Ramowy Program Uroczystoœci Beatyfikacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy Program Uroczystoœci Beatyfikacyjnej"

Transkrypt

1 Dodatek do Biuletynu Informacyjnego Zarz¹du Regionu Œl¹skaOpolskiego - kwiecieñ 2011 nr 4 (323) Ramowy Program Uroczystoœci Beatyfikacyjnej Beatyfikacja Jana Paw³a II bêdzie wielkim wydarzeniem koœcielnym, które sk³adaæ siê bêdzie z piêciu nastêpuj¹cych elementów: 30 kwietnia Czuwanie modlitewne - bêdzie mia³o miejsce w sobotê wieczorem ( od godz do ) na antycznym stadionie Circo Massimo. Jest organizowane przez Diecezjê Rzymu, której czcigodny S³uga Bo y by³ biskupem. Czuwanie poprowadzi kard. Agustino Vallini, papieski wikariusz dla Diecezji Rzymskiej. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI duchowo po³¹czy siê z zebranymi za poœrednictwem po³¹czenia video. 1 maja Uroczystoœæ beatyfikacyjna - rozpoczêcie o godz rano w niedzielê na Placu œw. Piotra. Przewodniczyæ jej bêdzie Ojciec Œwiêty Benedykt XVI. Na liturgiê nie ma biletów. Wstêp na Plac i okolice Watykanu kierowany bêdzie przez odpowiednie s³u by porz¹dkowe. Wejœcie na Plac œw. Piotra od godz maja Oddanie czci doczesnym szcz¹tkom nowego B³ogos³awionego - bêdzie mo liwe dla wiernych ju w niedzielê, zaraz po uroczystoœciach beatyfikacyjnych. Trumna zostanie wystawiona a do chwili, kiedy zakoñczy siê nap³yw wiernych. 2 maja Msza dziêkczynna - sprawowana bêdzie na Placu œw. Piotra o godz Przewodniczyæ jej bêdzie kard. Taracisio Bertone, watykañski Sekretarz Stanu. Z³o enie doczesnych szcz¹tków nowego B³ogos³awionego w Kaplicy œw. Sebastiana odbêdzie siê w innym czasie w formie prywatnej. Drodzy Bracia i Siostry, Polacy! Serdecznie pozdrawiam was wszystkich: obecnych tu w Rzymie, w Polsce i œwiecie. Podzielam wasz¹ radoœæ z og³oszenia beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, która odbêdzie siê 1 maja tego roku. Ta wiadomoœæ by³a bardzo oczekiwana przez wszystkich, a w szczególny sposób przez was, dla których Czcigodny mój Poprzednik by³ przewodnikiem w wierze, w prawdzie i wolnoœci. yczê wam g³êbokiego i duchowego przygotowania siê do tego wydarzenia i z serca wszystkim b³ogos³awiê. Benedykt XVI, po modlitwie na Anio³ Pañski w dn. 16 stycznia 2011 r.

2 2 Cierpia³am na chorobê PARKINSONA. Któr¹ zdiagnozowano w czerwcu 2001 roku. Choroba dotknê³a ca³¹ lew¹ stronê cia³a, powoduj¹c powa ne utrudnienia, jako e jestem osob¹ leworêczn¹. Pocz¹tkowo choroba rozwija³a siê w sposób ³agodny, ale po trzech latach jej objawy pog³êbi³y siê, wzmagaj¹c dr enie, sztywnienie, ból, bezsennoœæ... Od 2 kwietnia 2005 roku z tygodnia na tydzieñ stawa³a siê coraz powa niejsza, mój stan pogarsza³ siê z dnia na dzieñ, nie mog³am ju pisaæ, (powtórzê : jestem leworêczna), a kiedy próbowa³am, to co napisa³am by³o prawie nieczytelne. Samochód mog³am prowadziæ tylko na krótkich odcinkach, gdy moja lewa noga czêsto blokowa³a siê i taka sztywnoœæ bynajmniej nie u³atwia³aby jazdy. Potrzebowa³am coraz wiêcej czasu na wykonywanie mojej pracy, a poniewa pracujê w œrodowisku szpitalnym, powodowa³o to wiele trudnoœci. By³am zmêczona, wycieñczona. Po og³oszeniu diagnozy trudno mi by³o patrzeæ na Jana Paw³a II w telewizji. Mimo tego by³am przy nim bardzo blisko w modlitwie i wiedzia³am, i on móg³ zrozumieæ to, co prze ywa³am. Podziwia³am jego si³ê i odwagê, która mobilizowa³a mnie do nie poddawania siê i do pokochania tego cierpienia, gdy bez mi³oœci ono pozbawione by³oby sensu. Mogê stwierdziæ, i by³a to codzienna walka, ale moim jedynym pragnieniem by³o móc prze ywaæ j¹ w wierze i z mi³oœci¹ przyj¹æ wolê Ojca. W Wielkanoc 2005 roku zapragnê³am ogl¹daæ naszego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w telewizji, gdy czu³am w duchu, i bêdê mog³a to uczyniæ po raz ostatni. Ca³y ranek przygotowywa³am siê do tego spotkania wiedz¹c, i bêdzie ono bardzo trudne dla mnie (ukazaæ mi mia³o bowiem to, jaka bêdê za kilka lat). Nie by³o mi ³atwo, gdy jestem wzglêdnie m³oda. Jednak nieprzewidziane zak³ócenia w przekazie C u d Ostatnia Droga Krzy owa Jana Paw³a II, Wielki Pi¹tek 2005r. Biuletyn informacyjny S Nr 4/2011 telewizyjnym uniemo liwi³y mi ogl¹danie programu. Wieczorem 2 kwietnia 2005 roku ca³a nasza wspólnota zgromadzi³a siê, aby dziêki po³¹czeniu na ywo z Rzymem we francuskiej telewizji diecezji paryskiej (KTO) trwaæ na czuwaniu modlitewnym na Placu Œwiêtego Piotra. Wraz z siostrami z bezpoœredniej relacji dowiedzia³yœmy siê o œmierci Jana Paw³a II. Nagle zawali³ mi siê ca³y œwiat, straci³am przyjaciela, który mnie rozumia³ i dawa³ mi si³y, by iœæ naprzód. W kolejnych dniach czu³am wielk¹ pustkê, ale jednoczeœnie mia³am pewnoœæ, i by³ On nieustannie obecny. 13 maja, w œwiêto Matki Bo ej Fatimskiej, papie Benedykt XVI otworzy³ Proces Beatyfikacyjny Jana Paw³a II. Pocz¹wszy od 14 maja moje siostry ze wszystkich wspólnot we Francji i w Afryce modli³y siê o wstawiennictwo Jana Paw³a II, prosz¹c o moje uzdrowienie. Modlitwy trwa³y bez przerwy a do chwili, kiedy stwierdzono, i jestem zdrowa. By³am wówczas na wakacjach. Kiedy czas odpoczynku skoñczy³ siê, 26 maja wróci³am ca³kowicie wycieñczona chorob¹. Od 14 maja towarzyszy³ mi ci¹gle pewien werset z Ewangelii wed³ug œwiêtego Jana: Jeœli uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo ¹. Jest 1 czerwca, nie dajê ju rady, walczê, aby nie poddaæ siê i utrzymaæ na nogach. 2 czerwca po po³udniu idê do prze³o onej, aby prosiæ j¹ o zwolnienie mnie z obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy. Ona nalega, abym wytrzyma³a do czasu, kiedy wrócê z Lourdes w sierpniu i dodaje: Jan Pawe³ II jeszcze nie powiedzia³ ostatniego s³owa. Podczas spotkania z prze³o on¹, Jan Pawe³ II by³ obecny przy naszej rozmowie, która odby³a siê w atmosferze pokoju i pogody ducha. Prze³o ona podaje mi w pewnej chwili pióro i prosi o napisanie Jan Pawe³ II : jest godzina Z wielk¹ trudnoœci¹ piszê Jan Pawe³ II. Patrz¹c na nieczytelne pismo przez d³ugi moment pozostajemy w ciszy. Dzieñ toczy siê dalej normalnie. Po modlitwie wieczornej o godzinie wesz³am do mojego biura, by nastêpnie udaæ siê do pokoju. By³o to miêdzy a Wówczas odczu³am pragnienie, by wzi¹æ pióro i pisaæ. Jak gdyby ktoœ mówi³ mi: weÿ pióro i pisz. Ku wielkiemu zdziwieniu, pismo by³o wyraÿnie czytelne. Nie pojê³am dobrze, co siê dzieje, po³o y³am siê na ³ó ku. By³o to dok³adnie dwa miesi¹ce po tym, jak Jan Pawe³ II opuœci³ nas i uda³ siê do Domu Ojca. O 4.30 obudzi³am siê zdziwiona, i mog³am spaæ. Od razu wsta³am z ³ó ka, moje cia³o ju nie bola³o, nie czu³am adnego zesztywnienia, a wewnêtrznie nie dok. na str. 3

3 Œl¹ska Opolskiego kwiecieñ 2011 r. 3 dok. ze str. 2 by³am ju ta sama. Potem, jakieœ wewnêtrzne wezwanie, jakaœ si³a sk³oni³a mnie, bym posz³a modliæ siê przed Najœwiêtszym Sakramentem. Zesz³am do oratorium. Modli³am siê przed Œwiêtym Sakramentem. Ogarn¹³ mnie wielki pokój i b³ogoœæ. Coœ ogromnego, jakaœ tajemnica, które trudno opisaæ. Nastêpnie, ci¹gle przez Najœwiêtszym Sakramentem rozwa a³am nad tajemnicami œwiat³a Jana Paw³a II. A o godzinie 6.00 wysz³am, by razem z siostrami modliæ siê w kaplicy i uczestniczyæ w Eucharystii. Musia³am przebyæ oko³o 50 metrów i wówczas zda³am sobie sprawê, i podczas gdy sz³am, moja lewa rêka rusza³a siê, choæ zazwyczaj pozostawa³a nieruchomo wzd³u cia³a. Dostrzeg³am równie pewn¹ lekkoœæ w ca³ym ciele, zwinnoœæ, której nie doœwiadcza³am od dawna. Podczas Eucharystii ogarnê³a mnie wielka radoœæ i pokój. By³ to 3 czerwca, uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po wyjœciu ze Mszy by³am przekonana, i zosta³am uzdrowiona... dr enie w rêce ca³kowicie ust¹pi³o. Znowu zabra³am siê za pisanie a w po³udnie nagle ca³kowicie odstawi³am wszystkie leki. 7 czerwca posz³am na okresow¹ wizytê do neurologa, który od 4 lat mnie leczy³. Ze zdziwieniem stwierdzi³ ca³kowity Cud Papieski orze³ bia³y zanik wszystkich objawów, chocia od 5 dni nie kontynuowa³am kuracji. Nastêpnego dnia prze³o ona generalna powierzy³a wszystkim wspólnotom odprawianie dziêkczynienia. Ca³e zgromadzenie rozpoczê³o wówczas nowennê dziêkczynn¹ do Jana Paw³a II. Minê³o ju 10 miesiêcy od czasu, kiedy przerwa³am kuracjê. Powróci³am do normalnej pracy, piszê bez adnej trudnoœci, znowu prowadzê samochód, nawet na d³ugich odleg³oœciach. Czujê siê tak, jak gdybym narodzi³a siê po raz drugi, jakbym rozpoczê³a nowe ycie, gdy nic nie jest tak, jak przedtem. Dzisiaj mogê stwierdziæ, i przyjaciel odszed³ z naszej ziemi, ale mimo tego jest bardzo bliski memu sercu. On sprawi³, i wzros³o we mnie pragnienie adoracji Najœwiêtszego Sakramentu oraz mi³oœæ do Eucharystii, która zajmuje najwa niejsze miejsce w moim codziennym yciu. To, co Pan da³ mi prze yæ dziêki wstawiennictwu Jana Paw³a II jest wielk¹ tajemnic¹, trudn¹ do wyjaœnienia w s³owach, gdy tak jak jest wielka, tak jest silna..., ale dla Boga nie ma nic niemo liwego. Tak, jeœli uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo ¹ Siostra Marie Simon Pierre Ks. Arkadiusz Nocoñ, pracownik watykañskiej Kongregacji ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów Cia³o Jana Paw³a II bêdzie przeniesione do grobu b³. Innocentego XI. Obu tych papie y ³¹czy nie tylko miejsce pochówku Prawie równoczeœnie z og³oszeniem daty beatyfikacji Jana Paw³a II, w bazylice watykañskiej rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z przeniesieniem jego cia³a z Grot Watykañskich do kaplicy œw. Sebastiana (miêdzy Piet¹ Micha³a Anio³a a kaplic¹ Najœwiêtszego Sakramentu). Nazwa kaplicy pochodzi od mozaiki nad o³tarzem przedstawiaj¹cej mêczeñsk¹ œmieræ œw. Sebastiana, a jej wystrój jest dzie³em Piotra z Cortony, który zdaniem znawców objawi³ tutaj ca³y swój talent. Cia³o nowego b³ogos³awionego zajmie miejsce pod mens¹ o³tarza, gdzie teraz spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki b³. Innocentego XI. Te z kolei maj¹ byæ przeniesione pod o³tarz Przemienienia Pañskiego po lewej stronie bazyliki. Innocentego XI, papie a, którego pontyfikat przypad³ na lata , i Jana Paw³a II ³¹czy jednak nie tylko pochówek w kaplicy œw. Sebastiana. Godny korony œwiata W 1683 r. ogromna armia turecka staje pod stolic¹ cesarstwa. Upadek Wiednia oznacza³by zagro enie ca³ego œwiata chrzeœcijañskiego. Na ratunek spieszy król Polski Jan III Sobieski. Jego wojska odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w zwyciêskiej bitwie pod Wiedniem. Wdziêczny za ocalenie chrzeœcijañskiej Europy Innocenty XI dziêkuje najpierw Bogu i Maryi, ustanawiaj¹c œwiêto Jej Imienia w dniu, w którym rozegrano bitwê (12 wrzeœnia), a nastêpnie polskiemu królowi, któremu nadaje tytu³ Obroñcy wiary (Defensor fidei). W osobistym liœcie do Sobieskiego papie pisze: Okaza³eœ siê, Wasza Królewska Moœæ, godnym nie tylko korony polskiej, ale nawet korony ca³ego œwiata. Dodatkowo, na jego czeœæ, poleca wybiæ specjalny medal, a jako wyraz szczególnego wyró nienia przesy³a mu miecz ceremonialny i kapelusz, które do dziœ s¹ przechowywane na Wawelu. Najwiêkszym jednak wyrazem wdziêcznoœci Innocentego XI wobec polskiego króla i wojska by³a niespotykana w historii decyzja o zmianie papieskiego herbu. W miejscu dotychczasowego czarnego or³a Odescalchich (ród, z którego wywodzi³ siê papie ), Innocenty XI poleca wstawiæ polskiego bia³ego or³a w koronie, z charakterystycznie wzniesionymi ku górze skrzyd³ami. Takiego samego, jaki widnia³ na sztandarach wojsk dok. na str. 4

4 4 Biuletyn informacyjny S Nr 4/2011 dok. ze str. 3 walcz¹cych pod Wiedniem. Dzisiaj ten papieski herb z polskim or³em mo emy ogl¹daæ chocia by na pomniku Innocentego XI w bazylice watykañskiej. Jan III Sobieski nie czu³ siê bohaterem bitwy pod Wiedniem. W wys³anym do papie a liœcie napisa³: Venimus, vidimus, Deus vicit Przybyliœmy, zobaczyliœmy, a Bóg zwyciê y³, przypisuj¹c zwyciêstwo nie sobie, ale Bogu i Jego Matce. To polski król poprosi³ papie a, aby dzieñ 12 wrzeœnia ustanowiony zosta³ œwiêtem Jej Imienia. Korzystaj¹c z przychylnoœci Innocentego XI, trzy lata póÿniej zwraca siê do niego z jeszcze jedn¹ proœb¹: Ojcze Œwiêty, w ca³ym Królestwie Polskim œw. Jacek, z zakonu dominikanów, cieszy³ siê zawsze najwiêkszym kultem i niezliczone s¹ ³aski, które Pan Bóg, za wstawiennictwem tego wielkiego swojego S³ugi, by³ i jest ³askaw udzielaæ zamieszkuj¹cym go ludom. To dlatego udaj¹c siê na ostatni¹ wojnê [z Turkami pod Wiedniem przyp. A.N.], wzywa³em go i obra³em sobie za jednego ze swoich obroñców, aby towarzyszy³ mi w tej wyprawie, podjêtej w imiê Œwiêtej Wiary [wyruszaj¹c pod Wiedeñ Sobieski d³ugo modli³ siê przy grobie œw. Jacka w Krakowie przyp. A.N.]. Ca³e Królestwo Polskie, rozpalone arem pobo noœci, pragnie zatem najgorêcej, aby œw. Jacek zaliczony zosta³ pomiêdzy jego g³ównych Patronów i Opiekunów, zanosz¹c do Waszej Œwi¹tobliwoœci swoje najpokorniejsze b³agania, aby ³aska ta zosta³a mu udzielona. Argumenty zawarte w liœcie odnios³y skutek. 31 sierpnia 1686 roku Œwiêta Kongregacja Obrzêdów ustanowi³a œw. Jacka g³ównym patronem Królestwa Polskiego (na równi ze œw. Papieski orze³ bia³y Relikwia œw. Jacka w kamieniu Œl¹skim, miejscu jego urodzenia Cia³oJana Paw³a II zostanie przeniesione do grobu b³. Innacentego XI Wojciechem, œw. Stanis³awem mêczennikiem i œw. Stanis³awem Kostk¹). Decyzjê tê papie potwierdzi³ w liœcie apostolskim w formie brewe, nosz¹cym datê 24 wrzeœnia 1686r. Polska bierzmowana Przysz³y b³ogos³awiony, papie Jan Pawe³ II, bêdzie wiêc spoczywa³ w grobie jednego ze swoich wielkich poprzedników, który nie tylko darzy³ szacunkiem polskiego króla i polski naród, ale tak e ustanowi³ mu w osobie œw. Jacka Odrow¹ a g³ównego patrona. O tym wielkim œwiêtym, który a do reformy kalendarza liturgicznego w Polsce nosi³ ten zaszczytny tytu³, zwyk³o siê mówiæ, e tak jak œw. Wojciech chrzci³ Polskê, tak œw. Jacek j¹ bierzmowa³. Istotnie, przemierzaj¹c wzd³u i wszerz nasz¹ ojczyznê, dokona³ drugiej, pog³êbionej ewangelizacji Polski, a trzy podstawowe cechy jego apostolstwa, które stara³ siê zaszczepiæ w naszym narodzie, tzn. kult eucharystyczny, kult maryjny i regularn¹ spowiedÿ, pozosta³y do dnia dzisiejszego wyró nikiem polskiej religijnoœci na tle innych narodów Europy. Kilka wieków póÿniej, 2 czerwca 1979 r., papie Jan Pawe³ II, wielki czciciel œw. Jacka, dokona³ na nowo bierzmowania naszego narodu, wypowiadaj¹c podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny pamiêtne s³owa: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!. O grobach zwyk³o siê na ogó³ myœleæ w kategoriach bolesnego rozdzielenia. Ten w kaplicy œw. Sebastiana w bazylice watykañskiej w przedziwny sposób ³¹czy jednak ludzi i wydarzenia Goœæ Niedzielny (6/2011)

5 Œl¹ska Opolskiego kwiecieñ 2011 r. 5 Fragment Homilii wyg³oszonej przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w czasie Mszy œw. odprawionej w Krakowie na B³oniach, 9 czerwca 1979 r. Zanim st¹d odejdê, proszê Was, abyœcie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê Polska, raz jeszcze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹ - tak¹, jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie œwiêtym. Zanim st¹d odejdê... Proszê was: - abyœcie mieli ufnoœæ nawet wbrew ka dej swojej s³aboœci, abyœcie szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleñ ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o, - abyœcie nigdy nie utracili tej wolnoœci ducha, do której On wyzwala cz³owieka, - abyœcie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi- ³oœci¹, która jest najwiêksza, która siê wyrazi³a przez Krzy, a bez której ycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Miar¹ dojrza³oœci i wielkoœci jest stawanie siê maluczkim i uznanie siebie za s³ugê wszystkich. Nie ulegajcie s³aboœciom! Nie dajcie siê zwyciê yæ z³u! Jeœli widzisz, e brat Twój upada podÿwignij go, a nie pozostaw w zagro eniu... Pamiêtamy Jesteœmy B³ogos³awiony Ojcze Œwiêty, Do Nieba zosta³eœ wziêty. Przez Boga umi³owany, Rodaku nasz ukochany. Wielki Janie Pawle Drugi, W swej mi³oœci do ludzi, Nios³eœ znak pokoju i wiary, abyœmy w drodze nie ustali. Dziêkujemy Ci za Twe s³owa, Co serce nasze chowa. S³owa o Solidarnoœci i do Solidarnoœci, S³owa o polskiej niepodleg³oœci. Tyœ kocha³ wszystkich bez wyj¹tku, W ka dym ziemi zak¹tku. Nieprzyjacio³om umia³eœ wybaczyæ, Chrzeœcijanom wspóln¹ drogê wyznaczyæ. W Watykanie u stóp grobu Twego, Pamiêtamy Jesteœmy z kraju dalekiego. Z kraju przez Ducha Œwiêtego, Na Placu Zwyciêstwa oblicza odnowionego. Ty by³eœ Papie em Wielkim na Ziemi, Teraz jesteœ tam gdzie b³ogos³awieni. Modli³eœ siê za nas w potrzebie, Teraz my modlimy siê do Ciebie. Ho³d Bo ej Matce oddajemy w pokorze, TOTUS TUUS w Jasnogórskim Klasztorze. Gdzie Ojciec Œwiêty zawierzy³ i Siebie, Œwiat ca³y i wszystkich w potrzebie. Chwalmy po wieki Boga Najwy szego, Za cud Papie a Jana Paw³a Wielkiego, B³ogos³awionego. Pielgrzymi na Placu œw. Piotra w Rzymie Marek Stelmach

6 6 Biuletyn informacyjny S Nr 4/2011 Pielgrzymka górali z Polski ofiarowa³a papie owi Janowi Paw³owi II sosenkê. Drzewko zosta³o posadzone w 1985 r. w Ogrodzie Watykañskim, niestety usch³o. *** Do Sosny Polskiej Gdzie winnice, gdzie wonne pomarañcze rosn¹, Ty domowy mój prostaku, zakopiañska sosno, Od matki i sióstr oderwana rodu, Stoisz, sieroto, poœród cudzego ogrodu. Jak e tu mi³ym jesteœ goœciem memu oku, Bowiem oboje doœwiadczamy jednego wyroku. I mnie tak e przenios³a pielgrzymka daleka. I mnie w cudzej ziemi czas ycia ucieka. Czemuœ-choæ ciê starania cudze otoczy³y, Nie rozwinê³a wzrostu-utraci³a si³y? Masz tu wczeœniej i s³oñce, i rosy wioœniane. A przecie twe ga³¹zki bledn¹ pochylane. Wiêdniesz, usychasz, smutna wœród kwietnej p³aszczyzny I nie ma dla ciebie ycia, bo nie ma Ojczyzny. Drzewo wierne! Nie zniesiesz wygnania, têsknoty Jeszcze trochê jesiennej i zimowej s³oty, A padniesz martwa-obca ziemia ciê pogrzebie-drzewo moje! Czy bêdê szczêœliwszy od ciebie? Stefan Witwicki* Autorem wiersza Do sosny polskiej nie jest Jan Pawe³ II, jak wielu s¹dzi, lecz XIX wieczny, mieszkaj¹cy na emigracji poeta Stefan Witwicki. Pe³ny tytu³ tego utworu brzmi Do sosny polskiej, znalezionej w jednym z ogrodów Chatenay. Twórc¹ utworu jest Stefan Witwicki ( ), poeta, który w wieku 30 lat uda³ siê dobrowolnie na emigracjê i osiedli³ we Francji. Wiersz po raz pierwszy opublikowano anonimowo w zeszycie Nr 1. Wieczór sielski i wiersze ró ne, Pary 1936 s Wspomniane w podtytule drzewo znalezione w Chatenay (obecnie dzielnica Pary a) sta³o siê dla autora inspiracj¹ do napisania tego dziœ tak popularnego utworu. Zaprezentowany utwór pojawi³ siê i zacz¹³ kr¹ yæ w rêcznie powielanych odpisach w 1985 r. jako dzie³o Jana Paw³a II. Przekonanie, e autorem jest Ojciec Œwiêty, sprawi³o, e w nastêpnych latach tekst wiersza trafi³ na ³amy czasopism polonijnych kilku kontynentów.(...) Uznanie wiersza wysz³o poza literaturê. Muzykê do wiersza stworzy³ polonijny kompozytor Józef Czy. (...) Godzi siê, by sylwetka i poezja Stefana Witwickiego zosta³y wydobyte z zapomnienia. By³ wartoœciowym przedstawicielem emigracyjnej poezji romantycznej, bliskim przyjacielem m.in. Mickiewicza, Chopina, Brodziñskiego, Mochnackiego, w ostatnim okresie ycia ciê ko chorowa³, zmar³ w Rzymie, gdzie planowa³ wst¹pienie do Zakonu Braci Zmartwychwstañców.(...) ród³o informacji: Tygodnik Katolicki Niedziela Jan Pawe³ II, kiedy by³ silny okazywa³ si³ê. Kiedy by³ s³abszy stara³ siê pokonaæ s³aboœæ.

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49 SPIS TREŒÆI S³owo wstêpne................................ 7 1. Jaœnieje szczyt Roku liturgicznego Pascha.. 7 2. Co oznacza termin Pascha?............... 10 3. Misterium Paschalne obejmuje wszystko....

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Teksty zaproszeñ œlubnych

Teksty zaproszeñ œlubnych Teksty zaproszeñ œlubnych 1. Anna Nowak i Pawe³ Kowalski wraz z Rodzicami maj¹ zaszczyt zaprosiæ Sz.P.... na Ceremoniê Sakramentu Ma³ eñstwa, którego udziel¹ sobie dnia 18 sierpnia 2012 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

WIECZÓR JANA PAWŁA II

WIECZÓR JANA PAWŁA II WIECZÓR JANA PAWŁA II Spotkanie w rodzinach i kościołach kwiecień 2011 70 GŁOS PAPIEŻA: (nagranie 1.mp3 Kalwaria Zebrzydowska 7.06.1979): Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze

Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze Trwajcie mocni w wierze / TRWAJCIE MOCNI W WIERZE Niech Chrystus, Wschodzące Słońce, opromieni wszystkie ciemności naszego życia swoim blaskiem, niech skieruje nasze kroki na drogę

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

1997 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1997 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1997 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 15.05.1997 WARSZAWA 1 rys. wizerunek Ojca Św. Jana Pawła II w geście pozdrowienia i tekst : 2. 22.05.1997 WARSZAWA 1 rys. krzyż pastorału Jana Pawła II i tekst : 3. 24.05.1997

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482

Warszawa, 20 marca 2014 r. Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 482 Rada Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obecnym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczestniczenia. Bierzemy udzia³ w tym

œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obecnym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczestniczenia. Bierzemy udzia³ w tym NASZA EUCHARYSTIA Jak my odbieramy Mszê œwiêt¹? Jak widzimy Ucztê Eucharystyczn¹? Jak traktujemy to powtórzenie Ostatniej Wieczerzy w kszta³cie obrzêdu liturgicznego? Co jest dla nas najwa niejsze we Mszy

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Stowarzyszenie katolickie modlitwy Modlitwy duchowego i NS NMP Eucharystycznej Apostolstwa Modlitwy Ofiarowania -misyjna z kultem Eucharystii Ikonografia namalowany

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna Siostry z Rybna, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest katolickim zgromadzeniem zakonnym żeńskim, założonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

PLAN P ZBAWIENIA ZBA

PLAN P ZBAWIENIA ZBA PLAN ZBAWIENIA CZYM JEST PLAN ZBAWIENIA? Plan zbawienia* to plan szcz Êcia dla dzieci Boga. Jego sednem jest ZadoÊçuczynienie Jezusa Chrystusa. JeÊli b dziesz post powaç wed ug nauk Jezusa Chrystusa, odnajdziesz

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Jeszcze Piotr Hiacynt Pruszcz pisa³:

Jeszcze Piotr Hiacynt Pruszcz pisa³: - Kosciól Sw. Barbary,, W malowniczym gotyckim koœciele Œw. Barbary wtulonym pomiêdzy masyw bazyliki Mariackiej a zabudowania jezuickie, czczono w dawnych wiekach cudownego Ukrzy owanego Pana Jezusa oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

b. metody: ćwiczenie plastyczne, praca z tekstem, burza mózgów, pokaz

b. metody: ćwiczenie plastyczne, praca z tekstem, burza mózgów, pokaz Renata Chrzanowska Temat: Będzie się działo! 1. Cele katechetyczne: - zapoznanie z programem ŚDM, - zachęcenie do udziału w ŚDM, - kształtowanie postawy odpowiedzialności za przebieg ŚDM. 2. Słowa klucze:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

2011-2013. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 18-20, 423-426

2011-2013. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 18-20, 423-426 Marcin Nabożny Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego "Świętować niedzielę" zorganizowanego w Rzeszowie 22 czerwca 2013 roku w ramach ogólnopolskiej kampanii Akcji Katolickiej Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZTANDARU STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN SZTANDARU STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN SZTANDARU STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Sztandar jest symbolem tradycji, honoru i męstwa saperów Wojska Polskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Saperów Polskich. Sztandar

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo