DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 o SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058), zwanej dalej ustawa Pzp NA USLUGE "Wykonanie projektów wstepnych w zakresie baz danych monitoringu powietrza, halasu, wód powierzchniowych - rzek i promieniowania niejonizujacego oraz aplikacji towarzyszacych, przygotowanie czesci technicznej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania do wdrozenia drugiego etapu systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Srodowiska EKOINFONET dla potrzeb PMS". Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiajacego: DM /WII Lp. Oznaczenie Nazwa Czesci SIWZ Liczba stron Czesci SIWZ 1. Czesc I Instrukcja dla Wykonawców (SIWZ) wraz 22 z zalacznikami. 2. Czesc II Opis przedmiotu zamówienia 6 3. Czesc III Ogólne postanowienia umowy 6 Warszawa, dnia. 1

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa, ul. Wawelska 52/ Tryb udzielania zamówienia. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ. CPV Główny przedmiot: Zamówienia częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 6. Informacja o ofercie wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w następujących terminach: Zadanie Termin pkt 4 i 5 zgodnie z OPZ cz. II SIWZ 42 dni od dnia podpisania umowy pkt 6 i 7 zgodnie z OPZ cz.ii SIWZ 84 dni od dnia podpisania umowy pkt 1, 2, 3 zgodnie z OPZ cz. II SIWZ 151 dni od dnia podpisania umowy 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ), spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć pozostałe wymagane poniżej dokumenty: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 2

3 ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek dotyczący uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, musi być spełniony przez każdego z tych Wykonawców, - dokument i oświadczenie, o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia ( lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych Podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia), tj. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) dysponować co najmniej 7-osobowym zespołem ekspertów, o co najmniej następujących kwalifikacjach: Członkowie Wykształcenie zespołu i kwali fikacje Ekspert 1 Wyższe magisterskie. Kierownik zespołu Ekspert 2 Analityk /projektant Ekspert 3 Analityk /projektant Wyższe magisterskie Wyższe magisterskie Specjalizacja specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska oraz informatyki posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie inżynierii środowiska specjalista w dziedzinie informatyki oraz inżynierii środowiska posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie informatyki specjalista w dziedzinie ochrony powietrza posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu inżynierii lub ochrony Doświadczenie minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych oraz aplikacyjnych w zakresie informatyki środowiska minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych oraz aplikacyjnych w zakresie systemów baz danych, hurtowni danych i projektowania aplikacji informatycznych. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych oraz aplikacyjnych w zakresie systemów monitoringu powietrza, w tym systemów transmisji i gromadzenia danych 3

4 środowiska Ekspert 4 Analityk /projektant Ekspert 5 Analityk /projektant Ekspert 6 Analityk /projektant Wyższe magisterskie Wyższe magisterskie Wyższe magisterskie specjalista w dziedzinie ochrony wód powierzchniowych posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie inżynierii lub ochrony środowiska lub chemii specjalista w zakresie ochrony przed hałasem specjalista w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska lub gospodarką wodną objętych problematyką Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, w tym doświadczenie w zakresie realizacji prac-naukowo badawczych w zakresie chemii wód powierzchniowych minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną przed hałasem minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną przed promieniowaniem niejonizującym. Ekspert 7 Analityk /projektant Wyższe magisterskie specjalista ds. GIS (System Informacji Geograficznej) posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie inżynierii środowiska minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych oraz aplikacyjnych w zakresie informatyki środowiska, teledetekcji i geostatystyki oraz posiadający minimum roczne doświadczenie w zakresu analizy danych przestrzennych (w tym wysokorozdzielczych danych obrazowych) oraz budowy przestrzennych zasobów informacyjnych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację na temat składu i kwalifikacji zespołu osób, które będą wykonywać przedmiotowe zamówienie, tzw. Wykaz osób, sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 4

5 niniejszej SIWZ. b) wykonać w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) co najmniej 5 usług polegających na wykonaniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia dla zamawiających związanych z ochroną środowiska, każda o wartości co najmniej ,00 zł brutto; przy czym przez zamówienie podobne rozumiane będą prace lub opracowania w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, związane z inżynierią środowiska. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 2. Stosownie do treści 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich żąda Zamawiający od Wykonawcy, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto procesu jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) dokument/ty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 8 niniejszego SIWZ 5

6 Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), - oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku, w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 11. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (złotych polskich). 12. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 4) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory załączone do niniejszego SIWZ, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści. 5) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 6

7 2. Forma oferty. 1) Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4. 4) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie. 5) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 6) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 7) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / osoby podpisującą ofertę. 9) Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 niniejszej SIWZ, muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób uprawnionej, z adnotacją,,za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. 10) W przypadku, gdy dokument składany jest w innej formie niż oryginał lub notarialnie poświadczona kopia, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, podpisany przez Wykonawcę / Wykonawców, b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do ninijeszej SIWZ, podpisany przez Wykonawcę / Wykonawców, c) Wykaz osób sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ninijeszej SIWZ, podpisany przez Wykonawcę / Wykonawców, d) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do ninijeszej SIWZ, podpisany przez Wykonawcę / Wykonawców, e) Koncepcję prac wyspecyfikowanych w Pkt. 3.1 niniejszej SIWZ. Koncepcja ta będzie podstawą do oceny merytorycznej oferty zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ 7

8 f) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty - stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa, g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia - dokument / dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, h) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej SIWZ w formie określonej w pkt ). 2) Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 3) Zaleca się załączenie do oferty dowodu wniesienia wadium, tj. kopii polecenia przelewu lub kopii gwarancji / poręczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. przepisów Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 13. informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz oświadczeń i dokumentów. przekazywania W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. W przypadku przekazania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami: - p. Arkadiusz Witkowski Programista Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Wydział Systemów Komputerowych GIOŚ Tel ; fax: (022) Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań oferentów. 14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wg wzoru zamieszczonego w części 4 niniejszej Specyfikacji w siedzibie Zamawiającego do Sekretariatu Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój 450 (Sekretariat czynny pn. pt. w godz. 8,15-16,15) w terminie do dnia r. do godz. 11:00 Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego, nie zaś jej wysłania przez Wykonawcę. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską 8

9 Kopertę należy opisać następująco: Wzór opisu koperty: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54, Warszawa Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektów wstępnych w zakresie baz danych monitoringu powietrza, hałasu, wód powierzchniowych rzek i promieniowania niejonizującego oraz aplikacji towarzyszących, przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania do wdrożenia drugiego etapu systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET dla potrzeb PMŚ Nie otwierać przed dniem r. do godz. 11:30 Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty ( np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). 16. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GIOŚ w Sali 434 w dniu o godz

10 17. Tryb otwarcia ofert. 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym: 1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunków płatności. 18. Zwrot oferty bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 19. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 20. Opis sposobu obliczenia ceny. Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w PLN (złotych) i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli podana cena nie jest wartością całkowitą, musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podając ceny, końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki równe 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Wykonawca poda cenę netto oraz brutto (zawierającą podatek VAT = 22%). 21. Kryteria i sposób oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: CENA: C - cena znaczenie 50 % C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów. Punkty jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób: Cena minimalna brutto C = x 100 [pkt.] Cena oferty badanej brutto 10

11 Uzyskane w ten sposób punkty, będą przemnożone przez wagę kryterium 50 %. KONCEPCJA MERYTORYCZNA: K koncepcja znaczenie 50 % K = punktowa ocena opracowania Opis koncepcji prac mających na celu inwentaryzację zasobów i określenie potrzeb urzędów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie informatyzacji może maksymalnie osiągnąć 100 punktów. Ocena K kryterium obliczona zostanie jako suma ocen podkryteriów: K = K1 + K2 + K3 Gdzie K1, K2 i K3 kryteria cząstkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do SIWZ Uzyskane w ten sposób punkty, będą przemnożone przez wagę kryterium 50 %. Łączna ocena oferty zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: W Łączna wartość punktowa oferty badanej = C oferty badanej + K oferty badanej 3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert (ostateczna ocena punktowa), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 5) jest nieważna: a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 11

12 23. Protesty i odwołania 1. Zastosowanie mają środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie zgodnie z art. 184 ust 1a pkt 2,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych 24. Odrzucenie ofert Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. 25. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty przed zawarciem umowy. najkorzystniejszej, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: - wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywać umowę, - przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów. - przedłożyć Harmonogram wykonania prac, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 26. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego. 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób. 4. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług. 5. Załącznik nr 5 Szczegółowy opis oceny kryterium Opis Koncepcji (K) 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY dotyczy: przetargu nieograniczonego Wykonanie projektów wstępnych w zakresie baz danych monitoringu powietrza, hałasu, wód powierzchniowych rzek i promieniowania niejonizującego oraz aplikacji towarzyszących, przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania do wdrożenia drugiego etapu systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET dla potrzeb PMŚ Sprawa Nr 1. ZAMAWIAJĄCY: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: Wykonawca Imię i nazwisko osoby uprawnionej do konta któw Adres Nr telefonu Nr faksu 4. Ja niżej podpisany oświadczam, że: a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, c. cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi: netto... PLN (słownie:...złotych), tj. brutto. PLN ( słownie: złotych) w tym...% VAT, d. oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie : Zadanie Termin pkt 4 i 5 zgodnie z OPZ cz. II SIWZ...(maksymalnie 42 dni od dnia podpisania umowy) pkt 6 i 7 zgodnie z OPZ cz.ii SIWZ...(maksymalnie 84 dni od dnia podpisania 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców. 13

14 pkt 1, 2, 3 zgodnie z OPZ cz. II SIWZ umowy)...(maksymalnie 151 dni od dnia podpisania umowy) e. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, f. akceptuję bez zastrzeżeń ogólne postanowienia umowy w sprawie zamówienia, przedstawione w Części III SIWZ, w tym warunki płatności tam określone, g. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, h. następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom (Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy) : Lp. Nazwa / opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Do niniejszej oferty należy dołączyć przygotowany Opis Koncepcji (K) oraz pozostałe załączniki i dokumenty określone w niniejszym SIWZ 14

15 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego Wykonanie projektów wstępnych w zakresie baz danych monitoringu powietrza, hałasu, wód powierzchniowych rzek i promieniowania niejonizującego oraz aplikacji towarzyszących, przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania do wdrożenia drugiego etapu systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET dla potrzeb PMŚ Sprawa Nr... ZAMAWIAJĄCY: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa WYKONAWCA 1 : 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wspólnie spełniających warunki udziału w postępowaniu, zaleca się złożenie oświadczenia na jednym druku. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) OŚWIAD CZAM, ŻE: spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). Podpis(y): Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Data 15

16 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ OSÓB (INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU I KWALIFIKACJI ZESPOŁU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE) dotyczy: przetargu nieograniczonego Wykonanie projektów wstępnych w zakresie baz danych monitoringu powietrza, hałasu, wód powierzchniowych rzek i promieniowania niejonizującego oraz aplikacji towarzyszących, przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania do wdrożenia drugiego etapu systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET dla potrzeb PMŚ Sprawa Nr ZAMAWIAJĄCY: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa WYKONAWCA: Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby: Nazwisko i imię Rola w realizacji zamówienia Wykształcenie i 1 kwalifikacje Specjalizacja 1 Doświadczenie Ekspert 1 Kierownik Zespołu Ekspert 2 Analityk /projektant Ekspert 3 Analityk /projektant Ekspert 4 Analityk /projektant Ekspert 5 Analityk /projektant Ekspert 6 Analityk /projektant Ekspert 7 Analityk /projektant 16

17 1 należy podać informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w tabeli pkt a) SIWZ, a opisując Doświadczenie osoby wskazanej w kolumnie 1 podać nazwy i krótko opisać projekty, w których osoba ta brała udział oraz wskazać co najmniej rok, w którym projekt był realizowany. Podpis(y): Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Data 17

18 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH USŁUG dotyczy: przetargu nieograniczonego Wykonanie projektów wstępnych w zakresie baz danych monitoringu powietrza, hałasu, wód powierzchniowych rzek i promieniowania niejonizującego oraz aplikacji towarzyszących, przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej w celu przygotowania do wdrożenia drugiego etapu systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET dla potrzeb PMŚ Sprawa Nr ZAMAWIAJĄCY: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa WYKONAWCA: Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi o wartościach brutto co najmniej PLN: L.p. Przedmiot usługi i jej krótki opis, zawierający informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych w pkt ) b) SIWZ Data wykonania początek zakończenie (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) Odbiorca Nazwa Wykonawcy 1 W załączeniu przedkładam (przedkładamy) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Podpis(y): Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Data Wypełniają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 18

19 Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis oceny kryterium Opis Koncepcji (K). Ocenie w ramach kryterium (K) podlegać będzie koncepcja prac mających na celu inwentaryzację zasobów i określenie potrzeb urzędów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie informatyzacji Ocena w ramach w/w kryterium zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w opracowaniu Opis koncepcji prac mających na celu inwentaryzację zasobów i określenie potrzeb urzędów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie informatyzacji który jest obowiązkowym załącznikiem do oferty który musi przedstawić Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie w ofercie opisu koncepcji prac oraz oferowanego zakresu tych badań. Koncepcja opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca przedmiot oceny powinna zawierać informacje na temat: 1. szczegółowej propozycji przedmiotu i zakresu badań i analiz, zgodnie z opisem w p. 3.1 SIWZ 2. metodologii badań z podaniem proponowanych technik i narzędzi, zarządzania projektem oraz procedury z opisem organizacji badania wraz krótką charakterystyką działań w urzędach Inspekcji koniecznych do realizacji zadania. Opis koncepcji prac mających na celu inwentaryzację zasobów i określenie potrzeb urzędów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie informatyzacji oceniany będzie zgodnie z następującymi kryteriami cząstkowymi K1, K2 i K3: 7 Kryteria oceny merytorycznej Charakterystyka kryterium sposób oceny K1 Opis metodyki, jaką przyjmie wykonawca w celu oceny zasobów danych zbieranych w systemie PMŚ pod kątem ich interpretacji za pomocą symulacyjnych i prognostycznych modeli matematycznych w zakresie hałasu, promieniowania niejonizującego, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia wód Zamawiający będzie preferował zakres badań uwzględniający również i inne zasoby danych (spoza systemu PMŚ) oraz ocenę możliwości wykorzystania zasobów danych Systemów Informacji Przestrzennej. powierzchniowych; K2 Zarys koncepcji modeli Zamawiający będzie preferował matematycznych przeznaczonych taki zakres badań, który do analizy danych Państwowego uwzględni specyfikę potrzeb Monitoringu Środowiska: w Inspekcji w zakresie analizy zakresie hałasu, promieniowania danych zbieranych w systemie niejonizującego, zanieczyszczenia PMŚ. Przykładowe zagadnienia: Liczba punktów możliwych do uzyskania

20 powietrza i zanieczyszczenia wód powierzchniowych; K3 Zarys koncepcji modeli do prognozowania stanu środowiska na potrzeby PMŚ w zakresie hałasu, promieniowania niejonizującego, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia wód powierzchniowych; interpolacja i ekstrapolacja danych, ocena wiarygodności pomiarów w kategoriach statystycznych, wykrywanie błędów grubych. Zamawiający będzie preferował zakres badań uwzględniający ocenę możliwości sporządzania prognoz długo- średnio- i krótkoterminowych uwzględniając przydatność do tego celu danych zbieranych w systemie PMŚ 0-30 Komisja dokona oceny złożonych ofert zgodnie z w/w kryteriami na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę. I tak w kategoriach: 1. K1 - Opis metodyki, jaką przyjmie wykonawca w celu oceny zasobów danych zbieranych w systemie PMŚ pod kątem ich interpretacji za pomocą symulacyjnych i prognostycznych modeli matematycznych: Wyniki pomiarów zbieranych w systemie PMŚ w rozproszonych sieciach pomiarowych dla poszczególnych komponentów środowiska charakteryzują się zróżnicowanym krokiem czasowym. Ocena ich przydatności do interpretacji modelami matematycznymi przeznaczonymi dla analizy danych oraz dla prognoz generalnie nie jest prosta. Komisja oceni metodykę, jaką zaproponuje wykonawca do oceny tych danych, jako danych wejściowych do modeli matematycznych niezbędnych Inspekcji Ochrony Środowiska do analizy danych i do sporządzania prognoz. Wychodząc z zasad dobrej praktyki modelowania matematycznego, ocena tych danych powinna zawierać między innymi: analizę ich dokładności, reprezentatywności przestrzennej i czasowej oraz kompletności, w zastosowaniu dla modeli określonych klas, np. statystycznych, empirycznych czy też bilansowych. Za to cząstkowe kryterium oceny Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Komisja oceni to kryterium w sposób następujący: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i po przedyskutowaniu opisanej metodyki każdy z jej członków wyrazi swą ocenę w skali od 0-10 pkt dla tego podkryterium. Obliczona zostanie średnia ocena Komisji K1sr jako średnia arytmetyczna ocen indywidualnych, a następnie ocena podkryterium: K1 = K1sr/10*40 pkt 2. K2 - Zarys koncepcji modeli matematycznych przeznaczonych do analizy danych Państwowego Monitoringu Środowiska: Analiza danych zbieranych w podsystemach monitoringu wód powierzchniowych, powietrza, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego może wymagać zastosowania modeli matematycznych. Mogą one wspomóc analityków w takich działaniach, jak na 20

21 przykład: interpolacja i ekstrapolacja danych, ocena wiarygodności pomiarów w kategoriach statystycznych, wykrywanie błędów grubych, itp. Zamawiający będzie preferował taki zakres badań, który uwzględni specyfikę potrzeb Inspekcji w zakresie analizy danych zbieranych w tych podsystemach PMŚ, które są przedmiotem zamówienia. Oceni się rodzaje proponowanych modeli i możliwość spełnienia przez te modele potrzeb w zakresie analizy danych. Za to cząstkowe kryterium oceny Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Komisja oceni to kryterium w sposób następujący: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i po jej przedyskutowaniu każdy z członków Komisji wyrazi swą ocenę w skali od 0-10 pkt dla tego podkryterium. Obliczona zostanie średnia ocena Komisji K2sr jako średnia arytmetyczna ocen indywidualnych, a następnie ocena podkryterium: K2 = K2sr/10*30 pkt 3. K3 - Zarys koncepcji modeli do prognozowania stanu środowiska na potrzeby PMŚ. Prognoza stanu środowiska w poszczególnych podsystemach monitoringu wód powierzchniowych, powietrza, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego wymaga zastosowania modeli matematycznych. Inspekcji Ochrony Środowiska potrzebne byłyby modele krótko- średnio- i długoterminowe. Każdy z modeli należących do tych grup może należeć do różnych klas i wymagać zróżnicowanych danych. W zarysie koncepcji należy przedstawić kierunki badań i spodziewane przez Wykonawcę rodzaje modeli, jakie będą wzięte przez niego pod uwagę. Zamawiający będzie preferował taki zakres badań, który uwzględni specyfikę potrzeb Inspekcji w zakresie prognoz w oparciu o dane zbieranych w tych podsystemach PMŚ, które są przedmiotem zamówienia. Oceni się również takie kierunki badań, które założą konieczność pozyskiwania danych z innych źródeł, aniżeli PMŚ. Oceni się rodzaje proponowanych modeli i możliwość spełnienia przez te modele potrzeb w zakresie prognoz stanu podsystemów środowiska, które są przedmiotem zamówienia. Za to cząstkowe kryterium oceny Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Komisja oceni to kryterium w sposób następujący: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i po jej przedyskutowaniu każdy z jej członków wyrazi swą ocenę w skali od 0-10 pkt dla tego podkryterium. Obliczona zostanie średnia ocena Komisji K3sr jako średnia arytmetyczna ocen indywidualnych, a następnie ocena podkryterium: K3 = K32sr/10*30 pkt Punkty wyliczone po przecinku. w każdym podkryterium zostaną zsumowane z dokładnością do 2 miejsc Ocena K kryterium obliczona zostanie jako suma ocen podkryteriów: K = K1 + K2 + K3 21

22 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Kryterium to może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 22

23 Część II SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Cel pracy: Celem pracy jest przygotowanie do wdrożenia drugiego etapu systemu informacyjnego Inspekcji Ochrony Środowisk a (SI Ekoinfonet) poprzez dostosowanie koncepcji systemu oraz projektowanych baz danych tematycznych Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) do nowych potrzeb informacyjnych wynikających m.in. z krajowych i wspólnotowych wymagań prawnych oraz do nowych rozwiązań wynikających z rozwoju technik informatycznych. Projektowany, drugi etap wdrożenia Systemu Informacyjnego Ekoinfonet będzie podstawą do rozwoju nowoczesnego zaplecza informatycznego PMŚ oraz do obsługi innych ustawowych zadań Inspekcji. Umożliwi on zarówno gromadzenie, przetwarzanie jak również przekazywanie danych o środowisku we wszystkich jego aspektach takich jak emisje, stan środowiska/ imisje, podejmowane działania, efekty ekologiczne podejmowanych działań, będzie również podstawą do raportowania i udostępniania informacji o środowisku w zakresie działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakres pracy: 23. Aktualizacja koncepcji Systemu Informacyjnego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet 1. Określenie potrzeb urzędów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie informatyzacji zadań ze szczególnym uwzględnieniem zadań Państwowego Monitoringu Środowiska: i. wynikających z przepisów prawa krajowego ii. wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej - z wykorzystaniem dostępnej, aktualnej wiedzy i dorobku naukowego w zakresie metod obliczeniowych niezbędnych do analizy, interpretacji i ekstrapolacji danych badawczo- pomiarowych z uwzględnieniem analizy przestrzennej. 2. Rady Dostosowanie koncepcji do ustawy o informatyzacji Państwa, rozporządzenia Ministrów z dn w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dn ) 3. Ogólny opis koncepcji SI Ekoinfonet i. Podsystemy zbierania i archiwizacji danych, procedury archiwizacji danych ii. Podsystemy przetwarzania danych i udostępniania informacji 4. Koncepcja Krajowego Repozytorium Danych Inspekcji Ochrony Środowiska i. Architektura i organizacja baz danych. ii. Systemy przesyłania i gromadzenia danych w Inspekcji iii. Procedura pomiaru, weryfikacji i wprowadzania danych do bazy 5. Koncepcja przetwarzania danych i prezentacji wyników SI Ekoinfonet i. Koncepcja Hurtowni Danych ii. Portal Inspekcji Ochrony Środowiska iii. Raportowanie w SI Ekoinfonet iv. Koncepcja mechanizmów przetwarzania danych 23

24 v. Geograficzne Systemy Informacyjne w SI Ekoinfonet vi. Metabaza danych dotyczących informacji o środowisku 6. Zarządzanie SI Ekoinfonet i. Zarządzanie operacyjne systemem ii. iii. Szkolenia administratorów i użytkowników 7. Koncepcja budowy Centrum Informatycznego IOŚ i. Organizacja i zarządzanie Centrum systemu ii. 8. Wykonanie koncepcji sieci teletransmisji danych IOŚ i. opis obecnie wykorzystywanych technologii ii. inwentaryzacja stanu bieżącego w WIOŚ iii. koncepcja sieci WAN IOŚ iv. opis obecnie stosowanych rozwiązań VPN w GIOŚ (IPsec itd.) v. koncepcja sieci VPN dla całej Inspekcji vi. oszacowanie kosztów budowy sieci IOŚ i propozycje rozwiązań vii. propozycje zakupu urządzeń teleinformatycznych viii. bezpieczeństwo sieci IOŚ 9. Rozwiązania sprzętowe (Hardware) dla SI Ekoinfonet i. Obecnie wykorzystywane rozwiązania ii. Określenie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt serwery, urządzenia sieciowe, macierze itd. iii. Określenie potrzeb w celu zapewnienia redundancji urządzeń iv. Koncepcja wyposażenia w sprzęt (hardware) jednostek IOŚ v. Określenie standardów dla IOŚ dla serwerów i stacji roboczych 10. Rozwiązania software dla SI Ekoinfonet i. Systemy operacyjne serwerów ii. Oprogramowanie do wirtualizacji iii. Oprogramowanie do zarządzania procesami i monitoringu iv. Systemy Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych (RDBMS) v. Serwery aplikacji vi. Oprogramowanie do raportowania vii. Systemy zarządzania treścią CMS viii. Oprogramowanie klasy ERP ix. Zintegrowane środowiska programistyczne (IDE) wykorzystywane do budowy aplikacji x. Aplikacje biurowe wykorzystywane przez użytkowników końcowych xi. Oprogramowanie GIS xii. Określenie zapotrzebowania i oszacowanie kosztów zakupu software dla systemy centralnego i dla WIOŚ 11. Rozwiązania dla systemu centralnego w warstwie bazy danych i. Opis obecnie wykorzystywanych w GIOŚ rozwiązań technologicznych RDBMS ii. Zarządzanie rozwojem SI Ekoinfonet Centrum zapasowe Oprogramowanie wspomagające administrowanie RDBMS (procesy zarządzania i monitoringu ). 24

25 12. Rozwiązania dla systemu centralnego w warstwie pośredniej (Middleware) i. Wykorzystywane obecnie serwery aplikacji ii. Propozycje rozwiązań softwarowych dla Portalu porównanie rozwiązania wbudowanego w serwer aplikacji Oracle AS 10g R3 EE z innymi rozwiązaniami zarówno Open Source jak i rozwiązaniami komercyjnymi iii. Analiza kosztów i celowości aktualizacji serwera OAS 10g do wersji WebLogic iv. System Buissness Intelligence v. Wykorzystanie szyny integracyjnej (Oracle ESB) do komunikacji z systemami zewnętrznymi poprzez usługi Webservices vi. Wykorzystanie technologii zorientowanej na usługi (SOA) w SI Ekoinfonet vii. Logowanie do systemu na poziomie warstwy pośredniej - powiązanie systemu Autentykacji i Autoryzacji (JAAS) z systemem usługi katalogowej LDAP viii. Koncepcja wykorzystania serwerów aplikacji do analizy danych w czasie rzeczywistym (Complex Event Processing ) 13. Warstwa aplikacji i. opis standardów technologii wykonania aplikacji które obecnie obowiązują w GIOŚ - JEE ( Java Enterprise Edition) oraz PHP-MySQL ii. iii. Propozycje rozwiązań w zakresie systemów zarządzania wersjonowaniem oprogramowania Środowisko testowe dla aplikacji 24. Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla SI Ekoinfonet zgodna z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE INSPIRE, Ustawą o informatyzacji Państwa, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dn ) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla SI Ekoinfonet będzie uwzględniała wymogi Dyrektywy INSPIRE i projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz wymogi ustawy o informatyzacji państwa z 2005 r. Rozporządzenie RM w sprawie wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dn r.), a także zawierała następujące elementy: 2.1 Inwentaryzację zasobów danych przestrzennych opisanych metadanymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 w zakresie metadanych zgodnych z normą ISO Działania Inspekcji przewidziane do realizacji w związku z wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE (w oparciu o przepisy wykonawcze KE, obowiązki ustawowe, najnowsze specyfikacje techniczne, specyfikacje OGC, normy ISO ) Uwarunkowania merytoryczno techniczne i ich konsekwencje dla Inspekcji Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Inspekcji w ramach infrastruktury krajowej i europejskiej Katalog metadanych Koncepcja profilu metadanych Inspekcji z uwzględnieniem profilu krajowego metadanych Koncepcja budowy Geoportalu Inspekcji Wymagania dotyczące specyfikacji technicznych dla usług, w tym wyszukania i przeglądania 25

26 2.2.7 Koncepcja wymiany danych cyfrowych w ramach budowanej infrastruktury informacji przestrzennej Koncepcja ogólna Koncepcja informatyczna Standaryzacja wymiany danych w Inspekcji w oparciu o najnowsze specyfikacje OGC, normy ISO, przepisy wykonawcze KE, obowiązki ustawowe Identyfikacja i ocena problemów technicznych w Inspekcji Dostępność danych i metadanych cyfrowych korporacyjny system informacji przestrzennej Koncepcja programu ramowego budowy interoperacyjnych systemów informacji przestrzennej w Inspekcji ( z uwzględnieniem przepisów wykonawczych w zakresie metadanych, wytyczne w zakresie usług sieciowych) Koncepcja wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w Inspekcji Koncepcja architektury technicznej (systemów informacji przestrzennej i infrastruktury informacji przestrzennej) zorientowanej na usługi sieciowe (integracja i harmonizacja danych przestrzennych na różnych poziomach zarządzania; aplikacje i usługi webowe, usługi przeglądania, wyszukiwania, przekształcania itp.; wymiany danych - dostawcy i użytkownicy; specyfikacja interfejsów) Koncepcja implementacji INSPIRE Ocena możliwości oraz czasu potrzebnego na budowę, przebudowę, integrację i harmonizację składników infrastruktury danych przestrzennych Inspekcji baz danych wraz z metadanymi, danych referencyjnych wraz z metadanymi, serwisów z uwzględnieniem specyfikacji technicznych Analiza potrzeb w zakresie przygotowania istniejących danych przestrzennych do budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Inspekcji Rozpoznanie dotychczasowych zastosowań Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w urzędach Inspekcji Ochrony Środowiska wraz z użytkowanym aktualnie oprogramowaniem GIS Rozpoznanie szczegółowych potrzeb w poszczególnych podsystemach SI Ekoinfonet w zakresie GIS: z punktu widzenia potrzeb krajowych; z punktu widzenia współpracy w ramach Unii Europejskiej Koncepcja repozytorium warstw GIS dla potrzeb SI Ekoinfonet z uwzględnieniem planów dot. innych systemów eksploatowanych w Resorcie Środowiska i jednostkach inspekcji Rekomendacje dot. wyboru oprogramowania GIS z uwzględnieniem oprogramowania już istniejącego Analiza kosztów do korzyści efektów ekonomicznych i merytorycznych Model zarządzania Systemem Informacji Przestrzennej w SI Ekoinfonet 26

27 Zarządzanie SIP (GIS) w ramach SI Ekoinfonet Zarządzanie operacyjne systemem Zarządzanie rozwojem SIP w ramach SI Ekoinfonet Szkolenia administratorów i użytkowników 25. Koncepcja hurtowni danych systemu SI Ekoinfonet 3.1 Rozpoznanie aktualnych potrzeb użytkowników SI Ekoinfonet oraz innych użytkowanych aplikacji w zakresie wykorzystania danych. 3.2 Inne, zewnętrzne źródła danych potrzebne użytkownikom SI Ekoinfonet 3.3 Propozycja schematu przetwarzania danych dla potrzeb użytkowników. 3.4 Koncepcja organizacji hurtowni danych 3.5 Rekomendacje dot. wyboru oprogramowania 3.6 Model zarządzania hurtownią danych SI Ekoinfonet 3.7 Propozycje szkoleń 26. Projekt wstępny bazy danych Monitoringu powietrza, 27. Projekt wstępny bazy danych wód śródlądowych powierzchniowych 28. Projekt wstępny bazy danych Monitoringu hałasu, 29. Projekt wstępny bazy danych Monitoringu promieniowania niejonizującego Projekty wstępne baz danych PMŚ wymienione w punktach 4-7 będą zawierały następujące elementy: a. Opracowanie projektu organizacji bazy: a.1. projekt funkcjonalności na poziomie zdarzeń tzw. logiki biznesowej, a.2. projekt architektury, a.3. opis procedur i technik wprowadzania danych (tryb wprowadzania danych), a.4. zadania administratorów różnych szczebli, a.5. uprawnienia administratorów i użytkowników. b. Opracowanie zawartości informacyjnej bazy: b.1. informacja podstawowa, b.2. metadane, b.3. słowniki, b.4. programy (pomiarowe, kontrolne, itp.), b.5. filtry. c. Opracowanie projektu wstępnego diagramu związków encji opisujących strukturę bazy: c.1. strukturę rekordów w poszczególnych tablicach, 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa informatyczna - stworzenie i utrzymanie Geoportalu do projektu System

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17.

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17. Suchy Dąb, dnia 28.01. 2009 r. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Suchy Dąb, 83 022 Suchy Dąb, ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Murowana Goślina: Obsługa notarialna Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka obejmująca czynności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: usługa serwisowa sprzętu komputerowego i archiwizowania danych dla potrzeb DPS Piłka Zamyślin

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo