Efekt Halla w germanie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekt Halla w germanie."

Transkrypt

1 E-1/2. Efekt Halla w germanie. 1. Efekt Halla. Materiały przewodzące, jak na przykład metale, czy półprzewodniki, których nośniki ładunku mają róŝną od zera prędkość dryfu V, wykazują, w zewnętrznym polu magnetycznym, tzw. efekt Halla. Polega on na powstawaniu pola elektrycznego E H o kierunku poprzecznym do kierunku natęŝenia prądu I płynącego w próbce, jeśli badana próbka zostanie umieszczona w polu magnetycznym o indukcji B prostopadłej do kierunku I. Wynikiem powstałego, poprzecznego pola elektrycznego jest poprzeczny do kierunku przewodzenia spadek potencjału, dający tak zwane napięcie Halla U H. JeŜeli przez materiał przewodzący o kształcie płaskorównoległej płytki płynie prąd o natęŝeniu I (w kierunku dodatnim osi 0x), to wektor natęŝenia prądu pokrywa się z kierunkiem wektora natęŝenia pola elektrycznego E, które przyłoŝono wzdłuŝ próbki (rys 1). z y E I E H G x U H B D Rys.1. Efekt Halla w przewodzącej płaskorównoległej próbce JeŜeli na próbkę działa pole magnetyczne o indukcji B w dodatnim kierunku osi 0y, to na nośniki ładunku działa siła Lorentza zakrzywiająca ich tor ruchu. W przypadku, gdy nośnikami są elektrony, to będą one odchylane w polu magnetycznym w ujemnym kierunku osi 0z, a siłę Lorentza F z określa iloczyn wektorowy wektora prędkości dryfu elektronów V x i wektora indukcji pola magnetycznego B: dryfu elektronów V i wektora indukcji pola magnetycznego B: F z = - e ( V x x B ), ( 1 ) gdzie e jest ładunkiem elektronu.

2 Elektrony docierają do granic próbki i wraz z ich gromadzeniem się na powierzchni próbki pojawi się w jej wnętrzu pole elektryczne E H, a między punktami D i G powstaje róŝnica potencjałów dająca tak zwane napięcie Halla U H ( rys.1 ). Powstałe pole hamuje dalszy ruch elektronów w tym kierunku i w warunkach równowagi, gdy siła F = e E H, pochodząca od tego pola, zrównowaŝy siłę Lorentza mamy: e E H = - e V x B. ( 2 ) Prędkość dryfu elektronów określa wielkość gęstości prądu j x przepływającego przez próbkę: j x = I / S = V n e, ( 3 ) gdzie : I oznacza natęŝenie prądu płynącego przez próbkę, S pole przekroju próbki, przez które przepływa prąd, zaś n jest koncentracją elektronów ( tzn. liczbą elektronów w jednostce objętości ). Z równań (2) i (3) wynika, Ŝe: E H = - j x B / n e, ( 4 ) a poniewaŝ E H zaleŝy od U H ( E H = U H / d, gdzie d jest szerokością próbki ), to: U H = - I B d / n e S. ( 5 ) Wielkość R H = - 1 / ne ( 6 ) zwana jest stałą Halla, bądź współczynnikiem Halla, więc: U H = R H ( I B d /S ). ( 7 ) Dla elektronów stała Halla R H jest ujemna. Ze wzoru (7) jasno wynika, Ŝe napięcie Halla jest wprost proporcjonalne zarówno do natęŝenia I prądu przepływającego przez próbkę, jak i do wielkości wektora indukcji magnetycznej B pola magnetycznego, w którym umieszczono próbkę. Gdyby nośniki ładunku w próbce miały znak dodatni, to poruszałyby się w dodatnim kierunku osi 0x, przy nie zmienionym kierunku siły Lorentza. Wtedy pole Halla miałoby kierunek przeciwny do pola powstającego przy ujemnie naładowanych nośnikach. Prowadzi to do waŝnego wniosku, Ŝe znak nośników ładunku, decydujących o transporcie nośników, moŝna określić na podstawie znaku stałej Halla, a więc takŝe na podstawie znaku napięcia Halla, zaś wartość stałej Halla określa wielkość koncentracji nośników prądu. Dla ładunków dodatnich stała Halla określona jest przez koncentrację dziur p ( liczba ładunku dodatniego w jednostce objętości), R H = 1 / p e. ( 8 ) W przypadku metali stałą Halla opisuje równanie (6). W przypadku półprzewodników równaniami (6) lub (8), w zaleŝności od typu przewodnictwa półprzewodnika. Dla półprzewodników wzory te dają jedynie poprawny rząd wielkości współczynnika Halla, a nie jego dokładną wartość, poniewaŝ w przypadku opisu transportu nośników prądu w

3 półprzewodniku naleŝy jeszcze uwzględnić statystyczny rozkład prędkości nośników, a więc wziąć pod uwagę mechanizmy ich rozpraszania. 2. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: - ustalenie prawidłowości rządzących efektem Halla, wyznaczenie stałej Halla, - wyznaczenie koncentracji i ruchliwości nośników prądu w germanie ( typu p lub n ), - wyciągnięcie wniosków dotyczących rodzaju przewodnictwa w badanej próbce, Cel ten osiągniemy analizując zaleŝność napięcia Halla U H od natęŝenia prądu I przepływającego przez próbkę, gdy jest ona umieszczona w stałym polu magnetycznym o indukcji B, lub zaleŝność napięcia Halla U H od wielkości indukcji B pola magnetycznego, gdy przez próbkę przepływa prąd o stałym natęŝeniu I. 3. Metoda pomiaru i układ pomiarowy Ideowy schemat metody pomiarowej przedstawiono na rysunku 1, gdzie pomiarów napięcia Halla U H dokonuje się w poprzek próbki, między punktami D i G. Aparatura do pomiaru efektu Halla stosowana w tym doświadczeniu ( rys.2 ) zawiera: - obwód zasilania badanej próbki ( zasilacz I ) - mierniki: a) natęŝenia prądu I sterującego próbka (cyfrowy miliameromierz w Module II ) b) napięcia Halla U H ( cyfrowy miliwoltomierz VI ). - elektromagnes ( III ) - sondę do pomiaru indukcji B ( Hallotron V ) - miernik indukcji pola magnetycznego ( Teslametr IV ). Szczegółowy opis układu i jego poszczególnych elementów znajduje się w dodatku do tej instrukcji. V VII IV I II III VI Rys.2. Układ pomiarowy stosowany do analizy efektu Halla i pomiaru magnetooporu.

4 4. Przebieg pomiaru Przed przystąpieniem do wykonywania pomiaru wskazanego przez opiekuna dydaktycznego: - uwaŝnie zapoznajemy się z układem pomiarowym, identyfikujemy elementy układu i ich funkcje, korzystając z dodatku do instrukcji, - zapoznajemy się z informacjami zamieszczonymi na tablicy znajdującej się przy stanowisku pomiarowym, dotyczącymi granicznych wartości prądu i indukcji pola. Zapisujemy podane parametry badanych próbek ( R o, l, S, d ). Po uzyskaniu zezwolenia przystępujemy do czynności pomiarowych. A. Pomiar U H = f(i) a) JeŜeli miliwoltomierz VI (rys.2) nie jest pod łączony do gniazd (5) Modułu II ( dodatek.rys,5a), to naleŝy zawiadomić o tym opiekuna dydaktycznego, lub dyŝurującego specjalistę. b) Ustawiamy pokrętło (5) zasilacza I w pozycji 12 V (dodatek, rys.3). Pokrętłem (3) zasilacza zwiększamy wielkość prądu I przepływającego przez cewki elektromagnesu. W ten sposób ustalamy, podaną przez opiekuna dydaktycznego, wartość indukcji pola magnetycznego, którą odczytujemy na wyświetlaczu (5) Teslametru (dodatek, rys.4). c) Pokrętłem (1) Modułu zmieniamy wartość i kierunek natęŝenia prądu I sterującego próbką, w zakresie i z krokiem pomiarowym podanymi przez opiekuna dydaktycznego. Wartość natęŝenia prądu odczytujemy na wyświetlaczu (2) Modułu, a odpowiadające mu napięcie Halla U H wskazuje miliwoltomierz VI ( rys2). Uwaga! Nie przekraczać dozwolonych wartości I i B. d) Zapisujemy, w odpowiedniej tabeli pomiarowej, nastawianą wartość natęŝenia prądu I i odpowiadającą jej wartość napięcia Halla U H, odczytywaną na miliwoltomierzu, a takŝe wielkość indukcji B pola magnetycznego.. Tabela B [T] I [A] U H [V] e) Zgodnie z decyzją opiekuna powtarzamy ( lub nie ) czynności wymienione w punktach b), c) i d) dla innych wartości indukcji B pola magnetycznego podanych przez opiekuna. Uwaga! Zdarza się, Ŝe w trakcie pomiarów wyświetlacz miernika napięcia Halla gaśnie. NaleŜy wtedy wyłączyć, a następnie włączyć miliwoltomierz przyciskiem on/off. f) Po zakończonym pomiarze redukujemy indukcję magnetyczną i prąd przepływający przez próbkę do zera. B. Pomiar U H = f(b) Pomiaru napięcia Halla U H w zaleŝności od indukcji B pola magnetycznego dokonujemy dla jednej, lub kilku wartości i kierunku prądu sterującego próbką,. Decyduje o tym opiekun dydaktyczny. a) JeŜeli miliwoltomierz (VI, rys 2) nie jest podłączony do gniazd (5) Modułu II (dodatek, rys 5a ), to zgłaszamy to opiekunowi, lub dyŝurnemu specjaliście.

5 b) Pokrętłem (1) Modułu nastawiamy, zadane przez opiekuna, kierunek i wartość prądu I sterującego próbką. c) Ustawiamy pokrętło (5) zasilacza I w pozycji 12 V. Pokrętłem (3) zasilacza zwiększamy wielkość prądu przepływającego przez elektromagnes. W ten sposób regulujemy wartość indukcji B pola, którą odczytujemy na wyświetlaczu (5) Teslametru IV (dodatek, rys. 4 ). d) Przy stałym prądzie sterującym próbką I zapisujemy, w odpowiedniej tabeli pomiarowej, nastawianą wielkość indukcji pola magnetycznego B i odpowiadającą jej wartość napięcia Halla U H, odczytywaną na miliwoltomierzu. Tabela I [A] B [T] U H [V] e) Zgodnie z decyzją opiekuna powtarzamy ( lub nie ) czynności wymienione w punktach b), c) i d) dla innych, wskazanych przez opiekuna, wartości natęŝenia prądu sterującego próbką. f) Po zakończonych pomiarach redukujemy wielkość indukcji pola magnetycznego i natęŝenia prądu sterującego próbką do zera. 5. Opracowanie wyników pomiarów. 5.1 Wyznaczanie stałej Halla Pomiar U H = f ( I ) a) Na podstawie pomiarów napięcia Halla U H w zaleŝności od natęŝenia prądu I zapisanych w tabeli pomiarowej, sporządzamy wykres (lub wykresy) U H = f ( I ) dla określonej, stałej wartości indukcji pola magnetycznego B. JeŜeli wykonywaliśmy pomiary dla kilku róŝnych wartości indukcji magnetycznej B pola, w którym umieszczona jest badana próbka, to otrzymamy rodzinę wykresów zaleŝności U H = f ( I ). b) Analizujemy otrzymane wykresy, określamy charakter zmian U H od I. Z równań ( 5 ) i ( 7 ) wynika, Ŝe U H powinno liniowo zaleŝeć od I. c) Wyznaczamy współczynniki kierunkowe otrzymanych prostych, korzystając np. z metody najmniejszych kwadratów. Określamy takŝe błąd wyznaczania współczynników kierunkowych. PoniewaŜ jak to wynika z równania ( 7 ) współczynnik kierunkowy a = R H ( B d/ S ), to obliczając ten współczynnik określamy znak i szacujemy wartość stałej Halla, przy ustalanej indukcji B : R H = as/bd. (9) e) Na podstawie wielkości i znaku stałej Halla R H wyciągamy wnioski co do typu przewodnictwa w badanej próbce. Zastanawiamy się teŝ, czy wielkość indukcji pola magnetycznego B ma wpływ na wielkość stałej Halla. d) Szacujemy błąd R H analizując wzór (9), korzystając z metody róŝniczki zupełnej Pomiar U H = f ( B )

6 a) Na podstawie pomiarów napięcia Halla U H w funkcji indukcji B zapisanych w tabeli pomiarowej, wykonujemy dla określonego natęŝenia prądu I sterującego próbką, wykres zaleŝności U H = f ( B ). JeŜeli wykonywaliśmy pomiary dla kilku natęŝeń prądu sterującego próbką, to otrzymamy rodzinę wykresów zaleŝności U H = f ( B ). b) Analizując otrzymane wykresy określamy charakter zmian U H w zaleŝności od B. Z równań ( 5 ) i ( 7 ) wynika, Ŝe U H powinno liniowo zaleŝeć od B. c) Wyznaczmy współczynniki kierunkowe otrzymanych prostych, korzystając np. z metody najmniejszych kwadratów. Określamy takŝe błąd wyznaczania współczynników kierunkowych. PoniewaŜ jak to wynika z równania ( 7 ) współczynnik kierunkowy a = R H ( I d/ S ), to określamy jednocześnie znak i szacujemy wartość stałej Halla, przy ustalanym prądzie I sterującym próbką: R H = as/id. (10) d) Wyciągamy wnioski co do typu przewodnictwa w badanej próbce. Zastanawiamy się czy wielkość prądu sterującego próbką I ma wpływ na wielkość stałej Halla. e) Szacujemy błąd R H analizując wzór (10), korzystając np. z metody róŝniczki zupełnej. 5.2 Obliczanie koncentracji i ruchliwości nośników prądu a) Z wyznaczonej stałej Halla R H obliczamy koncentrację nośników ładunku przyjmując e = 1.61 x C ( wzory (6) lub (8)). b) Znając wartości współczynnika Halla R H, koncentracji nośników (n lub p) i oporność próbki R o, określamy wielkość zwaną ruchliwością nośników prądu µ. Jeśli nośnikami są elektrony to: µ = σ /n e, (11) lub jeśli nośnikami są dziury, to: µ = σ /p e, (12) gdzie σ = l / R o S jest przewodnictwem próbki, zaś l długością próbki. c) Obliczamy błąd wyznaczania koncentracji i ruchliwości nośników prądu korzystając np. z metody róŝniczki zupełnej. d) Wyciągamy odpowiednie wnioski dotyczące otrzymanych wielkości koncentracji i ruchliwości nośników prądu. Określamy rodzaj badanego materiału przewodzącego ( metal, czy półprzewodnik?). Zastanawiamy się jaki wpływ na nasz pomiar mogły mieć inne efekty termo i elektromagnetyczne. Uwaga! W sprawozdaniu zamieszczamy: wykresy z ich analizą, wyznaczane wielkości fizyczne z ich błędami (prawidłowo zapisane) i wyciągnięte z analizy pomiarów wnioski (korzystaj z materiałów dodatkowych ). Literatura : [1] Cz. Bobrowski, Fizyka, krótki kurs dla inŝynierów, WNT W- wa 1981 [2] R. Resnick, D. Haliday, Fizyka t. II, PWN W-wa 1988 [3] K.W. Szalimowa, Fizyka półprzewodników, PWN, W-wa 1974 [4] A. van der Zeil, Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego, WNT W-wa 1980

7 DODATEK W skład zestawu pomiarowego wchodzą: - zasilacz (I) 0 12 V DC/6V 12 VAC - zintegrowany Moduł badawczy (II) z badaną próbką, zawierający wzmacniacz sygnału prądowego, cyfrowy miernik natęŝenia prądu sterującego próbką ( miliamperomierz), oraz miernik temperatury próbki. Moduł zasilany jest prądem z zasilacza (I), wyjście 0-12V ( gniazda (1) zasilacza, rys.3 ) - elektromagnes (III) ( źródło pola magnetycznego), który tworzą dwie połączone w szeregowo cewki indukcyjne, umieszczone na wspólnym rdzeniu, zasilane prądem stałym z zasilacza (I), wyjście 0-12V ( gniazda (2) zasilacza, rys.3) - miernik indukcji B pola magnetycznego (IV), tzw. Teslametr, połączony z czujnikiem pola tzw. Hallotronem (V) - cyfrowy miernik napięcia ( miliwoltomierz ) (VI) słuŝący do pomiaru napięcia na próbce, lub do pomiaru napięcia Halla - statyw (VII) mocujący Moduł z próbką umieszczoną pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu - przewody łączące poszczególne elementy obwodu. Rys.3. Zasilacz I.

8 Rys. 4. Teslametr IV. Rys. 5. Moduł do badania efektu Halla; a) część przednia, b) część tylna a) b) 1) Badana próbka podłączona jest do gniazda (9) Modułu (rys.5a), który zasilany jest z wyjścia (1) zasilacza, łączonym z wejściem (11) Modułu (rys.5b) znajdującym się na tylnej części Modułu. 2) NatęŜenie i kierunek przepływu prądu regulujemy pokrętłem (1) na Module. Wartość natęŝenia prądu wskazuje wyświetlacz (2), przy wciśniętym przycisku (7). Ten sam przycisk, w pozycji wyciśnięty, słuŝy do odczytu temperatury próbki, ukazującej się na wyświetlaczu. 3) Miliwoltomierz (VI) powinien być podłączony do gniazd (10) Modułu ( rys.5a), jeśli ma słuŝyć jako miernik napięcia na próbce ( w przypadku pomiaru oporu ). JeŜeli chcemy mierzyć napięcie Halla, to podłączamy go do gniazd (5) Modułu. 4) Pokrętło (8) Modułu słuŝy do kompensacji (zerowania) napięcia Halla. MoŜna nim redukować wpływ innych efektów.

9 5) Dioda (4) Modułu wskazuje stan pracy grzejnika, zmieniającego temperaturę próbki, jej świecenie oznacza włączone grzanie. Załączenie grzania próbki następuje po wciśnięciu przycisku (12) na Module (rys,5b). Przy pomiarach przeprowadzanych w stałej temperaturze grzejnik powinien być wyłączony! 6) Do pomiaru wielkości indukcji pola magnetycznego słuŝy hallotron, który jest umieszczony w otworze (6) Modułu i połączony jest z gniazdem (1) Teslametru ( rys.4). Wartość indukcji pola wskazuje wyświetlacz (5) Teslametru. Charakter pracy Teslametru ustalamy przełącznikiem (4), a pokrętła (6) i (2) Teslametru słuŝą do korekcji pola magnetycznego. 7) W celu zmiany wielkości indukcji pola magnetycznego naleŝy pokrętło (5) zasilacza ustawić w pozycji 12 V i zmieniać wartość prądu, przepływającego przez cewki indukcyjne elektromagnesu, przy pomocy pokrętła (3) zasilacza ( rys.3) 8) Zmiany kierunku pola magnetycznego dokonujemy zamieniając miejscami kable wchodzące do gniazd (2) zasilacza.

Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika

Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Ćwiczenie 243 4.2. Badanie zależności temperaturowej oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika Tabela I. Metal Nazwa próbki:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENY ELEKONICZNE S1C300 018 BIAŁYSOK 2013 1. CEL I ZAKES ĆWICZENIA LABOAOYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3)

3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) 126 Elektryczność 3.1 Temperaturowa zależność oporu przewodników(e3) Celem ćwiczenia jest zbadanie temperaturowej zależności oporu i wyznaczenie temperaturowego współczynnika oporu właściwego α dla kilku

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fizyka z komputerem Wykorzystanie technik multimedialnych na lekcjach fizyki

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 4 Podstawowe parametry źródeł prądowych i napięciowych. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Źródło napięciowe idealne definicja, symbole. Schemat i opis

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

STOPER DEMONSTRACYJNY

STOPER DEMONSTRACYJNY STOPER DEMONSTRACYJNY 1. WSTĘP jest analogowo-cyfrowym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do pomiaru czasu w zakresie od 0 do 9,99 sekundy. Dzięki prostej konstrukcji, łatwej obsłudze, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z fizyki i astronomii MATURA 2006 do zadań z fizyki i astronomii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z fizyki i astronomii miał

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Politechnika Filipowicz Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki I P Jerzy Filipowicz BADANIE EFEKTU FOTOELEKTRYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AUTOREFEREAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inŝ. Pawła Frącza Optyczne i akustyczne widma wyładowań elektrycznych Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n

Kierowa. Pedał przyspieszenia. u p. Przepustnica. Układ napędowy. α p. Sterownik silnika α z λ t w Tc. Silnik ZI. M o UPN. F n Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 "Inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe

42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe 42. Prąd stały. Prawa, twierdzenia, metody obliczeniowe Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie praw obowiązujących w obwodach prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1)

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1) 8. TYRYSTOROWY ŁĄCZNIK I STEROWNIK MOCY JAKO URZĄDZENIA WYKONAWCZE AUTOMATYKI Cel zadania: oznanie podstawowych właściwości i zastosowań tyrystora jako łącznika i sterownika mocy oraz urządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo