Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce"

Transkrypt

1 Ad.Media Raport Edycja specjalna Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce Opracowali: Jacek Ko tonik Maciej Chodorowski Data publikacji: 2 stycznia 25

2 Wst p Szanowni Paƒstwo, ponad tydzieƒ temu polski rynek reklamy internetowej doczeka si d ugo wyczekiwanej chwili oficjalnej publikacji danych z badania MegaPanel PBI/Gemius, czyli pierwszego w Polsce badania, obejmujàcego ca y rynek internetowy (oko o 3 tysiàce serwisów). Jest to bardzo wa ne wydarzenie z punktu widzenia rynku reklamy internetowej reklamodawcy uzyskali wspólny mianownik pozwalajàcy na porównanie potencja u obecnych na rynku produktów. Niestety, prezentacja danych jest ma o klarowna, nie uwzgl dnia podzia u na wszystkie dzia ajàce na polskim rynku reklamowym biura sprzeda y, nie u atwia planowania i zakupu reklamy online. U ytkownicy mogà poznaç wyniki serwisów typu auto.search.msn.com lub Microsoft.com, ale nie dowiedzà si niczego np. o istniejàcych w Polsce sieciach reklamy internetowej. To niewàtpliwie wada nowego badania i krok wstecz w stosunku do funkcjonujàcego uprzednio badania Prawdziwy Profil. DziÊ, w kilka dni po oficjalnej premierze, przekazujemy Paƒstwu wst pnà analiz wyników badania MegaPanel PBI/Gemius, uwzgl dniajàcà wszystkich najwa niejszych graczy na polskim rynku reklamy online. Zach camy do lektury naszego pierwszego raportu opracowanego na podstawie niestandardowego drzewka mediów wykonanego, na zlecenie CR Media Consulting S.A. przez firmà Gemius S.A.. Uwzgl dnia ono podzia rynku pod kàtem domów sprzeda y oferujàcych produkty reklamowe tworzone w oparciu o reprezentowane przez nie witryny i narz dzia komunikacyjne. W nied ugim czasie przygotujemy pog bionà analiz potencja u oferty poszczególnych biur reklamy online w Polsce. Zapraszamy do lektury! Wst p 2

3 O CR Media Consulting CR MEDIA CONSULTING S.A. jest doradcà mediowym specjalizujàcym si w planowaniu i zakupie mediów. Dzia a na polu radia, prasy i internetu, powsta o w wyniku wydzielenia z CR Media S.A. dzia ów zajmujàcych si planowaniem kampanii reklamowych, zakupem i sprzeda à powierzchni reklamowych oraz dzia u badaƒ. Kontynuuje wprowadzajàc nowà jakoêç aktywnoêç na tym polu CR Media S.A., firmy dzia ajàcej na polskim rynku reklamowym od 1996 roku. CR MEDIA rozpocz o swojà dzia alnoêç jako broker radiowy, wprowadzajàc na rynek radiowe pakiety reklamowe, skupiajàce oferty reklamowe lokalnych i regionalnych stacji radiowych. Pozycj lidera w dziedzinie planowania radia potwierdzi w marcu 21 roku ranking przeprowadzony wêród domów mediowych przez miesi cznik Impact. Oceniajàcy docenili kompetencje i kultur osobistà pracowników CR MEDIA, ich zawodowà rzetelnoêç i elastycznoêç operacyjnà, a tak e ró norodnoêç oferty biura. CR MEDIA stworzy o unikatowy w skali Êwiatowej system monitorowania radia obejmujàcy obecnie 1 rozg oêni radiowych. System jest niemal w ca o- Êci zautomatyzowany i pozwala na uzyskanie danych dotyczàcych realizacji kampanii i ich bie àcy controlling. Daje mo liwoêç oszacowania wielkoêci wydatków reklamowych w poszczególnych kategoriach, miedzy innymi w podziale na stacje radiowe, bran e, marki, producentów, okresy czasu. CR MEDIA jest równie cz onkiem konsorcjum AGB, AGORA, SMG/KRC oferujàcego monitoring wydatków reklamowych, w którym to konsorcjum CR MEDIA jest odpowiedzialne za radio. W 1997 roku CR MEDIA wkroczy- o na rynek internetowy, stajàc si liderem wêród brokerów internetowych. Jako prekursor reklamy internetowej podejmowa o i nadal podejmuje dzia- ania s u àce rozwojowi Internetu. W 1998 roku CR MEDIA, wykorzystujàc doêwiadczenia w planowaniu radia i Internetu, zaj o si planowaniem kampanii reklamowych w prasie. Do tego celu stworzono nowoczesny system planowania i zakupu tego medium. CR MEDIA nale y te do grona za o ycieli Forum Polskiego Internetu Komercyjnego, obecnie przekszta conego w Internet Advertising Bureau (IAB). Jest równie aktywnym cz onkiem (uczestniczy we wszystkich seminariach i sympozjach) organizacji badawczych E.S.O.M.A.R., Market Research Society. DoÊwiadczenia i wiedza wyniesione z tych mi dzynarodowych struktur sà na bie àco wykorzystywane przy doskonaleniu unikatowego oprogramowania CR MEDIA, jak te w codziennych kontaktach z polskimi instytutami badawczymi. CR MEDIA CONSULTING to profesjonalna kadra oraz nowoczesne, unikatowe oprogramowanie, tworzone specjalne na potrzeby firmy, to nowe pomys y na planowanie i zakup mediów. To wyjêcie poza schematy i nieustanna praca nad dostarczeniem klientom wyczerpujàcych i tanich rozwiàzaƒ w zakresie planowania mediów. To doradztwo i mo liwoêç konsultacji na ka dym etapie realizowania kampanii. To w koƒcu zaanga owanie w projekty, dzi ki któremu kampanie mogà byç efektywnie realizowane w krótkim terminie. 3 O CR Media Consulting

4 G ówny cel, jaki przyêwieca nam przygotowujàc ten raport, to pokazanie wiarygodnego obrazu biur reklamy internetowej na polskim rynku. Ich potencja u sprzeda owego, oraz mo liwoêci dotarcia z przekazem reklamowym za pomocà ró nych produktów, które zawiera ich oferta reklamowa. Dzi ki przygotowanemu przez firm Gemius S.A. niestandardowemu drzewku mediów, ka dy podmiot zajmujàcy si planowaniem i zakupem reklamy internetowej, b dzie móg w prosty i wygodny sposób planowaç efektywne kampanie reklamowe online. Uwaga: ze wzgl du na to, i dane którymi dysponujemy pochodzà z paêdziernika 24 roku, poszczególne witryny i produkty zosta y przypisane do domów sprzeda y zgodnie ze stanem na koniec paêdziernika 24 roku. Zestawienie podstawowych danych: najwi ksze biura reklamy online w Polsce biuro reklamy u ytkownicy (real users) zasi g ods ony Ad.net ,38% Onet.pl ,45% IDMnet ,31% Wirtualna Polska ,64% ARBOmedia ,13% INTERIA.PL ,32% o2.pl ,5% AdClick ,3% Gazeta.pl ,34% QNET ,97% IDG.pl ,43% CHIP Online ,12% àcznie ,1% Tabela 1 4

5 Wykres nr 1: Ranking biur reklamy: u ytkownicy (real users) w mln i zasi g % 74.45% zasi g 8.% % 67.64% u ytkownicy (real users) w mln zasi g 7.% % 52.32% 6.% 5.% % 31.3% 27.34% 25.97% 4.% 3.% % 2.% % 1.%.% Ad.net Onet.pl IDMnet Wirtualna Polska ARBOmedia INTERIA.PL o2.pl AdClick Gazeta.pl Qnet IDG.pl CHIP Online Okazuje si, i najwi kszym potencja em pod kàtem liczby u ytkowników, dysponuje sieç reklamy internetowej Ad.net (6,94 mln). Oznacza to, e za poêrednictwem sieci Ad.net, reklamodawca mo e dotrzeç do ponad 3/4 u ytkowników polskiego internetu (76,38%). Przewaga Ad.netu nad drugim biurem reklamy Onet.pl wynosi 175 tysi cy u ytkowników. Strony reprezentowane przez biuro Onet.pl odwiedzane sà w ciàgu miesiàca przez 6,77 mln u ytkowników. Na trzecim miejscu znajduje si sieç IDMnet, dysponujàca potencja em 6,48 mln u ytkowników, wyprzedzajàc biuro reklamy WP.pl (6,15 mln u ytkowników). Podsumowujàc: w pierwszej piàtce znajdujà si 3 biura reklamy sieci reklamowych i 2 biura reprezentujàce portale. àcznie 12 najwi kszych biur reklamy dysponuje potencja em 8,92 mln u ytkowników, co oznacza, e za ich pomocà mo na dotrzeç do ponad 98% polskich internautów. Mo na wi c stwierdziç, i prezentowane w zestawieniu 12 biur reklamy pozwala dotrzeç z przekazem reklamowym do prawie wszystkich polskich internatów. 5

6 Wykres nr 2: Ranking biur reklamy: liczba ods ony i ich Êrednia iloêç na jednego u ytkownika Uwaga: dane odnoênie iloêci ods on nie zawierajà tzw. minutoods on, czyli ods on generowanych w takich serwisach jak czaty lub komunikatory. Oznacza to, i na przyk ad w komunikatorach Tlen (biuro o2.pl) lub Gadu-Gadu (biuro Ad.net), zliczana jest tylko pierwsza ods ona wygenerowana przez u ytkownika podczas sesji z komunikatorem. Kolejne ods ony nie sà zliczane. 1, ods ony 25 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ods ony w mln Êrednia liczba ods on na u ytkownika , Onet.pl Wirtualna Polska Ad.net INTERIA.PL IDMnet o2.pl ARBOmedia Gazeta.pl AdClick Qnet IDG.pl CHIP Online Jak widaç najwi kszym potencja em w przypadku ods on w polskim internecie dysponuje biuro Onet.pl (1,675 mln ods on). Onet.pl oferuje tak e najwy szy wspó czynnik Êredniej liczby ods on przypadajàcej na pojedynczego u ytkownika (247). Na drugim miejscu pod wzgl dem liczby oferowanych do sprzeda y ods on plasuje si WP.pl (73 mln), na trzecim zaê sieê reklamowa Ad.net (58 mln, bez cz Êci ods on generowanych przez komunikator Gadu-Gadu). 6

7 Wykres nr 3: Ranking biur reklamy: àczny czas i Êredni czas na jednego u ytkownika. 4,, czas 35,, 5.7 àczny czas w mln godzin Êredni czas na u ytkownika w godzinach 5. 3,, ,, 2,, ,, ,, ,, 34,636, ,92, ,679, ,998, ,27, ,234, ,85, ,82, ,121, , , ,36.. Onet.pl Ad.net Wirtualna Polska INTERIA.PL IDMnet o2.pl ARBOmedia Gazeta.pl Qnet AdClick IDG.pl CHIP Online Okazuje si, e zarówno w przypadku àcznego czasu, jak i Êredniego czasu na u ytkownika, liderem wêród biur reklamy jest Onet.pl. àczny czas, jaki u ytkownicy sp dzajà na stronach Onet.pl to blisko 35 mln godzin. Na stronach reprezentowanych przez Ad.net u ytkownicy sp dzili nieco ponad 3 mln godzin. Pojedynczy u ytkownik sp dzi miesi cznie Êrednio 5 godzin i 7 minut na stronach znajdujàcych si w ofercie Onet.pl, 4 godziny i 2 minut na stronach skupionych w sieci Ad.net oraz 3 godziny i 2 minuty na stronach WP.pl. Mniej ni 1 minut na u ytkownika w miesiàcu majà do zaoferowania biura sprzeda y IDG.pl i CHIP Online. Podsumowujàc nasz krótki raport, pragniemy podkreêliç, i celem tej pierwszej, krótkiej analizy by o wst pne pokazanie oblicza polskiego rynku reklamy internetowej widzianego przez pryzmat czo owych podmiotów oferujàcych swoje us ugi reklamodawcom. Niebawem trafi do Paƒstwa kolejne, znacznie bogatsze opracowanie. Kontakt: Jacek Ko tonik, Dyrektor Departamentu Internet CR Media Consulting S.A. (22) Maciej Chodorowski, Dyrektor ds. Badaƒ i Monitoringu CR Media Consulting S.A (22)

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE ZBIÓR CASE CASESTUDIES STUDIES Przygotowane przez Grup Roboczà Brand Advertising Online działajàcà w strukturach IAB Polska ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE Przygotowane przez Grup Roboczà Brand

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 2 Na zaproszenie Kujawskiego Banku Spó dzielczego na spotkanie z klientami Banku przyby Pan Jan Krzysztof Ardanowski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r.

Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. Polski rynek internetowy po dwóch kwarta³ach 2004 r. 9 wrzeœnia 2004 1 Konsumenci on-line Pomimo wci¹ wysokich kosztów dostêpu liczba polskich u ytkowników internetu wzrasta od kilku lat. Pierwsza po³owa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL

COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL www.ingcomfin.pl Raport roczny 2008 COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL Szanowni Paƒstwo, Mi o mi oddaç na Paƒstwa r ce Raport Roczny, podsumowujàcy dzia ania ING Commercial

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo