PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN /15 zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a 2... NIP: REGON: reprezentowanym przez.... zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZDW-DI-3-.- /15 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 r. ze zm.). 1 DEFINICJE Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1) dniu roboczym należy przez to rozumieć kolejno po sobie następujące dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 2) dokumentacji technicznej należy przez to rozumieć wszelką dokumentację techniczną opracowaną i dostarczoną przez Wykonawcę w ramach Umowy. 3) systemie ISSRRP należy przez to rozumieć Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, opisany szczegółowo w OPZ i załącznikach do OPZ, 4) obszarze objętym projektem należy przez to rozumieć obszar Powiatu Nowotarskiego i Tatrzańskiego w Województwie Małopolskim, na którym w ciągach dróg zlokalizowane są urządzenia ITS systemu ISSRRP, 5) oprogramowaniu należy przez to rozumieć opracowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia instalator aplikacji klienckiej systemu ISSRRP, zgodnie z wymogami określonymi w OPZ. 6) OPZ należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną część Umowy jako załącznik nr 1 do Umowy, 7) Umowie należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, 8) urządzeniach ITS należy przez to rozumieć urządzenia ISSRRP umieszczone na obszarze objętym projektem, opisane szczegółowo w OPZ, 9) Utworze utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), stworzony przez Wykonawcę lub Podwykonawców w wyniku realizacji Umowy, 10) Wadach należy przez to rozumieć wszelkie odstępstwa, niezgodności w stosunku do OPZ przedmiotu Umowy opracowanego i dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy, w tym wszelkie błędy, braki i usterki w stosunku do OPZ w dokumentacji technicznej lub oprogramowaniu. 11) ZDW należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 1/10

2 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest Opracowanie dokumentacji powykonawczej systemu, pn. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, w zakresie wskazanym w OPZ. 2. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Opracowania dokumentacji technicznej zawierającej: a) opis działania aplikacji serwerowej systemu ISSRRP, b) opis działania aplikacji klienckiej systemu ISSRRP, c) opis bazy danych systemu ISSRRP, d) opis komunikacji aplikacji serwerowej i klienckiej z poszczególnymi urządzeniami ITS, e) opis zasady działania poszczególnych (wszystkich) funkcji aplikacji serwerowej systemu ISSRRP, f) opis zasady działania poszczególnych (wszystkich) funkcji aplikacji klienckiej systemu ISSRRP, g) opis znaczenia i funkcji poszczególnych bibliotek (dll) użytych w systemie informatycznym ISSRRP, h) opis znaczenia i funkcji poszczególnych aplikacji zewnętrznych użytych w systemie informatycznym ISSRRP niezbędnych do działania aplikacji serwerowej i klienckiej, i) dokumentację kodu źródłowego aplikacji serwerowej i klienckiej systemu ISSRRP, j) opis funkcjonowania algorytmu obliczania czasu przejazdu i wyświetlania informacji na tablicach TID, k) analizę funkcjonowania systemu ISSRRP. 2) Wykonania oprogramowania w zakresie wskazanym w OPZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do Umowy, będący integralną częścią Umowy. 3 ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w 2 ust. 2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i załącznikami do OPZ oraz zgodnie z Umową w terminie dni od daty zawarcia Umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą zał. nr 2 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia we własnym zakresie i z wykorzystaniem własnych zasobów sprzętowych i własnego oprogramowania, środowiska testowego i produkcyjnego (z udziałem urządzeń ITS) na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy fizyczny wgląd do systemu ISSRRP poprzez dostęp do fizycznych serwerów systemu ISSRRP i stacji roboczej systemu w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych, celem przeprowadzania niezbędnych testów i innych czynności związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić prace w taki sposób, aby nie naruszyć integralności systemu ISSRRP. Dostęp realizowany będzie pod nadzorem pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za prawidłowe działanie serwerów systemu ISSRRP i po wcześniejszym ustaleniu terminu, w którym Wykonawca będzie potrzebował uzyskać dostęp do serwerów. 4. Wykonawca zobowiązany jest zwoływać narady techniczne, w przypadku napotkania przez Wykonawcę problemów z realizacją przedmiotu Umowy, które w ocenie Wykonawcy powodować mogą niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy lub spowodować mogą znaczne opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 2/10

3 5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia narady technicznej na 3 dni robocze przed jej terminem każdorazowo telefonicznie na nr oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową i podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikami do protokołu odbioru będą protokół przejęcia dokumentacji technicznej, o którym mowa w ust. 5 oraz protokół przejęcia oprogramowania, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 1 w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu oraz w formacie PDF (wielostronicowy). 3. Zamawiający przed dokonaniem przejęcia dokumentacji dokona weryfikacji złożonej dokumentacji technicznej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. 4. W przypadku, kiedy w trakcie przeprowadzania weryfikacji złożonej dokumentacji technicznej, Zamawiający stwierdzi Wady w dokumentacji technicznej lub inne Wady w przedmiocie Umowy, Zamawiający odmówi przejęcia dokumentacji technicznej oraz przekaże Wykonawcy uwagi do dokumentacji, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w dokumentacji technicznej w terminie określonym w ust. 11. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uwagi do dokumentacji technicznej na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia weryfikacji dokumentacji technicznej. 5. W przypadku, kiedy podczas dokonywania weryfikacji złożonej dokumentacji technicznej nie stwierdzi się Wad w dokumentacji technicznej lub innych Wad w przedmiocie Umowy, Zamawiający dokona przejęcia dokumentacji technicznej, sporządzając protokół przejęcia dokumentacji technicznej, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2 na pamięci przenośnej USB. 7. Zamawiający przed dokonaniem przejęcia oprogramowania, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2 przeprowadzi testy tego oprogramowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia oprogramowania do testów. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu do testów oprogramowanie wraz z dedykowanym dla niego sprzętem komputerowym, na którym w przygotowanym przez Wykonawcę środowisku testowym (z udziałem urządzeń ITS) stworzonym na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, oprogramowanie to zostanie uruchomione. Zamawiający zapewni komunikację sprzętu komputerowego z siecią Internet oraz otoczeniem sieciowym Zamawiającego w sposób bezpieczny przy udziale Wykonawcy. 8. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzonych przez Zamawiającego testów Zamawiający stwierdzi Wady w oprogramowaniu czy niemożność przetestowania oprogramowania wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odmówi przejęcia oprogramowania oraz przekaże Wykonawcy uwagi do oprogramowania, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w terminie określonym w ust. 11. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uwagi do oprogramowania na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia testów oprogramowania. 9. W przypadku, kiedy podczas testów Zamawiający nie stwierdzi Wad w oprogramowaniu lub innych Wad w przedmiocie Umowy, Zamawiający dokona przejęcia oprogramowania, sporządzając protokół przejęcia oprogramowania, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz zwróci Wykonawcy sprzęt komputerowy przekazany Zamawiającemu do testów oprogramowania. 10. Przekazanie/zwrot sprzętu komputerowego, o którym mowa w ust. 7 i 9 odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania/zwrotu. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia Wad w przedmiocie Umowy wskazanych przez Zamawiającego oraz ponownego zgłoszenia do przejęcia w terminie 14 dni kalendarzowych. 3/10

4 5 WIEDZA I KWALIFIKACJE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe do wykonania przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w zakresie przedmiotu Umowy posiadana wiedza i doświadczenie gwarantuje, że realizując przedmiot Umowy i po jego realizacji w stosunku do Zamawiającego nie powstaną zobowiązania prawne i finansowe ze strony osób trzecich wynikające ze zrealizowania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy prawnie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonaniu prac objętych Umową. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym Umowy i warunkami finansowymi obejmującymi zakres realizowanych przez siebie zadań oraz że rozumie i akceptuje ich treść tak w znaczeniu merytorycznym, jak i formalnoprawnym. 6 WARUNKI GWARANCJI 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji, rękojmi za Wady, stwierdzone w okresie gwarancyjnym. 2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust Wykonawca realizując świadczenia gwarancyjne wynikające z zapisów Umowy, nie może żądać odrębnego wynagrodzenia. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym Wady, Wykonawca zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wady. 5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 4 Wady zgłoszonej w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia osobie trzeciej wykonania tego zobowiązania na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie koszty związane z powierzoną naprawą zostaną według wyboru Zamawiającego bądź potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, bądź pokryte zostaną z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca zostaną zwrócone przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania stosownego wezwania. 6. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady wynosi 12 (słownie: dwanaście) miesięcy liczonych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust Jeżeli w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stwierdzone zostaną Wady, które nie dadzą się usunąć lub, gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie określonym w ust. 4 lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego oraz w przypadku odmowy usunięcia Wady przez Wykonawcę w tych terminach, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie koszty związane z powierzoną naprawą zostaną według wyboru Zamawiającego bądź potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, bądź pokryte zostaną z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca zostaną zwrócone przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania stosownego wezwania. 8. Wykonawca gwarantuje: 1) możliwość zgłaszania Wad w dni robocze na adres poczty elektronicznej:, 4/10

5 2) usuwanie Wad zgodnie z Umową. 9. W razie wystąpienia Wady upoważniona osoba ze strony Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 10. O każdej zmianie danych wskazanych w ust. 8 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego. Do niniejszych powiadomień stosuje się zapisy 8, a w szczególności 8 ust. 3. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zmiany Umowy. 11. Każdorazowo po otrzymanym zgłoszeniu Wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia Wady na adres poczty elektronicznej Zamawiającego określony w 8 ust. 3. Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych oznacza, że Wykonawca uznał zgłoszenie Wady za zasadne oraz rozpoczął usuwanie Wady. 7 WYNAGRODZENIE 1. Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy w kwocie. brutto z podatkiem VAT (słownie:..), zgodnie z ofertą, która wraz z wyceną stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 2. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot Umowy płatne będzie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru, o którym mowa w 4 ust Fakturę należy wystawić na: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający jest podatnikiem VAT. 6. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 7. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Zmiana numeru konta nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 8 KOORDYNATORZY 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy są: 1) ze strony Zamawiającego... 2) ze strony Wykonawcy Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania postanowień Umowy. 3. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy będzie wysłana faksem lub pocztą elektroniczną na podany niżej numer lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony lub na taki numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzone na piśmie i doręczone drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską na niżej wymieniony adres drugiej Strony. Tak dokonane dręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła. adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Kraków lub faksem na nr: oraz w formie elektronicznej na adres: adres Wykonawcy:.. 5/10

6 lub faksem na nr:. oraz w formie elektronicznej na adres:. lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 4. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 3 przesłane faksem będą uważane za skuteczne w momencie uzyskania potwierdzenia nadania faksu przez Zamawiającego, natomiast zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną będą uważane za skuteczne z chwilą wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający drugiej Stronie zapoznanie się z ich treścią. 5. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy będą składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie osobiście albo wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres drugiej Strony określony w ust. 3. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej. 6. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za skutecznie doręczone. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli: 1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w szczególności w przypadku, o którym mowa w 11 ust Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i musi zawierać uzasadnienie. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części Umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 10 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 1) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony w 3 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu Umowy, 2) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1, 3) opóźnienia w usunięciu Wad w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. Zmawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczanych kar umownych z należności Wykonawcy z Umowy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 6/10

7 3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 7 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku braku możliwości usunięcia Wad przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia Wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę i zobowiązuje się do poniesienia kosztów z tym związanych w terminie określonym w stosownym wezwaniu Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pokrycia kosztów związanych z powierzoną naprawą w szczególności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 11 PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców w zakresie. 2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Brak uregulowania tych zobowiązań będzie oznaczał wadliwe wykonywanie Umowy i może skutkować odstąpieniem od Umowy, o którym mowa w 9 ust. 2 pkt PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z ww. Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować wszelkie koszty, jakie Zamawiający może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu Umowy. 3. Z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru w wykonaniu udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia za wykonanie dzieła pełne kompletne kody źródłowe wraz z ich opisem i komentarzem oraz prawem dokonywania zmian, umożliwiające diagnostykę działania systemu ISSRRP, integrację z oprogramowaniem firm trzecich, a także jego późniejszą rozbudowę o dodatkowe moduły, najpóźniej z chwilą udzielenia licencji. Opis i komentarz muszą umożliwiać ich samodzielną interpretację, modyfikację i rozwój przez Zamawiającego. Kody źródłowe powinny zawierać w szczególności opis architektury systemu ISSRRP, opis zawartości, budowy i organizacji kodu źródłowego poszczególnych programów, opis poszczególnych programów, opis klas, zmiennych i atrybutów klas, opis protokołów transmisji danych oraz opis struktury baz danych systemu ISSRRP. Powyższe wymagania dotyczą Utworów w rozumieniu 1 pkt 9 niniejszej Umowy. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej 7/10

8 Polskiej i we wszystkich krajach za granicą na następujących polach eksploatacji obejmujących w szczególności: 1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej, 2) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt 1, 3) publiczne udostępnienie nośników, 4) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie, 5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 6) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 7) publiczne udostępnianie przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 8) sporządzanie wersji obcojęzycznych, 9) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie internetowej. 5. W odniesieniu do Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, stanowiących program komputerowy (w tym do kodu źródłowego), Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą w zakresie: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest zwielokrotnienie, 2) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programach komputerowych, 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programów komputerowych lub jego kopii, 4) wprowadzenia do sieci Internet, Intranet. 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych od opracowań przedmiotu Umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i Przeniesienie, o którym mowa w ust. 4 6, dotyczy również powstałych w wyniku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 8 i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych, bądź komercyjnych, w szczególności polegających na: 1) decydowaniu o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 2) decydowaniu o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów. 9. Wykonawca zapewnia, że Utwory będą wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będą naruszały praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem Utworów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych. 10. Łącznie z przekazaniem Utworów Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do Utworów i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek Utworów oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 8/10

9 12. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanych i przekazanych Zamawiającemu Utworów lub ich części na polach eksploatacji określonych w ust. 4 i 5 bez dodatkowego wynagrodzenia. 13. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do całości systemu ISSRRP, w tym do oprogramowania wchodzącego w skład systemu ISSRRP, i które to prawa nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 13 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zmiana postanowień Umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy, także istotna, może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy, także istotna, może być dokonana w szczególności w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy, 2) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze Umowy, 3) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze Umowy, 4) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 5) zmian korzystnych dla Zamawiającego. 2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. 3. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksów do Umowy podpisywanych przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1, tj.... zł w formie Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób: a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tj... zł przeznaczonego jako gwarancja zgodnego z Umową wykonania zamówienia zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust. 1, b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.... zł zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za Wady, o którym mowa w 6 ust. 6. 9/10

10 15 ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, także po zakończeniu realizacji Umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym rozwiązań informatycznych oraz otrzymanych od Zamawiającego plików systemu ISSRRP. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co, do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub, która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie odpowiednią politykę bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia dostępu do danych i aplikacji systemu ISSRRP osób niezwiązanych z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz w celu uniemożliwienia pozyskania w/w danych i aplikacji. 3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy, którzy posiadali będą dostęp do danych i aplikacji systemu ISSRRP. 4. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może naliczyć karę umowną wysokości 15 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, płatną na wezwanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 oraz Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, tj. Sąd Powszechny w Krakowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załączniki: 1. OPZ 2. Kopia oferty wraz z wyceną 10/10

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2015/ZDW Wzór UMOWA Nr /2015/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 7 S IW Z Z DW - DN- 4-2 7 1-5 8 /15 zawarta w dniu.. 2014r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 SIWZ Sprawa nr ZDW-DN-4-271-88/14 UMOWA Nr /ZDW zawarta w dniu r. pomiędzy 1. ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 reprezentowanym przez, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W A NR /2015/ZDW

WZÓR U M O W A NR /2015/ZDW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO U M O W A NR /2015/ZDW WZÓR Z a łą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271-38/15 Zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Z a r z ą d e m

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 do specyfikacji. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 do specyfikacji UMOWA (wzór) Znak Generalnego Rejestru Umów I Zleceń zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Sposób realizacji

Przedmiot umowy. Sposób realizacji POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon: 631257822,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo