Egzamin dyplomowy wykaz zagadnień dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin dyplomowy wykaz zagadnień dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka"

Transkrypt

1 Egzamin dyplomowy wykaz zagadnień dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka Przedmioty kierunkowe oraz stanowiące ich rozszerzenie Architektura komputerów I Typy pamięci w komputerze i ich własności Urządzenia peryferyjne komputera Architektury równoległe komputerów BIOS i jego funkcje Karty graficzne i sieciowe komputera personalnego Płyta główna komputera - budowa i własności Podstawy programowania Klasyfikacja, charakterystyka i przeznaczenie języków programowania Podstawowe struktury danych w C, zastosowania, ograniczenia Składowanie danych na nośniku, strumienie w C Komunikacja programu w C z systemem operacyjnym Modułowe projektowanie programu strukturalnego Programowanie obiektowe Enkapsulacja danych i metod (hermetyzacja danych, funkcje składowe, konstruktory, funkcje konwersji) Polimorfizm (własności, funkcje wirtualne, koszty pamięciowe i wydajnościowe (szybkość wykonywania) stosowania polimorfizmu Wzorce projektowe - (fasada, adapter, most, fabryka abstrakcyjna) Algorytmy i struktury danych Techniki wyszukiwania danych w tekście Sortowanie stogowe (heapsort) i szybkie (quicksort), wady, zalety, granice stosowalności Drzewa przeszukiwań binarnych (BST), wady i zalety; rozszerzenia drzew BST zapobiegające ich wadom Układy cyfrowe Definicja binarnej algebry Boole'a (jej aksjomaty i najwaŝniejsze twierdzenia). Twierdzenie Shannona oraz jego praktyczne konsekwencje (kanoniczne postacie sumy i iloczynu oraz sposób ich tworzenia na podstawie tabeli prawdy). Definicja systemu funkcjonalnie pełnego oraz przykłady waŝniejszych systemów funkcjonalnie pełnych wraz z uzasadnieniem ich funkcjonalnej pełności. Hazard statyczny w układach kombinacyjnych (określenia, klasyfikacja oraz metody wykrywania i przeciwdziałania). Podstawowe przerzutniki synchroniczne (symbole, tabele wzbudzeń, grafy stanów, równania stanów oraz najwaŝniejsze parametry statyczne i dynamiczne). Sieci komputerowe I Charakterystyka modelu ISO/OSI Wymienić standardy komunikacyjne stosowane do budowy sieci LAN i WAN Wymienić elementy okablowania strukturalnego Teoretyczne podstawy informatyki Pojęcie poprawności algorytmów Problemy łatwo- i trudno-rozwiazywalne, problemy nierozstrzygalne Klasy problemów NP i NP.-zupełnych

2 Systemy operacyjne I Procesy i watki: środowisko wykonania, przestrzeń adresowa, szeregowanie Przydział pamięci operacyjnej: ciągły, stronicowanie, segmentacja System plików: organizacja logiczna, metody dostępu do plików, metody zapisu plików na dysk Grafika komputerowa Modele barw i formaty zapisu obrazu cyfrowego Interpolacja krzywych, modele geometryczne Teksturowanie w grafice 3D InŜynieria oprogramowania Cykle produkcji systemów informatycznych Strategie i metody testowania systemów informatycznych Strategie i funkcjonalność prototypowania aplikacji Bazy danych Elementy sztucznej inteligencji Modele neuronów i topologie sieci neuronowych Uczenie nadzorowane i nienadzorowane Zagadnienie uogólniania wiedzy przez sieci neuronowe Systemy osadzone Społeczne i zawodowe problemy informatyki Zarządzanie projektem grupowym Wymienić i omówić rezultaty poszczególnych fazy projektu informatycznego Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie Monitorowanie projektu, plan projektu Wymienić i omówić narzędzia programistyczne wspomagające planowanie i realizację projektu Dokumentacja projektowa Matematyczne podstawy techniki Technika eksperymentu I Wyjaśnić pojęcie eksperymentu oraz scharakteryzować jego cel i etapy realizacji Wymienić i scharakteryzować podstawowe plany doświadczeń Ocena wyników eksperymentu: podstawowe źródła błędów, niepewność pomiaru Architektura komputerów II Sieci komputerowe II Scharakteryzować podstawowe urządzenia sieci komputerowych Porównać protokoły TCP i UDP Wymienić podstawowe protokoły warstwy aplikacji Język Java i technologie Web Języki XML, XHTML i HTML - róŝnice i cechy wspólne Właściwości języka Java Modele obsługi zdarzeń w języku Java Programowanie współbieŝne i rozproszone Cele programowania współbieŝnego Zalety i wady programów współbieŝnych Synchronizacja procesów z uŝyciem kanałów

3 Synchronizacja procesów z uŝyciem semaforów Opisać problem wzajemnego wykluczania Systemy operacyjne II Dobór wersji systemu do wymagań i zasobów sprzętowych Zasady bezpiecznej pracy i administracji systemem UNIX/Linux Ogólne zasady administrowania systemem UNIX/Linux Zarządzanie kontami uŝytkowników i zasobami w systemach UNIX/Linux Programowanie w języku powłoki - zasady, ograniczenia, zastosowanie Specjalność: InŜynieria komputerowa Przedmioty specjalnościowe Modelowanie i symulacja systemów cyfrowych Projektowanie systemów informacyjnych Systemy zarządzania bazami danych Mikrosystemy cyfrowe Projektowanie systemów CAD Rekonfigurowane układy mikroinformatyczne Omów zadania realizowane przez układ sterujący. Wyjaśnij róŝnice między układem kombinacyjnym, a sekwencyjnym. Projektowanie układów sterujących - omów ogólny model. Układy rekonfigurowalne - omów metody rekonfiguracji układów FPGA. Omów klasyfikację układów programowalnych. Sterowniki PLC Charakterystyka sterowników klasy PLC Języki programowania sterowników klasy PLC Parametry sterowników klasy PLC Cykl pracy sterownika klasy PLC Projektowanie układów kombinacyjnych z wykorzystaniem języka LD Programowanie w środowisku JAVA Obiekty i klasy Dziedziczenie Interfejsy i klasy wewnętrzne Mechanizm obsługi zdarzeń wyjątkowych Tworzenie aplikacji wielowątkowe Technologia.NET Pojęcie klasy i obiektu na przykładzie języka C#. Dziedziczenie w języku C# (czym jest i jakie konstrukcje języka to realizują). Polimorfizm w języku C# (czym jest i jakie konstrukcje języka to realizują). Pojęcie interfejsu i jego implantacja w języku C#. Tablice, kolekcje i mechanizmy indeksowania w języku C#. Hurtownie danych i bazy wiedzy

4 Architektura hurtowni danych Zasilanie i odświeŝanie hurtowni danych Wsparcie dla hurtowni ze strony języka SQL funkcje analityczne Odkrywanie wiedzy w bardzo duŝych wolumenach danych Podstawowe zadania eksploracji danych (odkrywanie asocjacji i wzorców sekwencji, klasyfikacja i grupowanie, eksploracja danych tekstowych oraz zasobów internetowych) Cyfrowe przetwarzanie danych wizyjnych Pojęcia podstawowe: próbkowanie, kwantyzacja, kompresja Standardy kompresji obrazów ruchomych - charakterystyka, zastosowania Standardy kompresji obrazów nieruchomych - charakter4ystuja, zastosowania Dyskretna Transformata Kosinusowa DCT - historia, opis, zastosowanie Dyskretna Transformata Falkowa DWT - charakterystyka, zastosowanie Intranet i Internet Techniki multimedialne Zasady projektowania interfejsów Zasady realizacji projektu - programista i administrator Narzędzia realizacji projektów multimedialnych - charakterystyka, ograniczenia Systemy CMS - charakterystyka, zastosowania Bezpieczeństwo danych w systemach CMS Programowanie systemów wbudowanych Klasyczne i zintegrowane projektowanie systemów sprzętowo-programowych Dekompozycja systemowa Komunikacja międzymodułowa w systemach sprzętowo-programowych Charakterystyka programów współbieŝnych Charakterystyka systemów czasu rzeczywistego Specjalność: InŜynieria oprogramowania Przedmioty specjalnościowe Podstawy modelowania programów Zaawansowane technologie usług sieciowych Architektura wielowarstwowa w środowisku J2EE Metody śledzenia sesji uŝytkownika Charakterystyka szkieletu programistycznego JSF Zarządzanie projektem informatycznym Normy jakościowe dla oprogramowania Wzorce projektowe Modele wyceny projektów informatycznych Platforma.NET Struktura i architektura środowiska.net Framework Cechy języka C# Technologie ADO.NET i ASP.NET Systemy czasu rzeczywistego Multimedia Formaty zapisu wideo cyfrowego

5 Systemy DSP (Digital Signal Processing) w przetwarzaniu dźwięku Środowiska programistyczne integracji multimediów Sieci bezprzewodowe i systemy mobilne Architektura urządzeń mobilnych Środowisko J2ME Technologie Personal Area Network Systemy informacji przestrzennej Standardy map cyfrowych Technologie LSS (Location Sensitive Services) Technologie GPS (Global Positioning System) Sieciowe systemy informacyjne Języki oraz protokoły stosowane w sieciach semantycznych Metody eksploracji zawartości sieci WWW Metody klasyfikacji i klasteryzacji dokumentów tekstowych Metody automatycznego tworzenia ontologii Interfejsy uŝytkownika Klasyfikacja i funkcjonalność interfejsów Zasady konstrukcji graficznego interfejsu uŝytkownika Środowiska programistyczne konstrukcji interfejsów Języki skryptowe Co to jest język skryptowy i skrypt? Co to jest kompilator i interpreter - wymienić róŝnice? Jakie są zalety i wady programów skryptowych? Zaawansowane narzędzia programistyczne Specjalność: Przemysłowe systemy informatyczne Przedmioty specjalnościowe Układy i systemy mikroprocesorowe Wymień podstawowe składowe systemu mikroprocesorowego Wymień i scharakteryzuje trzy podstawowe architektury systemu mikroprocesorowego Wymień i omów dwie podstawowe fazy wyróŝniane podczas realizacji rozkazu przez mikroprocesor Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jakie elementy wchodzą w skład systemu CRM? Jakie obszary funkcjonowania firmy obejmuje system ERP? Wymień główne obszary zastosowania systemów MIS Komputerowe wspomaganie projektowania Pojęcie wirtualnego przyrządu pomiarowego Metodyka projektowania oprogramowania systemów pomiarowych w środowisku LabWindows/CVI Programowanie w środowisku LabVIEW - podstawowe właściwości graficznego języka programowania "G" Aplikacje internetowe Komputerowe sieci przemysłowe Charakterystyka sieci CAN

6 Rozwiązania bezprzewodowe w sieciach przemysłowych Dedykowane serwery WWW w systemach pomiarowo sterujących Technika przetwarzania sygnałów Wyjaśnić pojęcie częstotliwościowej charakterystyki amplitudowej i fazowej przetwornika pomiarowego Przedstawić klasyfikację filtrów pod względem przenoszonego pasma częstotliwości i wyjaśnić róŝnice pomiędzy idealnymi a rzeczywistymi filtrami Wyjaśnić pojęcie nieliniowości całkowej i róŝniczkowej przetwornika analogowo - cyfrowego Sieci bezprzewodowe Wymienić i scharakteryzować podstawowe topologie sieci bezprzewodowych. Wymienić i opisać metody dostępu do nośnika stosowane w sieciach bezprzewodowych IEEE x Wymienić mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w sieciach bezprzewodowych Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących Wymienić i scharakteryzować podstawowe bloki funkcjonalne kart akwizycji sygnałów Scharakteryzować bibliotekę VISA Wymienić i scharakteryzować metrologiczne i informatyczne kryteria oceny przyrządów wirtualnych

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia jednolite magisterskie WFMiI rok akad. 2010/11 Lp PRZEDMIOT PYTANIE 1 2 3 4 Jakie jest główne zastosowanie mechanizmu Samba? Proszę omówić możliwości ochrony serwerów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (inżynierski) dla kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (inżynierskim)

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii: EITCA/BI Akademia Informatyki Biznesowej Zawartość programowa Akademii: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie (15h) EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h) EITC/BI/GADW: Reklama

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA

Instytut Informatyki i Mechatroniki. Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Instytut Informatyki i Mechatroniki Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Lista zagadnień-pytań pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego kierunek: INFORMATYKA Bydgoszcz 2012 Pytania KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania. Algorytmy i struktury danych. Wstęp do systemu UNIX

Języki i metody programowania. Algorytmy i struktury danych. Wstęp do systemu UNIX Treści programowe i literatura do przedmiotów wybranych na Egzamin kierunkowy i sprawdzian kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych dla kierunku Informatyka Języki i metody programowania Typy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK TELEINFORMATYKA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Zasady budowy modeli warstwowych sieci komputerowych i przeznaczenie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Wykaz zagadnień - egzamin dyplomowy inżynierski 2013 r. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i mechatronika I. Matematyka

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo