Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z.2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. Zm.) Przetarg nieograniczony: na ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne na 2013 r. Zamawiający: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Jasło, Ul. P. Skargi 84 CPV słownik główny : Termin składania ofert: do godz Otwarcie ofert: godz w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat ). Załączniki : 15 Zakresy rzeczowe poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i formularz ofertowy. 6. Wzór oświadczenia 7. Wzór załącznika 8. Wzór umowy

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego : Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Jasło, ul. P. Skargi 84, NIP : , REGON: , tel. (013) , faks (013) Strona internetowa : II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. III. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia są następujące rodzaje ubezpieczeń: 1. ubezpieczenia komunikacyjne OC, NW, AC autobusów i innych pojazdów (zakres określono w zał. nr 1) 2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, dewastacji i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych oraz przedmiotów materialnych (zał. nr 3) 3. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów ( zał. nr 2) 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności /deliktowe/ (zał. nr 4) IV. Termin realizacji zamówienia : od do Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy w miarę wygasania obowiązujących obecnie polis i będą obowiązywały przez okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia. 2.W trakcie trwania umowy, pojazdy nowo nabyte oraz pojazdy, których objęcie ubezpieczeniem kończy się w ciągu roku 2013, będą ubezpieczane wg stawki ubezpieczeniowej przedstawionej w wybranej ofercie Wykonawcy.( zał. nr 5 ) 3. Płatność w 4 ratach ( określono w projekcie umowy zał. nr 8 ) V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1. spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji. 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. akceptują warunki umowy, jaka zostanie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania ( wzór umowy stanowi załącznik nr 8) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z pkt. X i zawierać komplet dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt. VI niniejszej specyfikacji. 4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia / załączą dokumenty wg pkt. VI, X, SIWZ /. VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Oświadczenie, ze Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4.. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3 5.Oświadczenie, że brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że Wykonawca akceptuje szczegółowe warunki zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert i że zobowiązuje się do zawarcia umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy /zał. nr 8 do niniejszej specyfikacji/, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Uwaga: Oświadczenia od 17 wg załącznika nr Oświadczenie dot. podwykonawców zał. nr Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 11. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 2pkt 2oraz 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. / Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817/, tzn, zamiast dokumentu określonego w pkt 9, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 mcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wykonawcy występujący wspólnie : Każdy z Wykonawców występujących wspólnie jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty zgodnie z pkt. 5 celem potwierdzenia warunków uprawniających każdego z nich oddzielnie do ubiegania się o zamówienie publiczne, oraz pozostałe dokumenty dotyczące spełnienia warunków przez konsorcjum / łączne spełnienie warunków/. Należy również dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnictwo do reprezentowania i ewentualnie do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja między zamawiającymi a Wykonawcami występującymi wspólnie będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę wykonawców. UWAGA: Wszystkie oświadczenia i kserokopie dokumentów muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy składającej ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem. Fakt otrzymania tych dokumentów i informacji przekazanych faksem każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej strony. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest : Paryś Ryszard tel w. 42 lub VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

4 IX. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej trwałą i czytelną techniką. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i podpisane jw. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej). 2. Oferta powinna zawierać: a) nazwę i dokładny adres Wykonawcy b) datę sporządzenia oferty c) ceny ofertowe poszczególnych pozycji /za 1 rok/ w złotych polskich brutto /łącznie z podatkiem VAT/,ofertę dla całego przedmiotu zamówienia / zał. nr 5 / d) komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy wymienionych w punkcie VI niniejszej specyfikacji. / należy wypełnić zał. nr 6 i dołączyć wymagane dokumenty/ 3. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniami na język polski. 5. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była ponumerowana oraz aby wszystkie strony oferty były zabezpieczone przed zdekompletowaniem. 6.Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania ofert z dopiskiem : ZMIANA. 7. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne powiadomienie wpłynie przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania : a)każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oddzielnie musi złożyć oświadczenie, że brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

5 c) pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców należy dołączyć do oferty, d) wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 9. Oferty należy składać w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego oraz będzie posiadać napis Przetarg nieograniczony na ubezpieczenia dla ZMKS Jasło.Ponadto koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle przy ul. P. Skargi 84 w pokoju nr 21 ( sekretariat ). Termin składania ofert upływa o godz dnia Otwarcie ofert nastąpi o godz dnia Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy / firmy/, adresy Wykonawców i ceny ofertowe. XII. Sposób obliczania ceny. Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Podane w ofercie ceny nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Kryterium oceny ofert : cena 100% Sposób oceny ofert : Cena oferty minimalnej brutto Cena = X 100 pkt. Cena ocenianej oferty brutto XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Po wyborze oferty Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy o czym powiadomi Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny z zastrzeżeniem art.93. ust.1.

6 XV. Istotne warunki umowy. 1. Umowa zostanie zawarta w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w projekcie umowy / zał. nr 8 / SIWZ. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3.Warunki zmian postanowień zawartej umowy : a/ zmiana zakresu zawartej umowy w związku ze zwiększeniem zakresu majątku koniecznego do ubezpieczenia. b/ zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy XVII. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych XVIII. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej XIX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych XX. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych XXI. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XXII. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XXIII. Informacje dotyczące podwykonawców: 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom / zał. nr 7 do SIWZ/. XXIV. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. XXV. Postanowienia końcowe. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą rozstrzygane zgodnie z ustawą z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm /.

7 XXVI. Szkodowość za ostatnie lata. Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Wypłata NW komunikacyjne AUTOCASCO 0 0 OC komunikacyjne ,00 Zdarzeń losowych ,00 NW komunikacyjne AUTOCASCO 0 0 OC komunikacyjne ,00 OC działalności ,00 NW komunikacyjne AUTOCASCO 0 0 OC komunikacyjne ,00 Dewastacja ,00 Do końca NW komunikacyjne 0 0 listopada OC komunikacyjne , AUTOCASCO 0 0

8 WYKAZ Załącznik nr 1 pojazdów Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle stan na dzień Lp Marka Typ Nr rejestr. Nr bocz. Rok prod. Nr podwozia Ilość miejsc Wartość pojazdu netto Ubezpieczenie OC + AC NW Autosan H935 KSJ 744 D Autosan H935 KSJ 223 E Autosan H935 KSJ 224 E Autosan H935 KSJ 249 E Autosan H935 KSJ 252 E Autosan H935 KSJ 253 E Autosan H935 KSY Autosan H935 KSY Autosan H935 KSY Autosan H935 KUJ Autosan H935 KUJ SUABW3A APTS Autosan H935 KUJ SUABW3A APTS Autosan H 6 KUO SUABW1P PPVS Autosan H 6 KUO SUABW1P PPVS Autosan H 6 KUO SUABW1P EPWS Autosan H 6 KUO SUABW1P EPWS H KUO SUAAW3 Autosan AAPXS Autosan H KUO SUAAW3 AAPXS Autosan H9 21 KUJ Autosan H9 21 RJS 21HC IVECO Daily 4912V RJS 21 CF ZCFC4981 W

9 22 Autosan Solina C RJS 69C SUABW 2MRTAS Autosan Solina C RJS 70C SUABW 2MRTAS Autosan Sancity RJS 71C SUABG 3CUTAS Autosan Sancity RJS 72C SUABG 3CUTAS Autosan Solina C RJS 73C SUABW 2MRTAS Autosan Solina C RJS 74C SUABW 2MRTAS Autosan Solina C RJS 75C SUABW 2MRTAS Autosan Wetlina RJS 20C SUABH 2MRCAS Autosan Wetlina RJS 21C SUABH 2MRCAS Autosan Wetlina RJS 46C SUABH 2MRCAS Autosan Wetlina RJS 47C SUABH 2MRCAS Ford Transit Bus 15 S KUO WFOLXX GGVLWB Citroen C15 D KSJ AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC 15 VF7VDPP Polonez Caro Plus1 RJS 30VN 2000 SUPB01C EHYW Wózek podnoś. spalinowy RAK7B Nr fabr Razem wartość pojazdów do AC zł

10 Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC. 2.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu NW / jest równa ilości miejsc w pojeździe suma ubezpieczenia , zł./osobę 3.Ubezpieczenie AC na wypadek uszkodzenia lub kradzieży pojazdu z wyposażeniem dodatkowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z ubezpieczenia AC. Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcom : 1.W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych zostanie zniesiony udział własny Zamawiającego 2. Likwidacja szkód następować będzie w czasie 2 dni od chwili telefonicznego zgłoszenia szkody przez Zamawiającego 3.Wypłata odszkodowań następować będzie w terminie 14 dni od chwili wycenionych strat poniesionych przez Zamawiającego. Pojazdy ( autobusy ) od nr 22 do 32 mają polisy ważne do i będą podlegały ubezpieczeniu w ciągu roku.

11 załącznik nr 2 Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów pełny zakres /od: pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, deszczu nawalnego, eksplozji, huraganu, śniegu, gradu, uderzenia pojazdu, szkód wodociągowych, dewastacji, wandalizmu oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami, awarii elektrycznych itp. Rodzaj działalności wg PKD 4931 Z I. Budynki i budowle symbol K Ś T wartość księgowa nr. inwent. brutto 1. Budynek portierni ,90 zł Garaże i budynek biurowy , ,20 zł Magazyn materiałów pędnych ,10 zł Stacja paliw płynnych ,70 zł 2164/2 5. Budynek magazynu głównego ,80 zł Instalacja elektryczna i odgromowa , ,70 zł Wiaty przystankowe ,10 zł razem : ,50 zł II. Maszyny, aparaty, urządzenia techniczne wartość odtworzeniowa ,00 zł / wg załączonego wykazu / ŚRODKI TRWAŁE ( urządzenia techniczne ) lp. Grupa Numer rodzajowa inwentarzowy Nazwa środka trwałego Wartość 1 III 334 Podgrzewacz gazowy 2.000,00 2 III 332 Kocioł wodnystal 5.000,00 3 III 333 Kocioł wodnystal 5.000,00 4 III 335 Kocioł wodnygazowy żeliwny 3.000,00 5 IV 4153 Dystrybutor 2.000,00 6 IV 4154 Dystrybutor 5.000,00 7 Dwie kasy fiskalne lokal Rynek ,00 RAZEM ,00 Suma ubezpieczenia : ,50 zł. / za 1 rok / Okres ubezpieczenia : od do

12 załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTOWY Uwaga! Nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek zmian lub poprawek na formularzu ofertowym. My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz biorący udział w przetargu nieograniczonym na,, Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne " składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikacje istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z załączonym do SIWZ niniejszym formularzem Ofertowym. Lp Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej OC. 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych Wypadków NW. 3. Ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży AC. 4. Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem działalności statutowej i dodatkowej. 5. Ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 6 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. Całkowita wysokość składki brutto Płatność jak w projekcie umowy (zał. nr 8 ) do SIWZ.... (Pieczęć i podpis Wykonawcy )

13 załącznik nr 3 Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia : I. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych: Suma ubezpieczenia : ,00 zł. / 2 kasy /. Miejsce przechowywania : 1.szafa pancerna kl. I w kasie znajdującej się na terenie zakładu przy ul. Piotra Skargi punkt sprzedaży biletów przy ul. Rynek 18. II. Ubezpieczenie od rabunku podczas przenoszenia lub przewożenia /transport/ gotówki. Maksymalna wartość jednego transportu : ,00 zł. Zasięg terytorialny : w obrębie miejscowości Jasło Środek transportu: samochód Citroen C 15D, lub Ford Bus 15 S. Ilość transportów : 200 Ogólna wartość wszystkich transportów w okresie ubezpieczenia : ,00 zł. Uwaga : Budynek administracyjny (w tym kasa główna ) objęty jest systemem monitorowania polegającym na zainstalowaniu alarmu lokalnego (wizualnodźwiękowego), połączonego z centrum monitorowania alarmów przez firmę AKER Krosno. Okres ubezpieczenia : od do

14 załącznik nr 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności /deliktowe/ rozszerzone o OC pracodawcy, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Rodzaj działalności podstawowej /PKD 4931 Z/ koncesjonowane usługi przewozowe ludności na terenie miasta i gminy Jasło a także na terenie okolicznych gmin. Wykonywanie różnorodnych prac związanych z działalnością podstawową, utrzymywanie obiektów /w tym również przystanków autobusowych /oraz innych usług na zlecenia indywidualne. Ilość zatrudnionych osób : 63 / w tym 1 pracownik młodociany /, Roczne obroty finansowe / za 2011 r./ ,97zł. Suma ubezpieczenia : ,00 zł OC deliktowe ,00 zł OC pracodawcy Okres ubezpieczenia : od do

15 załącznik nr 6... pieczęć firmowa Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy złożone w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne dla ZMKS Jasło. 1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i do jego wykonania, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczamy, że uważamy się związanymi ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 Ustawy Pzp na warunkach określonych w projekcie umowy /zał. nr 8/. 7. Oświadczamy, że akceptujemy szczegółowe warunki zamówienia określone w SIWZ miejscowość, dnia pieczęć i podpis

16 Załącznik nr 7. Nazwa Wykonawcy Oświadczenie dot. podwykonawców Nie zamierzam/y/ powierzyć do podwykonania żadnej części zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam/y/ powierzyć podwykonawcom* Lp Nazwa części zamówienia a) b) c) d) e) Niepotrzebne skreślić... dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

17 UMOWA zawarta w dniu. w Jaśle, pomiędzy Miastem Jasłem, Zakładem Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Jasło, ul. P. Skargi 84, NIP : , REGON : , w imieniu którego działa : 1. Dyrektormgr inż. Piotr Wojnarowicz zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego ; 1 1. ubezpieczenia komunikacyjne OC, NW, AC autobusów i innych pojazdów (zakres określono w zał. nr 1).Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie skorzystania z ubezpieczenia AC. 2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych oraz przedmiotów materialnych (zał. nr 3) 3. ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi i innych żywiołów ( zał. nr 2) 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności /deliktowe/ (zał. nr 4) zobowiązany będzie w związku ze zwiększeniem zakresu majątku do ubezpieczenia stosowania stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. 2 Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych na okresy roczne.

18 4 1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia /tj. od 01 stycznia 2013r./ dotyczy ubezpieczeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego noty pokrycia ubezpieczeniowego 3. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych ( OC, NW, AC ) wystawione winny być nie później niż 3 dni przed początkiem okresów ubezpieczenia. 4. Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres 12 miesięcy. 5 Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem: za 2013rok: I rata 25% płatna do II rata 25% zł płatna do III rata 25% zł płatna do IV rata 25% zł płatne do Nieopłacenie składki (raty) w terminie oznaczonym w 5, nie powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej z upływem terminu płatności. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 1. Owu.. 2. Owu.. 3. Owu.. 4. Owu.. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

19 8 1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. d) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w 4 umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony : w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, gdy nastąpi: a/ zmiana zakresu zawartej umowy w związku ze zwiększeniem zakresu majątku koniecznego do ubezpieczenia. b/ zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 10 Umowa zawarta jest na czas określony od do Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 12 Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Wykonawca Zamawiający

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Wrocław, dnia 12.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 28 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 15.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Zelów Ul. Żeromskiego 23 97-425 Zelów ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo