Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6"

Transkrypt

1

2 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy międzynarodowe 52 Nowoczesna infrastruktura 54 WYDZIAŁY Wydział Artystyczny 12 Wydział Biologii i Biotechnologii 14 Wydział Chemii 16 Wydział Ekonomiczny 18 Wydział Filozofii i Socjologii 20 Wydział Humanistyczny 22 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 24 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 26 Wydział Pedagogiki i Psychologii 28 Wydział Politologii 30 Wydział Prawa i Administracji 32 JEDNOSTKI UNIWERSYTECKIE Biblioteka Główna UMCS 36 Wydawnictwo UMCS 38 Muzeum UMCS 38 Ogród Botaniczny UMCS 40 Centrum Europy Wschodniej UMCS 42 Fundacja UMCS 42 KSZTAŁCENIE Studia w UMCS 58 Kształcenie językowe 60 ŻYCIE STUDENCKIE, KULTURA, SPORT Aktywność studencka 66 Miasteczko Akademickie 69 Życie kulturalne 72 Sport 76 ABSOLWENCI Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Biuro Karier UMCS 80 Stowarzyszenie Absolwentów UMCS 81 Fundacja Absolwentów UMCS 82 MIASTO LUBLIN Miasto Lublin 84 Projekt okładki: Eliasz Gola

3 Misja UMCS Misja UMCS Misją Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do rozpoczęcia kariery naukowej lub pracy zawodowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki oraz wspieranie rozwoju Lublina i województwa lubelskiego poprzez prowadzoną działalność dydaktyczną, badawczą i kulturalną oraz promocję regionu w kraju i za granicą. 1

4 Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa publiczna uczelnia po prawej stronie Wisły, która od początku swojego istnienia sięgającego 1944 r. identyfikuje się jako ośrodek naukowy o wiodącej pozycji i roli na krajowym rynku edukacyjnym oraz zachowującym najwyższą jakość kształcenia. Dotychczas ukończyło ją ponad 200 tysięcy absolwentów, około 4 tysiące osób uzyskało stopień doktora, przeprowadzono blisko 900 przewodów habilitacyjnych. Obecnie kształcimy ok. 25 tysięcy studentów, na ponad 50 kierunkach studiów i ponad 200 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach. Koncepcja kształcenia, oparta na prowadzonych przez wybitnych specjalistów badaniach naukowych i nastawiona na uzyskiwanie przez studentów umiejętności praktycznych, uwzględnia światowe kierunki rozwoju nauki oraz potrzeby zróżnicowanego rynku pracy. Potwierdzeniem tego są otrzymane tytuły Uczelni Przyjaznej Pracodawcom oraz Uczelni Liderów. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów i zajęcia prowadzone w języku angielskim ma na celu wypracowanie atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Wśród nowych kierunków studiów należy wymienić: studia wschodnioeuropejskie, bezpieczeństwo wewnętrzne, kognitywistykę, turystykę historyczną czy studia inżynierskie gospodarkę przestrzenną i fizykę techniczną. 2

5 Ofertę edukacyjną kierujemy głównie do młodzieży ze szkół województwa lubelskiego i regionów sąsiednich, które tradycyjnie ciążą do akademickiego Lublina, ale także do kandydatów z zagranicy, w tym zwłaszcza z krajów ościennych Ukrainy i Białorusi. Działania te realizowane są poprzez udział Uniwersytetu w programach Study in Poland i Study in Lublin oraz stałe rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań naukowych i kształcenia. Uniwersytet organizuje także różne kursy języka oraz kultury polskiej, skierowane do Polonii i cudzoziemców, prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS. Do dyspozycji studentów pozostaje profesjonalna kadra oraz stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są lub w najbliższej przyszłości staną się: Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja, imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Inkubator Medialno-Artystyczny, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie medialne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje inicjatywy zmierzające do wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego pracowników Uczelni, którzy zdobywają środki grantowe na badania naukowe oraz uczestniczą w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych projektach i programach badawczych. Dobrym przykładem budowania marki i pozycji naukowej UMCS mogą być głośne w ostatnim okresie dokonania zespołu pracowników Instytutu Archeologii, kierowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego, który odnalazł skarb z Czermna (w głosowaniu czytelników National Geographic uznany za Naukowe Odkrycie Roku 2011 w Polsce) oraz prace nad antygenem malarii, prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. Nikodema Grankowskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii (w tym samym głosowaniu to osiągnięcie zajęło III miejsce). Nowoczesna uczelnia, a taką jest UMCS, nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 150 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Podstawę do tej aktywności tworzą obiekty kampusu studenckiego, Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka oraz Centrum Kultury Fizycznej. Stanisław Michałowski Prof. Stanisław Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3

6 4

7 Z Z HISTORII UNIWERSYTETU UNIWER 5

8 Z historii Uniwersytetu Uniwersytetu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został powołany do życia w trzy miesiące po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. W Lublinie zebrała się grupa pracowników naukowych, głównie z ośrodka lwowskiego oraz uczeni, którzy przeżyli okupację na Lubelszczyźnie. Niektórzy przedstawiciele nauk humanistycznych podjęli pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przedstawiciele dyscyplin przyrodniczych i medycznych rozpoczęli we wrześniu 1944 r. cykl wykładów powszechnych z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych w gmachu Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. W gronie tych uczonych narodziła się koncepcja utworzenia w Lublinie państwowej szkoły wyższej. 23 października 1944 r. na posiedzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zdecydowano, że nową placówką naukową będzie Uniwersytet, mający za patronkę Marię Curie-Skłodowską. Powołany do życia Uniwersytet składał się z czterech Wydziałów: Lekarskiego, Rolniczego, Weterynaryjnego i Przyrodniczego. Rektorem mianowany został prof. Henryk Raabe. 9 stycznia 1945 r. uruchomiony został piąty Wydział Farmaceutyczny, a 14 stycznia 1945 r. w Auli Gimnazjum im. Staszica zainaugurowano pierwszy rok akademicki. Na studia zgłosiło się 806 studentów, z tego 676 na rok pierwszy. Nauczało ich 42 profesorów i 80 asystentów. 6

9 W 1945 r. przydzielono Uniwersytetowi kilka budynków zwolnionych przez wojsko. Swoich lokali użyczyły także lubelskie szkoły i szpitale. Obok codziennej pracy, toczyły się dyskusje na temat profilu i przyszłości Uczelni. Przeważały głosy wskazujące na potrzebę organizacji Uniwersytetu o pełnym zakresie dziedzin naukowych i kierunków studiów. Wyrazem tej idei było powołanie przy Wydziale Przyrodniczym sekcji filozoficznej, pedagogiczno-psychologicznej i etnograficzno- -archeologicznej. Pierwsze pięć lat Uniwersytet pracował w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Kompletowano wówczas aparaturę naukową, gromadzono księgozbiór, organizowano Bibliotekę Uniwersytecką. 10 maja 1946 r. Senat podjął uchwałę o wydawaniu czasopisma Rocznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (od 1949 r. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska ), którego pierwszym redaktorem był prof. Jan Mydlarski. Obecnie Uniwersytet publikuje 14 sekcji tego czasopisma Z entuzjazmem środowisko uniwersyteckie przyjęło decyzję Rady Miasta Lublin z 3 kwietnia 1946 r. przekazującą pod przyszłą rozbudowę Uczelni grunty o powierzchni 17,3 ha jako działkę niepodzielną w zachodniej części miasta. W 1949 r. dodano większe obszarowo grunty sąsiednie, tworząc teren o powierzchni 80 ha, na którym zbudowano miasteczko akademickie. Jego budowa była realizacją wizji prof. Raabego, marzącego o stworzeniu lubelskiego Oxfordu. Decyzje władz centralnych z lat dotyczące nauki wpłynęły na zmiany organizacyjne. W 1949 r. utworzono Wydziała Prawa. W roku 1950 wydzielono z Uczelni Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny, które dały początek Akademii Lekarskiej (późniejsza Akademia Medyczna, dzisiaj Uniwersytet Medyczny). W początku 1952 r. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielono na dwa: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. W sierpniu 1952 r. powołano do życia Wydział Humanistyczny, a w 1953 r. Wydział Zootechniczny. 7

10 Z kolei w 1955 r. wydzielono z Uniwersytetu Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, z których utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą (późniejszą Akademię Rolniczą, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Lata następne przyniosły stopniowy wzrost liczby pracowników naukowych i studentów. Powołano do życia nowe kierunki, głównie na Wydziale Humanistycznym. W 1965 r. utworzono Wydział Ekonomiczny. Lata 60. i 70. przyniosły znaczną rozbudowę miasteczka uniwersyteckiego. Powstały nowe gmachy dla Wydziałów, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, Domy Studenckie, Chatka Żaka i hala sportowa. Przyczyniło się to do rozszerzenia możliwości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Wielkim budowniczym, inicjatorem i realizatorem tych przedsięwzięć był ówczesny rektor UMCS prof. Grzegorz Leopold Seidler. 3 października 1964 r. na placu nazwanym imieniem Patronki UMCS, pomiędzy gmachami Fizyki, Chemii a Kolegium Humanistycznym, odsłonięto pomnik Marii Curie-Skłodowskiej autorstwa Mariana Koniecznego. Pomnik został wzniesiony z inicjatywy Senatu Uczelni, a jego odsłonięcie było kulminacyjnym momentem uroczystych obchodów 20-lecia Uniwersytetu, a jednocześnie 30-lecia śmierci Patronki W roku srebrnego jubileuszu, tj. w 1969 r., Uniwersytet rozszerzył swoją działalność poza Lublin. Punkty konsultacyjne istniały już wcześniej, a wówczas utworzono Filie w Rzeszowie i Białej Podlaskiej. Ta ostatnia szybko zerwała związek z UMCS, wiążąc się Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Filia rzeszowska odeszła dopiero do utworzonego w 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1970, w ramach reformy struktury organizacyjnej szkół wyższych, przeprowadzono reorganizację Uniwersytetu. W miejsce 77 katedr utworzono 21 instytutów (w tym 2 międzyuczelniane), dzielących się na zakłady organizujące działalność dydaktyczną i naukową. W 1973 r. z Wydziału Humanistycznego wydzielono sekcję pedagogiczną, która po 8

11 połączeniu z Wyższym Studium Nauczycielskim przekształciła się w Wydział Pedagogiki i Psychologii. Taka struktura przetrwała do 1989 r., który dał początek dużym zmianom w Uniwersytecie. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został podzielony na Wydział Chemii oraz Wydział Matematyczno-Fizyczny, do którego nazwy dodano w 2001 r. trzeci człon Informatyczny. W 1989 r. z Wydziału Pedagogiki Kolejne zmiany w strukturze Uczelni nastąpiły w 2011 r. Wówczas Wydział Biologii i Nauk o Ziemi przekształcono w dwa Wydziały: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Psychologii wydzielono Instytut Wychowania Artystycznego. W 1990 r. powstał Wydział Filozofii i Socjologii, natomiast w 1993 r. dotychczasowy Instytut Politologii przekształcono w Wydział. W roku 1997 r. Instytut Wychowania Artystycznego stał się w Wydziałem Artystycznym. W latach utworzono Kolegia Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Radomiu i Kazimierzu Dolnym, których zadaniem było wspomaganie realizacji zadań dydaktycznych Uniwersytetu poza jego siedzibą. 9

12 10

13 WYDZIAŁY 11

14 Wydział Artystyczny al. Kraśnicka 2a, 2b Lublin tel Wydział Artystyczny powstał w 1997 r. Obejmuje dwa instytuty: Instytut Sztuk Pięknych oraz Instytut Muzyki, w skład których wchodzą 23 zakłady i pracownie. Instytut Muzyki prowadzi działalność badawczą dotyczącą edukacji muzycznej, kultury muzycznej dawnej i współczesnej, arteterapii w edukacji (trwają prace nad stworzeniem platformy informacyjnej o zasięgu międzynarodowym promującej rozwój terapii przez sztukę) oraz dokumentowania folkloru muzycznego Lubelszczyzny. Instytut Sztuk Pięknych skupia się na wykorzystaniu technik artystycznych w edukacji i reklamie wizualnej, łączeniu technik klasycznych sztuk pięknych z najnowszymi technologiami, jak i naukowej analizie sztuki najnowszej. Pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych prowadzą również działalność badawczą obejmującą teorię i historię sztuki, nowe technologie w malarstwie, grafice, rzeźbie, projektowaniu oraz ekologiczne tendencje w działaniach plastycznych i edukację artystyczną społeczeństwa. Wydział Artystyczny podejmuje współpracę z różnymi placówkami kultury i wyraźnie zaznacza się na mapie kulturalnej Lublina. Wykładowcy i studenci aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym nie tylko miasta, ale także regionu i kraju. Wśród pracowników Wydziału znajduje się wielu czynnych zawodowo muzyków kompozytorów, instrumentalistów, wokalistów oraz dyrygentów chóralnych i symfonicznych. Ich działalność artystyczną i osiągnięcia łatwo zauważyć w Filharmonii Lubelskiej, Teatrze Muzycznym, na festiwalach i koncertach w całej Polsce. Wykładowcy biorą czynny udział w koncertach i różnego rodzaju projektach muzycznych jako animatorzy, kierownicy artystyczni i organizacyjni festiwali, konkursów, koncertów. Instytut Sztuk Pięknych skupia wielu znakomitych artystów i pedagogów. Wśród nich warto wyróżnić tzw. Lubelską Szkołę Graficzną znanych i cenionych w Polsce i na świecie artystów grafików. Instytut koncentruje się na wymianie artystycznej z prestiżowymi uczelniami plastycznymi, instytucjami kulturalnymi oraz stowarzyszeniami twórczymi na świecie, organizując wystawy zbiorowe i indywidualne. Istotnym wkładem w promowanie sztuki polskiej na świecie są wystawy pracowników pt. Cierpliwość papieru w Queensland College of Art, Griffith University Australia. Duże nadzieje Wydział wiąże ze świeżo nawiązanymi kontaktami dotyczącymi wymiany wystaw oraz kadry pedagogicznej i studentów z Guangdong University of Foreign Studies (Chiny) oraz Art Center of Chiang Mai University (Tajlandia). 12

15 Wydział Artystyczny realizuje projekty edukacyjne. Głównym celem projektu Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS jest umożliwienie studentom zdobycia nowych kwalifikacji związanych z technologią informacyjną, które przyczynią się do podniesienia ich szans na znalezienie atrakcyjnego i zgodnego z kwalifikacjami zatrudnienia oraz sprawniejszego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. W ramach projektu Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS bezpłatnie oferowane są szkolenia dla nauczycieli przedmiotów artystycznych, praktyki pedagogiczne dla studentów, lekcje muzealne, warsztaty czy wakacyjne praktyki plenerowe dla studentów i uczniów. Wydział przy udziale wykładowców i studentów realizuje także wiele projektów artystycznych. Są to m.in.: Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, w wyniku którego w regionie powstało ponad 30 chórów szkolnych, prowadzonych w dużej części przez naszych absolwentów; Galeria Zajezdnia prezentuje unikalne wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby artystów polskich oraz przedstawia życie artystyczne Wydziału, pełni także rolę sali multimedialnej Kina Zajezdnia; Festiwal artystyczny Dni Gliny i Ognia to wykłady i pokazy różnych technik wypalania ceramiki. W ramach zacieśniania więzi ze środowiskami lokalnymi przygotowana została oferta warsztatów, spotkań, plenerów malarskich, graficznych, rzeźbiarskich, fotograficznych, filmowych, intermedialnych dla różnych grup wiekowych i społecznych. Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie aktywnie odpowiada na wyzwania współczesności poprzez stałe poszerzanie zakresu działań artystycznych i promocyjnych. 13

16 Wydział Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka Lublin tel Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej został utworzony 1 października 2011 r., w wyniku podziału dotychczasowego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwa wydziały. W skład Wydziału Biologii i Biotechnologii wchodzą dwa Instytuty: Biologii i Biochemii oraz Mikrobiologii i Biotechnologii. W ramach Wydziału istnieje ponadto: Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Komputerowa, Pracownia Muzeum Zoologiczne i Biblioteka Nauk Biologicznych. Wydział sprawuje nadzór naukowy nad Ogrodem Botanicznym UMCS. Badania naukowe pracowników Wydziału mają charakter interdyscyplinarny, a ich celem są zarówno badania podstawowe, jak też mające charakter aplikacyjny, związany z biotechnologią, ochroną środowiska, alternatywnymi źródłami energii czy nanostrukturami problemami istotnymi dla rozwoju regionu, kraju oraz Unii Europejskiej. Nowoczesna aparatura badawcza, pozyskiwana w ramach prowadzonych grantów MNiSW oraz UE, pozwala na sprawne prowadzenie badań na wysokim światowym poziomie. Dokonania zespołu naukowców Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii stanowiące przełom w badaniach nad szczepionką przeciwko malarii zostały uhonorowane w Plebiscycie National Geographic Travelery 2011 Naukowe Odkrycie Roku oraz prestiżową Nagrodą Naukową Marii Curie. W zakresie oferty współpracy Wydziału z otoczeniem (firmy, instytucje, samorządy, inne uczelnie) proponujemy: monitoring biologiczny wybranych grup zwierząt i roślin jako organizmów wskaźnikowych służących do oceny stanu środowiska naturalnego; monitoring biologiczny wybranych grup zwierząt (głównie owadów) jako wektorów chorób roślin, zwierząt i ludzi oraz gatunków pożytecznych; waloryzację przyrodniczą oraz ocenę stopnia różnorodności biologicznej terenów chronionych; ekspertyzy w zakresie zastosowania metod biologicznych w kryminalistyce; możliwość organizowania staży naukowych, kursów lub konsultacji dla pracowników innych uczelni i różnych instytucji; możliwość korzystania ze zbiorów florystycznych i faunistycznych oraz z aparatury naukowej; prowadzenie szkoleń z zakresu hodowli komórek ludzkich i zwierzęcych; badania aktywności przeciwwirusowej różnych substancji naturalnych i syntetycznych; wykonanie monitoringu bakteriologicznego pomieszczeń i różnych produktów; identyfikację gatunkową drobnoustrojów z wykorzystaniem metod molekularnych; oznaczanie aktywności bakteriobójczej i bakteriostatycznej preparatów pochodzenia naturalnego i syntetycznych; wykonanie konstruktów genetycznych do badania ekspresji i funkcji genów. 14

17 Pracownicy Wydziału realizują projekty badawcze finansowane przez MNiSW, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, wysokonakładowe projekty w programach ogłaszanych przez MNiSW i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Realizowane są też projekty międzynarodowe (POLONIUM, projekty Programów Ramowych UE), projekty w ramach sieci naukowych (ENBIONET, Polska Sieć Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN) i konsorcjów naukowo-przemysłowych (NanoBioGeo) oraz liczne projekty z instytucjami regionu, zwłaszcza zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony przyrody. Wydział uczestniczy też w zarządzaniu i realizacji projektu dydaktycznego współfinansowanego przez Unię Europejską Kształcenie Kadry Akademickiej do Roli Wykładowców Przedmiotu Ochrona własności intelektualnej oraz w realizacji projektu edukacyjnego UE dla młodzieży licealnej Jesteśmy wyjątkowi jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie. Wydział prowadzi również coroczną wymianę studentów z Uniwersytetem w Idaho (USA). 15

18 Wydział Chemii Wydział Chemii realizuje także szereg projektów edukacyjnych i badawczych. Specjalizuje się w następujących dziepl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Chemii powstał w 1989 r. W jego strukturze funkcjonuje Katedra Chemii Fizycznej z 4 zakładami, 13 zakładów, Pracownia Technologii Światłowodów, Laboratorium Analityczne, Warsztaty Mechaniczne oraz Biblioteka. Pracownie naukowe i sale laboratoryjne Wydziału dysponują nowoczesną aparaturą naukową i sprzętem audiowizualnym, które są wykorzystywane do realizacji zadań dydaktycznych na wszystkich poziomach studiów oraz do prowadzenia badań naukowych. Na wyposażeniu Wydziału znajdują się m.in. aparaty do pomiarów: izoterm adsorpcji/desorpcji gazów i par, konta zwilżania, rozmiarów cząstek, analizator elektrochemiczny, zestaw do woltamperometrii cyklicznej, spektrometry AAS i ICP-OES, chromatografy cieczowe LC i gazowe GC, chromatografy jonów IC, aparaty GC-MS, LC-MS, spektrometr rentgenowski ED XRF, magnetometr, spektrometry NMR i UV-Vis, spektrofluorymetry, autoklaw wysokotemperaturowy, reaktor wysokociśnieniowy i mikrofalowy, multireaktor, reaktor do syntez, inkubator laboratoryjny, referencyjny zestaw reaktorowy itp. Na szczególne podkreślenie zasługuje także wyposażenie pracowni naukowych w wielofunkcyjny zintegrowany system spektroskopii FT-IR, system wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego, system aparaturowy do badania nanomateriałów i reakcji katalitycznych, a także linia technologiczna do produkcji światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych. Aparatura ta została pozyskana dzięki środkom z grantów i funduszy unijnych. Do najważniejszych należą projekty: Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie ; Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych ; Krajowe Laboratorium Interdyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych ; Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie ; Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno- -naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie. Dzięki projektom możliwy jest wzrost potencjału badawczo- -rozwojowego oraz innowacyjnego Wydziału, modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych, utworzenie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych ośrodka o wysokim potencjale badawczym w zakresie innowacyjnych nanomateriałów dla priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska, a także utworzenie na bazie sprzętu ICT pierwszego w Polsce Wschodniej klastra obliczeniowego o dużej mocy. 16

19 dzinach: fizykochemii granic międzyfazowych, chromatograficznych metodach rozdziału, preparatyce i modyfikacji sorbentów, chemii polimerów, koloidów, związków fosforoorganicznych, pierwiastków ziem rzadkich, chemicznych i radiochemicznych aspektach ochrony środowiska, kinetyce i mechanizmie reakcji elektrodowych, katalizie heterogenicznej, analizie struktury ciał krystalicznych, technologiach produkcji światłowodów, dydaktyce chemii, analizie chemicznej preparatów biologicznych. Tematy badawcze są oferowane do zastosowania w gospodarce i przemyśle. Jednostką, która oferuje pomiary i badania wymagające specjalnej aparatury, jest Wydziałowe Laboratorium Analityczne ( Listy badań dostępnych w pozostałych jednostkach znajdują się na stronie internetowej Wydziału. Wydział Chemii współpracuje z ponad 60 ośrodkami krajowymi oraz prawie 100 zagranicznymi, a także wchodzi w skład interdyscyplinarnych centrów badawczych, m.in. Centrum Nanotechnologii UMCS, Centrum Ochrony Środowiska UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki. Projekty edukacyjne na Wydziale Chemii obejmują studentów i uczniów. Projekt Od studenta do eksperta Ochrona środowiska w praktyce ma na celu wsparcie procesu dydaktycznego na kierunku ochrona środowiska oraz zintegrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. W ramach specjalności chemia materiałowa zajęcia odbywają się w języku angielskim. Projekt Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science (upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod wspierających aktywność badawczą) skierowany jest do uczniów. Wydział Chemii podpisał listy intencyjne z firmami dotyczące współpracy badawczo-rozwojowej realizowanej z udziałem studentów w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań. 17

20 Wydział Ekonomiczny pl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Ekonomiczny powstał w 1965 r. W jego strukturze znajdują się dwa Instytuty: Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania, w ramach których funkcjonuje siedem katedr i dziesięć zakładów. Działalność naukowo-badawcza pracowników Wydziału obejmuje szeroki zakres zagadnień, m.in.: rynki finansowe i zarządzanie finansami, systemy rachunkowości i finanse publiczne, problemy społeczne i gospodarcze w ekonomii, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami, zarządzanie kapitałem społecznym itd. Pracownicy Wydziału podejmują prace doradcze i eksperckie na rzecz jednostek sektora finansów publicznych (na zamówienie organów administracji rządowej i samorządowej w obszarze budżetowania zadaniowego, wieloletniego prognozowania i planowania finansowego, zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), jak i przedsiębiorstw (doradztwo ekonomiczne i podatkowe oraz doradztwo w obszarze szeroko rozumianych problemów zarządzania przedsiębiorstwem). Zakres usług możliwych do zaoferowania w ramach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami i instytucjami jest bardzo szeroki i obejmuje większość współczesnych zagadnień o charakterze ekonomicznym, a w szczególności: zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, wyceny spółek, doradztwo w procesie wprowadzania spółki do obrotu giełdowego, analizę i projektowanie systemów wynagradzania, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzanie zmianami, wdrażanie innowacji ekologicznych, analizę rynków i opracowywanie strategii marketingowych, wdrożenia systemów informacyjnych, analizy procesów logistycznych itp. W roku 2010 przy Wydziale powołano Radę Przedsiębiorców, skupiającą wybitnych menedżerów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, szefów korporacji zawodowych oraz instytucji samorządowych. W ramach współpracy środowiska akademickiego, władz samorządowych oraz biznesu realizowane są projekty i inicjatywy zgłaszane zarówno przez Wydział, jak i przedstawicieli praktyki, zmierzające do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału naukowego oraz powiązania praktyki gospodarczej z procesem kształcenia w celu wsparcia rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Wydział Ekonomiczny realizuje współpracę naukową oraz prowadzi wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów z ośrodkami zagranicznymi, w tym m.in.: International School for Social and Business Studies w Celje 18

21 (Słowenia), Kasetsart University w Bangkoku (Tajlandia), Tatung University w Tajpej (Tajwan), Narodowym Uniwersytetem w Czerkasach (Ukraina), Politechniką Lwowską (Ukraina), University Center for Euromediterranean Partnership (EMUNI) w Portoroż (Słowenia) i innymi. Wydział Ekonomiczny organizuje cykliczne krajowe konferencje naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce jakości, rynkom finansowym, problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Tematyka tych spotkań cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki z czołowych ośrodków uniwersyteckich i uczelni ekonomicznych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz studentów, dla których organizowane są specjalne warsztaty i sesje naukowe. Wydział występuje także jako organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji katedr marketingu i katedr finansów, a także jako współorganizator dwóch konferencji międzynarodowych: MakeLearn (z partnerami ze Słowenii) oraz TIIM Technology, Innovation, and Industrial Management (z partnerem z Tajlandii). W okresie od 1 września 2009 do 30 września 2014 r. na Wydziale realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. SYNERGIA kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej. Ma on na celu podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych studentów i lepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb dzisiejszego rynku pracy, poprzez m.in. prowadzenie przez przedsiębiorców wykładów w ramach tzw. Praktycznych aspektów przedsiębiorczości, realizację praktyk i płatnych staży oraz projektów doradczych dla przedsiębiorstw lub instytucji, uczestnictwo studentów w treningach interpersonalnych, szkoleniach z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, kursach rachunkowości komputerowej itd. Na Wydziale Ekonomicznym aktywnie działa Samorząd Studentów, a studenci mają szansę rozwoju zainteresowań poprzez udział w pracach szeregu kół naukowych i uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej Tempus/ Socrates/Erasmus. 19

22 Wydział Filozofii i Socjologii pl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Filozofii i Socjologii powstał w 1990 r. w wyniku przekształcenia Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS (powstałego w 1975 r.). W strukturze WFiS znajdują się dwa Instytuty: Filozofii oraz Socjologii. Badania realizowane w Instytucie Filozofii koncentrują się wokół: zagadnienia racjonalności w filozofii i nauce, wartości etycznych we współczesnej filozofii, tradycji metafizycznej w filozofii nowożytnej i współczesnej, koncepcji umysłu w filozofii Wschodu, relacji mistyka a filozofia, filozofii społecznej i filozofii wychowania, filozofii i antropologii kultury, komunikacji i polityki, problemów psychofizycznych, zagadnienia estetyki i sztuki wobec dylematów kultury współczesnej oraz języka, logiki, informacji, filozofii nauki, kognitywistyki i sztucznej inteligencji. Studenci i doktoranci Instytutu Filozofii działają w wielu kołach naukowych, takich jak Koło Naukowe Episteme, Koło Naukowe Estetyków, Koło Kognitywistyki, Koło Filmowe, Studenckie Koło Naukowe Filozofów Kultury czy Koło Tańczących Filozofów. Instytut Socjologii podejmuje badania w zakresie: modernizacji struktur życia społecznego (mikro-, mezo- i makrospołecznych) w różnych wymiarach, skutków współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, diagnozy działań socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kondycji zdrowotnej i jakości życia Polaków, zderzenia kultur i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej, społeczno-ekonomicznej diagnozy regionów Polski Wschodniej, metodologicznych wyzwań współczesnej socjologii oraz migracji. Studenci Instytutu Socjologii działają w kołach naukowych (np. Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS, Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji), w ramach wolontariatu oraz praktyk studenckich przygotowują się do wykonywania określonych zawodów i nabywają doświadczenie w realizacji obowiązków zawodowych w wybranych instytucjach publicznych (np. urzędy gminy, miasta, urzędy marszałkowskie, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy), w agencjach (m.in. agencje doradztwa personalnego, agencje reklamowe, szkoleniowe, ubezpieczeniowe), w fundacjach i stowarzyszeniach (np. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja Fuga Mundi, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS ), w instytucjach kultury (m.in. Centrum Kultury w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Ośrodek Międzynarodowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża ) oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. 20

23 W ramach badań naukowych realizowanych na Wydziale podejmowano współpracę z różnymi instytucjami publicznymi, np. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wieloma ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, Instytutem Filozofii Polskiej Akademii Nauk, jak również zagranicznymi instytucjami wspierającymi rozwój nauki, np. European Cooperation in Science and Technology w Brukseli. Młodzi naukowcy zatrudnieni na Wydziale mogą wyjeżdżać na staże naukowe do wiodących ośrodków naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Ponadto mają szansę realizowania własnych projektów badawczych, dzięki środkom dofinansowującym ich prace naukowe. Na Wydziale wydawane są następujące periodyki: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, internetowe pisma: Kultura i Wartości ( i czasopismo kognitywistyczne studentów i doktorantów Via Mentis ( Wydział posiada internetową bibliograficzną bazę publikacji pracowników WFIS-BASE ( 21

24 Wydział Humanistyczny Wydział realizuje obecnie dwa projekty z funduszy europejskich: UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy oraz Dzięki pozyskanym środkom studenci mogą ukończyć dodatkową bezpłatną specjalność, zwiększającą szanse na rynku pracy. Są to m.in.: zarządzanie danymi w instytucjach i firmach; e-edytorstwo; komunikacja urzędowa i biznesowa z modułem administracyjno-prawnym i ekonomicznym; regionalistyka; cyberkultura; kultura przekazu i techniki audiowizualne; język specjalistyczny francuski; język specjalistyczny hiszpański; nowe technologie w społepl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a Lublin tel Wydział Humanistyczny powstał w 1952 r. W jego skład wchodzi dziewięć Instytutów: Anglistyki, Archeologii, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Filologii Polskiej, Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej, Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Historii, Kulturoznawstwa oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną. Badania naukowe na Wydziale Humanistycznym obejmują szerokie spektrum dyscyplin humanistycznych. Z zakresu literaturoznawstwa dotyczą one m.in. literatury polskiej od średniowiecza po współczesność, literatury rosyjskiej, angielskiej, amerykańskiej, portugalskiej, niemieckiej strefy językowej (m.in. dawnej Galicji), literatury ze szczególnym uwzględnieniem dramatu romańskiej strefy językowej; z zakresu językoznawstwa polonistycznego i neofilologicznego historii języka, dialektologii, etnolingwistyki, semantyki, frazeologii, tekstologii, socjolingwistyki; z zakresu historii m.in. dziejów życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego od starożytności po współczesność, historii historiografii, metodologii historii, dziejów dokumentu, kancelarii i archiwów; z zakresu bibliologii dziejów dawnej książki, kultury czytelniczej, nowoczesnych form organizacyjnych w bibliotekach (biblioteki cyfrowe), informacji naukowej; z zakresu kulturoznawstwa dziedzictwa kulturowego, animacji sztuki, folklorystyki, antropologii i etnologii; z zakresu medioznawstwa języka prasy i reklamy, gatunków prasowych. Przejawem naukowej aktywności pracowników Wydziału jest prowadzenie szerokiej współpracy międzynarodowej. Ponadto dwa specjalistyczne czasopisma wydawane na Wydziale Humanistycznym Etnolingwistyka i Res Historica znajdują się na European Reference Index for the Humanities (ERIH). Na Wydziale Humanistycznym zajęcia prowadzone są na 20 kierunkach oraz kilkudziesięciu specjalnościach i specjalizacjach. Wydział oferuje studia prowadzone w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, czeskim, słowackim, bułgarskim. 22

25 czeństwie informacji i wiedzy; organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie; zarządzanie w kulturze; przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim i niemieckim; etnolingwistyka słowiańska; przeszłość w mediach mediatyzacja historii; bałkanistyka; wielokulturowość w Polsce. realizować nowy program praktyk pedagogicznych. Studenci będą mogli także skorzystać z: pakietu bezpłatnych szkoleń w ramach Programu Pro-absolwent/ka, zasobów cyfrowych portalu Wortalu Otwartej Wiedzy oraz Humanistycznej Biblioteki Cyfrowej. Studenci realizujący nowe specjalności odbywają praktyki u przyszłych pracodawców. Dla najlepszych przewidziano płatne staże zawodowe, także zagraniczne. Studenci specjalności nauczycielskiej dzięki funduszom zewnętrznym będą 23

26 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Przy Wydziale działa również Regionalna Lubelska Akademia Sieciowa CISCO, która prowadzi szkolenia z zakresu budowy sieci komputerowych, ich oprogramowania i monitoringu. Wydział uczestniczy w programie Microsoft MSDN Academic Aliance. Obejmuje on licencje na oprogramowanie Microsoft dla studentów i pracowników Wydziału. W Instytucie Informatyki opracowywane są technologie komputerowe wspomagające leczenie niepłynności mowy. W ramach badań prowadzone są sesje diagnostyczne z udziałem osób wymagających pomocy w tym zakresie. W ramach Instytutu działa też poradnia logopedyczna. Dla logopedów organizowane są studia podyplomowe, zaś dla członków Lubelskiego Towapl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki powstał w 1989 r. w wyniku przekształcenia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. W swojej strukturze posiada trzy Instytuty: Matematyki, Fizyki i Informatyki. Kształci specjalistów, którym pozyskana tu wiedza, teoretyczna i stosowana, zapewnia bardzo dobrą pozycję na rynku pracy. Pracownicy Wydziału prowadzą intensywną działalność naukową, w ramach grantów indywidualnych, w tym bardzo prestiżowych takich jak TEAM i POMOST, oraz badań statutowych. Aktualnie Wydział posiada pierwszą, najwyższą kategorię w klasyfikacji MNiSW jednostek prowadzących badania. Współpracuje też z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Włoch, USA, Francji, Niemiec, Izraela, Finlandii, Ukrainy, Rosji i Hiszpanii. Instytuty kierunkowe Wydziału organizują szereg konferencji i warsztatów o różnorodnej tematyce. Do najpopularniejszych należą międzynarodowe konferencje cykliczne: Warsztaty Fizyki Jądrowej im. Marii i Piotra Curie, Infinite Particle Systems oraz Informatyka Badania i Zastosowania (Konferencja IBIZA). Instytut Fizyki, przy współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego, od ponad pięćdziesięciu lat, corocznie organizuje Pokazy z Fizyki dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, w których uczestniczy około 20 tys. osób. W korytarzach budynku Instytutu powstało interaktywne Lubelskie Muzeum Fizyki. Ogromna wartość poznawcza i dydaktyczna ekspozycji została doceniona przez komisję ogólnopolskiego konkursu Nauka dla przemysłu. Instytut Matematyki, wraz z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dla uczniów szkół średnich prowadzi Koło Naukowe Olimpijczyków, Sympozja dla Młodych Matematyków, Potyczki Matematyczne, Warsztaty Maturalne i wykłady popularyzujące matematykę w szkołach regionu lubelskiego. Wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje półfinał eliminacji Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych dla zawodników z Lublina i jego okolic. 24

27 rzystwa Logopedycznego warsztaty logopedyczne. W latach Instytut Informatyki realizował projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, we współpracy z lekarzami regionu, opracowano Strategię rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim na lata We współpracy ze Szpitalem MSWiA, Szpitalem Wojewódzkim oraz Centrum Onkologii realizowane są zadania związane z obrazowaniem medycznym. Instytut realizuje też badania technik informatycznych w nauczaniu. W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Województwa Lubelskiego modernizowana jest infrastruktura naukowo-dydaktyczna Wydziału. Od roku akademickiego 2008/2009 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzi zamawiane kształcenie na kierunku matematyka na specjalnościach: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz zastosowania matematyki, a od 2011/2012 na kierunku fizyka techniczna w ramach programu Kapitał Ludzki. Od roku akademickiego 2011/2012 Wydział realizuje też projekt Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu oferta edukacyjna została rozszerzona o trzy nowe kierunki studiów podyplomowych. W ramach projektu m.in. zwiększony zostanie udział technologii ICT w procesie kształcenia, wdrożony system zdalnego nauczania, uruchomiona zostanie multimedialna platforma edukacyjna. 25

28 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej al. Kraśnicka 2cd Lublin tel Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej powstał w 2011 r. w wyniku przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w dwa odrębne wydziały. Jego strukturę tworzy 14 jednostek organizacyjnych (11 zakładów, 2 pracownie oraz Stacja Naukowa w Guciowie na Roztoczu), reprezentujących najważniejsze nurty badawcze z zakresu nauk o Ziemi i gospodarki przestrzennej. Wydział posiada nowoczesny, innowacyjny i funkcjonalny budynek badawczo-dydaktyczny wraz z doskonałym wyposażeniem: analityczno-laboratoryjnym, dostosowanym do światowych standardów, obejmującym wysokiej klasy aparaturę naukowo-badawczą, zgromadzoną w kilku specjalistycznych laboratoriach, oraz edukacyjnym (nowoczesne sale i pracownie dydaktyczne), dostosowanym do potrzeb studentów trzech kierunków studiów: geografii, turystyki i rekreacji oraz gospodarki przestrzennej. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zatrudnionych jest ponad 120 osób. W grupie nauczycieli akademickich, liczącej 90 osób, jest: 9 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 4 doktorów habilitowanych, 60 doktorów i 9 magistrów. W grupie pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych, liczącej 25 osób, 5 posiada stopień naukowy doktora. Nowe, bazujące na tradycji naukowej lubelskiego ośrodka geograficznego oraz wychodzące naprzeciw współczesnym wyzwaniom, priorytety badawcze Wydziału obejmują następujące specjalności naukowe: 1) Paleogeografia kenozoiku Europy Środkowej i Wschodniej, 2) Stan i zmiany środowiska geograficznego obszarów polarnych i subpolarnych, 3) Dynamika współczesnych przekształceń i ochrona środowiska przyrodniczego Polski Południowo-Wschodniej, 4) Przemiany organizacji przestrzeni i struktur społeczno- -ekonomicznych w Polsce na tle europejskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych, 5) Uwarunkowania rozwoju i kierunki przemian krajobrazu kulturowego, 6) Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji, 7) Teoria i praktyka gospodarki przestrzennej, 8) Zastosowanie nowych metod i technik w badaniach środowiska geograficznego, 9) Problemy współczesnej edukacji geograficznej i ekologicznej. Na Wydziale realizowanych jest obecnie blisko 30 projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych), w tym m.in.: Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) ; Interdisciplinary researches of water 26

29 and water-swamp ecosystems in the margins of the Polesie region (Eastern Poland, Western Russia) as the key to over regional comparative studies of the state and predicted changes of environmental conditions in the Central-Eastern Europe ; Pollen dispersal and deposition of the main European trees projekt międzynarodowy w ramach współpracy współpracy naukowej między Polską a Węgierską Akademią Nauk; Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen) ; Ocena zmian zasobów wody i warunków tworzenia się spływu powierzchniowego w aglomeracji lubelskiej ; Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski diagnoza i prognoza ; Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo- -wschodniej Polski ; Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław). 27

30 Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. Narutowicza Lublin tel Wydział Pedagogiki i Psychologii utworzono w 1973 r. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty: Psychologii i Pedagogiki, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Wydział posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, sale komputerowe z dostępem do Internetu wirtualny kampus 4P, cześć zajęć oferowana jest w systemie e-learning. Ponadto na miejscu studenci mają do dyspozycji dwie czytelnie i dwie biblioteki instytutowe. Oprócz zadań dydaktycznych realizowana jest ożywiona działalność naukowo-badawcza, organizowane są liczne konferencje i seminaria o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Główne obszary badawcze w Instytucie Pedagogiki koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: problematyki edukacji polskiej w zintegrowanej Europie oraz współczesności edukacji polskiej. Instytut Psychologii prowadzi badania nad społecznymi i klinicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka oraz psychologicznymi, społecznymi i biologicznymi uwarunkowaniami aktywności człowieka. Pracownicy Instytutu są autorami licznych monografii naukowych, redagują i współredagują w kraju i za granicą prace zbiorowe, publikują w najbardziej prestiżowych światowych periodykach naukowych (m.in. z tzw. listy filadelfijskiej: Aphasiology, Brain and Language, Journal of Neurolinguistics, Cahiers de Psychologie Cognitive, Journal of the History of the Behavioral Sciences ), jak również popularyzują wiedzę psychologiczną. Wiele osób uczestniczy aktywnie w pracach lubelskiego środowiska psychologów oraz specjalistycznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Kadra naukowa Wydziału redaguje trzy czasopisma naukowe o zasięgu ogólnopolskim: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (sectio Pedagogika i Psychologia), Lubelski Rocznik Pedagogiczny oraz Pedagogika Kultury. Wydział uczestniczy w międzynarodowym programie współpracy European Primary Teacher Education (EPTE), którego głównym celem było opracowanie, a obecnie wdrożenie Europejskiego Programu Kształcenia Nauczycieli Szkół Podstawowych. Obok UMCS stronami projektu są studenci i pracownicy naukowi ze szkół wyższych z Austrii, Holandii, Portugalii, Słowacji i Słowenii. Studenci, korzystając ze środków programu Erasmus, będą mieli możliwość wyjazdu na jeden semestr do jednej z partnerskich uczelni realizującej w danym roku akademickim projekt EPTE. Będą oni członkami 24-osobowej Międzynarodowej Grupy Studenckiej. Program kształcenia w ramach programu EPTE składa się z 6 modułów przedmiotowych prowadzonych w języku angielskim: Pedagogics and didactics, Plural-lingual and intercultural education, Society, Culture & education, Mathematics, Natural and Social Sciences oraz Arts. 28

31 Wydział realizuje także projekt Uniwersytet otwarty na jutro, którego celem jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, podniesienie poziomu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w UMCS. Projekt przewiduje szkolenia z zakresu metod nauczania on-line dla pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii, realizację studiów podyplomowych: Menedżer Instytucji Pomocy Społecznej oraz Interwencja Kryzysowa w Pracy Socjalnej, jak również studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pomoc społeczna i praca socjalna. 29

32 Wydział Politologii pl. Litewski Lublin tel Wydział Politologii powstał w 1993 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych UMCS w odrębny Wydział. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje 11 Zakładów oraz Pracownia Reportażu (w Zakładzie Komunikacji Społecznej) i Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (w Zakładzie Dziennikarstwa). Wydział Politologii UMCS od lat prowadzi innowacyjne, interdyscyplinarne, ale i wyprofilowane badania naukowe, które koncentrują się wokół wiodącego tematu: Polska, Europa, świat w procesie przemian. Dotyczą one teorii stosunków międzynarodowych i procesów integracji europejskiej, ruchów politycznych i religijnych we współczesnym świecie, ewolucji współczesnych systemów politycznych, statusu prawnego i roli mniejszości narodowych w procesach transformacyjnych, polskiej myśli politycznej, filozofii i socjologii polityki, uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego, praw człowieka, teorii mediów i publicystyki politycznej, komunikacji społecznej, teorii polityki. Wartą podkreślenia cechą charakterystyczną prowadzonych badań jest dążenie do ich oryginalności, dzięki odwołaniu się do najnowszych ustaleń politologii światowej i najwyższych standardów jakości nauki. Wydział Politologii UMCS intensywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (w zakresie m.in: tworzenia zespołów badawczych, wymiany pracowników, organizowania konferencji naukowych, wspólnych publikacji naukowych). Podpisał i udanie realizuje umowy o współpracy z: Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. I. Franko we Lwowie (Ukraina), Akademią Kijowsko-Mohylewską w Kijowie (Ukraina), Katedrą Politologii Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie (Rosja), Uniwersytetem w Woroneżu (Rosja), Davis & Elkins College (USA), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja), Universidad Iberoamericana Puebla (Meksyk). Do najważniejszych partnerów spośród polskich jednostek naukowych należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Opolski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, PAN Oddział Lublin. Wydział realizuje umowy partnerskie z licznymi szkołami średnimi i gimnazjami z Lublina oraz województwa lubelskiego. Ponadto na Wydziale Politologii regularnie odbywają się spotkania z politykami, dziennikarzami i publicystami, debaty polityczne oraz spotkania autorskie, które mają otwartą formułę. Pracownicy Wydziału odnoszą duże sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, zwłaszcza projektów finansowanych ze środków unijnych 30

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy

W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Prorektor ds. Rozwoju i Informatyzacji, dr hab. Grzegorz Jarzembski prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W jaki sposób Uniwersytet Mikołaja Kopernika odpowiada na potrzeby rynku pracy Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 L. p. Kierunek/specjalność 1 Administracja I 90 636 7,07 2 Administracja II 120 124 1,03 3 Biofizyka I 50 42 0,84 4 Biofizyka II 25 16 0,64 5 Biologia I

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów/specjalność

Kierunek studiów/specjalność p. Nazwa olimpiady 1. Artystyczna 2. Astronomiczna 3. Biologiczna Kierunek studiów/specjalność Filozofia Filozofia specjalność etyka Filozofia specjalność komunikacja społeczna Filozofia specjalność życie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi.

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi. Strategia Wydziału Historycznego na lata 2012/2013-2018/2019 (na podstawie propozycji przygotowanej przez prof. Ilonę Czamańską i przyjętych przez Radę Wydziału Historycznego 14 lutego 2011 r.) 1. Badania

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM UCZELNIA

OGÓŁEM UCZELNIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH na rok akademicki 2015/2016 stacjonarne Załącznik nr 1 stacjonarnych Kierunek/specjalność OGÓŁEM UCZELNIA 9 935 9 355 580 5 989 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu w Białymstoku - kim jesteśmy? biol-chem.uwb.edu.pl

Uniwersytetu w Białymstoku - kim jesteśmy? biol-chem.uwb.edu.pl Seminarium naukowe 6 marca 2017 r. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku - kim jesteśmy? biol-chem.uwb.edu.pl Historia: Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy dokument pozostaje w ścisłym związku z Uchwałą nr 19/2013

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

jednolite studia mgr Administracja Archeologia

jednolite studia mgr Administracja Archeologia EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo