PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ"

Transkrypt

1 Pieczęć Zamawiającego Znak sprawy:1/s/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA, KOMUNIKACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ROKU POLISOWYM 2015/2016 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ GDYNIA luty 2015r. 1

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o., ul. Zakręt do Oksywia 1, Gdynia, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia, komunikacji oraz odpowiedzialności cywilnej w roku polisowym 2015/2016, w zakresie określonym w punkcie II SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) udzielanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni zwany dalej Regulaminem. oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. 4. Definicje i interpretacje: W SIWZ oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami, z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej: a) Zamawiający (Ubezpieczający): Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni z siedzibą: Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 1, b) Postępowanie: postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ, c) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień sektorowych udzielanych przez PKT Sp. z o.o. w Gdyni; d) Zamówienie: oznacza zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ. e) Wykonawca (Ubezpieczyciel): oznacza osobę prawną, która ubiega się o udzielenie zamówienia sektorowego, złożyła ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia; f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu postanowień art.22 Regulaminu zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, stanowiące jej integralną część; g) Cena: oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług z późn. zm.). W treści SIWZ odpowiednikiem ceny jest składka za ubezpieczenie. 5. Dane Zamawiającego: a) adres: Gdynia, Ul. Zakręt do Oksywia 1, b) telefon: (058) , c) faks: (058) , d) Regon: , e) NIP: , f) Bank Zamawiającego: PKO BP Oddział 14 w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 2 Nr Oznaczenie postepowania:1/s/2015 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia, komunikacji oraz odpowiedzialności cywilnej w roku polisowym 2015/ Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ubezpieczenia. 4. Przebieg szkodowy opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2

3 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Ewentualne zmiany umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy, sporządzone przez strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) konieczna jest zmiana terminu realizacji zamówienia w tym skrócenie czasu trwania; b) niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy; c) konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy odnoszące się do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy; d) ujawnienia się nowego ryzyka nieobjętego zakresem ubezpieczenia, a wynikającego np. z rozwoju wiedzy, nauki, techniki, itd., Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących złożonej oferty, sum ubezpieczenia oraz wysokości należnych składek; 13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od r. do r. (włącznie)* * W przypadku zawarcia umowy po r., termin realizacji zamówienia wyniesie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego oraz wszystkie pozostałe miejsca, w których, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 Regulaminu; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 15 ust. 1 Regulaminu dotyczące w szczególności: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.). 2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. V SIWZ. Z treści załączonych do oświadczeń dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia zgodnie z art.17 ust. 2 Regulaminu. 3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 Regulaminu należy przedłożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w w art. 15 ust. 1 Regulaminu 3

4 w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie. b) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego Wykonawcę; 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 Regulaminu należy złożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 5. Forma składanych dokumentów: a) Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę umocowaną przez Wykonawcę, W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii. b) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał bądź kopia potwierdzona notarialnie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 6. Wykonawcy występujący wspólnie. a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika, Wykonawcy, o których mowa w tym punkcie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z zapisami art. 16 Regulaminu. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Oferta i załączniki winna być napisane w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie lub komputerze lub inną trwałą techniką) pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń woli w jego imieniu (jak w zapisie w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym). Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, do składania oraz przyjmowania oświadczeń woli, określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Kopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielające pełnomocnictwa lub złożona w 4

5 formie odpisu potwierdzonego notarialnie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, musi być załączone pełnomocnictwo. 4. Załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczającej aktualność danych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę umocowaną przez Wykonawcę, chyba że szczegółowe zapisy SIWZ stanowią inaczej. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii. 5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki i ułożone w kolejności. Wszystkie strony oferty, zarówno zapisane jak i nie zapisane (w tym przekładki), powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi. Miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 6. Na ofertę składają się następujące dokumenty: wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z załącznikami: a) wypełniony Formularz cenowy - druk nr 1, druk nr 1a do Formularza oferty, 7. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum): 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie sektorowe są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika,. Złożenie oferty wspólnej, bez ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wszystkich występujących wspólnie Wykonawców, skutkuje jej odrzuceniem. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa pełnomocnika powinna dokładnie określać zakres umocowania, w tym wskazywać czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia czy również do zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum. 2) Ofertę oraz formularz cenowy składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 3) W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki: a) strony umowy z oznaczeniem lidera, b) cel zawarcia umowy, c) okres obowiązywania umowy konsorcjum, d) solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 8. Do oferty należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń, zastosowane do ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem (warunki powinny być dołączone do oferty bez konieczności ich numerowania). Jeżeli do oferty będą załączane warunki ubezpieczenia i klauzule obcojęzyczne, powinny być załączone także ich tłumaczenia na język polski. 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 10. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez jej otwierania. 11. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie, opatrzonej w dane Wykonawcy oraz opisanej: ''Postępowanie nr 1/S/2015 oferta w przetargu nieograniczonym ubezpieczenie mienia, komunikacji oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni nie otwierać przed godz dnia r. 5

6 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty, stosuje się odpowiednio pkt. V ppkt. 11 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 13. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz.U nr 153 poz.1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym podmiotom. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego. Zastrzeżone informacje oferty winny być wyraźnie odróżnione od jawnych elementów i oznakowane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy będzie bezskuteczne wobec Zamawiającego. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. VI. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: Cena... waga 100 % Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną. Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości (bez tzw. widełek cenowych). W miejscu przeznaczonym na składkę nie dopuszcza się zapisów: 0, - lub nie dotyczy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę będą obowiązywały w okresie obowiązywania umowy, także w odniesieniu do zamówień uzupełniających. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować w ofercie o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez Wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług do podanej ceny w ofercie. VII. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADEK 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 2. Płatności składki będą dokonywane w czterech równych ratach kwartalnych. Terminy i sposób płatności składek za ubezpieczenia określono we Wzorze umowy (Druk nr 2 do Formularza oferty), z tym że płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej polisy/polis. 3. Nowo zakupywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach wynikających ze złożonej oferty. VIII. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium 6

7 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni (art. 55 ust. 1 Regulaminu). 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedłużenia terminu związania ofertą na warunkach określonych w art. 55 Regulaminu. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Ofertę w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, wyłącznie w pok. nr 102 (sekretariacie), Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 1, w terminie do dnia r. do godz Za termin złożenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej pok. 200, Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 1 3. Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 56 Regulaminu. 4. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 60 Regulaminu. 5. Oferty złożone po terminie określonym jw. zostaną zwrócone bez otwierania. 6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich wniosek. 7. Oferty przesyłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. XI. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki art. 58 Regulaminu. 2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli zaistnieją przyczyny określone w art. 16 Regulaminu. 3. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 61 Regulaminu. XII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy oraz wystawienia odpowiednich polis ubezpieczeniowych zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. XIII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, w trybie art. 46 Regulaminu. Nowo zakupywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach nie wyższych niż wynikające ze złożonej oferty. XIV. PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego. 2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej Projekt Umowy ) - druk nr 2 do Formularza oferty. Projekt Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz w Projekcie Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (m.in. cena). Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem Uzupełnionego Projektu Umowy. XV. ŚRODKI PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY OCHRONY PRAWNEJ W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin, o którym mowa w rozdz. I ust 3 niniejszej SIWZ wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. XVI. WYJAŚNIENIE ZAPISÓW SIWZ / MODYFIKACJA SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie, do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ na zasadach określonych art. 24 ust. 1-2 Regulaminu 2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 3. W uzasadnionych przypadkach (art. 24 ust. 4 Regulaminu), przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią 7

8 SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie. Zamawiający może przedłużyć termin do składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian SIWZ, zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 Regulaminu. XVII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Korespondencja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzona będzie wyłącznie w języku polskim i wyłącznie w formie pisemnej. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie w języku polskim i wyłącznie pisemnie, pod rygorem nie złożenia powyższych, w terminie od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od do Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, na wskazane w pkt. I SIWZ numery, uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: p. Wojciech Mostowiec Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 1 tel. 58 / , fax 58 / Informacje będą udzielane od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 9ºº - 14ºº. XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 - Wykaz szkód Załącznik nr 3 - Formularz oferty wraz z załącznikami 1-4 do Formularza oferty W postępowaniu, w charakterze biegłych, rzeczoznawców uczestniczyć będą brokerzy STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. MIEJSCE UBEZPIECZENIA Zgodnie z załączonymi wykazami oraz zapisami przy poszczególnych ryzykach. II. OKRESY UBEZPIECZENIA Mienie, odpowiedzialność cywilna Samochody, trolejbusy III. IV. DANE O FIRMIE Planowane obroty na najbliższe 12 m-cy: ,00 PLN\ Rzeczywiste obroty zrealizowane w okresie ostatnich 12 m-cy: ,00 PLN Całkowita liczba pracowników: 383 osoby Fundusz płac przewidywany w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN OPIS ZABEZPIECZEŃ I KONSTRUKCJI Zajezdnia i siedziba Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 1 Teren jest ogrodzony i oświetlony. Praca w przedsiębiorstwie odbywa się całodobowo, na terenie firmy przez 24 h przebywają dystrybutorzy i pracownicy. Zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt elektroniczny: tereny wszystkich podstacji są ogrodzone oraz zamykane; podstacje Redłowo, Dworzec, Północna są obsługiwane całodobowo. 9

10 V. TABELA INFORMACJI OGÓLNYCH I WYKAZY MIENIA Przedmiot ubezpieczenia (wszystkie lokalizacje) System ubezpieczenia / ryzyko Lokalizacja Suma ubezpieczenia Budynki i budowle sumy stałe / ryzyka wszystkie Wg wykazu 1a ,68 zł Sieci elektrotrakcji trolejbusowej i linie kablowe Maszyny, urządzenia, aparaty, wyposażenie, sprzęt elektroniczny starszy niż 4 lata nie ujęte ochrona ub. na warunkach specjalistycznych Rozdzielnie, transformatory, prostowniki, wyłączniki Trolejbusy (wg wykazu 1g) sumy stałe / ryzyka wszystkie sumy stałe/ ryzyka wszystkie sumy stałe/ ryzyka wszystkie sumy stałe/ ryzyka wszystkie limit na szyby Miasto Gdynia i Sopot (wykaz nr 1b) Miasto Gdynia (wykaz nr 1c) Miasto Gdynia i Sopot Wg wykazu nr 1d na terenie zajezdni ,22 zł ,56 zł ,95 zł ,64 zł zł Samochody (wg wykazu 1g) sumy stałe / ryzyka wszystkie na terenie zajezdni ,14 zł Całość mienia PKT w tym: Maszyny, urządzenia, mienie elektroniczne; rozdzielnie; transformatory; prostowniki; trolejbusy na terenie zajezdni; wyposażenie, budynki i budowle Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny Limit na kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację Limit na kradzież zwykłą Od wszelkich szkód materialnych / wg standardów ubezpieczenia elektroniki z kradzieżą Wg wykazu 1e ,00 zł ,00zł ,81 zł w tym przenośny: ,51 zł UBEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI Zgodnie z wykazem nr 1f Odpowiedzialność cywilna z tyt. posiadania i użytkowania mienia oraz prowadzenia działalności statutowej AC Wg wykazu nr 1f OC Wg wykazu nr 1f; suma gwarancyjna ustawowa NNW Wg wykazu nr 1f; suma ubezpieczenia ,00 zł ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Na wszystkie zdarzenia ,00 zł Sublimit na jedno zdarzenie ,00 zł 10

11 Wykaz nr 1a WYSZCZEGÓLNIENIE BUDYNKÓW I BUDOWLI WYKAZY MIENIA Lp. Typ budynku, budowli Adres Wartość brutto (w PLN) 1 Podstacja Sopot, RPO Sopot, Al. Niepodległości , Podstacja Grabówek, z uwzględnieniem środków RPO Podstacja Karwiny, z uwzg. środków RPO Podstacja Redłowo, z uwzg. środków RPO, + klimatyzacja Gdynia, ul. Morska ,75 Gdynia, ul. Chwaszczyńska ,64 Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa ,71 5 Podstacja "Północna", z uwzg. środków RPO Gdynia, ul. Chylońska 142A ,70 6 Podstacja Redłowo, RPO, CDMiR Gdynia, Al. Zwycięstwa ,45 7 Podstacja Wielkopolska, RPO Gdynia, ul. Wielkopolska ,20 8 Podstacja Reja, RPO Sopot ul. M. Reja, Al. Niepodległości, ul. Armii Krajowej ,60 9 Podstacja Wendy, RPO Gdynia, ul. Wendy ,05 10 Podstacja Dworzec, RPO Gdynia, Pl. Konstytucji ,95 11 Zajezdnia, część warsztatowa, ZPORR Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia ,31 12 Zajezdnia, część admin., ZPORR, + klimatyzacja Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia ,05 13 Plac z drogą, chodnikami, oświetleniem, zielenią, kanalizacją deszczową, ZPORR Pętla Kacze Buki ,09 14 Zadaszenie placu postojowego (3 wiaty), ZPORR Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia ,33 15 Ogrodzenie, ZPORR Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia ,81 16 Wiata magazynowa i zadaszeniowa Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia ,95 17 Budynek stacji prostownikowej - z placem manewrowym. Gdynia, ul. Kielecka ,25 ŁĄCZNIE: ,68 Ewentualne wypłaty odszkodowań należy przekazywać na rzecz: ad 1 - (3 %) UM w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, Sopot, (97 %) PKT w Gdyni, ad 2 - (8%) UM w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, (92%) PKT, ad 3 - (5%) UM w Gdyni, (95%) PKT, ad 4 - (7%) UM w Gdyni, (93%) PKT, ad 5 - (59%) UM w Gdyni, (41%) PKT, od 6 do % PKT, ad % UM w Gdyni. 11

12 Wykaz nr 1b SIECI ELEKTROTRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, LINIE KABLOWE Lp. Nazwa Miejsce Wartość brutto (w PLN) 1 Sieć trolejbusowa pętla w Sopocie do granic miasta Gdyni ,24 2 Sieć trolejbusowa skrzyżowanie ul. Wielkopolskiej ,22 3 Sieć trolejbusowa Skwer Kościuszki i Plac Kaszubski ,69 4 Sieć trolejbusowa ul. 10 Lutego, ul. Dworcowa, Pl. Konstytucji ,60 5 Sieć trolejbusowa ul. Chylońska - Pl. Dworcowy 1 500,00 6 Sieć trolejbusowa od Pl. Kaszubskiego do Pl. Konstytucji ,07 7 Sieć trolejbusowa wiadukt 2 PKP, ul. Nowowiczlińska ,53 8 Sieć trolejbusowa wiadukt 1 PKP, ul. Nowowiczlińska ,07 9 Sieć trolejbusowa Pl. Konstytucji, pętla Stocznia ,26 10 Sieć trolejbusowa ul. Morska - od ul. Działdowskiej, Dworzec ,35 11 Sieć trolejbusowa ul. Wielkopolska, pętla ul. Wajdeloty ,00 12 Sieć trolejbusowa ul. Chylońska ,57 13 Słupy trakcyjne na ul. Chylońskiej ,00 14 Sieć trolejbusowa tzw. pętla Janowska ,00 15 Trakcja trolejbusowa w ciągu ul. Owsianej ,53 16 Sieć trolejbusowa od UM do granicy m. Gdynia, Al. Zwycięstwa ,05 17 Sieć trolejbusowa Ul. Świętojańska, od UM Gdynia do Skweru Kościuszki ,97 18 Sieć trolejbusowa Skrzyż. 10 Lutego, Skweru Kościuszki ,91 19 Sieć trolejbusowa Ul. Śląska, od ul. Warszawskiej do p. PKP Gdynia ,60 20 Sieć trolejbusowa Ul. Morska, od p. PKP Gdynia - do ul. Leszczynki ,33 21 Sieć trolejbusowa ul. Radtkego, od Pl. Kaszubskiego do Pl. Konstytucji ,77 12

13 22 Sieć trolejbusowa Ul. Radosna ,84 23 Sieć trakcyjna, ZPORR Gd. Karwiny "Euromarket"- Gd. Kacze Buki ,00 24 Sieć trakcyjna, ZPORR Gd. Dąbrowa Centrum, Gd. ul. Miętowa ,84 25 Sieć trakcyjna, ZPORR Ul. 10 Lutego, ul. Dworcowa, Pl. Konstytucji ,71 26 Sieć trakcyjna, ZPORR Sieć trakcyjna w rejonie Zajezdni, ZORR ,78 27 Linia kablowa Sopot Kam. Potok - Gd. Kolibki 800,00 28 Linia kablowa Sopot Kam. Potok - Gd. Kolibki (dł mb) 2 200,00 29 Linia kablowa Gd. Redłowo - Wz. Św. Maksymiliana (dł mb) ,90 30 Linia kablowa Gd. Redłowo - Wz. Św. Maksymiliana (dł mb) 6 400,00 31 Linia kablowa Gd. Grabówek, wzdłuż ul. Chylońskiej 500,00 32 Linia kablowa Gd. Grabówek - Gd. Leszczynki (dł mb) 1 700,00 33 Linia kablowa Dworzec Gd. Grabówek - ul. Chylońska 400,00 34 Linia kablowa od p.gd. Cisowa - ul. Wielkopolska, Chwaszczyńska 2 900,00 35 Sieć trakcyjna Ul. Morska, od ul. Kartuskiej do pętli Sibeliusa ,61 36 Linia kablowa Gd. Grabówek - Gd. Leszczynki (dł mb) 1 500,00 37 Linia kablowa Skrzyż. ul. Świętojańska, ul. 10 Lutego ,00 38 Sieć trakcyjna wzdłuż ul. Chylońskiej ,00 39 Trakcja trolejbusowa Gd. Pl. Dworcowy, Gd. Pustki Cisowskie ,00 40 Linia kablowa od podstacji Gd. Redłowo do Al. Zwycięstwa ,00 41 Linia kablowa od podstacji przy Dworcu PKP do ul. 10 Lutego 2 000,00 42 Linia kablowa, RPO 43 Linia kablowa, 15kV, RPO od podstacji przy ul. Wielkopolskiej, z jednej strony ulicy, do poprzedniego miejsca usytuowania linii kablowych, z drugiej strony ulicy. od złącza kablowego ZE w ciągu ul. Armii Krajowej do podstacji prostownikowej na skrzyżowaniu Armii Krajowej, Reja , ,50 13

14 44 Kabel YAKY wzdłuż ul. Kieleckiej ,70 45 Linia kablowa, 15kV, RPO 46 Linia kablowa, 15kV, RPO 47 Przyłącze elektryczne zajezdni, ZPORR, nr inw od złącza kablowego ZE przy ul. Jana z Kolna, do podstacji prostownikowej Wendy, w ciągu ul.wendy. od złącza kablowego ZE przy ul. Dworcowej w Gdyni do podstacji prostownikowej Dworzec, przy Pl.Konstytucji , ,17 Zajezdnia, Zakręt do Oksywia ,49 ŁĄCZNIE: ,22 14

15 Wykaz nr 1c MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY, WYPOSAŻENIE Lp. Nazwa Wartość brutto (w PLN) Miejsce użytkowania 1 Zestaw mebli biurowych 9 406,00 pomieszczenie administracji 2 Półautomat spawalniczy 3 800,00 pomieszczenie zajezdni 3 Analizator wydechowy ALCO - SENSOR 4 443,33 pomieszczenie dyspozytorni 4 Nitownica pneumatyczna WK ,00 pomieszczenie zajezdni 5 Zestaw do demontażu sworzni zwrotnicy ,42 pomieszczenie zajezdni 6 Klucz elektryczny do odkręcania kół ,00 pomieszczenie zajezdni 7 Tokarka kłowa, uniwersalna, ZPORR ,94 pomieszczenie zajezdni 8 Wiertarka kadłubowa, ZPORR ,10 pomieszczenie zajezdni 9 Przetaczarka tarcz hamulcowych, ZPORR ,94 pomieszczenie zajezdni 10 Maszyny ogólnego zastosowania, ZPORR ,20 pomieszczenia zajezdni 11 Przecinarka ramowa, ZPORR 5 664,09 pomieszczenie zajezdni 12 Szlifierka Fi 150 mm, ZPORR 4 531,28 pomieszczenie zajezdni 13 Prasa hydrauliczna, ZPORR 3 964,87 pomieszczenie zajezdni 14 Krawędziarka mechaniczna, ZPORR ,05 pomieszczenie zajezdni 15 Sprężarka śrubowa, ZPORR ,70 pomieszczenie zajezdni 16 Sprężarka śrubowa ,50 pomieszczenie zajezdni 17 Osuszacz ADR 4 850,00 pomieszczenie zajezdni 18 Półautomat spawalniczy, ZPORR 4 531,28 pomieszczenie zajezdni 19 Automaty spawalnicze 4 180,00 pomieszczenie zajezdni 20 Automat spawalniczy MAGSTER 3 720,00 pomieszczenie zajezdni 21 Rozsiewacz el. Streuprofi Class 4 200,00 pomieszczenie zajezdni 22 Pług do odśnieżania 5 800,00 pomieszczenie zajezdni 23 Zamiatarka - zawieszana ,00 pomieszczenie zajezdni 15

16 24 Ładowacz czołowy ,00 pomieszczenie zajezdni Dźwignik kanałowy, hydr. - pneumatycz., ZPORR Dźwignik kanałowy, hydr. - pneumatycz., ZPORR 5 607,45 pomieszczenie zajezdni 5 607,45 pomieszczenie zajezdni 27 Dźwignik hydrauliczno - wózkowy, ZPORR 5 097,68 pomieszczenie zajezdni 28 Dżwignik hydrauliczno - wózkowy, ZPORR 5 097,68 pomieszczenie zajezdni 29 Podnośnik elektrohydr. - czterokolum., ZPORR ,93 pomieszczenie zajezdni 30 Podnośnik elektroh. - czterokol.., ZPORR ,93 pomieszczenie zajezdni 31 Żuraw elektryczny, obrotowy, ZPORR ,27 pomieszczenie zajezdni 32 Dźwignik dwukolumnowy, ZPORR ,93 pomieszczenie zajezdni 33 Dźwignik dwukolumnowy, ZPORR ,93 pomieszczenie zajezdni 34 Dźwignik kanałowy, hydr. - pneumatycz., ZPORR 5 607,04 pomieszczenie zajezdni 35 Dźwignik kanałowy, hydr. - pneum., ZPORR 5 607,04 pomieszczenie zajezdni 36 Dźwignik kanałowy, hydr. - pneum., ZPORR 5 607,04 pomieszczenie zajezdni 37 Dźwignik kanałowy, hydr. - pneum., ZPORR 5 607,04 pomieszczenie zajezdni 38 Żuraw obrotowy - ręczny, ZPORR 9 628,96 pomieszczenie zajezdni 39 Wózek jezdniowy, podnośnikowy, ZPORR ,00 pom. zajezdni (magazyn) 40 Dzwignik kanałowy, ZPORR 9 400,00 pomieszczenie zajezdni 41 Dzwignik kanałowy, ZPORR 9 400,00 pomieszczenie zajezdni 42 Wentylacja i ogrzewanie, RPO 7 261,44 Podstacja Sopot Reja 43 Wentylacja, RPO 8 471,30 Podstacja Redłowo 44 Instalacja do demineralizacji wody ,88 pomieszczenie zajezdni 45 Podest platformy - ruchomy, ZPORR ,05 pomieszczenie zajezdni 46 Urządzenie do wymuszania szarpnięć, ZPORR ,96 pomieszczenie zajezdni 47 Zlewarko - wysuszarka olejów, ZPORR 3 398,46 pomieszczenie zajezdni 48 Zlewarko - wysuszarka olejów, ZPORR 3 398,46 pomieszczenie zajezdni 49 Dystrybutor oleju - beczkowy, ZPORR 3 625,02 pomieszczenie zajezdni 16

17 50 Dystrybutor oleju - beczkowy, ZPORR 3 625,02 pomieszczenie zajezdni 51 Stół spawalniczy (z wentylatorem), ZPORR ,99 pomieszczenie zajezdni 52 Urządzenie do kontroli geometrii kół, ZPORR ,77 pomieszczenie zajezdni 53 Stanowisko spawalnicze, ZPORR ,43 pomieszczenie zajezdni 54 Urządzenie rolkowe do kontr. hamul., ZPORR ,88 pomieszczenie zajezdni 55 Maszyna szorująco - odsysająca, ZPORR ,91 pomieszczenie zajezdni 56 Odkurzacz przemysł., KARCHAER, ZPORR 5 097,69 pomieszczenie zajezdni 57 Myjnia przejazdowa, czter. - szczot., ZPORR ,18 pomieszczenie zajezdni 58 Myjnia przejazdowa, czter. - szczot., ZPORR ,18 pomieszczenie zajezdni 59 Agregat myjący, wysokociśnieniowy, ZPORR 8 156,30 pomieszczenie zajezdni 60 Kabina lakierniczo - susząca, ZPORR ,07 pomieszczenie zajezdni 61 Stół (roboczy) do malowania, ZPORR 5 097,69 pomieszczenie zajezdni 62 Myjnia pistoletów lakierniczych, ZPORR ,16 pomieszczenie zajezdni 63 Stanowisko szlifiersko - spawalnicze, ZPORR ,38 pomieszczenie zajezdni 64 Wózek podnośnikowy - ręczny, ZPORR 6 003,94 pomieszczenie zajezdni 65 Agregat wysokociśnieniowy, ZPORR 3 859,05 pomieszczenie zajezdni 66 Urządzenie do montażu i demontażu, ZPORR ,94 pomieszczenie zajezdni 67 Urządzenie do wyważania kół, ZPORR ,92 pomieszczenie zajezdni Osłona ochronna urządz. do pomp. opon, ZPORR Wózek podnośnikowy - wyk. przy demontażu kół, ZPORR 6 317,64 pomieszczenie zajezdni ,39 pomieszczenie zajezdni 70 Szafa KBS ,00 pomieszcze. administracji 71 Nakładki na kanały - drewniane 7 120,00 pomieszczenie zajezdni 72 Szafka z szufladami na CD, ZPORR 3 871,88 pomieszcze. administracji 73 Dystrybutor płynu - beczkowy, ZPORR 3 625,02 pomieszczenie zajezdni 74 Dystrybutor płynu - beczkowy, ZPORR 3 625,02 pomieszczenie zajezdni 75 Podest platformy - ruchomy, ZPORR ,05 pomieszczenie zajezdni 17

18 76 Wanna (met.) do spr. szczel opon, ZPORR 3 171,89 pomieszczenie zajezdni 77 Biurko podstawowe, ZPORR 3 734,57 pomieszcz. administracji 78 Wózek paletowy 5 984,64 pom. zajezdni (magazyn) 79 Pompa hydrauliczna ,28 pomieszczenie zajezdni (W. Sieci) 80 Urządzenie do wyciskania sworzni ,00 pomieszczenia zajezdni 81 Bieżnia elektryczna (2 szt.) 8 365,78 piwnica zajezdni 82 Zabudowa meblowa 5 900,00 pom. zajezdni (magazyn) 83 Sejf (szafa) ,00 pom. dyspozytorni (Kasa) 84 Fantom BLS, manekin 3 689,01 pomieszczenie BHP 85 Uziemniacz do trakcji trolebusowej ,25 pomieszczenie zajezdni 86 Defibrylator 7 388,89 pomieszczenie dyspozytorni 87 Ekspres do kawy 3 901,63 pomieszczenie administracji 88 Odkurzacz 220/110 V 3 499,93 pomieszczenie zajezdni Urządzenie do napełniania akumulatorów, n.in , (WOT). Elektrokardiograf, nr.in , (Gab. Med..) ,40 pomieszczenie zajezdni 4 537,04 pomieszaczenie administracji 91 Zasilacz laboratoryjny, nr in (WOT) 4 002,90 pomieszczenie zajezdni 92 Zestaw kom. Alt Computer, nr inw ,60 pomiesz. administracji 93 Zestaw kom. Alt Computer, nr in ,60 kasa 94 Zestaw kom. CELEREN, nr in ,99 pomiesz. administracji 95 Zestaw kom. CELERON, nr in ,99 pomiesz. magazynowe 96 Zestaw kom. CELERON, nr in ,36 pomiesz. zajezdni 97 Zestaw kom. (serwer) Erco. Not basic, nr inw ,00 pomiesz. administracji 98 Serwer - sprzęt sieciowy, nr inw ,00 pomiesz. administracji Zestaw kom. PC (z oprogr.), nr inw , ZPORR Zestaw kom. PC (z oprogr.), nr inw , ZPORR Zestaw kom. PC (z oprogr.), nr inw , ZPORR 7 572,87 pomiesz. zajezdni 7 572,87 pomiesz. magazynowe 7 572,87 pomiesz. zajezdni 18

19 Zestaw kom. PC (z oprogr.), nr inw , ZPORR Zestaw kom. PC (z oprogr.), nr inw , ZPORR Zestaw kom. PC (z oprogr.), nr inw , ZPORR 7 572,87 pomiesz. dyspozytorni 7 572,87 pomiesz. dyspozytorni 8 622,87 pomiesz. dyspozytorni 105 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. magazynowe 106 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. zajezdni 107 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. administracji 108 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. dyspozytorni 109 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. administracji 110 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. administracji 111 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. zajezdni 112 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. administracji 113 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 kasa 114 Zest. kom. PC, nr inw , ZPORR 6 709,77 pomiesz. administracji 115 Serwer z oprogramowaniem, nr inw (WR) ,68 pomiesz. administracji 116 Serwer SR 2500, nr inw ,00 pomiesz. administracji Komputer CORE2 QUAD Q6600, nr. inw Komputer CORE2 QUAD Q6600, nr. inw Komputer CORE2 QUAD Q6600, nr inw ,41 pomiesz. administracji 3 593,41 pomiesz. administracji 3 593,41 pomiesz. zajezdni 120 Zestaw komputerowy, nr inw ,39 pomiesz. magazynowe 121 Zestaw komputerowy, nr inw ,66 pomiesz. dyspozytorni 122 Kserokopiarka Bizhup C203, nr inw ,00 pomiesz. administracji Radiotelefon, stacja bazowa, YASSU VX 2000, nr inw Radiotelefon YASSU VX-2000, stacja bazowa, obiektowa, nr inw Radiotelefon, YASSU VX-2000, stacja bazowa, obiektowa, nr inw Radiotelefon YASSU VX-2000, stacja bazowa, obiektowa, nr inw Radiotelefon YASSU VX-2000, stacja bazowa, obiektowa, nr inw ,00 pomiesz. zajezdni 4 567,00 Podst. Północna 4 567,00 Podst. Gd. Grabówek 4 567,00 Podst. Gd. Dworzec 4 567,00 Podst. Gd. Redłowo 19

20 Radiotelefon YASSU VX-2000, stacja bazowa, obiektowa, nr inw Radiotelefon YASSU VX-2000, stacja bazowa, obiektowa, nr inw Radiotelefon, stacja bazowa, YASSU VX 2000, nr inw ,00 Podst. Gd. Karwiny 4 567,00 Podstacja Sopot 6 667,00 pomiesz. dyspozytorni 131 System montoringu, nr inw ,00 Hala zajezdni 132 Tester zbieżności, nr inw , ZPORR ,79 pomiesz. zajezdni ŁĄCZNIE: ,56 20

21 Wykaz nr 1d ROZDZIELNIE, TRANSFORMATORY, PROSTOWNIKI,WYŁĄCZNIKI Lp. Nazwa Ilość szt. Wartość brutto (w PLN) Miejsce użytkowania 1 Rozdzielnia ,00 Podstacja Gd. Karwiny 2 Rozdzielnica śr. napięcia RPO ,00 Podstacja Wielkopolska 3 Rozdzielnica potrzeb włas ,00 Podstacja Wielkopolska 4 Rozdzielnica, RPO ,00 CDMiR Redłowo 5 Rozdzielnia ,00 Podstacja Gd. Karwiny 6 Rozdzielnia prądu stałego ,30 Podstacja Gd. Karwiny 7 Transformator AREVA, RPO ,46 Podstacja Północna 8 Transformator TZM3T, RPO ,00 Podstacja Grabówek 9 Transformator AREVA, RPO ,00 Podstacja Chwaszczyńska 10 Transformator żywiczny ,74 Podstacja Kielecka 11 Transformator AREVA, RPO ,00 Podstacja Redłowo 12 Transformator potrzeb własnych, RPO ,30 Podstacja Dworzec 13 Transformator AREVA, RPO ,00 Podstacja Sopot I 14 Prostownik WOLTAN, RPO ,46 Podstacja Północna 15 Zespół prostownikowy, kompakt, RPO, przyłącze ,00 Podstacja Wielkopolska 16 Prostownik diodowy, RPO ,00 Podstacja Grabówek 17 Prostownik WOLTAN, RPO ,00 Podstacja Chwaszczyńska 18 Zespół prostownikowy, RPO ,75 Podstacja Sopot Reja Zespół prostownikowy, TZM, RPO, przyłącze Prostownik WOLTAN, RPO, przyłącze Zespół prostownikowy, RPO, przyłącze ,79 Podstacja Wendy ,00 Podstacja Redłowo ,46 Podstacja Dworzec 22 Zespół prostownikowy ,40 Podstacja Kielecka 23 Prostownik WOLTAN, RPO ,00 Podstacja Sopot I 24 Wyłacznik 15kV, RPO ,23 Podstacja Północna 25 Wyłącznik 15VD4, RPO ,23 Podstacja Pólnocna 26 Agregat prądotworczy, WOLF 220SH ,00 Wóz wieżowy DAF, nr Agregat prądotworczy, FH722OS ,00 Warsztat W. Sieci 28 Stacja transformatorowo - prostownikowa, ZPORR ,30 Podstacja Gd. Grabówek 29 Pomiarowo - rozlicz.tablica licznika, RPO ,24 Podstacja Pólnocna 30 Tablica licznikowa, RPO ,00 Podstacja Wielkopolska 31 Tablica oświetleniowa, RPO ,24 Podstacja Wielkopolska 32 Tablica oświetleniowa, RPO ,96 Podstacja Gd. Grabówek 33 Tablica wentylacji, RPO ,00 Podstacja Wielkopolska 34 Tablica synoptyczna, RPO ,00 CDMiR Redłowo 35 Tablica licznikowa, RPO ,33 Podstacja Chwaszczyńska 36 Tablica oświetleniowa, RPO ,75 Podstacja Chwaszczyńska 21

22 37 Tablica licznikowa, RPO ,91 Podstacja Sopot Reja 38 Tablica oświetleniowa, RPO ,15 Podstacja Sopot Reja 39 Tablica wentylacji, RPO ,05 Podstacja Sopot Reja 40 Tablica licznikowa, RPO ,50 Podstacja Redłowo 41 Tablica oświetleniowa, RPO ,45 Podstacja Redłowo 42 Tablica licznikowa, RPO ,50 Podstacja Redłowo 43 Tablica licznikowa, RPO ,05 Podstacja Wendy 44 Tablica oświetleniowa, RPO ,03 Podstacja Wendy 45 Tablica wentylacji, RPO ,90 Podstacja Wendy 46 Tablica licznikowa, RPO ,00 Pdstacja Dworzec 47 Tablica oświetleniowa, RPO ,18 Podstacja Dworzec 48 Tablica wentylacji, RPO ,00 Podstacja Dworzec 49 Tablica licznikowa, RPO ,20 Podstacja Sopot I 50 Tablica licznikowa, RPO ,95 Podstacja Sopot I 51 Tablica oświetleniowa, RPO ,73 Podstacja Sopot I 52 Tablica wentylacji, RPO ,90 Podstacja Sopot I 53 Tablica licznikowa, RPO ,00 Podstacja Grabówek 54 Instalacje elek., RPO ,84 Podstacja Sopot I 55 Instalacje elek., RPO ,05 CDMiR Redłowo 56 Instalacje elek., RPO ,66 Podstacja Chwaszczyńska 57 Instalacje elek., RPO ,49 Podstacja Sopot Reja 58 Instalacje elek., RPO ,02 Podstacja Redłowo 59 Instalacje elek., RPO ,69 Podstacja Wendy 60 Instalacje, elek., RPO ,05 Podstacja Dworzec 61 Szafa kabli powrotnych, RPO ,24 Podstacja Pólnocna 62 Wyłącznik 15 kv, RPO ,30 Podstacja Chwaszczyńska 63 Wyłącznik 15 kv, RPO ,30 Podstacja Chwaszczyńska 64 Wyłącznik trasowy, RPO ,84 Podstacja Pólnocna 65 Rozdzielnice prądu stałęgo, RPO ,00 Podstacja Wielkopolska 66 Rozdzielnica śr. napięcia, RPO ,50 Podstacja Sopot Reja 67 Rozdzielnica potrzeb własnych, RPO ,34 Podstacja Sopot Reja 68 Rozdzielnica prądu stałego, RPO ,00 Podstacja Sopot Reja 69 Rozdzielnica śr. napięcia, RPO ,74 Podstacja Redłowo 70 Rozdzielnica śr. napięcia, RPO ,00 Podstacja Wendy 71 Rozdzielnica potrzeb własnych, RPO ,20 Podstacja Wendy 72 Rozdzielnica śr. napięcia, RPO ,00 Podstacja Dworzec 73 Rozdzielnica potrzeb wlasnych, RPO ,00 Podstacja Dworzec 74 Rozdzielnica prądu stałęgo, RPO ,00 Podstacja Grabówek 75 Rozdzielnica prądu stałego, RPO ,00 Podstacja Grabówek 76 Rozdzielnica, RPO ,00 Podstacja Grabówek 22

23 77 Rozdzielnica prądu stałego, RPO ,00 Podstacja Redłowo 78 Rozdzielnice pr. stałego, RPO ,00 Podstacja Wendy 79 Rozdzielnica pr. stałego, RPO ,00 Podstacja Dworzec 80 Rozdzielnica RPW ,80 Podstacja Kielecka 81 Rozdzielnica SN ,76 Podstacja Kielecka 82 Rozdzielnica NN SP ,52 Podstacja Kielecka 83 Rozdzielnica NN ,00 Podstacja Kielecka 84 Rozdzielnica NN T ,62 Podstacja Kielecka 85 Rozdzielnica, śr. napięcia, RPO ,50 Podstacja Sopot I 86 Rozdzielnica potrzeb własnych, RPO ,20 Podstacja Sopot I 87 Rozdzielnica prądu stałego, RPO ,04 Podstacja Sopot I 88 Rozdzielnica prądu stałego ,60 Podstacja Kielecka 89 Wymuszalnik prądowy, RPO ,00 Podstacja Pólnocna 90 Wymuszalnik prądowy, RPO ,00 Podstacja Pólnocna 91 Generator sygnałowy, RPO ,00 Podstacja Pólnocna 92 Generator udarowy, RPO ,00 Podstacja Pólnocna 93 Odbiornik do lokalizacji uszkodzeń, RPO ,00 Podstacja Pólnocna 94 Siłownia, 220 V, RPO ,75 Podstacja Redłowo 95 Siłownia, 220 V ,46 Podstacja Kielecka 96 Kondesatory statyczne (zespół), nr inw ,00 Podstacja Wielkopolska ŁĄCZNIE ,95 23

24 Wykaz nr 1e SPRZĘT ELEKTRONICZNY STACJONARNY, MOBILNY Lp. 1 Nazwa Data zakupu Wartość brutto (w PLN) Miejsce użytkowania Zestaw komputerowy, LENOVO nr inw ,58 pomiesz. zajezdni Zestaw komputerowy, Intel Core, nr 2 inw ,65 pomiesz. dyspozytorni 3 Komputer ASUS, nr inw ,27 pomiesz. zajezdni 4 Zestaw komputerowy, nr inw ,00 pomiesz. administracji 5 Zestaw komputerowy, ,00 pomiesz. administracji 6 Zestaw komputerowy, ,00 pomiesz. administracji 7 Zestaw komputerowy, ,00 pomiesz. administracji 8 Zestaw komputerowy, ,00 pomiesz. administracji Zestaw komputerowy, PC Mikrotech. Infinity nr inw ,37 Wydział Ruchu Zestaw komputerowy, Mikrotech, nr in ,00 Biuro WOT Serwer ACTINA SOLAR, nr inw ,00 pomiesz. administracji Serwer ACTINA SOLAR II, nr inw ,00 pomiesz. administracji 13 Serwer ACTINA, nr inw ,00 pomiesz. administracji 14 Serwer ACTINA, nr inw ,00 pomiesz. administracji Serwer sterowania ścianą graficzną, CDMiR, RPO, nr inw ,38 CDMiR Redłowo Serwer QNAP Rack 19, nr in ,00 pomiesz. administracji Kontroler Posejdon 4002, nr inw ,00 pomiesz. administracji Szafa komputera, centralna, nr inw , RPO ,00 CDMiR Redłowo Monitor Samsung, 4 szt., nr inw , RPO ,00 CDMiR Redłowo Monitor rejestratora, nr inw , RPO ,00 CDMiR Redłowo Stacja bazowa PWI, nr inw (WOT) ,50 pomieszczenie zajezdni Kamera termowizyjna, NEC, RPO, nr inw ,00 Podst. Północna Szafa, UPS, ELMECH, RPO, nr inw ,24 Podst. Północna Szafa, UPS, ELMECH, RPO, nr inw ,00 Podst. Wielkopolska 25 UPS, M3000, RPO, nr inw ,00 CDMiR Redłowo Szafa modemowa, SESTO, RPO, nr inw ,25 Podst. Północna Szafa modemowa, SESTO, RPO, nr inw ,00 Podst. Wielkopolska Szafa modemowa, RPO, nr inw ,00 Podst. Grabówek Szafa modemowa, SESTO, RPO, nr inw ,00 Podst. Chwaszczyńska 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pieczęć Zamawiającego Znak sprawy: 1/S/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA, KOMUNIKACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ROKU POLISOWYM 2011/2012

Bardziej szczegółowo

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ Pieczęć Zamawiającego Znak sprawy:1/s/2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA, KOMUNIKACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ROKU POLISOWYM 2017/2017

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ( z w a n a d a l e j S I W Z ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( z w a n a d a l e j S I W Z ) Do postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej określonej art. 133 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Susz: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 8 osób typu Mikrobus. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy.

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla postępowania którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wywóz nieczystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn Procedura wewnętrzna C04/006. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn Procedura wewnętrzna C04/006. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 07.03.2012 Procedura wewnętrzna C04/006 Zapytanie ofertowe Na Nadzór nad pracą instalacji biogazowej w Szewni Dolnej związany z realizacją zadania 2.1.B Prace projektowo konstrukcyjne biogazowni

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23.05.2011 Procedura wewnętrzna C04/006. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 23.05.2011 Procedura wewnętrzna C04/006. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 23.05.2011 Procedura wewnętrzna C04/006 Zapytanie ofertowe Na Zestawienie laboratoryjnego systemu do oczyszczania i zatężania biogazu związane z realizacją podetapu badawczego 2.1.C Zatężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy ruchomych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy ruchomych. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, tel.: 68 376 25 26, fax: 68 376 59 37 www.szwik.pl e-mail: sekretariat@szwik.pl NIP: 924 190 23 87, REGON: 081119198 Szprotawa,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo