na zakup ziemi ARIMR PORĘCZA KREDYTY STUDENCKIE STRONA 3 STRACIŁEŚ UPRAWY, ZŁÓŻ WNIOSEK STRONA 8 STRONA 12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na zakup ziemi ARIMR PORĘCZA KREDYTY STUDENCKIE STRONA 3 STRACIŁEŚ UPRAWY, ZŁÓŻ WNIOSEK STRONA 8 STRONA 12"

Transkrypt

1 Wrzesień 2013 r. Rok II Nr 13 ISSN Egzemplarz bezpłatny ARIMR PORĘCZA KREDYTY STUDENCKIE STRONA 3 STRACIŁEŚ UPRAWY, ZŁÓŻ WNIOSEK Koniec STRONA 8 z dopłatami na zakup ziemi Strony 4-5 PAŃSTWO WSPIERA RODZINY ZASTĘPCZE STRONA 12

2 3 ARMiR poręcza kredyty studenckie D Zasady udzielania kredytów studenckich przez banki listopada Beneficjenci pomocy ARiMR w formie poręczeń kredytów studenckich Forma i wysokość udzielanej pomocy Warunki i tryb udzielania poręczeń przez ARiMR Banki współpracujące , REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Klocek WYDAWCA: DRUK:

3 4 5 Koniec preferencyjnych kredytów na zakup ziemi coraz bliżej. Od nowego roku dotowane przez Państwo formy zakupu ziemi będą niedozwolone. Dlatego teraz rolnicy chcą wykorzystać ostatnie chwile dopłat na ten cel. Jednak nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy Kredyt preferencyjny: Kredyty hipoteczne: BZ WBK ING PKO BP kredyt na MSP Z godnie Trzeba być uważnym: ARIMR PRZYPOMINA października ruszają wypłaty świadczeń pomocowych ONW z przepisami UE, ARiMR rozpocznie wypłatę pomocy dla rolników gospodarujących na obszarach górskich lub innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatności ONW) od 16 października 2013 r. O takie wsparcie ubiegało się w tym roku ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już naliczanie tych płatności. Analogicznie jak w roku 2012, ARiMR nie będzie doręczała rolnikom decyzji o przyznaniu dopłat ONW jeżeli powierzchnia do której zostanie przyznana płatność, będzie zgodna z powierzchnią wskazaną przez rolnika w złożonym wiosną wniosku - co oznacza, że decyzje te nie będą zawierały zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń. W tytule przelewu, który otrzyma rolnik, będzie zamieszczona informacja, że decyzja taka nie została doręczona. Oczywiście, jeżeli rolnik zażąda wydania decyzji, otrzyma ją z ARiMR. Natomiast jeżeli okaże się, że dane zawarte przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW różnią się od wyliczeń ARiMR, wówczas rolnik otrzyma decyzję, w której podana zostanie wielkość tych płatności obliczona przez Agencję. Płatności ONW przeznaczone są dla rolników, którzy gospodarują na terenach nie sprzyjających prowadzeniu działalności rolniczej. Zaliczają się do nich m.in. obszary na których panują trudne warunkami klimatyczne, opady deszczu są zbyt duże lub zbyt małe, OPR.( JSZ) ukształtowanie terenu jest niekorzystne (np. góry) czy niska jest jakość gleb. W Polsce około połowy gruntów użytkowanych rolniczo jest położonych w takim terenie czyli tzw. obszarach ONW. Prowadzenie tam działalności rolniczej nie zapewnia spodziewanych plonów i często wymaga od rolników zaangażowania dodatkowych środków fi nansowych. Aby pomóc rolnikom gospodarować na takich terenach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co roku wypłaca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata tzw. płatności ONW. Rolnicy każdej wiosny składają wnioski o udzielenie takiej pomocy, wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich. Źródło: ARiMR

4 6 AUTORYZOWANY DEALER CI GNIKÓW marki LS z motorami Mitsubishi typ. Seria Plus, U, R, J, Rio URSUS z motorami Perkins typ , 14034, 10014H, 9014H, 8014H, 9024, 5044 jak równie osprz tu do maszyn rolniczych i maszyn komunalnych. Zaprasza na zakupy. Lublin ul. Kalinowszczyzna 43 przy salonie Peugeota. LS leading solutions Dostawa w ci gu 1 3 dni po podpisaniu umowy Cz ci i serwis z dojazdem do klienta Gwarancja 36 miesi cy Godziny otwarcia 8.00 do Tel , Mały trójpak energetyczny już działa środę 11 września weszła w życie nowelizacja W ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. Nowelizacja ta wdraża w pełniejszy od dotychczasowego sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Celem nowelizacji jest m.in. rozdzielenie nadzoru nad przesyłem i obrotem gazu. Zgodnie z ustawą nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego - spółką Gaz- System - będzie sprawował minister gospodarki. Dotychczas było to uprawnienie ministra skarbu. Nowe przepisy wprowadzają także ochronę tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Ustawa określa, że są to osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy. Odbiorcy ci będą mogli wystąpić do gminy o przyznanie tzw. dodatku energetycznego uzależnionego od wielkości gospodarstwa domowego, co obniży wysokość płaconych przez nich rachunków. Dodatek będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzony został również obowiązek sprzedaży przez firmy gazowe części surowca na giełdach towarowych - tzw. obligo gazowe. Od wejścia w życie nowelizacji do końca 2013 r. przez giełdy ma być sprzedawane 30 proc. gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej, w 2014 r proc., a od 1 stycznia 2015 r proc. Ponadto, w ustawie znalazły się przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach, czyli urządzeniach o mocy poniżej 40 kilowatów. Właściciele mikroinstalacji produkujących prąd będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Energia taka będzie skupowana po cenie równej 80 proc. średnich cen sprzedaży prą- du w poprzednim roku. Nowelizacja przewiduje także kadencyjność Prezesa i Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki (5-letnie kadencje z możliwością ponownego powołania tylko raz). Rozszerza też kompetencje Prezesa URE i zmienia tryb jego powoływania. Prezesa URE będzie powoływał premier samodzielnie, a nie na wniosek ministra gospodarki, jak dotąd. Ustawa nakłada też na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczania odbiorcom informacji o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów. Umowa sprzedaży ma zawierać m.in. informacje o okresie jej obowiązywania, warunkach rozwiązania, możliwości otrzymania pomocy w przypadku awarii oraz o miejscu i sposobie zapoznania się z taryfami. Nowelizacja określa zasady ustalania krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie. Źródło: KRIR 7

5 8 ARiMR przypomina 30 września mija termin składania wniosków przez rolników poszkodowanych podczas tegorocznych klęsk żywiołowych 9 Wnioski o udzielenie ta- - - udzielana zgodnie z rozpo- w odniesieniu do pomocy de szkód albo - - ubezpieczenia upraw prowa- przypadku posiadania takiego okresie albo otrzymaniu pomocy de mini- minimis dla producentów rol FOT. SXC.HU - OFERUJEMY: palniki do suszarni zbóż palniki gazowo-olejowe przemysłowe palniki gazowe na biogaz palniki na zużyty olej kotły kondensacyjne kotły nadmuchowe ITG Sp. z o.o. Ul. 11 Listopada Dąbrowa Górnicza Tel lub FOT. INTERNET - minimis w rolnictwie lub rybo- przez rolnika we wniosku po grad lub deszcz nawalny w - w gospodarstwie rolnym lub Formularze wniosków - Sprzedaż produktów w ofercie kredytowej i leasingu. Biznes Pożyczka w Meritum Banku może być udzielona na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wystarczy dowód osobisty oraz zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatku rolnego. Pożyczkę można otrzymać w: w kwocie od 5000 zł do zł na okres do 120 miesięcy.

6 10 W dzisiejszych czasach dorabianie do renty lub emerytury rolniczej jest zjawiskiem naturalnym i oczywistym. Należy jednak pamiętać, że działania takie wiążą się z możliwością utraty części otrzymywanych świadczeń emerytalno-rentowych. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo- i rentach z Funduszu Ubezpie (od , - nia (od r , Dorabiasz do renty lub emerytury rolniczej? Twoje świadczenia mogą ulec zmianie! osoba) (od OPR. (BDM) Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach r. średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 689 zł/t, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego dwa tygodnie wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 3% droższe niż przed miesiącem, ale o 27% tańsze niż przed rokiem. Na rynku krajowym po lipcowym spadku, utrzymuje się sukcesywny wzrost cen żyta konsumpcyjnego. W analizowanym okresie dostawcy tego zboża przeciętnie w kraju uzyskiwali 467 zł/t. Było to o 4% więcej niż tydzień wcześniej i o 12% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. żyto było jednak o 34% tańsze. Jęczmień paszowy skupowano średnio po 672 zł/t, o 3% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale nieznacznie (o 0,3%) drożej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 16% niższa niż przed rokiem. Raport Agencji Rynku Rolnego Na krajowym rynku zbóż Cena Towar bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. w skupie zł/t Zmiana tyg. pszenica konsumpcyjna 689 yto konsumpcyjne 467 j czmie paszowy 672 kukurydza 827 na targowiskach zł/t pszenica 844 yto 557 Od trzech tygodni rośnie cena kukurydzy. W dniach r. za ziarno to przeciętnie płacono 827 zł/t, tj. o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami cen sprzed roku ziarno to było o 13% tańsze. W pierwszym tygodniu września br. na krajowych giełdach towarowych przeciętne ofertowe ceny pszenicy konsumpcyjnej, pszenicy paszowej oraz jęczmienia paszowego wzrosły o 1-2% w 11 porównaniu z notowaniem z poprzedniego tygodnia. W tym czasie średnie ceny żyta nie uległy zmianie, a kukurydzy obniżyły się o 2%. W dniach r na giełdzie Rolpetrol sprzedano 300 ton pszenicy konsumpcyjnej oraz 75 ton jęczmienia paszowego średnio po 735 zł/t. Nabywców znalazło również 330 ton kukurydzy paszowej z importu po 760 zł/t i 100 ton owsa paszowego po 515 zł/t (ceny zbóż obejmują koszty transportu). W dniach r odnotowano niewielki wzrost średniej ofertowej ceny pszenicy paszowej, przy spadku cen pozostałych zbóż. W tym czasie ceny monitorowanych zbóż oferowanych do sprzedaży kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna zł/t, pszenica paszowa zł/t, żyto konsumpcyjne zł/t, jęczmień paszowy zł/t oraz kukurydza zł/t. Źródło: ARR WS W odzimierz Sosnowski producent urz dze rolniczych oferuje: Wialnia odśrodkowa przeznaczona jest do oczyszczania nasion: zbó, ro lin str czkowych, rzepaku, traw nasiennych itp. z lekkich zanieczyszcze i ziaren po lednich. Do ka dej wialni mo na zamontowa kierownic do rodkow pionowego strumienia materia u sypkiego. Rozwi zanie to poprawia prawie dwukrotnie jako czyszczenia. Istnieje mo liwo wykonania wialni o wydajno ci 200t/h, 500t/h. Palenisko s u y do urz dzenia ogniska na wolnym powietrzu i w kominkach, zw aszcza otwartych. Podstawa paleniska zabezpiecza pod o e przed uszkodzeniem. Palenisko zosta o uznane na targach w Atlancie, Koloni i Szwecji za bardzo innowacyjne rozwi zanie. Wykonane jest z blachy aroodpornej. Jego wytrzyma o to 1000 stopni ci g ej pracy. WS W odzimierz Sosnowski ul. Mazowiecka 17, Ciechanów Tel./fax

7 12 KRUS informuje Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem Okres finansowania składek z budżetu państwa Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS informuje Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS. Zmiany wprowadzone od tej daty dotyczą tych rolników (domowników), którzy przyjęli dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok oraz którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej Zmiany w zasiłku macierzyńskim ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego na dzień emerytura i renta podstawowa 831 zł 15 gr dodatek pielęgnacyjny dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 305 zł 25 gr dodatek kombatancki dodatek z tytułu tajnego nauczania dodatek kompensacyjny 30 zł 53 gr dodatek dla sieroty zupełnej 382 zł 50 gr świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż ryczałt energetyczny 165 zł 71 gr zasiłek pogrzebowy 4.000,00 zł wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 70% 2.528,80 zł 130% 4.696,30 zł kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 549 zł 12 gr kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 466 zł 78 gr Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego zasiłek chorobowy za 1 dzień 10,00 zł zasiłek macierzyński 3.324,60 zł jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 650,00 zł (od ) Źródło: KRUS

8 14 15 Komunikat MRiRW Wspólna Polityka Rolna w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej Ustalenia Szczytu Europejskiego z 8 lutego br. dotyczące przyszłej perspektywy finansowej na lata muszą być przyjęte przez Parlament Europejski. Parlament Europejski przyjmie wysokość budżetu ogólnego na okres , w tym na WPR oraz alokacje na poszczególne państwa członkowskie. Jednocześnie trwają prace nad wysokością budżetu krajowego na WPR. Uzgodnienia szefów państw na Szczycie Europejskim (8 lutego br.) oraz przyjęty kompromis Rady Ministrów Rolnictwa UE (26 czerwca br.) dają możliwość przesunięcia do 25% środków z II filara WPR na płatności bezpośrednie oraz uzupełnienia płatności z budżetu krajowego. W ramach dotychczasowych ustaleń przyjęto, że płatności bezpośrednie po 2013r. będą zwiększone poprzez przesunięcie do 25% środków z II filaru WPR oraz wsparcie krajowe. Jednocześnie budżet krajowy uzupełni środki na PROW. Również z budżetu krajowego zapewnione zostanie odpowiednie współfinansowanie funduszu PROW. W ramach Umowy Partnerstwa, przewiduje się także odpowiednie wsparcie dla obszarów wiejskich w ramach polityki spójności - na rozwój infrastruktury, rynku pracy i usług publicznych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracuje z wszystkimi resortami a także z Urzędami Marszałkowskimi nad właściwymi zapisami programów operacyjnych, w tym programów regionalnych. Umowa partnerstwa przewiduje zaangażowanie wszystkich programów operacyjnych w realizację powyższych zadań. W okresie Tabela 1. Proponowane środki dla Polski w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich z budżetu UE w latach (mln EUR, ceny bieżące) Rodzaj wsparcia łącznie Płatności bezpośrednie Rozwój obszarów wiejskich Łącznie płatności i PROW Tabela 2. Środki finansowe z budżetu UE dla Polski w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich w latach (mln EUR, ceny bieżące) Rodzaj wsparcia łącznie Płatności bezpośrednie Rozwój obszarów wiejskich Łącznie płatności i PROW Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; Środki na rozwój obszarów wiejskich decyzja KE z 27 kwietnia 2010 ( 2010/236/EU).HU budżet UE dla Polski na wspólną politykę rolną wyniósł 28,6 mld euro, w cenach bieżących. Stosowanie cen bieżących jest podejściem właściwym, gdyż w cenach bieżących wypłacane są środki z WPR oraz kwoty wsparcia dla rolników określane w decyzjach administracyjnych. Przewidywany budżet unijny na WPR w Polsce na lata wyniesie 32,1 mld euro. W nowej perspektywie finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Polska uzyska o około 12% więcej unijnych środków na rolnictwo niż otrzymała w latach (Tabela 1). CENTRUM OGRODNICZE Osiągnięty kompromis w Radzie Ministrów UE daje możliwość kontynuowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce. Polska jest największym beneficjentem środków na II filar WPR a także na politykę spójności. W zakresie środków na płatności bezpośrednie zajmujemy 6 miejsce (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, W. Brytania) a licząc cały budżet WPR zajmujemy 5 miejsce (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy). Dla rozwoju obszarów wiejskich istotne znaczenie ma także fakt, że Polska uzyskała z budżetu UE najwyższe środki łącznie na wszystkie polityki UE, co będzie wpływać stabilizująco na sytuację gospodarczą kraju i rozwój rolnictwa. Rolnictwo i rozwój wsi będą w dalszym ciągu wspierane środkami budżetu krajowego. Poziom wsparcia corocznie określany jest w ustawach budżetowych. W ramach RPO samorządy wojewódzkie przewidują dodatkowe działania wspierające rozwój obszarów wiejskich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi także działania, aby środki łączne na rolnictwo i obszary wiejskie z budżetu UE, z budżetu krajowego oraz z polityki spójności na lata były wyższe niż obecnie. Źródło: MRiRW drzewa krzewy ozdobne nawozy, podłoża środki ochrony roślin art. dekoracyjne ZNICZE wkłady, wieńce, wiązanki, chryzantemy, sztuczne kwiaty PŁOUSZOWICE KOLONIA 145 B (przy trasie Lublin Nałęczów)

9 Pożyczka rolnicza kampania promocyjna dla sieci AGRO Najważniejsze korzyści dla Klientów, którzy podpiszą umowę pożyczki rolniczej w trakcie kampanii: Pożyczka 2,99% 0% prowizji za udzielenie pożyczki Profesjonalna obsługa gwarantowana przez doradców dedykowanych wyłącznie do obsługi klientów segmentów Agro Okres fi nansowania nawet do 120 miesięcy Atrakcyjna oferta ubezpieczeniowa * Procentowa wartość kwartalnej raty pożyczki rolniczej dla umowy zawartej na okres 10 lat przy wkładzie własnym 20% bez ustanawiania cesji praw z dotacji unijnej. P rowadzenie gospodarstwa rolnego to czasochłonne i odpowiedzialne zajęcie, które poza wiedzą z zakresu rolnictwa wymaga również od rolników orientacji w biznesie. Na szczęście coraz częściej na rynku dostępne są usługi, które pomagają w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Jedną z nich jest oferowany przez Bank Zachodni WBK AGRO PAKIET pomagający przedsiębiorcom rolnym w zarządzaniu finansami gospodarstwa. W ramach pakietu dostępne są rachunek bieżący, kredyty, pożyczki, lokaty, leasing i wiele innych produktów i usług bankowych, bez których trudno jest prowadzić nowoczesne gospodarstwo. O AGRO PAKIECIE rozmawiamy z panią Anitą Wojciechowską Dyrektorem 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Zamościu. - Czym właściwie jest Agro Pakiet? - To pakiet produktów i usług przygotowanych przez bank specjalnie z myślą o potrzebach właścicieli gospodarstw rolnych. Z jednej strony są to produkty i usługi potrzebne do prowadzenia gospodarstwa, z drugiej - przydatne w codziennym życiu, dostosowane do potrzeb współczesnego przedsiębiorcy prowadzącego własny biznes. Bank dla rolnika - Ale jak udało się Państwu stworzyć ofertę w ramach której odpowiadacie na potrzeby zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej? Pewnie, decydując się na tę usługę trzeba płacić za wiele niepotrzebnych produktów bankowych. - Wcale nie. Jedynym produktem, który należy posiadać chcąc korzystać z Agro Pakietu, jest rachunek bieżący. Koszt jego prowadzenia to 6 zł miesięcznie, czyli podobnie jak za konto osobiste dla osoby fizycznej. Pozostałe opłaty dotyczące rachunku także są wycenione podobnie, jak w przypadku kont osobistych. Całą resztę produktów i usług dany rolnik dobiera sobie według potrzeb. Możliwości są tutaj praktycznie nieograniczone. W związku z prowadzoną działalnością może np. zaciągać kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe i inwestycyjne, kredyty dotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Może korzystać z pożyczek i leasingu, a także z kart płatniczych. Ponadto jako osoba fizyczna ma możliwość założenia w naszym banku konta osobistego, uzyskania kart debetowych i kredytowych, zaciągnięcia kredytu gotówkowego i hipotecznego oraz korzystania z lokat, kont oszczędnościowych oraz funduszy inwestycyjnych. W obu przypadkach (jako osoba fizyczna i jako przedsiębiorca) może wygodnie zarządzać swoimi finansami przez Internet oraz SMS, za pośrednictwem prostych w obsłudze usług bankowości elektronicznej BZWBK24, bez konieczności odwiedzania oddziału banku. To ogromne ułatwienie zwłaszcza dla rolników, który z reguły mieszkają daleko od miasta. - A który z kredytów można dostać najszybciej, gdy pojawia się nagła potrzeba? - Myślę, że w takim przypadku najlepiej korzystać z kredytu na działalność gospodarczą Kredytu Biznes Ekspres w procedurze uproszczonej, w ramach którego rolnik może sfinansować wydatki nawet do złotych. - Czy trzeba przy tym spełniać jakieś dodatkowe warunki? - Doskonale wiemy, jak ważny jest czas naszych klientów, dlatego w przypadku tego kredytu formalności związane z zawarciem umowy ograniczyliśmy do minimum, a decyzja kredytowa może być udzielona nawet w ciągu 24 godzin. - A jak można dowiedzieć się więcej na temat Agro Pakietu i produktów, do jakich daje dostęp? - Wystarczy po prostu odwiedzić jeden z naszych oddziałów. Chętnie dokładnie wyjaśnimy na czym polega Agro Pakiet i jakie daje korzyści. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Można do nas również zadzwonić (opłata zgodna z taryfą operatora). Serdecznie zapraszam. Adresy oddziałów Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie województwa lubelskiego: 1. Oddział w Zamościu, ul. Partyzantów 44, Zamość, tel Oddział w Zamościu, ul. Partyzantów 12, Zamość, tel Oddział w Chełmie, ul. Lubelska 73, Chełm, tel Oddział w Chełmie, ul. Lwowska 8/10, Chełm, tel Oddział w Biłgoraju, ul. Bankowa 2A, Biłgoraj, Oddział w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 46, Hrubieszów, tel Oddział w Janowie Lubelskim, ul. Sienkiewicza 11, Janów Lubelski, tel Oddział w Krasnymstawie, ul. dr Jana Matysiaka 7, Krasnystaw, tel Oddział w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 69, Tomaszów Lubelski, tel Oddział w Tyszowcach, ul. Kościelna 1, Tyszowce, tel Oddział w Lublinie, al. Spółdzielczości Pracy 26, Lublin, tel Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 56, Lublin, tel Oddział w Lublinie, ul. Zwycięska 6a, Lublin, tel Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 37, Lublin, tel Oddział w Lublinie, ul. Tomasza Zana 39, Lublin, tel Oddział w Lublinie, ul. Głęboka 10, Lublin, tel Oddział w Lublinie, ul. Jutrzenki 24A, Lublin, tel Placówka Partnerska nr 1 w Lublinie, ul. Narutowicza 27, Lublin, tel Placówka Partnerska nr 7 w Lublinie, ul. 1 Maja 13, Lublin, tel Oddział w Świdniku, ul. Racławicka 20, Świdnik, tel Oddział w Świdniku, ul. Niepodległości 5, Świdnik, tel Oddział w Lubartowie, ul. Jana Pawła II 6A, Lubartów, tel Oddział we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 41, Włodawa,

KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS

KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS Lipiec 2015 r. Rok IV Nr 35 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Maszyny rolnicze NA RYNKU ZBÓŻ KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS STRONA 4 MŁODY ROLNIK PO NOWEMU STRONA 6 ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny

Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny październik 2014 3 Agencja informuje Dopłaty bezpośrednie za 2014 rok planowane stawki Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września

Bardziej szczegółowo

CO NAM DAJE UNIA? STRONA 6

CO NAM DAJE UNIA? STRONA 6 3 września 2012 r. Rok I Nr 1 Egzemplarz bezpłatny Nakład 15 000 POMOCNA UNIA STRONY 3, 4, 5 KREW NA ŚCIERNISKU CO NAM DAJE UNIA? Dopłaty nie tylko dla bogatych STRONA 6 ILE WYPŁACI KRUS Dopłaty z PROW

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl LEADER+ DO 31 GRUDNIA 2004 R.! 14 grudzień 2004 r. Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Pilotażowego programu LEADER+ został przedłużony do dnia 31 grudnia br. Po więcej informacji odsyłamy

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Rok III Nr 19 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny

Marzec 2014 r. Rok III Nr 19 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Marzec 2014 r. Rok III Nr 19 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Wirus ASF nadal groźny strona 4 Polska droga ziemia strony 6-7 Świadczenia poszły w górę strona 23 marzec 2014 3 Hurtownia Maszyn Rolniczych

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Opracowała: dr inż. Joanna Karwowska

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

JAK SKOMERCJALIZOWAĆ I SPRZEDAĆ BANK SPÓŁDZIELCZY?

JAK SKOMERCJALIZOWAĆ I SPRZEDAĆ BANK SPÓŁDZIELCZY? Prawo Bezkarne pranie po terminie Rada Polityki Pieniężnej Uwolnić rezerwy obowiązkowe Produkty dla banków Oprogramowania raczej darmowe Sektor bankowy Praprzyczyny naszych problemów MAJ 2014 / NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Zielononóżki schodzą z pola bardzo późno

Zielononóżki schodzą z pola bardzo późno Bezpłatny miesięcznik 20 000 nakładu Marzec Nr 01, Części używane oraz nowe do ciągników rolniczch. Reklama na str. 19 Wielkie premiery na POLAGRZE 16 Unia stawia na młodych rolników 8 Afrykański pomór

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 1 Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Możliwości finansowania działalności Gdzie szukać pieniędzy, jak je pozyskać, kiedy i jakie trzeba płacić podatki Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 1. Wprowadzenie...3 2. Realizowane działania...5 2.1. Zapewnienie stabilności finansów publicznych...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo