Ćwiczenie 7 Zastosowanie chromatografii gazowej (GC) do analizy składu wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 7 Zastosowanie chromatografii gazowej (GC) do analizy składu wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 7 Zastosowanie chromatografii gazowej (GC) do analizy składu wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków I. Część wprowadzająca Chromatografia gazowa Chromatografia gazowa jest szybką i skuteczną techniką analityczną umożliwiającą w jednym procesie rozdział i ilościowe oznaczenie składu złożonych mieszanin związków lotnych. Jedynym wymaganiem w stosunku do analizowanych substancji jest dostateczna trwałość związków rozdzielanych w temperaturze koniecznej do utrzymania ich w fazie gazowej. Techniką tą można analizować także związki nielotne lub trudno lotne po uprzednim przeprowadzeniu ich w połączenia lotne, np. poprzez sililowanie. Chromatografia gazowa jest obecnie techniką szeroko stosowaną się m.in. w: przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, petrochemicznym i ochronie środowiska, celem określenia rodzajów związków i ich zawartości. W przemyśle kosmetycznym technika ta, jest najbardziej rozpowszechnioną metodą, wykorzystywaną do szybkiej analizy jakościowej i ilościowej preparatów kosmetycznych, m.in. do oznaczania składu kompozycji zapachowej wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych i innych preparatów kosmetycznych. Poza tym technika GC jest wykorzystywana do identyfikacji: zanieczyszczeń występujących w preparatach kosmetycznych stanowiących pozostałości rozpuszczalników, związków będących składnikami produktów nieoryginalnych, celem wykrycia zafałszowań produktów prestiżowych. Zasada rozdziału w chromatografii gazowej polega na przenoszeniu substancji (w postaci pary) za pomocą gazu nośnego (faza ruchoma) poprzez kolumnę wypełnioną fazą stacjonarną. W zależności od rodzaju stosowanej fazy stacjonarnej rozróżnia się chromatografię gazową podziałową (fazą nieruchomą jest ciecz naniesiona na stałym nośniku) i adsorpcyjną (fazą nieruchomą jest adsorbent). Podstawą tych metod jest zatem zjawisko zróżnicowanego oddziaływania substancji obecnych w fazie ruchomej z fazę nieruchomą (stacjonarną). Prędkość poruszania się składników próbki w kolumnie jest funkcją podziału tych składników w dwu pozostających w stanie równowagi fazach (fazie gazowej i stacjonarnej), przy czym składniki wykazujące większe powinowactwo do fazy stacjonarnej poruszają się wolniej niż składniki wykazujące większe powinowactwo do fazy ruchomej. A zatem rozdzielanie jest wynikiem różnych szybkości migracji, spowodowanej różnymi wartościami współczynnika podziału K S. Współczynnik podziału można wyrazić równaniem Nernsta: K S = C s /C m w którym C s i C m oznaczają stężenie substancji S w fazie ciekłej (stacjonarnej) i gazowej (ruchomej). Większe powinowactwo substancji do fazy stacjonarnej skutkuje większą wartością współczynnika podziału K S, stąd późniejsze opuszczenie kolumny przez tę substancję, czyli większa wartość jej czasu retencji t R. 1

2 Budowa i zasada działania chromatografu gazowego Analizę za pomocą chromatografii gazowej wykonuje się przy użyciu chromatografów gazowych. Schemat chromatografu gazowego przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Schemat chromatografu gazowego [1. zbiornik gazu nośnego, 2. regulator przepływu (odtleniacz, osuszacz) gazu nośnego, 3. dozownik, 4. kolumna chromatograficzna, 5. termostat dozownika, kolumny i detektora, 6. detektor, 7. wzmacniacz sygnału i komputer] Gaz nośny z butli bądź wytwornicy (generatora) płynie przez regulator przepływu, system oczyszczający (osuszacze, odtleniacze) do dozownika, a następnie przez kolumnę umieszczoną w termostacie i detektor do atmosfery. Temperatura dozownika, kolumny i detektora regulowana jest za pomocą regulatorów. Do dozownika próbkę wprowadza się za pomocą strzykawki (gazy, ciecze, roztwory ciał stałych). Składniki próbki odparowują w dozowniku i w strumieniu gazu nośnego przenoszone są do kolumny. W kolumnie następuje rozdzielenie składników próbki, które wynoszone z kolumny trafiają kolejno do detektora, generując w nim sygnał elektryczny. Sygnały po wzmocnieniu rejestrowane są w postaci pików (chromatogramu) rysunek 2. Rysunek 2. Chromatogram profilu zapachowego rośliny Ylang Ylang (Cananga odorata) [1. eukaliptol, 2. p-metyloanizol, 3. linalol, 4. benzoesan metylu, 5. octan benzylu, 6. benzoesan etylu 7. dibromobenzen (ISTD), 8. geraniol, 9. p-propyloanizol, 10. α-kubeben, 11. kopaen, 12. β-mircen, 13. β- elemen, 14. karjofilen, 15. β-kubeben, 16. α-kariofilen, 17. octan cynamylu, 18. t-murolen, 19. germakren D, 20. α-farnezen, 21. α-murolen, 22. δ-kadinen, 23. γ-kadinen, 24. tlenek kariofilenu, 25. δ-murolen, 26. τ-kardinol, 27. τ-murolol, 28. β-farnezen, 29. benzoesan benzylu, 30. kariofilen, 31. salicylan benzylu] 2

3 powierzchnia piku Analiza jakościowa Analiza jakościowa w chromatografii gazowej ma na celu identyfikację składników rozdzielanej mieszaniny i opiera się na: porównaniu czasu retencji piku identyfikowanej substancji z czasem retencji piku wzorca, analizowanych w jednakowych warunkach (rysunek 3). Rysunek 3. Analiza jakościowa w chromatografii gazowej a). chromatogram mieszaniny związków b). chromatogram wzorca identyfikowanego związku Analiza ilościowa Analiza ilościowa w chromatografii gazowej ma na celu pomiar ilości analizowanych związków. Ilościową zawartość składników w próbce oblicza się, wykorzystując fakt, że ilość tych składników jest proporcjonalna do wysokości oraz powierzchni pików im odpowiadających (rys. 4) g/ml Czas (min ) Rysunek 4. Zależność pola powierzchni piku od stężenia analitu 3

4 powierzchnia pliku Do obliczeń zaleca się wykorzystywanie wysokości pików pod warunkiem, że są one wąskie i symetryczne. Niestety w praktyce często mamy do czynienia z pikami szerokimi lub/i niesymetrycznymi, dlatego w takich przypadkach, do obliczeń ilościowych wykorzystuje się pole powierzchni pod pikiem analizowanego związku. Metoda wzorca zewnętrznego (metoda krzywej wzorcowej) Istotą metody wzorca zewnętrznego (external standard) jest wyznaczenie zależności pomiędzy polem powierzchni (lub wysokością) piku dla każdego z oznaczanych związków i ich stężeniem lub masą. W tym celu przygotowuje się roztwory kalibracyjne (roztwory wzorca analizowanego związku o różnych stężeniach), które dozuje się na kolumnę chromatograficzną. Na podstawie wartości pola powierzchni lub wysokości pików, odczytanych z zarejestrowanych chromatogramów wyznacza się przebieg krzywej kalibracyjnej, bądź oblicza się wartości współczynników w równaniu kalibracyjnym dla każdego z oznaczanych związków. W kolejnym etapie nastrzykuje się na kolumnę analizowaną próbkę, w której oznaczona ma być zawartość badanego składnika i odczytuje się wartości pola powierzchni, bądź wysokość odpowiadającego mu piku, następnie na podstawie ich wielkości odczytuje się stężenie z krzywej kalibracyjnej. Na rysunku 5 przedstawiono krzywą kalibracyjną i sposób postępowania w analizie ilościowej dla związku oznaczanego metodą wzorca zewnętrznego y = 10,2 x -0,4 R 2 = 0, Cx stężenie analitu [mg/ml] Rysunek 5. Analiza ilościowa na podstawie krzywej kalibracyjnej otrzymanej metodą wzorca zewnętrznego 4

5 II. Część doświadczalna Zasada oznaczenia 1. Oznaczanie składu wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych z wykorzystaniem techniki GC/MS Chromatograficzne oznaczenie składu wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych polega na ich rozcieńczeniu odpowiednim rozpuszczalnikiem, a następnie przeprowadzeniu ich rozdziału na kolumnie kapilarnej HP-5MS oraz detekcji z użyciem detektora spektrometrii mas. Zawartość procentową poszczególnych składników kompozycji zapachowej wybranych wyrobów perfumeryjnych określa się metodą normalizacji wewnętrznej (analiza półilościowa). Wykonanie oznaczenia Przygotowanie próbek i przeprowadzenie analizy chromatograficznej 10μL analizowanego wyrobu perfumeryjnego rozpuścić w 1mL alkoholu etylowego (w naczynku automatycznego dozownika), dokładnie wymieszać i umieścić w odpowiednim miejscu na tacy autosamplera w analogiczny sposób należy przygotować do analizy próbki wszystkich badanych preparatów analiza chromatograficzna techniką GC/MS wg podanych warunków analizy Warunki analizy chromatograficznej chromatograf gazowy: model 7890A z detektorem spektrometrii mas 7000 MS/MS (Agilent Technologies, Palo Alto, CA) typ dozownika: split/splitless (objętość dozowanej cieczy 1 μl, temp. 270 C, podział próbki 10:1) kolumna kapilarna: HP-5MS (30 m 0,25 mm 0,25 μm) gaz nośny: Hel temperatura linii transferowej: C program temperaturowy w piecu chromatograficznym: 50 C (2 min.), narost temperatury 5 C/min. do 260 C (10min.) temperatura źródła jonów: 230 C tryb zbierania pełnego widma (full scan), monitorowanie mas Da Analiza jakościowa próbek wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych zarejestrować chromatogramy próbek wyrobów perfumeryjnych identyfikacji poszczególnych składników próbek należy dokonać na podstawie czasów retencji i porównania widm masowych składników analizowanych próbek z widmami zarejestrowanymi w bazie widm masowych NIST (National Institute of Standards and Technology) wskazać pik podstawowy, pik jonu molekularnego i ustalić masę cząsteczkową 10 dominujących składników ustalić ich wzór strukturalny i nazwę Analiza półilościowa próbek wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych odczytać pola powierzchni pod pikami odpowiadającymi 10 dominującym składnikom badanych preparatów (występującym w najwyższym stężeniu) na podstawie odczytanych pól powierzchni obliczyć skład procentowy poszczególnych substancji lotnych w badanym produkcie i porównać z zawartością związków lotnych w pozostałych produktach perfumeryjnych i kosmetycznych Wyniki jakościowej i półilościowej analizy oznaczanych preparatów umieścić w tabelach I-IV zawartych w sprawozdaniu. 5

6 Tabela I, II, III. Analiza jakościowa i skład procentowy kompozycji zapachowej produktu I,II,III Lp. t R Nazwa Pik Pik jonu Masa Pole Zawartość [min] związku podstawowy molekularnego cząsteczkowa powierzchni procentowa (m/z) (m/z) [Da] pod pikiem [%] 1 Tabela IV. Analiza porównawcza kompozycji zapachowej wybranych wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych Lp. t R [min] Nazwa Zawartość procentowa [%] związku I II III 1 2. Analiza składu rozpuszczalników w wyrobach perfumeryjnych metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i przystawką headspace (HS-GC-FID) Zasada oznaczenia Chromatograficzne oznaczenie składu rozpuszczalników (lekkie alkohole alifatyczne) w wyrobach perfumeryjnych polega na analizowaniu par będących w równowadze z analizowaną próbką perfum (analiza fazy nadpowierzchniowej (headspace; HS), a następnie przeprowadzeniu ich rozdziału na kolumnie kapilarnej oraz detekcji z użyciem detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). Zawartość lekkich alkoholi alifatycznych w wyrobach perfumeryjnych określa się metodą standardu zewnętrznego w oparciu o krzywe kalibracyjne sporządzone na podstawie analiz chromatograficznych przeprowadzonych dla zestawu wzorców alkoholi alifatycznych o różnym stężeniu. Wykonanie oznaczenia Przygotowanie próbek i przeprowadzenie analizy chromatograficznej do fiolek typu headspace wlać po 50 μl roztworów analizowanych wyrobów perfumeryjnych, zakapslować i umieścić w odpowiednim miejscu na tacy autosamplera przeprowadzenie analizy chromatograficznej metodą z wykorzystaniem autosampleraprzystawki typu headspace HS-GC-FID wg podanych warunków analizy Przygotowanie próbek wzorców i przeprowadzenie analizy chromatograficznej przygotować roztwory wodne metanolu, etanolu, 1-propanolu i 1-butanolu o stężeniach: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 i 3,0 mg/ml pobrać po 100µL roztworów wzorców alkoholi (o stężeniu 2 mg/ml): metanolu, etanolu, 1- propanolu i 1-butanolu do fiolek typu headspace, fiolki szczelnie zakapslować i wstawić do autosamplera pobrać 100µL roztworu mieszaniny alkoholi (o stężeniu 2 mg/ml): metanolu, etanolu, 1- propanolu i 1-butanolu do fiolki, fiolkę szczelnie zakapslować i wstawić do autosamplera przeprowadzić analizę chromatograficzną i zarejestrować chromatogramy 6

7 Warunki analizy chromatograficznej warunki pracy przystawki Headspace: ciśnienie w fiolce HS: 25 psi temperatura termostatowania próbki 60 0 C czas termostatowania próbki: 12 min warunki pracy chromatografu: kolumna Elite-WAX (ciekła faza stacjonarna: polietylenoglikol) ciśnienie na czole kolumny: 15 psi split 1:20 temp. dozownika: 50 0 C temp. detektora FID: C temp. pieca (termostatu): 50 0 C (1 min), narost 10 0 C/min do C (2min) Analiza jakościowa odczytać czasy retencji poszczególnych alkoholi dla wszystkich próbek wzorców na podstawie czasów retencji wskazać na chromatogramie mieszaniny alkoholi, które piki odpowiadają poszczególnym alkoholom na podstawie porównania czasów retencji pików odpowiadających związkom zawartym w analizowanym wyrobie perfumeryjnym oraz roztworów alkoholi stosowanych jako wzorce, określić, jakie alkohole alifatyczne zostały użyte jako rozpuszczalnik. Analiza ilościowa zgodnie z w/w warunkami zarejestrować chromatogramy serii roztworów poszczególnych alkoholi i sporządzić krzywe kalibracyjne (graficzna zależność pola powierzchni od stężenia) korzystając z chromatogramu próbki wyrobu perfumeryjnego, na podstawie krzywych kalibracyjnych odpowiednich alkoholi, odczytać ich stężenie w próbce obliczyć procentową zawartość oznaczonych składników w próbce. wyniki analizy jakościowej i ilościowej alkoholi alifatycznych w oznaczanych preparatach umieścić w sprawozdaniu. 7

8 III. Aspekt kosmetologiczny Szacuje się, iż 95% kobiet i 75% mężczyzn ma codzienny kontakt z tymi kosmetykami. Niepożądane reakcje na kosmetyki, dotyczą ok. 10% populacji i zwykle związane są z ich drażniącym działaniem, natomiast poważniejsze reakcje alergiczne są już dużo rzadsze. Jednak liczne doniesienia piśmiennictwa światowego wskazują, iż wzrasta częstość uczuleń na związki chemiczne, wchodzące w skład kosmetyków. Alergizują środki zapachowe, konserwanty, antyoksydanty, emulgatory, filtry przeciwsłoneczne i inne specyficzne dodatki. Ocenia się, że u 1 16% ludzi występuje nadwrażliwość na produkty zapachowe, najczęściej objawiające się alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry, pokrzywką kontaktową oraz reakcją fototoksyczną. W Polsce od 2005 roku (a zatem dopiero od dziewięciu lat) producenci kosmetyków mają prawny obowiązek wyszczególnić pełną nazwę substancji zapachowych, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Dotyczy to jednak tylko 26 substancji zapachowych o szczególnie wysokim potencjale alergennym, które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005, co jest zgodne także z przepisami UE (Tabela 1 i 2). Obecność tych substancji w składzie kosmetyków podlega ograniczeniom. Kosmetyki takie muszą być specjalnie oznakowane, gdy zawierają substancje zapachowe w stężeniach przekraczających 0,001% (10 ppm) w produktach niespłukiwanych oraz w stężeniach przekraczających 0,01% (100 ppm) w produktach spłukiwanych, takich jak szampony. Należy podkreślić, że nie są to związki, których stosowanie w kosmetykach (a więc i w perfumach) jest zakazane. Dyrektywa 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego nakazuje jedynie umieszczenie informacji o ich obecności na opakowaniu, o ile stężenie substancji potencjalnie uczulających przekracza pewien poziom. W rozporządzeniu tym znajdują się także wzmianki o innych substancjach (np. barwiących), do wymienienia których producenci są zobligowani pod groźbą zakazu sprzedaży produktu. W przemyśle perfumeryjnym używa się ok. 3-4 tysięcy związków aromatycznych. Ich liczba nie jest jednak dokładnie sprecyzowana ze względu na to, że firmy wciąż produkują nowe substancje zapachowe lub modyfikują stare, w taki sposób, aby ich skład był trudny i przez to nieopłacalny do rozszyfrowania. Pojedyncze produkty mogą zawierać od 10 do 300 związków. Największą liczbę zawierają perfumy, wody kolońskie, toaletowe i po goleniu oraz dezodoranty. Zawartość środków zapachowych w perfumach sięga 20%. Zapachów używa się w mydłach, balsamach, kremach i mleczkach do ciała, płynach do płukania ust, pastach do zębów, preparatach do kąpieli (proszki, płyny, oleje) itd. Substancje aromatyczne stosowane do produkcji kosmetyków otrzymuje się z produktów naturalnych (pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego), ale również wykorzystuje się aromaty syntetyczne. W kompozycji zapachowej wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych są obecne związki o różnej budowie chemicznej (tj. aldehydy, alkohole, estry), choć głównie są to substancje o budowie terpenów, co właśnie stanowi przyczynę silnych reakcji alergicznych, jeśli substancje te występują w zbyt wysokich stężeniach. Istnieje zatem potrzeba oznaczania jakościowego i ilościowego składu kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych. Wskazówki odnoszące się do naturalnych i syntetycznych składników kompozycji zapachowej wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków opracowane zostały przez Naukowy Komitet Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych Komisji Europejskiej (SCCNFP, Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Substancji Zapachowych IFRA (International Fragrance Association). Sporządzono listę związków, które nie mogą być użyte w wyrobach kosmetycznych a także listę składników alergizujących, z uwzględnieniem ich bezpiecznych stężeń.. Wytyczne IFRA można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenie COLIPA (Europejskie Stowarzyszenie Kosmetyczne Toaletowe i Perfumeryjne) opracowało ponadto uwagi odnoszące się do projektu Komitetu SCCNFP zawierające opinię o substancjach zapachowych. 8

9 Popularnym składnikiem terpenowym występującym w wyrobach perfumeryjnych i kosmetycznych jest limonen, które nadaje wyrobom perfumeryjnym świeży, cytrusowy zapach. Przemysł perfumeryjny wykorzystuje głównie limonen otrzymany na drodze syntezy chemicznej, a do wyrobów wysoce ekskluzywnych pozyskiwany jest on z olejków eterycznych takich, jak np.: pomarańczowy, cytrynowy i bergamotowy. Enancjomer prawoskrętny limonenu (R(+)) nadaje kompozycji świeży zapach cytrusowy, natomiast enancjomer lewoskrętny (S( )) zapach terpentynowy. Limonen jest potencjalnym alergenem, czynnikiem drażniącym dla skóry. Według IFRA w kompozycji zapachowej kosmetyków i perfum wykorzystanie limonenu powinno być ograniczone od 0,005% do 2%. Kolejnym powszechnym terpenowym składnikiem wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i toaletowych jest cytronellol, nadający słodki kwiatowy zapach z nutą róży. W zaleceniach IFRA, zależnie od klasy wyrobu, zawartość tego składnika nie może przekroczyć 0,8 13,3%, wg 7 poprawki do dyrektywy kosmetycznej UE zaliczany jest do potencjalnych alergenów i jego obecność w stężeniu przekraczającym ustalone ograniczenia musi być podana na etykiecie. Do konstrukcji kompozycji zapachowych wyrobów perfumeryjnych z rodziny kwiatowej wykorzystywany jest lilial, który w stanie naturalnym występuje w jaśminie i herbacie, z których jest pozyskiwany. Związek ma owocowo-roślinny zapach zbliżony do woni jaśminu i słodki roślinno-owocowy smak. Stosowany jest do konstrukcji nut o zapachu, np. cyklamenowym i fiołkowym. Substancja ta znajduje się na liście substancji niebezpiecznych wywołujących alergie kontaktowe. Stowarzyszenie IFRA ustaliło limit lilialu w wysokości 2,5% w produktach przeznaczonych do stosowania na skórę (spłukiwanych i pozostawianych na skórze), a dla produktów nieprzeznaczonych do nakładania na skórę - 25%. Stosunkowo słabym alergenem kontaktowym, ale bardzo szeroko stosowanym w różnych wyrobach toaletowych, niekiedy w dość dużych stężeniach jest alkohol terpenowy - geraniol. Ma on przyjemny, intensywny zapach kojarzący się ze świeżością i pelargoniami. Jest głównym składnikiem olejku różanego, pelargoniowego i cytrynowego. Wchodzi w skład wielu tanich kosmetyków, takich jak płyny do kąpieli, lotiony, toniki, szampony, dezodoranty i różne kremy, w tym nawilżające. Często występuje jednak także w wyrobach prestiżowych firm. Stwierdzono także, że poddanie niektórych związków zapachowych działaniu powietrza prowadzi do powstawania bardzo silnych alergenów, jakimi są wodoronadtlenki, których działanie uczulające kilkakrotnie przewyższa alergizujący wpływ czystych związków zapachowych. Niektóre substancje zapachowe wywołują reakcje alergiczne dopiero po zadziałaniu na dany obszar skóry światłem słonecznym lub światłem ultrafioletowym. Takimi substancjami fotoalergicznymi lub światłouczulającymi są np. piżmo ambretowe, olejek z drzewa sandałowego, balsam peruwiański, 6-metylokumaryna i mąkla tarniowa. Olejek z drzewa herbacianego, anyżkowy i lawendowy mogą również pod wpływem światła doprowadzić do alergicznej egzemy kontaktowej. Produkty kosmetyczne i perfumeryjne zawierają w swoim składzie, poza mieszaniną związków zapachowych (olejków zapachowych), także inne substancje, pełniące rolę solubilizatorów, rozpuszczalników, środków homogenizujących a także utrwalaczy i wzmacniaczy zapachu (fiksatory) oraz barwników. W zależności od ilości rozpuszczalnika, którym jest zazwyczaj etanol lub mieszanina lekkich alkoholi alifatycznych, rozróżnia się perfumy właściwe (ekstrakty perfum) (90-95% alkoholu), wody perfumowane (80-90% alkoholu) i wody toaletowe (70-80% alkoholu). Środki wzmacniające stosowane w produkcji kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych to mało lotne związki chemiczne lub naturalne produkty o podobnych właściwościach, które same nie mają intensywnego zapachu (bardzo często jest to zapach nieprzyjemny), ale są zdolne do wzmacniania zapachu olejków. Do sztucznych środków wzmacniających zalicza się m.in. merkaptany i aminy o dużej masie cząsteczkowej, zaś do naturalnych np. kastoreum, ambrę, cywet, piżmo (substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego lub ich odpowiedniki). Zadaniem natomiast środków homogenizujących jest uzyskanie jednolitego, nierozwarstwiającego się roztworu mieszaniny związków chemicznych i olejków, które często nie mieszają się ze sobą. Najczęściej stosuje się tu mieszaniny ciekłych tłuszczów pochodzenia naturalnego, choć współcześnie coraz częściej zastępuje się je zupełnie bezwonnymi polimerami o właściwościach 9

10 amfifilowych. Niektóre naturalne środki wzmacniające, takie jak ambra czy tran, pełnią jednocześnie rolę środków homogenizujących. Popularnym utrwalaczem zapachu jest natomiast ftalan dietylu (DEP), jest on ponadto dobrym rozpuszczalnikiem piżm syntetycznych. Zespół Ekspertów ds. Surowców Kosmetycznych CIR (Cosmetic Ingredients Revue) stwierdził, że DEP może być stosowany bez ograniczeń w wyrobach kosmetycznych, perfumeryjnych i toaletowych. Do syntetycznych substancji zapachowych niebezpiecznych dla organizmu człowieka zaliczane są tzw. związki moszusowe (syntetyczne piżmo), głównie nitro-moszusowe i policykliczne połączenia moszusowe, np.: piżmo ambretowe, piżmo ksylenowe (Musk Xylene), piżmo ketonowe (Musk Ketone), piżmo moskenowe, piżmo tybetańskie, galaxolid (HHCB) i tonalid (AHTN) (Tabela 3). Są to syntetyczne produkty zastępcze, które zastępują zapachy uzyskiwane z naturalnych źródeł (zarówno roślinnych jak i zwierzęcych). Można je znaleźć w produktach do mycia i pielęgnacji, także w pudrach, cieniach do powiek i podkładach pod makijaż. Związki moszusowe wytwarza się łatwo i tanio. Są one rozpuszczalne w tłuszczach, odkładają się w tkance tłuszczowej ludzi i zwierząt, i przechodzą do mleka matki, są one łatwo wchłaniane przez skórę, mają również działanie prokancerogenne. Według najnowszych badań wynika, że działają one podobnie jak hormony, a tonalid w wysokich dawkach uszkadza komórki wątroby. Jeżeli substancje zapachowe zostaną zadeklarowane przez producenta, to te niebezpieczne substancje występują pod nazwami własnymi, choć przeważnie ukrywane są one na etykietach pod nazwą "Fragrance", "Parfume, Aroma lub Flavour. Wspomniane grupy syntetycznych związków o zapachu piżma są dzisiaj stopniowo wycofywane z szerokiej produkcji kosmetyków i perfum lub ich stosowanie jest ograniczane. Od 12 lipca 2004 roku w Polsce obowiązuje ustawa całkowicie zakazująca stosowania w kosmetykach piżma ambretowego, jako składnika kompozycji zapachowych, ze względu na to, iż może wywoływać alergie a także wykazuje działanie neurotoksyczne. Z kolei piżma ksylenowe oraz ketonowe nie mogą być stosowane w preparatach przeznaczonych do higieny jamy ustnej. W kompozycjach zapachowych stężenie piżma ksylenowego oraz ketonowego nie powinno przekraczać odpowiednio 1% oraz 1,4%. W przypadku wód toaletowych dozwolone jest stosowanie piżma ksylenowego w ilości do 0,4 % oraz ketonowego do 0,56%. Inne produkty kosmetyczne, natomiast, nie mogą zawierać więcej niż 0,003% piżma ksylenowego oraz 0,042% piżma ketonowego. Zabronione jest również użycie piżma moskenowego i tybetańskiego. 10

11 Tabela 1. Substancje zapachowe mogące wywoływać reakcje uczuleniowe Lp. Substancja zapachowa Nazwa INCI* Charakterystyka substancji Zawartość mogąca wywołać reakcję alergiczną [8] Amyl Cinnamal zapach jaśminu 2-3 % 1 Aldehyd pentylowocynamonowy 2 Alkohol benzylowy Benzyl Alcohol wchodzi w skład olejków eterycznych róży, jaśminu i hiacyntu 3 Alkohol cynamonowy Cinnamyl zapach balsamiczny z nutą kwiatu hiacyntu; Alcohol stosowany jako składnik kwiatowych kompozycji 1-5% 1-2% perfumeryjnych 4 Cytral Citral Intensywny zapach przypominający cytrynę ~2% 5 Eugenol Eugenol podstawowy składnik olejku z goździka ~1% 6 Hydroksycytronellal Hydroxycitronell zapach konwalii 1-2% al (Laurine) 7 Izoeugenol Isoeugenol występuje w olejku goździkowym i 1-2% cynamonowym 8 Alkohol Amylcinnamyl zapach hiacyntu ~2% amylocynamonowy Alcohol 9 Salicylan benzylu Benzyl Salicylate zapach balsamiczny, słodki, kwiatowy 1-2% 10 Aldehyd cynamonowy Cinnamaldehyde występuje w oleju cynamonowym ~1% 11 Kumaryna Coumarin przyjemny zapachu świeżego siana ~5% 12 Geraniol Geraniol przyjemny, intensywny zapach kojarzący się ze 1-2% świeżością i pelargoniami 13 Aldehyd hydroksymetylopentylocykloheksenokarboksylowy Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral) łagodny zapach kwiatowy, liliowy, fiołkowy 1-5% 14 Alkohol anyżowy Anise Alcohol zapach kwiatowy ~5% 15 Cynamonian benzylu Benzyl trwały słodki zapach, składnik kompozycji ~5% Cinnamate miodowej, ananasowej i jagodowej 16 Farnezol Farnesol zapach konwalii, składnik olejku konwaliowego, ~4% lipowego, muszkatołowego i akacjowego 17 Aldehyd 2-(4-tert- butylo-benzylo)- propionowy Butylphenyl Methylpropional (Lilial) zapach owocowo-roślinny 1-10% 18 Linalol Linalool zapach intensywny, kwiatowy z nutą przypraw, 30% zbliżony do konwaliowego 19 Benzoesan benzylu Benzyl Benzoate zapach słodki, balsamiczny ~5% 20 Cytronellol Citronellol zapach róży i geranium 1-2% 21 Aldehyd heksylocynamonowy Hexyl Cinnamal zapach jaśminu ~2% 22 d-limonen Limonene zapach skórki cytrynowej 3-5% 23 Węglan metyloheptynu Methyl 2- zapach soczystych owoców <0,5% Octynoate 24 3-Metylo-4(2,2,6- trimetylo-2- cykloheksen-1-yl)-3- buten-2-on (γmetylojonon) Alpha-Isomethyl Ionone (γ-methylionone) zapach irysów, fiołków 10% *INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingradients (Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych) 11

12 Tabela 2. Struktury chemiczne substancji zapachowych mogących wywoływać reakcje alergiczne Terpeny Alkohole aromatyczne Aldehydy aromatyczne Estry benzylowe i salicylowe Kumaryny Pozostałe 12

13 Tabela 3. Struktury chemiczne syntetycznych substancji zapachowych niebezpiecznych dla organizmu człowieka Piżma syntetyczne piżmo ambretowe piżmo ketonowe piżmo ksylenowe piżmo tybetańskie piżmo moskenowe galaxolid tonalid 13

Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID

Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID Ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID WPROWADZENIE Pojęcie chromatografii obejmuje grupę metod separacji substancji, w których występują diw siły: siła powodująca ruch cząsteczek w określonym

Bardziej szczegółowo

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej

Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej Jakościowa i ilościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką chromatografii gazowej WPROWADZENIE Pojęcie chromatografii obejmuje grupę metod separacji substancji, w których występują diw siły: siła powodująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA WPROWADZENIE DO TECHNIKI ORAZ ANALIZA JAKOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych

Rys. 1. Chromatogram i sposób pomiaru podstawowych wielkości chromatograficznych Ćwiczenie 1 Chromatografia gazowa wprowadzenie do techniki oraz analiza jakościowa Wstęp Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności obsługi chromatografu gazowego oraz wykonanie analizy jakościowej za pomocą

Bardziej szczegółowo

Analiza GC alkoholi C 1 C 5. Ćwiczenie polega na oznaczeniu składu mieszaniny ciekłych związków, w skład

Analiza GC alkoholi C 1 C 5. Ćwiczenie polega na oznaczeniu składu mieszaniny ciekłych związków, w skład Analiza GC alkoholi C 1 C 5 Ćwiczenie polega na oznaczeniu składu mieszaniny ciekłych związków, w skład której mogą wchodzić, następujące alkohole (w nawiasie podano nazwy zwyczajowe): Metanol - CH 3 OH,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Oznaczanie benzoesanu denatonium w skażonym alkoholu etylowym metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp

Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp Pracownia dyplomowa III rok Ochrona Środowiska Licencjat (OŚI) Ćwiczenie 1 Analiza jakościowa w chromatografii gazowej Wstęp Chromatografia jest metodą fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych

Bardziej szczegółowo

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu

Kreacja aromatów. Techniki przygotowania próbek. Identyfikacja składników. Wybór składników. Kreacja aromatu Kreacja aromatów Techniki przygotowania próbek Identyfikacja składników Wybór składników Kreacja aromatu Techniki przygotowania próbek Ekstrakcja do fazy ciekłej Ekstrakcja do fazy stałej Desorpcja termiczna

Bardziej szczegółowo

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej

Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej Jakościowe i ilościowe oznaczanie alkoholi techniką chromatografii gazowej Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wstęp teoretyczny Zagadnienie rozdzielania

Bardziej szczegółowo

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej Wpływ ilości modyfikatora na współczynnik retencji w technice wysokosprawnej chromatografii cieczowej WPROWADZENIE Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest uniwersalną techniką analityczną, stosowaną

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA II 18. ANALIZA ILOŚCIOWA METODĄ KALIBRACJI

CHROMATOGRAFIA II 18. ANALIZA ILOŚCIOWA METODĄ KALIBRACJI CHROMATOGRAFIA II 18. ANALIZA ILOŚCIOWA METODĄ KALIBRACJI Wstęp Celem ćwiczenia jest ilościowe oznaczanie stężenia n-propanolu w metanolu metodą kalibracji. Metodą kalibracji oznaczamy najczęściej jeden

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 6 Wyodrębnianie i analiza terpenów ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II. OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 OznaczanieBTEX i n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej benzyną metodą GC/FID oraz GC/MS 1 ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 5 Oznaczanie BTEX oraz n-alkanów w wodzie zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

V Kongres Browarników, października 2015, Ustroń

V Kongres Browarników, października 2015, Ustroń V Kongres Browarników, 14-16 października 2015, Ustroń Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Technologii Żywności I Gastronomii Profil związków lotnych w piwach z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5

4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 Wykonanie ćwiczenia 4A. Chromatografia adsorpcyjna... 1 4B. Chromatografia podziałowa... 3 4C. Adsorpcyjne oczyszczanie gazów... 5 4A. Chromatografia adsorpcyjna Stanowisko badawcze składa się z: butli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Perfu r my Tworzen orz ie kom o pozy oz cj c i zap za ach ac ow o ych N ty t zap za ach ac owe N ta ta g órn ór a a (głow o y) N ta śro ś dk

Perfu r my Tworzen orz ie kom o pozy oz cj c i zap za ach ac ow o ych N ty t zap za ach ac owe N ta ta g órn ór a a (głow o y) N ta śro ś dk Perfumy Tworzenie kompozycji zapachowych Perfumy są mieszaniną kilku lub kilkudziesięciu substancji zapachowych, Nuty zapachowe które ulatniają się pod wpływem temperatury ludzkiego ciała i powietrza Jedne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA

CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA CHROMATOGRAFIA CHROMATOGRAFIA GAZOWA CHROMATOGRAFIA GAZOWA Chromatografia jest fizycznym sposobem rozdzielania gdzie rozdzielane składniki rozłożone są między dwiema fazami, Z których: jedna jest nieruchoma

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI WYROBÓW PERFUMERYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH ZIELONĄ HERBATĘ ANALIZOWANE TECHNIKĄ GC/MS*

SKŁADNIKI WYROBÓW PERFUMERYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH ZIELONĄ HERBATĘ ANALIZOWANE TECHNIKĄ GC/MS* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIII, 2010, 3, str. 445 451 Joanna Borowiecka, Wiktor Wesołowski 1) SKŁADNIKI WYROBÓW PERFUMERYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH ZIELONĄ HERBATĘ ANALIZOWANE TECHNIKĄ GC/MS* Zakład Środków Zapachowych

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA BARWNIKÓW ROŚLINNYCH

CHROMATOGRAFIA BARWNIKÓW ROŚLINNYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 1 CHROMATOGRAFIA BARWNIKÓW ROŚLINNYCH I. Wiadomości teoretyczne W wielu dziedzinach nauki i techniki spotykamy się z problemem

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja alkoholi techniką chromatografii gazowej

Identyfikacja alkoholi techniką chromatografii gazowej Identyfikacja alkoholi techniką chromatografii gazowej Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wstęp teoretyczny Zagadnienie rozdzielania mieszanin związków

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków

Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków Wysokosprawna chromatografia cieczowa dobór warunków separacji wybranych związków Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Opis programu do ćwiczeń Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 6-1 w PWN. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. wyd. 5, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Krótka historia chromatografii

Bardziej szczegółowo

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności

Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności Załącznik nr 4 Metoda analityczna oznaczania chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do żywności 1. Zakres i obszar stosowania Metoda służy do urzędowej kontroli zawartości chlorku winylu uwalnianego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW

WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW EWELINA SIERADZKA HALINA MILNEROWICZ WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII KOSMETYKÓW dla studentów kosmetologii Akademia W ychowania Fizycznego we Wrocławiu EWELINA SIERADZKA HALINA MILNEROWICZ WYBRANE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ

ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ ROZDZIELENIE OD PODSTAW czyli wszystko (?) O KOLUMNIE CHROMATOGRAFICZNEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska agawasik@pg.gda.pl ROZDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie jakościowej i ilościowej W analizie ilościowej z zastosowaniem techniki HPLC wykorzystuje się dwa możliwe schematy postępowania: kalibracja zewnętrzna sporządzenie

Bardziej szczegółowo

powstałego w roztworach o ph 4-13, przeprowadzonego przed analizą w anion wodorowęglanowy HCO 3

powstałego w roztworach o ph 4-13, przeprowadzonego przed analizą w anion wodorowęglanowy HCO 3 46 4.1.3. Stacjonarna γ-radioiza z detekcją chromatograficzną Wyznaczenie wydajności chemoradiacyjnych dekarboksyacji i fragmentacji, wykonałem oznaczając iość dwutenku węga i odpowiedniego adehydu (octowego

Bardziej szczegółowo

Adypinian 2-dietyloheksylu

Adypinian 2-dietyloheksylu Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2005, nr 4(46), s. 95-100 mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Adypinian 2-dietyloheksylu

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Alergie skóry a kosmetyk idealny

Alergie skóry a kosmetyk idealny Alergie skóry a kosmetyk idealny Elżbieta Grubska-Suchanek Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUM Zespół nietolerancji kosmetyków (1) Nasilenie istniejących wcześniej schorzeń skóry: atopowe

Bardziej szczegółowo

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska

GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia podstawa metod analizy laboratoryjnej GraŜyna Chwatko Zakład Chemii Środowiska Chromatografia gr. chromatos = barwa grapho = pisze Michaił Siemionowicz Cwiet 2 Chromatografia jest metodą

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie lekkich węglowodorów w powietrzu atmosferycznym

Oznaczanie lekkich węglowodorów w powietrzu atmosferycznym Ćwiczenie 3 Oznaczanie lekkich węglowodorów w powietrzu atmosferycznym Węglowodory aromatyczne w powietrzu są w przeważającej części pochodzenia antropogennego. Dlatego też ich zawartość jest dobrym wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej ĆWICZENIE LABORATORYJNE PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ Opracowała: dr Lidia Wolska ZAKRES WYMAGANEGO MATERIAŁU: 1. Chromatografia: definicja,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Beauty Soap

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Beauty Soap 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Spring Flowers, Pearl in Ocean,. Fruit Garden, Orange Flowers,. Wild Valley Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Obecność alergenów zapachowych w wybranych kosmetykach

Obecność alergenów zapachowych w wybranych kosmetykach Miksa Probl Hig K i Epidemiol wsp. Obecność 2016, alergenów 97(2): 161-165 zapachowych w wybranych kosmetykach 161 Obecność alergenów zapachowych w wybranych kosmetykach Allergenic fragrances in selected

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD K S I Ę G A P R O D U K T Ó W Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD Maj 2017 S P I S T R E Ś C I ZAPACHY... 3 PURE... 6 PERFUMY DAMSKIE 50 ml... 7 PERFUMY MĘSKIE 50 ml...17

Bardziej szczegółowo

Dział 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE

Dział 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE Dział 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE Uwagi 1. Niniejszy dział nie obejmuje: (a) oleożywic naturalnych lub ekstraktów roślinnych, objętych pozycją 1301

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

artykułów kosmetyczno perfumeryjnych.

artykułów kosmetyczno perfumeryjnych. Temat: Wymagania jakościowe artykułów kosmetyczno perfumeryjnych. 1. Ocena sensoryczna kosmetyków. 2. Wady jakościowe kosmetyków. 3. Opakowania bezpośrednie. 4. Oznakowanie wyrobów kosmetycznych. Ad1)

Bardziej szczegółowo

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową?

3. Jak zmienią się właściwości żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej, jeśli zwiążemy go chemicznie z grupą n-oktadecylodimetylosililową? 1. Chromatogram gazowy, na którym widoczny był sygnał toluenu (t w =110 C), otrzymany został w następujących warunkach chromatograficznych: - kolumna pakowana o wymiarach 48x0,25 cala (podaj długość i

Bardziej szczegółowo

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów Pracownia Polimery i Biomateriały INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny Technologii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2019. Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu ATTIS Mydło toaletowe

Karta Charakterystyki Preparatu ATTIS Mydło toaletowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Toaletowe Mydło ( Natural, Flower, Creamy, Creamy Hotelowe) Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Spalanie i termiczna degradacja polimerów Zarządzanie Środowiskiem Pracownia Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 20 Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu. Mydło w płynie ATTIS

Karta Charakterystyki Preparatu. Mydło w płynie ATTIS Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Identyfikacja preparatu : ( rumianek, mleko i miód, konwalia, orchidea) Zastosowanie preparatu : do mycia rąk Producent: GOLD DROP

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA. ważny etap procedury analitycznej. Dr hab. inż. Piotr KONIECZKA

KALIBRACJA. ważny etap procedury analitycznej. Dr hab. inż. Piotr KONIECZKA KALIBRAJA ważny etap procedury analitycznej 1 Dr hab. inż. Piotr KONIEZKA Katedra hemii Analitycznej Wydział hemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 8-233 GDAŃK e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM GROUP

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM GROUP K S I Ę G A P R O D U K T Ó W Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM GROUP Wrzesień 2015 S P I S T R E Ś C I ZAPACHY......................................................... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo

FORNIT KREM DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI ANTISTATIC

FORNIT KREM DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI ANTISTATIC FORNIT KREM DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI ANTISTATIC NAZWA CHEMICZNA NR CAS INCI >10% WODA 7732-18-5 AQUA >10 % >10% ALKOHOL C12-C15 BIAŁY OLEJ MINERALNY 68131-39 -5 C12-C15 Pareth -7 8042-47-5 -

Bardziej szczegółowo

Ochronna warstwa hydrolipidowa... 1

Ochronna warstwa hydrolipidowa... 1 V Przedmowa do wydania polskiego IX 1 Typ i stan skóry 1 Ochronna warstwa hydrolipidowa........................... 1 1.1 Aktualny stan skóry................................... 1 Skóra normalna.........................................

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Fenol, o-, m- i p-krezol metoda oznaczania

Fenol, o-, m- i p-krezol metoda oznaczania mgr MAŁGORZATA POŚNIAK Centralny Instytut Ochrony Pracy Fenol, o-, m- i p-krezol metoda oznaczania Numery CAS: 108-95-2, 95-48-7, 108-39-4, 106-44-5 Fenol, o- i p-krezol są to bezbarwne, krystaliczne ciała

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI Ogólne zasady badania migracji globalnej

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD K S I Ę G A P R O D U K T Ó W Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM WORLD Maj 2016 S P I S T R E Ś C I ZAPACHY... 3 PURE... 6 PERFUMY DAMSKIE 50 ml... 7 PERFUMY MĘSKIE 50 ml...17

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z technologii kosmetyków / Elwira Lasoń [et al.]. Kraków, Spis treści. Stosowane skróty

Ćwiczenia laboratoryjne z technologii kosmetyków / Elwira Lasoń [et al.]. Kraków, Spis treści. Stosowane skróty Ćwiczenia laboratoryjne z technologii kosmetyków / Elwira Lasoń [et al.]. Kraków, 2013 Spis treści Stosowane skróty 14 1. Wstęp 15 2. Otrzymywanie olejków eterycznych na drodze destylacji z parą wodną

Bardziej szczegółowo

4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP

4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP 4. WYZNACZENIE IZOTERMY ADSORPCJI METODĄ ECP Opracował: Krzysztof Kaczmarski I. WPROWADZENIE W chromatografii adsorpcyjnej rozdzielanie mieszanin jest uwarunkowane różnym powinowactwem adsorpcyjnym składników

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM GROUP

Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM GROUP K S I Ę G A P R O D U K T Ó W Materiały informacyjno-szkoleniowe dla Partnerów Biznesowych FM GROUP maj 2015 S P I S T R E Ś C I ZAPACHY... 3 KOLEKCJA KLASYCZNA.... 6 PERFUMY DAMSKIE 15 ml... 7 PERFUMY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA PERFUM 1

KLASYFIKACJA PERFUM 1 KLASYFIKACJA PERFUM 1 2 Opis charakterystyki zapachu Perfumy są opisywane za pomocą muzycznej metafory, która na podstawie trzech zestawów nut tworzy harmoniczny, zapachowy akord. Nuty rozwijają się w

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC)

Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Metody chromatograficzne (rozdzielcze) w analizie materiału biologicznego (GC, HPLC) Chromatografia jest fizykochemiczną metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału

Bardziej szczegółowo

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów

Chromatograf gazowy z detektorem uniwersalnym i podajnikiem próbek ciekłych oraz zaworem do dozowania gazów Strona1 Sprawa Nr RP.272.79.2014 załącznik nr 6 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) PRMTRY TNZN PRZMOTU ZMÓWN Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... zęść 1 hromatograf gazowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 7 ANALIZA JAKOŚCIOWA W CHROMATOGRAFII GAZOWEJ INDEKSY RETENCJI Pracownia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI W CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, prof. zw. PG agawasik@pg.gda.pl 11 Rozdzielenie + detekcja 22 Anality ZNANE Co oznaczamy? Anality NOWE NIEZNANE WWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ DO OZNACZANIA BENZOESANU SODU W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

ZASTOSOWANIE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ DO OZNACZANIA BENZOESANU SODU W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH ZASTOSOWANIE WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ DO OZNACZANIA BENZOESANU SODU W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk nr 1804)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk nr 1804) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1971 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk nr 1804) Marszałek Sejmu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Chemia Analityczna. Chromatografia. Tłumaczyła: inż. Karolina Hierasimczyk

Chemia Analityczna. Chromatografia. Tłumaczyła: inż. Karolina Hierasimczyk Chemia Analityczna Chromatografia Tłumaczyła: inż. Karolina Hierasimczyk Korekta: dr hab. inż. Waldemar Wardencki, prof. nadzw. PG prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Część IV Gazy nośne. Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Temat. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie chlorowcopochodnych w próbkach powietrza

Zadanie 1. Temat. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie chlorowcopochodnych w próbkach powietrza Zadanie 1. Temat. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie chlorowcopochodnych w próbkach powietrza 1. Wiadomości ogólne dotyczące pestycydów Pestycydy to liczna

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych Jacek NAMIEŚNIK i Piotr KONIECZKA 1 Wprowadzenie Wyniki analityczne uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

4-Metylopent-3-en-2-on

4-Metylopent-3-en-2-on Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr4(54), s. 79 84 mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 4-Metylopent-3-en-2-on

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC

KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC KALIBRACJA BEZ TAJEMNIC 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl 2 S w S x C x -? C w 3 Sygnał wyjściowy detektora funkcja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO sporządzona wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r.

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego

Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie żelaza i miedzi metodą miareczkowania spektrofotometrycznego Oznaczanie dwóch kationów obok siebie metodą miareczkowania spektrofotometrycznego (bez maskowania) jest możliwe, gdy spełnione są

Bardziej szczegółowo

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami

Techniki immunochemiczne. opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Techniki immunochemiczne opierają się na specyficznych oddziaływaniach między antygenami a przeciwciałami Oznaczanie immunochemiczne RIA - ( ang. Radio Immuno Assay) techniki radioimmunologiczne EIA -

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych

Laboratorium. Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych Laboratorium Technologia i Analiza Aromatów Spożywczych Regulamin pracowni Technologii i Analizy Aromatów Spożywczych...3 Ćw. 1. Mikrokapsułkowanie olejków eterycznych z wykorzystaniem drożdży piwnych...4

Bardziej szczegółowo

Fazą ruchomą może być gaz, ciecz lub ciecz w stanie nadkrytycznym, a fazą nieruchomą ciało stałe lub ciecz.

Fazą ruchomą może być gaz, ciecz lub ciecz w stanie nadkrytycznym, a fazą nieruchomą ciało stałe lub ciecz. Chromatografia jest to metoda fizykochemicznego rozdziału składników mieszaniny związków w wyniku ich różnego podziału pomiędzy fazę ruchomą a nieruchomą. Fazą ruchomą może być gaz, ciecz lub ciecz w stanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE

Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE Zadanie 3. Analiza jakościowa auksyn metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). WPROWADZENIE Chromatografia jest metodą rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI CZYSTOŚCI. Płyn do prania tkanin kolorowych. Płyn do prania tkanin delikatnych. Hipoalergiczny płyn do prania

ŚRODKI CZYSTOŚCI. Płyn do prania tkanin kolorowych. Płyn do prania tkanin delikatnych. Hipoalergiczny płyn do prania Płyn do prania tkanin kolorowych i oleju kokosowego bazie wielocukrów, mydło z oleju z oliwek i oleju kokosowego, poniżej 5% anionowe środki powierzchniowo-czynne na bazie oleju kokosowego i rzepaku; kompozycję

Bardziej szczegółowo

2-Metylonaftalen. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE

2-Metylonaftalen. metoda oznaczania UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2005, nr 4(46), s. 119-124 mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 2-Metylonaftalen

Bardziej szczegółowo

Pracownia Polimery i Biomateriały

Pracownia Polimery i Biomateriały Pracownia Polimery i Biomateriały INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Spalanie i termiczna degradacja polimerów Część II Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA

ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA ĆWICZENIE 3: CHROMATOGRAFIA PLANARNA Chromatografia jest to metoda chemicznej analizy instrumentalnej, w której dokonuje się podziału substancji (w przeciwprądzie) między fazę nieruchomą i fazę ruchomą.

Bardziej szczegółowo

Nitroetan UWAGI WSTĘPNE. Nitroetan jest bezbarwną oleistą cieczą o charakterystycznym,

Nitroetan UWAGI WSTĘPNE. Nitroetan jest bezbarwną oleistą cieczą o charakterystycznym, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 1(71), s.117 121 Nitroetan metoda oznaczania inż. AGNIESZKA WOŹNICA dr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

pętla nastrzykowa gaz nośny

pętla nastrzykowa gaz nośny METODA POPRAWY PRECYZJI ANALIZ CHROMATOGRAFICZNYCH GAZÓW ZIEMNYCH POPRZEZ KONTROLOWANY SPOSÓB WPROWADZANIA PRÓBKI NA ANALIZATOR W WARUNKACH BAROSTATYCZNYCH Pracownia Pomiarów Fizykochemicznych (PFC), Centralne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZANIE ŚREDNIEJ MASY CZĄSTECZKOWEJ POLIMERU WSTĘP Lepkość roztworu polimeru jest z reguły większa od lepkości rozpuszczalnika. Dla polimeru lepkość graniczna [η ] określa zmianę lepkości roztworu przypadającą

Bardziej szczegółowo

Nanocząstki metali w kosmetyce

Nanocząstki metali w kosmetyce IKiP P anocząstki metali w kosmetyce Elżbieta Sikora IChiT, Politechnika Krakowska Projektu nr PIG.01.01.02-12-028/09 unkcjonalne nano i mikrocząstki - synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 OPTYMALIZACJA ROZDZIELANIA MIESZANINY WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW METODĄ

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA ADSORPCYJNA I PODZIAŁOWA. 1. Rozdział barwników roślinnych metodą chromatografii adsorpcyjnej (techniką kolumnową)

CHROMATOGRAFIA ADSORPCYJNA I PODZIAŁOWA. 1. Rozdział barwników roślinnych metodą chromatografii adsorpcyjnej (techniką kolumnową) Ćwiczenie nr 7 CHROMATOGRAFIA ADSORPCYJNA I PODZIAŁOWA 1. Rozdział barwników roślinnych metodą chromatografii adsorpcyjnej (techniką kolumnową) Zasada: Barwniki roślinne charakteryzują się różnym powinowactwem

Bardziej szczegółowo

Benzen metoda oznaczania

Benzen metoda oznaczania Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2000, R. 16, nr 3(25), s. 41-45. mgr MARIA MADEJ mgr inż. ANNA JEŻEWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 Benzen metoda oznaczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody

Bardziej szczegółowo

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji:

Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: Wygląd rozdziału II oraz załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) po modyfikacji: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział II Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo