ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Medicus w Opolu Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego Opole tel ; fax Opole, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA w ramach realizacji projektu pt. Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej realizację procesów B2B drogą elektroniczną w firmie Medicus w Opolu Sp. z o.o. 8. Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 1. ZAMAWIAJĄCY: Medicus w Opolu Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 5, Opole tel ; NIP: REGON: Fax do korespondencji w sprawie Zamówienia: E- mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: medicus.opole.pl 2. TRYB ZAMÓWIENIA: 2.1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późń. zm.). Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późń. zm.) Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego 1

2 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem Zamówienia jest: - oprogramowanie bazodanowe wraz z wdrożeniem - oprogramowanie medyczne wraz z wdrożeniem i szkoleniem Zgodnego z następującymi minimalnymi wymaganiami: Oprogramowanie bazodanowe: o MSSQL Serwer 2008 R2 Runtime do wykorzystania tylko z proponowanych oprogramowaniem medycznym o Licencja na jeden procesor Oprogramowanie medyczne: - wprowadzenie raz informacji, która widoczna jest przez cały personel niezależnie od modułu, zależnie jednak od poziomu uprawnień, - możliwość połączenia z laboratorium za pomocą protokołu HL7, odbiór wyników oraz zlecanie badań drogą elektroniczną, - wbudowany PACS i RIS, - możliwość rejestracji przebiegu badania i zapisanie obrazu video lub pojedynczych zdjęć w elektronicznej karcie pacjenta (e- historia), - ustalenie obiegu dokumentów, wymuszenie ścieżki, - zintegrowany moduł magazynu, - zintegrowany moduł podpowiadacza grupera JGP, - dostęp do wybranych informacji oraz rejestracja poprzez stronę WWW, - tworzenie przez użytkownika szablonów dowolnych dokumentów, - pobieranie danych do dokumentacji z bazy danych oraz innych dokumentów, - generowanie analiz na podstawie danych zawartych w dokumentach, - graficzna reprezentacja dokumentu podczas jego edycji, - moduł obsługi pracowni RTG, 2

3 - możliwość tworzenia różnych prezentacji wybranego dokumentu np. wersji skróconej, - możliwość tworzenia wielu cenników i przypisywania ich do poszczególnych firm, - status wykonania, rozliczenia usługi oraz podłączenia do niej dokumentacji, - integracja z systemem do części szarej, - wielojęzyczny interfejs programu oraz możliwość tworzenia dokumentacji w językach obcych. Zgodnego z następującymi minimalnymi wymaganiami: Oprogramowanie medyczne wraz z wdrożeniem Oprogramowanie ilość poszczególnych modułów Moduł Administrator Szablony Lekarz Log dokumentów Analizy Podpowiadacz JGP Magazyn Integracja z HL7 Ilość Wdrożenie (konfiguracja i szkolenie) Nazwa usługi Instalacja systemu zarządzania bazą danych Instalacja oprogramowania na stanowiskach roboczych Konfiguracja systemu (administrator) Konfiguracja magazynu Konfiguracja cenników 3

4 Szkolenie administratora Szkolenie lekarzy Szkolenie z obsługi magazynu Szkolenie z tworzenia cenników Wdrożenie: o Instalacja oprogramowania o Uruchomienie systemu o Szkolenie 3.2 W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - dostarczenie oprogramowania do siedziby Zamawiającego; - instalacji oprogramowania, szkolenia oraz przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi oprogramowania; 3.3 Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku z dostarczonego oprogramowania. 3.4 Warunkiem dopuszczenia oferty do rozpatrzenia będzie świadczenie usług gwarancyjnych na terenie miasta Opola oraz świadczenie gwarancji w systemie zarządzania zdalnego polegającej na usuwaniu usterek w ciągu godziny od zgłoszenia. 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do: a) W zakresie oprogramowania bazodanowego, instalacji oprogramowania oraz uruchomienia systemu do r. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w/w terminu, nie dłużej niż o 7 dni od daty uruchomienia serwera sieciowego. b) W zakresie szkoleń, wg harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę, najpóźniej do r. 4

5 4.2. Miejsce wykonania: Plac Piłsudskiego 5, Opole; Szpitalna 13, Opole, Mickiewicza 1, Opole 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; d) nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Zamawiający oceni spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 5.1. na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez Wykonawców. Ocena spełnienia ww. Warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5.1. każdy Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 21 dni. W ofercie powinna się znaleźć adnotacja na temat ważności oferty i terminu związania ofertą przez Wykonawcę. 5

6 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 7.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 7.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia: a) Szczegółowe dane techniczne oprogramowania objętego ofertą, b) Lista zainstalowanego, dodatkowego oprogramowania jeśli występuje (nie jest warunkiem ani dodatkowym kryterium wyboru); Zestawienie cenowe przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT) Oświadczenia, zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach oraz podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 5.3. Zapytania ofertowego. 6

7 7.5 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie łącznej ceny brutto całego zapotrzebowania Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresacie oraz winna posiadać napis: Oferta na dostawę oprogramowania 1/ Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 8.1. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2013 r. o godz. 12:00.Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty należy dostarczyć do placówki: Medicus w Opolu Sp. z o.o. Ul. Szpitalna 13, Opole za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, osobiście Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2013 r., o godz. 12:15, w placówce Medicus w Opolu Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 13 w Opolu. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej w dniu r. do godz OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Beata Lisowska Asystent Zarządu Medicus w Opolu Sp. z o.o., Szpitalna 13, Opole, tel , e- mail: 10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium wyboru jest łączna cena (brutto) za oprogramowanie. 7

8 11. GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na sprzęt komputerowy. Okres gwarancji powinien zostać określony w ofercie. W szczególności gwarancji uwzględniającej zapisy punktu 3.4. Zapytania ofertowego. 12. ZASTRZEŻENIA Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) unieważnienia zaproszenia bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych; b) zakończenia postępowania bez podania przyczyn; c) prawo modyfikacji zapytania ofertowego; d) prawo prowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych zakresów; e) prawo odrzucenia oferty, która będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8

9 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 na dostawę oprogramowania Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Ja, niżej podpisany(a) działając w imieniu i na rzecz i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w ramach realizacji projektu pt. Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej realizację procesów B2B drogą elektroniczną w firmie Medicus w Opolu Sp. z o.o. 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z zamówieniem, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Wykonawca spełnia również warunki wymienione w zapytaniu ofertowym, dnia.. podpis Wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 na dostawę oprogramowania OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja, niżej podpisany(a)... działając w imieniu i na rzecz i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..., dnia podpis Wykonawcy 10

11 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1/2013 na dostawę sprzętu komputerowego Data: Pieczątka oferenta Zestawienie cenowe na dostawę oprogramowania 1/2013 dla Medicus w Opolu sp. z o.o. W związku z prowadzonym postępowaniem oferujemy następujące ceny za przedstawiony sprzęt zgodny z warunkami Zapytania ofertowego 1/2013: 1. Oprogramowanie bazodanowe z wdrożeniem:, spełniające warunki techniczne zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 1/2013 w cenie brutto -.zł za 1 kpl. Cena oprogramowania wynosi brutto:.. zł. 2. Oprogramowanie medyczne z wdrożeniem i szkoleniem, spełniające warunki techniczne zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 1/2013 w cenie brutto:. zł za 1 kpl Cena oprogramowania medycznego wynosi brutto:. zł. SUMA : za całość p. 1-2 (oprogramowanie bazodanowe, medyczne, wdrożenie i szkolenie), wynosi brutto..zł... Podpis osoby uprawnionej 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER Wniosek nr DWJST-WWEFS-790-2-61/12 ZATWIERDZAM:.. Przewodnicząca Komitetu Sterującego Mielec, dnia 8 lipca 2013 r. Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 Zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo