Podsumowanie. Przebieg spotkania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie. Przebieg spotkania"

Transkrypt

1 Podsumowanie warsztatów nt. energetyki przyjaznej Przebieg spotkania Instyt energetyce na temat energetyki przyjaznej Ekorozwoju energetyki przyjaznej omówiono sytuacj sektora energetyki w Unii Europejskiej Zaprezentowano przedstawiono dylematy przed sektorem o koncepc energii atrzenia w wymiaru regionalnego do dyskusji w trakcie sesji warsztatowej: e województwa; p quasi samowystarczalne samowystarczalne erzy energii; t ; w fundusz ekologiczny czy projektowane programu operacyjny z ; d -mazurskiego Marta Cygan Joanna Godlewska ocenie stanu energetyki w energetyki przyjaznej 1

2 województwie -mazurski rozwój enprzy jednoczesnym spadku - - ycznego - województwa; - - a poziomie wojewódzkim oraz powiatowym nie Zaledwie w 9- energetyki miejsca zamieszkania 56% - odpadów w p- Jako - s projekt z zakresu ztatow szanse rozwoju energetyki -mazur ady z zakresu energetyki przyjaznej 2

3 Jakie podstawowe zapisy powinny na lata przyj Uczestnicy zostali podzieli na trzy grupy i dyskusj w trakcie warsztatów z wykorzystaniem metody World Cafe dyskusji temató uczestników Sesja u warsztatumoderatorzy poszczególny grup dyskinformowali o przedmiocie dyskusji oraz podsumowali ustalenia e podsumowaniem a Wnioski z warsztatów u energetyki przyjaznej i do jego - tego p jak i o warzania energii z y wiatro a konieczne e - dla rozenergetyki do energetyki wiatrowej instalacje wiatrowe na postulowano

4 - e Brak in Jak jednak jest lokalne rozwojem a jakim jest instalator mikroinstalacji w stanu rzeczy uznano: nisk co do tego jak a na niu energii w ekonomiczne inansowania inwestycji w zakresie energetyki przyjaznej 4

5 energetycznie cen m czynnikiem raku w zej perspektywie czasu ny uznano znacznie - ugerowano prowadzekampanii medialn lokalne a nawet przez konkurs na wydelegowania i szkolenie informowanie i eko-etykietowanie p a dla u prz poprzez programy gminne Zaproponowano sugerowano stworzen a ze wania i oraz doradztwem w sprawie funduszy na konkretne inwestycje ano wprowadz 5

6 znaczenie j y ijanie - - na etapie programowania 6

7 Podsumowanie Przebieg spotkania Instytut na rzecz Ekorozwoju we Wschodnio-energetyce i W trakcie cy na temat energetyki przyjaznej stytutu Energetyki Odnawialnej prelegent Strategicznym planowaniu energetycznym w perspektywie ym na szczeblu UE i w Polsce Strategicznym planowaniu energetycznym w perspektywie ym na szczeblu regionalnym Finansowaniu energetyki przyjaznej 2020 Omówieniu - Przedstawieniu /mikro technologii energetycznych dla gospodarstw domowych i kujawsko-pomorskiego Marek Szczygielski li ocenie stanu energetyki w danych województwach ze szczególnym energetyki przyjaznej a i prelegent podzielili przedstawili ich zdaniem na województwie kujawsko-pomorskim za istotne problemy uznano: negatywne skutki dla uchwale biogazowni Liszkowo W województwie pomorskim za uznano: 1

8 dynamik wzrostu gospodarczego i poziomu inwestycji w regionie ogranicza rozwój sekta energetyczn zawodowych sta Jako m Inteligentn pierwsz plakatów Szanse i bariery dla rozwoju energetyki rozproszonej uczestniczy zostali podzieleni na trzy grupy i dyskusje z wykorzystaniem metody World Cafe, dzi dyskusji trzecia 30 przedmiotem dyskusji oraz jakie propozycj Sesja dorobk Moderatorzy poszczególny grup dyskusyjnych o przedmiocie dyskusji o ustalenia pracy w grupach pana Wnioski z warsztatów energetyki Aby strategiczne 2

9 alizacji Kluczowym wyzwaniem dla rozwoju systemu energetycznego na szczeblu regionalnym jest j blackout) W ramach wrócono Niestety pó brak zarówno jak i podstaw szeroko dyskutowana jest potrzeba budowy nowych jednostek wytwórczych o mocach jest do stanowiska w tej elektrownie systemowe Z Uczestnicy warsztatu pali brak opracowania dokumentu ci blokowania rozwoju Podczas warsztatów dyskutowano proponowanych lokalizacja dla elektrowni zwolennikami i przeciwni brak Za kluczowe uznano partycypacyjnej obecnie mamy do czynienia a nie z konsultacjami ej wysokie koszty budowy drogich i specjalistycznych sieci elektroenergetycznych na potrzeby resortami jak rozwoju region 3

10 - e energetyki odnawialne Krytycznie odniesiono na rozwoju lub w p wzrost cen energii spowoduje wzrost zainteresowania e niej ona dochody lokalne i zielon zainteresowania rozwojem mikrogenracji przez lobby paliwowo- instalacji maj

11 ego na u energetycznej i precyzyjna technologii energetyki rozproszonej do wykorzystania w gospodarstwie r stworzy ii staje

12 Podsumowanie w Przebieg spotkania Instyt na rzecz Efektywnego energetyce przyjaznej W trakcie pierwszej sesji referat wpro y niejsze w perspektywie rozwoju tego sektora oraz zwrócono etyki rozproszonej w zaopa odnowionej dyrektywy o ene go tak do dyskusji województwa; przygotowywane y operacyjny ; dostosowanie s Nas o Bogusz w ocenie stanu energetyki w i jej 1

13 warunków do rozwoju energetyki skie w postaci Na Jako - - cona y ój? J przysz? uczestniczy dyskusje w trakcie World Cafe Sesja u o 2

14 Wnioski z warsztatów uczestnicy warsztatów uzna przepisów i niedopracowana ustawa W tej ostatniej zidentyfikowano energetycznej i od inicjatywy i wykorzystania korzystania - ansowane z d Brak wiedzy i - sprzeda k on z tego 3

15 pojedynczyc a jak i indywi spotkania e e i edukacyjne ze itp segregacj u i na edzenia on-line inicjatyw w Jako nie p arodowego F w jego niekorzystne zanie z kredy (du) ów ania pro - 4

16 zeprowadzenia a u upiny kokosowe owe i energi ej stworzenia warunków do u oparciu wy wygaszania) wraca a jest znacznie szerszego wykorzystywania energii odpadowej jak i

17 Podsumowanie w 19 stycznia 2012 r. Przebieg spotkania W kierunku energetyki oraz uacja o - a aznej - ka 1

18 ci e y z propozycj

19 Wnioski z warsztatów warsztatu ryzyka jej kosztów zero wiatr nie jest ze strony jest jest jest - po w nie surowca ec jest w

20 Miejskie E C a na acja przez ny

21 rakuje Naprzeciw ania

22 Podsumowanie w 26 stycznia 2012 r. Przebieg spotkania cy W kierunku energetyki e ej a - S I R - - 1

23 - zako a plakatów oraz Wnioski z warsztatów warsztatu to punkt

24 jej - te s ze re krok po kroku po oraz 3

25 ów ó warsztatowej arstwa wna nacs Biogazowni, Elektrowni wiatrowych, Biomasa,

26 en poprawy

27 Podsumowanie warsztatów nt. energetyki przyjaznej Przebieg spotkania Instytut na rzecz Ekorozwoju we wspó z Regionalnym Centrum Edukacji energetyce na temat energetyki przyjaznej o Ekorozwoju omówienie Unii Europejskiej Postawione pytania co jest najwa w perspektywie lat dla rozwoju tego sektora roszonej jak atrzenia Na e wymiaru regionalne co do dyskusji e ergetyce w strategii województwa; p ; t ; w ; dki przyjaznej i ódzkiego i m ocenie stanu energetyki w tych województwach ze szczególnym energetyki przyjaznej przesy przedstawi ich zdaniem to nie tylko zielone e 1

28 Jako województwa Pr krytej p plakatów zdaniem uczestników i Rola i miejsce w rozwoju Uczestniczy zostali podzieli na trzy grupy i dyskusj w trakcie warsztatów z wykorzystaniem metody World Cafe dyskusji prowadzona przez moderatora z Instytutu na rzecz Ekorozwoju uczestników dyskusji i o jach przez Sesja u oderatorzy poszczególny grup dyskusyjnych o przedmiocie dyskusji oraz podsumowali ustalenia podsumowaniem a Wnioski z warsztatów dyskusji oju energetyki odnawialnej ale jego wykorzystanie jest zdecydowanie nie naz administracyjno- - etyki wiatrowej okres realizacji co najmniej at instalacji

29 rozproszonymi dostawcami precyzyjnej a przede wszystkim wiarygodnej technicznej wskazujaka instalacja wysokie koszty inwestycyjne i nie zawsze nieodpowiednie mechanizmy wsparcia liw z dotacji ardzo trudnych procedurach wykonawstwa zarówno odnawialnej; - liw u co powiatowych i gminnych dominuje kadencyjne warunków dla rozwo a nie docenia realizacji zaopatrzenia w ener owe jako 3

30 rogramów edukacyjnych i etyki przyjaznej - - liczne protestów przeciwko inwestycjom w energetyk wiatrow i spalarni i ó stworzenia na temat technologicznych wymianie i poszczególnych en nansowych 1 - go dialogu czy ewentualnie prowadzenie mediacji z wykorzystaniem wyspecjalizowan 1

31 w popraw - znaczne k ytej energii zmniejszenia kosztów jej zakupu a w konsekwencji - instalowanie inteligentnych sieci i liczników m czynnik ekonomiczny podparty edukacj

32 Podsumowanie w r. Przebieg spotkania W kierunku energetyki e zoo sytuacj sektora - - 1

33 a M Wnioski z warsztatów warunka

34 z zakresu spec warunk yskusj rozwoju

35 oraz przyczyn

36 jest - a -

37 Podsumowanie w Szczecinie r. Przebieg spotkania Kierunku i uwarunkowania - w s - - Leszek jej rozwoju to - - 1

38 pr jest - S o Wnioski z warsztatów a ryzyka

39 pa P ó B staw o a rynku 3

40 osztowo - wany e - w je rak na a

41 uprawy wykorzyst

42 Podsumowanie w 2012 r. Przebieg spotkania Kierunku i - ce -u - Rozwoju - u - u - - Ry - y ze szze oraz a za M ro 3. 1

43 Wnioski z warsztatów - w

44 pe M

45

UWAGI KONFEDERACJI LEWIATAN DO PROJEKTU POiŚ 2014-2020

UWAGI KONFEDERACJI LEWIATAN DO PROJEKTU POiŚ 2014-2020 UWAGI KONFEDERACJI LEWIATAN DO PROJEKTU POiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE: 1) Przedstawione w dokumencie główne cele polityki energetycznej poprawa efektywności energetycznej, rozwój OZE i wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej

Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 1 2008 PL ISSN 1429-6675 Ireneusz SOLIÑSKI*, Bartosz SOLIÑSKI**, Mieczys³awa SOLIÑSKA*** Rola i znaczenie energetyki wiatrowej w sektorze energetyki odnawialnej STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Ełku

Raport z debaty klimatycznej w Ełku Raport z debaty klimatycznej w Ełku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie

Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Konferencja Energia odnawialna szans rozwoju Województwa Podlaskiego Bia ystok, 30-31 stycznia 2012 r. Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Grzegorz Wi niewski

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Notatka z konferencji pt. W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce. Warszawa, 17 grudnia 2010

Notatka z konferencji pt. W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce. Warszawa, 17 grudnia 2010 Notatka z konferencji pt. W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce Warszawa, 17 grudnia 2010 W dniu 17 grudnia odbyła się wspólna konferencja Koalicji Klimatycznej, Banku Światowego, Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej ZYGMUNT MIETLEWSKI BOGDAN TCHÓRZ ŁUKASZ RÓŻANKOWSKI Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania

Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania Strategia Lizbo ska: za o enia, realizacja, wyzwania Strategia Lizbo ska i gospodarka oparta na wiedzy w Polsce 9 Strategia Lizbo ska za o enia programu rozwoju innowacyjnej Europy? Wyzwania zwi zane

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo