SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ"

Transkrypt

1 L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu Michał Stelmański 29 kwietnia 2015 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/warszawy, Wiązowna, Tel/Fax , Kapitał Zakładowy , 00 zł Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , REGON Nr konta: ,

2 ROZDZIAŁ I - Informacje wstępne 1. Zamawiający,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna tel/ fax : Numer REGON Numer NIP Adres strony internetowej: 2. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 3. Wyjaśnienia dotyczące postępowania 1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym pytania i odpowiedzi na pytania, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną dla swej ważności wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę poprzez podpisanie pierwszej strony otrzymanego dokumentu i odesłanie jej na nr faksu Zamawiającego. Korespondencja powinna być opatrzona nr sprawy 3/2015/ZP. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. ROZDZIAŁ II - Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego w Józefowie ul.3 Maja 127 produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych, testów diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych, rękawic diagnostycznych, których szczegółowe wykazy zawierają załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ Formularze asortymentowo-cenowe. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: Część nr 1 Produkty lecznicze Część nr 2 Materiały opatrunkowe Strona 2 z 27

3 Część nr 3 Wyroby medyczne Część nr 4 Testy diagnostyczne Część nr 5 Środki biobójcze Część nr 6 Rękawice diagnostyczne (nitrylowe) Uwaga (dotyczy pakietu 1) W przypadku, gdy dany produkt leczniczy występuje na rynku w kilku różnych dawkach i pod kilkoma nazwami handlowymi Zamawiający żąda zaoferowania w tych pozycjach produktu tego samego producenta (o tej samej nazwie handlowej zgodnie z załącznikiem nr 2a). Wykonawca zobowiązany jest dostarczania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w: Józefowie, ul. 3 Maja 127. Dostawy będą odbywać się cyklicznie w terminach i ilościach zgodnych z potrzebami Zamawiającego. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanego przez Zamawiającego zamówienia za pomocą faksu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (następnie potwierdzonego na piśmie) w dniach od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia dostawy o maksymalnie 30 % ilości zawartej w umowie w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowych zmian poszczególnych asortymentów pomiędzy pozycjami do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. Maksymalny czas realizacji zamówienia: 1.do 48 godzin przy zamówieniach standardowych, przy czym jeżeli termin dostawy wypadnie w dniu wolnym od pracy, lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym, po wyznaczonym terminie, 2.do 24 godzin zamówienie,,cito - w szczególnych przypadkach podyktowanych nagłą potrzebą Zamawiającego niezależnie od godzin pracy Działu farmacji szpitalnej, w takim przypadku Zamawiający zapewni odbiór dostawy. Przedmiot umowy winien posiadać dokument dopuszczający do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktow Biobójczych) zgodnie z art.3 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2010r. Nr 107,poz.679 z późn.zm.). Wobec faktu, że Zamawiający nie ma możliwości precyzyjnego wskazania stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ. Każda dostarczona partia przedmiotu zamówienia winna zawierać: Strona 3 z 27

4 a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. Termin przydatności do użycia leków będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Kody CPV: produkty farmaceutyczne materiały medyczne opatrunki strzykawki igły medyczne testy diagnostyczne środki biobójcze 2. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ III - Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad i wymagań: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych lub zawierających propozycje wariantowe. 3. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ oraz jej załącznikami. 6. Oferta musi być napisana pismem nieścieralnym ręcznym, maszynowym lub komputerowo. 7. Wskazane jest, aby błędne zapisy były poprawione poprzez skreślenie błędnej kwoty lub tekstu, ponowne wpisanie kwoty lub tekstu właściwego oraz złożenie podpisu przez upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Wykonawcy. 8. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, parafowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 9. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi być ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszyscy członkowie podmiotu występującego wspólnie muszą udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. W przypadku Strona 4 z 27

5 złożenia kserokopii dokumentu, - pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11. Wskazane jest aby, podpisy na ofercie były złożone czytelnie lub były potwierdzone imienną pieczątką. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna Sekretariat (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II piętro pok. 54) z dopiskiem "oferta w postępowaniu na Zaopatrzenie Działu Farmacji Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, sprawa nr 3/2015/ZP. Wskazane jest aby koperta zawierała nazwę i adres Wykonawcy. Koperta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać ofertę. Powiadomienie o dokonaniu zmian w ofercie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zmiany lub wycofaniu oferty należy złożyć w formie przewidzianej dla składania ofert z dodatkowym zapisem na kopercie "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 13. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariat (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II piętro pok. 54) lub przesłać za pośrednictwem poczty. 1) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert jest skuteczne, przy czym: zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA ; powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 14. Oświadczenia, zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane. Muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ DOKUMENT STANOWIĄCY TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami) oraz powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca zastrzegający na etapie składania oferty informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać że: Informacje te mają charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, Informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej Podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych, itp.) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Strona 5 z 27

6 ROZDZIAŁ IV - Warunki i dokumenty 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych dotyczy części 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy: wykazali wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:. Trzech dostaw produktów farmaceutycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) (każda), (dotyczy części 1). Jednej dostawy materiałów opatrunkowych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 2). Dwóch dostaw wyrobów medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 3). Dwóch dostaw środków biobójczych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 4). Jednej dostawy testów diagnostycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 5). Dwóch dostaw rękawic medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 6). W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z opisem przedmiotu zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę min ,00 zł. PLN (słownie: sto tysięcy złotych) dot. części 1 W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie Strona 6 z 27

7 5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie wg formuły spełnia nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia: a) podpisanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów. d) złożenie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Strona 7 z 27

8 lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty te musi przedłożyć każdy z podmiotów. 3) W celu wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający żąda złożenia: aktualnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia z dnia 6 września 2012 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45 poz. 271 ze zm.) dotyczy części 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. 4) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia: wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: Trzech dostaw produktów farmaceutycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy) (każda), (dotyczy części 1). Jednej dostawy materiałów opatrunkowych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 2). Dwóch dostaw wyrobów medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 3). Dwóch dostaw środków biobójczych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 4). Jednej dostawy testów diagnostycznych na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (osiem tysięcy zł.) (dotyczy części 5). Dwóch dostaw rękawic medycznych, na kwotę nie mniejszą niż PLN brutto (dziesięć tysięcy zł.) każda (dotyczy części 6). Dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. Wzór wykazu, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. Strona 8 z 27

9 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku Sytuacji ekonomicznej i finansowej Należy załączyć kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z potwierdzeniem opłaty) potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z opisem przedmiotu zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę min ,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) dot. części 1 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 b ustawy Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w formie oryginałów (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ.) Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje: - jaki rodzaj zasobu jest udostępniany, - w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne), - w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, - jaki stosunek łączy wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa, zlecenie, umowa o współprace, kontrakt, inne). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w 3 ust. 1: a) pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokumenty, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa Strona 9 z 27

10 4 ust. 1 pkt 1 lit a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie musza wykonawcy złożyć w ofercie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 1. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. Wykonawca musi złożyć w ofercie : - aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu na oferowane produkty wszystkich wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu i zobowiązanie do przedstawienia ich na każde żądanie Zamawiającego, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 6 września 2001r.Prawo farmaceutyczne (Dz.U z dnia r.z późn.zm.),ustawy o wyrobach medycznych z dnia r (Dz.U.z 2010r.Nr.107,poz.679 z późn.zm. dot. części Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Wykonawcy złożyć w ofercie. 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony i podpisany formularz ilościowo - cenowy załącznik nr 2a lub/i 2b lub/i 2c lu/i 2d lub/i 2e lub/i 2f do SIWZ (obowiązkowo należy dołączyć do oferty formularze 2a lub/i 2b lub/i 2c lub/i 2d lub/i 2e lub/i 2f, na płycie CD) 3) Załącznik nr 6 do SIWZ (informację o zakresie usług powierzonych podwykonawcom) musi być przedłożony tylko w przypadku jeśli Wykonawca zamierza powierzyć cześć lub całość zamówienia podwykonawcom. 8. Forma dokumentów 1) Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby i które będą brały udział w części realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialne potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Strona 10 z 27

11 4) Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ V - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na wezwanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania. Wszelką korespondencję należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem Sekcja Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 4 maja 2015 r. 2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 4) Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim. 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Gerard Karolak, tel w godz:8:00-14:30 (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy). Aleksandra Bojarska, tel w dni robocze, w godz. od 9 00 do (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy). ROZDZIAŁ VI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z Zagórzu k/w-wy, Wiązowna - Sekretariat (budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu II piętro pok. 54), w terminie do dnia 7 maja 2015 r. do godz. 10:00 2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w ust. 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Strona 11 z 27

12 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z Zagórzu k/w-wy, Wiązowna Sekcja Zamówień Publicznych 5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert. ROZDZIAŁ VII - Odrzucenie oferty 1. Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ROZDZIAŁ VIII - Opis sposobu obliczania ceny oraz waluta 1. Wykonawca określi cenę na przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie FORMULARZA OFERTY Kolumnę wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 3. Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji dla każdego z zadań. 4. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia. 5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy z uwzględnieniem rozliczeń pro rata temporis w systemie 1/365 dni. 6. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta, która zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub błędy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP. 8. Brak wypełnienia lub określenia wartości netto, stawki podatku VAT, wartości brutto w formularzu ofertowym i ilościowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem przepisów rozdział IX ppkt B SIWZ. 9. Wykonawca do wartości netto oferty doda stosowny podatek VAT co stanowić będzie wartość brutto. Do przeliczenia ceny w kryterium cena brane będą pod uwagę wartości brutto. 10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie. 11. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. Strona 12 z 27

13 12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). ROZDZIAŁ IX - Sposób oceny i wyboru oferty 1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Spółki, przedstawiając propozycję oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryterium ustalone w SIWZ. 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z ustalonym kryterium wyboru. 3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy. 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. ROZDZIAŁ X - Kryteria wyboru ofert Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: a) Cena brutto z VAT - 90%, wg wzoru : cena oferowana minimalna brutto cena = cena badanej oferty brutto x 90 pkt b) Termin płatności 10% Minimalny termin płatności 14 dni. Wykonawca może wydłużyć termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia o 16 dni (do 30 dni). Strona 13 z 27

14 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: ilość dni zaoferowanego wydłużenia terminu płatności przez danego oferenta (max 16 dni) wydłużenie terminu płatności = x 100 pkt x 10% 16 (maksymalna ilość dni przewidziana przez Zamawiającego na wydłużenie terminu płatności) ŁĄCZNA LICZBA OTRZYMANYCH PUNKTÓW BĘDZIE SUMĄ PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA. Dokonując ostatecznej oceny Zamawiający zsumuje ocenę cząstkową w odniesieniu do kryterium ceny i terminu płatnosci wg następującego wzoru: Ocena ostateczna = suma punktów cena + suma punktów termin płatnosci. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, która w sumie zdobyła największą liczbę punktów. A) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. B) W związku z powyższym Wykonawca wewnątrzwspólnotowy (spoza Polski), którego sprzedaż jest eksportem towarów i usług i w kraju jego siedziby podlega zwolnieniu z podatku VAT w złożonej ofercie powinien pominąć stawkę podatku VAT. C) Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT kraju Wykonawcy, Zamawiający pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony w pkt A. ROZDZIAŁ XII - Zawarcie umowy 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zawiera najniższą cenę). 2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać umów zawartych z podwykonawcami (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców) ROZDZIAŁ XIII - Środki ochrony prawnej Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia Strona 14 z 27

15 przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art ). ROZDZIAŁ XIV - Informacje końcowe W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz obowiązujących do niej aktów Wykonawczych. Załączniki 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP- załącznik nr 3 4. Wykaz dostaw załącznik nr 4 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 6. Informacja o podwykonawcach - załącznik nr 6 7. Zobowiązanie podmiotów dot. zasobów załącznik nr 7 8. Projekt umowy załącznik nr 8 Sporządziła: Aleksandra Bojarska Tel Strona 15 z 27

16 Zał. nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy.. Adres Wykonawcy.. TEL./FAX, .. F o r m u l a r z o f e r t o w y Nawiązując do ogłoszenia na Zaopatrzenie Działu Farmacji dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna nr spr. 3/2015/ZP składamy ofertę: W części: (należy wpisać część na która wykonawca składa ofertę) wartość netto wartość VAT wartość brutto....pln netto +...VAT = PLN brutto słownie netto:...zł. Podatek VAT...% słownie brutto......zł PROPONOWANY TERMIN PŁATNOSCI dni. Oświadczamy, że: 1. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ, w tym z projektem umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 2. Uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty. 3. Oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK)., dn r. Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 16 z 27

17 Zał. nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. oświadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Podpis i pieczątka Wykonawcy, dn r. Strona 17 z 27

18 Zał. nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Opis usługi Wartość dostawy brutto w PLN Zamawiający Data rozpoczęcia (zgodnie z zawartą umową) Data zakończenia (zgodnie z zawartą umową), dn r. Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 18 z 27

19 Zał. nr 5 do SIWZ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.) CO PODMIOT SKŁADAJĄCY OFERTĘ Pieczątka i podpis Wykonawcy INFORMACJA WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm. Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 19 z 27

20 INFORMACJA O ZAKRESIE DOSTAW POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM Zał nr 6 do SIWZ Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom L.p. Powierzona część zamówienia Niniejszy załącznik należy złożyć w ofercie w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub całość zamówienia podwykonawcom. Podpis i pieczątka Wykonawcy, dn r. Strona 20 z 27

21 Zał. nr 8 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadającą numer NIP oraz REGON zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Michała Stelmańskiego Prezesa Zarządu a,. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą Umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.) 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w ilości i cenie zgodnie z ofertą Wykonawcy, załącznikiem nr stanowiącym integralną część umowy. 2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dot. części Wykonawca zobowiązany jest dostarczania własnym transportem i na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w: Józefowie, ul. 3 Maja Wobec faktu, że Zamawiający nie ma możliwości precyzyjnego wskazania stałych wielkości przedmiotu zamówienia, ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla Zamawiającego. 5. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji. 6. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ 2 Warunki dostawy 1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówienia składanego każdorazowo przez Zamawiającego za pomocą faksu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (potwierdzonego następnie na piśmie), w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8.00 a Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż: Strona 21 z 27

22 a) 48 (czterdzieści osiem ) godzin, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1, przy czym, jeżeli termin dostawy przypadnie na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, b) 24 godziny dla dostaw pilnych w szczególnych przypadkach podyktowanych nagłą potrzebą Zamawiającego, niezależnie od godzin dostaw wymienionych w ust. 1. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru dostawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy do miejsca wskazanego w 1 ust. 3 niniejszej umowy, na swój koszt i ryzyko. W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonych godzinach, przedmiot umowy nie zostanie odebrany, a wszelkie koszty związane z transportem poniesie Wykonawca. 4. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń. 3 Wartość zamówienia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: netto:.zł. podatek VAT. zł. brutto, zł. która stanowi iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej.. i wielkości zapotrzebowania w ilości.sztuk w czasie trwania umowy, zgodnie z załącznikiem nr.stanowiącym integralną część umowy. 2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty łącznie z realizacją i dostawą przedmiotu zamówienia do wyznaczonego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy. 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych zaproponowanych w postępowaniu przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 7, 8 i Cena zakupu przedmiotu umowy nabywanego przez Zamawiającego w celu realizacji świadczeń gwarantowanych w każdym momencie trwania umowy musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 12 mają 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 5. Cena zakupu leku nabywanego przez Zamawiającego do stosowania w terapeutycznych programach zdrowotnych w każdym momencie trwania umowy musi być zgodna z wyceną punktową jednostki leku określoną zarządzeniem Prezesa NFZ i podlega zmianie stosownie do tego przepisu. 6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie obowiązywania niniejszej umowy ceny brutto nie będące cenami urzędowymi w myśl ustawy o refundacji z dnia 12 mają 2011 r. oraz z wyłączeniem cen leków, o których mowa w ust. 5, ulegną zmianie stosownie do tych przepisów. 7. W przypadku zmiany cen urzędowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na wyższe niż wynikające z niniejszej umowy lub wprowadzenia cen urzędowych wyższych niż wynikające z niniejszej umowy, ceny dostarczanych na podstawie niniejszej umowy produktów mogą zostać podwyższone najwyżej do wysokości nowych hurtowych cen urzędowych. 8. W przypadku zmiany cen urzędowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. na niższe niż wynikające z Strona 22 z 27

23 niniejszej umowy lub wprowadzenia cen urzędowych niższych niż wynikające z niniejszej umowy, ceny leków dostarczanych na podstawie niniejszej umowy zostaną obniżone do poziomu nowych hurtowych cen urzędowych leków z dniem wprowadzenia tych cen. 9. W przypadku objęcia leku będącego przedmiotem umowy refundacją na podstawie decyzji wydanej w oparciu o ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, cena zakupu leku będzie zgodna z tą ustawą. 10. W przypadku odstąpienia od refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, cena leku będącego przedmiotem umowy nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy. 11. Zmiana cen, o których mowa w ust. 5, 6, 7, 8 i 9 obowiązuje od zmiany umowy w postaci aneksu ze skutkiem od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów. 12. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen zobowiązana jest każdorazowo uprzedzić pisemnie drugą Stronę o zamiarze zmiany cen przedstawiając dokumenty uzasadniające wprowadzenie nowych cen. 13. Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi wskutek albo wykorzystania kwoty określonej w ust.1, albo upływu czasu, na jaki została zawarta. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia dostawy o maksymalnie 30 % ilości zawartej w umowie w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do warunków kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowych zmian poszczególnych asortymentów pomiędzy pozycjami do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. 4 Forma i terminy płatności 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w terminie dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Płatność będzie regulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 3. Kwota brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenie faktury w wersji papierowej do Działu Księgowości i elektronicznej na adres dot. części Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. Opóźnienie przez Zamawiającego terminu zapłaty upoważnia Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych. 5 Czas trwania umowy Niniejsza umowa zawarta została na czas określony tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona 23 z 27

24 6 Gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar Zamawiającemu zgodnej z datą ważności na opakowaniu. 2. Termin ważności sprzedawanego towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 7 Oświadczenia Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przedmiotu umowy i posiada wymagane prawem ważne dokumenty. 8 Odpowiedzialność stron 1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: a) braków ilościowych nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, b) wad jakościowych nie później niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. 2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w wysokości 0,3% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki - przy zwłoce do 14 dni, b) w wysokości 0,5% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki - przy zwłoce powyżej 14 dni, c) w wysokości 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki - przy zwłoce do 72 godzin w przypadku dostaw pilnych, d) w wysokości 2 % niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki przy zwłoce powyżej 72 godzin w przypadku dostaw pilnych. 3. Jako zwłokę w dostawie Zamawiający traktował będzie również wszelkie niezgodności dostawy w stosunku do zamówienia (ilościowe, jakościowe, uszkodzenie towaru, itp.). 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 3 ust. 1 umowy niniejszej umowy. 6. Zapłacenie kar umownych nie pozbawia Stron możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na zasadach określonych w ust. 4 i 5, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za część dostawy, która została odebrana bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 9. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 10. W przypadku wycofania, wstrzymania dostaw leków przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu leków wycofanych, bądź wstrzymanych oraz zwrotu kosztu leków wycofanych lub wstrzymanych. W przypadku wycofania lub wstrzymania serii leku Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia wycofanej lub wstrzymanej serii, jednocześnie dostarczając leki z serii dopuszczonej do obrotu w ilościach odpowiadających ilościom leków przyjętych od Zamawiającego Strona 24 z 27

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb programu terapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-08-17 13:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Kompleksowa organizacja 2-dniowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumzagorze.pl Zagórze: Świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę programu funkcjonalnoużytkowego istniejącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nowych opon Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-07-09 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej -

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: Dostawa materiałów Szewnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, Jeżów, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, Jeżów, woj. łódzkie, tel , faks Jeżów: Dostawa leków i środków farmaceutycznych do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Numer ogłoszenia: 131144-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl Częstochowa: Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa i montaż koszy do zbierania psich nieczystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Wykonanie przez Wykonawcę pełnobranżowej budowlano wykonawczej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszz.torun.pl Toruń: wykonanie kontroli i pomiarów elektrycznych (skuteczność systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa leków do apteki szpitala DZP/31/2016 Numer ogłoszenia: 55202-2016;

Bardziej szczegółowo