Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11"

Transkrypt

1 M i e s i ê c z n i k ISSN Egzemplarz bezp³atny W numerze: Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11 III Zjazd o³yniaków str. 2 XI Sesja Rady Gminy str. 3 Efekty realizacji projektu Nasza Szko³a str. 3 Bezpiecznie przy SP nr 1 w o³yni str. 4 Podsumowanie projektu Nasza Szko³a str. 5 Spotkanie z tradycj¹ str. 6 Aktualnoœci z biblioteki str. 7 Trzymaj formê str. 9 Walentynkowe miskty str. 10

2 2 Fakty i Realia - gazeta o³yñska sprawy gminy Komitet Organizacyjny w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: Andrzej Benedyk Wójt Gminy o³ynia, Sekretarz: Waldemar Natoñski Sekretarz Gminy o³ynia Cz³onkowie Komitetu: Anna Burghardt emerytowana nauczycielka o³yñskiego liceum, Ks. Pra³at Stanis³aw Cebula proboszcz parafii o³ynia, Franciszek Filip So³tys o³yni, Tadeusz Gi a Zastêpca Wójta Gminy o³ynia, Kazimierz Górecki przewodnicz¹cy Rady Gminy o³ynia, prezes Banku Spó³dzielczego w o³yni, Danuta Kulikowska nauczycielka Szko³y Podstawowej Nr 2 w o³yni, Przewodnicz¹ca dzia³aj¹cej przy Radzie Gminy o³ynia Komisji Oœwiaty i Spraw Spo³ecznych, Magdalena K¹tnik-Kowalska dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w o³yni, redaktor naczelna gazety lokalnej Fakty i Realia, Ma³gorzata Makówka nauczycielka Zespo³u Szkó³ im.a.mickiewicza w o³yni, Stanis³aw Panek dyrektor Zespo³u Szkó³ im. A.Mickiewicza w o³yni, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu añcuckiego, Piotr Dudek nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicznych w Le ajsku, miêdzynarodowy sêdzia pi³ki siatkowej zaprasza serdecznie na: PROGRAM ZJAZDU III ZJAZD O YNIAKÓW Dzieñ I 28 czerwca 2008 r. (sobota) 1) godz. 9:00 - spotkanie uczestników na dziedziñcu Zespo³u Szkó³ w o³yni, przemarsz ze sztandarami do koœcio³a parafialnego, 2) godz. 10:00 - Msza œw. w koœciele parafialnym, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej na œcianie koœcio³a, z³o enie kwiatów na cmentarzu, 3) godz. 12:00 - otwarcie zjazdu, sesja naukowa, 4) godz. 14:00 - obiad,* 5) godz. 15:00 - prezentacja publikacji poœwiêconych o³yni, ogl¹danie okolicznoœciowych ekspozycji (wystawy malarskie, fotograficzne oraz zabawek drewnianych), wpisy do ksiêgi pami¹tkowej, ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej nauczyciela LO p.tadeusza Cebulaka, 6) godz. 20:00 - bal.* Dzieñ II 29 czerwca 2008 r. (niedziela) 1) godz. 13:00 obiad * 2) godz. 14:00 - czêœæ artystyczna (wystêp zespo³u Tercja Pikardyjska, tañce estradowe), 3) godz. 16:00 - zamkniêcie zjazdu. * - dla uczestników, którzy wnios¹ op³aty Koszt uczestnictwa jednej osoby (istnieje mo liwoœæ op³acenia wybranej pozycji): 1) 50 z³ za pami¹tkowy medal, cegie³kê finansuj¹c¹ zakup tablicy pami¹tkowej, gad ety oraz 2 obiady, 2) 50 z³ za udzia³ w balu. WP ATY NA KONTO: Bank Spó³dzielczy w o³yni Nr rachunku: Tytu³em: III Zjazd o³yniaków * * - (w przypadku wnoszenia op³aty wy³¹cznie za bal, tytu³em wp³aty prosimy wpisaæ: III Zjazd o³yniaków - Bal) NA PAÑSTWA ZG OSZENIA CZEKAMY DO 30 MAJA 2008 R. Kontakt: tel (pon.-pt., od godz. 9:00 do 15:00)

3 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 3 XI SESJA RADY GMINY Pierwsza w tym roku i jedenasta w tej kadencji samorz¹du sesja Rady Gminy o³ynia odby³a siê 27 marca. Na pocz¹tku sesji przewodnicz¹cy rady gminy oraz wójt gminy z³o yli podziêkowania odchodz¹cemu na emeryturê Bronis³awowi Nicponiowi, kierownikowi Zak³adu Komunalnego w o³yni. Emeryt podziêkowa³ za wspó³pracê samorz¹dowcom. Zebranym w sali obrad przedstawiony zosta³ nowy kierownik zak³adu Bogus³aw Nicpoñ. Rada podjê³a uchwa³y w sprawie: 1. zmian w bud ecie Gminy o³ynia na 2008 rok, 2. udzielenia przez Gminê o³ynia pomocy finansowej dla Powiatu añcuckiego, 3. udzielenia pomocy rzeczowej Samorz¹dowi Województwa Podkarpackiego na realizacjê zadania publicznego, 4. udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Podkarpackiego na realizacjê zadania publicznego, 5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków oraz ustalenia dop³at do cen wody i œcieków, 6. zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po- yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 7. wyra enia zgody na wynajem budynku komunalnego, 8. wyra enia zgody na zawarcie porozumienia dotycz¹cego uzyskania rezerwacji czêstotliwoœci radiowych z zakresu MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WI- MAX, 9. wskazania jednostki tworz¹cej wydzielony rachunek dochodów w³asnych, ustalenia Ÿróde³ tych dochodów oraz ich przeznaczenia. Modernizacje dróg Gmina udzieli 410 tys. z³ pomocy powiatowi ³añcuckiemu na modernizacjê dróg powiatowych biegn¹cych przez nasz¹ gminê. Kwota stanowi 50 % kosztów modernizacji drogi biegn¹cej przez Brzózê Stadnick¹ oraz dokoñczenia asfaltowania ul.bia³obrzeskiej. Powiat ³añcucki od kilku lat prowadzi politykê polegaj¹c¹ na modernizowaniu tylko tych dróg, do których dok³adaj¹ gminy. Takie podejœcie powiatu do w³asnych zadañ jest krytykowane przez radnych, jednak gmina, chc¹c zapewniæ swoim mieszkañcom normalne drogi, si³¹ rzeczy godzi siê na wspó³finansowanie. Na pomoc dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego gmina przeznaczy ³¹cznie 100 tys. z³. Bêdzie to 50% udzia³ gminy w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku w Bikówce. Pomoc rzeczowa gminy to sporz¹dzenie dokumentacji geodezyjno-technicznej, natomiast pomoc¹ finansow¹ bêdzie udzia³ w kosztach budowy przysz³ego chodnika. Dro ej za wodê i œcieki Od kwietnia br. wiêcej zap³acimy za dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków. Rada zatwierdzi³a taryfy zaproponowane przez Zak³ad Komunalny w o³yni. Op³aty wzrosn¹ po 10 groszy za metr szeœcienny dostarczonej wody oraz odprowadzonych œcieków. Odpowiednio bêdzie to 2,10 z³ netto za m 3 wody i 2,40 z³ netto za m 3 œcieków. Kwartalna op³ata sta³a w pobierana na pokrycie kosztów legalizacji wodomierzy pozostaje bez zmian i wynosi 3 z³. Poprzednie stawki obowi¹zywa³y przez dwa lata. Budowa kanalizacji Rada zdecydowa³a o zaci¹gniêciu preferencyjnej po yczki w wysokoœci 400 tys. z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na budowê kanalizacji sanitarnej. Œrodki z niskooprocentowanej i czêœciowo umarzanej po yczki przeznaczone zostan¹ na budowê kanalizacji sanitarnej w Bikówkce i Zak¹ciu. Sprawy ró ne Rada wyrazi³a równie zgodê na zawarcie porozumienia z Powiatem añcuckim w sprawie realizacji przedsiêwziêcia dotycz¹cego uzyskania rezerwacji czêstotliwoœci radiowych, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX. Uchwa³a zwi¹zana jest z projektem w efekcie, którego mieszkañcy gminy mieliby uzyskaæ darmowy dostêp do Internetu. Realizacja projektu rozpocznie siê w 2009 r. o ile wnioskodawcy uzyskaj¹ dotacjê z funduszy unijnych. Ponadto zdecydowano o wynajêciu na okres kolejnych 3 lat budynku oœrodka zdrowia w Brzózie Stadnickiej dotychczasowemu najemcy, prowadz¹cemu gabinetu lekarskiego "KOR- MED". Rada wskaza³a równie urz¹d gminy jako jednostkê tworz¹c¹ wydzielony rachunek dochodów w³asnych, na który sp³ywaæ bêd¹ op³aty za og³oszenia i reklamy publikowane w gazecie gminnej "Fakty i Realia". Waldemar Natoñski ZAPROSZENIE Wzwi¹zku z licznymi zapytaniami naszych mieszkañców dotycz¹cymi bezp³atnego uczestnictwa w kursach e-learningowych za poœrednictwem nowopowsta³ego Centrum w Brzózie Stadnickiej informujemy, e wszyscy zainteresowani posiadaj¹cy dostêp do Internetu mog¹ zarejestrowaæ siê telefonicznie w Centrum (tel ) i uzyskaæ login i has³o umo liwiaj¹ce korzystanie z dostêpnych kursów. Godziny otwarcia Centrum: wtorek, œroda 14:00-19:00 czwartek 16:00-20:00 sobota 14:00-20:00 Przypominamy e obecnie dostêpne s¹ 23 kursy a do koñca czerwca ca³a oferta liczyæ bêdzie 50 kursów. Wojciech Opa³ka

4 4 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Bezpieczniej przy SP Nr 1 w o³yni Segregacja œmieci na cmentarzu Rosn¹ca z roku na rok liczba samochodów poruszaj¹cych siê po drogach stanowi coraz wiêksze zagro enie dla ycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim dla dzieci. Zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego dzieci maj¹ prawo do samodzielnego wychodzenia na drogi publiczne od siódmego roku ycia. Nie wszystkie jednak s¹ przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym, który czêsto cechuje brawura i skrajna nieodpowiedzialnoœæ kieruj¹cych pojazdami. Szczególnie nara one na niebezpieczeñstwo s¹ dzieci poruszaj¹ce siê biegn¹c¹ przez centrum o³yni ruchliw¹ drog¹ wojewódzk¹. W zwi¹zku z wnioskami rodziców obawiaj¹cych siê o bezpieczeñstwo swoich pociech gmina zakupi³a zintegrowane oznakowanie przejœcia dla pieszych zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w o³yni. Aktualnie przejœcie jest dobrze widoczne i posiada szereg urz¹dzeñ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo. Oznakowanie w postaci znaków umieszczonych na s³upkach oraz wymalowanych na jezdni, ma za zadanie wzbudziæ u kieruj¹cych pojazdami szczególn¹ ostro noœæ i bezpieczn¹ jazdê w okolicy przejœcia. Uwagê kierowców zwracaj¹ równie zainstalowane na powierzchni jezdni listy wibracyjne, wprawiaj¹ce w drgania pojazdy zbli- aj¹ce siê do przejœcia. Dodatkowo po obu stronach drogi zainstalowano metalowe bariery oddzielaj¹ce chodnik od ulicy. Uniemo liwiaj¹ one wtargniêcie na jezdniê poza stref¹ przejœcia, w okolicy którego zwykle po zakoñczeniu lekcji t³ocz¹ siê grupy dzieci. Waldemar Natoñski Zakupy dla OSP o³ynia Gmina o³ynia przygotowa³a projekt pn.: Budowa systemu zabezpieczeñ do walki ze skutkami powodzi, podtopieñ i zalañ w Gminie o³ynia Etap I, którego celem jest doposa enie jednostek stra y z terenu Gminy o³ynia w motopompy szlamowe. W ramach projektu zakupiono najnowszy model motopompy HONDA typ WT 40X wraz z osprzêtem. Projekt zosta³ zrealizowany przy udziale œrodków: 1. Gminnych 5 850,00z³ 2. WFOŒiGW w Rzeszowie 5 000,00z³ Najwa niejsze cechy motopompy: moc: 11KM, wydajnoœæ: 1,64 m3/min, zu ycie paliwa: 2.8 l/h Wojciech Opa³ka Gmina o³ynia realizuj¹c program gospodarki odpadami na obszarze gminy wyposa y³a cmentarz w o³yni w dwa nowe kontenery typ KP-7 do segregacji œmieci. Ponadto zakupiono dodatkowy kontener na œmieci komunalne. Do segregacji œmieci przeznaczone s¹ dwa kontenery: jeden siatkowy (kolor ó³ty) na plastik i bia³o-zielony na szk³o bia³e i kolorowe. Przedmiotowe zadanie zosta³o zrealizowane w ramach projektu pn.: Organizacja selektywnej zbiórki odpadów w miejscach pochówku ludzi Etap I - o³ynia przy udziale œrodków: 1. Gminnych 7 082,00z³ 2. WFOŒiGW w Rzeszowie 4 234,00z³ 3. PFOŒiGW w añcucie 2 000,00z³ Dwa kontenery znajduj¹ce siê na cmentarzu na odpady komunalne poddane zostan¹ renowacji polegaj¹cej na wymianie blach i wykonaniu pow³ok antykorozyjnych zabezpieczaj¹cych kontenery na ³¹czn¹ kwotê 4 880,00z³ ze œrodków Gminnych. Prosi siê mieszkañców i u ytkowników cmentarza o przestrzeganie zasad segregacji œmieci w tak szczególnym miejscu dla Nas wszystkich. Wojciech Opa³ka

5 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 5 Podsumowanie projektu "Nasza Szko³a" go - animatora projektu, wizytatora Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie - Henryka Rogusa, w³adze gminy o³ynia: przewodnicz¹cego Rady Gminy - Kazimierza Góreckiego, Wójta Andrzeja Benedyka, wicewójta Tadeusza Gi ê, proboszcza parafii o³ynia ks. Stanis³awa Cebulê, dyrektora GOK w o³yni Magdalenê K¹tnik - Kowalsk¹. Po ukazaniu celów i za³o eñ projektu przez p. Alinê Reszkê zosta³y przedstawione dokonania szko³y w ramach zrealizowanych 10 zadañ. Efekty dzia³añ po- szkolny koordynator projektu. Uroczystoœci towarzyszy³a wystawa tablic ze zdjêciami z 4 wyjazdów poznawczo - turystycznych i imprez szkolnych, prac wykonanych przez uczniów tj. albumów, zielników, bry³ geometrycznych, rysunków, wy³o ono równie 3 numery gazety "Fakty i Realia" przygotowane przez m³odych dziennikarzy oraz 2 publikacje wydane przez szko³ê: "Historia zamkniêta w przydro nych kapliczkach" i "Wierszem o patronie Adamie Mickiewiczu". Wdniu 6 marca 2008 r. w Zespole Szkó³ im. A. Mickiewicza w o³yni odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca realizacjê w placówce projektu unijnego "Nasza Szko³a. Od momentu akcesu min¹³ rok wytê onej pracy. Kwota 110 tysiêcy z³otych zosta³a wydana na zapewnienie uczniom mo liwoœci wyrównywania szans edukacyjnych, umo liwienie m³odzie y zdobywania dodatkowej wiedzy i wspó³pracê szko³y z organizacjami i spo³ecznoœci¹ lokaln¹ na rzecz rozwoju edukacji i aktywnoœci obywatelskiej. W imprezie uczestniczy³o 50 osób; zaproszeni goœcie, nauczyciele realizuj¹cy poszczególne dzia³ania, przedstawiciele rodziców i uczniów. Uroczystoœæ otworzy³ dyrektor Stanis³aw Panek witaj¹c przyby³ych, w szczególnoœci reprezentantkê lidera projektu Wy szej Szko³y Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Alinê Reszkê, Tadeusza Polañskie- kazano w formie prezentacji multimedialnej, a omówi³o je 10 uczniów, 8 nauczycieli i 1 rodzic. Prezentacjê prowadzi³a wicedyrektor Teresa Grêdysa, Podsumowanie pokaza³o, jak wiele uda³o siê dokonaæ podczas pó³rocznej realizacji. Goœcie, którzy zabierali g³os podkreœlali z uznaniem fakt i uczestniczy³o w projekcie bardzo wielu uczniów, a ró norodne i ciekawe dzia³ania by³y skierowane zarówno do m³odzie y zdolnej jak i do osób ze specjalnymi potrzebami oraz sprawiaj¹cymi problemy wychowawcze. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê podpisaniem lokalnego paktu na rzecz rozwoju oœwiaty. Szczegó³owe informacje o zadaniach wykonanych w ramach projektu "Nasza Szko³a" mo na znaleÿæ na stronie: Teresa Grêdysa

6 6 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Cz³owiek, najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, jest jednym z programów operacyjnych, którego celem g³ównym jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójnoœci spo³ecznej. Okres programowania obejmuje lata w czasie których wsparciem zostan¹ objête nastêpuj¹ce obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja spo³eczna, adaptacyjnoœæ pracowników i przedsiêbiorstw, zagadnienia zwi¹zane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich. W województwie podkarpackim Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie wdra a komponent regionalny czyli cztery Priorytety. Program finansowany jest w 85% ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zaœ w 15% ze œrodków krajowych. Województwo podkarpackie ma do zagospodarowa- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji spo³ecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach Ogó³em RPO KAPITA LUDZKI Œrodki finansowe do wykorzystania w woj. podkarpackim w latach (euro) nia kwotê mln Na rynku zaczynaj¹ siê ju pojawiaæ ró ne formy wsparcia finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego kierowane do mieszkañców ca³ego województwa, jak równie do spo³ecznoœci poszczególnych gmin i powiatów. Obejmuj¹ one swoim oddzia³ywaniem praktycznie wszystkie grupy spo³eczne i oferuj¹ szeroki wachlarz form wsparcia. S¹ one wynikiem wyboru do dofinansowania wniosków wy³onionych w konkursach pilota owych, które og³oszone zosta³y koñcem zesz³ego roku. W ramach tych projektów realizowane bêd¹ m. in. szkolenia zawodowe (operator obrabiarek, wózków jezdniowych, spawacz, pracownik administracyjnobiurowy, ksiêgowy), szkolenia informatyczne (pakiet MS Office), kursy jêzykowe. W chwili obecnej WUP w Rzeszowie prowadzi nabór wniosków w ramach ka dego z Priorytetów w zwi¹zku z czym z czasem iloœæ szkoleñ i ich zró nicowanie bêdzie wzrastaæ i obejmowaæ coraz szersze grupy spo³eczne. Informacje o zasadach wdra ania, jak równie o realizowanych projektach znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzêdu Pracy: oraz pod nr tel. (0-17) Renata Chmaj ZAPRASZAMY Mieszkañców o³yni lubi¹cych wspomnienia i dawne klimaty na SPOTKANIE Z TRADYCJ do Szko³y Podstawowej Nr 2 w o³yni dnia 30 kwietnia 2008 r. (œroda) o godz W programie: - Wesele o³yñskie, - przyœpiewki i tañce regionalne, - dawne zabawy dzieci. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP 2 w o³yni Na spotkaniu zaprezentowany bêdzie dorobek wypracowany w trakcie realizacji projektu Ocalmy od zapomnienia.

7 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 7 Aktualnoœci z gminnej biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w o³yni wraz z Fili¹ w Brzózie Stadnickiej obs³ugiwa³a teren gminy z 6759 mieszkañcami oraz przyleg³e miejscowoœci, w których utrudniony jest dostêp do w³asnej biblioteki. W 2007 r. odwiedzi³o nasz¹ bibliotekê osób, zapisanych by³o 1390 czytelników, co stanowi³o 20,6% ogó³u mieszkañców, wypo yczono woluminy, tj. 434 wypo yczenia na 100 mieszkañców. Dzia³alnoœæ informacyjno bibliograficzna opiera³a siê g³ównie na ksiêgozbiorze, który jest ci¹gle uzupe³niany. Na koniec 2007 roku wyniós³ woluminów. W ci¹gu roku przyby³o 1127 pozycji, które zakupiono: - ze œrodków UG na kwotê 8734 z³ - ze œrodków Min. K. i DN 9000 z³ - ze œrodków powiatowych 1239 z³ Prenumerowano 31 czasopism. Biblioteka posiada 7 komputerów z dostêpem do Internetu, z których 5 przeznaczonych jest dla u ytkowników. Filia w Brzózie Stadnickiej ma 3 komputery, 2 z nich s³u ¹ czytelnikom. Tworzymy w³asn¹ bazê danych, któr¹ ju udostêpniamy. W ci¹gu roku czytelnicy spotkali siê z p. Januszem F¹far¹ - autorem ciekawych publikacji ksi¹ kowych, m³odsi uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, przegl¹dach nowoœci, wieczorach bajek oraz brali udzia³ w trzech konkursach rysunkowych organizowanych przez nasz¹ filiê wszyscy uczestnicy otrzymali skromne nagrody ksi¹ kowe. Zosta³a utworzona strona internetowa naszej biblioteki, zachêcamy wszystkich do odwiedzin i do korzystania z niej Internetow¹ stronê biblioteki znaleÿæ mo na pod adresem W planach na rok 2008 przewidziane s¹ m.in.: kontynuacja bazy danych, spotkanie autorskie z ciekaw¹ postaci¹ literack¹ i inne. Biblioteka rozpisa³a równie 2 konkursy: 1) na Ekslibris biblioteki ( do ), dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeñ wiekowych 2) Baœniowy œwiat ( do ) dla dzieci najm³odszych i uczniów szkó³ podstawowych. Bli sze informacje o konkursach mo - na uzyskaæ w bibliotece, na wszystkich uczestników czekaj¹ atrakcyjne nagrody. Ponadto mo na skorzystaæ z bezp³atnego Internetu zgodnie z regulaminem pracowni Ikonka Wszystkich zapraszamy do odwiedzenia placówki, d³u ników do zwrotu zaleg³ych ksi¹ ek. W bibliotece mo na zakupiæ niektóre wydawnictwa regionalne, widokówki z terenu naszej gminy w godzinach pracy - od 9 do 17. Helena M³ynek Dyrektor GBP w o³yni Zeznania podatkowe PIT mo na z³o yæ w urzêdzie gminy Naczelnik Urzêdu Skarbowego w añcucie informuje, e wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Podatników w ostatecznym okresie sk³adania zeznañ podatkowych za 2007 r. tj. w okresie od 21 do 25 kwietnia oraz od 28 do 30 kwietnia 2008 r., w siedzibach urzêdów gmin zostan¹ zorganizowane okresowe punkty obs³ugi podatnika do realizacji zadañ w zakresie wydawania druków i formularzy podatkowych oraz przyjmowania formularzy deklaracji i zeznañ podatkowych. W/w punkty obs³ugi podatnika zostan¹ zorganizowane w nastêpuj¹cych Urzêdach Gmin: Urz¹d Gminy w Czarnej Urz¹d Gminy w Bia³obrzegach Urz¹d Gminy w Rakszawie Urz¹d Gminy w Markowej Urz¹d Gminy w o³yni i bêd¹ czynne w godzinach pracy ww. Urzêdów. Wydawanie druków i przyjmowanie zeznañ podatkowych PIT w Urzêdzie Gminy w o³yni - pokój nr 204 (II piêtro).

8 8 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Dnia 2 kwietnia 2008r. w Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych w Le ajsku odby³a siê IV edycja Konkursu Jêzyka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Krajów Anglosaskich skierowanego do uczniów klas maturalnych wszystkich typów szkó³ ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest propagowanie jêzyka angielskiego i kultury krajów anglosaskich. Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów. Pierwszy etap konkursu sprawdza znajomoœæ jêzyka angielskiego na poziomie œrednio-zaawansowanym; drugi etap zawiera dodatkowo elementy wiedzy z zakresu kultury krajów anglosaskich. Uczeñ, który zajmuje pierwsze miejsce w konkursie otrzymuje Indeks (promesê) NKJO w Le ajsku, uprawniaj¹cy do podjêcia nauki w Kolegium bez postêpowania rekrutacyjnego, po uprzednim zdaniu matury. Pierwszy etap konkursu odbywa siê w szkole œredniej. Do drugiego etapu zakwalifikowana jest trójka uczniów z ka - dej szko³y, którzy osi¹gaj¹ najlepsze wyniki. W tym roku do drugiego etapu zg³oszeni zostali uczniowie z nastêpuj¹cych szkó³: III LO w Rzeszowie, LO w Bi³goraju, LO w Kolbuszowej, ZSL w Le ajsku, ZS w añcucie, V LO w Rzeszowie, ZS Nr2 w Rzeszowie, ZSBiO w Bi³goraju. Zadania do konkursu przygotowa³a mgr Justyna Wawrzkiewicz - nauczyciel NKJO. Komisja obradowa³a w sk³adzie: mgr Justyna Wawrzkiewicz, mgr Bo ena Zawadzka i mgr Anna Burda. Pierwsze miejsce i promesê NKJO otrzyma³ Marcin Dery³o z ZSL w Le- ajsku, drugie miejsce Barbara Golis LO w Kolbuszowej, na trzecim miejscu uplasowa³a siê Karolina Kowalczyk z ZSL w Le ajsku, czwarte miejsce przypad³o Przemys³awowi Terejko z LO w Bi³goraju a pi¹te Sylwii Wilk z ZS nr 2 w Rzeszowie. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody w postaci s³owników i ksi¹ ek. Serdecznie zapraszamy przysz³orocznych maturzystów do wziêcia udzia³u w nastêpnej edycji konkursu. Dom Kultury w o³yni prowadzi sprzeda nastêpuj¹cych pozycji ksi¹ kowych: "By zdarzeñ nie zatar³ czas" - historia o³yni obejmuj¹ca lata II wojny œwiatowej, widziana oczami jej mieszkañców. Prawie w ca³oœci oparta jest na relacjach œwiadków i uczestników tych tragicznych wydarzeñ. Czytelnik znajdzie w niej m.in. yciorysy i wojenne wspomnienia o³nierzy wrzeœnia 1939r. oraz walcz¹cych na ró nych frontach II wojny œwiatowej. 280 stron, rok wydania 2002, cena 25 z³. "Franciszek Fr¹czek. S³oñces³aw z o³yni" - album malarstwa podsumowuj¹cy twórczoœæ artysty. Oprawa twarda, 110 stron, album wydany w polsko-angielskiej wersji jêzykowej. Rok wydania 2004, cena 50 z³. "Legendy regionu ³añcuckiego" - zbiór podañ i wierzeñ ludowych zebranych i opracowanych przez Franciszka Fr¹czka - "S³oñces³awa z o³yni". Bardzo cenne opracowanie etnograficzne zachowuj¹ce dziedzictwo kulturowe najbli szych okolic o³yni. Wydanie II poprawione, 101 stron, oprawa miêkka. Rok wydania 2004, cena 20 z³. "Œwietlisty kr¹g S³oñces³awa" - biografia o³yñskiego malarza Franciszka Fr¹czka z o³yni autorstwa krakowskiego artysty Ryszarda Dzieszyñskiego. Ksi¹ ka zawiera kolorowy album ilustracji. Oprawa miêkka, stron 137, rok wydania 1996, cena 20 z³. "Z o³yni rodem. Ks. Mieczys³aw Lisiñski Ojciec ubogich" - pierwsza z serii publikacji prezentuj¹cych sylwetki znanych i zas³u onych postaci, których rodowód wywodzi siê z o³yni. Zawiera ona biografiê ks. Mieczys³awa Lisiñskiego ( ) pochodz¹cego z o³yni Dolnej. Oprawa miêkka, 63 stron, rok wydania 2004, cena 10 z³. "60 lat Ko³a owieckiego "Kuropatwa" w o³yni - okolicznoœciowa publikacja z okazji jubileuszu myœliwych. Ksi¹ ka zawiera informacje dotycz¹ce historii ko³a, wspomnienia myœliwych, dane dotycz¹ce zakresu dzia- ³alnoœci ³owieckiej, wspó³pracy z m³odzie ¹ szkoln¹ i pracy na rzecz ochrony œrodowiska. Kolorowe zdjêcia. 37 stron, rok wydania 2006, cena 4 z³. NOWOŒÆ!!! Historia zamkniêta w przydro - nych kapliczkach - kompleksowe opracowanie zawieraj¹ce opisy i zdjêcia przydro nych kapliczek oraz krzy- y na terenie Gminy o³ynia. 136 stron, oprawa miêkka, rok wydania 2008, cena 10 z³.

9 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 9 Trzymaj formê Szybkoœæ, z jak¹ narasta w wielu wspó³czesnych spo³eczeñstwach epidemia oty³oœci u dzieci i m³odzie y, wskazuje na zmiany zachodz¹ce w stylu ycia i zachowaniach zdrowotnych m³odych ludzi, a dotycz¹ce przede wszystkim sposobu od ywiania i aktywnoœci fizycznej. Badania przeprowadzone w Polsce nad zachowaniami ywieniowymi m³odzie y w okresie dojrzewania wskazuj¹ na powtarzaj¹ce siê nieprawid³owoœci w zakresie od ywiania. Polegaj¹ one na: - niezbilansowanej diecie z przewag¹ udzia³u energii pochodz¹cej z t³uszczów oraz produktów o du ej gêstoœci energetycznej, przy mniejszym spo yciu produktów mlecznych, owoców i warzyw, - nieprawid³owym modelu ywienia, przejawiaj¹cym siê w nieregularnoœci spo ywania posi³ków, wyd³u aniu przerw miêdzy nimi oraz w niespo ywaniu œniadañ, - pojadaniu, zw³aszcza wysokoenergetycznych przek¹sek i s³odyczy, co jest zwi¹zane z nieregularnoœci¹ spo ywania posi³ków. Zachowania ywieniowe i aktywnoœæ fizyczna w etiologii oty³oœci stanowi¹ zespó³ czynników zewnêtrznych, które mo na modyfikowaæ. W³aœciwa modyfikacja jest szans¹ pomocy oty³ym lub zagro onym oty³oœci¹ nastolatkom. Wychodz¹c naprzeciw zaleceniom strategii Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywnoœci fizycznej i zdrowia, G³ówny Inspektor Sanitarny i Stowarzyszenie "Polska Federacja Producentów ywnoœci" wyszli z inicjatyw¹ realizacji w szko- ³ach programu edukacyjnego propaguj¹cego zdrowy tryb ycia "Trzymaj formê". Program oparty jest na za³o eniu, e aktywny styl ycia jest zdrowy, przyjemny i nie wymaga du ych nak³adów finansowych. Celem programu jest kszta³towanie prozdrowotnych nawyków u uczniów, pog³êbienie wiedzy na temat znaczenia diety i aktywnoœci fizycznej oraz dostarczenie wiadomoœci i umiejêtnoœci wykorzystania informacji np. na opakowaniach produktów spo ywczych. Program ma zasiêg ogólnopolski. Skierowany jest g³ównie do uczniów szkó³ gimnazjalnych. W obecnym roku szkolnym trwa realizacja II edycji. Gimnazjum w o³yni ju po raz drugi wykonuje zadania programu. Zwieñczeniem tegorocznych dzia³añ by³a ogólnoszkolna impreza, która odby³a siê w dniu r. w ramach Dnia Gimnazjalisty. Prowadz¹ca uroczystoœæ Sylwia Fr¹czek z 3b zachêci³a do udzia³u wierszem swego autorstwa: "Dzisiaj program tego œwiêta niechaj ka dy zapamiêta. Cenny skarb to nasze zdrowie, wiêc dzia³ajmy tutaj w zmowie - coœ dla ducha i dla cia³a szkolna braæ przygotowa³a." Przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w konkursie wiedzowym dotycz¹cym zdrowia i zdrowego trybu ycia przygotowanym przez pielêgniarkê szkoln¹. Najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³ siê zespó³ z klasy 2b: Sylwia Bejster i S³awomir Domaga³a. Du e zainteresowanie i aplauz wywo³a³ "Miks warzywno - owocowy" czyli konkurs na najciekawsze przebranie warzywne lub owocowe. Reprezentacje klas prezentowa³y siê w rytm muzyki. Najwiêksze uznanie komisji wzbudzili: Micha³ Mach i Mateusz Klimek (2b) - winogrona, cytrusy z 2d i Jacek Leja z 1b - ogórek. Odby³ siê konkurs jogurtowy dla smakoszy tego napoju i "Cytryna dobra na wszystko" dla amatorów kwaœnych rzeczy. Swoj¹ zwinnoœæ fizyczn¹ wykazywa³y 5 - osobowe zespo³y klasowe w sprawnoœciowym torze przeszkód. Imprezie towarzyszy³a wystawa prac plastycznych "Recepta na zdrowie". Najlepsze prace wykonali: Szymon Wal (1d), Barbara Rumianek (2b), Izabela Brudniak (3a). Nagrodami we wszystkich konkursach by³y dyplomy i ró norodne owoce. Uczestnicy imprezy zostali poczêstowani przez hostessy z 2b koreczkami z owoców i warzyw. Najwiêcej pracy w realizacjê programu w³o y³a klasa 2b, nauczyciele: Ewa Ho³ub, Beata Decowska - G¹sior, Aurelia Bem - Wróbel, ukasz Dudek oraz pielêgniarka szkolna. Szkolnemu yciu uczniów towarzyszy na "zdrowej" gazetce has³o: Pamiêtaj, eby ycie mia³o smaczek Raz jab³uszko, raz buraczek. Teresa Grêdysa

10 10 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Walentynkowe Miksty w pi³ce siatkowej Wpi¹tkowe popo³udnie 15 lutego 2008 r. Uczniowski Klub Sportowy Têcza zorganizowa³ tradycyjny Walentynkowy Turniej Mikstów w Pi³ce Siatkowej. W hali Zespo³u Szkó³ w o³yni spotka³o siê a 29 par, które rywalizowa³y o miano tej najlepszej. Konkurencja by³a du a, gdy w batalii o tytu³ mistrzowski oprócz uczniów miejscowego gimnazjum i liceum stanêli absolwenci, studenci, siatkarki i siatkarze z zespo³ów III-ligowych, Wojewódzkiej Ligi Kadetek i Kadetów. W wiêkszoœci byli to mieszkañcy i Rakszawy. Zawodników dopingowali licznie zgromadzeni kibice uczniowie ZS, rodzice, nauczyciele. Na czterech boiskach rozegrano a 60 spotkañ systemem pucharowym, do dwóch przegranych meczów. Poziom by³ bardzo wyrównany, st¹d te niektóre wyniki by³y niespodziank¹ dla kibiców i samych zawodników. Po 5 godzinach walki wreszcie wy³oniono zwyciêzców. Najlepsze pary nagrodzono pucharami oraz emblematami walentynkowymi. Turniejowi towarzyszy³a mi³a atmosfera, sportowa rywalizacja w duchu fair play, zawi¹za³y siê nowe znajomoœci, przyjaÿnie, a gdzieniegdzie i serce zabi- ³o mocniej...? Niektóre pary zg³osi³y ju swój akces do Mikstów 2009!!! W rolê fotografa zawodów wcieli³ siê ukasz Wawrzaszek, który uwieczni³ na zdjêciach najpiêkniejsze momenty turnieju. A tak przedstawia siê koñcowa punktacja turnieju: 1. Honorata Tryniecka III B LO i Marcin Baran - UKS Feniks Le ajsk 2. Anna Decowska TKF Remix Rakszawa i Grzegorz Winiarski - Anilana Rakszawa 3. Jolanta Mach I B LO UKS Têcza o³ynia i ukasz Cieœla II C LO - DOM-BUD o³ynia 4. Paulina Bielecka II B LO i Miros³aw Bielecki - DOM-BUD o³ynia 5. Bogumi³a Golba i Janusz Cisek - reprezentacja Banku Spó³dzielczego w o³yni 6. Sylwia Nykiel III D gim. -UKS Têcza o³ynia i Sebastian Bejster III D gim. DOM-BUD o³ynia 7. Klaudia Szubart - AZS URz Rzeszów i Damian Lic 8. Magdalena Surmacz Sawa Sonina i Marcin Noga Team Sonina 9. Lidia Dudek i Grzegorz Dudek 10. Justyna Suszek III D gim. - UKS Têcza o³ynia i Grzegorz Hryniewski 11. Jolanta Bechta i Tomasz Szpila III D gim. 12. Marta Filip II C LO i ks. Andrzej Dubiel 13. Anna Kruk - Sawa Sonina i Radek Cisek Team Sonina 14. Sylwia Pi¹tek I B LO i ukasz Wiech I A LO 15. Natalia Buszta I C LO i ukasz Marcinek I C LO 16. Ewa Szczyrba i Marek Szczyrba Ponadto w turnieju startowali: Bernadeta Fus III D gim. UKS Têcza o³ynia i Tomasz Buszta, Ma³gorzata Hader i Daniel Norko III D gim., Jolanta Witek III D gim. UKS Têcza o³ynia i Przemys³aw Mac I B LO, Dorota Matuszek i Bart³omiej Wawrzaszek III D gim., Ewelina Golba Sawa Sonina i Marek Czechowicz Team Sonina, Magdalena Dobrzañska III B LO i Piotr Sobuœ, Sylwia Œli III C LO i Pawe³ Cebula I C LO, Izabela Kochman I B LO TKF Remix Rakszawa i Maksymilian Cisek III B LO, Beata Burszta i Pawe³ Burda II C LO, Agnieszka Naróg II B LO i Jacek Letki, Sabina Niemczyk III A LO i Sebastian Natoñski I C LO, Karolina D¹bek Victoria Sonina i Marek Sebzda Team Sonina. Do zobaczenia w przysz³ym roku!!! Organizator turnieju Marta Hryniewska

11 Fakty i Realia - gazeta o³yñska 11 ogloszenia Ochotnicza Stra Po arna oraz Gminny Oœrodek Kultury w o³yni zapraszaj¹ na wystawê prac pokonkursowych pt.: "Stra po arna w oczach dziecka" 5-16 maja 2008 r. w godz. 9:00-16:00, Sala Domu Kultury w o³yni

12 12 Fakty i Realia - gazeta o³yñska Majówka z Bankiem Spó³dzielczym w o³yni z okazji jubileuszu 105-lecia Rok 2008 jest rokiem jubileuszowym dla BS w o³yni, który obchodzi 105 rocznicê swojego istnienia. Z tej okazji bank organizuje imprezê plenerow¹ w dniach maja 2008r., na któr¹ zaprasza wszystkich zainteresowanych. Impreza odbêdzie siê na stadionie "nad Tam¹", a jej porz¹dek przedstawia poni szy kalendarz. 2 maja Pi¹tek LETNIE KINO POD GWIAZDAMI START o godz. 19:00 - seans filmowy dla dzieci i nie tylko - seans filmowy dla m³odzie y i doros³ych - w repertuarze znane polskie komedie - odtworzenie koncertu STINGA 3 maja Sobota KULTURA I ROZRYWKA REGIONU O YNI ROZPOCZÊCIE o godz. 15:00 - Prezentacja okolicznych DOMÓW KULTURY - godz MEGA DYSKOTEKA Z LASERAMI - DJ GABRIEL DELGADO 4 maja Niedziela ZABAWA NA "STO PIÊÆ" POCZ TEK o godz Wystêp zespo³u muzycznego "BEKA" - Zawody Stra ackie - Ok. godz LOSOWANIE NAGRÓD DLA OSZCZÊDZAJ CH W BANKU SPÓ DZIELCZYM - Od godz. ok wystêpy zespo³ów muzycznych: Zespó³ Góralski "KRYWAÑ" "WANDA & BANDA" GWIAZDA WIECZORU EWELINA FLINTA z zespo³em Zakoñczenie imprezy pokazem sztucznych ogni. Ponadto, w dniu r. bêdzie dzia³a³ punkt informacyjny, w którym pracownicy banku bêd¹ udzielaæ wszelkich informacji dotycz¹cych produktów bankowych. Na okolicznoœæ jubileuszu bank wprowadzi³ now¹, bardzo atrakcyjn¹ LOKATÊ JUBILEUSZOW. Promocyjn¹ lokatê bêdzie mo na zak³adaæ w okresie Minimalna kwota wp³aty to tylko 500PLN, a oprocentowanie œrodków zgromadzonych na lokacie to a 7%. Serdecznie zapraszamy! "Fakty i Realia", Wydawca: Wójt Gminy o³ynia, o³ynia, ul.rynek 22, tel , fax , Redaktor naczelna: Magdalena K¹tnik-Kowalska, Redakcja: Gminny Oœrodek Kultury w o³yni, ul.smolarska 1, tel , Druk: TECHGRAF añcut, Nak³ad 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nades³anych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam.

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej

niach zgromadzi³o siê 69 mieszkañców tego so³ectwa. So³tysem ponownie wybrano funkcjê radnej gminy. W radzie so³eckiej M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny Na zdjêciach: Uczniowie SP 2 w o³yni podczas zajêæ w ramach projektu Odkrywamy i ukazujemy bogactwo o³yni, czyt. str.6 Dzieñ Kobiet w Smolarzynach,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite LIPIEC 2005 Informator Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 7 (144) ROK XIII LIPIEC 2005 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT Serdecznie witam wszystkich goœci, turystów i wczasowiczów,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. ISSN 1730-587X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo