SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta Żary tel. (+48) (07) fax.(+48) adres internetowy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach dostępnym na stronie internetowej: nazwa zamówienia: SOSNOWA, LETNISKOWA I LEŚNA W ŻARACH nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/JRP/2014 Ogłoszonego: na stronie internetowej Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Zawartość: TOM II KONTRAKT ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 1

2 ZAWARTOŚĆ KONTRAKTU ROZDZIAŁ 1 AKT UMOWY ROZDZIAŁ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU ROZDZIAŁ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU ROZDZIAŁ 4 WYMAGANIA DLA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU WNOSZONEGO W FORMIE INNEJ NIŻ PIENIĄDZ ROZDZIAŁ 5 KARTA GWARANCYJNA - WZÓR ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 2

3 TOM II ROZDZIAŁ 1 AKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: SOSNOWA, LETNISKOWA I LEŚNA W ŻARACH KONTRAKT NR 1/JRP/2014 Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu w Żarach pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Żary wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: , Kapitał Zakładowy Spółki: ,00 zł. zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony, reprezentowanym przez: 1. Prezesa Zarządu: Zdzisława Konstantego Czekalskiego 2. Członka Zarządu Spółki - Zastępcę Prezesa Zarządu: Wiesława Tadeusza Ocytko... wpisaną do NIP..REGON Kapitał zakładowy*. zwaną dalej Wykonawcą z drugiej strony, reprezentowanym przez: (1). -. (2). -. działających na podstawie*: Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty określone, jako: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla PJO Lotnisko, Sosnowa, Letniskowa i Leśna w Żarach zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 30 Regulaminu ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 3

4 udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach ; Niniejszym ustala się, co następuje: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla PJO Lotnisko, Sosnowa, Letniskowa i Leśna w Żarach oraz usunięcie wszelkich wad w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 2. Roboty będą realizowane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. 3. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 4. Szczegółowy Zakres Robót przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: (a) niniejszy Akt Umowy; (b) Warunki Szczególne Kontraktu; (c) Warunki Ogólne Kontraktu; (d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; (e) Dokumentacja projektowa; (f) Oferta Wykonawcy i Załączniki do oferty; (g) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej); (h) Karta Gwarancyjna (i) Inne dokumenty będące częścią Kontraktu w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu oraz wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty które modyfikują Roboty zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, jak podano w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe tj. do końca r. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 3. Roboty objęte są Rękojmią za Wady i Gwarancją Jakości. Okres Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości wynosi 3 lata od dnia, z jakim Roboty zostały ukończone jak poświadczono to w Świadectwie Przejęcia, zgodnie z klauzulą Zamawiający, w uznaniu wykonania przez Wykonawcę Robót, usunięcia w nich wad, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie zapłaci Wykonawcy kwotę: Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): PLN (słownie: PLN) w tym VAT % w wysokości PLN (słownie PLN). 2. Powyższa kwota jest wynagrodzeniem kosztorysowym w znaczeniu i ze skutkami, o których mowa w art. 630 Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcze obowiązującej stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Kontraktu, z tym, że wynagrodzenie netto ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 4

5 pozostanie niezmienione. 4. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 5. Termin płatności faktur przejściowych i końcowej wynosi do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwierdzania następować będzie zgodnie Rozdziałem 14 [Cena Kontraktowa i Zapłata].Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Kontraktu, jednak wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego. 7. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer Kontraktu oraz jego nazwę. 8. Niezwłocznie po zawarciu Kontraktu Wykonawca przekaże Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który będzie następowała zapłata wynagrodzenia. Powyższe nie wyłącza możliwości dokonania zapłaty na rachunek nabywcy wierzytelności w przypadkach, w których Zamawiający wyrazi zgodę na przelew wierzytelności wynikającej z Kontraktu. 9. Pełne koszty bankowe związane z ewentualnym wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę. 10. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 11. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 12. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego Zamawiający może potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu na podstawie Kontraktu, w szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie Zabezpieczenia, koszty wykonania zastępczego oraz roszczenie o obniżenie Ceny Kontraktowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownej: a) za opóźnienia w przystąpieniu do realizacji Robót z winy Wykonawcy, w wysokości 0, 01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej przez Inżyniera w piśmie wzywającym Wykonawcę do podjęcia Robót, b) za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie w wysokości 0,2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary za zwłokę] Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, c) za przerwę w realizacji Robót powstałą z winy Wykonawcy łącznie powyżej 7 dni w wysokości 0, 1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień przerwy ponad 14 dni, zgodnie z klauzulą 8.7 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, d) za opóźnienie w usunięciu wad w Robotach stwierdzonych w dokumentach załączonych do Świadectwa Przejęcia lub w Okresie Zgłaszania Wad w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z klauzulą 11.4 [Niewypełnienie obowiązku usuwania wad] Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, e) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, zgodnie z klauzulą 15.2 [Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego] Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu. f) za odstąpienie w części od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości zobowiązania od którego odstępuje Zamawiający, g) opóźnienia sporządzenia i przekazania miesięcznego Raportu w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia od liczony od wyznaczonego terminu, h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% od wartości niezapłaconego zobowiązania za każdy dzień opóźnienia, i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości zł za każdy przypadek, ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 5

6 j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości zł za każdy przypadek, k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości zł za każdy przypadek. 2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 3. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. W każdym przypadku, gdy Zamawiającemu służy roszczenie o zapłatę kar umownych, to Zamawiający może, według swego wyboru, potrącić z jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub zaspokoić je z Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w klauzuli 4.2. [Zabezpieczenie Wykonania] Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za odstąpienie przez Wykonawcę w całości od Kontraktu z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego wskazanych w klauzuli [Odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę] Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w lit. (d) tej klauzuli. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę ,00 PLN. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę ubezpieczenia OC, najpóźniej w dniu zawarcia Kontraktu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres trwania umowy i w okresie gwarancyjnym oraz przedstawiania jego wraz z dowodami uiszczenia składek Zamawiającemu każdorazowo, niezwłocznie po jej przedłużeniu/opłaceniu składki. 3. Jeżeli Wykonawca zaniecha wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający będzie uprawniony do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty poniesione z tego tytułu Zamawiający może potrącić z Ceny Kontraktowej lub Zabezpieczenia Wykonania Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 2. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 3. Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 4. W sprawach nie uregulowanych Kontraktem, mają zastosowanie przepisy prawa w tym w szczególności ustawy - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w Robotach, przedłużeniu Czasu na Ukończenie oraz Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Zmiany te następować będą na warunkach opisanych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu, w tym w szczególności w Rozdziale 13. [Zmiany i korekty], klauzuli 8.4. [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. 6. Wszelkie zmiany postanowień Kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 6

7 7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszego Kontraktu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Podpisano i opatrzono pieczęcią [podpisy osób upoważnionych] [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] Podpisano i opatrzono pieczęcią [podpisy osób upoważnionych] [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] pieczęć Zamawiającego pieczęć Wykonawcy ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 7

8 TOM II ROZDZIAŁ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU NAZWA ZAMÓWIENIA: SOSNOWA, LETNISKOWA I LEŚNA W ŻARACH Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 dostępne pod adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ul. Trębacka 4, lok. 334 III p., budynek KIG Warszawa tel./fax.: tel./fax.: Warunki Kontraktu składają się z "Warunków Ogólnych", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO- BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO oraz z "Warunków Szczególnych", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Uważa się, że Wykonawca jest w posiadaniu, zna, stosuje i przyjmuje, jako obowiązujące WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO- BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 8

9 TOM II ROZDZIAŁ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU NAZWA ZAMÓWIENIA: SOSNOWA, LETNISKOWA I LEŚNA W ŻARACH Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 9

10 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Definicje Strony i Osoby Daty, próby, okresy i ukończenie Pieniądze i płatności Roboty i dostawy Inne Definicje Przepływ informacji Prawo i język Pierwszeństwo dokumentów Akt Umowy Cesje Przechowywanie i dostarczanie dokumentów Opóźnienie Rysunków lub instrukcji Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego Poufne szczegóły Przestrzeganie Prawa Solidarna odpowiedzialność Narady Kierownictwa Rozdział 2 Zamawiający Prawo dostępu do terenu budowy Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego Roszczenia Zamawiającego Rozdział 3 Inżynier Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera Polecenia Inżyniera Zmiana Inżyniera Rozdział 4 Wykonawca Ogólne zobowiązania Wykonawcy Zabezpieczenie wykonania Przedstawiciel Wykonawcy Podwykonawcy Cesja korzyści z podzlecenia Współpraca Wytyczenie Procedury bezpieczeństwa Zapewnienie jakości Dane o Terenie Budowy Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Nieprzewidywalne warunki fizyczne Unikanie zakłóceń Transport Dostaw Sprzęt Wykonawcy Ochrona środowiska Elektryczność, woda i gaz Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 10

11 4.21. Raporty o postępie Zabezpieczenie Terenu Budowy Działania Wykonawcy na Terenie Budowy Wykopaliska Spotkania dotyczące postępu Robót Dziennik Budowy Zabezpieczenie przylegających nieruchomości Istniejące instalacje Identyfikacja wizualna UE Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy Rozdział 6 Kadra i robotnicy Zatrudnienie kadry i robotników Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia Godziny pracy Zdrowie i bezpieczeństwo Kadra Wykonawcy Personel Wykonawcy Zakłócenia porządku publicznego Zagraniczny personel i robotnicy Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo Sposób wykonania Próbki Próby Odrzucenie Prace zabezpieczające i naprawcze Prawo własności do Urządzeń i Materiałów Opłaty wydobywcze i inne Własność Materiałów z rozbiórki Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie Rozpoczęcie Robót Czas na Ukończenie Program Przedłużenie Czasu na Ukończenie Opóźnienia, spowodowane przez władze Tempo wykonawstwa Kary za zwłokę Przedłużone zawieszenie Rozdział 9 Próby końcowe Opóźnione Próby Końcowe Ponowne próby końcowe Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego Przejęcie Robót i Odcinków Przejęcie części robót Zakłócanie prób końcowych Powierzchni wymagające odtworzenia Użytkowanie czasowe Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad Niewypełnienie obowiązku usuwania wad Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad Świadectwo Wykonania ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 11

12 Gwarancja i Rękojmia za Wady Rozdział 12 Obmiary i wycena Obowiązkowe obmiary Robót Metoda obmiaru Wycena Rozdział 13 Zmiany i korekty Prawo do Zmian Analiza wartości Procedura wprowadzania Zmian Zapłata w walutach Kontraktu Kwoty Tymczasowe Korekty uwzględniające zmiany prawne Korekty uwzględniające zmiany Kosztu Zamówienie dodatkowe i uzupełniające Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata Cena Kontraktowa Zaliczka Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności Plan płatności Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności Zapłata Opóźniona zapłata Wypłata Kwoty Zatrzymanej Rozliczenie końcowe Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności Zwolnienie od zobowiązań Wystawianie Ostatecznego Świadectwa Płatności Spłata należności Zamawiającego Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego Wypowiedzenie przez Zamawiającego Wycena na dzień rozwiązania kontraktu Zapłata po rozwiązaniu Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy Zapłata po rozwiązaniu Rozdział 18 Ubezpieczenie Ogólne wymagania dla ubezpieczeń Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych Zakaz wyłączenia Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż Roszczenia Wykonawcy Powołanie Komisji Rozjemczej Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej Rozstrzygnięcie polubowne Sąd ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 12

13 20.7. Niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozdział 21 Działania kontrolne i sprawdzające Działania kontrolne i sprawdzające Rozdział 22 Klauzule końcowe Klauzule końcowe ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 13

14 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Definicje WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany: Kontrakt Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin Kontrakt oznacza także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: List Zatwierdzający nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie List Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem Akt Umowy i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. Klauzulę skreśla się i zastępuje się następująco: Formularz Oferty oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie Oferta należy je zastąpić określeniem Formularz Oferty i wszelkie odniesienia do Oferty w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Formularza Oferty. Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: "Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do Specyfikacji należy przez to rozumieć dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące opis przedmiotu zamówienia w przetargu poprzedzającym zawarcie Kontraktu. Klauzulę skreśla się i zastępuje następująco: Dokumentacja projektowa oznacza projekt budowlany i projekt wykonawczy, włączone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące do wykonania robót. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie Rysunki należy je zastąpić określeniem Dokumentacja projektowa i wszelkie odniesienia do Rysunków w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do Dokumentacji Projektowej Klauzulę skreśla się i zastępuje się następująco: Przedmiar robót oznacza specyfikację zakresu robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu wycenioną i załączoną do Oferty Wykonawcy jako Kosztorys Ofertowy. Wprowadza się następującą Definicję: Regulamin oznacza Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.) dalej Kodeks Cywilny Prawo Budowlane oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 14

15 jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami wykonawczymi regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach (dalej Prawo Budowlane) Gwarancja Zapłaty - przez gwarancję zapłaty należy rozumieć gwarancję zapłaty, o której mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ oznacza dokumenty przetargowe, sporządzone zgodnie z wymaganiami 25 i nast. Regulaminu, stanowiące podstawę złożenia Oferty Aneks do Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Regulaminem, z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks Cywilny Karta Gwarancyjna oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli Gwarancji Jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Regulaminem, z Prawem Polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy ustawy Kodeks cywilny Umowa o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami Projekt oznacza Projekt pn. Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych w aglomeracji Żary nr POIS /10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach którego realizowany jest Kontrakt Strony i Osoby Zamawiający - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą Inwestor Inżynier - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego. Równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu Personel Wykonawcy - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Personel Kierowniczy oznacza Kierownika budowy i Kierowników robót pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wprowadza się następującą Definicję: Lider - wykonawca reprezentujący wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Kontraktu, zgodnie z pełnomocnictwem i umową konsorcjum lub umową równoważną Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata Daty, próby, okresy i ukończenie Klauzulę skreśla się i zastępuje się następująco: ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 15

16 Okres Zgłaszania Wad - oznacza okres zgłaszania wad w Robotach, zgodnie z klauzulą [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad] wraz z ewentualnymi przedłużeniami na mocy Klauzuli [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad]. Długość Okresu Zgłaszania Wad ustalony jest w Załączniku do Oferty i liczona jest od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono to zgodnie z Klauzulą [Przejęcie Robót i Odcinków]. W przypadku przejęcia Robót zgodnie z postanowieniami klauzuli [Przejęcie części Robót] Okres Zgłaszania Wad dla tych robót kończy się z końcem 2 go miesiąca licząc od dnia, z jakim Roboty zostały ukończone jak poświadczono to w Świadectwie Przejęcia, zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Pieniądze i płatności Klauzulę skreśla się i zastępuje się następująco: Zatwierdzona kwota Kontraktowa (a) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto - Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług VAT) zaakceptowaną w Umowie na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza ona Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową netto. (b) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto - Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad Waluta obca - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Waluta Miejscowa - skreśla się i zastępuje następująco: oznacza złotego (PLN) Kwota Tymczasowa skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kwota Zatrzymana skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. Wprowadza się następujące Definicje: Protokół konieczności - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji Protokół z negocjacji - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany i korekty] bądź ceny jednostkowe dla Zmian w oparciu o klauzulę 12.3 [Wycena] i Rozdział Cena jednostkowa - cena jednostki ilości w kosztorysie ofertowym bez wliczonego podatku VAT Tabela elementów rozliczeniowych - Tabela, o której mowa w Klauzuli Warunków Szczególnych Kontraktu. zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem Kontraktu na Części Robót dokonaną zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Roboty i dostawy Roboty Stałe - uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli: Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również Roboty Podlegające Zakryciu. ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 16

17 Odcinek - skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Inne Definicje Dokumenty Wykonawcy na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: W tym w szczególności wszelką dodatkową dokumentację wykonawczą wykonaną przez Wykonawcę na polecenie Inżyniera, a niezbędną dla prawidłowego wykonania Robót oraz dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji. Klauzulę skreśla się i zastępuje się następująco: Kraj oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe Sprzęt Zamawiającego niniejsza klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. Klauzulę skreśla się i zastępuje się następująco: Prawo oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej Zabezpieczenie Wykonania Na końcu definicji dodaje się: Zabezpieczenie Wykonania w niniejszych Warunkach oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z Regulaminem. W każdym miejscu niniejszych Warunków Kontraktu zastosowany termin Zabezpieczenie wykonania, należy zastąpić wyrażeniem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wprowadza się następujące Definicje: "Pozwolenie na Budowę oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami) Książka Obmiarów oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót Program zapewnienia Jakości oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości wg wymagań Kontraktu Wystąpienie Wykonawcy oznacza dokument wprowadzony do dokumentacji Kontraktu przez Wykonawcę, zawierający wniosek w s. istotnych dla wykonania Robót Polecenie Inżyniera oznacza dokument wprowadzony przez Inżyniera do dokumentacji Kontraktu zawierający zobowiązanie dla Wykonawcy do wykonania czynności, dokumentów lub Robót na zasadach określonych w Kontrakcie Pozwolenie na użytkowanie oznacza pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu Prawa budowlanego konieczne do uzyskania dla Robót, jeżeli w jakimkolwiek Pozwoleniu na Budowę dla Robót nałożono na Zamawiającego obowiązek uzyskania takiego pozwolenia Wydatki kwalifikowane Oznacza ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji w ramach wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz umowy o dofinansowanie jaką zawarł Zamawiający; Wykonawca zobowiązany jest znać kryteria kwalifikowalności wydatków zawarte we wszystkich wytycznych i zasadach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kwalifikowalność poszczególnych wydatków każdorazowo uzgadniać z ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 17

18 Inżynierem Rada Budowy" oznacza cykliczne spotkania (nie rzadziej niż co dwa tygodnie bądź w każdym przypadku na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy lub Inżyniera) z udziałem Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, zwoływane i prowadzone przez Inżyniera w celu dokonania oceny postępu Robót Budowlanych oraz omówienia problemów związanych z realizacja Kontraktu. Podwykonawcy będą brali udział w Radach budowy na życzenie Zamawiającego bądź Inżyniera. Z każdej Rady Budowy Inżynier sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony i podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli będzie to konieczne, to Zamawiający lub Wykonawca lub Inżynier będzie mógł wymagać zwołania dodatkowej Rady Budowy, informując o tym z wyprzedzeniem 3 dni roboczych Przepływ informacji Klauzulę 1.3 zmienia się następująco: w podpunkcie (a) po słowach w Załączniku do Oferty; dodaje się następujący zapis: Korespondencja prowadzona w związku z realizacją Kontraktu prowadzona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie zawierać nazwę i numer kontraktu oraz Projektu. Korespondencja przekazywana fax-em lub przy użyciu któregokolwiek z elektronicznych systemów winny być na żądanie Zamawiającego potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją. Wszystkie dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie jeżeli dotarły do Inżyniera/Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 8.00 a W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15 będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. Wszystkie strony Kontraktu zobowiązane są do udzielania odpowiedzi na pisma w terminie 7 dni od daty otrzymania korespondencji, chyba że w pozostały postanowieniach Kontraktu określono inaczej. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli. Od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcę o zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Projektu rozszerzenia Zakresu rzeczowego Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia wszystkich dokumentów i materiałów, na których jest taka możliwość techniczna według stosownych wariantów określonych w wytycznych z zakresu informacji i promocji, przewidzianych dla Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które będzie sporządzał, przygotowywał w związku z realizacją Projektu Prawo i język Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: (a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w Akcie Umowy zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. (b) Językiem Kontraktu jest język polski. (c) Językiem porozumiewania się jest język polski Pierwszeństwo dokumentów Klauzulę 1.5 skreśla się i zastępuje się następująco: ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 18

19 1.6. Akt Umowy W celu interpretacji Kontraktu pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku rozbieżności bądź wieloznaczności pomiędzy dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pierwszeństwo będą miały postanowienia specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Inżynier udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego (nieistotne w świetle Prawa Budowlanego zmiany), to realizować należy Projekt Wykonawczy. W przypadku zawarcia Aneksu do Kontraktu dokumenty wchodzące w skład takiego aneksu będą miały pierwszeństwo jak dokumenty, które modyfikują. Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco: Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało dostarczone przez Wykonawcę i przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą Cesje Akt umowy będzie oparty na wzorze podanym w SIWZ. Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca nie ma prawa pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego części osobom trzecim, oraz nie może przelać wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części osobom trzecim Przechowywanie i dostarczanie dokumentów W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: Specyfikacje i Rysunki będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy. Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Kontraktu. Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco: Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy zgodnie z klauzulą 4.1. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy, jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi cztery egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy, za wyjątkiem dokumentacji powykonawczej, która zostanie przedłożona w pięciu egzemplarzach. Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacji lub jak wymagane jest przez Inżyniera. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu lub Kosztu. ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 19

20 W trzecim akapicie, w przedostatnim zdaniu przed kropką dodaje się: oraz wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na Terenie Budowy przez przepisy Prawo Budowlanego. W akapicie czwartym po dotychczasowej treści dodaje się treść następującą: Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacjami oraz z SIWZ, zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania Robót oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność. Po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty o następującej treści: Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: (a) nie później niż dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. (b) nie później niż w dniu przekazania Terenu Budowy doręczy Inżynierowi następujące dokumenty: - Projekt organizacji Robót - Projekt zagospodarowania Terenu Budowy z właściwymi uzgodnieniami, - Program Zapewnienia Jakości, obejmujący: (i) Procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, (ii) Struktury organizacyjne zarządzania jakością, (iii) Instrukcje zarządzania jakością, (iv) Procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością. W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków, o których mowa w punktach (a) lub (b), powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów, o których mowa w tych punktach. Kara liczona będzie odrębnie dla każdego z dokumentów, o których mowa w punktach (a) lub (b) powyżej Opóźnienie Rysunków lub instrukcji W akapicie trzecim lit. (b) usuwa się następującą treść plus umiarkowany zysk Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego Klauzulę 1.10 skreśla się i zastępuje następująco: W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Kontraktu (dalej: Prawa Autorskie ). Przeniesienie Praw Autorskich nastąpi z dniem odbioru danego opracowania przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez Zamawiającego praw autorskich do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały przeniesione przez Wykonawcę, ze względu na swe istotne interesy twórcze. Prawa Autorskie nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym. Prawa Autorskie do utworu przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: (1) w zakresie używania; (2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; (3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 20

21 modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części (4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. (3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i internetowej; (7) korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami; (8) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa. Z chwilą odbioru, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośnika, na których opracowanie zostało utrwalone. Strony uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przyjęcia utworu wykonanego przez Wykonawcę oznacza podjęcie decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie utworu. Ustalenia w zakresie Praw Autorskich będą obowiązywać także w przypadku rozwiązania Kontraktu na podstawie jakiegokolwiek zdarzenia prawnego przed upływem Czasu na Ukończenie. Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz których Zamawiający przeniósł prawa autorskie lub udzielił licencji co do utworu, do którego Prawa Autorskie zostały przeniesione przez Wykonawcę na podstawie Umowy, do wykonywania zmian w tym utworze. Wykonawca z dniem odbioru utworu przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Zamawiający. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw autorskich, know - how ani innych praw własności intelektualnej bądź praw własności przemysłowej (dalej łącznie: Prawa na Własności Intelektualnej ), które przysługują osobom trzecim. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące wkład Przedmiotu Kontraktu narusza jakikolwiek Prawo Własności Intelektualnej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek Prawa Własności Intelektualnej, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu. Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania. W przypadku ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 21

22 wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie Prawo Własności Przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy lub całość Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona Prawa Własności Intelektualnej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy Poufne szczegóły Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie nigdzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W razie naruszenia powyższych postanowień - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, a ponadto może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej karę umowną - na zasadach ogólnych Przestrzeganie Prawa W lit. (b) na końcu pierwszego zdania dodaje się następujące słowa: oraz uzyska uzgodnienia / decyzje i poniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót Solidarna odpowiedzialność W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: W lit. (a) słowo winny być skreśla się i zastępuje się będą. Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: (c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu prawnego konsorcjum podczas całego okresu wykonywania Kontraktu włącznie z okresem zgłaszania wad i rękojmi za wady oraz gwarancji jakości bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanych zmianach, o których mowa w tym punkcie, na co najmniej 30 dni przed planowanymi zmianami. Dodaje się podpunkt (d) w następującej treści: (d) W terminie 7 dni od zawarcia Kontraktu członkowie konsorcjum ustanowią swojego lidera do reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z realizacją Kontraktu, w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. Do czasu wykonania tego obowiązku Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego liderowi konsorcjantów są skuteczne względem członków konsorcjum. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 22

23 z członków konsorcjum. Członkowie konsorcjum w terminie 14 dni od zwarcia Kontraktu powiadomią pisemnie Zamawiającego, który lub którzy z spośród nich będą wystawiać faktury i odbierać zapłatę. Do czasu wykonania tego obowiązku Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. W okresie realizacji Kontraktu, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana Konsorcjantów wystawiających faktury i odbierających zapłatę. (e) Kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących zamówienie zostanie załączona do niniejszego Kontraktu. Dodaje się następującą klauzulę: Narady Kierownictwa (f) Co dwa tygodnie bądź w każdym przypadku na żądanie Zamawiającego odbywać się będą Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu. Podwykonawcy będą brali udział w Radach Budowy na życzenie Zamawiającego bądź Inżyniera. Jeśli będzie to konieczne, to Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł od drugiej Strony wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Rozdział 2 Zamawiający 2.1 Prawo dostępu do terenu budowy Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy w terminie wskazanym w powiadomieniu dokonanym zgodnie z postanowieniami klauzuli 8.1. [Rozpoczęcie robót]. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni od podpisania Aktu Umowy. Akapit drugi niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Poza Wykonawcą prawo wstępu i przebywania na Terenie Budowy będą mieli pracownicy Zamawiającego, Inżynier Kontraktu oraz pracownicy Inżyniera, Wykonawcy i Podwykonawcy, inne niż określone powyżej osoby upoważnione przez Zamawiającego, funkcjonariusze uprawnionych do takiego wstępu władz i służb państwowych oraz samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu i wykonywania wszelkich niezbędnych prac na Terenie Budowy, które nie zostały zawarte w ramach niniejszego Kontraktu oraz związanych z codzienną eksploatacją istniejących urządzeń. Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco: W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu Terenu Budowy nastąpi z winy Zamawiającego to Wykonawca, powiadomi o tym Inżyniera i będzie miał prawo do wydłużenia Czasu na Ukończenie z powodu takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na ukończenie] jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5. dla uzgodnienia i podjęcia ustaleń w tych sprawach. Akapit czwarty skreśla się i zastępuje następująco: Wykonawca nie będzie jednak uprawniony do żadnego przedłużenia czasu ZNAK SPRAWY 1/JRP/2014 Tom II Strona 23

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (wzór) W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

UMOWA. (wzór) W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UMOWA (wzór) W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa Zamówienia: INŻYNIER dla Projektu: Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ul. Kołłątaja 7 63 700 Krotoszyn tel./fax (062) 721 01 17 www.zgzgb.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU BUDOWA TERMINALU KONTENEROWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W PORCIE SZCZECIN ETAP I FAZA I

WZÓR KONTRAKTU BUDOWA TERMINALU KONTENEROWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W PORCIE SZCZECIN ETAP I FAZA I 2/WK/2013 WZÓR KONTRAKTU BUDOWA TERMINALU KONTENEROWEGO NA OSTROWIE GRABOWSKIM W PORCIE SZCZECIN ETAP I FAZA I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (wzór) W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

UMOWA. (wzór) W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UMOWA (wzór) W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa Zamówienia: INŻYNIER dla Projektu: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry Etap II -. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Niniejsza umowa na: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/10/.. załącznik nr 7 do siwz Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo