O D NO W Y M I E S C O W OŚ C I B U D Z Ó W GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Budzów, wrzesień 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O D NO W Y M I E S C O W OŚ C I B U D Z Ó W GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Budzów, wrzesień 2008"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XV/154/2008 z dnia r. P L A N O D NO W Y M I E S C O W OŚ C I B U D Z Ó W GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Budzów, wrzesień 2008

2 Autorzy opracowania dziękują za pomoc w przygotowaniu niniejszego dokumentu. 2

3 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA BUDZÓW Położenie sołectwa Budzów Przynależność administracyjna Powierzchnia sołectwa Budzów Liczba ludności Historia Budzowa Określenie przestrzennej struktury Budzowa INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI Zasoby przyrodnicze Dziedzictwo kulturowe Obiekty i tereny Infrastruktura społeczna Oświata Pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne Zdrowie Kultura Infrastruktura techniczna Gospodarka i rolnictwo Kapitał społeczny i ludzki ANALIZA SWOT OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO POWIĄZANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Z INNYMI DOKUMENTAMI WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ BIBLIOGRAFIA ZAKOŃCZENIE

4 1. WSTĘP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wiejskie jako miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych: określa obszary gmin wiejskich, gmin miejsko wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców, gmin miejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców Rzeczpospolita Polska określiła zadania w zakresie wspierania obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określonym w Rozporządzeniu Rady / WE / Nr 16698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / EFRROW / /Dz. Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r. / oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego Rozporządzenia ustawą z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Dz. U Nr 64 poz.427 /. W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich zdefiniowano cztery osie : Oś 1 - poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 - poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3 - jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie Oś 4 - Leader gospodarki wiejskiej 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju, lipiec

5 W ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej bardzo dobitnie określana jest jakość życia społeczności wiejskiej rozumianej głównie jako zbiór wszystkich funkcji życiowych takich jak praca, wypoczynek, rekreacja, kultura, sport, ale też i tożsamość, integralność przestrzenna i wspólnota. W ramach tejże Osi 3 akcentuje się oddolne inicjatywy społeczności wiejskich nakierowane na integrację wsi, rozbudzenie bądź reaktywowanie przekazów i zwyczajów kulturowych, odbudowanie i zachowanie tożsamości społeczności wiejskich. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata /Dz. U. Nr 38 poz. 220 / określiło jako wymóg przy aplikowaniu o środki posiadanie Planu Odnowy Miejscowości. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia pomoc finansową mogą uzyskać projekty dotyczące: 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 2. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego; 3. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; 4. związane z kształtowaniem centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; 5. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 5

6 6. budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej; 7. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości; 8. rewitalizacji budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 9. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 10. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; 11. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; 12. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w punktach

7 Budowa i realizacja Planu Odnowy Miejscowości, oprócz możliwości uzyskania środków finansowych, poprawia jakość życia mieszkańcom sołectwa poprzez uatrakcyjnienie życia społeczno kulturalnego, aktywizację społeczności lokalnej utożsamianie się z miejscem zamieszkania i odpowiedzialność za własną przyszłość oraz dumę z możliwości samo spełnienia się. Przygotowanie niniejszego dokumentu poprzedzone było licznymi spotkaniami, rozmowami z pracownikami Urzędu oraz liderami społeczności lokalnej, zebraniami wiejskimi jak też i analizą przedstawionej dokumentacji. 7

8 2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA BUDZÓW: 2.1 Położenie sołectwa Budzów Sołectwo Budzów wchodzące w skład Gminy Budzów leży w środkowej części Beskidu Makowskiego, zwanego również Średnim, który wchodzi w skład Beskidów Zachodnich / Zewnętrzne Karpaty Zachodnie /. Budzów jest siedzibą władz Gminy Budzów. Budzów położony jest w obrębie płaszczowiny magurskiej.cała gmina Budzów leży w północno wschodniej części Podbabiogórza. Gmina graniczy : od południa gmina miejsko-wiejska Maków Podhalański powiat suski, od zachodu gmina Zembrzyce powiat suski, od wschodu gminy Tokarnia,Sułkowice i Pcim powiat myślenicki, od północy gmina Lanckorona i Stryszów powiat wadowicki. Zdjęcie nr 1: Budzów- widok ogólny Źródło: 8

9 Każde z sołectw wchodzących w skład gminy posiada liczne przysiółki, które z uwagi na terytorialne położenie poza zwartą zabudową mogłyby być samodzielnymi sołectwami bądź wioskami. Wszystkie wsie gminy Budzów leżą w dolinach rzek : Paleczka, Jachówka i Zachełmnianka - dopływów Skawy. Zabudowa gminy rozciąga się wzdłuż tych rzek. Cały obszar gminy stanowi kotlinę z najniższym punktem na zachodniej granicy na wysokości 330 m. n.p.m. 2.2 Przynależność administracyjna Gmina leży w południowo zachodniej części powiatu suskiego / Sucha Beskidzka / i w północno wschodniej części województwa małopolskiego. Źródło: 9

10 W skład gminy Budzów wchodzi sześć sołectw: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza i Zachełmna. Cała gmina zajmuje obszar 7358 ha.poszczególne sołectwa zajmują następujący obszar : Budzów 2060,24 ha, Bieńkówka 1986,66 ha Jachówka- 1177,28 ha, Palcza 882,96 ha Baczyn- 735,8 ha Zachełmna 515,06 ha. Źródło : materiał własny Procentowo poszczególne sołectwa zajmują Budzów 28% Bieńkówka 27% Jachówka - 16% Palcza 12% Baczyn 10% Zachełmna 7% 100% Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Budzów Powierzchnia gminy w stosunku do całej powierzchni powiatu suskiego wynosi 10,7 %. 1 lipca 1949 r. odłączono od Budzowa Zembrzyce, które stały się samodzielną gminą. Gmina Budzów w latach administracyjnie należała do województwa bielskiego 10

11 2.3 Powierzchnia sołectwa Budzów Powierzchnia sołectwa Budzów wynosi 2060,24 ha, co stanowi 28 % powierzchni całej Gminy. 2.4 Liczba ludności Gmina Budzów, której jednym z sołectw jest Budzów, jako sołectwo liczy 8476 mieszkańców. Ilość mieszkańców i przyrost naturalny ilustruje poniższa tabela Tabela nr 1: Liczba mieszkańców sołectw Gminy Budzów w 2006r. i 2007 r. wg stanu na 31 grudnia 2007r. Rok 2006 Rok 2007 W Kobiety W Mężczyźni Mężczyźni Sołectwa Przyrost wieku w Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem wieku w wieku w wieku naturalny 19- wieku Kobiety w wieku Baczyn Bieńkówka Budzów Jachówka Palcza Zachełmna Gmina Budzów razem Źródło: materiały własne Urzędu. Dane z powyższej tabeli wskazują że gminie Budzów nie zagraża ujemny przyrost naturalny. Ludność powiatu Sucha Beskidzka wynosi 92,9 tys. mieszkańców, co stanowi 2,56 % ludności województwa małopolskiego. Na koniec 2006 roku, w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej były 2682 osoby bezrobotne, a wskaźnik bezrobocia wynosił 8,7% przy średniej wojewódzkiej 11,4% i krajowej 14,9%. Poziom bezrobocia należał do najniższych w województwie. 11

12 W ciągu całego 2007 roku zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy 3580 bezrobotnych, w tym 1111 po raz pierwszy, co stanowi 31,0%. W 2007 roku ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 236 osób tj. o 8,8% w stosunku do grudnia 2006 roku. Spośród zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których można stosować wszystkie aktywne formy zalicza się osoby: - do 25 roku życia osób (25,3%), - długotrwale bezrobotne osób (49,6%), - powyżej 50 roku życia osób (18,5%), - bez kwalifikacji zawodowych osób (28,8%), - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia - 60 osób (2,5%), - niepełnosprawne - 51 osób (2,1%). Stopa bezrobocia liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2007 roku wyniosła 7,9% i była niższa o 0,9% od średniej wojewódzkiej (8,8%) i o 3,5% od średniej krajowej (11,4%). Tabela nr 2: Ilość bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach Miesiące Ilość bezrobotnych Stopa bezrobocia , , , , , , , , , , , , ,9 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka 12

13 Wykres nr 1: Stopa bezrobocia w powiecie suskim w 2007 (z uwzględnieniem miesiąca XII 2006). Stopa bezrobocia w pow iecie suskim w 2007 (z uw zględnieniem XII 2006) % ,3 9,2 8,7 8,8 8,5 8 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka I Tabela nr 3:Ilość bezrobotnych z podziałem na gminy Gmina Ilość bezrobotnych W tym kobiet Udział kobiet % Udział bezrobotnych w całej populacji % Budzów ,6 9,7 Bystra - Sidzina ,0 5,5 Jordanów gmina miejska ,2 5,4 Jordanów gmina wiejska ,0 9,4 Maków Podhalański ,8 20,2 Stryszawa ,0 15,4 Sucha Beskidzka ,8 15,6 Zawoja ,7 11,2 Zembrzyce ,5 7,6 RAZEM ,2 100 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka 13

14 Wykres nr 2: Udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w całej populacji bezrobotnych w powiecie. Zawoja, 11,2 Zembrzyce, 7,6 Budzów, 9,7 Bystra Sidzina, 5,5 Jordanów gmina miejska, 5,4 Sucha Beskidzka, 15,6 Jordanów gmina wiejska, 9,4 Stryszawa, 15,4 Maków Podhalański, 20,2 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka Wykazane niżej dane dotyczące poziomu bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2006 i 2007 należy traktować jako szacunkowe, ponieważ Urząd Statystyczny danych takich nie podaje. Tabela nr 4: Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2006 i Gmina Rok 2006 Rok 2007 Różnica Szacunkowa stopa bezrobocia % Szacunkowa stopa bezrobocia % Budzów 9,1 7,9-1,2 +/- w % Bystra - Sidzina 5,0 5,4 +0,4 Jordanów gmina miejska 7,5 6,1-1,4 Jordanów gmina wiejska 5,8 5,9 +0,1 Maków Podhalański 9,8 8,2-1,6 Stryszawa 10,2 8,9-1,3 Sucha Beskidzka 10,1 9,6-0,5 Zawoja 10,2 8,9-1,3 Zembrzyce 9,4 9,0-0,4 Powiat 8,7 7,9-0,8 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka 14

15 Wykres nr.3. Szacunkowa stopa bezrobocia dla poszczególnych gmin w 2006 i 2007r Stopa % Budzów Bystra-Sidzina Jordanów gm. Miejska Jordanów gm. Wiejska Maków Podhalański Stryszawa Sucha Beskidzka Zawoja Zembrzyce Powiat Rok 2006 Rok 2007 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ocenia, że : 1. W ciągu całego 2007 roku 7 gmin odnotowało spadek bezrobocia, jedynie w gminie Bystra Sidzina i Jordanów gmina wiejska nastąpił wzrost. Najwięcej procentowo ubyło bezrobotnych w gminach: Maków Podhalański, Jordanów gmina miejska, Zawoja i Stryszawa, a najmniej w gminach: Zembrzyce, Sucha Beskidzka i Budzów. 2. W 2007 roku wszystkie gminy odnotowały poziom bezrobocia niższy niż średnia krajowa (11,4%), 5 gmin poniżej średniej wojewódzkiej (8,8%) oraz 3 gminy poniżej średniej powiatowej (7,9%). 15

16 Stan bezrobotnych według wieku : Tabela nr 5: Bezrobotni według wieku w 2006 i 2007 roku Przedziały Ilość osób Udział % Ilość osób Udział Różnica wiekowe bezrobotnych w bezrobotnych w 2007 % /- w % Do 24 lat , ,3 +0, , ,6-0, , ,2-1, , ,7-0, , ,3 +1, ,0 23 0,9-0,1 RAZEM ,0 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka Wykres nr 4: Struktura bezrobotnych w powiecie suskim według wieku w latach 2006/ % Do 24 lat Wiek Rok 2006 Rok 2007 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka 16

17 Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym do 24 lat. Udział tej grupy procentowo zwiększył się w porównaniu do 2006 roku o 0,8%. Druga najliczniejsza grupa to osoby w wieku od lat, która stanowi 24,6%. Wyżej wymienione grupy ogółem stanowią aż 49,9%. Tabela nr 6: Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2006 i 2007 roku. Wykształcenie Ilość osób Udział % Ilość osób Udział Różnica bezrobotnych w bezrobotny ch % /- w % w 2007 Wyższe 134 5, ,6 +0,6 Policealne i , ,6 +1,2 średnie zawodowe Średnie , ,7-0,5 ogólnokształcące Zasadnicze , ,6 +0,2 zawodowe Gimnazjalne i , ,5 +0,9 poniżej RAZEM , ,00 0,0 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka 17

18 Wykres nr 5: Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia % Gimnazjalne Zawodowe Średnie ogólne Policealne Wyższe Rok 2006 Rok 2007 Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka Analiza bezrobotnych według wykształcenia pozwala określić następujące wnioski: 1. Ilość bezrobotnych zmniejszyła się w każdej grupie poziomu wykształcenia oprócz osób z wykształceniem wyższym, gdzie ilość ta jest większa o 4 osoby w stosunku do 2006 roku. 2. Zmniejszenie ilości bezrobotnych w największym stopniu nastąpiło w grupie bezrobotnych: - z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - z wykształceniem średnim ogólnokształcącym Największą grupę bezrobotnych stanowią nadal osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym 61,0 % wszystkich bezrobotnych. Źródło : dane PUP Sucha Beskidzka 18

19 2.5 Historia Budzowa Najważniejsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z wczesnego neolitu. Budzów- Budzowa- 1369, Budzow 1564, 1579, Etymologia nazwy wsi jest niejasna i prawdopodobnie pochodzi od imienia założyciela wsi Budza lub też i jej pierwszego sołtysa. Oficjalna lokacja wsi, na prawie niemieckim miała miejsce między 1333 a 1369r. Przed lokacją wsi prawdopodobnie istniały na terenie obecnego sołectwa jakieś osiedla ludzkie, gdyż już w latach znajdowała się tutaj strażnica i jest rzeczą niemożliwą, by funkcjonowała bez zaplecza obsługującego jej załogę. Dzieje Budzowa i okolicznych wiosek związane są z historią dawnego starostwa lanckorońskiego albowiem znajdowały się w jego obszarze. Lanckorona posiada świadectwo swego istnienia z pierwszej połowy XIV w. w postaci uposażenia miejscowego kościoła, wydane przez króla Kazimierza Wielkiego w 1366 r. W kronice parafialnej Lanckorony można przeczytać, że król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Lanckoronie i lokował ją na prawie magdeburskim. Wszystkie wsie z obszaru gminy Budzów zostały założone w II połowie XIV w. W 1369 r., dokładnie 5 maja, król Kazimierz Wielki dokumentem wystawionym w Lanckoronie nadał Wyszowi i jego synowi Florianowi sołtysostwo w królewskiej wsi Budzów, która jako królewszczyzna wchodziła w skład starostwa lanckorońskiego. Za ostatniego Piasta Kazimierza Wielkiego, Budzów był wsią dużą o powierzchni 24 łanów (ok. 600 ha).. Z dokumentów wydanych dla kościoła w Lanckoronie wynika, że wieś była w starostwie lanckorońskim aż do 1774r. Całe starostwo lanckorońskie było jako własność królewska oddawane w dzierżawę różnym możnowładcom, którzy traktowali ją jako własność. Starostwem władali Lanckorońscy, Lascy, Komorowscy, a na przełomie XVI i XVII w. właścicielami stali się Zebrzydowscy. Budzów od początku swego istnienia był wsią rolniczą.ludność zajmowała się głównie hodowlą i pasterstwem owiec. Warunki klimatyczne i dziewicze puszcze karpackie spowodowały napływ na te tereny ludności wołoskiej. Wołosi lud starobałkański trudniący się pasterstwem przybył w Beskidy Zachodnie przez Orawę pod koniec XV lub na przełomie XV i 19

20 XVI wieku osiedlając się wzdłuż górnego biegu rzek Soły i Skawy oraz ich dopływów. W tzw. Tekach Schneidera znajdujących się w archiwum na Wawelu, można przeczytać między innymi, że aż do dóbr lanckorońskich... zachodziły wędrowne osady Wołochów,aby się tu osiedlić. Źródło : Bieńkówka przez siedem wieków Kraków 2003 Lustracja dóbr królewskich w 1564r. podaje, że sołtys (szlachcic) w wiosce ma młyn, karczmę, 13 osiadłych kmieci, 7 zarębników, a także młyn zamkowy (lanckoroński), a przy tym młynie tartak. W lasach pracowało w tym czasie 4 gonciarzy. Budzów w tym okresie należał do Parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Makowie / Podhalańskim /. W XV w., wioski w rejonie Budzowa w trakcie różnych walk, rabunków, pomorów, kompletnie upadły i wyludniły się. Sprowadzono osadników rusińskowołoskich do zasiedlenia tych terenów. Zasiedlenie przeprowadzono jeszcze dwukrotnie w XVI w. Pod koniec istnienia dawnej Rzeczypospolitej, Budzów i cała okolica były świadkami walk konfederatów barskich z wojskami carskimi. W roku 1771, konfederaci pod dowództwem Dumourieza przybyli do Lanckorony. Od strony Myślenic zbliżało się wojsko rosyjskie, pod dowództwem gen. Aleksandra Suworowa. Na pograniczu Palczy i Harbutowic, w miejscu zwanym dziś Groby stoczyła się bitwa. Załoga konfederatów musiała ustąpić a ok.300 poległych w tej bitwie pogrzebano w pobliżu miejsca walki. Na granicy Palczy i Harbutowic stoi poświęcony tej walce krzyż. Źródło : materiały własne Urzędu Bieńkówka przez siedem wieków Kraków 2003 Budzów Oficjalny Portal Internetowy W roku 1774 ziemie te znalazły się pod panowaniem austriackim. W roku 1777 okoliczne wsie zakupiła księżna Franciszka z Krasińskich - synowa króla Augusta III Sasa, by po 11 latach podarować je swojej córce Marii. W wyniku spadków i działów rodzinnych, właścicielkami dalej była córka Marii Augusta, a w 1874 r. Cecylia Lubomirska. 20

21 W I połowie XIX w., właścicielem licznych dóbr w Budzowie był książę Maurycy Montleart. W 1862 r. położono fundament pod budowę drewnianego kościoła w Budzowie, a ukończono go w 1864 r. W dniu 25 stycznia 1868 r. erygowano parafię. Kościół był cały drewniany spód modrzewiowy, wierzch z drewna miękkiego w kształcie krzyża, kryty gontem, skierowany na wschód. Miał trzy ołtarze: główny i dwa boczne. 28 listopada 1912 r. kościół spłonął. Nowy, murowany wybudowano w stylu neoromańskim. Z pierwszego kościoła ocalał obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Do czasów współczesnych, w gminie Budzów zachowało się niewiele zabytków, są to głównie kościoły i kaplice z dawnym wyposażeniem, kapliczki i figurki przydrożne oraz zabudowania dworskie i chłopskie. Np. dawna Gajówka Kołowrót, następnie Gajówka Chełm a obecnie dom u Mlaka. Jest to wybudowana ponad 110 lat temu drewniana budowa z gankiem drewnianym nad głównym wejściem. Budzowszczyzna ma również swój udział w zbójnickiej legendzie Beskidu Średniego. W latach trzydziestych XVIII w. znany był zbójnik Józef Baczyński ze Skawiny a jego towarzyszami byli Józef i Wojciech Serglowie z Budzowa. Budzów wraz z okolicznymi wioskami należał do powiatu żywieckiego. W roku 1924 utworzono nowy powiat z siedzibą w Makowie, w którego granicach znalazła się Sucha wraz z okolicznymi miejscowościami. Trwało to 10 lat do 1933 r. kiedy to powiat Maków zlikwidowano a Sucha ponownie trafiła do powiatu żywieckiego. Źródło : Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Podbabiogórza Podbabiogórze Pierwsza wojna światowa na tym terenie to pobór mężczyzn do wojska austriackiego, duże zubożenie wsi i liczne choroby Druga wojna światowa też poczyniła duże straty mieszkańców, których wielu zginęło.granica między Rzeszą Niemiecką a Generalną Gubernią przebiegała wzdłuż linii Skawy. Gmina Budzów w obecnym kształcie powstała jako gmina po likwidacji gromad w wyniku pierwszej reformy administracyjnej w 1972 r. 21

22 2.6 Określenie przestrzennej struktury Budzowa Budzów, podobnie jak i inne sołectwa Gminy Budzów ma charakter rozproszonej budowy z dużą ilością przysiółków rozsianych na różnych wzniesieniach. Wieś ukształtowana jest wzdłuż doliny rzecznej. Ma charakter łańcuchowy. W centralnej części wsi ukształtowało się niewielkie skupisko o charakterze usługowym. Są to głównie budynki o charakterze użyteczności publicznej Posterunek Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne. takie jak Urząd Gminy, Budynki mieszkalne to budynki o charakterze budownictwa mieszkaniowego niezagrodowego. Przysiółki składają się w większości z kilku do kilkunastu zagród i połączone są ze sobą drogami lokalnymi. W budownictwie przeważają budynki wzniesione po 1950 r. Źródło : Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Budzów Wśród zabudowań wyróżnia się jako dominanta kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia z wysoką wieżą zwieńczoną hełmem. Zdjęcie nr 2: Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia Źródło: 22

23 3. INWENTATYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 3.1 Zasoby przyrodnicze Naturalnym bogactwem całej Gminy Budzów są lasy, które zajmują ok. 40 % jej powierzchni. Pisząc o zasobach przyrodniczych Budzowa, niemożliwym jest ograniczenie się tylko do obszaru sołectwa. Cała Gmina Budzów, będąca w powiecie suskim, ma cenny walor przyrodniczy, jakim jest Babiogórski Park Narodowy z najwyższym szczytem Beskidów Babią Górą 1725 m. n.p.m. Babiogórski Park Narodowy powołano do istnienia w 1954 r..w Parku zachowały się fragmenty prastarej puszczy karpackiej i pierwotny bór świerkowy. Są tu następujące piętra roślinne: pogórze, regle dolny i górny oraz subalpejskie i alpejskie. UNESCO w 1977 r. nadało Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu status rezerwatu biosfery i włączyło go do międzynarodowego programu Man and Biospfere a World Wildlife Fund /WWF / w 2001 r. uznał Babią Górę za jeden z trzydziestu obszarów priorytetowych w Karpatach. W masywie Babiej Góry jest ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, prawie 200 gatunków mchów oraz liczne porosty, glony i wątrobowce, a także ponad 1100 gatunków grzybów. Wśród roślin są dwa gatunki, które poza masywem babiogórskim jako dziko rosnące nigdzie w Polsce nie występują. Jest to okrzyn jeleni / symbol parku / i rogownica alpejska. Można też spotkać bardzo rzadką roślinę - tocję alpejską oraz ok.70 gatunków roślin chronionych. Ponadto w masywie występuje 57 gatunków roślin wysokogórskich. Królestwo zwierząt na Babiej Górze reprezentuje 4481 gatunków i podgatunków, w tym 127 gatunków ptaków lęgowych. Z większych zwierząt oprócz pojawiającego się tutaj niedźwiedzia i wilka spotkać można jelenia, sarnę, rysia, lisa, wydrę i borsuka a z ptaków głuszca, cietrzewia, sóweczkę, włochatkę, płochacza halnego, siwernika i liczne gatunki dzięciołów. Faunę potoków reprezentuje pstrąg potokowy. Źródło : Maciej Matul w Kalendarzu 2008 Stowarzyszenie Podbabiogórze Zawoja

24 3.2 Dziedzictwo kulturowe Na terenie gminy, w każdym sołectwie, znajdują się stanowiska archeologiczne z różnych okresów chronologicznych np. neolitu, epoki kamiennej, wczesnego brązu, późnego okresu rzymskiego czy późnego i wczesnego średniowiecza. Do czasów współczesnych, w gminie Budzów zachowało się niewiele zabytków, są to głównie kościoły i kaplice z dawnym wyposażeniem, kapliczki i figurki przydrożne oraz zabudowania dworskie i chłopskie. figurują: W ewidencji zabytków Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Budzów kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia z 1944r. pomnik poległych z Ojczyznę w czasie I wojny światowej zabudowania pofolwarczne z pierwszej połowy XIX w., aktualnie siedziba szkoły. W ewidencji obiektów zabytkowych figuruje wiele domów niektóre już nieistniejące bądź rozebrane. Na Roli Mirochówka znajduje się grupa drewnianych domów i obiektów gospodarskich a dom drewniany budowany był w 1918 r. Ewidencja nie jest kompletna, ponieważ nie uwzględniono w niej wielu przydrożnych krzyży oraz kapliczek i wymaga przeprowadzenia aktualizacji, tym nie mniej jest interesująca. Pierwsza kaplica kapelanii w Budzowie została wystawiona w 1852 r. a parafia zaś została utworzona w Budzowie 25 stycznia 1868 r. Budowa świątyni trwała od 1862 r. do 1864 r. dzięki fundacji ówczesnego właściciela wsi Maurycego Montleart. Pierwszy drewniany kościółek spłonął w dniu 28 października 1912 r. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia został wzniesiony w 1913 r. Kościół jest murowany w stylu neoromańskim z wysoką wieżą zwieńczoną hełmem. Jest jednonawowy. W neogotyckim ołtarzu głównym umieszczono łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia z 1846 r., przeniesiony ze starego kościółka. W kościele tym została ochrzczona Sługa Boża Rozalia Celakówna. Źródło : materiały własne Urzędu Kalendarz 2001, 2006 Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Zawoja 24

25 Bezpośrednio powyżej kościoła w centrum wsi, jest cmentarz parafialny z ponad trzema tysiącami nagrobków. Dokładna data założenia cmentarza nie jest znana. Rejestry zmarłych prowadzone są od 1870 r. stąd wiadomo,że cmentarz wtedy już istniał. Na cmentarzu jest wiele nagrobków z XIX w. Stara kaplica cmentarna został a rozebrana ale jest gotowy projekt do realizacji nowej kaplicy. Źródło : Kalendarz 2008 Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Zawoja W Budzowie, w centrum wsi, w pobliżu kościoła parafialnego stoi kamienny pomnik wzniesiony w 10 lecie odrodzenia Polski ku czci poległych za Ojczyznę. Na tablicy wypisane są nazwiska mieszkańców Budzowa, Baczyna i Zachełmnej. Pomnik został ufundowany przez parafian parafii Budzów obejmującej Budzów, Baczyn i Zachełmną. Źródło : materiał własny Urzędu Kalendarz 2008 Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Zawoja Również w centralnej części Budzowa znajduje się obelisk usytuowany obok budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z inskrypcją upamiętniającą 10 lecie wolnej Polski od dzieci szkolnych z Budzowa. Inicjatorem wzniesienia obelisku byli miejscowi nauczyciele. Na Osiedlu Adamówka w Budzowie Dolnym znajduje się mogiła, w której pochowani są nieznani z nazwiska partyzanci z czasów II wojny światowej. Kolejny monument wzniesiony w centralnej części sołectwa to kamienny pomnik z dwiema tablicami wzniesiony z inicjatywy Rady Gminy Budzów i przez nią ufundowany w 2006 r. Pomnik wzniesiono za zmarłych zaginionych i poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny. Źródło : materiały własne Urzędu Kalendarz 2008 Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Zawoja 25

26 3.3 Obiekty i tereny Cała Gmina Budzów ma ładne tereny widokowe oraz łatwe do wędrówek tereny. Połacie terenów w większości są odkryte, choć w niektórych miejscach bardzo atrakcyjnych widokowo, przysłonięte krzewami. Przez Gminę Budzów przebiegają cztery szlaki piesze : Chełm Wschodni Przełęcz Mysia Lasek Budzów Zmazówka Przełęcz pod Makowską Górą. Jest to szlak zielony o długości 8,5 km. Groby Przełęcz Sanguszki Krowia Góra Hujówka Babica Zachodnia Bieńkówka U Koska Koskowa Góra. Jest to szlak niebieski o długości 10,8 km. Ruskówka Dolina Harbutówki Chodnikówka Babica Zachodnia. Szlak czarny o długości 2,5 km. Chełm Chełm Wschodni Palcza Moskałówka Hujówka Babica Zachodnia Babica. Jest to szlak czerwony o długości 12,8 km. Łącznie szlaki piesze mają długość 34,6 km. Z uwagi na udogodnienia drogowe jest rozważane przekwalifikowanie pieszego szlaku zielonego na rowerowy. Na cały teren Podbabiogórza, w tym i na Gminę Budzów, został w 2007 r. wrysowany plan ekomuzealnego szlaku rowerowego Szlakiem atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza prowadzący m.in. po ciekawych miejscach związanych z dziedzictwem kulturowym regionu. W całej Gminie Budzów zaproponowano łącznie 49,5 km tras. 26

27 Bardzo atrakcyjną byłaby trasa Szlak okrężny Gminy Budzów, która w całości pokrywałaby się z istniejącymi szlakami PTTK. Szlak ten miałby 31,5 km i wiódłby po ciekawych i atrakcyjnych miejscach. Po drodze można byłoby podziwiać : Budzów: Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, neoromański, ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Pocieszenia; XIX wieczne nagrobki na cmentarzu parafialnym; dawny dwór z XIX w. obecnie leśniczówka; w gimnazjum - Regionalna Izba Pamięci; obelisk upamiętniający, posadzenie przez dzieci szkolne, drzewek wolności z okazji 10 lecia odrodzonej Polski / /; pomnik poległych za Ojczyznę w latach ustawiony w 10 lecie odrodzonej Polski ; pomnik poległych za Ojczyznę postawiony w 2006 r.; Grzbiet Chełmu punkt widokowy; Przełęcz w grzbiecie Chełmu, przy drodze z Zachełmnej do Stroń kamienna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej / 1818 /; Palcza kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych / lata trzydzieste XX wieku /; kamienna figura Chrystusa Frasobliwego / 1 połowa XIX w./; murowana kapliczka domkowa / XIX?/; Grzbiet Działu punkt widokowy; Bieńkówka przy szosie, w odległości kilometra od szlaku, kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy, barokowy z 1793 r., w ołtarzu głównym słynący łaskami obraz Matki Bożej Bieńkowskiej ; obelisk 1000 lecia państwa polskiego z 1964 r.; 27

28 tablica pamiątkowa poświęcona pamięci tutejszego działacza Józefa Rusina / zm r. /; obelisk poległych na froncie w 1939 r./ 2001 /; Os. Łazy pod Koskową Górą murowana tabliczka domkowa III upadku Pana Jezusa z kamienną figurą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem / XIX / ; kamienny krzyż / XIX?/; drewniany krzyż z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego/ współczesny Koskowa Góra punkt widokowy; Przysłopski Wierch kamienna kapliczka wnękowa z rzeźbą Serca Jezusa / 1930 /; Os.Bryndzówka kapliczka upamiętniająca miejsce złożenia przysięgi przez żołnierzy oddziału AK Chełmek wchodzącego w skład zgrupowania Chełm / 2004 /; Os. Makowska Góra na starej lipie kapliczka szafkowa i tablica upamiętniająca walki żołnierzy batalionu AK Surowiec / 2006/ ; kamienna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem / 1880 / Os. Zagórze / przy czarnym szlaku w odległości ok.800 m./ - Pomnik Ofiar Zagórza, upamiętniający niemiecką pacyfikację z kwietnia 1944 r./. Źródło : Koncepcja systemu tematycznych tras turystycznych i edukacyjnych na Podbabiogórzu, Sucha Beskidzka

29 3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Oświata W Budzowie jest Przedszkole Samorządowe z liczbą 62 dzieci / rok szkolny 2007 / 2008 /. Są też dwie Szkoły Podstawowe : Nr 1 z liczbą 138 dzieci / miniony rok szkolny/ i Szkoła Nr 2 z liczbą 122 dzieci / też dane za ubiegły rok szkolny /. W Budzowie jest Gimnazjum dla młodzieży z liczbą 392 uczniów / dane za ubiegły rok szkolny/.jest to jedyne gimnazjum w Gminie i uczęszcza do niego młodzież z całej gminy. Źródło : dane własne Urzędu Pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne W Budzowie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2007 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wyniosła 128, w tym 311 osób. Powody przyznania pomocy społecznej z podziałem na sołectwa zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela nr 7: Ilość rodzin otrzymujących pomoc społeczna oraz powody jej przyznania w poszczególnych sołectwach Powody Ubóstwo Bezro Niepeł Długotrw Bezradność w Alkoh Trudności w bocie nospra ała sprawach olizm przystosowaniu wność choroba opiekuńczo do życia po wychowawczych i prowadzenia opuszczeniu zakładu karnego gospodarstwa domowego Sołectwo Rodziny niepełne Rodziny wielodzietne Budzów

30 Baczyn Bieńkówka Jachówka Palcza Zachełmna Źródło: dane własne Urzędu Na ternie Gminy Budzów jest posterunek Policji zlokalizowany w Centrum Budzowa. Swoim zasięgiem obejmuje gminę Budzów i gminę Zembrzyce Zdrowie Na terenie Budzowa jest Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia z liczbą pacjentów 4990 osób. W Budzowie istnieje Niepubliczny Gabinet Stomatologiczny. W Budzowie jest też apteka. Nie ma szpitala ani pogotowia ratunkowego, a mieszkańcy odwożeni są w nagłych przypadkach do Suchej Beskidzkiej lub innych większych miast Kultura W gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy. Gminna Biblioteka Publiczna w Palczy ma filie w: Baczynie Bieńkówce Budzowie Jachówce Zachełmnej 30

31 Księgozbiór biblioteki liczy książek (beletrystyka dla dzieci, dorosłych, książki popularnonaukowe) i 55 broszur wg stanu na 31 grudnia 2007 r. W 2007 roku zarejestrowano łącznie w bibliotekach czytelników. Ogółem wypożyczono łącznie książek, w tym na zewnątrz i na miejscu (w czytelniach). Biblioteka posiada 119 zbiorów specjalnych (materiały audiowizualne i zbiory elektroniczne). Ogółem wypożyczono zbiorów specjalnych, w tym 74 zbiory audiowizualne, 366 zbiory elektroniczne CD, zbiory elektroniczne Internet. Przy bibliotekach w Palczy, Baczynie, Budzowie, Jachówce i Bieńkówce działają sale komputerowe z stałym i darmowym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy. Sale komputerowe wyposażone są w 24 komputery, z których 20 podłączonych jest do sieci ze stałym dostępem do Internetu. Z Internetu skorzystały 4774 osoby. W skład organizacyjny Ośrodka Animacji Kultury wchodzą: Warsztaty Plastyczne w Jachówce Klub 4H w Bieńkówce Klub 4H w Budzowie Klub 4H w Jachówce Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce Koło Gospodyń Koło Wiejskich w Budzowie Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce Orkiestra Dęta SYGNAŁ w Budzowie Orkiestra Dęta w Bieńkówce Zamierzeniem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest utworzenie zespołu regionalnego. 31

32 KLUBY 4H: Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i w Jachówce działają Młodzieżowe i Dziecięce Kluby 4H. Uczestnicy Klubów spotykają się co najmniej raz na miesiąc. Podczas spotkań uczestniczą w warsztatach plastycznych, kulinarnych i innych. Biorą udział w gminnych i powiatowych imprezach kulturalnych. Wyjeżdżają na warsztaty i wycieczki krajoznawcze. Liczba osób działających w Klubach w 2007 roku - 46 dzieci. Koła Gospodyń Wiejskich i Orkiestry Dęte zajmują się pielęgnowaniem, kultywowaniem i propagowaniem lokalnych zwyczajów i tradycji, kultywowaniem lokalnych obrzędów, propagowaniem potraw regionalnych. Koła Gospodyń organizują również kursy gotowania i pieczenia dla młodzieży gminy, zajęcia bibułkarstwa i hafciarstwa dla dzieci przedszkolnych. Podczas lekcji orkiestr dętych, uczy się młodych adeptów gry na instrumentach dętych. Historii tradycji i dorobku artystycznego Budzowa i całego Podbabiogórza nie sposób nie łączyć z Makowem Podhalańskim i powstałą tam w 1896 r. Krajową Szkołą Hafciarstwa, która po 1945 r. stała się Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Makowianka i drugim znanym z tradycji artystycznej wytwórczości ośrodkiem Stryszawą, która jest jednym z najważniejszych centrów zabawkarstwa ludowego w Polsce. Zachowanie tradycyjnej sztuki ludowej oraz popularyzację twórczości artystycznej pielęgnują Ośrodki Kultury, w tym i Ośrodek Animacji Kultury Budzów z siedzibą w Palczy, organizując czasowe wystawy twórców ludowych, prezentując prace i zachowując przez to starą tradycję. Również Stowarzyszenie Twórców Ludowych przyczynia się do podtrzymywania bogatych tradycji sztuki ludowej. W Suchej Beskidzkiej bardzo ważna rolę pełni Galeria Sztuki Zamek i Mała Galeria Regionalna, mieszcząca się w siedzibie Babiogórskiego Parku Narodowego.Prace miejscowych twórców można podziwiać na stałej ekspozycji etnograficznej w Izbie Regionalnej w Suchej Beskidzkiej. W Budzowie mieszka wielu twórców ludowych, między innymi Pani Beata Jurek, która zajmuje się plecionkarstwem, wyrobem koszy z łuby drzewnej oraz 32

33 zdobionej galanterii drzewnej. To zajęcie w rodzinie Pani Beaty jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pan Zbigniew Ogarek również zajmuje się plecionkarstwem, a z łuby drzewnej wyrabia różnej wielkości kosze i przedmioty pamiątkowe i użytkowe jeszcze ręcznie malowane i zdobione. częstokroć Pan Czesław Sikora przedsiębiorca, pszczelarz, muzyk również zajmuje się plecionkarstwem oraz wyrobem przedmiotów z drewna, wikliny i słomy. Tradycja plecionkarstwa w Jego rodzinie też jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pan Czesław posiada pasiekę z ponad 50 sztukami czynnych pni. W obiektach Pana Sikory można zobaczyć podręczna pracownię pszczelarską, a także wzorcownię produktów rękodzieła ludowego. Są też i inni artyści ludowi, którzy uprawiają wiele ciekawych form z ludowej twórczości. Źródło : materiał własny Urzędu Kalendarz 2005 Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Zawoja Bardzo cenną inicjatywą związaną z całym Regionem Babiogórskim jest powołanie Ekomuzeum otwartego muzeum tematycznego z rozproszonymi w terenie eksponatami obiektami, które tworzą żywą kolekcję wartości przyrodniczych i kulturowych oraz prezentują dorobek jego mieszkańców. 33

34 3.5 Infrastruktura techniczna Trzonem układu drogowego w gminie Budzów są dwie drogi: wojewódzka Nr 956 Zembrzyce Budzów Biertowice, łącznica do drogi krajowej Nr 28 w Zembrzycach i powiatowe Nr łącząca Budzów, Stróże do Myślenic. Gmina położona jest na uboczu w stosunku do ważniejszych tras, jakimi są trasy Kraków Zakopane oraz Wadowice Sucha Beskidzka Maków Podhalański Zakopane i Nowy Sącz. Droga wojewódzka jest uciążliwa dla gminy ze względu na duży ruch samochodowy i wynikające stąd skażenie środowiska oraz szczególne ograniczenia swobody ruchu lokalnego. W gminie nie ma komunikacji kolejowej. Drogi ponadlokalne mają wyasfaltowana nawierzchnię, jednak wymagają modernizacji ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego, łagodzenia łuków, budowy chodników. Drogi te pełnią równocześnie funkcje komunikacji regionalnej i lokalnej. Centralny węzeł komunikacyjny znajduje się w centrum Budzowa. Długość dróg gminnych wynosi obecnie 67 km o utwardzonej nawierzchni. Jedynym środkiem komunikacji masowej na terenie gminy jest PKS, który łączy gminę z większymi miastami. Gmina w 20% ma zabezpieczony pobór wody z lokalnych studni. Na terenie gminy nie ma jednolitego systemu zaopatrzenia w wodę. Jeden zbiorczy wodociąg o długości 700mb. znajduje się w sołectwie Budzów-Centrum i zaopatruje w wodę znaczną jego część. W gminie brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, co jest dużym problemem ekologicznym. Problem nieczystości płynnych rozwiązywany jest poprzez gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Jedynie na terenie części Budzowa ścieki z obiektów użyteczności publicznej odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków biobloku o przepustowości 16m 3 /dobę i po oczyszczeniu spuszczane do rzeki Paleczki. Na terenie gminy jest 0,5 km kanalizacji sanitarnej. Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej będzie miała 35 km długości kolektora głównego oraz 60 km sieci rozdzielczej bez przykanalików. 34

35 Gmina nie jest obecnie zgazyfikowana centralnie Na terenie Gminy Budzów 100% mieszkańców objętych jest systemowa zbiórką odpadów komunalnych. W gminie prowadzi się selektywna zbiórkę odpadów od 2000r. Surowce wtórne zbierane są po segregacji u źródła na trzy asortymenty odpadów. Poza tym w punktach centralnych sołectw znajdują się kontenery na komunalne odpady zmieszane. Na terenie gminy Budzów nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, budowlanych i wielkogabarytowych. Szczególnym zagrożeniem są tzw. dzikie składowiska odpadów, zwłaszcza w lasach, w jarach, w pobliżu cieków wodnych, w strumykach i potokach. Zdecydowanie zanieczyszcza to wody i degraduje gleby ale też i negatywnie wpływa na wizerunek Gminy i jej estetykę. Przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego napięcia. Energia dostarczana jest do wszystkich zabudowań w gminie i zapewnia pełne zaopatrzenie. Gmina Budzów włączona jest w sieć Telekomunikacji Polskiej. Telefonia bezprzewodowa jest też obecna na terenie prawie całej gminy. Bolączką jest, w zdecydowanej większości, brak dostępu do szerokopasmowego Internetu. Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Budzów Budzów Gospodarka i rolnictwo Na terenie gminy Budzów brak jest przemysłu oraz uciążliwego dla środowiska rzemiosła lub usług. Również działalność gospodarcza na obszarze gmin sąsiednich nie powoduje pogorszenia stanu środowiska naturalnego na terenie gminy. W Gminie funkcjonuje Zakład Produkcyjny Nr 2 Wytwórnia Wyrobów z Lateksu Pol-Gum w Krakowie we wsi Palcza. Zakład produkuje rękawice chirurgiczne i inne wyroby z przeznaczeniem medycznym. Zakład zatrudnia 29 osób, w tym 19 kobiet. Do większych firm na terenie gminy można zaliczyć również: 35

36 Wyrób Okleiny Pana Andrzeja Plichty z Palczy, P.P.U.H. SECO Pana Czesława Sikory, F.P.H.U. HAKE Pana Roberta Hake z Baczyna, Firma Produkcyjna oraz Ogólne Usługi Leśne Pani Doroty Szczepaniak z Bieńkówka, P.P.H.U. GREG Pani Moniki Matulskiej z Budzowa, Stolarstwo Pana Stanisława Burligi z Jachówki. Pracodawcą jest również samorząd terytorialny, instytucje kultury, oświata i osoby prowadzące działalność gospodarczą. W gminie jest zarejestrowanych 369 podmiotów gospodarczych. Ich strukturę branżową przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 8 : Struktura branżowa podmiotów gospodarczych Gminy Budzów. BRANŻA ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW Budownictwo 132 Działalność handlowa 58 Produkcja z łuby dartej, produkcja 127 palet Mechanika pojazdowa 12 Transport, usługi koparką 13 Produkcja mebli 14 Krawiectwo 5 Usługi leśne 6 Fryzjerstwo 2 RAZEM 369 Źródło: materiały własne Urzędu Gminy 36

37 W poszczególnych sołectwach działalność gospodarcza wygląda następująco: Wykres nr 6: Ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych sołectwach Bieńkówka Budzów Baczyn 26 Jachówka 129 Źródło : materiał własny Urzędu Palcza Zachełm na W Gminie funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne: 1. Gospodarstwo Teresa Leśka Talaga, oferujące dla gości pokoje w drewnianym domku, z kuchnią i łazienką oraz zdrową żywność. Dostępne jest również miejsce na ognisko lub grill. Turyści mają możliwość jazdy konnej oraz przejażdżek bryczką. 2. Gospodarstwo Józefa Jopek oferuje pokoje z oddzielna łazienką oraz obiady przygotowywane w oparciu o własne produkty. Istnieje możliwość rozbicia namiotu oraz zorganizowania ogniska. 3. Gospodarstwo Helena Ręćkowska z Budzowa oferujące 3 pokoje w drewnianym domku z kuchnią i łazienką. 4. Gospodarstwo Elżbieta Lenik zamieszkała w Bieńkówce 453 oferujące 4 pokoje. Taka sytuacja korzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego, ale generuje też bezrobocie, ponieważ poza opisanymi powyżej pracodawcami i rolnictwem, rynek nie jest w stanie wchłonąć nadmiaru rąk do pracy. Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Budzów Budzów 2008 sołectwach 37

38 Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące poziomu i struktury bezrobocia Tabela nr 9: Ilość bezrobotnych w 2007 roku, z podziałem na gminy i ich procentowy udział w całej populacji bezrobotnych w powiecie oraz szacunkowa stopa bezrobocia Gmina Ilość Udział Udział Udział bezrobotnych kobiet kobiet w % bezrobotnych w całej populacji w % Budzów ,6 9,7 Bystra-Sidzina ,0 5,5 Jordanów gmina miejska ,2 5,4 Jordanów gmina wiejska ,0 9,4 Maków Podhalański ,8 20,2 Stryszawa ,0 15,4 Sucha Beskidzka ,8 15,6 Zawoja ,7 11,2 Zembrzyce ,5 7,6 RAZEM ,2 100 Źródło: Dane PUP Sucha Beskidzka 38

39 Tabela nr 10: Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2006 i 2007 Gmina Rok 2006 Rok 2007 Różnica Szacunkowa stopa bezrobocia % Szacunkowa stopa bezrobocia % Budzów 9,1 7,9-1,2 +/- w % Bystra - Sidzina 5,0 5,4 +0,4 Jordanów gmina miejska 7,5 6,1-1,4 Jordanów gmina wiejska 5,8 5,9 +0,1 Maków Podhalański 9,8 8,2-1,6 Stryszawa 10,2 8,9-1,3 Sucha Beskidzka 10,1 9,6-0,5 Zawoja 10,2 8,9-1,3 Zembrzyce 9,4 9,0-0,4 Powiat 8,7 7,9-0,8 Źródło: Dane PUP Sucha Beskidzka 39

40 Wykres nr 7: Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2006 i 2007r Stopa % Budzów Bystra-Sidzina Jordanów gm. Miejska Jordanów gm. Wiejska Maków Podhalański Stryszawa Sucha Beskidzka Zawoja Zembrzyce Powiat Rok 2006 Rok 2007 Tabela nr 11: Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2006 i 2007 roku. w powiecie suskim. Wykształcenie Ilość osób Udział % Ilość osób Udział Różnica bezrobotnych w bezrobotnych w 2007 % /- w % Wyższe 134 5, ,6 +0,6 Policealne i średnie , ,6 +1,2 zawodowe Średnie , ,7-0,5 ogólnokształcące Zasadnicze , ,6 +0,2 zawodowe Gimnazjalne i , ,5 +0,9 poniżej RAZEM , ,00 0,0 Źródło: Dane PUP Sucha Beskidzka 40

41 Wykres nr 8: Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2006 i 2007r roku, w powiecie suskim % Gimnazjalne Zawodowe Średnie ogólne Policealne Wyższe Rok 2006 Rok 2007 Źródło: Dane PUP Sucha Beskidzka Szczególne znaczenie dla lokalnego rynku pracy posiada rzemiosło i usługi. W strukturze ilościowych firm zdecydowanie przeważają małe i średnie przedsiębiorstwa. Wiele instytucji okołobiznesowych świadczy pomoc dla przedsiębiorców np. Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości, które prowadzi Fundusz Pożyczkowy, Powiatowe Forum Przedsiębiorców i inne. Celem tego Stowarzyszenia jest poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich firm, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich. Gmina Budzów pod względem dominującej dziedziny produkcji ma charakter rolniczy. Gospodarka rolna prowadzona jest przez indywidualne gospodarstwa rodzinne. Zdecydowanie przeważają grunty stanowiące własność prywatną, jest to ok. 84% ogólnej powierzchni gminy. 41

42 Generalnie ziemia rolnicza gminy jest niskiej jakości i przydatności produkcyjnej, a większość użytków rolnych należy do klasy bonitacyjnej IV (46,85%) i V (33%). Tylko lokalnie występują małe obszary gleby III klasy bonitacyjnej. W Budzowie dominują gleby brunatne, kwaśne, a w dolinach rzek występują mady górskie. Pod względem przydatności rolniczej zdecydowanie przeważa kompleks owsiano ziemniaczany górski (ok. 60% ogółu gruntów rolnych). Tabela nr 12: Powierzchnia użytkowa gruntów: Powierzchnia gruntów w ha W tym w procentach Użytki rolne Grunty Łąki i Sady orne pastwiska Ogółem Lasy Pozostałe grunty i nieużytki POWIAT ,4 0,5 12,0 43,9 48,7 7,3 Budzów ,9 0,8 4,6 52,3 41,5 6,2 Bystra- Sidzina Jordanów - gmina Jordanów - miasto Maków Podhalański ,8 0,5 7,6 39,9 54,6 5, ,6 0,7 7,1 53,4 40,4 6, ,8 1,1 4,8 56,7 34,4 8, ,4 0,3 20,0 43,7 46,9 9,5 Stryszawa ,8 0,1 21,6 43,5 47,6 8,9 Sucha Beskidzka ,4 3,1 25,5 51,0 27,5 21,5 Zawoja ,0 0,0 8,8 30,8 65,8 3,3 Zembrzyce ,0 0,8 5,7 49,5 37,6 12,9 Źródło: 42

43 Część gruntów rolnych jest zmeliorowana, a w gminie zdrenowano ponad 300 ha gruntów w okolicach Budzowa, Palczy i Zachełmnej. Struktura powierzchniowa indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie Budzów przedstawia się następująco: Tabela nr 13: Struktura powierzchniowa indywidualnych gospodarstw rolnych Sołectwo w gminie Budzów. Ilość gospodarstw Do 1 ha 1 2 ha 2 5 ha 5 7 ha 7 10 ha Powyżej 10 ha Budzów Baczyn Bieńkówka Jachówka Palcza Zachełmna RAZEM RAZEM Udział procentowy 39,40 7,71 34,72 13,92 3,72 0,53 100,00 Źródło: 43

44 3.7 Kapitał społeczny i ludzki W Budzowie prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które zostało założone w 1961 roku i liczy 23 członkinie. Jest też Orkiestra Dęta Sygnał, która uatrakcyjnia wiele imprez gminnych i pozagminnych. Orkiestra Dęta została założona 11 marca 1963 roku przez Koszykarską Spółdzielnię Nadwiślanka w Zatorze. Największym sukcesem orkiestry było zajęcie pierwszego miejsca w Pińczowie na Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych. Budzów ma również Ludowy Zespół Sportowy Strzelec, który został założony w 1982 roku. Drużyny działające w klubie to: seniorzy, juniorzy starsi i młodsi, trampkarze starsi i młodsi oraz żaki. Klub ma liczne osiągnięcia i awanse w Lidze Małopolskiej. Aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie skupiająca ochotników gotowych w każdej sytuacji zagrożenia pomagać innym w potrzebie. Jednostka czyni starania o włączenie do Krajowego Systemu RG. OSP Budzów została założona w 1909 roku przez ówczesnego urzędnika leśnego Tadeusza Chmielewskiego. Nosiła nazwę wówczas Organizacja Straży Ogniowej. Środowisko Budzowa tworzą mieszkańcy, którzy starają się polepszać stale warunki bytowe na tym szczególnym, ze względu na ukształtowanie terenie. Większość utrzymuje się głównie z rolnictwa i z prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety największą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi w wieku produkcyjnym. Są też rodziny wielodzietne i inne z różnych powodów żyjące w warunkach trudnych i ubóstwie i zmuszone są losowo do korzystania z pomocy opieki społecznej. We wsi jest też Koło Pszczelarzy skupiające miłośników pszczelarstwa. Pasieki z bogatą ofertą miodów wielokwiatowych i spadziowych, pasieka Na stoku państwa Mirosławy i Adama Światoń oraz pasieka na Firkówce pana Czesława Sikory również zachęcają do skorzystania z bogatej oferty wyrobów własnych. Właściciele oprócz pozyskiwania miodów wielokwiatowych i spadziowych z jodły zajmują się wyrobem miodów pitnych i win miodowo-owocowych według staropolskich receptur 44

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości JACHÓWKA GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Budzów, listopad 2008

Plan Odnowy Miejscowości JACHÓWKA GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Budzów, listopad 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/155/2008 Rady Gminy w Budzowie z dnia 07.11.2008 r. Plan Odnowy Miejscowości JACHÓWKA GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Budzów, listopad 2008 Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XV/152/2008 z dnia 5.09.2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PALCZA GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Budzów, wrzesień 2008 Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIEŃKÓWKA. na lata 2010 2017. Plan Odnowy Miejscowości WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Budzów, grudzień 2010 r.

BIEŃKÓWKA. na lata 2010 2017. Plan Odnowy Miejscowości WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Budzów, grudzień 2010 r. Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2010 r. Plan Odnowy Miejscowości na lata 2010 2017 BIEŃKÓWKA GMINA BUDZÓW POWIAT SUSKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Budzów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych operacji zakwalifikowana do finansowania w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu "Małe projekty

Lista wybranych operacji zakwalifikowana do finansowania w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu Małe projekty 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/27/13 Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 12 września 2013 r. Lista wybranych operacji zakwalifikowana do finansowania w ramach działania Wdrażanie Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych operacji zakwalifikowana do finansowania w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu "Małe projekty"

Lista wybranych operacji zakwalifikowana do finansowania w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu Małe projekty Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/68/12 Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 11 kwietnia 2012 roku. Lista wybranych operacji zakwalifikowana do finansowania w ramach działania Wdrażanie Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawa prawna działania 1) Art. 52 (a) (iii) (b) (ii) (iii) i 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2016 IV kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w IV kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Począwszy od lutego aż do października 2015 roku liczba osób zarejestrowanych w małopolskich

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Krzeszowice

Charakterystyka Gminy Krzeszowice ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 03 Charakterystyka Gminy Krzeszowice W 798.03 2/7 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł)

Nazwa i adres beneficjenta Tytuł operacji Punkty Wnioskowana kwota (zł) Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 28 marca 2012r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych OBIEKTY ZAREJESTROWANE W GMINNNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIEWPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW, KTÓRYCH ZACHOWANIE LEŻY W INTERESIE SPOŁECZNYM ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ (W SKALI GMINY) WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

gminy wiejskie mogą otrzymać

gminy wiejskie mogą otrzymać Dofinansowanie na świetlice wiejskie G miny wiejskie mogą otrzymać pomoc na rozwój infrastruktury społecznej z kilku źródeł. Dofinansowanie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków ZGODNYCH z LSR "Podbabiogórze" w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu naboru tematycznego:

Lista ocenionych wniosków ZGODNYCH z LSR Podbabiogórze w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu naboru tematycznego: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr II/1/14 Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 07 lutego 2014 r. Lista ocenionych wniosków ZGODNYCH z LSR "Podbabiogórze" w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE MIASTO I KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ZASOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Złożonych w ramach naboru trwającego od 15 czerwca do 9 lipca roku o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo