Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 1(5), 2012"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA ZIELONA GÓRA PACKAGING WASTE MANAGEMENT ON EXAMPLE OF CITY ZIELONA GÓRA Joanna ZARĘBSKA Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: W artykule zaprezentowano wymagania prawne Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniami oraz ich najnowsze transpozycje do prawa polskiego. Autorka podjęła próbę opisania wybranych, dotychczasowych osiągnięć Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, który od wielu lat w imieniu miasta, w sposób systematyczny rozwija system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym opakowaniowymi), zgodny z polityką UE i założeniami rozwoju zrównoważonego. Zwrócono uwagę na braki i niedociągnięcia w systemie, których likwidacja stanowi priorytet przyszłych inwestycji ZGKiM, zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra. Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/WE, dyrektywa 2008/98/WE, odpady opakowaniowe, odzysk, recykling 1. Wstęp Przemysł opakowaniowy jak i same opakowania zajmują ważną pozycję w gospodarce każdego kraju. Jak podaje A. Korzeniowski blisko 90% wszystkich produktów wytwarzanych w świecie wymaga stosowania odpowiednich opakowań [7]. Według ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U r. nr 63, poz. 638 ze zm.) opakowania możemy podzielić na: zbiorcze, transportowe i jednostkowe, i właśnie z tej ostatniej grupy powstaje w najkrótszym czasie najwięcej odpadów opakowaniowych. Ich cykl życia w tym przypadku jest bardzo krótki, co skutkuje tym, iż takie zużyte opakowania muszą być zagospodarowane czyli: zebrane, przetransportowane, odzyskane i unieszkodliwione w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu [22]. Odpady opakowaniowe rozumiane jako wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, stanowią około 50-60% objętości odpadów komunalnych, natomiast wagowo - około 26-30% odpadów komunalnych [8]. Z uwagi na stały i dynamiczny wzrost ilości powstających odpadów komunalnych ważne jest doskonalenie systemu gospodarowania nimi (w tym odpadami opakowaniowymi) w celu ograniczenia ilości ich powstawania i deponowania na składowiskach. Zgodnie z założeniami polityki UE promującej idee zrównoważonego rozwoju (sustainable development), gospodarka odpadami stanowi jedno z trudniejszych zadań władz samorządowych (odpady komunalne) i przedsiębiorstw (wytwórców odpadów przemysłowych), które wymaga szybkiego rozwiązania. Złożoność powyższego zadania oraz wzrastające znaczenie w procesach prawidłowego kreowania zrównoważonego rozwoju stanowi o aktualności podjętego tematu. Celem artykułu jest zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Zielonej Górze w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi (w tym opakowaniowymi) w kontekście najnowszych zmian w uregulowaniach prawnych. Ponadto autorka wskazuje na nieścisłości w statystyce i niedociągnięcia w systemie gospodarki

2 odpadami, które stanowią cel priorytetowy przyszłych inwestycji ZGKiM, zgodnych z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra. 2. Uregulowania prawne w zakresie odpadów opakowaniowych System uregulowań prawnych tworzą między innymi: umowy międzynarodowe (konwencje), prawo wspólnotowe (pierwotne i pochodne) oraz przepisy prawa krajowego (ustawy i rozporządzenia). Obecnie system polskich aktów prawnych w zakresie zarządzania gospodarką odpadami jest bardzo rozbudowany. Składają się na niego nie tylko przepisy dotyczące ściśle gospodarki odpadami, ale również inne akty dotyczące np. ochrony środowiska, zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, monitoringu i statystyk w zakresie gospodarki odpadami itp. Podstawowym aktem prawnym UE regulującym postępowanie z odpadami opakowaniowymi jest Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (uzupełniona czterema decyzjami Komisji Europejskiej oraz kilkoma normami zharmonizowanymi), która nakłada na państwa członkowskie wymogi zapobiegania wytwarzania odpadów opakowaniowych, dopilnowania, aby do minimum ograniczono masę i ilość opakowań wprowadzanych do obrotu, oraz opracowania systemów opakowań wielokrotnego użytku, które przyczynią się do obniżenia ich wpływu na środowisko. W dyrektywie określono również poziomy odzysku i recyklingu opakowań, które kraje członkowskie mają osiągnąć do 2014 r. Tak więc, wg dyrektywy gospodarowanie odpadami opakowaniowymi powinno obejmować w pierwszym rzędzie zapobieganie ich powstawaniu (np. poprzez wielokrotne użycie opakowań), a następnie ich recykling oraz inne formy odzysku. Komisja Europejska w dniu r. uchwaliła dyrektywę 2004/12/WE zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w której proponuje uszczegółowienie definicji opakowania oraz podwyższenie poziomu odzysku odpadów opakowaniowych - nie później niż do dnia r. co najmniej 60% wagowo, i poziomu recyklingu pomiędzy 55% i 80% [4, 6]. Podstawowym aktem krajowym regulującym postępowanie z odpadami opakowaniowymi jest ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001r. nr 63 poz. 638, ze zm.), do której artykułów (art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 19) obowiązują odpowiednie rozporządzenia Ministra Środowiska, a która dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z , str. 10, ze zm.). Opakowań dotyczy również [21-25]: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008r. nr 25 poz. 150 t. j., z późn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2010r. nr 185 poz t. j., z późn. zm.), Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2007r. nr 90 poz. 607 t. j., z późn. zm.), Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca 2011r. (Dz. U. 2011r., nr 152, poz. 897, z późn. zm.) zmieniająca Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). W listopadzie 2008 r. została uchwalona Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów [5], która w istotny sposób zmienia dotychczasowe uregulowania w zakresie prawie wszystkich definicji i dodając nowe. W nowy sposób zdefiniowano pojęcie odpadów, odzysku i recyklingu (art. 3) oraz dodano załącznik II, który zawiera niewyczerpujący wykaz 2

3 procesów odzysku. W Dyrektywie znalazły się też definicje, które można określić jako nowe ogniwo łańcucha gospodarki odpadami - jest to dealer i broker. I tak dealer oznacza jakikolwiek podmiot występujący w roli zleceniodawcy w transakcji zakupu, a następnie sprzedaży odpadów, w tym oznacza również dealerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 pkt 7). Natomiast broker oznacza jakikolwiek podmiot organizujący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu innych stron, w tym oznacza również brokerów, którzy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie (art. 3 pkt 8). Dyrektywa określa też nowe obowiązki dla państw członkowskich. Najistotniejszym jest tworzenie programów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz cyklu wytwarzania odpadów (rozdział II art. 9). Z uwagi na wejście w życie Dyrektywy 2008/98/WE w kraju trwają prace nad nowelizacją Ustawy o odpadach (tekst ustawy częściowo znowelizowany i ujednolicony został w 2010 r.; Projekt ustawy o odpadach znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska) oraz Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Projekt ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi również znajduje się na stronach MŚ). Ze względu na obszerność zagadnień dotyczących wprowadzanych zmian w zarządzaniu gospodarką odpadami, w artykule poruszono tylko niektóre ich aspekty [11, 12]. W przypadku opakowań i powstających z nich odpadów opakowaniowych bardzo istotne było i jest określenie: wymagań jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska, sposobu postępowania z opakowaniami zapewniającego ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz określenie zasad postępowania z odpadami opakowaniowymi. Priorytetowym celem w tych przypadkach jest ograniczenie ilości odpadów powstałych z opakowań oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, który ma zostać osiągnięty do dnia r. zamieszczony został w załączniku 1 do Projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia r. (tab. 1) i dopiero wówczas będzie on spójny z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2004/12/WE [9, 11]. Tabela 1 Proponowane roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do 2014 r. [4, 8, 11]. L.p. Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad 1. Opakowania ogółem Nie później niż do Regulacje krajowe r. wg 2004/12/WE poziom Do 2010 r. - % poziomu Do 2014 r. - % poziomu recyklingu w % odzysku recyklingu odzysku recyklingu min. 60 min. 38 min. 60 1) 55 1) -80 3) 2. Tworzywo sztuczne min. 22,5 min. 18 min. 22,5 3. Aluminium min. 50 min. 45 min. 50 1) 4. Stal, w tym blacha min. 50 min. 35 min. 50 1) stalowa 5. Papier i tektura min. 60 min. 54 min. 60 1) 6. Szkło gospodarcze, min 60 min. 49 min. 60 1) poza ampułkami 7. Drewno min. 15 min. 15 min. 15 1) 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w Prawie farmaceutycznym. 2) Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego. 3) Recykling na poziomie 80% w 2014 r. jest uwzględniony w KPGO 2010 natomiast nie uwzględnia go Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 1) 2) 3

4 Województwom, które mają problemy w osiągnięciu określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, ma pomóc wprowadzona kolejna zmiana prawna, określana mianem rewolucyjnej, dzięki uchwalonej Ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 152, poz. 897). Dokument ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r., a jego nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Ustawa ma być korzystna finansowo dla osób segregujących odpady na frakcje (art. 3) takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Ustawa zakłada 18 miesięczny okres wdrażania czyli, że na terenie całego kraju, rozwiązanie problemów gospodarowania odpadami komunalnymi, powinno nastąpić najpóźniej do połowy 2013 r. [3]. Nowe zarządzanie odpadami komunalnymi polegać będzie na tym, iż gmina będzie zapewniać odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego zbierania odpadów (art. 3 ust. 2). Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma (jej zakres obowiązków określa art. 9d ustawy). Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać jedną podstawową stawkę ryczałt (wyznaczoną w drodze uchwały), dzięki czemu nikomu nie powinno opłacać się wyrzucanie odpadów do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące odpady, od których gmina będzie pobierać niższe opłaty. Ważne daty dla pełnego wejścia ustawy w życie przedstawia tabela 2. Tabela 2 Kalendarium wprowadzenia nowych obowiązków wg Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw L.p. Terminy ostateczne wprowadzanych zadań Zadania 1. do 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz uchwałę w sprawie wykonania WPGO, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów np. spalarnie, sortownie, kompostownie. 2. do 1 stycznia 2013 r. - uchwalenie lokalnego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, - wyznaczenie stawki opłat i określenie zasady ich ponoszenia, - tego dnia rozpoczną się kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie. 3. do 1 lipca 2013 r. - wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami, - wyłonienie w przetargach firm przewożących odpady, - poinformowanie mieszkańców o nowym sposobie zarządzania odpadami, w którym każdy mieszkaniec może oddać dowolną ich ilość (w tym np. odpady wielkogabarytowe), a segregowanie odpadów jest premiowane tzn. mieszkańcy płacą mniejsze rachunki za odpady. 3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi i w tym opakowaniowymi na przykładzie miasta zielona góra Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która może tworzyć jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, działające w ramach jej osobowości prawnej. Kierownicy tych jednostek działają, w zakresie zarządu mieniem, w oparciu o pełnomocnictwo, udzielone przez organy wykonawcze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Tworzone są i wyposażane w majątek, w celu realizacji zadań, wchodzących w zakres działalności komunalnej (samorządowej) gminy [2]. Zapewnienie racjonalnego, kompleksowego i zintegrowanego gospodarowania odpadami komunalnymi wymagało stworzenia określonej struktury 4

5 organizacyjnej, umożliwiającej realizację wyznaczonych zadań w imieniu miasta Zielona Góra. Realizatorem zadań związanych z gospodarką komunalną od 1946 r., jest zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) z siedzibą w Zielonej Górze, podlegający Radzie Miasta Zielona Góra. Według Statusu ZGKiM do kierowania zakładem i dokonywania czynności prawnych w imieniu zakładu upoważniony jest Dyrektor Zakładu w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta oraz dokonuje oceny jego pracy. Kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Miasta i Prezydent Miasta [14]. Zielona Góra w zakresie gospodarki odpadami stanowi odzwierciedlenie działań lokalnych władz samorządowych, które odpowiadają za zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych, sprzyjających ochronie środowiska przed odpadami. Jednym z ważnych aspektów tych działań jest dążenie do posiadania odpowiedniej infrastruktury technicznej, technologii, zakładów, ukierunkowanych zgodnie z prawem europejskim i krajowym, na przekształcenie odpadów w użytkowe surowce wtórne, umożliwiając tym samym zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Zielona Góra w dniu r. przyjęła uchwałą Nr LXII/547/06 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra, który stanowi wyodrębnioną część Programu Ochrony Środowiska i jest zgodny z planami wyższego szczebla. Integralną część Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra stanowi system PREKO ZG stworzony w 1993 r., porządkujący problem zagospodarowania odpadów zarówno komunalnych, użytkowych, jak i powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Cechą tego systemu jest modułowość i możliwość zmian kolejności realizacji poszczególnych modułów, ale pod warunkiem, że wszystkie zostaną zrealizowane [10, 13]. W powyższym Planie określono, iż gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań, związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych, powstających na określonym obszarze podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania oraz zbytu i funkcjonujących w aktualnym systemie prawnym, ekonomicznym, technicznym i edukacyjnym, wspartym kontrolą, nadzorem i akceptacją społeczną [20]. Realizatorem zadań ujętych w Planie, obejmujących racjonalną gospodarkę odpadami w Zielonej Górze jest ZGKiM, w strukturze której znajduje się Dział Zagospodarowania Opadów (DZO) zapewniający [19]: sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni, kompostowanie odpadów zielonych, składowanie przetworzonych odpadów komunalnych. Zorganizowanym systemem gromadzenia i odbioru odpadów na terenie Zielonej Góry objętych jest 100% gospodarstw domowych, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z obiektów infrastruktury oraz z obszarów stanowiących otwartą przestrzeń. System zarządzania gospodarką odpadami przyjęty i realizowany w Zielonej Górze od lat stawia sobie za cel zwiększenie efektywności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. W celu wyselekcjonowania odpadów użytkowych u źródła a szczególnie odpadów opakowaniowych z całej frakcji odpadów komunalnych, wykorzystuje się różnokolorowe i odpowiednio oznaczone pojemniki o pojemności 1,1 m3 i 5 m3. Odpady surowcowe objęte systemem zbiórki u źródła to: makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, tekstylia i odpady wielkogabarytowe. Ponadto w przypadku zabudowy jednorodzinnej każda osoba podpisująca umowę z ZGKiM może nieodpłatnie otrzymać worki na odpady użytkowe w kolorze: żółtym - o pojemności 90 litrów na tworzywa sztuczne i metale; 5

6 niebieskim - o pojemności 90 litrów na papier; białym - o pojemności 70 litrów na szkło (bezbarwne i kolorowe). Według danych ZGKiM każdy mieszkaniec Zielonej Góry wytwarza średnio 360 kg odpadów komunalnych w ciągu roku, z czego zebranych jest 354 kg/m/rok, co potwierdza skuteczność funkcjonującego w mieście systemu gospodarki odpadami. Wszystkie odpady zbierane z miasta przewożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Racula w Zielonej Górze [18, 19]. Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony jest w Stację Sortowania Odpadów Użytkowych (SSOU), funkcjonującą od grudnia 2000 r., w której odbywa się [18]: odbiór gromadzonych w sposób selektywny u źródła surowców wtórnych, usuwanie zanieczyszczeń ze strumienia odpadów i pozyskiwanie surowców w czystej postaci o większej wartości rynkowej, zmniejszenie ilości odpadów usuwanych bezpośrednio na składowisko miejskie, poprawa jakości odpadów kierowych do instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania. Podstawowymi elementami SSOU są: linia sortownicza do sortowania makulatury i tworzyw sztucznych, urządzenia do rozdrabniania, prasowania i belowania odzyskiwanych surowców w tym balastu uzyskiwanego po przekompostowaniu odpadów komunalnych przygotowywanego jako paliwo alternatywne zwane również stałym paliwem wtórnym (RDF - refused derived fuel) celem uzyskiwania taniej energii cieplnej. Stacja przyjmuje do sortowania zbierane selektywnie u źródła odpady typu [19]: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło w postaci butelek i stłuczki szklanej, odpady drewniane w postaci mebli i części odpadów budowlanych, palety z wyłączeniem trocin, odpady gumowe - głównie opony i dętki, tekstylia (z wyłączeniem czyściwa). Można powiedzieć, że SSOU jest dopełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Zielonej Górze. Przejęła ona dotychczasową funkcję skupu i przygotowania surowców wtórnych, wykonywaną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych. Zestawienie ilości pozyskanych surowców wtórnych w SSOU w latach przedstawia tabela 3. Tabela 3 Zestawienie ilości pozyskanych surowców wtórnych przez DZO Racula [17-19] Lp. Rodzaj pozyskanego Ilość pozyskanego surowca [Mg/rok] surowca wtórnego Papier i tektura 1606, , , , ,91 2. Szkło 595,76 632,23 716,09 654,97 700,48 3. Tworzywo sztuczne 527,48 625,88 738,77 776,49 803,40 4. Metale 318,86 313,73 214,77 212,02 293,53 5. Tekstylia 8,06 5,68 4,93 13,38 18,59 6. Odpady organiczne 364,04 407,86 377,44 0,00 0,00 7. Drewno 4,72 13,94 8,98 12,46 8,10 8. Suma surowców 3425, , , , ,01 wtórnych 9. Suma odpadów zebrane selektywnie 4739, , , , ,38 Odpady trafiające do Stacji to głównie odpady pochodzące z systemu segregacji u źródła i jak wynika z zestawienia (tab. 3) stanowią one średnio 6,62% ogólnej rocznej ilości 6

7 odpadów komunalnych przyjętych przez DZO Racula (w 2010 r. przyjęto ogółem 82716,10 Mg odpadów komunalnych). Wskaźnik ten jest niski pomimo rozmieszczenia na obszarze miasta odpowiednich pojemników do segregacji odpadów oraz dostępu do różnokolorowych worków na odpady użytkowe, o których pisano już wcześniej. Zdaniem autorki, świadczy to o nadal niewystarczającej świadomości społecznej (co, jak i gdzie należy sortować) oraz braku bodźców i instrumentów finansowych zachęcających mieszkańców do większej segregacji odpadów. Uzyskiwane surowce wtórne w czystej postaci kształtują się na poziomie 3,5%, natomiast pozostałą ilość stanowi tzw. balast posortowy, który kierowany jest na składowisko odpadów. Część odzyskanych surowców wtórnych pochodzi również z segregacji zmieszanych odpadów komunalnych. Wyselekcjonowane surowce posiadające wartość rynkową przekazywane są do krajowych zakładów produkcyjnych w celu ich ponownego wykorzystania. Ilości te w zestawieniu z odpadami zebranymi selektywnie u źródła i przesortowanymi w SSOU prezentuje zestawienie w tabela 4. Tabela 4 Ilość zebranych i sprzedanych surowców wtórnych wyselekcjonowanych w latach [17-19] Lp. Wyszczególnienie 1. Odpady zebrane selektywnie u źródła 2. Surowce wtórne wyselekcjonowane w Stacji SOU 3. Sprzedane surowce wtórne Ilość surowców wtórnych [w Mg] w danym roku sprawozdawczym , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jak wskazuje Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego (APGOWL) uchwalona w 2010 r., w 2006 r. poziom odzysku odpadów komunalnych w województwie wynosił 84,4% (z masy 104,6 tys. Mg odpadów podlegających obowiązkowi odzysku), z czego w Dziale Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze odzyskowi poddanych zostało 22% całkowitej masy tych odpadów (22973,00 Mg). W woj. lubuskim 10,45% odpadów komunalnych stanowią odpady zaliczane do grupy 15 czyli odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (razem 75482,67 Mg). Poziom recyklingu odpadów podlegających obowiązkowi odzysku wynosił ogółem 80%, z czego dla opakowań z [1]: tworzyw sztucznych 71%, aluminium 0%, stali 35,5%, papieru i tektury 90,9%, szkła gospodarczego 0%, materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) 20,2%. Poziom ten kształtują głównie miasta województwa lubuskiego, a w tym największe Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. System odzysku i recyklingu odpadów komunalnych jest mniejszy na terenach wiejskich ze względu na niepełne, bo 84% objęcie mieszkańców gmin zorganizowanym systemem odbioru odpadów. Zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami, wymuszone wprowadzoną Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, doprowadzą do całkowitego objęcia wszystkich mieszkańców miast i gmin systemem zbiórki odpadów, ale jego efektywność nadal będzie uzależniona od postawy mieszkańców województwa. 7

8 Na uwagę zasługuje również fakt odmiennych danych dostępnych na stronach US w Zielonej Górze i ZGKiM w porównaniu do danych z APGOWL. Według jednych w mieście występuje system odzysku surowców wtórnych (i w większości są to odpady opakowaniowe tab. 3), w przypadku drugich występuje zerowy odzysk szkła gospodarczego i aluminium. Dane te wymagają uszczegółowienia i uaktualnienia, tym bardziej, że w przypadku APGOWL uchwalonej w 2010 r. większość danych pochodzi z 2006 r. Według autorki dyskusyjny i wart pogłębionego badania jest aspekt zerowego poziomu recyklingu aluminium (do którego zaliczamy: puszki po napojach gazowanych, pudełka, folię), jak również szkła gospodarczego (wszelkie naczynia szklane, talerze, szklanki, kufle, kieliszki, doniczki, szkło ozdobne i dekoracyjne, czyli np. wazony, klosze lamp, kryształy), które obok szkła opakowaniowego i okiennego stanowi część stłuczki szklanej (występującej w tab. 3 poz. 2 pod ogólnym pojęciem szkło ), a której brak teoretycznie poparty jest obecnie prowadzoną inwestycją w DZO. Obecnie zakład podlega rozbudowie w ramach realizowanego Projektu nr POIS /09 "Rozbudowa i modernizacja Systemu Gospodarki Odpadami dla rejonu Zielonej Góry", który zakłada w swoich planach: budowę nowej kwatery D dla odpadów komunalnych i rozbudowę ZZO Racula w zakresie [17]: budowy hali technologicznej z linią do segregacji szkła, budowy hali technologicznej demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, modernizacji magazynu odpadów niebezpiecznych. Według planów ZGKiM rozbudowa zakładu przyczyni się do zwiększenia jego przepustowości, wydajności i poprawy wskaźnika wyselekcjonowanych odpadów, a w szczególności odpadów opakowaniowych (obecnie moc przerobowa sortowni wynosi Mg rocznie). W przypadku strumienia zmieszanych odpadów komunalnych zakłada się, że rozbudowa sortowni pozwoli zwiększyć odzysk tych odpadów, czyli zmniejszyć ilość deponowanych na składowisko odpadów o ok. 1/3. Dopracowania wymaga również sposób zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (jak wspomniano w projekcie), w które niejednokrotnie wbudowane są surowce wtórne wymagające odzysku [1, 18]. Pomimo wielu ambitnych zadań, które stawia sobie ZGKiM, a w tym Zakład Zagospodarowania Opadów, porównanie udziału poszczególnych metod unieszkodliwiania odpadów obrazuje, iż już obecnie zakład ten spełnia europejskie standardy w zakresie gospodarowania odpadami. Porównanie udziału poszczególnych metod unieszkodliwiania odpadów wykorzystywanych w Zielonej Górze na tle krajów Unii Europejskiej i Polski prezentuje rysunek 1. % Unia Europejska Polska Zielona Góra składowanie spalanie kompostowanie recykling Rys. 1. Procentowy udział metod zagospodarowania odpadów komunalnych w 2009r. [15-17]. 8

9 4. Podsumowanie Zarządzanie gospodarką odpadami w Zielonej Górze zorientowane jest na zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi. ZGKiM w imieniu miasta dąży do zapewnienia racjonalnego i zintegrowanego rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym odpadami opakowaniowymi), zgodnego z polityką UE i założeniami trwałego i zrównoważonego rozwoju. Działania zakładu obejmują funkcję gromadzenia, transportu oraz zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z obiektów infrastruktury oraz z obszarów stanowiących otwartą przestrzeń. Wyrazem uznania i respektowania europejskich standardów jest fakt, iż selektywną zbiórką odpadów objętych jest 100% gospodarstw domowych i zakładów prowadzących działalność gospodarczą, co oznacza, że Zielona Góra spełnia już obecnie cele zawarte w nowo wprowadzonej Ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W Zielonej Górze wybudowany jest nowoczesny i bezpieczny dla środowiska ZZO wyposażony w sortownię i kompostownię odpadów oraz składowisko posiadające odpowiednią infrastrukturę techniczną, zgodnie z wszelkimi standardami UE. Planowana rozbudowa i unowocześnienie obecnie funkcjonujących urządzeń zapewne przyczyni się do zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, ale ważną rolę odgrywa tu postawa mieszkańców i ich zaangażowanie w kwestii segregacji odpadów u źródła, które na dzień dzisiejszy jest niewielkie (wynosi zaledwie 6,62% z całkowitej ilości odpadów komunalnych przyjętych w ciągu roku przez DZO). Ponadto uszczegółowienia, uaktualnienia i ujednolicenia wymagają dane z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi zarówno w skali mikro jak i makroregionu (o czym pisano już wielokrotnie [26-28]). Nowa Ustawa [24] wprowadza zmiany w gospodarce odpadami, ale jak widać na przykładzie Zielonej Góry, nie przyniesie ona zakładanych rezultatów bez odpowiedniej edukacji społecznej, dostarczeniu odpowiednich informacji mieszkańcom i większego ich zaangażowania w segregację u źródła. Ustawa pozostawi całą odpowiedzialność za odpady komunalne na barkach gminy, miasta i zakładów działających w jej imieniu, a mieszkańcy pomimo posiadania odpowiednich narzędzi do segregacji i tak będą działać w sposób tradycyjny czyli mieszać odpady jak dotychczas. 5. Literatura [1] Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata z perspektywą na lata , Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2010, s [2] Bałdyga M.: Gospodarka komunalna aspekty prawne. Wyd. Profesjonalne ALPHApro. Ostrołęka 2004, s. 27. [3] Duczmal M.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach cz. II Najczęściej zadawane pytania. Odpady i Środowisko. Nr 5(71), 2011, s [4] Dyrektywa z dnia 11 lutego 2004r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 2004/12/WE (Dz. Urz. WE L nr 47/26). [5] Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów 2008/98/WE (Dz. Urz. WE L nr 312/3). [6] Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1994r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 94/62/WE (Dz. Urz. WE L nr 365/10). [7] Korzeniowski A. (red.): Innowacyjność w opakowalnictwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nr 93,

10 [8] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Załącznik do Uchwały Nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. (M. P. nr 90 poz. 946); [9] PN-EN 13428:2005 (U) - Opakowania. Wymagania dotyczące wytwarzania i składu. Zapobieganie poprzez redukcję u źródła. [10] Program Ochrony Środowiska Miasta Zielona Góra, Załącznik do Uchwały Nr XXX/281/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia r., s [11] Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 19 listopada 2008r., [12] Projekt Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2008r., [13] Stan środowiska w Zielonej Górze w latach Zielona Góra, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Urząd Miasta Zielona Góra, Biblioteka Monitoringu Środowiska [14] Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Załącznik do Uchwały Nr XX/191/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia r. [15] Strona internetowa: [16] Strona internetowa: [17] Strona internetowa: [18] Strona internetowa: 110&Itemid= [19] Strona internetowa: [20] Uchwała Nr L/366/98 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra. [21] Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2007r. nr 90 poz. 33). [22] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2008r. nr 138 poz. 865). [23] Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 175 poz. 1458). [24] Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 152, poz. 897). [25] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2008r. nr 25 poz. 150). [26] Zarębska J.: Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych, [w:] Sadecka Z. (red.): Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T.3. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s [27] Zarębska J.: Problemy w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. Nr 45, 2011, s [28] Zarębska J.: Wymogi informowania społeczeństwa o środowisku a ich realizacja na przykładzie stron internetowych JST woj. lubuskiego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Nr 5(712), 2009, s

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji MAREK GÓRSKI 1 Lublin marzec 2017 prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Podstawy prawne systemu Prawo UE w szczeg. Dyrektywa ramowa o odpadach 98/2008 ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U.

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Chęciny, dnia 02 kwietnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA URZĄD GMINY CHORKÓWKA WIŚ.0640.5.2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA Chorkówka, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści...str. 1. Cel i założenia analizy... 3 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Tomaszów Lubelski za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Tomaszów Lubelski za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Tomaszów Lubelski za 2014r. 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy jakim jest sporządzenie rocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów za 2014 rok Masłów, kwiecień 2015 1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013) Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2015 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. Kwiecień 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2016 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2016 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2016 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2017 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo