Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski 87-700 Aleksandrów Kujawski"

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg nieograniczony na wartość zamówienia nie przekraczającą EUR - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U ) zwanej dalej ustawą Aleksandrów Kujawski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Aleksandrów Kujawski 1/44

2 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ EURO Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury I. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski Ulica: Słowackiego 8 Kod: Miejscowość: Aleksandrów Kujawski Telefon: (054) Strona www: II. Tryb udzielenia zamówienia 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro (wartość zamówienia nie przekraczająca euro). 2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U ) 3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U ) 3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) 3.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610) III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w zakresie: a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego d) ubezpieczenia szyb od stłuczenia e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej f) ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych, Załącznik nr 5 Dodatkowe warunki wymagane ubezpieczenia, Załącznik nr 6 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, Załącznik nr 8 Wykaz pojazdów. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia od ognia), (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), (usługi Aleksandrów Kujawski 2/44

3 ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), (usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka), (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych). IV. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, odrębnie i niezależnie dla każdego zadania lub obu zadań łącznie. V. Zamówienia uzupełniające Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy. VI. Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia: Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny. 3. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki i podpisywane przez ich kierowników, o ile Strony umowy ubezpieczenia nie poczynią innych ustaleń. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC pracodawcy, dodatkowe ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka i ubezpieczenie szyb od stłuczenia, wystawione zostaną indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla każdego pojazdu. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AUTO CASCO) muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu, na dzień wystawiania polisy. VII. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową 1.3.Wyrażają zgodę na: a) ratalną płatność składki (kwartalnie), b) objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach (wyszczególnionego w załącznikach do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu Aleksandrów Kujawski 3/44

4 i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych) oraz całokształtu prowadzonej działalności prowadzonej przez jednostki organizacyjne, c) przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienionych w załącznikach do specyfikacji, d) niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, e) wystawianie polis na okres krótszy niż 1, uwzględniający posiadane w jednostkach umowy ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy Opracują ofertę wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100%. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy: wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania nie złożyli w ofercie lub w terminie określonym w dodatkowym wezwaniu zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub Aleksandrów Kujawski 4/44

5 dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy nie wnieśli wadium (jeśli obowiązuje), w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2.3.Zamawiający odrzuca ofertę, która: Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty wymagane: 1.1.Wypełniony Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych według załączonych wzorów stanowiących załącznik nr 2, 2a i 3 do SIWZ. 1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3.Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 1.4.Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową. 1.5.Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punktach 1.2 i 1.4 powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2.2. Dokumenty, o których mowa w ust powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy. 3. Formularz Oferta, Formularz cenowy i Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych (załączniki nr 2, 2a i 3 do SIWZ) oraz oświadczenie Aleksandrów Kujawski 5/44

6 o spełnieniu warunków wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) muszą być złożone w formie oryginałów, podpisanych przez reprezentantów oferenta lub upełnomocnioną osobę/osoby. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby upełnomocnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", przy czym dokumenty składające się z więcej niż 1 strony muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem na każdej stronie. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi w formie pisemnej wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści je na stronie internetowej, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi udzielone będą wraz z zadanym pytaniem pytającemu oraz pozostałym wykonawcom. Dane pytającego nie będą ujawniane. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 1) Robert Kożuchowski z Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Żeglarska 31, tel. (056) , Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania.. Wykonawca zamówienia będzie współpracował z właściwymi organami Zamawiającego oraz z pełnomocnikiem Zamawiającego, firmą Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. XI. Wadium Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. XIII. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każde zadanie Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, Aleksandrów Kujawski 6/44

7 o których mowa w treści niniejszej specyfikacji Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. nr. 225 poz. 1635) pełnomocnictwo i każde kolejne zastępcze pełnomocnictwo musi być opłacone opłatą skarbową w kwocie 17,00 zł. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek Urząd Miasta w Aleksandrowie Kujawskim (nr rachunku ) lub w kasie Urząd Miasta w Aleksandrowie Kujawskim. Dokonane wpłaty zawierające wyraźne określenie celu uiszczenia należności należy dołączyć do złożonej oferty 2. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 3.1. Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego: Nazwa zamawiającego: Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski Ulica: Słowackiego 8 Kod: Miejscowość: Aleksandrów Kujawski 3.3. Ofertę należy oznakować następująco: Przetarg Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi nie otwierać do dnia r. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski, do dnia r. do godz Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski. 3. Sesja otwarcia ofert: Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje: nazwa oferenta i adres, cena oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty z oznaczeniem ZMIANA zostaną odczytane w pierwszej kolejności. XV. Opis sposobu obliczenia ceny Aleksandrów Kujawski 7/44

8 Cenę oferty należy podać w zł polskich. Cena oferty musi wynikać z załączonego formularza cenowego. Należy podać cenę ogółem bez podatku VAT oraz cenę brutto z określeniem wysokości podatku VAT. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych XVII. Kryteria oceny oferty Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag: cena oferty ubezpieczeniowej - 70 % klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 30 % 1.Opis kryteriów: 1.1. Cena oferty ubezpieczeniowej : Cena oferty ubezpieczeniowej (C) oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczba 100 pkt. x waga kryterium (70%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru: Cn = (cena oferty najtańszej brutto: cena oferty badanej brutto) x 100 pkt x 70% 1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane (Wub.) Ocena każdej oferty zostanie dokonana po analizie załącznika nr 3. Punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższym wykazem. Punkty za warunki pośrednie nie będą przyznawane. Suma punktów otrzymanych zgodnie z poniższym wykazem (od do ) pomnożona zostanie przez wagę kryterium (30%) Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych a)franszyza integralna 300,00 zł 0 punktów b)franszyza integralna równa zero - 4 punkty c)przyjęcie klauzuli dewastacji budynków, budowli, itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem zł 10 punktów d)nieprzyjęcie klauzuli dewastacji budynków z wyłączeniem graffiti 0 punktów e)przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 3 punkty f)nieprzyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej 0 punktów g)przyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 3 punkty h)nieprzyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi 0 punktów i)przyjęcie definicji wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 3 punkty j)nieprzyjęcie definicji wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s 0 punktów Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku a)franszyza integralna 200,00 zł 0 punktów b)franszyza integralna równa zero 4 punkty Ubezpieczenie szyb od stłuczeń a)franszyza integralna 50,00 zł 0 punktów Aleksandrów Kujawski 8/44

9 b)franszyza integralna równa zero 4 punkty Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego a)udział własny w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 300 zł 0 punktów b)udział własny równy zero 4 punkty c)przyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 4 punkty d)nieprzyjęcie klauzuli tymczasowego magazynowania 0 punktów e)przyjęcie klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 3 punkty f)nieprzyjęcie klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 0 punktów g)przyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 4 punkty h)nieprzyjęcie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 0 punktów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a)franszyza integralna w wysokości 100 zł w szkodach rzeczowych 0 punkty b)franszyza integralna równa zero w szkodach rzeczowych 4 punkty c)przyjęcie klauzuli wyłączającej rażące niedbalstwo 4 punkty d)nieprzyjęcie klauzuli wyłączającej rażące niedbalstwo 0 punktów e)rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o ryzyko wyrządzenia szkody w skutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny z podlimitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia 8 punktów f)nierozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o ryzyko wyrządzenia szkody w skutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny z podlimitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia 0 punktów g)przyjęcie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie ognia 4 punkty h)nieprzyjęcie klauzuli odpowiedzialności cywilnej za przeniesienie ognia 0 punktów i)przyjęcie klauzuli 168 godzin 4 punktów j)nieprzyjęcie klauzuli 168 godzin 0 punktów Pozostałe warunki a)przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 10 punktów b)nieprzyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 0 punktów c)przyjęcie klauzuli okolicznościowej 4 punkty d)nieprzyjęcie klauzuli okolicznościowej 0 punktów e)przyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 4 punkty f)nieprzyjęcie klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie 0 punktów g)przyjęcie klauzuli udziału w zyskach 12 punktów Albo: Przyjęcie klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości: 1% płaconej składki 6 punktów 3% płaconej składki 9 punktów 5% płaconej składki 12 punktów h)nieprzyjęcie klauzuli udziału w zyskach ani klauzuli funduszu prewencyjnego 0 punktów 2.Wynik Wynik stanowi suma punktów, jakie otrzyma każda oferta za kryteria określone w pkt 1.1. i 1.2. Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w Aleksandrów Kujawski 9/44

10 oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XX. Warunki umowy 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4. Obowiązujące postanowienia umowy zawarto w projekcie, który stanowi załącznik nr 7. XXI. Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu w postaci protestu - przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu, działających na podstawie przepisów określonych w Art. 179 ust 3 Ustawy. 3. Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia i/lub dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot Aleksandrów Kujawski 10/44

11 nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, o ile wniesienie wadium było przez zamawiającego wymagane Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania o którym mowa w punkcie 4.3. powyżej, b) do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3.2. powyżej, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest Wykonawcy wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do przyłączenia się nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 5. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zmówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego. 6. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień SIWZ, c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach ustawowych uznaje się za jego oddalenie Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania Aleksandrów Kujawski 11/44

12 toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: a) niezwłocznie jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania, b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 7. Od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro - na podstawie art. 4a. ust. 1 ustawy nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ani skarga do sądu powszechnego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne. Pozostałe informacje na ten temat, a zwłaszcza dotyczące terminów wniesienia protestu na treść ogłoszenia i SIWZ znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej, rozdz. 2 Protest. XXII. Ogłoszenia wyników przetargu 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXIII. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 2. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części, z podaniem nazw (firm) podwykonawców. 3. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawcy należy przy podpisaniu umowy załączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem nazwy (firmy) tego podwykonawcy oraz wskazaniem części zamówienia, którą powierzono do wykonania podwykonawcy. XXIV. Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu zamawiający udostępnia wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Załącznikami do protokółu są: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) informacja o trybie udzielenia zamówienia, Aleksandrów Kujawski 12/44

13 3) informacja o wykonawcach, 4) cena i inne istotne elementy oferty, 5) wskazanie wybranej oferty lub ofert, 6) informacje dotyczące Zamawiającego, 7) określenie wartości zamówienia publicznego, daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia, 8) informacja o ofertach, 9) termin składania ofert, 10) miejsce i termin otwarcia ofert, 11) informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 12) lista wykonawców wykluczonych z postępowania, 13) lista wykonawców, których oferty zostały odrzucone, w tym z powodu rażąco niskich cen, 14) streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, 15) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 16) informacja o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach, 17) informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokółu wraz z załącznikami. 4. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokółu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Aleksandrów Kujawski 13/44

14 Aleksandrów Kujawski 14/44

15 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. Wykaz jednostek Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 1) Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski REGON: NIP: EKD : 7511 Opis prowadzonej działalności: administracja publiczna Ilość zatrudnionych: 53 osoby ogólna powierzchnia obszaru miasta: 717 ha. zabudowa mieszkaniowa: 172, 9 ha tereny komunikacyjne: 97,5 ha tereny przemysłowe i składy: 58,2 ha długość dróg: 39 km 2) Jednostki organizacyjne: L.p. Nazwa jednostki Adres 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Długa 8, Aleksandrów Kujawski 2. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sikorskiego 5, Aleksandrów Kujawski 3. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Szkolna 6, Aleksandrów Kujawski 4. Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Wojska Polskiego 19, Aleksandrów Kujawski 5. Przedszkole Samorządowe nr 3 ul. Słowackiego 145, Aleksandrów Kujawski 6. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Limanowskiego 12, Aleksandrów Kujawski 7. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Wojska Polskiego 21, Aleksandrów Kujawski 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski 9. Miejskie Centrum Kultury ul Parkowa 3, Aleksandrów Kujawski 10. Miejska Biblioteka Publiczna ul Dworcowa 11A, Aleksandrów Kujawski B. Warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia - szkody powstałe w wyniku: P podstawowy pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, PŻ pozostałe żywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, lawina, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową Aleksandrów Kujawski 15/44

16 ubezpieczenia, PO powódź szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, WK szkody wodno kanalizacyjne szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, znajdujących się wewnątrz budynku objętego ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; PE przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Kwotację należy przedstawić z limitem na przepięcia 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia. 2. Przedmiot ubezpieczenia: a) budynki i budowle Lp Lokalizacja Suma ubezpieczenia 1. Budynek biurowy UM, ul Słowackiego ,85 2. Budynki garażowe UM, ul. Słowackiego ,00 3. Budynek biurowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul ,00 Słowackiego 8 4. Budynek Gimnazjum 1, ul. Długa ,40 5. Budynek SP 1, ul. Sikorskiego ,00 6. Budynek SP 3, ul. Szkolna ,50 7. Budynek Przedszkola 1, ul. Wojska Polskiego ,00 8. Budynek Przedszkola 3, ul. Słowackiego ,50 9. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Limanowskiego , Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. Wojska Polskiego , Budynek mieszkalno-biurowy MOPS, ul. Słowackiego ,00 b) urządzenia i wyposażenie Lp Lokalizacja Suma ubezpieczenia 1 Wyposażenie UM ,00 2 Plastikowe pojemniki na śmieci UM 4.000,00 3. Wyposażenie Gimnazjum nr 1 558,00 4. Wyposażenie Szkoła Podstawowa nr ,00 5. Wyposażenie Przedszkole Samorządowe nr ,80 6. Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy ,00 7. Wyposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej ,00 8. Wyposażenie MOPS ,00 Wartości budynków podane są według wartości KB Aleksandrów Kujawski 16/44

17 Wartości wyposażenia są podane według wartości księgowej brutto. 3. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka Suma ubezpieczenia: ,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne) 4. Warunki szczególne wymagane: Nie stosowanie zasady proporcji i instytucji niedoubezpieczenia przy wypłacie odszkodowań. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Ryzyko przepięcia limit 20% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli przewłaszczenia na zabezpieczenie Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli rozliczenia składki Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Franszyza integralna - 300,00 zł Franszyza redukcyjna - /0/ zł Udział własny nie ma 5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji budynków, budowli itp. z wyłączeniem graffiti z podlimitem zł Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej Przyjęcie ryzyka trzęsienie ziemi Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% Przyjęcie ryzyka wichury jako wiatru o sile min. 17 m/s Franszyza integralna zniesiona II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów 1. Ubezpieczane ryzyka szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: Aleksandrów Kujawski 17/44

18 utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: ,00 zł) 2. Przedmiot ubezpieczenia: Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 1 Urządzenia i wyposażenie ,00 2 Środki obrotowe 5.000,00 3 Gotówka od kradzieży z włamaniem ,00 4 Gotówka od rabunku w lokalu ,00 5 Gotówka w transporcie (RP) ,00 3. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla urządzeń i wyposażenia) 5. Warunki szczególne wymagane: Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych i wyposażenia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji zgodnie z podaną definicją, Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia Rozszerzenie odpowiedzialności o koszt naprawy zabezpieczeń do kwoty zł Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Franszyza integralna 200,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny nie ma. 6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane: Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Franszyza integralna - zniesiona III. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 1. Suma ubezpieczenia ,00 2. Warunki szczególne wymagane: Aleksandrów Kujawski 18/44

19 Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka z konsumpcją (do wyczerpania) sumy ubezpieczenia Przyjęcie do ubezpieczenia wszystkich lokalizacji Franszyza integralna - /50,00/ zł Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nieściagania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia 3. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane: Franszyza integralna zniesiona Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadamiania w terminie o szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (łączna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne) 1. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadania, użytkowania i/lub administrowania mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury, w tym z tytułu zarządzania dogami publicznymi przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w szczególności: a) rozszerzona o OC deliktową za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem lub eksploatacją urządzeń bądź instalacji wod. kan. i c.o., z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, b) rozszerzona o OC deliktową z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczonego, w szczególności Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w zakresie zarządzania drogami, z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, c) rozszerzona o OC z tytułu szkód w środowisku naturalnym, z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, d) rozszerzona o OC z tytułu zarządzania drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) za szkody powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 71 poz. 838 z późn. zm.), głównie w art. 20, 21 i 40, a w szczególności: złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanych zaśmieceniem) oraz namułami, spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym, wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami, Aleksandrów Kujawski 19/44

20 powstałe w skutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów powstałe w związku ze stanem technicznym mostów i wiaduktów, estakad, kładek (w szczególności szkody powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego, spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzającego wodę z pasa drogowego, spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi wykonywanymi siłami własnymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni, spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu, powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową, powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowana zadrzewieniem, powstałe w wyniku rozmycia pobocza, wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi z korpusu drogi, uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, e) rozszerzona o OC deliktową za szkody wyrządzone wskutek zatrucia pokarmowego (dotyczy prowadzonych stołówek, wydawania posiłków w innych punktach), z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, f) obejmująca OC Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu prowadzonej działalności (gospodarka wodociągowo kanalizacyjna: pobór, rozprowadzanie wody i oczyszczalnie ścieków), w tym w związku z prowadzonymi i przeprowadzonymi remontami, naprawami i innymi usługami, z podlimitem ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, g) rozszerzona o OC kontraktową z tytułu zawierania umów (zaciągania zobowiązań), zwłaszcza związaną z realizacją umów na dostawę wody (o odpowiednich parametrach i ciśnieniu) i odbiór ścieków zgodnie z Ustawą o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków z dnia (Dz.U. Nr 72 poz.747) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze (Rozp. Ministra Zdrowia z dn ), a także w związku z wykonywaniem umów i zleceń na naprawę, remont i inne usługi, z podlimitem ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Aleksandrów Kujawski 20/44

21 h) rozszerzona o OC kontraktową najemcy nieruchomości, obejmująca szkody wzajemne, wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem 100,000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, i) rozszerzona o odpowiedzialność cywilna prowadzącego szatnie, z podlimitem ,- zł na wszystkie zdarzenia i 1.000,-zł na jedno zdarzenie, j) rozszerzona o OC organizatora imprez, np. kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych w świetle Ustawy, z podlimitem ,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia, k) rozszerzona o OC za szkody wskutek zalań przez nieszczelne dachy, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz złącza płyt ściennych budynków, nieruchomości mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, z podlimitem ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia l) rozszerzono o OC deliktową z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, z podlimitem ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia we wszystkich wariantach 2. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 3. Warunki szczególne wymagane Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli bezwzględnego czasu ochrony. Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej). Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia Franszyza integralna 100,- zł w szkodach rzeczowych Franszyza redukcyjna, udział własny- nie ma 4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane : Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenie rażącego niedbalstwa Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli przeniesienia ognia Przyjęcie podanej klauzuli wyrządzenia szkody w skutek wydania wadliwej decyzji przez organ administracyjny Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin Franszyza integralna zniesiona B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 1. Suma ubezpieczenia: ,00 (łączna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmująca wszystkie jednostki organizacyjne) 2. Warunki szczególne wymagane Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. Aleksandrów Kujawski 21/44

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo