Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok"

Transkrypt

1 Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 48, art. 11, art. 112, art.124 ust. 1 pkt 2,3,4 i 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 23 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 Uchwala się dochody budżetu Powiatu w wysokości w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4. zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1) Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości zł w tym: - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie zł - wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł - wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł

2 - wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przez powiat w kwocie 4. zł - wydatki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie zł 2) W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: a) wydatki bieżące w kwocie zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł - dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych w kwocie 165. zł - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16.8 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55. zł b) wydatki majątkowe w kwocie zł w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.3. zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 3.. zł - dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5. zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3

3 Deficyt budżetu w kwocie zł pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych obligacji, nadwyżkami z lat ubiegłych oraz pożyczka zaciągnietą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4 W załączniku Nr 4 Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 23 wprowadza się zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Jarocińskiego określony załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6 W paragrafie 14 Uchwały Nr IV/4/23 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 25 lutego 23 roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu na 23 rok zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie : 1) zaciąganie długu w kwocie 14. zł. oraz punkt 4, który otrzymuje brzmienie : 4) zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 14. zł. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

4 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ 66 /3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 23 ROK w zł Dział Rozdz. Nazwa Zadania Zadania Plan przed Plan po Zmniejsz. Zwiększ. zlecone przed Zmniejsz. Zwiększ. zlecone po zmianami zmian. zmianami zmianach Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 661 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/ 66 /3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki budżetu Lp. Nazwa Przychody w zł Rozchody Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych obligacje Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Nadwyżki z lat ubiegłych RAZEM : Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński

8 Wykaz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 66 /3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 23 Lp. Nazwa zadania 1. Orpiszewek Piekarzew 2 Kotlin ul. Kosińskiego chodnika 3. Dobieszczyzna Budowa Zakres Plan w Termin Źródła rzeczowy zł realizacji finans. Budowa drogi rok Budżet Budowa chodnika II etap 4. Sławoszew Budowa chodnika 5. Chrzan Budowa chodnika 6. Zalesie Budowa chodnika Razem: 1 3 powiatu 1 23 rok Budżet powiatu 1 23 rok Budżet powiatu rok Budżet powiatu 1 23 rok Budżet powiatu 4 23 rok Budżet powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński

9 WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM Nazwa programu: I. Budowa drogi, chodników oraz modernizacja ciągów dróg powiatowych. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr X/66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 r. 1. Cel programu: Rozwój sektora produkcyjno-usługowego i związane z tym zwiększenie liczby nowych miejsc pracy poprzez aktywizacje terenów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, terenów atrakcyjnych turystycznie. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji zadania Łączny nakład inwestycyjny Środki własne Kredyt Wysokość wydatków w latach Środki do pozyskania Środki własne Kredyt Środki do pozyskania Środki własne Kredyt Budowa drogi Orpiszewek- Piekarzew Budowa chodnika Kotlin ul.kosinskiego Budowa chodnika DobieszczyznaII z kanalizacją deszczową Budowa chodnika Sławoszew z kanalizacją deszczową Budowa chodnika Chrzan WFOŚr Środki do pozyskane Budowa chodnika Zalesie Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Żerków-Bieździadów Fundusz SAPARD 35.5 Remont drogi powiatowej Jarocin-Żerków-Śmiełów- Komorze-Ruda Komorska Fundusze Unijne Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.4. Remont drogi powiatowej Witaszyce-Wola Książęca- Kurcew modernizacja-przebudowa Fundusze Unijne Fundusz Rozwoju Regionalnego 675. Budowa chodnika Wojciechowo-Łowęcice 23 Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Góra-Zalesie-Mieszków- Żerków Remont drogi Powiatowej Bruczków-Rusko-Potarzyca- Golina-Zakrzew Fundusze Unijne 1.5. Fundusze Unijne 6. Razem

10 3. Jednostka realizacyjna programu: Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie II Rozbudowa szpitala 1. Cel programu: dostosowanie obiektów służby zdrowia do standardów wynikających z obowiązujących przepisów w Polsce i Unii Europejskiej. Podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i osób przejeżdżających przez teren powiatu jarocińskiego. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego rozbudowa szpitala o budynek diagnostyczno zabiegowy, w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy i centralna sterylizacja, adaptacja pomieszczeń na aptekę i laboratorium analityczne Okres realizacji zadania Łączny nakład inwestycyjny 12.. Środki własne Kredyt 3.. Wysokość wydatków w latach Środki do pozyskania Środki własne Kredyt 2.. Środki do pozyskania Dotacja z budżetu państwa 7.. Środki własne Kredyt Środki do pozyska ne 3. Jednostka realizująca program: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Dworzyński

11 Uzasadnienie do Uchwały Nr X/ 66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok I. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 14. zł Dział 6 Transport i łączność o kwotę 14. zł Rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14. zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w 65 z przeznaczeniem na budowę chodnika we wsi Sławoszew - wykonanie kanalizacji deszczowej. Środki pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki z W.F.O.Śr.i G.W. Przewodniczący Zarządu Powiatu Sławomir Wąsiewski

12

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo