Ramowy Program Uroczystoœci Beatyfikacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy Program Uroczystoœci Beatyfikacyjnej"

Transkrypt

1 Dodatek do Biuletynu Informacyjnego Zarz¹du Regionu Œl¹skaOpolskiego - kwiecieñ 2011 nr 4 (323) Ramowy Program Uroczystoœci Beatyfikacyjnej Beatyfikacja Jana Paw³a II bêdzie wielkim wydarzeniem koœcielnym, które sk³adaæ siê bêdzie z piêciu nastêpuj¹cych elementów: 30 kwietnia Czuwanie modlitewne - bêdzie mia³o miejsce w sobotê wieczorem ( od godz do ) na antycznym stadionie Circo Massimo. Jest organizowane przez Diecezjê Rzymu, której czcigodny S³uga Bo y by³ biskupem. Czuwanie poprowadzi kard. Agustino Vallini, papieski wikariusz dla Diecezji Rzymskiej. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI duchowo po³¹czy siê z zebranymi za poœrednictwem po³¹czenia video. 1 maja Uroczystoœæ beatyfikacyjna - rozpoczêcie o godz rano w niedzielê na Placu œw. Piotra. Przewodniczyæ jej bêdzie Ojciec Œwiêty Benedykt XVI. Na liturgiê nie ma biletów. Wstêp na Plac i okolice Watykanu kierowany bêdzie przez odpowiednie s³u by porz¹dkowe. Wejœcie na Plac œw. Piotra od godz maja Oddanie czci doczesnym szcz¹tkom nowego B³ogos³awionego - bêdzie mo liwe dla wiernych ju w niedzielê, zaraz po uroczystoœciach beatyfikacyjnych. Trumna zostanie wystawiona a do chwili, kiedy zakoñczy siê nap³yw wiernych. 2 maja Msza dziêkczynna - sprawowana bêdzie na Placu œw. Piotra o godz Przewodniczyæ jej bêdzie kard. Taracisio Bertone, watykañski Sekretarz Stanu. Z³o enie doczesnych szcz¹tków nowego B³ogos³awionego w Kaplicy œw. Sebastiana odbêdzie siê w innym czasie w formie prywatnej. Drodzy Bracia i Siostry, Polacy! Serdecznie pozdrawiam was wszystkich: obecnych tu w Rzymie, w Polsce i œwiecie. Podzielam wasz¹ radoœæ z og³oszenia beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, która odbêdzie siê 1 maja tego roku. Ta wiadomoœæ by³a bardzo oczekiwana przez wszystkich, a w szczególny sposób przez was, dla których Czcigodny mój Poprzednik by³ przewodnikiem w wierze, w prawdzie i wolnoœci. yczê wam g³êbokiego i duchowego przygotowania siê do tego wydarzenia i z serca wszystkim b³ogos³awiê. Benedykt XVI, po modlitwie na Anio³ Pañski w dn. 16 stycznia 2011 r.

2 2 Cierpia³am na chorobê PARKINSONA. Któr¹ zdiagnozowano w czerwcu 2001 roku. Choroba dotknê³a ca³¹ lew¹ stronê cia³a, powoduj¹c powa ne utrudnienia, jako e jestem osob¹ leworêczn¹. Pocz¹tkowo choroba rozwija³a siê w sposób ³agodny, ale po trzech latach jej objawy pog³êbi³y siê, wzmagaj¹c dr enie, sztywnienie, ból, bezsennoœæ... Od 2 kwietnia 2005 roku z tygodnia na tydzieñ stawa³a siê coraz powa niejsza, mój stan pogarsza³ siê z dnia na dzieñ, nie mog³am ju pisaæ, (powtórzê : jestem leworêczna), a kiedy próbowa³am, to co napisa³am by³o prawie nieczytelne. Samochód mog³am prowadziæ tylko na krótkich odcinkach, gdy moja lewa noga czêsto blokowa³a siê i taka sztywnoœæ bynajmniej nie u³atwia³aby jazdy. Potrzebowa³am coraz wiêcej czasu na wykonywanie mojej pracy, a poniewa pracujê w œrodowisku szpitalnym, powodowa³o to wiele trudnoœci. By³am zmêczona, wycieñczona. Po og³oszeniu diagnozy trudno mi by³o patrzeæ na Jana Paw³a II w telewizji. Mimo tego by³am przy nim bardzo blisko w modlitwie i wiedzia³am, i on móg³ zrozumieæ to, co prze ywa³am. Podziwia³am jego si³ê i odwagê, która mobilizowa³a mnie do nie poddawania siê i do pokochania tego cierpienia, gdy bez mi³oœci ono pozbawione by³oby sensu. Mogê stwierdziæ, i by³a to codzienna walka, ale moim jedynym pragnieniem by³o móc prze ywaæ j¹ w wierze i z mi³oœci¹ przyj¹æ wolê Ojca. W Wielkanoc 2005 roku zapragnê³am ogl¹daæ naszego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w telewizji, gdy czu³am w duchu, i bêdê mog³a to uczyniæ po raz ostatni. Ca³y ranek przygotowywa³am siê do tego spotkania wiedz¹c, i bêdzie ono bardzo trudne dla mnie (ukazaæ mi mia³o bowiem to, jaka bêdê za kilka lat). Nie by³o mi ³atwo, gdy jestem wzglêdnie m³oda. Jednak nieprzewidziane zak³ócenia w przekazie C u d Ostatnia Droga Krzy owa Jana Paw³a II, Wielki Pi¹tek 2005r. Biuletyn informacyjny S Nr 4/2011 telewizyjnym uniemo liwi³y mi ogl¹danie programu. Wieczorem 2 kwietnia 2005 roku ca³a nasza wspólnota zgromadzi³a siê, aby dziêki po³¹czeniu na ywo z Rzymem we francuskiej telewizji diecezji paryskiej (KTO) trwaæ na czuwaniu modlitewnym na Placu Œwiêtego Piotra. Wraz z siostrami z bezpoœredniej relacji dowiedzia³yœmy siê o œmierci Jana Paw³a II. Nagle zawali³ mi siê ca³y œwiat, straci³am przyjaciela, który mnie rozumia³ i dawa³ mi si³y, by iœæ naprzód. W kolejnych dniach czu³am wielk¹ pustkê, ale jednoczeœnie mia³am pewnoœæ, i by³ On nieustannie obecny. 13 maja, w œwiêto Matki Bo ej Fatimskiej, papie Benedykt XVI otworzy³ Proces Beatyfikacyjny Jana Paw³a II. Pocz¹wszy od 14 maja moje siostry ze wszystkich wspólnot we Francji i w Afryce modli³y siê o wstawiennictwo Jana Paw³a II, prosz¹c o moje uzdrowienie. Modlitwy trwa³y bez przerwy a do chwili, kiedy stwierdzono, i jestem zdrowa. By³am wówczas na wakacjach. Kiedy czas odpoczynku skoñczy³ siê, 26 maja wróci³am ca³kowicie wycieñczona chorob¹. Od 14 maja towarzyszy³ mi ci¹gle pewien werset z Ewangelii wed³ug œwiêtego Jana: Jeœli uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo ¹. Jest 1 czerwca, nie dajê ju rady, walczê, aby nie poddaæ siê i utrzymaæ na nogach. 2 czerwca po po³udniu idê do prze³o onej, aby prosiæ j¹ o zwolnienie mnie z obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy. Ona nalega, abym wytrzyma³a do czasu, kiedy wrócê z Lourdes w sierpniu i dodaje: Jan Pawe³ II jeszcze nie powiedzia³ ostatniego s³owa. Podczas spotkania z prze³o on¹, Jan Pawe³ II by³ obecny przy naszej rozmowie, która odby³a siê w atmosferze pokoju i pogody ducha. Prze³o ona podaje mi w pewnej chwili pióro i prosi o napisanie Jan Pawe³ II : jest godzina Z wielk¹ trudnoœci¹ piszê Jan Pawe³ II. Patrz¹c na nieczytelne pismo przez d³ugi moment pozostajemy w ciszy. Dzieñ toczy siê dalej normalnie. Po modlitwie wieczornej o godzinie wesz³am do mojego biura, by nastêpnie udaæ siê do pokoju. By³o to miêdzy a Wówczas odczu³am pragnienie, by wzi¹æ pióro i pisaæ. Jak gdyby ktoœ mówi³ mi: weÿ pióro i pisz. Ku wielkiemu zdziwieniu, pismo by³o wyraÿnie czytelne. Nie pojê³am dobrze, co siê dzieje, po³o y³am siê na ³ó ku. By³o to dok³adnie dwa miesi¹ce po tym, jak Jan Pawe³ II opuœci³ nas i uda³ siê do Domu Ojca. O 4.30 obudzi³am siê zdziwiona, i mog³am spaæ. Od razu wsta³am z ³ó ka, moje cia³o ju nie bola³o, nie czu³am adnego zesztywnienia, a wewnêtrznie nie dok. na str. 3

3 Œl¹ska Opolskiego kwiecieñ 2011 r. 3 dok. ze str. 2 by³am ju ta sama. Potem, jakieœ wewnêtrzne wezwanie, jakaœ si³a sk³oni³a mnie, bym posz³a modliæ siê przed Najœwiêtszym Sakramentem. Zesz³am do oratorium. Modli³am siê przed Œwiêtym Sakramentem. Ogarn¹³ mnie wielki pokój i b³ogoœæ. Coœ ogromnego, jakaœ tajemnica, które trudno opisaæ. Nastêpnie, ci¹gle przez Najœwiêtszym Sakramentem rozwa a³am nad tajemnicami œwiat³a Jana Paw³a II. A o godzinie 6.00 wysz³am, by razem z siostrami modliæ siê w kaplicy i uczestniczyæ w Eucharystii. Musia³am przebyæ oko³o 50 metrów i wówczas zda³am sobie sprawê, i podczas gdy sz³am, moja lewa rêka rusza³a siê, choæ zazwyczaj pozostawa³a nieruchomo wzd³u cia³a. Dostrzeg³am równie pewn¹ lekkoœæ w ca³ym ciele, zwinnoœæ, której nie doœwiadcza³am od dawna. Podczas Eucharystii ogarnê³a mnie wielka radoœæ i pokój. By³ to 3 czerwca, uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po wyjœciu ze Mszy by³am przekonana, i zosta³am uzdrowiona... dr enie w rêce ca³kowicie ust¹pi³o. Znowu zabra³am siê za pisanie a w po³udnie nagle ca³kowicie odstawi³am wszystkie leki. 7 czerwca posz³am na okresow¹ wizytê do neurologa, który od 4 lat mnie leczy³. Ze zdziwieniem stwierdzi³ ca³kowity Cud Papieski orze³ bia³y zanik wszystkich objawów, chocia od 5 dni nie kontynuowa³am kuracji. Nastêpnego dnia prze³o ona generalna powierzy³a wszystkim wspólnotom odprawianie dziêkczynienia. Ca³e zgromadzenie rozpoczê³o wówczas nowennê dziêkczynn¹ do Jana Paw³a II. Minê³o ju 10 miesiêcy od czasu, kiedy przerwa³am kuracjê. Powróci³am do normalnej pracy, piszê bez adnej trudnoœci, znowu prowadzê samochód, nawet na d³ugich odleg³oœciach. Czujê siê tak, jak gdybym narodzi³a siê po raz drugi, jakbym rozpoczê³a nowe ycie, gdy nic nie jest tak, jak przedtem. Dzisiaj mogê stwierdziæ, i przyjaciel odszed³ z naszej ziemi, ale mimo tego jest bardzo bliski memu sercu. On sprawi³, i wzros³o we mnie pragnienie adoracji Najœwiêtszego Sakramentu oraz mi³oœæ do Eucharystii, która zajmuje najwa niejsze miejsce w moim codziennym yciu. To, co Pan da³ mi prze yæ dziêki wstawiennictwu Jana Paw³a II jest wielk¹ tajemnic¹, trudn¹ do wyjaœnienia w s³owach, gdy tak jak jest wielka, tak jest silna..., ale dla Boga nie ma nic niemo liwego. Tak, jeœli uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo ¹ Siostra Marie Simon Pierre Ks. Arkadiusz Nocoñ, pracownik watykañskiej Kongregacji ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów Cia³o Jana Paw³a II bêdzie przeniesione do grobu b³. Innocentego XI. Obu tych papie y ³¹czy nie tylko miejsce pochówku Prawie równoczeœnie z og³oszeniem daty beatyfikacji Jana Paw³a II, w bazylice watykañskiej rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z przeniesieniem jego cia³a z Grot Watykañskich do kaplicy œw. Sebastiana (miêdzy Piet¹ Micha³a Anio³a a kaplic¹ Najœwiêtszego Sakramentu). Nazwa kaplicy pochodzi od mozaiki nad o³tarzem przedstawiaj¹cej mêczeñsk¹ œmieræ œw. Sebastiana, a jej wystrój jest dzie³em Piotra z Cortony, który zdaniem znawców objawi³ tutaj ca³y swój talent. Cia³o nowego b³ogos³awionego zajmie miejsce pod mens¹ o³tarza, gdzie teraz spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki b³. Innocentego XI. Te z kolei maj¹ byæ przeniesione pod o³tarz Przemienienia Pañskiego po lewej stronie bazyliki. Innocentego XI, papie a, którego pontyfikat przypad³ na lata , i Jana Paw³a II ³¹czy jednak nie tylko pochówek w kaplicy œw. Sebastiana. Godny korony œwiata W 1683 r. ogromna armia turecka staje pod stolic¹ cesarstwa. Upadek Wiednia oznacza³by zagro enie ca³ego œwiata chrzeœcijañskiego. Na ratunek spieszy król Polski Jan III Sobieski. Jego wojska odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w zwyciêskiej bitwie pod Wiedniem. Wdziêczny za ocalenie chrzeœcijañskiej Europy Innocenty XI dziêkuje najpierw Bogu i Maryi, ustanawiaj¹c œwiêto Jej Imienia w dniu, w którym rozegrano bitwê (12 wrzeœnia), a nastêpnie polskiemu królowi, któremu nadaje tytu³ Obroñcy wiary (Defensor fidei). W osobistym liœcie do Sobieskiego papie pisze: Okaza³eœ siê, Wasza Królewska Moœæ, godnym nie tylko korony polskiej, ale nawet korony ca³ego œwiata. Dodatkowo, na jego czeœæ, poleca wybiæ specjalny medal, a jako wyraz szczególnego wyró nienia przesy³a mu miecz ceremonialny i kapelusz, które do dziœ s¹ przechowywane na Wawelu. Najwiêkszym jednak wyrazem wdziêcznoœci Innocentego XI wobec polskiego króla i wojska by³a niespotykana w historii decyzja o zmianie papieskiego herbu. W miejscu dotychczasowego czarnego or³a Odescalchich (ród, z którego wywodzi³ siê papie ), Innocenty XI poleca wstawiæ polskiego bia³ego or³a w koronie, z charakterystycznie wzniesionymi ku górze skrzyd³ami. Takiego samego, jaki widnia³ na sztandarach wojsk dok. na str. 4

4 4 Biuletyn informacyjny S Nr 4/2011 dok. ze str. 3 walcz¹cych pod Wiedniem. Dzisiaj ten papieski herb z polskim or³em mo emy ogl¹daæ chocia by na pomniku Innocentego XI w bazylice watykañskiej. Jan III Sobieski nie czu³ siê bohaterem bitwy pod Wiedniem. W wys³anym do papie a liœcie napisa³: Venimus, vidimus, Deus vicit Przybyliœmy, zobaczyliœmy, a Bóg zwyciê y³, przypisuj¹c zwyciêstwo nie sobie, ale Bogu i Jego Matce. To polski król poprosi³ papie a, aby dzieñ 12 wrzeœnia ustanowiony zosta³ œwiêtem Jej Imienia. Korzystaj¹c z przychylnoœci Innocentego XI, trzy lata póÿniej zwraca siê do niego z jeszcze jedn¹ proœb¹: Ojcze Œwiêty, w ca³ym Królestwie Polskim œw. Jacek, z zakonu dominikanów, cieszy³ siê zawsze najwiêkszym kultem i niezliczone s¹ ³aski, które Pan Bóg, za wstawiennictwem tego wielkiego swojego S³ugi, by³ i jest ³askaw udzielaæ zamieszkuj¹cym go ludom. To dlatego udaj¹c siê na ostatni¹ wojnê [z Turkami pod Wiedniem przyp. A.N.], wzywa³em go i obra³em sobie za jednego ze swoich obroñców, aby towarzyszy³ mi w tej wyprawie, podjêtej w imiê Œwiêtej Wiary [wyruszaj¹c pod Wiedeñ Sobieski d³ugo modli³ siê przy grobie œw. Jacka w Krakowie przyp. A.N.]. Ca³e Królestwo Polskie, rozpalone arem pobo noœci, pragnie zatem najgorêcej, aby œw. Jacek zaliczony zosta³ pomiêdzy jego g³ównych Patronów i Opiekunów, zanosz¹c do Waszej Œwi¹tobliwoœci swoje najpokorniejsze b³agania, aby ³aska ta zosta³a mu udzielona. Argumenty zawarte w liœcie odnios³y skutek. 31 sierpnia 1686 roku Œwiêta Kongregacja Obrzêdów ustanowi³a œw. Jacka g³ównym patronem Królestwa Polskiego (na równi ze œw. Papieski orze³ bia³y Relikwia œw. Jacka w kamieniu Œl¹skim, miejscu jego urodzenia Cia³oJana Paw³a II zostanie przeniesione do grobu b³. Innacentego XI Wojciechem, œw. Stanis³awem mêczennikiem i œw. Stanis³awem Kostk¹). Decyzjê tê papie potwierdzi³ w liœcie apostolskim w formie brewe, nosz¹cym datê 24 wrzeœnia 1686r. Polska bierzmowana Przysz³y b³ogos³awiony, papie Jan Pawe³ II, bêdzie wiêc spoczywa³ w grobie jednego ze swoich wielkich poprzedników, który nie tylko darzy³ szacunkiem polskiego króla i polski naród, ale tak e ustanowi³ mu w osobie œw. Jacka Odrow¹ a g³ównego patrona. O tym wielkim œwiêtym, który a do reformy kalendarza liturgicznego w Polsce nosi³ ten zaszczytny tytu³, zwyk³o siê mówiæ, e tak jak œw. Wojciech chrzci³ Polskê, tak œw. Jacek j¹ bierzmowa³. Istotnie, przemierzaj¹c wzd³u i wszerz nasz¹ ojczyznê, dokona³ drugiej, pog³êbionej ewangelizacji Polski, a trzy podstawowe cechy jego apostolstwa, które stara³ siê zaszczepiæ w naszym narodzie, tzn. kult eucharystyczny, kult maryjny i regularn¹ spowiedÿ, pozosta³y do dnia dzisiejszego wyró nikiem polskiej religijnoœci na tle innych narodów Europy. Kilka wieków póÿniej, 2 czerwca 1979 r., papie Jan Pawe³ II, wielki czciciel œw. Jacka, dokona³ na nowo bierzmowania naszego narodu, wypowiadaj¹c podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny pamiêtne s³owa: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!. O grobach zwyk³o siê na ogó³ myœleæ w kategoriach bolesnego rozdzielenia. Ten w kaplicy œw. Sebastiana w bazylice watykañskiej w przedziwny sposób ³¹czy jednak ludzi i wydarzenia Goœæ Niedzielny (6/2011)

5 Œl¹ska Opolskiego kwiecieñ 2011 r. 5 Fragment Homilii wyg³oszonej przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w czasie Mszy œw. odprawionej w Krakowie na B³oniach, 9 czerwca 1979 r. Zanim st¹d odejdê, proszê Was, abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê Polska, raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹ - tak¹, jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie œwiêtym. Zanim st¹d odejdê... Proszê was: - abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka dej swojej s³aboœci, abyœcie szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o, - abyœcie nigdy nie utracili tej wolnoœci ducha, do której On wyzwala cz³owieka, - abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi- ³oœci¹, która jest najwiêksza, która siê wyrazi³a przez Krzy, a bez której ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Miar¹ dojrza³oœci i wielkoœci jest stawanie siê maluczkim i uznanie siebie za s³ugê wszystkich. Nie ulegajcie s³aboœciom! Nie dajcie siê zwyciê yæ z³u! Jeœli widzisz, e brat Twój upada podÿwignij go, a nie pozostaw w zagro eniu... Pamiêtamy Jesteœmy B³ogos³awiony Ojcze Œwiêty, Do Nieba zosta³eœ wziêty. Przez Boga umi³owany, Rodaku nasz ukochany. Wielki Janie Pawle Drugi, W swej mi³oœci do ludzi, Nios³eœ znak pokoju i wiary, abyœmy w drodze nie ustali. Dziêkujemy Ci za Twe s³owa, Co serce nasze chowa. S³owa o Solidarnoœci i do Solidarnoœci, S³owa o polskiej niepodleg³oœci. Tyœ kocha³ wszystkich bez wyj¹tku, W ka dym ziemi zak¹tku. Nieprzyjacio³om umia³eœ wybaczyæ, Chrzeœcijanom wspóln¹ drogê wyznaczyæ. W Watykanie u stóp grobu Twego, Pamiêtamy Jesteœmy z kraju dalekiego. Z kraju przez Ducha Œwiêtego, Na Placu Zwyciêstwa oblicza odnowionego. Ty by³eœ Papie em Wielkim na Ziemi, Teraz jesteœ tam gdzie b³ogos³awieni. Modli³eœ siê za nas w potrzebie, Teraz my modlimy siê do Ciebie. Ho³d Bo ej Matce oddajemy w pokorze, TOTUS TUUS w Jasnogórskim Klasztorze. Gdzie Ojciec Œwiêty zawierzy³ i Siebie, Œwiat ca³y i wszystkich w potrzebie. Chwalmy po wieki Boga Najwy szego, Za cud Papie a Jana Paw³a Wielkiego, B³ogos³awionego. Pielgrzymi na Placu œw. Piotra w Rzymie Marek Stelmach

6 6 Biuletyn informacyjny S Nr 4/2011 Pielgrzymka górali z Polski ofiarowa³a papie owi Janowi Paw³owi II sosenkê. Drzewko zosta³o posadzone w 1985 r. w Ogrodzie Watykañskim, niestety usch³o. *** Do Sosny Polskiej Gdzie winnice, gdzie wonne pomarañcze rosn¹, Ty domowy mój prostaku, zakopiañska sosno, Od matki i sióstr oderwana rodu, Stoisz, sieroto, poœród cudzego ogrodu. Jak e tu mi³ym jesteœ goœciem memu oku, Bowiem oboje doœwiadczamy jednego wyroku. I mnie tak e przenios³a pielgrzymka daleka. I mnie w cudzej ziemi czas ycia ucieka. Czemuœ-choæ ciê starania cudze otoczy³y, Nie rozwinê³a wzrostu-utraci³a si³y? Masz tu wczeœniej i s³oñce, i rosy wioœniane. A przecie twe ga³¹zki bledn¹ pochylane. Wiêdniesz, usychasz, smutna wœród kwietnej p³aszczyzny I nie ma dla ciebie ycia, bo nie ma Ojczyzny. Drzewo wierne! Nie zniesiesz wygnania, têsknoty Jeszcze trochê jesiennej i zimowej s³oty, A padniesz martwa-obca ziemia ciê pogrzebie-drzewo moje! Czy bêdê szczêœliwszy od ciebie? Stefan Witwicki* Autorem wiersza Do sosny polskiej nie jest Jan Pawe³ II, jak wielu s¹dzi, lecz XIX wieczny, mieszkaj¹cy na emigracji poeta Stefan Witwicki. Pe³ny tytu³ tego utworu brzmi Do sosny polskiej, znalezionej w jednym z ogrodów Chatenay. Twórc¹ utworu jest Stefan Witwicki ( ), poeta, który w wieku 30 lat uda³ siê dobrowolnie na emigracjê i osiedli³ we Francji. Wiersz po raz pierwszy opublikowano anonimowo w zeszycie Nr 1. Wieczór sielski i wiersze ró ne, Pary 1936 s Wspomniane w podtytule drzewo znalezione w Chatenay (obecnie dzielnica Pary a) sta³o siê dla autora inspiracj¹ do napisania tego dziœ tak popularnego utworu. Zaprezentowany utwór pojawi³ siê i zacz¹³ kr¹ yæ w rêcznie powielanych odpisach w 1985 r. jako dzie³o Jana Paw³a II. Przekonanie, e autorem jest Ojciec Œwiêty, sprawi³o, e w nastêpnych latach tekst wiersza trafi³ na ³amy czasopism polonijnych kilku kontynentów.(...) Uznanie wiersza wysz³o poza literaturê. Muzykê do wiersza stworzy³ polonijny kompozytor Józef Czy. (...) Godzi siê, by sylwetka i poezja Stefana Witwickiego zosta³y wydobyte z zapomnienia. By³ wartoœciowym przedstawicielem emigracyjnej poezji romantycznej, bliskim przyjacielem m.in. Mickiewicza, Chopina, Brodziñskiego, Mochnackiego, w ostatnim okresie ycia ciê ko chorowa³, zmar³ w Rzymie, gdzie planowa³ wst¹pienie do Zakonu Braci Zmartwychwstañców.(...) ród³o informacji: Tygodnik Katolicki Niedziela Jan Pawe³ II, kiedy by³ silny okazywa³ si³ê. Kiedy by³ s³abszy stara³ siê pokonaæ s³aboœæ.

Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE

Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 Nr () Str. 1 NR () (ROK XVIII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU GRUDZIEÑ R. NIEPOKALANA MARYJA ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE Tak o pp. Franciszku i jego umi³owaniu Maryi pisze jego rodzona

Bardziej szczegółowo

Vox Domini SPIS TREŒCI: «Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie,

Vox Domini SPIS TREŒCI: «Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, «Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, 3/2005 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 3 (102) 2005 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo

Chorzy w parafii W ka d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odwiedzamy w naszej parafii ludzi chorych, cierpi¹cych, podesz³ego wieku z pos³uga kap³añsk¹. Jako kap³ani doskonale wiemy, e ci ludzie czekaj¹ na ksiêdza,

Bardziej szczegółowo

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o,

Bardziej szczegółowo

CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA. I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY * * * ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO

CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA. I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY * * * ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO ZAOPATRZONYCH W KOMENTARZE ZACZERPNIÊTE ZE STRA NICY I Z TERA NIEJSZEJ PRAWDY NA KA DY DZIEÑ

Bardziej szczegółowo

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 *

* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 * * Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 * PIKNIK RODZINNY 27 czerwca 2010 na Skwerze Jana Paw³a II odby³ siê Piknik Rodzinny Powitanie wakacji. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Duch wyprowadza na pustynie

Duch wyprowadza na pustynie Gazeta Parafii p w. Sw. Lukasza Ewangelisty w Poznaniu Numer 3(287) marzec 2014 Duch wyprowadza na pustynie Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy przepoœci³ czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Ellen G. White Battle Creek, Michigan Wydawany przez James White 1858 Prawda na czas obecny 2002 Tytu³ orygina³u: The Great Controversy,

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski

Bardziej szczegółowo

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ.

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ. Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski 7-23 kwietnia 2009 NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

Jednakowe s³owo dla nas i dla was

Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was Jednakowe s³owo dla nas i dla was List 138. uczonych i zwierzchników muzu³mañskich do przywódców chrzeœcijañstwa Bezprecedensowa deklaracja na temat chrzeœcijañstwa Jednakowe

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 stycznia 2008 nr 1 (53) NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

B i b l i o t e k a p o l e c a

B i b l i o t e k a p o l e c a G OS Lisiej Góry Str. 1 B i b l i o t e k a p o l e c a Tony Halik - 0 000 kilometrów przygody Tony Halik, podró nik i ³owca przygód. wojnie o dnaj duje Go i razem ruszaj¹ w œwiat W roku przedziera³ siê

Bardziej szczegółowo

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie. Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie. Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (543) 1 kwietnia 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Krzy - symbol chrzeœcijañstwa Krzy zajmuje szczególne

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo