Lokalna Strategia Rozwoju. LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalna Strategia Rozwoju. LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/2011 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty z dnia r. TEKST JEDNOLITY Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty OSJAKÓW

2 SPIS TREŚCI: 1. Struktura LGD i sposób jej funkcjonowania....3 Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji Opis specyfiki obszaru Objętego LSR ANALIZA SWOT Misja, cele i przedsięwzięcia Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD Budżet LSR na lata Proces przygotowania LSR Proces wdrażania i aktualizacji LSR Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej Powiązanie LSR z innymi dok. planistycznymi związanymi z obszarem objętym LGD Planowane inne działania do realizacji przez LGD w ramach innych programów Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Wsparcie eksperckie w przygotowaniu LSR Załączniki

3 1. Struktura LGD i sposób jej funkcjonowania. Nazwa: Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty Numer KRS: Forma prawna LGD i sposób powoływania organów Stowarzyszenie Kraina Wielkiego Łuku Warty Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Osjakowie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z dnia r.) oraz niniejszego Statutu. Obligatoryjnymi elementami w strukturze Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 4. Rada Programowa. Członkami zwyczajnymi Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty są osoby fizyczny i osoby prawne (reprezentowane poprzez swojego przedstawiciela), działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Osoby fizyczne i prawne działają w Stowarzyszeniu na równych prawach. Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego i sektora społecznego. Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD przedstawia się następująco: sektor publiczny - 10 % sektor społeczny - 77 % sektor gospodarczy 13 % Przystąpienie członków do Stowarzyszenia odbyło się zgodnie z procedurą określoną w statucie tj. każdy z członków spełnia określone w statucie kryteria oraz złożył deklarację członkowską. Walne Zebranie Członków Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie LGD. Do kompetencji Walnego Zebrania, należy: 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 2. ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej, 3. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej, 3

4 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD, 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 6. uchwalanie zmian Statutu, 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 10. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 11. zatwierdzanie projektu LSR opracowanej przez Zarząd, 12. ustalenie wysokości składek członkowskich, 13. ustalenie regulaminu funkcjonowania Stowarzyszenia i jego organów jako LGD. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W walnym zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, mogą uczestniczyć także zaproszeni przez Zarząd goście. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos. Walne Zebranie Członków zwołane w II terminie jest zdolne do podejmowanie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Zarząd Zarząd składa się z prezesa, od 1 do 2 wiceprezesów i od 6 do 11 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w sposób zapewniający reprezentacje przedstawicieli gmin. Członkowie Zarządu pochodzą z minimum 51% z sektora społecznego i gospodarczego. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 5. opracowywanie, aktualizacja i realizacja planów, strategii, w tym LSR, 6. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 4

5 8. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i zasad rekrutacji pracowników Biura, 9. uchwalanie procedury wyboru projektów do realizacji w Ramach LSR, 10. przedkładanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 6 do 12 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w sposób zapewniający reprezentację przedstawicieli gmin. Kadencja Komisji trwa 4 lata. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 2. ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. Rada Programowa Rada Programowa składa się od 28 do 42 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w sposób zapewniający reprezentację przedstawicieli gmin. W skład Rady Programowej wchodzą w równej ilości członkowie Stowarzyszenia pochodzący z obszarów wiejskich położonych w granicach administracyjnych LGD. Rada w co najmniej w 50% składa się z partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami równości mężczyzn i kobiet wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Programowej wybierają spośród siebie członkowie Rady. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. Rada Programowa zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Do kompetencji Rady Programowej należy: 1. opiniowanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 2. opiniowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, celem ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie, 3. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Biuro LGD Personel biura zatrudniany jest przez Zarząd. Zarząd dostosowuje skład osobowy biura do realnych potrzeb LGD oraz jej możliwości finansowych i organizacyjnych. Biurem LGD kieruje Kierownik biura. Odpowiada on bezpośrednio za organizację pracy całego personelu. 5

6 Opis stanowisk Jako obsługa biura zostanie zatrudnionych 7 osób na stanowiskach: kierownik biura (pełny etat), księgowy (1/2 etatu), specjalista ds. administracyjno-kadrowych (pełny etat), radca prawny (umowa zlecenie), specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji (1/2 etatu), koordynator ds. projektów i ewaluacji (pełny etat) sprzątaczka (umowa zlecenie). Dokładny opis stanowisk w załączeniu. Współpraca biura z koordynatorami gminnymi Biuro dla usprawnienia swojej pracy - współdziała z nieformalną siecią koordynatorów gminnych. Każda z gmin typuje jednego koordynatora, do którego w pierwszej kolejności wysyłane są wszystkie wiadomości związane z LGD. Koordynator pełni funkcję lokalnego animatora, który zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy biurem a lokalną społecznością. Niezależnie od tego biuro stale współpracuje z członkami organów LGD i lokalnymi liderami społecznymi. Głównym kanałem przepływu informacji między biurem a osobami z nim współpracującymi jest Internet (poczta , strona www, komunikatory). Wolontariat i staże w biurze LGD Dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze LGD biuro LGD korzysta w ramach swoich możliwości organizacyjnych z pomocy wolontariuszy. Dopuszcza się możliwość wolontariatu stałego (np. przy obsłudze strony internetowej LGD) i okazjonalnego (np. przy organizowanych przedsięwzięciach informacyjnych, promocyjnych). Procedura rekrutacji pracowników: 1. Informacja o rekrutacji. Ogłoszenie o naborze: a) strona internetowa stowarzyszenia b) rozesłanie informacji drogą do bazy partnerów LGD c) przesłanie informacji do partnerskich gmin LGD d) przekazanie informacji do PUP właściwego dla siedziby LGD 2. Nabór aplikacji. 3. Selekcja aplikacji przez Zarząd. 4. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone przez Zarząd. 5. Wybór personelu przez Zarządu. Warunki techniczne i lokalowe biura Biuro LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty znajduje się miejscowości Osjaków, ul. Wieluńska 11, powiat wieluński, województwo łódzkie. Na potrzeby biura została przeznaczona część pomieszczeń na I piętrze budynku użytkowanego również przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osjakowie (parter), podstację ratownictwa medycznego (I piętro), najemców lokali mieszkalnych (I i II piętro). Wejście na I i II piętro wydzieloną klatką schodową. Budynek zlokalizowany jest w odległości: 100 m. od rzeki Warty, 600 m. od drogi krajowej 6

7 nr 8 Warszawa Wrocław, 150 m. od Komisariatu Policji, 50 m. od Publicznego Gimnazjum i Publicznego Przedszkola w Osjakowie, 100 m. od obiektu Poczty Polskiej, 300 m. od centrum Osjakowa, 300 m. od położonego nad rzeką Wartą obiektu sportowego GLKS Warta. Warunki techniczne i lokalowe projektowanego biura LGD zapewnią, możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, organizowania szkoleń oraz archiwizowania dokumentów. Na potrzeby działalności LGD przeznaczone są następujące pomieszczenia: 1. Biuro księgowej i zarządu powierzchnia m 2 2. Biuro obsługi interesantów powierzchnia 20,01 m 2 3. Biuro kierownika powierzchnia 15,09 m 2 4. Sala konferencyjna powierzchnia 41,91 m 2 5. Archiwum powierzchnia 3,44 m 2 6. Pomieszczenie socjalne powierzchnia 3,78m 2 7. Sanitariaty powierzchnia 12,63m 2 Pomieszczenia o łącznej powierzchni 116,83 m 2 pozwalają na sprawne i efektywne wykonywanie zadań LGD. Zakup pełnego wyposażenia, planowany jest po pozytywnej ocenie wniosku i podpisaniu umowy na realizację strategii przez LGD. Planowany jest zakup 4 stacjonarnych zestawów komputerowych, 2 laptopów, kserokopiarki, 2 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu z faksem, 2 telefonów komórkowych, tablicy flipczartowej, rzutnik multimedialny oraz odpowiedniego wyposażenia w meble biurowe. Stowarzyszenie obecnie korzysta ze sprzętu biurowego udostępnionego przez Gminę Osjaków. Zakładany jest też drobny remont pomieszczeń biurowych. 7

8 Plan pomieszczeń biurowych LGD 1. Biuro księgowej i zarządu powierzchnia m 2 2. Biuro obsługi interesantów powierzchnia 20,01 m 2 3. Biuro kierownika powierzchnia 15,09 m 2 4. Sala konferencyjna powierzchnia 41,91 m 2 5. Archiwum powierzchnia 3,44 m 2 6. Pomieszczenie socjalne powierzchnia 3,78m 2 7. Sanitariaty powierzchnia 12,63m 2 Doświadczenie LGD i partnerów LGD w realizacji operacji W tabeli poniżej przedstawiono dotychczasowe doświadczenie partnerów LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w latach

9 L.p Nazwisko i imię/imiona członka albo nazwa członka/ partnera 1 Wierzchlas 2 Wierzchlas 3 Wierzchlas Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres "Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice- Modlin" "Centra kształcenia na odległość na wsiach", projekt nr 9/2.1a/2006/595Poro- zumienie nr CKNONW-9/2.1a/2006/595/P/95 zawarta w dniu 22 października 2007 r. Broszura przewodnik dotyczący walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Wierzchlas i Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Umowa dotacji Nr 223/EE/D/2005 z dnia 5 października 2005 r. Czas realizacji projektu Miejsce realizacji projektu Koszt realizacji projektu 2004 Kraszkowice zł SAPARD Mierzyce W 2008 r. ok zł Wierzchlas ,00 Źródło finansowania/program Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytet 2 Rozwój Społeczeństwa oparty na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 4 Wierzchlas Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego, porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o w/w nazwie zawarte dnia 21 maja 2008 r. Umowa nr 34/08/RP między Beneficjentem Powiatem Wieluńskim a Województwem Łódzkim Wierzchlas Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Osjaków Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Osjaków w ulicach: Targowej, Piaskowej, Nad Wartą i Piotrkowskiej. Umowa nr 21763/ / Osjaków ,68 (wg umowy dofinansowani) SAPARD dla Działania 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 9

10 6 Osjaków Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Osjaków w ulicach: Targowej, Piaskowej, Nad Wartą i Piotrkowskiej. Umowa nr 59/OW/P/ Osjaków ,68 (wg umowy dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - pożyczka 7 Osjaków Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Osjaków w ulicach: Targowej, Piaskowej, Nad Wartą i Piotrkowskiej. Umowa nr 20/S/OW/P/ Osjaków ,68 (wg umowy dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - pożyczka pomostowa 8 Osjaków Rozbudowa wodociągu grupowego Osjaków w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi w miejscowościach Borki Walkowskie i Walków. Umowa nr 21766/ / Borki Walkowskie i Walków ,79 (wg umowy dofinansowania Programu SAPARD dla Działania 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 9 Osjaków Rozbudowa wodociągu grupowego Osjaków w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi w miejscowościach Borki Walkowskie i Walków. Umowa nr 58/GW/P/ Borki Walkowskie i Walków ,79(wg umowy dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Pożyczka 10 Działoszyn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczyty wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Działoszynie Szczyty, Działoszyn ,85 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego, w tym z umarzalnej w 50% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 11 Działoszyn "Centrum kształcenia na odległość na wsiach" 2008 Trębaczew Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytet 2 Rozwój Społeczeństwa oparty na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. 10

11 12 Działoszyn Zakup samochodów strażackich oraz pomp szlamowych dla OSP Kiedosy i Kolonia Lisowice 2008 Kiedosy Szczepany, Kolonia Lisowice, Raciszyn, Działoszyn Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 13 Działoszyn Modernizacja Strażnic OSP w Działoszynie i Trębaczewie 2006/2007/2008 Działoszyn, Trębaczew ,96 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 14 Działoszyn/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej "Otwarcie na jutro" 2008 Działoszyn ,37 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej 15 Gminy: Działoszyn, Patnów, Wierzchlas, Osjaków, Konopnica "Zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnej wokół Strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty" 2008 Gminy: Działoszyn, Patnów, Wierzchlas, Osjaków, Konopnica ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 16 Konopnica "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" ,44 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Program SAPARD 17 Konopnica "Budowa pasażu spacerowego z parkingiem przy rzece Warcie w Konopnicy Konopnica ,72 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Program Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Działanie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 18 Konopnica "Regionalna Platforma Cyfrowa" - projekt realizowany w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia r. (Beneficjent powiat wieluński) Konopnica ,48 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa - ZPORR 11

12 19 Pątnów Dostosowanie (remont) budynku Ośrodka Zdrowia w Pątnowie do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Umowy nr 50/KW- 2008; 23/PFRON/ Pątnów ,00 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wojewoda Łódzki, Samorząd Województwa Łódzkiego 20 Pątnów Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne.umowa nr 20/PFRON/ Pątnów ,78 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Samorząd Województwa Łódzkiego 21 Pątnów Budowa Sali gimnastycznej z łacznikiem i zapleczem w miejscowości Załęcze Małe. Umowa nr 365/08/ Załęcze Małe zł Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki 22 Pątnów Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkół Samorządowych w Grębieniu. Umowa nr B/229/07/ Grębień ,63 zł Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki 23 Pątnów Modernizacja boisk sportowych Centrum Sportu i Rekreacji w Pątnowie, etap I. Umowa nr UM / Pątnów ,00 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, Samorząd Województwa Łódzkiego 24 Pątnów 25 Pątnów Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pątnów. Umowa nr 147/OA/P/2007 Nowy Impuls projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim. TYTUŁ: ŚWIETLICA SZKOLNO- ŚRODOWISKOWA KUŹNIĄ SZANS ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŹY Beneficjent Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi. Beneficjent ostateczny Pątnów. Umowa pomiędzy EFS i MEN a TIE nr 8/2.1a/2006/3146 Umowa pomiędzy TIE a Gminą nr 4/016/ Pątnów ,86 marzec marzec 2008 Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, WFOŚiGW w Łodzi - umorzenie do 30% Załęcze Małe ,00 EFS przez instytucję wdrażającą MEN 12

13 26 Pątnów PROGRAM ENGISH TEACHING (ET 2008), beneficjent: Uczniowie kl IV-VI szkoły podstawowej w Dzietrznikach i w Grębieniu, Uczniowie gimnazjum w Dzietrznikach oraz zainteresowani rodzice uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Umowa nr 8/ 39/SG-I/ Dzietrzniki, Grębień, 8 400,00 27 Konopnica Rozbudowa oczyszczalni ścieków Konopnica ,47 28 Konopnica 29 Konopnica 30 Konopnica 31 Osjaków 32 Osjaków Budowa kanalizacji sanitarnej w Konopnicy IV etap Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Ośrodka Zdrowia w Konopnicy Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego. porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o w/w nazwie zawarte dnia 21 maja 2008 r. Umowa nr 34/08/RP między Beneficjentem Powiatem Wieluńskim a Województwem Łódzkim. Rozbudowa wodociągu grupowego Osjaków w zakresie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi w miejscowościach Borki Walkowskie i Walków. Umowa nr 21/S/GW/P/2004 Modernizacja drogi we wsi Józefina. Umowa nr 21662/ / Konopnica , Konopnica , Konopnica 2004 Borki Walkowskie i Walków ,79 (wg umowy dofinansowania 2004 Józefina ,29 zł POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI, REALIZACJA PROGRAMU NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, WFOŚiGW w Łodzi - umorzenie do 35% Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, WFOŚiGW w Łodzi - umorzenie do 35% Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, PEFRON Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- pożyczka pomostowa SAPARD dla Działania 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 13

14 33 Osjaków 34 Osjaków Budowa sieci wodociągowej w gminie Osjaków: część 1 Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark,Kolonia Raducka; część 8 Huta Czernicka; część 9 Piskornik Czernicki. Umowa nr 112/GW/P/2006 Przebudowa pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osjakowie (etap II) i w m-ści Drobnice wraz z podjazdem dla osób niepełno- sprawnych. Umowa nr 8/PFRON/ Osjaków część 1 Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark, Kolonia Raducka; część 8 Huta Czernicka; częścć 9 Piskornik Czernicki ,00 (wg harmonogramu rzeczowofinansowego ,30 (wg rozliczenia umowy) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łódź - pożyczka Samorząd Województwa Łódzkiego, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 Osjaków Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie. Umowa nr 378/08/ Osjaków ,00 (wg Umowy dotacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ) Bank Gospodarstwa Krajowego - w imieniu Ministra Sportu i Turystyki, dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 36 Rusiec Przebudowa drogi uszkodzonej w wyniku powodzi w Korablewie 2006 Korablew ,00 Łódzki Urząd Wojewódzki 37 Rusiec Na modernizację dróg gruntowych 2006 teren Gminy Rusiec ,00 Kleszczów 38 Rusiec Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ruścu 2006 Rusiec ,00 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie 39 Rusiec Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu 2006 Rusiec ,00 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie 40 Rusiec Termomodernizacja budynku Przedszkola w Woli Wiązowej 2006 Rusiec ,00 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie 41 Rusiec Inwestycje oświatowe 2006 Teren Gminy Rusiec ,00 Agencja Promocji Inwestycji w Warszawie 42 Rusiec Zagospodarowanie terenu skweru w Ruścu 2006 Rusiec ,99 Sektorowy Program Operacyjny 14

15 43 Rusiec Przebudowa drogi Rusiec-Pawłów 2007 Rusiec, Pawłów ,73 Łódzki Urząd Wojewódzki 44 Rusiec Odnowienie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu 2007 Rusiec ,00 Sektorowy Program Operacyjny 45 Rusiec Przebudowa drogi Rusiec-Pawłów 2007 Rusiec, Pawłów ,52 ZPORR 46 Rusiec 47 Rusiec 48 Rząśnia Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Andrzejów- Pawłów, Rusiec Orzeł-Kuźnica, Dąbrówki Kobylańskie Termomodernizacja budynku klubu, świetlicy i kawiarenki internetowej w Dąbrówkach Kobylańskich Poprawa systemu komunikacyjnego Gminy Rząśnia Andrzejów, Pawłów, Kuźnica, Rusiec, Dąbrówki Kobylańskie Dąbrówki Kobylańskie Miejscowość Rząśnia i Stróża ,00 Urząd Marszałkowski w Łodzi , ,28 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie ZPORR 49 Rząśnia Budowa szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Rząśni Rząśnia ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi FRKFiS, 50 Rząśnia Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji przyległych w miejscowości Stróża i Zielęcin Rząśnia wraz przepompowniami, przeciskami i odtworzeniem nawierzchni Stróża, Zielęcin ,38 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 51 Rząśnia 52 Rząśnia Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku świetlicy w miejscowości Rekle Rekle ,06 Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli Suchowola ,91 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 53 Rząśnia Wykonanie prac pielęgnacyjno konserwacyjnych na rzecz zachowania pomników przyrody na terenie Gminy Rząśnia 2006 Rząśnia, Biała, Stróża ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 15

16 54 Rząśnia 55 Rząśnia Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych od budynku kotłowni centralnej w szkole podstawowej do budynków: Świetlicy, Gimnazjum i budynku po byłej piekarni 2006 Rząśnia ,40 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową Rząśnia ,48 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 56 Rząśnia Moje boisko ORLIK Rząśnia ,00 57 Rząśnia Budowa świetlicy środowiskowej w Rząśni Rząśnia ,00 Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Wojewódzkiego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środki własne 58 Rząśnia 59 Rząśnia 60 Rząśnia 61 Rząśnia 62 Rząśnia 63 Rząśnia 64 Pajęczno 65 Pajęczno Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rząśni ( parking, chodniki, ogrodzenie) Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Będków, Kodrań- Kopy, Rekle i Biała Wykonano budowę dróg gminnych w miejscowościach Suchowola, Gawłów za kwotę Wykonano budowę dróg w miejscowościach Biała- Pęciaki, ul. Nowa w Rząśni i w Będkowie Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Rząśnia Wykonano chodnik przy drodze powiatowej na ul. 1 maja ( od skrzyżowania w kierunku Suchowoli do ul. Nowej i od ul Strażackiej do ronda ) Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w Dylowie Rządowym Budowa drogi gminnej odcinek Łężce- Podmurowaniec 2008 Rząśnia ,00 środki własne 2008 Będków, Kodrań- Kopy, Rekle i Biała ,00 środki własne Suchowola, Gawłów ,76 środki własne Rząśnia, Będków ,87 środki własne 2006 Rząśnia ,22 środki własne 2008 Rząśnia ,23 Środki własne 2003 Dylów Rządowy , Łężce- Podmurowaniec ,75 SAPARD Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich SAPARD Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 16

17 66 Pajęczno 67 Pajęczno 68 Pajęczno 69 Pajęczno Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylów Szlachecki Dylów Szlachecki ,00 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Makowiskach 2006 Makowiska ,89 Integracja poprzez wspólne poznawanie świata Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań 2008 Siedlec 41180, Siedlec 39248,00 70 Pajęczno Integracja pokoleń 2009 Pajęczno 43800,17 71 Pajęczno 72 Pajęczno Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Wyposażenie bibliotek szkolnych Pracownie komputerowe dla szkół. Szkoły podstawowe, gimnazja Pajęczno , Pajęczno ,00 środki JST oraz pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej Umowa nr 149/OW/P/2005 środki JST oraz pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodne Umowa nr 137/OA/P/2006j Kontrakt wojewódzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Sektorowy Program Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2, Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy Sektorowy Program Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2, Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy 73 Pajęczno Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pajęcznie Pajęczno ,00 74 Pajęczno Strzelce Wielkie Kiełczygłów Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Zamoście-Górki 2008 Pajęczno , Program Integracji Społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata Budżet JST, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy społecznej Zamoście i Górki ,36 SAPARD, środki własne Kiełczygłów ,56 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich 17

18 Sołectwa 77 Siemkowice Program integracji Społecznej Siemkowice Radoszewice Lipnik ,64 POAKCESYJNY Program Wspierania Obszarów Wiejskich Ożegów 78 Kluki Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, ośrodek zdrowia, siedziba gminy) Kluki, Parzno, Kaszewice - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 79 Szczerców Budowa Kompleksu Sportoworekreacyjnego Szczerców ,00 ZPORR 80 Szczerców Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Szczerców ,00 Dotacja z MENiS 81 Szczerców Modernizacja dróg w Gminie Szczerców Teren gminy ,00 ZPORR 82 Sulmierzyce Modernizacja dróg gminnych 2004 teren gminy Sulmierzyce ,00 budżet gminy/fogr 83 Sulmierzyce Dostawa wyposażenie Sali sportowej 2004 Sulmierzyce ,00 budżet gminy Sulmierzyce Sulmierzyce Projekt kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej Chorzenice, Marcinów, Bieliki, Kodrań ,00 budżet gminy/ WFOŚiGW Sulmierzyce ,00 budżet gminy/ SAPARD WFOŚiGW 86 Sulmierzyce Budowa kanalizacji 2005 Dąbrowa, Sulmierzyce ,00 budżet gminy/wfośigw 18

19 87 Sulmierzyce Modernizacja dróg gminnych 2005 teren gminy Sulmierzyce ,00 budżet gminy/fogr 88 Sulmierzyce Budowa chodników m. Sulmierzyce 2005 Sulmierzyce ,00 budżet gminy 89 Sulmierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej Chorzenice, Marcinów ,00 budżet gminy/ WFOŚi GW 90 Sulmierzyce Budowa chodników m. Sulmierzyce 2006 Sulmierzyce ,00 budżet gminy 91 Sulmierzyce Modernizacja dróg gminnych 2006 teren gminy Sulmierzyce ,00 budżet gminy/ FOGR 92 Sulmierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej 2007 Trzciniec ,00 budżet gminy/ WFOŚiGW 93 Sulmierzyce Modernizacja dróg gminnych 2007 teren gminy Sulmierzyce ,00 budżet gminy/ FOGR 94 Sulmierzyce Budowa chodników w m. Sulmierzyce 2007 Sulmierzyce ,00 budżet gminy 95 Sulmierzyce Modernizacja dróg gminnych 2008 teren gminy Sulmierzyce ,00 budżet gminy/ FOGR 96 Sulmierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliki 2008 Bieliki ,00 budżet gminy/ WFOŚiGW 97 Sulmierzyce Budowa chodników w m. Sulmierzyce 2008 Sulmierzyce ,00 budżet gminy 98 Sulmierzyce Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Sulmierzycach 2008 Sulmierzyce ,00 budżet gminy/ PFRON 99 Sulmierzyce Dokumentacja na Ośrodek Rehabilitacji 2008 Sulmierzyce ,00 budżet gminy 19

20 20

21 2. Opis specyfiki obszaru Objętego LSR Uwarunkowania przestrzenne Obszar LGD Krainy Wielkiego Łuku Warty obejmuje swoim zasięgiem obszar czternastu gmin. Są to: 1. cztery gminy wiejskie z terenu powiatu wieluńskiego tj. Konopnica, Osjaków, Pątnów i Wierzchlas 2. trzy gminy wiejskie z powiatu bełchatowskiego tj. Kluki, Szczerców, Rusiec 3. pięć gmin wiejskich z powiatu pajęczańskiego tj. Sulmierzyce, Strzelce Wielkie, Siemkowice, Kiełczygłów, Rząśnia 4. dwie gminy wiejsko-miejskie z powiatu pajęczańskiego tj. Działoszyn i Pajęczno Powierzchnie gmin są do siebie zbliżone, tworzą one spójny obszar o łącznej powierzchni km 2. Wybrane wskaźniki charakterystyczne dla obszaru działania LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty na dzień roku Powiat Obszar [km 2 ] Liczba mieszkańców Pajęczno 114, Działoszyn 121, Rząśnia 86, Pajęczański Sulmierzyce 83, Strzelce Wielkie 78, Siemkowice 98, Kiełczygłów 89, Pątnów 115, Wieluński Wierzchlas 119, Osjaków 101, Konopnica 83, Rusiec 100, Bełchatowski Szczerców 129, Kluki 119, RAZEM 1 435, Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 21

22 Procentowy udział gmin w powierzchni Krainy Wielkiego Łuku Warty Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS, dane z 2006r. Obszar realizacji LSR obejmuje prawie cały Powiat Pajęczański (bez gminy Nowa Brzeźnica), wschodnią część Powiatu Wieluńskiego oraz zachodnią część Powiatu Bełchatowskiego. Obszar ten mieści się w południowo - zachodniej części Województwa Łódzkiego. Sąsiaduje on ze strony południowej z Powiatem Oleskim (Województwo Opolskie) i Kłobuckim (Województwo Śląskie), natomiast ze strony północnej z Powiatem Łaskim i Sieradzkim (Województwo Łódzkie). 22

23 Kraina Wielkiego Łuku Warty na tle Powiatu Wieluńskiego, Pajęczańskiego i Bełchatowskiego 23

24 Kraina Wielkiego Łuku Warty obejmuje czternaście sąsiadujących ze sobą gmin, w tym siedem gmin położonych wzdłuż rzeki Warty, w jej najbardziej malowniczym odcinku. Położenie obszaru ma swoje odzwierciedlenie w ukształtowaniu terenu oraz występujących na obszarze Krainy Wielkiego Łuku Warty licznych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wielkość obszaru i liczba gmin tworzących obszar jest optymalna dla realizowania założeń rozwojowych ujętych w niniejszej LSR. Wszystkie bowiem zasoby w oparciu, o które odbywać się ma rozwój zlokalizowane są w granicach Krainy Wielkiego Łuku Warty i nie ma konieczności odwoływania się do czynników zlokalizowanych poza obszarem LGD. Uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze Kraina Wielkiego Łuku Warty stanowi północne zamknięcie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Dlatego też można tu spotkać charakterystyczne dla Jury krajobrazy, twory geologiczne oraz przedstawicieli fauny i flory związanych z wapiennym podłożem, a także fragmenty rozległej równinnej Kotliny Szczercowskiej, gdzie głównymi akcentami rzeźby w tej części są liczne zespoły form wydmowych oraz płaskie częściowo zatorfione obniżenia. Granice obszaru działania LGD rozciągają się na terenie Jury Krakowsko Częstochowskiej, wzdłuż koryta rzeki Warty, która przepływa przez sześć gmin należących do obszaru LSR. Rzeka charakteryzuje się dużym urozmaiceniem doliny, kształtu koryta i brzegów, na rzece występują liczne wyspy w różnym stadium tworzenia się oraz wiele starorzeczy zróżnicowanych pod względem powstania. Rzeka Warta i jej dopływy są jednym z głównych czynników (o charakterze przyrodniczym), spajających obszar Krainy Wielkiego Łuku Warty. Obszar czternastu gmin charakteryzuje niezwykle malowniczy krajobraz i liczne walory przyrodniczo krajobrazowe, tj.: wapienne wzgórza, skałki, jaskinie, źródła, tereny bagienne oraz bogata flora - około 1200 gatunków roślin, około 100 zbiorowisk przeróżnych roślin i fauna - łącznie ponad 500 gatunków bezkręgowców, ssaków, gadów, płazów oraz ptaków. Znaczna część obszaru Krainy Wielkiego Łuku Warty to tereny chronione tj. dwa parki krajobrazowe: Załęczański Park Krajobrazowy o powierzchni 267,60 km 2, z czego około 80% tj. 211,10 km 2 znajduje się na terenie działania LGD, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki o powierzchni 253,30 km 2 oraz Chrząstawsko Widawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ponadto na terenie objętym realizacją LSR w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się obszar Natura 2000 Załęczański Łuk Warty (PLH ) o powierzchni 90,55 km 2. Obszar ten objęty jest specjalną ochrona siedlisk stwierdzono tu występowanie trzynastu siedlisk szczególnie ważnych dla Europy, żyją tu gatunki zwierząt występujące na czerwonych listach krajowych i regionalnych. Na terenie Krainy Wielkiego Łuku Warty znajduje się również rezerwaty tj.: Rezerwat Węże o powierzchni 0,21 km 2, rezerwat chroni wapienny ostaniec jurajski Górę Zelce wznosząca się 45m ponad krawędź doliny Warty, płynącej u jej podnóży, warto dodać, iż w rezerwacie znajduje się również ciekawych 10 jaskiń. Rezerwat Dąbrowa o powierzchni 1,03 km 2, którego celem jest ochrona naturalnych zbiorowisk roślin, w tym zwłaszcza fragmentów kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej oraz Rezerwat Hołda o powierzchni 0,71 km 2, obejmujący kompleks wyjątkowo dobrze zachowanych, naturalnych lasów niżowych Nizin 24

25 Środkowopolskich. Ponadto na obszarze objętym działaniem LGD znajdują się liczne pomniki przyrody między innymi: żabi staw, góra św. Genowefy, granatowe źródła, źródło objawienia oraz wiekowe drzewa tj. lipy, wiązy, dęby. Pasjonaci przyrody, będąc na terenie Lokalnej Grupy Działania, koniecznie powinni zobaczyć miejsce zwane Święte Ługi. Jest to kompleks torfowisk otoczonych borami i lasami bagiennymi. Malowniczo położone, śródleśne stawy są siedliskiem dla wielu gatunków dzikiego ptactwa- m.in. czapli siwej, dzikich kaczek, bekasów i rybitw oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak m.in. - owadożerna rosiczka długolistna czy największa polska paproć -długosz królewski. Uroczysko Święte Ługi to obszar objęty programem ochrony przyrody Natura Atrakcją przyrodniczą jest także obszar chronionego krajobrazu Doliny Widawki rozciągający się od rogatek Bełchatowa po zachodnią granicę powiatu pasmem o szerokości od 4 do 10 km. Niezwykle malownicza jest również dolina rzeki Pisia. Jest to dopływ rzeki Warty stanowiący lokalny korytarz ekologiczny decydujący o powiązaniach przyrodniczych gminy z terenami otaczającymi. Typy siedlisk występujące na obszarze Załęczańskiego Łuku Warty L.p. Kod Nazwa siedliska % pokrycia Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 1, Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 1, Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis- Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z 1,00 istotnymi stanowiskami storczyków Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 5, Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 0, Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 3, Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis 0, Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 0, Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero- Fagenion) 0, Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo- Quercetum) 20, E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 1,00 25

26 (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 7,00 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i T0 0,00 chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) Źródło: NATURA 2000 Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO), PLH Załęczański Łuk Warty. 26

27 Gatunki zwierząt chronionych na obszarze Załęczańskiego Łuku Warty L.p. Kod Nazwa Wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG Ptaki 1. A030 Ciconia nigra (bocian czarny) 2. A031 Ciconia ciconia (bocian biały) 3. A034 Platalea leucorodia (warzęcha) 4. A104 Bonasa bonasia (jarząbek) 5. A119 Porzana porzana (kropiatka) 6. A193 Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) 7. A195 Sterna albifrons (rybitwa białoczelna) 8. A224 Caprimulgus europaeus (lelek) 9. A229 Alcedo atthis (zimorodek) 10. A234 Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) 11. A236 Dryocopus martius (dzięcioł czarny) 12. A246 Lullula arborea (lerka) 13. A338 Lanius collurio (gąsiorek) 14. A379 Emberiza hortulana (ortolan) 15. A409 Tetrao tetrix tetrix (cietrzew (tetrix)) Ssaki Myotis bechsteini (nocek Bechsteina) Myotis myotis (nocek duży) Castor fiber (bóbr europejski) Lutra lutra (wydra) Płazy i gady Triturus cristatus (traszka grzebieniasta) Ryby Lampetra planeri (minóg strumieniowy) Aspius aspius (boleń) Misgurnus fossilis (piskorz) Inne ważne gatunki 27

28 Ssaki 1. - Eptesicus serotinus 2. - Myotis brandtii 3. - Myotis daubentonii 4. - Myotis nattereri 5. - Nyctalus noctula 6. - Plecotus auritus 7. - Plecotus austriacus Płazy i gady 1. - Bufo viridis 2. - Hyla arboreta 3. - Lacerta agilis 4. - Pelobates fuscus 5. - Vipera berus Ryby 1. - Alburnoides bipunctatus 2. - Chondrostoma nasus Bezkręgowce 1. - Maculinea arion Źródło: NATURA 2000 Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO), PLH Załęczański Łuk Warty. Rośliny chronione występujące na terenie Załęczańskiego Łuku Warty L.p. Nazwa 1. Convallaria majalis 2. Epipactis helleborine 3. Frangula alnus 4. Jovibarba sobolifera 5. Ledum palustre 6. Lilium martagon 7. Listera opata 8. Lycopodiella innundata 9. Nymphaea alba 10. Nymphaea candida 11. Ornithogalum umbellatum 12. Primula elatior 13. Ribes nigrum 14. Viburnum opulus 15. Vinca minor 28

29 Źródło: NATURA 2000 Standardowy formularz danych dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO), PLH Załęczański Łuk Warty. Lesistość Lasy stanowią jeden z największych atutów Krainy. Porastają głównie dolinę Warty. Łącznie stanowią ponad 29% powierzchni Krainy. Przeważają bory sosnowe, choć nie brak lasów mieszanych. 29

30 Powierzchnia gruntów leśnych Kraina Wielkiego Łuku Warty Konopnica Osjaków Ważniejsze dane o leśnictwie (w ha) Pątnów Wierzchlas Stan na 31 XII 2006 Rusiec Rząśnia Pajęczno ogółem w tym miasto Działoszyn ogółem , , , , , , , ,25 638, ,05 14,88 w tym lasy , , , , , ,43 996, ,01 628, ,61 14,82 razem , , , , ,70 231,01 311, ,25 499, ,05 12,88 własność , , , , ,30 231,01 311, ,75 499,23 965,75 10,48 Skarbu Państwa w , , , , ,00 222,01 308, ,55 499,23 949,35 10,48 zarządzie lasów państwowych w zarządzaniu 83 0,00 3,00 1,00 0,00 9,00 0,00 4,00 0,00 2,00 - Agencji Nierucho -mości Rolnych własność gminy 100,10 2,80 3,40 0,00 9,40 0,00 0,00 12,50 0,00 43,30 2,40 Lesistość w % 28,7 25,0 36,3 34,0 37,2 18,10 11,6 27,3 31,1 27,6 3,0 z ogółem publicznych w tym ogółem w tym miasto 30

31 Ważniejsze dane o leśnictwie (w ha) cd. Sulmierzyce Strzelce Wielkie Siemkowice Kiełczygłów Szczerców Kluki Stan na 31 XII 2006 ogółem 1393,16 724, , , , ,01 w tym lasy 1379,64 707, , , , ,88 razem 699,16 593, ,13 666, , ,01 własność Skarbu Państwa 699,16 593, ,33 652, , ,01 w zarządzie lasów 682,86 589,84 651,96 651, , ,01 państwo-wych w zarzą-dzaniu 9,00 2,00 1,00 1,00 21,00 32,00 Agencji Nieruchomości Rolnych własność gminy 0,00 0,00 2,80 13,40 2,50 10,00 Lesistość w % 16,7 9,1 28,6 18,0 29,7 58,8 Źródło: Województwo Łódzkie Podregiony, powiaty, gminy. Łódź 2007 Powierzchnia gruntów leśnych z ogółem publicznych w tym 31

32 Uwarunkowania kulturowe Kraina Wielkiego Łuku Warty stanowi południowo wschodnią część dawnej Ziemi Wieluńskiej, a wcześniej jeszcze Ziemi Rudzkiej. Do dziś wiele z lokalnych obyczajów, zabytków i sama świadomość mieszkańców wskazują na fakt przynależności do ziemi Wieluńskiej. Obszar Krainy Wielkiego Łuku Warty charakteryzuje się także występowaniem licznych zabytków kulturowo architektonicznych m.in. odkrycia archeologiczne kurhany, osady, cmentarzyska, a także obiekty budownictwa przemysłowego piece do wypalania wapna, młyny wodne oraz stare drewniane zabudowy wiejskie oraz zabytkowe kościoły (w tym liczne drewniane kościoły typu wieluńskiego), dworki, pomniki, itp. Świadczy to o bogatym dziedzictwie historycznym, z którego można obecnie czerpać wiele elementów wzbogacających życie mieszkańców i stanowiących atrakcje turystyczne. Przykładem tego typu działań może być rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego, w czym obszar Krainy również uczestniczy i co będzie w dalszym stopniu rozwijane w ramach projektu współpracy. Na obszarze LSR od lat organizowane są Ogólnopolskie Wystawy Koni oraz Ogólnopolskie Targi Końskie. GMINA KONOPNICA Rejestr A - zabytki architektury 1. Konopnica - kościół parafialny-nr rej. 122/A - wł. Parafia rzym.-kat. w Konopnicy 2. Konopnica - dwór-nr rej. 124/A - wł. Skarb Państwa użytk. Wiecz. Politechnika Łódzka 3. Konopnica - spichlerz-nr rej. 125/A - wł. G. S. "Samopomoc Chłopska" Konopnica 4. Konopnica - młyn elektryczny-nr rej. 340/A - wł. Jadwiga Adamska 5. Konopnica - grodzisko-nr rej. 126/A - wł. Konopnica 6. Konopnica - kurhan-nr rej. 127/A - wł. Józef Nowak 7. Rychłocice - kościół filialny-nr rej. 156/A - wł. Parafia rzym.-kat. w Brzykowie 8. Rychłocice - dwór-nr rej. 157/A - Skarb Państwa - AWRSP O.T. Łódź w dzierżawie 9. Rychłocice - spichlerz-nr rej. 158/A - wł. AWRSP O.T. Łódź - w dzierżawie 10. Strobin - Lesisko - cmentarzysko-nr rej. 163/A - wł. Józef Osyda 11. Strobin - Lesisko - cmentarzysko-nr rej. 164/A - wł. Konopnica 12. Strobin - Mieścisko - osiedle obronne-nr rej. 165/A - wł. Roman Majda 13. Strobin II - osiedle obronne-nr rej. 166/A - wł. Ludwik Patyk Rejestr B - zabytki ruchome 1. Konopnica - wyposażenie kościoła par. - nr rej. B/51/ / 2. Rychłocice - wyposażenie kościoła filialnego-nr rej. B/89/ /; B/109/ / GMINA OSJAKÓW Rejestr A - zabytki architektury 1. Dębina - cmentarzysko-nr rej. 115/A - wł. Eugeniusz Zgolak 2. Felinów - cmentarzysko-nr rej. 117/A wł. Antoni Płóciennik 32

33 3. Krzętle - cmentarzysko-nr rej. 128/A - wł. Zarząd Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Kraszkowice 4. Lesisko Kurhan nr rej. 145/A wł. Zarząd Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Kraszkowice 5. Osjaków - obiekt wielokulturowy-nr rej. 146/A - wł. I. Kałużny, J. Walczak, J. Graczyk Rejestr B - zabytki ruchome 1. Osjaków - wyposażenie kościoła par.-nr rej. B/70/871/; B/84/ / GMINA PĄTNÓW Rejestr A - zabytki architektury 1. Grębień - kościół filialny-nr rej. 119/A - WŁ. Parafia rzym.-kat. w Dzietrznikach 2. Kamionka - dwór-nr rej. 120/A - wł. Krystyna i Franciszek Włodarczyk 3. Kępowizna - młyn-nr rej. 345/A - wł. Ireneusz Wcisło 4. Popowice - kościół filialny-nr rej. 148/A - wł. Parafia rzym.-kat. Kadłub Rejestr B - zabytki ruchome 1. Grębień - wyposażenie kościoła filialnego-nr rej. B/72/ /; B/203/2656/ 2. Popowice - wyposażenie kościoła filialnego-nr rej. B/105/ /; B/150/ GMINA WIERZCHLAS Rejestr A - zabytki nieruchome 1. Kamion - kapica drewniana-nr rej. 412/A - wł. Parafia rzym.-kat. w Toporowie 2. Kochlew - młyn wodno-elektryczny-nr rej. 341/A -wł. Mirosława i Andrzej Ślusarscy 3. Łaszew - kościół parafialny-nr rej. 132/A - wł. Parafia rzym.-kat. w Łaszewie 4. Mierzyce - kościół par.-nr rej. 138/A wł. Parafia rzym.-kat. w Mierzycach 5. Łaszew - kurhan-nr rej. 133/A - wł. Spółdzielnia Produkcyjna "Lepsze jutro" Łaszew 6. Przywóz - kurhan-nr rej. 149/A - wł. Tomasz Sztuka 7. Przywóz - osada-nr rej. 150/A - wł. Józef Sztuka 8. Przywóz - kurhan-nr rej. 402/A - wł. T. Sztuka, S. Stasiak, K, Nowak 9. Strugi - kurhan-nr rej. 167A - wł. F. Biegański 10. Toporów - osada-nr rej. 169/A - WŁ. j. Krawiec, F. Grajaszek, J. Gołyga 11. Wierzchlas - kościół par.-nr rej. 188/A - wł. Parafia rzym.-kat. Wierzchlas Rejestr B - zabytki ruchome 1. Łaszew - wyposażenie kościoła par.-nr rej. B/61/ /; B/60/ / 2. Mierzyce - wyposażenie kościoła par.-nr rej. B/66/ / 3. Wierzchlas - wyposażenie kościoła par.-nr rej. B/121/1256/; B/175/ / GMINA DZIAŁOSZYN 1. kościół par. p.w. śś. Marii i Magdaleny, XVIII/XIX, nr rej.: 646 z dzwonnica, nr rej.: 647 z pałac, XVIII, XX, nr rej.: 248 z elektrownia wodna, drewn., nr rej.: 347 z

34 GMINA PAJĘCZNO 1. Kościół parafialny rzymsko katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP Cmentarz rzymsko-katolicki, wraz z murem cmentarnym i bramą cmentarną ul. Cmentarna I poł. XIX. 3. Dom przy ul. Kościuszki 41/43 pocz. XX 4. Cmentarz rzymsko-katolicki w Makowiskach datowany na I połowę XIX 5. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja: kościół murowany (1842r.), dom parafialny (1920r.), cmentarz przykościelny, budynek dworu z poł. XIX w., park, zespół dworsko-parkowy, budynek szkoły z 1917r. GMNA RZĄŚNIA Rejestr A- zabytki architektury 1. Kościół drewniany, druga poł. XVI wieku, wpis do rejestru IX-5 z ; 43/180 z , wł. Parafia Rzymskokat. p.w. św. Jana Chrzciciela 2. Pozostałość dworu obronnego mur., XV/XVI w. wpis do rejestru 988-XVI-4 z wł. Rząśnia 3. Kościół drewniany, XVII/XVIII wieku, wpis do rejestru X-48 z , 83/252 z , wł. Parafia Rzym.kat. p.w.św. Kazimierza i św. Józefa 4. Pałac murowany XIX wiek, wpis do rejestru - 6/10/44 z , Rejestr B zabytki ruchome 1. Ołtarz główny p.w.matki Boskiej z 1630r /drewno polichromia, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 2. Obraz św.trójcy z końca XVII wieku /płótno, olej/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , 3. Obraz Matki Boskiej w srebrnej Sukience z końca XVIII w. /płótno, olej/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyp. Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 4. Ołtarz boczny św.antoniego z poł.xviii wieku /drewno, polichromia/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyp. Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 5. Obraz św. Antoniego w srebrnej Sukience z ok.1700 r/płótno,olej/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 6. Obraz św.sebastiana i Rocha w Srebrnych sukienkach z końca XVIII Wieku /płótno, olej/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 7. Ołtarz boczny św. Barbary z poł. XVIII wieku /drewno, polichromia, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 8. Obraz św. Barbary zxix wieku /płótno,olej/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 9. Ołtarzyk przenośny z końca XVII wieku z przedstawieniem chusty Św.Weroniki i Piety /drewno,olej/, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 10. Belka tęczowa z krucyfiksem z1584 roku /drewno, polichromia, wpis do rejestru - PKZ /90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 11. Ambona z pocz. XVIII wieku, wpis do rejestru - 660/90/71 z , wyposażenia Kościoła p.w.św. Jana Chrzciciela 34

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ

Lokalnej Grupy Działania VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ Załącznik do Uchwały Nr 3/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.03.2011 r. na lata 2008-2015 Lokalnej Grupy Działania VISTULA - TERRA CULMENSIS ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ Chełmno Grudziądz - Lisewo Stolno

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin /CZARNA DĘBICA IWIERZYCE ROPCZYCE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI/ Ropczyce,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA I ROKICINY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA I ROKICINY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA I ROKICINY LISTOPAD 2008 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEGO POGRANICZA MAZOWIECKO-KUJAWSKIEGO

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEGO POGRANICZA MAZOWIECKO-KUJAWSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEGO POGRANICZA MAZOWIECKO-KUJAWSKIEGO Dokument programowy Fundacji AKTYWNI RAZEM Łąck, maj 2014 Zamawiający: Wykonawca: Aktualizacja: Lokalna Grupa Działania Fundacja

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 Grudzień 2008 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr Z/II/5/2012 Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Wschodnia

Wielkopolska Wschodnia Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Wielkopolska Wschodnia obejmującego gminy: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. opracowana przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA GMIN: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA, ROKICINY Październik 2013 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: KWIDZYN, RYJEWO, GARDEJA, SADLINKI, PRABUTY POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kwidzyn, Kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: I. Charakterystyka lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 Załącznik nr 7 do uchwały 3/10/2011 z dnia 10 października 2011 r. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2009-2015 STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk, 2008 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania DORZECZE BOBRZY jako

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju 2008-2015. Lokalna Strategia Rozwoju 2008 2015

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Strategia Rozwoju 2008-2015. Lokalna Strategia Rozwoju 2008 2015 Lokalna Strategia Rozwoju 2008 2015 Grudzień 2008 1 Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego: Danuta Kolońska,

Bardziej szczegółowo

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...

...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)... Spis treści...1 SPIS TREŚCI...3 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)...6 2. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa, Łabowa, Muszyna Przygotowanie Lokalnej strategii Rozwoju dofinansowane jest przez Województwo Małopolskie Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego. Gminy: Rytro, Piwniczna Zdrój, Nawojowa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 PROJEKT Opracowanie: Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA... 6 1.3 ŹRÓDŁA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie:

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie: Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie: Zagnańsk, marzec 2014 rok Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA...

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 2009 rok Aktualizacja: styczeń 2014 L. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Nazwa i status prawny Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a

Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - BRZESKIEJ WSI HISTORYCZNEJ KrzyŜowice, 2008 r. SPIS TREŚCI: Wstęp Str 4 1. Charakterystyka lokalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2009-2015 śabia WOLA, 2009 Au Autorzy: Uczestnicy warsztatów analizujących potencjał i definiujących kierunki rozwoju obszaru LGD

Bardziej szczegółowo

Praca została wykonana przez zespół ekspertów pod kierownictwem mgr Grażyny Rajczyk, z późniejszymi zmianami.

Praca została wykonana przez zespół ekspertów pod kierownictwem mgr Grażyny Rajczyk, z późniejszymi zmianami. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez: 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail : bi uro@ ni zi el ski borys. pl w w w. n i z i e l s k i b o r y s.

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE

TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE SEKTOROWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINACH: KLUCZBORK, BYCZYNA, WOŁCZYN I LASOWICE WIELKIE Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO "Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 2015 Urząd Miasta ul. P.O.W 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI OPRACOWANIE: Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław

Bardziej szczegółowo