INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY"

Transkrypt

1 TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PROJEKT Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego Uzasadnienie projektu Przeprowadzona w latach międzywojennych i 60. XX wieku regulacja spowodowała, że dolina górnej Wisły utraciła swój naturalny, dziki" charakter. Koryto zostało wyprostowane, meandry zostały poprzecinane wałami przeciwpowodziowymi. Rozwój przemysłu, rolnictwa i związane z nim chemiczne skażenie rzeki, odprowadzanie nieczyszczonych ścieków komunalnych dokończyły dzieła zniszczenia rzeki. Obecnie, w związku z poprawą stanu środowiska, pojawia się szansa na przynajmniej częściowe przywrócenie Wiśle jej naturalnych przyrodniczych funkcji. Temu celowi ma m.in. służyć planowany projekt. W wyniku regulacji Wisły w i budowy wałów przeciwpowodziowych zatrzymany został proces naturalnego tworzenia starorzeczy. Wyprostowanie biegu rzeki i przecięcie naturalnych meandrów wałami przeciwpowodziowymi spowodowało powstanie sztucznych starorzeczy, położonych częściowo na zawalu, a częściowo w międzywalu. Niestety zbiorniki te stopniowo zanikają, ulegają postępującej degradacji, są też świadomie niszczone (zasypywane). Budowa Zbiornika Goczałkowickiego i wyrównanie przepływów zahamowała proces naturalnego odnawiania ( wypłukiwania") starorzeczy podczas wiosennych i letnich wezbrań. Zachodzi przyspieszony proces zarastania - quasinaturalnej sukcesji, spowodowanej brakiem naturalnych zalewów. Ma na to także wpływ obniżanie się koryta Wisły związane z jednej strony z powstaniem ww. Zbiornika, z drugiej z wydobywaniem kruszywa z koryta Wisły. Starorzecza są też zasypywane podczas inwestycji, w szczególności remontu wałów przeciwpowodziowych, oraz składowania odpadów (nielegalnego lub w ramach tzw. rekultywacji gruntu). Z niektórych starorzeczy i w ich sąsiedztwie wydobywa się kruszywo, co sprawia, że tracą one swój naturalny charakter małych, stosunkowo płytkich, eutroficznych zbiorników wodnych. Starorzecze Wisły w miejscowości Jawiszowice Jaźnik (zdjęcie z Geoportalu) 1

2 to samo starorzecze z ziemi...i co z niego zostało po remoncie wału przeciwpowodziowego. W drugiej strony starorzecza są siedliskiem licznych gatunków chronionych, w szczególności zagrożonych wyginięciem: grzybieńczyka wodnego i kotewki orzecha wodnego. Stanowią ważne w skali lokalnej ostoje przyrody i istotny element doliny Wisły - najważniejszego w Polsce korytarza ekologicznego. Ich zachowanie jest niezbędne dla jego dalszego prawidłowego funkcjonowania. Starorzecza, oprócz przyrodniczej, mogą pełnić i pełnią także inne funkcje, ważne ze społecznego punktu widzenia: stanowią atrakcyjny element krajobrazu są miejscem odpoczynku i rekreacji (wędkarstwo) mogą być wykorzystane dla edukacji przyrodniczej, ekologicznej, a nawet historycznej (wzdłuż starorzeczy Wisły przebiega historyczna granica pomiędzy Śląskiem a Małopolską, dziś woj. małopol- 2

3 skiego i śląskiego) mogą też być miejscem realizacji projektów w ramach czynnej ochrony przyrody. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat człowiek stopniowo odwracał się od coraz bardziej zanieczyszczonej Wisły. Dzięki realizacji projektu trend ten zostanie odwrócony, a opracowany Program rewitalizacji górnej Wisły wskaże działania jakie należy podjąć aby przywrócić Wisłę społeczeństwu przy zachowaniu jej walorów przyrodniczych. Realizacja projektu spowoduje m.in.: zachowanie i wzrost bioróżnorodności starorzeczy Wisły popularyzacja walorów przyrodniczych starorzeczy i idei ich ochrony wzrost zainteresowania doliną Wisły jako miejscem rekreacji, powrót człowieka nad Wisłę" promocję Wisły jako ważnej ostoi przyrody i korytarza ekologicznego, uświadomienie społeczeństwu konieczności jego ochrony Przewidywane działania W ramach projektu przewidujemy podjęcie kompleksowych działań, które przyczynią się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy, wzmocnienia ich ww. funkcji. Będą to działania inwestycyjne, prawne, edukacyjne, informacyjne i promocyjne. W szczególności przewidujemy: szczegółową waloryzację przyrodniczą dol. Wisły, w tym starorzeczy, i terenów przyległych łącznie z planami ochrony renowację i rewitalizację co najmniej 15 starorzeczy zagospodarowanie gruntów pod starorzeczami i w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu zapewnienia ich trwałej ochrony i stworzenia stref buforowych (ochrona przed spływem zanieczyszczeń) obsadzenie wybranych starorzeczy drzewami, np. wierzbami głowiastymi, lub uzupełnienie nasadzeń (przywrócenie ich tradycyjnej formy, stworzenie siedlisk dla ptaków) przesiedlenie/reintrodukcję gatunków wodno-błotnych, w szczególności zagrożonych wyginięciem - kotewki orzecha wodnego i grzybieńczyka wodnego (w uzgodnieniu z Głównym Konserwatorem Przyrody) stworzenie ścieżek edukacyjnych i punktów obserwacyjnych/wypoczynkowych w rejonie wybranych starorzeczy umieszczenie w rejonie starorzeczy wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej tablic informacyjnych opisujących ich walory, powstanie nowego produktu turystycznego szlaku starorzeczy wydanie przewodnika przyrodniczo-krajoznawczego Wiślanej Trasy Rowerowej i szlaku starorzeczy opisującego m.in. walory starorzeczy i przyrodę doliny Wisły w Małopolsce opracowanie i wydanie albumu dolina Wisły w Małopolsce oraz strony www i folderu promujących projekt opracowanie i prezentację w gminach położonych wzdłuż Wisły ruchomej wystawy na temat walorów przyrodniczych doliny górnej Wisły, w szczególności starorzeczy przeprowadzenie prelekcji, warsztatów oraz wycieczek studyjnych nt. walorów przyrodniczych starorzeczy (uczestnikami będą nauczyciele, przedstawiciele mediów, działacze społeczni, uczniowie, młodzież) zakup krypy lub galara (rekonstrukcji historycznej łodzi pływającej po Wiśle) do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promocji projektu organizację międzyszkolnego konkursu nt. walorów przyrodniczych doliny Wisły nakręcenie filmów nt. walorów przyrodniczych starorzeczy i doliny górnej Wisły (roboczy tytuł Małopolski Przełom Wisły ) oraz problematyki zagospodarowania i ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisły (roboczy tytuł Nie zabierajmy Wiśle przestrzeni ) monitoring przeprowadzonych działań we współpracy z lokalnymi szkołami i organizacjami (koła wędkarskie, pszczelarze itp.), powołanie społecznych opiekunów starorzeczy opracowanie, we współpracy z samorządami gmin położonych nad Wisłą i innymi zainteresowanymi podmiotami, programu rewitalizacji górnej Wisły organizację konferencji inaugurującej oraz podsumowującej projekt i promującej jego wyniki organizację premier filmów. 3

4 Galara na Wiśle pod Tyńcem Podstawy formalne projektu Starorzecza są siedliskiem priorytetowym wg załącznika dyrektywy siedliskowej (kod Eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne) i powinny podlegać szczególnej ochronie. Konieczność ochrony starorzeczy i realizacji niniejszego projektu wynika także z zapisów Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, której działanie 69 przewiduje: Wdrażanie programów zwiększania retencji zlewni oraz denaturalizacji układów hydrologicznych, obejmujących m.in. przywracanie naturalnych starorzeczy, odtwarzanie zanikłych oczek wodnych. Jest też zgodne z jej zasadniczymi celami: Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych wymagających przedsięwzięć ochronnych w skali kraju i poszczególnych regionów. Odtworzenie i ochrona sieci korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) zapewniających wymianę genów pomiędzy różnymi populacjami lokalnymi. Ochrona ex situ rodzimych zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ochrona ginących gatunków roślin i zwierząt, z uwzględnieniem ich regionalnej zmienności. Zatrzymanie procesu zmniejszania się zasobów pospolitszych gatunków, reagujących na antropogeniczne zmiany środowiska. Ochrona gatunków kluczowych w różnych typach ekosystemów. Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce wraz z Planem Działań (na lata ) wskazuje, że w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, póz. 1029) wymienia się liczne siedliska wodno-błotne, takie jak: łąki podmorskie, płytkie ujścia rzek, laguny, solniska, starorzecza, zalewane muliste brzegi rzek, torfowiska wysokie, przejściowe i trzęsawiska oraz łęgi i olsy. Intencją stanowiącego prawo było wskazanie, że wymienione siedliska mają priorytet w szczególnej ochronie i powinny być obejmowane różnymi jej formami ochrony, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody. Ponadto Strategia wyznacza szereg celów, z których istotna grupa będzie realizowana przez niniejszy projekt, w szczególności: przeprowadzenie i stałe aktualizowanie inwentaryzacji i waloryzacji obszarów wodnobłotnych ustalenie obszarów szczególnie cennych (z powodu rzadkości występowania określonego typu ekosystemów zbiorowisk i gatunków lub szczególnie wysokiego uwodnienia) które należy chronić lub renaturyzować 4

5 prowadzenie działań czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych także poza obszarami objętymi formalną ochroną uświadamianie decydentom i społecznościom lokalnym wartości obszarów wodnych i błotnych oraz konieczności ich ochrony wykształcenie u właścicieli cennych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych poczucia dumy z tytułu ich posiadania i świadomej ochrony szczególnie w kontekście możliwości rozwijania agroturystyki rozwój eko- i agroturystyki korzystającej z walorów ekosystemów wodno-błotnych wypracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie turystycznego udostępnienia tych terenów i łączenia turystyki z poznawaniem przyrody zainteresowanie społeczeństwa (wszystkie grupy wiekowe) osobliwościami przyrody ekosystemów wodno-błotnych rozbudowa słabo rozwiniętych dotychczas kierunków edukacji wspieranie wszelkiej aktywności obywatelskiej i lokalnej dotyczącej ochrony obszarów wodnobłotnych lub ich elementów inwentaryzacja przyrodnicza i badanie roli ekologicznej obszarów wodnych i błotnych; opracowanie dokumentacji dla tworzenia obszarów chronionych. Natomiast Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata jako jeden z głównych celów określa Ochronę dolin rzecznych a także potoków i mniejszych cieków wodnych, jako korytarzy migracyjnych zwierząt" i stwierdza, że zachowanie korytarzy ekologicznych jest niezbędnym warunkiem utrzymania wysokiej różnorodności biologicznej naszego regionu. Czas trwania projektu: 3 lata ( ) Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 5

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU

ZAKŁAD OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAKŁAD OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU Umowa nr 114/GDOS/2014 Krajowy Raport z wdrażania przez Polskę postanowień Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl)

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl) okladkaine.qxp 2007-09-07 17:38 Page 1 Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO (projekt przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 20.06.2005 r.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Powiecie Limanowskim

Formy ochrony przyrody w Powiecie Limanowskim Formy ochrony przyrody w Powiecie Limanowskim Limanowa, 2011 Spis treści 1. Czym jest ochrona przyrody?... 4 2. Kompetencje starosty zgodnie z ustawą o ochronie przyrody... 6 3. Formy ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O

P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O DLA POTRZEB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gmina Sochocin Wschód Ciechanów, październik 2013 rok 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 1/6/2011 lipiec 2011 ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN PROGRAMU Infrastruktura i Środowisko Chronimy środowisko z Funduszami Europejskimi FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018 Ryc. 46. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Zdziechowa Autor: Anna Bernaciak. Ryc. 47. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Napoleonowo Autor:

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA LATA 2009-2010 Olkusz 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax: 77 454-07-10, 077 474-24-57 kom. 605-26-24-27,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KAZIMIERZA DOLNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAZIMIERZ DOLNY

BURMISTRZ KAZIMIERZA DOLNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAZIMIERZ DOLNY BURMISTRZ KAZIMIERZA DOLNEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR.. RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM Z DNIA... ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAZIMIERZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk

Podręcznik najlepszych praktyk Magdalena Makles, Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko Podręcznik najlepszych praktyk ochrony mokradeł www.bestpractice-life.pl Magdalena Makles, Paweł Pawlaczyk, Robert Stańko Podręcznik najlepszych praktyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/12 Rady Gminy Pawłowie z dnia 9 marca 2012 r. Wójt Gminy Pawłów PAWŁÓW Z M I A N A N R 1 S T U D I U M U W A R U N K O W A Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY

UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY UNIJNE PIENIĄDZE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA - EFEKTY Wydawca: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-920 Warszawa 4 5 Unijne pieniądze na ochronę środowiska czyli jakie ekologiczne inwestycje są dofinansowane

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2018 R.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2011-2014 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2018 R. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2011-2014 Opracowanie PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2011-2014 Departament

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Maj 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo