SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ"

Transkrypt

1 L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu Michał Stelmański 29 kwietnia 2015 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/warszawy, Wiązowna, Tel/Fax , Kapitał Zakładowy , 00 zł Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , REGON Nr konta: ,

2 ROZDZIAŁ I - Informacje wstępne 1. Zamawiający,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna tel/ fax : Numer REGON Numer NIP Adres strony internetowej: 2. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 3. Wyjaśnienia dotyczące postępowania 1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym pytania i odpowiedzi na pytania, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną dla swej ważności wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę poprzez podpisanie pierwszej strony otrzymanego dokumentu i odesłanie jej na nr faksu Zamawiającego. Korespondencja powinna być opatrzona nr sprawy 3/2015/ZP. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. ROZDZIAŁ II - Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego w Józefowie ul.3 Maja 127 produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych, testów diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych, rękawic diagnostycznych, których szczegółowe wykazy zawierają załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ Formularze asortymentowo-cenowe. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część nr 1 Produkty lecznicze Część nr 2 Materiały opatrunkowe Strona 2 z 27

3 Część nr 3 Wyroby medyczne Część nr 4 Testy diagnostyczne Część nr 5 Środki biobójcze Część nr 6 Rękawice diagnostyczne (nitrylowe) Uwaga (dotyczy pakietu 1) W przypadku, gdy dany produkt leczniczy występuje na rynku w kilku różnych dawkach i pod kilkoma nazwami handlowymi Zamawiający żąda zaoferowania w tych pozycjach produktu tego samego producenta (o tej samej nazwie handlowej zgodnie z załącznikiem nr 2a). Wykonawca zobowiązany jest dostarczania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w: Józefowie, ul. 3 Maja 127. Dostawy będą odbywać się cyklicznie w terminach i ilościach zgodnych z potrzebami Zamawiającego. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanego przez Zamawiającego zamówienia za pomocą faksu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (następnie potwierdzonego na piśmie) w dniach od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia dostawy o maksymalnie 30 % ilości zawartej w umowie w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowych zmian poszczególnych asortymentów pomiędzy pozycjami do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. Maksymalny czas realizacji zamówienia: 1.do 48 godzin przy zamówieniach standardowych, przy czym jeżeli termin dostawy wypadnie w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym, po wyznaczonym terminie, 2.do 24 godzin zamówienie,,cito - w szczególnych przypadkach podyktowanych nagłą potrzebą Zamawiającego niezależnie od godzin pracy Działu farmacji szpitalnej, w takim przypadku Zamawiający zapewni odbiór dostawy. Przedmiot umowy winien posiadać dokument dopuszczający do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktow Biobójczych) zgodnie z art.3 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2010r. Nr 107,poz.679 z późn.zm.). Wobec faktu, że Zamawiający nie ma możliwości precyzyjnego wskazania stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ. Każda dostarczona partia przedmiotu zamówienia winna zawierać: Strona 3 z 27

4 a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. Termin przydatności do użycia leków będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Kody CPV: produkty farmaceutyczne materiały medyczne opatrunki strzykawki igły medyczne testy diagnostyczne środki biobójcze 2. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ III - Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad i wymagań: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych lub zawierających propozycje wariantowe. 3. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ oraz jej załącznikami. 6. Oferta musi być napisana pismem nieścieralnym ręcznym, maszynowym lub komputerowo. 7. Wskazane jest, aby błędne zapisy były poprawione poprzez skreślenie błędnej kwoty lub tekstu, ponowne wpisanie kwoty lub tekstu właściwego oraz złożenie podpisu przez upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Wykonawcy. 8. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, parafowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 9. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi być ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie muszą udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. W przypadku Strona 4 z 27

5 złożenia kserokopii dokumentu, - pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11. Wskazane jest aby, podpisy na ofercie były złożone czytelnie lub były potwierdzone imienną pieczątką. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna Sekretariat (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II piętro pok. 54) z dopiskiem "oferta w postępowaniu na Zaopatrzenie Działu Farmacji Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, sprawa nr 3/2015/ZP. Wskazane jest aby koperta zawierała nazwę i adres Wykonawcy. Koperta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać ofertę. Powiadomienie o dokonaniu zmian w ofercie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zmiany lub wycofaniu oferty należy złożyć w formie przewidzianej dla składania ofert z dodatkowym zapisem na kopercie "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 13. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariat (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II piętro pok. 54) lub przesłać za pośrednictwem poczty. 1) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert jest skuteczne, przy czym: zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA ; powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 14. Oświadczenia, zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane. Muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ DOKUMENT STANOWIĄCY TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami) oraz powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca zastrzegający na etapie składania oferty informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać że: Informacje te mają charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, Informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej Podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych, itp.) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Strona 5 z 27

6 ROZDZIAŁ IV - Warunki i dokumenty 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych dotyczy części 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy: wykazali wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:. Trzech dostaw produktów farmaceutycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) (każda), (dotyczy części 1). Jednej dostawy materiałów opatrunkowych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 2). Dwóch dostaw wyrobów medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 3). Dwóch dostaw środków biobójczych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 4). Jednej dostawy testów diagnostycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 5). Dwóch dostaw rękawic medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 6). W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z opisem przedmiotu zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę min ,00 zł. PLN (słownie: sto tysięcy złotych) dot. części 1 W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie Strona 6 z 27

7 5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie wg formuły spełnia nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia: a) podpisanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów. d) złożenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Strona 7 z 27

8 lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów. 3) W celu wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający żąda złożenia: aktualnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia z dnia 6 września 2012 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45 poz. 271 ze zm.) dotyczy części 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. 4) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia: wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: Trzech dostaw produktów farmaceutycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) (każda), (dotyczy części 1). Jednej dostawy materiałów opatrunkowych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 2). Dwóch dostaw wyrobów medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 3). Dwóch dostaw środków biobójczych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 4). Jednej dostawy testów diagnostycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 5). Dwóch dostaw rękawic medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 6). Dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. Wzór wykazu, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. Strona 8 z 27

9 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku Sytuacji ekonomicznej i finansowej Należy załączyć kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z potwierdzeniem opłaty) potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z opisem przedmiotu zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę min ,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) dot. części 1 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 b ustawy Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w formie oryginałów (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ.) Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje: - jaki rodzaj zasobu jest udostępniany, - w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne), - w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, - jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa, zlecenie, umowa o współprace, kontrakt, inne). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w 3 ust. 1: a) pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokumenty, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa Strona 9 z 27

10 4 ust. 1 pkt 1 lit a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie musza wykonawcy złożyć w ofercie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. Wykonawca musi złożyć w ofercie : - aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu na oferowane produkty wszystkich wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu i zobowiązanie do przedstawienia ich na każde żądanie Zamawiającego, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 6 września 2001r.Prawo farmaceutyczne (Dz.U z dnia r.z późn.zm.),ustawy o wyrobach medycznych z dnia r (Dz.U.z 2010r.Nr.107,poz.679 z późn.zm. dot. części Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Wykonawcy złożyć w ofercie. 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany formularz ilościowo - cenowy załącznik nr 2a lub/i 2b lub/i 2c lu/i 2d lub/i 2e lub/i 2f do SIWZ (obowiązkowo należy dołączyć do oferty formularze 2a lub/i 2b lub/i 2c lub/i 2d lub/i 2e lub/i 2f, na płycie CD) 3) Załącznik nr 6 do SIWZ (informację o zakresie usług powierzonych podwykonawcom) musi być przedłożony tylko w przypadku jeśli Wykonawca zamierza powierzyć cześć lub całość zamówienia podwykonawcom. 8. Forma dokumentów 1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby i które będą brały udział w części realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialne potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Strona 10 z 27

11 4) Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ V - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na wezwanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem Sekcja Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 4 maja 2015 r. 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 4) Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Gerard Karolak, tel w godz:8:00-14:30 (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy). Aleksandra Bojarska, tel w dni robocze, w godz. od 9 00 do (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy). ROZDZIAŁ VI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z Zagórzu k/w-wy, Wiązowna - Sekretariat (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II piętro pok. 54), w terminie do dnia 7 maja 2015 r. do godz. 10:00 2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w ust. 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Strona 11 z 27

12 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z Zagórzu k/w-wy, Wiązowna Sekcja Zamówień Publicznych 5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ VII - Odrzucenie oferty 1. Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZIAŁ VIII - Opis sposobu obliczania ceny oraz waluta 1. Wykonawca określi cenę na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie FORMULARZA OFERTY Kolumnę wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 3. Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji dla każdego z zadań. 4. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia. 5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy z uwzględnieniem rozliczeń pro rata temporis w systemie 1/365 dni. 6. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta, która zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP. 8. Brak wypełnienia lub określenia wartości netto, stawki podatku VAT, wartości brutto w formularzu ofertowym i ilościowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem przepisów rozdział IX ppkt B SIWZ. 9. Wykonawca do wartości netto oferty doda stosowny podatek VAT co stanowić będzie wartość brutto. Do przeliczenia ceny w kryterium cena brane będą pod uwagę wartości brutto. 10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie. 11. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. Strona 12 z 27

13 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). ROZDZIAŁ IX - Sposób oceny i wyboru oferty 1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Spółki, przedstawiając propozycję oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryterium ustalone w SIWZ. 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z ustalonym kryterium wyboru. 3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy. 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. ROZDZIAŁ X - Kryteria wyboru ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: a) Cena brutto z VAT - 90%, wg wzoru : cena oferowana minimalna brutto cena = cena badanej oferty brutto x 90 pkt b) Termin płatności 10% Minimalny termin płatności 14 dni. Wykonawca może wydłużyć termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia o 16 dni (do 30 dni). Strona 13 z 27

14 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: ilość dni zaoferowanego wydłużenia terminu płatności przez danego oferenta (max 16 dni) wydłużenie terminu płatności = x 100 pkt x 10% 16 (maksymalna ilość dni przewidziana przez Zamawiającego na wydłużenie terminu płatności) ŁĄCZNA LICZBA OTRZYMANYCH PUNKTÓW BĘDZIE SUMĄ PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA. Dokonując ostatecznej oceny Zamawiający zsumuje ocenę cząstkową w odniesieniu do kryterium ceny i terminu płatnosci wg następującego wzoru: Ocena ostateczna = suma punktów cena + suma punktów termin płatnosci. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę punktów. A) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. B) W związku z powyższym Wykonawca wewnątrzwspólnotowy (spoza Polski), którego sprzedaż jest eksportem towarów i usług i w kraju jego siedziby podlega zwolnieniu z podatku VAT w złożonej ofercie powinien pominąć stawkę podatku VAT. C) Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT kraju Wykonawcy, Zamawiający pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony w pkt A. ROZDZIAŁ XII - Zawarcie umowy 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zawiera najniższą cenę). 2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać umów zawartych z podwykonawcami (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców) ROZDZIAŁ XIII - Środki ochrony prawnej Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia Strona 14 z 27

15 przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art ). ROZDZIAŁ XIV - Informacje końcowe W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz obowiązujących do niej aktów Wykonawczych. Załączniki 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP- załącznik nr 3 4. Wykaz dostaw załącznik nr 4 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 6. Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 6 7. Zobowiązanie podmiotów dot. zasobów załącznik nr 7 8. Projekt umowy załącznik nr 8 Sporządziła: Aleksandra Bojarska Tel Strona 15 z 27

16 Zał. nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy.. Adres Wykonawcy.. TEL./FAX, .. F o r m u l a r z o f e r t o w y Nawiązując do ogłoszenia na Zaopatrzenie Działu Farmacji dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna nr spr. 3/2015/ZP składamy ofertę: W części: (należy wpisać część na która wykonawca składa ofertę) wartość netto wartość VAT wartość brutto....pln netto +...VAT = PLN brutto słownie netto:...zł. Podatek VAT...% słownie brutto......zł PROPONOWANY TERMIN PŁATNOSCI dni. Oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ, w tym z projektem umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 2. Uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty. 3. Oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK)., dn r. Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 16 z 27

17 Zał. nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oświadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Podpis i pieczątka Wykonawcy, dn r. Strona 17 z 27

18 Zał. nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Opis usługi Wartość dostawy brutto w PLN Zamawiający Data rozpoczęcia (zgodnie z zawartą umową) Data zakończenia (zgodnie z zawartą umową), dn r. Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 18 z 27

19 Zał. nr 5 do SIWZ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.) CO PODMIOT SKŁADAJĄCY OFERTĘ Pieczątka i podpis Wykonawcy INFORMACJA WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 19 z 27

20 INFORMACJA O ZAKRESIE DOSTAW POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM Zał nr 6 do SIWZ Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom L.p. Powierzona część zamówienia Niniejszy załącznik należy złożyć w ofercie w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub całość zamówienia podwykonawcom. Podpis i pieczątka Wykonawcy, dn r. Strona 20 z 27

21 Zał. nr 8 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadającą numer NIP oraz REGON zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Michała Stelmańskiego Prezesa Zarządu a,. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą Umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w ilości i cenie zgodnie z ofertą Wykonawcy, załącznikiem nr stanowiącym integralną część umowy. 2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dot. części Wykonawca zobowiązany jest dostarczania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w: Józefowie, ul. 3 Maja Wobec faktu, że Zamawiający nie ma możliwości precyzyjnego wskazania stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. 5. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. 6. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ 2 Warunki dostawy 1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówienia składanego każdorazowo przez Zamawiającego za pomocą faksu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (potwierdzonego następnie na piśmie), w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8.00 a Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż: Strona 21 z 27

22 a) 48 (czterdzieści osiem ) godzin, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1, przy czym, jeżeli termin dostawy przypadnie na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, b) 24 godziny dla dostaw pilnych w szczególnych przypadkach podyktowanych nagłą potrzebą Zamawiającego, niezależnie od godzin dostaw wymienionych w ust. 1. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru dostawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy do miejsca wskazanego w 1 ust. 3 niniejszej umowy, na swój koszt i ryzyko. W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonych godzinach, przedmiot umowy nie zostanie odebrany, a wszelkie koszty związane z transportem poniesie Wykonawca. 4. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń. 3 Wartość zamówienia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: netto:.zł. podatek VAT. zł. brutto, zł. która stanowi iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej.. i wielkości zapotrzebowania w ilości.sztuk w czasie trwania umowy, zgodnie z załącznikiem nr.stanowiącym integralną część umowy. 2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty łącznie z realizacją i dostawą przedmiotu zamówienia do wyznaczonego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy. 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 7, 8 i Cena zakupu przedmiotu umowy nabywanego przez Zamawiającego w celu realizacji świadczeń gwarantowanych w każdym momencie trwania umowy musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 12 mają 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 5. Cena zakupu leku nabywanego przez Zamawiającego do stosowania w terapeutycznych programach zdrowotnych w każdym momencie trwania umowy musi być zgodna z wyceną punktową jednostki leku określoną zarządzeniem Prezesa NFZ i podlega zmianie stosownie do tego przepisu. 6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie obowiązywania niniejszej umowy ceny brutto nie będące cenami urzędowymi w myśl ustawy o refundacji z dnia 12 mają 2011 r. oraz z wyłączeniem cen leków, o których mowa w ust. 5, ulegną zmianie stosownie do tych przepisów. 7. W przypadku zmiany cen urzędowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na wyższe niż wynikające z niniejszej umowy lub wprowadzenia cen urzędowych wyższych niż wynikające z niniejszej umowy, ceny dostarczanych na podstawie niniejszej umowy produktów mogą zostać podwyższone najwyżej do wysokości nowych hurtowych cen urzędowych. 8. W przypadku zmiany cen urzędowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. na niższe niż wynikające z Strona 22 z 27

23 niniejszej umowy lub wprowadzenia cen urzędowych niższych niż wynikające z niniejszej umowy, ceny leków dostarczanych na podstawie niniejszej umowy zostaną obniżone do poziomu nowych hurtowych cen urzędowych leków z dniem wprowadzenia tych cen. 9. W przypadku objęcia leku będącego przedmiotem umowy refundacją na podstawie decyzji wydanej w oparciu o ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, cena zakupu leku będzie zgodna z tą ustawą. 10. W przypadku odstąpienia od refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, cena leku będącego przedmiotem umowy nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy. 11. Zmiana cen, o których mowa w ust. 5, 6, 7, 8 i 9 obowiązuje od zmiany umowy w postaci aneksu ze skutkiem od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów. 12. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen zobowiązana jest każdorazowo uprzedzić pisemnie drugą Stronę o zamiarze zmiany cen przedstawiając dokumenty uzasadniające wprowadzenie nowych cen. 13. Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi wskutek albo wykorzystania kwoty określonej w ust.1, albo upływu czasu, na jaki została zawarta. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia dostawy o maksymalnie 30 % ilości zawartej w umowie w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowych zmian poszczególnych asortymentów pomiędzy pozycjami do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. 4 Forma i terminy płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Płatność będzie regulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 3. Kwota brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenie faktury w wersji papierowej do Działu Księgowości i elektronicznej na adres dot. części Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. Opóźnienie przez Zamawiającego terminu zapłaty upoważnia Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych. 5 Czas trwania umowy Niniejsza umowa zawarta została na czas określony tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona 23 z 27

24 6 Gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar Zamawiającemu zgodnej z datą ważności na opakowaniu. 2. Termin ważności sprzedawanego towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 7 Oświadczenia Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu umowy i posiada wymagane prawem ważne dokumenty. 8 Odpowiedzialność stron 1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: a) braków ilościowych nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, b) wad jakościowych nie później niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w wysokości 0,3% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki - przy zwłoce do 14 dni, b) w wysokości 0,5% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki - przy zwłoce powyżej 14 dni, c) w wysokości 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki - przy zwłoce do 72 godzin w przypadku dostaw pilnych, d) w wysokości 2 % niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki przy zwłoce powyżej 72 godzin w przypadku dostaw pilnych. 3. Jako zwłokę w dostawie Zamawiający traktował będzie również wszelkie niezgodności dostawy w stosunku do zamówienia (ilościowe, jakościowe, uszkodzenie towaru, itp.). 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 3 ust. 1 umowy niniejszej umowy. 6. Zapłacenie kar umownych nie pozbawia Stron możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na zasadach określonych w ust. 4 i 5, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za część dostawy, która została odebrana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 9. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 10. W przypadku wycofania, wstrzymania dostaw leków przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu leków wycofanych, bądź wstrzymanych oraz zwrotu kosztu leków wycofanych lub wstrzymanych. W przypadku wycofania lub wstrzymania serii leku Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia wycofanej lub wstrzymanej serii, jednocześnie dostarczając leki z serii dopuszczonej do obrotu w ilościach odpowiadających ilościom leków przyjętych od Zamawiającego Strona 24 z 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo