Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11"

Transkrypt

1 M i e s i ê c z n i k ISSN Egzemplarz bezp³atny W numerze: Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11 III Zjazd o³yniaków str. 2 XI Sesja Rady Gminy str. 3 Efekty realizacji projektu Nasza Szko³a str. 3 Bezpiecznie przy SP nr 1 w o³yni str. 4 Podsumowanie projektu Nasza Szko³a str. 5 Spotkanie z tradycj¹ str. 6 Aktualnoœci z biblioteki str. 7 Trzymaj formê str. 9 Walentynkowe miskty str. 10

2 2 Fakty i Realia - gazeta o³yñska sprawy gminy Komitet Organizacyjny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: Andrzej Benedyk Wójt Gminy o³ynia, Sekretarz: Waldemar Natoñski Sekretarz Gminy o³ynia Cz³onkowie Komitetu: Anna Burghardt emerytowana nauczycielka o³yñskiego liceum, Ks. Pra³at Stanis³aw Cebula proboszcz parafii o³ynia, Franciszek Filip So³tys o³yni, Tadeusz Gi a Zastêpca Wójta Gminy o³ynia, Kazimierz Górecki przewodnicz¹cy Rady Gminy o³ynia, prezes Banku Spó³dzielczego w o³yni, Danuta Kulikowska nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 2 w o³yni, Przewodnicz¹ca dzia³aj¹cej przy Radzie Gminy o³ynia Komisji Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych, Magdalena K¹tnik-Kowalska dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w o³yni, redaktor naczelna gazety lokalnej Fakty i Realia, Ma³gorzata Makówka nauczycielka Zespo³u Szkó³ im.a.mickiewicza w o³yni, Stanis³aw Panek dyrektor Zespo³u Szkó³ im. A.Mickiewicza w o³yni, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu añcuckiego, Piotr Dudek nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le ajsku, miêdzynarodowy sêdzia pi³ki siatkowej zaprasza serdecznie na: PROGRAM ZJAZDU III ZJAZD O YNIAKÓW Dzieñ I 28 czerwca 2008 r. (sobota) 1) godz. 9:00 - spotkanie uczestników na dziedziñcu Zespo³u Szkó³ w o³yni, przemarsz ze sztandarami do koœcio³a parafialnego, 2) godz. 10:00 - Msza œw. w koœciele parafialnym, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na œcianie koœcio³a, z³o enie kwiatów na cmentarzu, 3) godz. 12:00 - otwarcie zjazdu, sesja naukowa, 4) godz. 14:00 - obiad,* 5) godz. 15:00 - prezentacja publikacji poœwiêconych o³yni, ogl¹danie okolicznoœciowych ekspozycji (wystawy malarskie, fotograficzne oraz zabawek drewnianych), wpisy do ksiêgi pami¹tkowej, ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej nauczyciela LO p.tadeusza Cebulaka, 6) godz. 20:00 - bal.* Dzieñ II 29 czerwca 2008 r. (niedziela) 1) godz. 13:00 obiad * 2) godz. 14:00 - czêœæ artystyczna (wystêp zespo³u Tercja Pikardyjska, tañce estradowe), 3) godz. 16:00 - zamkniêcie zjazdu. * - dla uczestników, którzy wnios¹ op³aty Koszt uczestnictwa jednej osoby (istnieje mo liwoœæ op³acenia wybranej pozycji): 1) 50 z³ za pami¹tkowy medal, cegie³kê finansuj¹c¹ zakup tablicy pami¹tkowej, gad ety oraz 2 obiady, 2) 50 z³ za udzia³ w balu. WP ATY NA KONTO: Bank Spó³dzielczy w o³yni Nr rachunku: Tytu³em: III Zjazd o³yniaków * * - (w przypadku wnoszenia op³aty wy³¹cznie za bal, tytu³em wp³aty prosimy wpisaæ: III Zjazd o³yniaków - Bal) NA PAÑSTWA ZG OSZENIA CZEKAMY DO 30 MAJA 2008 R. Kontakt: tel (pon.-pt., od godz. 9:00 do 15:00)

3 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 3 XI SESJA RADY GMINY Pierwsza w tym roku i jedenasta w tej kadencji samorz¹du sesja Rady Gminy o³ynia odby³a siê 27 marca. Na pocz¹tku sesji przewodnicz¹cy rady gminy oraz wójt gminy z³o yli podziêkowania odchodz¹cemu na emeryturê Bronis³awowi Nicponiowi, kierownikowi Zak³adu Komunalnego w o³yni. Emeryt podziêkowa³ za wspó³pracê samorz¹dowcom. Zebranym w sali obrad przedstawiony zosta³ nowy kierownik zak³adu Bogus³aw Nicpoñ. Rada podjê³a uchwa³y w sprawie: 1. zmian w bud ecie Gminy o³ynia na 2008 rok, 2. udzielenia przez Gminê o³ynia pomocy finansowej dla Powiatu añcuckiego, 3. udzielenia pomocy rzeczowej Samorz¹dowi Województwa Podkarpackiego na realizacjê zadania publicznego, 4. udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Podkarpackiego na realizacjê zadania publicznego, 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków oraz ustalenia dop³at do cen wody i œcieków, 6. zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po- yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 7. wyra enia zgody na wynajem budynku komunalnego, 8. wyra enia zgody na zawarcie porozumienia dotycz¹cego uzyskania rezerwacji czêstotliwoœci radiowych z zakresu MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WI- MAX, 9. wskazania jednostki tworz¹cej wydzielony rachunek dochodów w³asnych, ustalenia Ÿróde³ tych dochodów oraz ich przeznaczenia. Modernizacje dróg Gmina udzieli 410 tys. z³ pomocy powiatowi ³añcuckiemu na modernizacjê dróg powiatowych biegn¹cych przez nasz¹ gminê. Kwota stanowi 50 % kosztów modernizacji drogi biegn¹cej przez Brzózê Stadnick¹ oraz dokoñczenia asfaltowania ul.bia³obrzeskiej. Powiat ³añcucki od kilku lat prowadzi politykê polegaj¹c¹ na modernizowaniu tylko tych dróg, do których dok³adaj¹ gminy. Takie podejœcie powiatu do w³asnych zadañ jest krytykowane przez radnych, jednak gmina, chc¹c zapewniæ swoim mieszkañcom normalne drogi, si³¹ rzeczy godzi siê na wspó³finansowanie. Na pomoc dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego gmina przeznaczy ³¹cznie 100 tys. z³. Bêdzie to 50% udzia³ gminy w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku w Bikówce. Pomoc rzeczowa gminy to sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjno-technicznej, natomiast pomoc¹ finansow¹ bêdzie udzia³ w kosztach budowy przysz³ego chodnika. Dro ej za wodê i œcieki Od kwietnia br. wiêcej zap³acimy za dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków. Rada zatwierdzi³a taryfy zaproponowane przez Zak³ad Komunalny w o³yni. Op³aty wzrosn¹ po 10 groszy za metr szeœcienny dostarczonej wody oraz odprowadzonych œcieków. Odpowiednio bêdzie to 2,10 z³ netto za m 3 wody i 2,40 z³ netto za m 3 œcieków. Kwartalna op³ata sta³a w pobierana na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy pozostaje bez zmian i wynosi 3 z³. Poprzednie stawki obowi¹zywa³y przez dwa lata. Budowa kanalizacji Rada zdecydowa³a o zaci¹gniêciu preferencyjnej po yczki w wysokoœci 400 tys. z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na budowê kanalizacji sanitarnej. Œrodki z niskooprocentowanej i czêœciowo umarzanej po yczki przeznaczone zostan¹ na budowê kanalizacji sanitarnej w Bikówkce i Zak¹ciu. Sprawy ró ne Rada wyrazi³a równie zgodê na zawarcie porozumienia z Powiatem añcuckim w sprawie realizacji przedsiêwziêcia dotycz¹cego uzyskania rezerwacji czêstotliwoœci radiowych, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX. Uchwa³a zwi¹zana jest z projektem w efekcie, którego mieszkañcy gminy mieliby uzyskaæ darmowy dostêp do Internetu. Realizacja projektu rozpocznie siê w 2009 r. o ile wnioskodawcy uzyskaj¹ dotacjê z funduszy unijnych. Ponadto zdecydowano o wynajêciu na okres kolejnych 3 lat budynku oœrodka zdrowia w Brzózie Stadnickiej dotychczasowemu najemcy, prowadz¹cemu gabinetu lekarskiego "KOR- MED". Rada wskaza³a równie urz¹d gminy jako jednostkê tworz¹c¹ wydzielony rachunek dochodów w³asnych, na który sp³ywaæ bêd¹ op³aty za og³oszenia i reklamy publikowane w gazecie gminnej "Fakty i Realia". Waldemar Natoñski ZAPROSZENIE Wzwi¹zku z licznymi zapytaniami naszych mieszkañców dotycz¹cymi bezp³atnego uczestnictwa w kursach e-learningowych za poœrednictwem nowopowsta³ego Centrum w Brzózie Stadnickiej informujemy, e wszyscy zainteresowani posiadaj¹cy dostêp do Internetu mog¹ zarejestrowaæ siê telefonicznie w Centrum (tel ) i uzyskaæ login i has³o umo liwiaj¹ce korzystanie z dostêpnych kursów. Godziny otwarcia Centrum: wtorek, œroda 14:00-19:00 czwartek 16:00-20:00 sobota 14:00-20:00 Przypominamy e obecnie dostêpne s¹ 23 kursy a do koñca czerwca ca³a oferta liczyæ bêdzie 50 kursów. Wojciech Opa³ka

4 4 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Bezpieczniej przy SP Nr 1 w o³yni Segregacja œmieci na cmentarzu Rosn¹ca z roku na rok liczba samochodów poruszaj¹cych siê po drogach stanowi coraz wiêksze zagro enie dla ycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dla dzieci. Zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego dzieci maj¹ prawo do samodzielnego wychodzenia na drogi publiczne od siódmego roku ycia. Nie wszystkie jednak s¹ przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym, który czêsto cechuje brawura i skrajna nieodpowiedzialnoœæ kieruj¹cych pojazdami. Szczególnie nara one na niebezpieczeñstwo s¹ dzieci poruszaj¹ce siê biegn¹c¹ przez centrum o³yni ruchliw¹ drog¹ wojewódzk¹. W zwi¹zku z wnioskami rodziców obawiaj¹cych siê o bezpieczeñstwo swoich pociech gmina zakupi³a zintegrowane oznakowanie przejœcia dla pieszych zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w o³yni. Aktualnie przejœcie jest dobrze widoczne i posiada szereg urz¹dzeñ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo. Oznakowanie w postaci znaków umieszczonych na s³upkach oraz wymalowanych na jezdni, ma za zadanie wzbudziæ u kieruj¹cych pojazdami szczególn¹ ostro noœæ i bezpieczn¹ jazdê w okolicy przejœcia. Uwagê kierowców zwracaj¹ równie zainstalowane na powierzchni jezdni listy wibracyjne, wprawiaj¹ce w drgania pojazdy zbli- aj¹ce siê do przejœcia. Dodatkowo po obu stronach drogi zainstalowano metalowe bariery oddzielaj¹ce chodnik od ulicy. Uniemo liwiaj¹ one wtargniêcie na jezdniê poza stref¹ przejœcia, w okolicy którego zwykle po zakoñczeniu lekcji t³ocz¹ siê grupy dzieci. Waldemar Natoñski Zakupy dla OSP o³ynia Gmina o³ynia przygotowa³a projekt pn.: Budowa systemu zabezpieczeñ do walki ze skutkami powodzi, podtopieñ i zalañ w Gminie o³ynia Etap I, którego celem jest doposa enie jednostek stra y z terenu Gminy o³ynia w motopompy szlamowe. W ramach projektu zakupiono najnowszy model motopompy HONDA typ WT 40X wraz z osprzêtem. Projekt zosta³ zrealizowany przy udziale œrodków: 1. Gminnych 5 850,00z³ 2. WFOŒiGW w Rzeszowie 5 000,00z³ Najwa niejsze cechy motopompy: moc: 11KM, wydajnoœæ: 1,64 m3/min, zu ycie paliwa: 2.8 l/h Wojciech Opa³ka Gmina o³ynia realizuj¹c program gospodarki odpadami na obszarze gminy wyposa y³a cmentarz w o³yni w dwa nowe kontenery typ KP-7 do segregacji œmieci. Ponadto zakupiono dodatkowy kontener na œmieci komunalne. Do segregacji œmieci przeznaczone s¹ dwa kontenery: jeden siatkowy (kolor ó³ty) na plastik i bia³o-zielony na szk³o bia³e i kolorowe. Przedmiotowe zadanie zosta³o zrealizowane w ramach projektu pn.: Organizacja selektywnej zbiórki odpadów w miejscach pochówku ludzi Etap I - o³ynia przy udziale œrodków: 1. Gminnych 7 082,00z³ 2. WFOŒiGW w Rzeszowie 4 234,00z³ 3. PFOŒiGW w añcucie 2 000,00z³ Dwa kontenery znajduj¹ce siê na cmentarzu na odpady komunalne poddane zostan¹ renowacji polegaj¹cej na wymianie blach i wykonaniu pow³ok antykorozyjnych zabezpieczaj¹cych kontenery na ³¹czn¹ kwotê 4 880,00z³ ze œrodków Gminnych. Prosi siê mieszkañców i u ytkowników cmentarza o przestrzeganie zasad segregacji œmieci w tak szczególnym miejscu dla Nas wszystkich. Wojciech Opa³ka

5 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 5 Podsumowanie projektu "Nasza Szko³a" go - animatora projektu, wizytatora Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie - Henryka Rogusa, w³adze gminy o³ynia: przewodnicz¹cego Rady Gminy - Kazimierza Góreckiego, Wójta Andrzeja Benedyka, wicewójta Tadeusza Gi ê, proboszcza parafii o³ynia ks. Stanis³awa Cebulê, dyrektora GOK w o³yni Magdalenê K¹tnik - Kowalsk¹. Po ukazaniu celów i za³o eñ projektu przez p. Alinê Reszkê zosta³y przedstawione dokonania szko³y w ramach zrealizowanych 10 zadañ. Efekty dzia³añ po- szkolny koordynator projektu. Uroczystoœci towarzyszy³a wystawa tablic ze zdjêciami z 4 wyjazdów poznawczo - turystycznych i imprez szkolnych, prac wykonanych przez uczniów tj. albumów, zielników, bry³ geometrycznych, rysunków, wy³o ono równie 3 numery gazety "Fakty i Realia" przygotowane przez m³odych dziennikarzy oraz 2 publikacje wydane przez szko³ê: "Historia zamkniêta w przydro nych kapliczkach" i "Wierszem o patronie Adamie Mickiewiczu". Wdniu 6 marca 2008 r. w Zespole Szkó³ im. A. Mickiewicza w o³yni odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca realizacjê w placówce projektu unijnego "Nasza Szko³a. Od momentu akcesu min¹³ rok wytê onej pracy. Kwota 110 tysiêcy z³otych zosta³a wydana na zapewnienie uczniom mo liwoœci wyrównywania szans edukacyjnych, umo liwienie m³odzie y zdobywania dodatkowej wiedzy i wspó³pracê szko³y z organizacjami i spo³ecznoœci¹ lokaln¹ na rzecz rozwoju edukacji i aktywnoœci obywatelskiej. W imprezie uczestniczy³o 50 osób; zaproszeni goœcie, nauczyciele realizuj¹cy poszczególne dzia³ania, przedstawiciele rodziców i uczniów. Uroczystoœæ otworzy³ dyrektor Stanis³aw Panek witaj¹c przyby³ych, w szczególnoœci reprezentantkê lidera projektu Wy szej Szko³y Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Alinê Reszkê, Tadeusza Polañskie- kazano w formie prezentacji multimedialnej, a omówi³o je 10 uczniów, 8 nauczycieli i 1 rodzic. Prezentacjê prowadzi³a wicedyrektor Teresa Grêdysa, Podsumowanie pokaza³o, jak wiele uda³o siê dokonaæ podczas pó³rocznej realizacji. Goœcie, którzy zabierali g³os podkreœlali z uznaniem fakt i uczestniczy³o w projekcie bardzo wielu uczniów, a ró norodne i ciekawe dzia³ania by³y skierowane zarówno do m³odzie y zdolnej jak i do osób ze specjalnymi potrzebami oraz sprawiaj¹cymi problemy wychowawcze. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê podpisaniem lokalnego paktu na rzecz rozwoju oœwiaty. Szczegó³owe informacje o zadaniach wykonanych w ramach projektu "Nasza Szko³a" mo na znaleÿæ na stronie: Teresa Grêdysa

6 6 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Cz³owiek, najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, jest jednym z programów operacyjnych, którego celem g³ównym jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójnoœci spo³ecznej. Okres programowania obejmuje lata w czasie których wsparciem zostan¹ objête nastêpuj¹ce obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja spo³eczna, adaptacyjnoœæ pracowników i przedsiêbiorstw, zagadnienia zwi¹zane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich. W województwie podkarpackim Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie wdra a komponent regionalny czyli cztery Priorytety. Program finansowany jest w 85% ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zaœ w 15% ze œrodków krajowych. Województwo podkarpackie ma do zagospodarowa- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji spo³ecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach Ogó³em RPO KAPITA LUDZKI Œrodki finansowe do wykorzystania w woj. podkarpackim w latach (euro) nia kwotê mln Na rynku zaczynaj¹ siê ju pojawiaæ ró ne formy wsparcia finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego kierowane do mieszkañców ca³ego województwa, jak równie do spo³ecznoœci poszczególnych gmin i powiatów. Obejmuj¹ one swoim oddzia³ywaniem praktycznie wszystkie grupy spo³eczne i oferuj¹ szeroki wachlarz form wsparcia. S¹ one wynikiem wyboru do dofinansowania wniosków wy³onionych w konkursach pilota owych, które og³oszone zosta³y koñcem zesz³ego roku. W ramach tych projektów realizowane bêd¹ m. in. szkolenia zawodowe (operator obrabiarek, wózków jezdniowych, spawacz, pracownik administracyjnobiurowy, ksiêgowy), szkolenia informatyczne (pakiet MS Office), kursy jêzykowe. W chwili obecnej WUP w Rzeszowie prowadzi nabór wniosków w ramach ka dego z Priorytetów w zwi¹zku z czym z czasem iloœæ szkoleñ i ich zró nicowanie bêdzie wzrastaæ i obejmowaæ coraz szersze grupy spo³eczne. Informacje o zasadach wdra ania, jak równie o realizowanych projektach znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzêdu Pracy: oraz pod nr tel. (0-17) Renata Chmaj ZAPRASZAMY Mieszkañców o³yni lubi¹cych wspomnienia i dawne klimaty na SPOTKANIE Z TRADYCJ do Szko³y Podstawowej Nr 2 w o³yni dnia 30 kwietnia 2008 r. (œroda) o godz W programie: - Wesele o³yñskie, - przyœpiewki i tañce regionalne, - dawne zabawy dzieci. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP 2 w o³yni Na spotkaniu zaprezentowany bêdzie dorobek wypracowany w trakcie realizacji projektu Ocalmy od zapomnienia.

7 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 7 Aktualnoœci z gminnej biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w o³yni wraz z Fili¹ w Brzózie Stadnickiej obs³ugiwa³a teren gminy z 6759 mieszkañcami oraz przyleg³e miejscowoœci, w których utrudniony jest dostêp do w³asnej biblioteki. W 2007 r. odwiedzi³o nasz¹ bibliotekê osób, zapisanych by³o 1390 czytelników, co stanowi³o 20,6% ogó³u mieszkañców, wypo yczono woluminy, tj. 434 wypo yczenia na 100 mieszkañców. Dzia³alnoœæ informacyjno bibliograficzna opiera³a siê g³ównie na ksiêgozbiorze, który jest ci¹gle uzupe³niany. Na koniec 2007 roku wyniós³ woluminów. W ci¹gu roku przyby³o 1127 pozycji, które zakupiono: - ze œrodków UG na kwotê 8734 z³ - ze œrodków Min. K. i DN 9000 z³ - ze œrodków powiatowych 1239 z³ Prenumerowano 31 czasopism. Biblioteka posiada 7 komputerów z dostêpem do Internetu, z których 5 przeznaczonych jest dla u ytkowników. Filia w Brzózie Stadnickiej ma 3 komputery, 2 z nich s³u ¹ czytelnikom. Tworzymy w³asn¹ bazê danych, któr¹ ju udostêpniamy. W ci¹gu roku czytelnicy spotkali siê z p. Januszem F¹far¹ - autorem ciekawych publikacji ksi¹ kowych, m³odsi uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, przegl¹dach nowoœci, wieczorach bajek oraz brali udzia³ w trzech konkursach rysunkowych organizowanych przez nasz¹ filiê wszyscy uczestnicy otrzymali skromne nagrody ksi¹ kowe. Zosta³a utworzona strona internetowa naszej biblioteki, zachêcamy wszystkich do odwiedzin i do korzystania z niej Internetow¹ stronê biblioteki znaleÿæ mo na pod adresem W planach na rok 2008 przewidziane s¹ m.in.: kontynuacja bazy danych, spotkanie autorskie z ciekaw¹ postaci¹ literack¹ i inne. Biblioteka rozpisa³a równie 2 konkursy: 1) na Ekslibris biblioteki ( do ), dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeñ wiekowych 2) Baœniowy œwiat ( do ) dla dzieci najm³odszych i uczniów szkó³ podstawowych. Bli sze informacje o konkursach mo - na uzyskaæ w bibliotece, na wszystkich uczestników czekaj¹ atrakcyjne nagrody. Ponadto mo na skorzystaæ z bezp³atnego Internetu zgodnie z regulaminem pracowni Ikonka Wszystkich zapraszamy do odwiedzenia placówki, d³u ników do zwrotu zaleg³ych ksi¹ ek. W bibliotece mo na zakupiæ niektóre wydawnictwa regionalne, widokówki z terenu naszej gminy w godzinach pracy - od 9 do 17. Helena M³ynek Dyrektor GBP w o³yni Zeznania podatkowe PIT mo na z³o yæ w urzêdzie gminy Naczelnik Urzêdu Skarbowego w añcucie informuje, e wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Podatników w ostatecznym okresie sk³adania zeznañ podatkowych za 2007 r. tj. w okresie od 21 do 25 kwietnia oraz od 28 do 30 kwietnia 2008 r., w siedzibach urzêdów gmin zostan¹ zorganizowane okresowe punkty obs³ugi podatnika do realizacji zadañ w zakresie wydawania druków i formularzy podatkowych oraz przyjmowania formularzy deklaracji i zeznañ podatkowych. W/w punkty obs³ugi podatnika zostan¹ zorganizowane w nastêpuj¹cych Urzêdach Gmin: Urz¹d Gminy w Czarnej Urz¹d Gminy w Bia³obrzegach Urz¹d Gminy w Rakszawie Urz¹d Gminy w Markowej Urz¹d Gminy w o³yni i bêd¹ czynne w godzinach pracy ww. Urzêdów. Wydawanie druków i przyjmowanie zeznañ podatkowych PIT w Urzêdzie Gminy w o³yni - pokój nr 204 (II piêtro).

8 8 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Dnia 2 kwietnia 2008r. w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Le ajsku odby³a siê IV edycja Konkursu Jêzyka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Krajów Anglosaskich skierowanego do uczniów klas maturalnych wszystkich typów szkó³ ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest propagowanie jêzyka angielskiego i kultury krajów anglosaskich. Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu sprawdza znajomoœæ jêzyka angielskiego na poziomie œrednio-zaawansowanym; drugi etap zawiera dodatkowo elementy wiedzy z zakresu kultury krajów anglosaskich. Uczeñ, który zajmuje pierwsze miejsce w konkursie otrzymuje Indeks (promesê) NKJO w Le ajsku, uprawniaj¹cy do podjêcia nauki w Kolegium bez postêpowania rekrutacyjnego, po uprzednim zdaniu matury. Pierwszy etap konkursu odbywa siê w szkole œredniej. Do drugiego etapu zakwalifikowana jest trójka uczniów z ka - dej szko³y, którzy osi¹gaj¹ najlepsze wyniki. W tym roku do drugiego etapu zg³oszeni zostali uczniowie z nastêpuj¹cych szkó³: III LO w Rzeszowie, LO w Bi³goraju, LO w Kolbuszowej, ZSL w Le ajsku, ZS w añcucie, V LO w Rzeszowie, ZS Nr2 w Rzeszowie, ZSBiO w Bi³goraju. Zadania do konkursu przygotowa³a mgr Justyna Wawrzkiewicz - nauczyciel NKJO. Komisja obradowa³a w sk³adzie: mgr Justyna Wawrzkiewicz, mgr Bo ena Zawadzka i mgr Anna Burda. Pierwsze miejsce i promesê NKJO otrzyma³ Marcin Dery³o z ZSL w Le- ajsku, drugie miejsce Barbara Golis LO w Kolbuszowej, na trzecim miejscu uplasowa³a siê Karolina Kowalczyk z ZSL w Le ajsku, czwarte miejsce przypad³o Przemys³awowi Terejko z LO w Bi³goraju a pi¹te Sylwii Wilk z ZS nr 2 w Rzeszowie. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody w postaci s³owników i ksi¹ ek. Serdecznie zapraszamy przysz³orocznych maturzystów do wziêcia udzia³u w nastêpnej edycji konkursu. Dom Kultury w o³yni prowadzi sprzeda nastêpuj¹cych pozycji ksi¹ kowych: "By zdarzeñ nie zatar³ czas" - historia o³yni obejmuj¹ca lata II wojny œwiatowej, widziana oczami jej mieszkañców. Prawie w ca³oœci oparta jest na relacjach œwiadków i uczestników tych tragicznych wydarzeñ. Czytelnik znajdzie w niej m.in. yciorysy i wojenne wspomnienia o³nierzy wrzeœnia 1939r. oraz walcz¹cych na ró nych frontach II wojny œwiatowej. 280 stron, rok wydania 2002, cena 25 z³. "Franciszek Fr¹czek. S³oñces³aw z o³yni" - album malarstwa podsumowuj¹cy twórczoœæ artysty. Oprawa twarda, 110 stron, album wydany w polsko-angielskiej wersji jêzykowej. Rok wydania 2004, cena 50 z³. "Legendy regionu ³añcuckiego" - zbiór podañ i wierzeñ ludowych zebranych i opracowanych przez Franciszka Fr¹czka - "S³oñces³awa z o³yni". Bardzo cenne opracowanie etnograficzne zachowuj¹ce dziedzictwo kulturowe najbli szych okolic o³yni. Wydanie II poprawione, 101 stron, oprawa miêkka. Rok wydania 2004, cena 20 z³. "Œwietlisty kr¹g S³oñces³awa" - biografia o³yñskiego malarza Franciszka Fr¹czka z o³yni autorstwa krakowskiego artysty Ryszarda Dzieszyñskiego. Ksi¹ ka zawiera kolorowy album ilustracji. Oprawa miêkka, stron 137, rok wydania 1996, cena 20 z³. "Z o³yni rodem. Ks. Mieczys³aw Lisiñski Ojciec ubogich" - pierwsza z serii publikacji prezentuj¹cych sylwetki znanych i zas³u onych postaci, których rodowód wywodzi siê z o³yni. Zawiera ona biografiê ks. Mieczys³awa Lisiñskiego ( ) pochodz¹cego z o³yni Dolnej. Oprawa miêkka, 63 stron, rok wydania 2004, cena 10 z³. "60 lat Ko³a owieckiego "Kuropatwa" w o³yni - okolicznoœciowa publikacja z okazji jubileuszu myœliwych. Ksi¹ ka zawiera informacje dotycz¹ce historii ko³a, wspomnienia myœliwych, dane dotycz¹ce zakresu dzia- ³alnoœci ³owieckiej, wspó³pracy z m³odzie ¹ szkoln¹ i pracy na rzecz ochrony œrodowiska. Kolorowe zdjêcia. 37 stron, rok wydania 2006, cena 4 z³. NOWOŒÆ!!! Historia zamkniêta w przydro - nych kapliczkach - kompleksowe opracowanie zawieraj¹ce opisy i zdjêcia przydro nych kapliczek oraz krzy- y na terenie Gminy o³ynia. 136 stron, oprawa miêkka, rok wydania 2008, cena 10 z³.

9 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 9 Trzymaj formê Szybkoœæ, z jak¹ narasta w wielu wspó³czesnych spo³eczeñstwach epidemia oty³oœci u dzieci i m³odzie y, wskazuje na zmiany zachodz¹ce w stylu ycia i zachowaniach zdrowotnych m³odych ludzi, a dotycz¹ce przede wszystkim sposobu od ywiania i aktywnoœci fizycznej. Badania przeprowadzone w Polsce nad zachowaniami ywieniowymi m³odzie y w okresie dojrzewania wskazuj¹ na powtarzaj¹ce siê nieprawid³owoœci w zakresie od ywiania. Polegaj¹ one na: - niezbilansowanej diecie z przewag¹ udzia³u energii pochodz¹cej z t³uszczów oraz produktów o du ej gêstoœci energetycznej, przy mniejszym spo yciu produktów mlecznych, owoców i warzyw, - nieprawid³owym modelu ywienia, przejawiaj¹cym siê w nieregularnoœci spo ywania posi³ków, wyd³u aniu przerw miêdzy nimi oraz w niespo ywaniu œniadañ, - pojadaniu, zw³aszcza wysokoenergetycznych przek¹sek i s³odyczy, co jest zwi¹zane z nieregularnoœci¹ spo ywania posi³ków. Zachowania ywieniowe i aktywnoœæ fizyczna w etiologii oty³oœci stanowi¹ zespó³ czynników zewnêtrznych, które mo na modyfikowaæ. W³aœciwa modyfikacja jest szans¹ pomocy oty³ym lub zagro onym oty³oœci¹ nastolatkom. Wychodz¹c naprzeciw zaleceniom strategii Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywnoœci fizycznej i zdrowia, G³ówny Inspektor Sanitarny i Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów ywnoœci" wyszli z inicjatyw¹ realizacji w szko- ³ach programu edukacyjnego propaguj¹cego zdrowy tryb ycia "Trzymaj formê". Program oparty jest na za³o eniu, e aktywny styl ycia jest zdrowy, przyjemny i nie wymaga du ych nak³adów finansowych. Celem programu jest kszta³towanie prozdrowotnych nawyków u uczniów, pog³êbienie wiedzy na temat znaczenia diety i aktywnoœci fizycznej oraz dostarczenie wiadomoœci i umiejêtnoœci wykorzystania informacji np. na opakowaniach produktów spo ywczych. Program ma zasiêg ogólnopolski. Skierowany jest g³ównie do uczniów szkó³ gimnazjalnych. W obecnym roku szkolnym trwa realizacja II edycji. Gimnazjum w o³yni ju po raz drugi wykonuje zadania programu. Zwieñczeniem tegorocznych dzia³añ by³a ogólnoszkolna impreza, która odby³a siê w dniu r. w ramach Dnia Gimnazjalisty. Prowadz¹ca uroczystoœæ Sylwia Fr¹czek z 3b zachêci³a do udzia³u wierszem swego autorstwa: "Dzisiaj program tego œwiêta niechaj ka dy zapamiêta. Cenny skarb to nasze zdrowie, wiêc dzia³ajmy tutaj w zmowie - coœ dla ducha i dla cia³a szkolna braæ przygotowa³a." Przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w konkursie wiedzowym dotycz¹cym zdrowia i zdrowego trybu ycia przygotowanym przez pielêgniarkê szkoln¹. Najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³ siê zespó³ z klasy 2b: Sylwia Bejster i S³awomir Domaga³a. Du e zainteresowanie i aplauz wywo³a³ "Miks warzywno - owocowy" czyli konkurs na najciekawsze przebranie warzywne lub owocowe. Reprezentacje klas prezentowa³y siê w rytm muzyki. Najwiêksze uznanie komisji wzbudzili: Micha³ Mach i Mateusz Klimek (2b) - winogrona, cytrusy z 2d i Jacek Leja z 1b - ogórek. Odby³ siê konkurs jogurtowy dla smakoszy tego napoju i "Cytryna dobra na wszystko" dla amatorów kwaœnych rzeczy. Swoj¹ zwinnoœæ fizyczn¹ wykazywa³y 5 - osobowe zespo³y klasowe w sprawnoœciowym torze przeszkód. Imprezie towarzyszy³a wystawa prac plastycznych "Recepta na zdrowie". Najlepsze prace wykonali: Szymon Wal (1d), Barbara Rumianek (2b), Izabela Brudniak (3a). Nagrodami we wszystkich konkursach by³y dyplomy i ró norodne owoce. Uczestnicy imprezy zostali poczêstowani przez hostessy z 2b koreczkami z owoców i warzyw. Najwiêcej pracy w realizacjê programu w³o y³a klasa 2b, nauczyciele: Ewa Ho³ub, Beata Decowska - G¹sior, Aurelia Bem - Wróbel, ukasz Dudek oraz pielêgniarka szkolna. Szkolnemu yciu uczniów towarzyszy na "zdrowej" gazetce has³o: Pamiêtaj, eby ycie mia³o smaczek Raz jab³uszko, raz buraczek. Teresa Grêdysa

10 10 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Walentynkowe Miksty w pi³ce siatkowej Wpi¹tkowe popo³udnie 15 lutego 2008 r. Uczniowski Klub Sportowy Têcza zorganizowa³ tradycyjny Walentynkowy Turniej Mikstów w Pi³ce Siatkowej. W hali Zespo³u Szkó³ w o³yni spotka³o siê a 29 par, które rywalizowa³y o miano tej najlepszej. Konkurencja by³a du a, gdy w batalii o tytu³ mistrzowski oprócz uczniów miejscowego gimnazjum i liceum stanêli absolwenci, studenci, siatkarki i siatkarze z zespo³ów III-ligowych, Wojewódzkiej Ligi Kadetek i Kadetów. W wiêkszoœci byli to mieszkañcy i Rakszawy. Zawodników dopingowali licznie zgromadzeni kibice uczniowie ZS, rodzice, nauczyciele. Na czterech boiskach rozegrano a 60 spotkañ systemem pucharowym, do dwóch przegranych meczów. Poziom by³ bardzo wyrównany, st¹d te niektóre wyniki by³y niespodziank¹ dla kibiców i samych zawodników. Po 5 godzinach walki wreszcie wy³oniono zwyciêzców. Najlepsze pary nagrodzono pucharami oraz emblematami walentynkowymi. Turniejowi towarzyszy³a mi³a atmosfera, sportowa rywalizacja w duchu fair play, zawi¹za³y siê nowe znajomoœci, przyjaÿnie, a gdzieniegdzie i serce zabi- ³o mocniej...? Niektóre pary zg³osi³y ju swój akces do Mikstów 2009!!! W rolê fotografa zawodów wcieli³ siê ukasz Wawrzaszek, który uwieczni³ na zdjêciach najpiêkniejsze momenty turnieju. A tak przedstawia siê koñcowa punktacja turnieju: 1. Honorata Tryniecka III B LO i Marcin Baran - UKS Feniks Le ajsk 2. Anna Decowska TKF Remix Rakszawa i Grzegorz Winiarski - Anilana Rakszawa 3. Jolanta Mach I B LO UKS Têcza o³ynia i ukasz Cieœla II C LO - DOM-BUD o³ynia 4. Paulina Bielecka II B LO i Miros³aw Bielecki - DOM-BUD o³ynia 5. Bogumi³a Golba i Janusz Cisek - reprezentacja Banku Spó³dzielczego w o³yni 6. Sylwia Nykiel III D gim. -UKS Têcza o³ynia i Sebastian Bejster III D gim. DOM-BUD o³ynia 7. Klaudia Szubart - AZS URz Rzeszów i Damian Lic 8. Magdalena Surmacz Sawa Sonina i Marcin Noga Team Sonina 9. Lidia Dudek i Grzegorz Dudek 10. Justyna Suszek III D gim. - UKS Têcza o³ynia i Grzegorz Hryniewski 11. Jolanta Bechta i Tomasz Szpila III D gim. 12. Marta Filip II C LO i ks. Andrzej Dubiel 13. Anna Kruk - Sawa Sonina i Radek Cisek Team Sonina 14. Sylwia Pi¹tek I B LO i ukasz Wiech I A LO 15. Natalia Buszta I C LO i ukasz Marcinek I C LO 16. Ewa Szczyrba i Marek Szczyrba Ponadto w turnieju startowali: Bernadeta Fus III D gim. UKS Têcza o³ynia i Tomasz Buszta, Ma³gorzata Hader i Daniel Norko III D gim., Jolanta Witek III D gim. UKS Têcza o³ynia i Przemys³aw Mac I B LO, Dorota Matuszek i Bart³omiej Wawrzaszek III D gim., Ewelina Golba Sawa Sonina i Marek Czechowicz Team Sonina, Magdalena Dobrzañska III B LO i Piotr Sobuœ, Sylwia Œli III C LO i Pawe³ Cebula I C LO, Izabela Kochman I B LO TKF Remix Rakszawa i Maksymilian Cisek III B LO, Beata Burszta i Pawe³ Burda II C LO, Agnieszka Naróg II B LO i Jacek Letki, Sabina Niemczyk III A LO i Sebastian Natoñski I C LO, Karolina D¹bek Victoria Sonina i Marek Sebzda Team Sonina. Do zobaczenia w przysz³ym roku!!! Organizator turnieju Marta Hryniewska

11 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 11 ogloszenia Ochotnicza Stra Po arna oraz Gminny Oœrodek Kultury w o³yni zapraszaj¹ na wystawê prac pokonkursowych pt.: "Stra po arna w oczach dziecka" 5-16 maja 2008 r. w godz. 9:00-16:00, Sala Domu Kultury w o³yni

12 12 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Majówka z Bankiem Spó³dzielczym w o³yni z okazji jubileuszu 105-lecia Rok 2008 jest rokiem jubileuszowym dla BS w o³yni, który obchodzi 105 rocznicê swojego istnienia. Z tej okazji bank organizuje imprezê plenerow¹ w dniach maja 2008r., na któr¹ zaprasza wszystkich zainteresowanych. Impreza odbêdzie siê na stadionie "nad Tam¹", a jej porz¹dek przedstawia poni szy kalendarz. 2 maja Pi¹tek LETNIE KINO POD GWIAZDAMI START o godz. 19:00 - seans filmowy dla dzieci i nie tylko - seans filmowy dla m³odzie y i doros³ych - w repertuarze znane polskie komedie - odtworzenie koncertu STINGA 3 maja Sobota KULTURA I ROZRYWKA REGIONU O YNI ROZPOCZÊCIE o godz. 15:00 - Prezentacja okolicznych DOMÓW KULTURY - godz MEGA DYSKOTEKA Z LASERAMI - DJ GABRIEL DELGADO 4 maja Niedziela ZABAWA NA "STO PIÊÆ" POCZ TEK o godz Wystêp zespo³u muzycznego "BEKA" - Zawody Stra ackie - Ok. godz LOSOWANIE NAGRÓD DLA OSZCZÊDZAJ CH W BANKU SPÓ DZIELCZYM - Od godz. ok wystêpy zespo³ów muzycznych: Zespó³ Góralski "KRYWAÑ" "WANDA & BANDA" GWIAZDA WIECZORU EWELINA FLINTA z zespo³em Zakoñczenie imprezy pokazem sztucznych ogni. Ponadto, w dniu r. bêdzie dzia³a³ punkt informacyjny, w którym pracownicy banku bêd¹ udzielaæ wszelkich informacji dotycz¹cych produktów bankowych. Na okolicznoœæ jubileuszu bank wprowadzi³ now¹, bardzo atrakcyjn¹ LOKATÊ JUBILEUSZOW. Promocyjn¹ lokatê bêdzie mo na zak³adaæ w okresie Minimalna kwota wp³aty to tylko 500PLN, a oprocentowanie œrodków zgromadzonych na lokacie to a 7%. Serdecznie zapraszamy! "Fakty i Realia", Wydawca: Wójt Gminy o³ynia, o³ynia, ul.rynek 22, tel , fax , Redaktor naczelna: Magdalena K¹tnik-Kowalska, Redakcja: Gminny Oœrodek Kultury w o³yni, ul.smolarska 1, tel , Druk: TECHGRAF añcut, Nak³ad 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim 2010/2011. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim 2010/2011. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim 2010/2011. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. Przygotowanie wykazu szkół podstawowych i gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum w Poraju na rok szkolny 2004/2005 CELE GŁÓWNE Organizacja pracy w nowym roku szkolnym ZADANIA SZCZEGÓŁOWE Przygotowanie obiektu METODY

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW LISTY WNIOSKÓW Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubliniec.starostwo.gov.pl Lubliniec: Założenie ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015.

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo