Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZIELONA GÓRA PACKAGING WASTE MANAGEMENT ON EXAMPLE OF CITY ZIELONA GÓRA Joanna ZARĘBSKA Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: W artykule zaprezentowano wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniami oraz ich najnowsze transpozycje do prawa polskiego. Autorka podjęła próbę opisania wybranych, dotychczasowych osiągnięć Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, który od wielu lat w imieniu miasta, w sposób systematyczny rozwija system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym opakowaniowymi), zgodny z polityką UE i założeniami rozwoju zrównoważonego. Zwrócono uwagę na braki i niedociągnięcia w systemie, których likwidacja stanowi priorytet przyszłych inwestycji ZGKiM, zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra. Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/WE, dyrektywa 2008/98/WE, odpady opakowaniowe, odzysk, recykling 1. Wstęp Przemysł opakowaniowy jak i same opakowania zajmują ważną pozycję w gospodarce każdego kraju. Jak podaje A. Korzeniowski blisko 90% wszystkich produktów wytwarzanych w świecie wymaga stosowania odpowiednich opakowań [7]. Według ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U r. nr 63, poz. 638 ze zm.) opakowania możemy podzielić na: zbiorcze, transportowe i jednostkowe, i właśnie z tej ostatniej grupy powstaje w najkrótszym czasie najwięcej odpadów opakowaniowych. Ich cykl życia w tym przypadku jest bardzo krótki, co skutkuje tym, iż takie zużyte opakowania muszą być zagospodarowane czyli: zebrane, przetransportowane, odzyskane i unieszkodliwione w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu [22]. Odpady opakowaniowe rozumiane jako wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, stanowią około 50-60% objętości odpadów komunalnych, natomiast wagowo - około 26-30% odpadów komunalnych [8]. Z uwagi na stały i dynamiczny wzrost ilości powstających odpadów komunalnych ważne jest doskonalenie systemu gospodarowania nimi (w tym odpadami opakowaniowymi) w celu ograniczenia ilości ich powstawania i deponowania na składowiskach. Zgodnie z założeniami polityki UE promującej idee zrównoważonego rozwoju (sustainable development), gospodarka odpadami stanowi jedno z trudniejszych zadań władz samorządowych (odpady komunalne) i przedsiębiorstw (wytwórców odpadów przemysłowych), które wymaga szybkiego rozwiązania. Złożoność powyższego zadania oraz wzrastające znaczenie w procesach prawidłowego kreowania zrównoważonego rozwoju stanowi o aktualności podjętego tematu. Celem artykułu jest zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Zielonej Górze w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi (w tym opakowaniowymi) w kontekście najnowszych zmian w uregulowaniach prawnych. Ponadto autorka wskazuje na nieścisłości w statystyce i niedociągnięcia w systemie gospodarki

2 odpadami, które stanowią cel priorytetowy przyszłych inwestycji ZGKiM, zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra. 2. Uregulowania prawne w zakresie odpadów opakowaniowych System uregulowań prawnych tworzą między innymi: umowy międzynarodowe (konwencje), prawo wspólnotowe (pierwotne i pochodne) oraz przepisy prawa krajowego (ustawy i rozporządzenia). Obecnie system polskich aktów prawnych w zakresie zarządzania gospodarką odpadami jest bardzo rozbudowany. Składają się na niego nie tylko przepisy dotyczące ściśle gospodarki odpadami, ale również inne akty dotyczące np. ochrony środowiska, zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, monitoringu i statystyk w zakresie gospodarki odpadami itp. Podstawowym aktem prawnym UE regulującym postępowanie z odpadami opakowaniowymi jest Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (uzupełniona czterema decyzjami Komisji Europejskiej oraz kilkoma normami zharmonizowanymi), która nakłada na państwa członkowskie wymogi zapobiegania wytwarzania odpadów opakowaniowych, dopilnowania, aby do minimum ograniczono masę i ilość opakowań wprowadzanych do obrotu, oraz opracowania systemów opakowań wielokrotnego użytku, które przyczynią się do obniżenia ich wpływu na środowisko. W dyrektywie określono również poziomy odzysku i recyklingu opakowań, które kraje członkowskie mają osiągnąć do 2014 r. Tak więc, wg dyrektywy gospodarowanie odpadami opakowaniowymi powinno obejmować w pierwszym rzędzie zapobieganie ich powstawaniu (np. poprzez wielokrotne użycie opakowań), a następnie ich recykling oraz inne formy odzysku. Komisja Europejska w dniu r. uchwaliła dyrektywę 2004/12/WE zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w której proponuje uszczegółowienie definicji opakowania oraz podwyższenie poziomu odzysku odpadów opakowaniowych - nie później niż do dnia r. co najmniej 60% wagowo, i poziomu recyklingu pomiędzy 55% i 80% [4, 6]. Podstawowym aktem krajowym regulującym postępowanie z odpadami opakowaniowymi jest ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001r. nr 63 poz. 638, ze zm.), do której artykułów (art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 19) obowiązują odpowiednie rozporządzenia Ministra Środowiska, a która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z , str. 10, ze zm.). Opakowań dotyczy również [21-25]: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008r. nr 25 poz. 150 t. j., z późn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2010r. nr 185 poz t. j., z późn. zm.), Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2007r. nr 90 poz. 607 t. j., z późn. zm.), Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011r. (Dz. U. 2011r., nr 152, poz. 897, z późn. zm.) zmieniająca Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). W listopadzie 2008 r. została uchwalona Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów [5], która w istotny sposób zmienia dotychczasowe uregulowania w zakresie prawie wszystkich definicji i dodając nowe. W nowy sposób zdefiniowano pojęcie odpadów, odzysku i recyklingu (art. 3) oraz dodano załącznik II, który zawiera niewyczerpujący wykaz 2

3 procesów odzysku. W Dyrektywie znalazły się też definicje, które można określić jako nowe ogniwo łańcucha gospodarki odpadami - jest to dealer i broker. I tak dealer oznacza jakikolwiek podmiot występujący w roli zleceniodawcy w transakcji zakupu, a następnie sprzedaży odpadów, w tym oznacza również dealerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 pkt 7). Natomiast broker oznacza jakikolwiek podmiot organizujący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu innych stron, w tym oznacza również brokerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 pkt 8). Dyrektywa określa też nowe obowiązki dla państw członkowskich. Najistotniejszym jest tworzenie programów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz cyklu wytwarzania odpadów (rozdział II art. 9). Z uwagi na wejście w życie Dyrektywy 2008/98/WE w kraju trwają prace nad nowelizacją Ustawy o odpadach (tekst ustawy częściowo znowelizowany i ujednolicony został w 2010 r.; Projekt ustawy o odpadach znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska) oraz Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Projekt ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi również znajduje się na stronach MŚ). Ze względu na obszerność zagadnień dotyczących wprowadzanych zmian w zarządzaniu gospodarką odpadami, w artykule poruszono tylko niektóre ich aspekty [11, 12]. W przypadku opakowań i powstających z nich odpadów opakowaniowych bardzo istotne było i jest określenie: wymagań jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska, sposobu postępowania z opakowaniami zapewniającego ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz określenie zasad postępowania z odpadami opakowaniowymi. Priorytetowym celem w tych przypadkach jest ograniczenie ilości odpadów powstałych z opakowań oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, który ma zostać osiągnięty do dnia r. zamieszczony został w załączniku 1 do Projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia r. (tab. 1) i dopiero wówczas będzie on spójny z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2004/12/WE [9, 11]. Tabela 1 Proponowane roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do 2014 r. [4, 8, 11]. L.p. Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad 1. Opakowania ogółem Nie później niż do Regulacje krajowe r. wg 2004/12/WE poziom Do 2010 r. - % poziomu Do 2014 r. - % poziomu recyklingu w % odzysku recyklingu odzysku recyklingu min. 60 min. 38 min. 60 1) 55 1) -80 3) 2. Tworzywo sztuczne min. 22,5 min. 18 min. 22,5 3. Aluminium min. 50 min. 45 min. 50 1) 4. Stal, w tym blacha min. 50 min. 35 min. 50 1) stalowa 5. Papier i tektura min. 60 min. 54 min. 60 1) 6. Szkło gospodarcze, min 60 min. 49 min. 60 1) poza ampułkami 7. Drewno min. 15 min. 15 min. 15 1) 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w Prawie farmaceutycznym. 2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. 3) Recykling na poziomie 80% w 2014 r. jest uwzględniony w KPGO 2010 natomiast nie uwzględnia go Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 1) 2) 3

4 Województwom, które mają problemy w osiągnięciu określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, ma pomóc wprowadzona kolejna zmiana prawna, określana mianem rewolucyjnej, dzięki uchwalonej Ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 152, poz. 897). Dokument ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r., a jego nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Ustawa ma być korzystna finansowo dla osób segregujących odpady na frakcje (art. 3) takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ustawa zakłada 18 miesięczny okres wdrażania czyli, że na terenie całego kraju, rozwiązanie problemów gospodarowania odpadami komunalnymi, powinno nastąpić najpóźniej do połowy 2013 r. [3]. Nowe zarządzanie odpadami komunalnymi polegać będzie na tym, iż gmina będzie zapewniać odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów (art. 3 ust. 2). Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma (jej zakres obowiązków określa art. 9d ustawy). Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać jedną podstawową stawkę ryczałt (wyznaczoną w drodze uchwały), dzięki czemu nikomu nie powinno opłacać się wyrzucanie odpadów do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące odpady, od których gmina będzie pobierać niższe opłaty. Ważne daty dla pełnego wejścia ustawy w życie przedstawia tabela 2. Tabela 2 Kalendarium wprowadzenia nowych obowiązków wg Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw L.p. Terminy ostateczne wprowadzanych zadań Zadania 1. do 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz uchwałę w sprawie wykonania WPGO, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów np. spalarnie, sortownie, kompostownie. 2. do 1 stycznia 2013 r. - uchwalenie lokalnego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, - wyznaczenie stawki opłat i określenie zasady ich ponoszenia, - tego dnia rozpoczną się kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie. 3. do 1 lipca 2013 r. - wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami, - wyłonienie w przetargach firm przewożących odpady, - poinformowanie mieszkańców o nowym sposobie zarządzania odpadami, w którym każdy mieszkaniec może oddać dowolną ich ilość (w tym np. odpady wielkogabarytowe), a segregowanie odpadów jest premiowane tzn. mieszkańcy płacą mniejsze rachunki za odpady. 3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi i w tym opakowaniowymi na przykładzie miasta zielona góra Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która może tworzyć jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, działające w ramach jej osobowości prawnej. Kierownicy tych jednostek działają, w zakresie zarządu mieniem, w oparciu o pełnomocnictwo, udzielone przez organy wykonawcze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Tworzone są i wyposażane w majątek, w celu realizacji zadań, wchodzących w zakres działalności komunalnej (samorządowej) gminy [2]. Zapewnienie racjonalnego, kompleksowego i zintegrowanego gospodarowania odpadami komunalnymi wymagało stworzenia określonej struktury 4

5 organizacyjnej, umożliwiającej realizację wyznaczonych zadań w imieniu miasta Zielona Góra. Realizatorem zadań związanych z gospodarką komunalną od 1946 r., jest zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) z siedzibą w Zielonej Górze, podlegający Radzie Miasta Zielona Góra. Według Statusu ZGKiM do kierowania zakładem i dokonywania czynności prawnych w imieniu zakładu upoważniony jest Dyrektor Zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta oraz dokonuje oceny jego pracy. Kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Miasta i Prezydent Miasta [14]. Zielona Góra w zakresie gospodarki odpadami stanowi odzwierciedlenie działań lokalnych władz samorządowych, które odpowiadają za zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych, sprzyjających ochronie środowiska przed odpadami. Jednym z ważnych aspektów tych działań jest dążenie do posiadania odpowiedniej infrastruktury technicznej, technologii, zakładów, ukierunkowanych zgodnie z prawem europejskim i krajowym, na przekształcenie odpadów w użytkowe surowce wtórne, umożliwiając tym samym zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Zielona Góra w dniu r. przyjęła uchwałą Nr LXII/547/06 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra, który stanowi wyodrębnioną część Programu Ochrony Środowiska i jest zgodny z planami wyższego szczebla. Integralną część Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra stanowi system PREKO ZG stworzony w 1993 r., porządkujący problem zagospodarowania odpadów zarówno komunalnych, użytkowych, jak i powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Cechą tego systemu jest modułowość i możliwość zmian kolejności realizacji poszczególnych modułów, ale pod warunkiem, że wszystkie zostaną zrealizowane [10, 13]. W powyższym Planie określono, iż gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań, związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych, powstających na określonym obszarze podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania oraz zbytu i funkcjonujących w aktualnym systemie prawnym, ekonomicznym, technicznym i edukacyjnym, wspartym kontrolą, nadzorem i akceptacją społeczną [20]. Realizatorem zadań ujętych w Planie, obejmujących racjonalną gospodarkę odpadami w Zielonej Górze jest ZGKiM, w strukturze której znajduje się Dział Zagospodarowania Opadów (DZO) zapewniający [19]: sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni, kompostowanie odpadów zielonych, składowanie przetworzonych odpadów komunalnych. Zorganizowanym systemem gromadzenia i odbioru odpadów na terenie Zielonej Góry objętych jest 100% gospodarstw domowych, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z obiektów infrastruktury oraz z obszarów stanowiących otwartą przestrzeń. System zarządzania gospodarką odpadami przyjęty i realizowany w Zielonej Górze od lat stawia sobie za cel zwiększenie efektywności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. W celu wyselekcjonowania odpadów użytkowych u źródła a szczególnie odpadów opakowaniowych z całej frakcji odpadów komunalnych, wykorzystuje się różnokolorowe i odpowiednio oznaczone pojemniki o pojemności 1,1 m3 i 5 m3. Odpady surowcowe objęte systemem zbiórki u źródła to: makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, tekstylia i odpady wielkogabarytowe. Ponadto w przypadku zabudowy jednorodzinnej każda osoba podpisująca umowę z ZGKiM może nieodpłatnie otrzymać worki na odpady użytkowe w kolorze: żółtym - o pojemności 90 litrów na tworzywa sztuczne i metale; 5

6 niebieskim - o pojemności 90 litrów na papier; białym - o pojemności 70 litrów na szkło (bezbarwne i kolorowe). Według danych ZGKiM każdy mieszkaniec Zielonej Góry wytwarza średnio 360 kg odpadów komunalnych w ciągu roku, z czego zebranych jest 354 kg/m/rok, co potwierdza skuteczność funkcjonującego w mieście systemu gospodarki odpadami. Wszystkie odpady zbierane z miasta przewożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Racula w Zielonej Górze [18, 19]. Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony jest w Stację Sortowania Odpadów Użytkowych (SSOU), funkcjonującą od grudnia 2000 r., w której odbywa się [18]: odbiór gromadzonych w sposób selektywny u źródła surowców wtórnych, usuwanie zanieczyszczeń ze strumienia odpadów i pozyskiwanie surowców w czystej postaci o większej wartości rynkowej, zmniejszenie ilości odpadów usuwanych bezpośrednio na składowisko miejskie, poprawa jakości odpadów kierowych do instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania. Podstawowymi elementami SSOU są: linia sortownicza do sortowania makulatury i tworzyw sztucznych, urządzenia do rozdrabniania, prasowania i belowania odzyskiwanych surowców w tym balastu uzyskiwanego po przekompostowaniu odpadów komunalnych przygotowywanego jako paliwo alternatywne zwane również stałym paliwem wtórnym (RDF - refused derived fuel) celem uzyskiwania taniej energii cieplnej. Stacja przyjmuje do sortowania zbierane selektywnie u źródła odpady typu [19]: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło w postaci butelek i stłuczki szklanej, odpady drewniane w postaci mebli i części odpadów budowlanych, palety z wyłączeniem trocin, odpady gumowe - głównie opony i dętki, tekstylia (z wyłączeniem czyściwa). Można powiedzieć, że SSOU jest dopełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Zielonej Górze. Przejęła ona dotychczasową funkcję skupu i przygotowania surowców wtórnych, wykonywaną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych. Zestawienie ilości pozyskanych surowców wtórnych w SSOU w latach przedstawia tabela 3. Tabela 3 Zestawienie ilości pozyskanych surowców wtórnych przez DZO Racula [17-19] Lp. Rodzaj pozyskanego Ilość pozyskanego surowca [Mg/rok] surowca wtórnego Papier i tektura 1606, , , , ,91 2. Szkło 595,76 632,23 716,09 654,97 700,48 3. Tworzywo sztuczne 527,48 625,88 738,77 776,49 803,40 4. Metale 318,86 313,73 214,77 212,02 293,53 5. Tekstylia 8,06 5,68 4,93 13,38 18,59 6. Odpady organiczne 364,04 407,86 377,44 0,00 0,00 7. Drewno 4,72 13,94 8,98 12,46 8,10 8. Suma surowców 3425, , , , ,01 wtórnych 9. Suma odpadów zebrane selektywnie 4739, , , , ,38 Odpady trafiające do Stacji to głównie odpady pochodzące z systemu segregacji u źródła i jak wynika z zestawienia (tab. 3) stanowią one średnio 6,62% ogólnej rocznej ilości 6

7 odpadów komunalnych przyjętych przez DZO Racula (w 2010 r. przyjęto ogółem 82716,10 Mg odpadów komunalnych). Wskaźnik ten jest niski pomimo rozmieszczenia na obszarze miasta odpowiednich pojemników do segregacji odpadów oraz dostępu do różnokolorowych worków na odpady użytkowe, o których pisano już wcześniej. Zdaniem autorki, świadczy to o nadal niewystarczającej świadomości społecznej (co, jak i gdzie należy sortować) oraz braku bodźców i instrumentów finansowych zachęcających mieszkańców do większej segregacji odpadów. Uzyskiwane surowce wtórne w czystej postaci kształtują się na poziomie 3,5%, natomiast pozostałą ilość stanowi tzw. balast posortowy, który kierowany jest na składowisko odpadów. Część odzyskanych surowców wtórnych pochodzi również z segregacji zmieszanych odpadów komunalnych. Wyselekcjonowane surowce posiadające wartość rynkową przekazywane są do krajowych zakładów produkcyjnych w celu ich ponownego wykorzystania. Ilości te w zestawieniu z odpadami zebranymi selektywnie u źródła i przesortowanymi w SSOU prezentuje zestawienie w tabela 4. Tabela 4 Ilość zebranych i sprzedanych surowców wtórnych wyselekcjonowanych w latach [17-19] Lp. Wyszczególnienie 1. Odpady zebrane selektywnie u źródła 2. Surowce wtórne wyselekcjonowane w Stacji SOU 3. Sprzedane surowce wtórne Ilość surowców wtórnych [w Mg] w danym roku sprawozdawczym , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jak wskazuje Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego (APGOWL) uchwalona w 2010 r., w 2006 r. poziom odzysku odpadów komunalnych w województwie wynosił 84,4% (z masy 104,6 tys. Mg odpadów podlegających obowiązkowi odzysku), z czego w Dziale Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze odzyskowi poddanych zostało 22% całkowitej masy tych odpadów (22973,00 Mg). W woj. lubuskim 10,45% odpadów komunalnych stanowią odpady zaliczane do grupy 15 czyli odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (razem 75482,67 Mg). Poziom recyklingu odpadów podlegających obowiązkowi odzysku wynosił ogółem 80%, z czego dla opakowań z [1]: tworzyw sztucznych 71%, aluminium 0%, stali 35,5%, papieru i tektury 90,9%, szkła gospodarczego 0%, materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) 20,2%. Poziom ten kształtują głównie miasta województwa lubuskiego, a w tym największe Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. System odzysku i recyklingu odpadów komunalnych jest mniejszy na terenach wiejskich ze względu na niepełne, bo 84% objęcie mieszkańców gmin zorganizowanym systemem odbioru odpadów. Zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami, wymuszone wprowadzoną Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, doprowadzą do całkowitego objęcia wszystkich mieszkańców miast i gmin systemem zbiórki odpadów, ale jego efektywność nadal będzie uzależniona od postawy mieszkańców województwa. 7

8 Na uwagę zasługuje również fakt odmiennych danych dostępnych na stronach US w Zielonej Górze i ZGKiM w porównaniu do danych z APGOWL. Według jednych w mieście występuje system odzysku surowców wtórnych (i w większości są to odpady opakowaniowe tab. 3), w przypadku drugich występuje zerowy odzysk szkła gospodarczego i aluminium. Dane te wymagają uszczegółowienia i uaktualnienia, tym bardziej, że w przypadku APGOWL uchwalonej w 2010 r. większość danych pochodzi z 2006 r. Według autorki dyskusyjny i wart pogłębionego badania jest aspekt zerowego poziomu recyklingu aluminium (do którego zaliczamy: puszki po napojach gazowanych, pudełka, folię), jak również szkła gospodarczego (wszelkie naczynia szklane, talerze, szklanki, kufle, kieliszki, doniczki, szkło ozdobne i dekoracyjne, czyli np. wazony, klosze lamp, kryształy), które obok szkła opakowaniowego i okiennego stanowi część stłuczki szklanej (występującej w tab. 3 poz. 2 pod ogólnym pojęciem szkło ), a której brak teoretycznie poparty jest obecnie prowadzoną inwestycją w DZO. Obecnie zakład podlega rozbudowie w ramach realizowanego Projektu nr POIS /09 "Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry", który zakłada w swoich planach: budowę nowej kwatery D dla odpadów komunalnych i rozbudowę ZZO Racula w zakresie [17]: budowy hali technologicznej z linią do segregacji szkła, budowy hali technologicznej demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, modernizacji magazynu odpadów niebezpiecznych. Według planów ZGKiM rozbudowa zakładu przyczyni się do zwiększenia jego przepustowości, wydajności i poprawy wskaźnika wyselekcjonowanych odpadów, a w szczególności odpadów opakowaniowych (obecnie moc przerobowa sortowni wynosi Mg rocznie). W przypadku strumienia zmieszanych odpadów komunalnych zakłada się, że rozbudowa sortowni pozwoli zwiększyć odzysk tych odpadów, czyli zmniejszyć ilość deponowanych na składowisko odpadów o ok. 1/3. Dopracowania wymaga również sposób zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (jak wspomniano w projekcie), w które niejednokrotnie wbudowane są surowce wtórne wymagające odzysku [1, 18]. Pomimo wielu ambitnych zadań, które stawia sobie ZGKiM, a w tym Zakład Zagospodarowania Opadów, porównanie udziału poszczególnych metod unieszkodliwiania odpadów obrazuje, iż już obecnie zakład ten spełnia europejskie standardy w zakresie gospodarowania odpadami. Porównanie udziału poszczególnych metod unieszkodliwiania odpadów wykorzystywanych w Zielonej Górze na tle krajów Unii Europejskiej i Polski prezentuje rysunek 1. % Unia Europejska Polska Zielona Góra składowanie spalanie kompostowanie recykling Rys. 1. Procentowy udział metod zagospodarowania odpadów komunalnych w 2009r. [15-17]. 8

9 4. Podsumowanie Zarządzanie gospodarką odpadami w Zielonej Górze zorientowane jest na zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi. ZGKiM w imieniu miasta dąży do zapewnienia racjonalnego i zintegrowanego rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym odpadami opakowaniowymi), zgodnego z polityką UE i założeniami trwałego i zrównoważonego rozwoju. Działania zakładu obejmują funkcję gromadzenia, transportu oraz zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z obiektów infrastruktury oraz z obszarów stanowiących otwartą przestrzeń. Wyrazem uznania i respektowania europejskich standardów jest fakt, iż selektywną zbiórką odpadów objętych jest 100% gospodarstw domowych i zakładów prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że Zielona Góra spełnia już obecnie cele zawarte w nowo wprowadzonej Ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W Zielonej Górze wybudowany jest nowoczesny i bezpieczny dla środowiska ZZO wyposażony w sortownię i kompostownię odpadów oraz składowisko posiadające odpowiednią infrastrukturę techniczną, zgodnie z wszelkimi standardami UE. Planowana rozbudowa i unowocześnienie obecnie funkcjonujących urządzeń zapewne przyczyni się do zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ale ważną rolę odgrywa tu postawa mieszkańców i ich zaangażowanie w kwestii segregacji odpadów u źródła, które na dzień dzisiejszy jest niewielkie (wynosi zaledwie 6,62% z całkowitej ilości odpadów komunalnych przyjętych w ciągu roku przez DZO). Ponadto uszczegółowienia, uaktualnienia i ujednolicenia wymagają dane z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi zarówno w skali mikro jak i makroregionu (o czym pisano już wielokrotnie [26-28]). Nowa Ustawa [24] wprowadza zmiany w gospodarce odpadami, ale jak widać na przykładzie Zielonej Góry, nie przyniesie ona zakładanych rezultatów bez odpowiedniej edukacji społecznej, dostarczeniu odpowiednich informacji mieszkańcom i większego ich zaangażowania w segregację u źródła. Ustawa pozostawi całą odpowiedzialność za odpady komunalne na barkach gminy, miasta i zakładów działających w jej imieniu, a mieszkańcy pomimo posiadania odpowiednich narzędzi do segregacji i tak będą działać w sposób tradycyjny czyli mieszać odpady jak dotychczas. 5. Literatura [1] Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata z perspektywą na lata , Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2010, s [2] Bałdyga M.: Gospodarka komunalna aspekty prawne. Wyd. Profesjonalne ALPHApro. Ostrołęka 2004, s. 27. [3] Duczmal M.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cz. II Najczęściej zadawane pytania. Odpady i Środowisko. Nr 5(71), 2011, s [4] Dyrektywa z dnia 11 lutego 2004r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 2004/12/WE (Dz. Urz. WE L nr 47/26). [5] Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów 2008/98/WE (Dz. Urz. WE L nr 312/3). [6] Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1994r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 94/62/WE (Dz. Urz. WE L nr 365/10). [7] Korzeniowski A. (red.): Innowacyjność w opakowalnictwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nr 93,

10 [8] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Załącznik do Uchwały Nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. (M. P. nr 90 poz. 946); [9] PN-EN 13428:2005 (U) - Opakowania. Wymagania dotyczące wytwarzania i składu. Zapobieganie poprzez redukcję u źródła. [10] Program Ochrony Środowiska Miasta Zielona Góra, Załącznik do Uchwały Nr XXX/281/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia r., s [11] Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 19 listopada 2008r., [12] Projekt Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2008r., [13] Stan środowiska w Zielonej Górze w latach Zielona Góra, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Urząd Miasta Zielona Góra, Biblioteka Monitoringu Środowiska [14] Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Załącznik do Uchwały Nr XX/191/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia r. [15] Strona internetowa: [16] Strona internetowa: [17] Strona internetowa: [18] Strona internetowa: 110&Itemid= [19] Strona internetowa: [20] Uchwała Nr L/366/98 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra. [21] Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2007r. nr 90 poz. 33). [22] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2008r. nr 138 poz. 865). [23] Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 175 poz. 1458). [24] Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 152, poz. 897). [25] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2008r. nr 25 poz. 150). [26] Zarębska J.: Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych, [w:] Sadecka Z. (red.): Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T.3. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s [27] Zarębska J.: Problemy w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Nr 45, 2011, s [28] Zarębska J.: Wymogi informowania społeczeństwa o środowisku a ich realizacja na przykładzie stron internetowych JST woj. lubuskiego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Nr 5(712), 2009, s

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Warszawa, 4 listopada 2014 DYREKTYWA 94/62/EC (opakowaniowa)

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK GMINA ZABÓR Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. Stan na 31 grudnia 2014 Sporządziła: Beata Skorodecka Samodzielny

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DLACZEGO POTRZEBNA JEST REWOLUCJA? Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Zatwierdził: /-/ Stanisław Szleter Grajewo, kwiecień 2015 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 Tarnowskie Góry, marzec 2014 r. 1 1. Wprowadzenie. 1.1. Cel przygotowania analizy. Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK Lwówek Śląski, kwiecień 2015r. Sporządził: Bożena Galas Referat Gospodarki Odpadami 1 I. Wprowadzenie II.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW PO CO ZMIENIONO USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013.

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWY SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWÓRCA ODPADÓW ODPADY OPŁATA UMOWA GMINA DECYZJA PRZEDSIĘBIORCA ODPADY

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁASK ZA 2014 ROK ŁASK 2015 1 1. Wprowadzenie 3 1.1. Cel przygotowania Analizy 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 3 1.3. Regulacje

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Marcin Rubaj Łukasz Kuczek Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Łęczna, 21 listopad 2012 Podstawowe założenia nowej ustawy Gmina przejmuje władztwo nad odpadami na terenach na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Szczecin, marzec 2011 Krzysztof Kawczyński POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI ad. 2010 GDZIE JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Porąbka 1 Podstawy prawne systemu: 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo