PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN /15 zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a 2... NIP: REGON: reprezentowanym przez.... zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZDW-DI-3-.- /15 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 r. ze zm.). 1 DEFINICJE Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1) dniu roboczym należy przez to rozumieć kolejno po sobie następujące dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 2) dokumentacji technicznej należy przez to rozumieć wszelką dokumentację techniczną opracowaną i dostarczoną przez Wykonawcę w ramach Umowy. 3) systemie ISSRRP należy przez to rozumieć Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, opisany szczegółowo w OPZ i załącznikach do OPZ, 4) obszarze objętym projektem należy przez to rozumieć obszar Powiatu Nowotarskiego i Tatrzańskiego w Województwie Małopolskim, na którym w ciągach dróg zlokalizowane są urządzenia ITS systemu ISSRRP, 5) oprogramowaniu należy przez to rozumieć opracowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia instalator aplikacji klienckiej systemu ISSRRP, zgodnie z wymogami określonymi w OPZ. 6) OPZ należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną część Umowy jako załącznik nr 1 do Umowy, 7) Umowie należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, 8) urządzeniach ITS należy przez to rozumieć urządzenia ISSRRP umieszczone na obszarze objętym projektem, opisane szczegółowo w OPZ, 9) Utworze utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), stworzony przez Wykonawcę lub Podwykonawców w wyniku realizacji Umowy, 10) Wadach należy przez to rozumieć wszelkie odstępstwa, niezgodności w stosunku do OPZ przedmiotu Umowy opracowanego i dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy, w tym wszelkie błędy, braki i usterki w stosunku do OPZ w dokumentacji technicznej lub oprogramowaniu. 11) ZDW należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 1/10

2 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest Opracowanie dokumentacji powykonawczej systemu, pn. Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, w zakresie wskazanym w OPZ. 2. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) Opracowania dokumentacji technicznej zawierającej: a) opis działania aplikacji serwerowej systemu ISSRRP, b) opis działania aplikacji klienckiej systemu ISSRRP, c) opis bazy danych systemu ISSRRP, d) opis komunikacji aplikacji serwerowej i klienckiej z poszczególnymi urządzeniami ITS, e) opis zasady działania poszczególnych (wszystkich) funkcji aplikacji serwerowej systemu ISSRRP, f) opis zasady działania poszczególnych (wszystkich) funkcji aplikacji klienckiej systemu ISSRRP, g) opis znaczenia i funkcji poszczególnych bibliotek (dll) użytych w systemie informatycznym ISSRRP, h) opis znaczenia i funkcji poszczególnych aplikacji zewnętrznych użytych w systemie informatycznym ISSRRP niezbędnych do działania aplikacji serwerowej i klienckiej, i) dokumentację kodu źródłowego aplikacji serwerowej i klienckiej systemu ISSRRP, j) opis funkcjonowania algorytmu obliczania czasu przejazdu i wyświetlania informacji na tablicach TID, k) analizę funkcjonowania systemu ISSRRP. 2) Wykonania oprogramowania w zakresie wskazanym w OPZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do Umowy, będący integralną częścią Umowy. 3 ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w 2 ust. 2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i załącznikami do OPZ oraz zgodnie z Umową w terminie dni od daty zawarcia Umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą zał. nr 2 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia we własnym zakresie i z wykorzystaniem własnych zasobów sprzętowych i własnego oprogramowania, środowiska testowego i produkcyjnego (z udziałem urządzeń ITS) na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy fizyczny wgląd do systemu ISSRRP poprzez dostęp do fizycznych serwerów systemu ISSRRP i stacji roboczej systemu w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych, celem przeprowadzania niezbędnych testów i innych czynności związanych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić prace w taki sposób, aby nie naruszyć integralności systemu ISSRRP. Dostęp realizowany będzie pod nadzorem pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za prawidłowe działanie serwerów systemu ISSRRP i po wcześniejszym ustaleniu terminu, w którym Wykonawca będzie potrzebował uzyskać dostęp do serwerów. 4. Wykonawca zobowiązany jest zwoływać narady techniczne, w przypadku napotkania przez Wykonawcę problemów z realizacją przedmiotu Umowy, które w ocenie Wykonawcy powodować mogą niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy lub spowodować mogą znaczne opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 2/10

3 5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia narady technicznej na 3 dni robocze przed jej terminem każdorazowo telefonicznie na nr oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową i podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikami do protokołu odbioru będą protokół przejęcia dokumentacji technicznej, o którym mowa w ust. 5 oraz protokół przejęcia oprogramowania, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 1 w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu oraz w formacie PDF (wielostronicowy). 3. Zamawiający przed dokonaniem przejęcia dokumentacji dokona weryfikacji złożonej dokumentacji technicznej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. 4. W przypadku, kiedy w trakcie przeprowadzania weryfikacji złożonej dokumentacji technicznej, Zamawiający stwierdzi Wady w dokumentacji technicznej lub inne Wady w przedmiocie Umowy, Zamawiający odmówi przejęcia dokumentacji technicznej oraz przekaże Wykonawcy uwagi do dokumentacji, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w dokumentacji technicznej w terminie określonym w ust. 11. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uwagi do dokumentacji technicznej na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia weryfikacji dokumentacji technicznej. 5. W przypadku, kiedy podczas dokonywania weryfikacji złożonej dokumentacji technicznej nie stwierdzi się Wad w dokumentacji technicznej lub innych Wad w przedmiocie Umowy, Zamawiający dokona przejęcia dokumentacji technicznej, sporządzając protokół przejęcia dokumentacji technicznej, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2 na pamięci przenośnej USB. 7. Zamawiający przed dokonaniem przejęcia oprogramowania, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2 przeprowadzi testy tego oprogramowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dostarczenia oprogramowania do testów. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu do testów oprogramowanie wraz z dedykowanym dla niego sprzętem komputerowym, na którym w przygotowanym przez Wykonawcę środowisku testowym (z udziałem urządzeń ITS) stworzonym na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, oprogramowanie to zostanie uruchomione. Zamawiający zapewni komunikację sprzętu komputerowego z siecią Internet oraz otoczeniem sieciowym Zamawiającego w sposób bezpieczny przy udziale Wykonawcy. 8. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzonych przez Zamawiającego testów Zamawiający stwierdzi Wady w oprogramowaniu czy niemożność przetestowania oprogramowania wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odmówi przejęcia oprogramowania oraz przekaże Wykonawcy uwagi do oprogramowania, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w terminie określonym w ust. 11. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy uwagi do oprogramowania na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia testów oprogramowania. 9. W przypadku, kiedy podczas testów Zamawiający nie stwierdzi Wad w oprogramowaniu lub innych Wad w przedmiocie Umowy, Zamawiający dokona przejęcia oprogramowania, sporządzając protokół przejęcia oprogramowania, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz zwróci Wykonawcy sprzęt komputerowy przekazany Zamawiającemu do testów oprogramowania. 10. Przekazanie/zwrot sprzętu komputerowego, o którym mowa w ust. 7 i 9 odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania/zwrotu. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia Wad w przedmiocie Umowy wskazanych przez Zamawiającego oraz ponownego zgłoszenia do przejęcia w terminie 14 dni kalendarzowych. 3/10

4 5 WIEDZA I KWALIFIKACJE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe do wykonania przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że w zakresie przedmiotu Umowy posiadana wiedza i doświadczenie gwarantuje, że realizując przedmiot Umowy i po jego realizacji w stosunku do Zamawiającego nie powstaną zobowiązania prawne i finansowe ze strony osób trzecich wynikające ze zrealizowania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy prawnie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonaniu prac objętych Umową. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym Umowy i warunkami finansowymi obejmującymi zakres realizowanych przez siebie zadań oraz że rozumie i akceptuje ich treść tak w znaczeniu merytorycznym, jak i formalnoprawnym. 6 WARUNKI GWARANCJI 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji, rękojmi za Wady, stwierdzone w okresie gwarancyjnym. 2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust Wykonawca realizując świadczenia gwarancyjne wynikające z zapisów Umowy, nie może żądać odrębnego wynagrodzenia. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym Wady, Wykonawca zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia Wady. 5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 4 Wady zgłoszonej w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia osobie trzeciej wykonania tego zobowiązania na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie koszty związane z powierzoną naprawą zostaną według wyboru Zamawiającego bądź potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, bądź pokryte zostaną z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca zostaną zwrócone przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania stosownego wezwania. 6. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady wynosi 12 (słownie: dwanaście) miesięcy liczonych od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust Jeżeli w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stwierdzone zostaną Wady, które nie dadzą się usunąć lub, gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie określonym w ust. 4 lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego oraz w przypadku odmowy usunięcia Wady przez Wykonawcę w tych terminach, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie koszty związane z powierzoną naprawą zostaną według wyboru Zamawiającego bądź potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, bądź pokryte zostaną z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, a w przypadku, gdy kwota zabezpieczenia okaże się niewystarczająca zostaną zwrócone przez Wykonawcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania stosownego wezwania. 8. Wykonawca gwarantuje: 1) możliwość zgłaszania Wad w dni robocze na adres poczty elektronicznej:, 4/10

5 2) usuwanie Wad zgodnie z Umową. 9. W razie wystąpienia Wady upoważniona osoba ze strony Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 10. O każdej zmianie danych wskazanych w ust. 8 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego. Do niniejszych powiadomień stosuje się zapisy 8, a w szczególności 8 ust. 3. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zmiany Umowy. 11. Każdorazowo po otrzymanym zgłoszeniu Wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia Wady na adres poczty elektronicznej Zamawiającego określony w 8 ust. 3. Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych oznacza, że Wykonawca uznał zgłoszenie Wady za zasadne oraz rozpoczął usuwanie Wady. 7 WYNAGRODZENIE 1. Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy w kwocie. brutto z podatkiem VAT (słownie:..), zgodnie z ofertą, która wraz z wyceną stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 2. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot Umowy płatne będzie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o końcowy protokół odbioru, o którym mowa w 4 ust Fakturę należy wystawić na: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający jest podatnikiem VAT. 6. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 7. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Zmiana numeru konta nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 8 KOORDYNATORZY 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy są: 1) ze strony Zamawiającego... 2) ze strony Wykonawcy Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania postanowień Umowy. 3. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Umowy będzie wysłana faksem lub pocztą elektroniczną na podany niżej numer lub adres poczty elektronicznej drugiej Strony lub na taki numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzone na piśmie i doręczone drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską na niżej wymieniony adres drugiej Strony. Tak dokonane dręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła. adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Kraków lub faksem na nr: oraz w formie elektronicznej na adres: adres Wykonawcy:.. 5/10

6 lub faksem na nr:. oraz w formie elektronicznej na adres:. lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 4. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 3 przesłane faksem będą uważane za skuteczne w momencie uzyskania potwierdzenia nadania faksu przez Zamawiającego, natomiast zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną będą uważane za skuteczne z chwilą wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający drugiej Stronie zapoznanie się z ich treścią. 5. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy będą składane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie osobiście albo wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres drugiej Strony określony w ust. 3. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej. 6. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za skutecznie doręczone. 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym. 2. Oprócz przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli: 1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w szczególności w przypadku, o którym mowa w 11 ust Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i 2 i musi zawierać uzasadnienie. 4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji wykonanej części Umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 10 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 1) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony w 3 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu Umowy, 2) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1, 3) opóźnienia w usunięciu Wad w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. Zmawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczanych kar umownych z należności Wykonawcy z Umowy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 6/10

7 3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 7 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku braku możliwości usunięcia Wad przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia Wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę i zobowiązuje się do poniesienia kosztów z tym związanych w terminie określonym w stosownym wezwaniu Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pokrycia kosztów związanych z powierzoną naprawą w szczególności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 11 PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców w zakresie. 2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Brak uregulowania tych zobowiązań będzie oznaczał wadliwe wykonywanie Umowy i może skutkować odstąpieniem od Umowy, o którym mowa w 9 ust. 2 pkt PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z ww. Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować wszelkie koszty, jakie Zamawiający może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu Umowy. 3. Z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru w wykonaniu udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia za wykonanie dzieła pełne kompletne kody źródłowe wraz z ich opisem i komentarzem oraz prawem dokonywania zmian, umożliwiające diagnostykę działania systemu ISSRRP, integrację z oprogramowaniem firm trzecich, a także jego późniejszą rozbudowę o dodatkowe moduły, najpóźniej z chwilą udzielenia licencji. Opis i komentarz muszą umożliwiać ich samodzielną interpretację, modyfikację i rozwój przez Zamawiającego. Kody źródłowe powinny zawierać w szczególności opis architektury systemu ISSRRP, opis zawartości, budowy i organizacji kodu źródłowego poszczególnych programów, opis poszczególnych programów, opis klas, zmiennych i atrybutów klas, opis protokołów transmisji danych oraz opis struktury baz danych systemu ISSRRP. Powyższe wymagania dotyczą Utworów w rozumieniu 1 pkt 9 niniejszej Umowy. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej 7/10

8 Polskiej i we wszystkich krajach za granicą na następujących polach eksploatacji obejmujących w szczególności: 1) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie elektronicznej, 2) zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt 1, 3) publiczne udostępnienie nośników, 4) publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie, 5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 6) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 7) publiczne udostępnianie przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 8) sporządzanie wersji obcojęzycznych, 9) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie internetowej. 5. W odniesieniu do Utworów dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, stanowiących program komputerowy (w tym do kodu źródłowego), Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą w zakresie: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest zwielokrotnienie, 2) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu, modyfikacji lub jakichkolwiek innych zmian w programach komputerowych, 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programów komputerowych lub jego kopii, 4) wprowadzenia do sieci Internet, Intranet. 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych od opracowań przedmiotu Umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i Przeniesienie, o którym mowa w ust. 4 6, dotyczy również powstałych w wyniku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 8 i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych, bądź komercyjnych, w szczególności polegających na: 1) decydowaniu o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 2) decydowaniu o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów. 9. Wykonawca zapewnia, że Utwory będą wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będą naruszały praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem Utworów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych. 10. Łącznie z przekazaniem Utworów Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do Utworów i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek Utworów oraz wykorzystywanie ich w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 8/10

9 12. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanych i przekazanych Zamawiającemu Utworów lub ich części na polach eksploatacji określonych w ust. 4 i 5 bez dodatkowego wynagrodzenia. 13. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do całości systemu ISSRRP, w tym do oprogramowania wchodzącego w skład systemu ISSRRP, i które to prawa nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 13 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zmiana postanowień Umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy, także istotna, może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy, także istotna, może być dokonana w szczególności w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy, 2) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze Umowy, 3) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze Umowy, 4) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 5) zmian korzystnych dla Zamawiającego. 2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. 3. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksów do Umowy podpisywanych przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 7 ust. 1, tj.... zł w formie Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób: a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tj... zł przeznaczonego jako gwarancja zgodnego z Umową wykonania zamówienia zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust. 1, b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.... zł zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za Wady, o którym mowa w 6 ust. 6. 9/10

10 15 ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, także po zakończeniu realizacji Umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym rozwiązań informatycznych oraz otrzymanych od Zamawiającego plików systemu ISSRRP. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co, do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub, która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić we własnym zakresie odpowiednią politykę bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia dostępu do danych i aplikacji systemu ISSRRP osób niezwiązanych z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz w celu uniemożliwienia pozyskania w/w danych i aplikacji. 3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy, którzy posiadali będą dostęp do danych i aplikacji systemu ISSRRP. 4. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może naliczyć karę umowną wysokości 15 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 1, płatną na wezwanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania. 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 oraz Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, tj. Sąd Powszechny w Krakowie. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załączniki: 1. OPZ 2. Kopia oferty wraz z wyceną 10/10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo