uczeń zdobędzie po zakończeniu klasy I,II,III KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II ROK SZKOLNY 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE I SŁUCHANIE 6 Uczeń śmiało wypowiada się na dowolny temat. Z łatwością zamyka myśl w zdaniu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III Czytanie Uczeń : UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III EDUKACJA POLONISTYCZNA ocena celująca wymagania wykraczające poza program ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej

Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej Wymagania po ukończeniu klasy II szkoły podstawowej Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę II: 1) korzysta z informacji: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, czyta i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ. Poziom dobry Dobrze (D)

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ. Poziom dobry Dobrze (D) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie III Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. 5 p. posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II. Opracowanie: Renata Kwak Martyna Rabik Marta Siekierka EDUKACJA POLONISTYCZNA

Kryteria oceniania w klasie II. Opracowanie: Renata Kwak Martyna Rabik Marta Siekierka EDUKACJA POLONISTYCZNA Kryteria oceniania w klasie II Opracowanie: Renata Kwak Martyna Rabik Marta Siekierka EDUKACJA POLONISTYCZNA spójnie i komunikatywnie formułuje wypowiedzi, poprawne pod względem logicznym i gramatycznym;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2a zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2a zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 1 KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2a zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Januszewskiej w Ciemnem WYCHOWAWCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II KRYTERIA OCENIANIA KLASA II 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie -czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ bardzo czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności z przeczytaniem wielosylabowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) - wykonuje dodatkowe złożone prace z własnej inicjatywy. - wypowiada się chętnie, samorzutnie, spontanicznie dzieli się swoimi przeżyciami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2 KRYTERIA OCEN ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej W CIEMNEM/ ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui w edukacji wczesnoszkolnej opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II

Kryteria oceniania w klasie II Kryteria oceniania w klasie II Poziom najwyższy - Znakomicie - A Edukacja polonistyczna: 1. Z zainteresowaniem słucha wypowiedzi innych osób, bez problemu skupia uwagę na słuchanym tekście. 2. Zawsze szanuje

Bardziej szczegółowo