Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6"

Transkrypt

1

2 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy międzynarodowe 52 Nowoczesna infrastruktura 54 WYDZIAŁY Wydział Artystyczny 12 Wydział Biologii i Biotechnologii 14 Wydział Chemii 16 Wydział Ekonomiczny 18 Wydział Filozofii i Socjologii 20 Wydział Humanistyczny 22 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 24 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 26 Wydział Pedagogiki i Psychologii 28 Wydział Politologii 30 Wydział Prawa i Administracji 32 JEDNOSTKI UNIWERSYTECKIE Biblioteka Główna UMCS 36 Wydawnictwo UMCS 38 Muzeum UMCS 38 Ogród Botaniczny UMCS 40 Centrum Europy Wschodniej UMCS 42 Fundacja UMCS 42 KSZTAŁCENIE Studia w UMCS 58 Kształcenie językowe 60 ŻYCIE STUDENCKIE, KULTURA, SPORT Aktywność studencka 66 Miasteczko Akademickie 69 Życie kulturalne 72 Sport 76 ABSOLWENCI Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Biuro Karier UMCS 80 Stowarzyszenie Absolwentów UMCS 81 Fundacja Absolwentów UMCS 82 MIASTO LUBLIN Miasto Lublin 84 Projekt okładki: Eliasz Gola

3 Misja UMCS Misja UMCS Misją Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do rozpoczęcia kariery naukowej lub pracy zawodowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki oraz wspieranie rozwoju Lublina i województwa lubelskiego poprzez prowadzoną działalność dydaktyczną, badawczą i kulturalną oraz promocję regionu w kraju i za granicą. 1

4 Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa publiczna uczelnia po prawej stronie Wisły, która od początku swojego istnienia sięgającego 1944 r. identyfikuje się jako ośrodek naukowy o wiodącej pozycji i roli na krajowym rynku edukacyjnym oraz zachowującym najwyższą jakość kształcenia. Dotychczas ukończyło ją ponad 200 tysięcy absolwentów, około 4 tysiące osób uzyskało stopień doktora, przeprowadzono blisko 900 przewodów habilitacyjnych. Obecnie kształcimy ok. 25 tysięcy studentów, na ponad 50 kierunkach studiów i ponad 200 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach. Koncepcja kształcenia, oparta na prowadzonych przez wybitnych specjalistów badaniach naukowych i nastawiona na uzyskiwanie przez studentów umiejętności praktycznych, uwzględnia światowe kierunki rozwoju nauki oraz potrzeby zróżnicowanego rynku pracy. Potwierdzeniem tego są otrzymane tytuły Uczelni Przyjaznej Pracodawcom oraz Uczelni Liderów. Poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów i zajęcia prowadzone w języku angielskim ma na celu wypracowanie atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Wśród nowych kierunków studiów należy wymienić: studia wschodnioeuropejskie, bezpieczeństwo wewnętrzne, kognitywistykę, turystykę historyczną czy studia inżynierskie gospodarkę przestrzenną i fizykę techniczną. 2

5 Ofertę edukacyjną kierujemy głównie do młodzieży ze szkół województwa lubelskiego i regionów sąsiednich, które tradycyjnie ciążą do akademickiego Lublina, ale także do kandydatów z zagranicy, w tym zwłaszcza z krajów ościennych Ukrainy i Białorusi. Działania te realizowane są poprzez udział Uniwersytetu w programach Study in Poland i Study in Lublin oraz stałe rozwijanie współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie badań naukowych i kształcenia. Uniwersytet organizuje także różne kursy języka oraz kultury polskiej, skierowane do Polonii i cudzoziemców, prowadzone przez Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS. Do dyspozycji studentów pozostaje profesjonalna kadra oraz stale modernizowana baza naukowo-badawcza, dydaktyczna, socjalna, kulturalna i sportowa. Wizytówkami naszej Uczelni są lub w najbliższej przyszłości staną się: Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja, imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a także Inkubator Medialno-Artystyczny, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie medialne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje inicjatywy zmierzające do wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego pracowników Uczelni, którzy zdobywają środki grantowe na badania naukowe oraz uczestniczą w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych projektach i programach badawczych. Dobrym przykładem budowania marki i pozycji naukowej UMCS mogą być głośne w ostatnim okresie dokonania zespołu pracowników Instytutu Archeologii, kierowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego, który odnalazł skarb z Czermna (w głosowaniu czytelników National Geographic uznany za Naukowe Odkrycie Roku 2011 w Polsce) oraz prace nad antygenem malarii, prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. Nikodema Grankowskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii (w tym samym głosowaniu to osiągnięcie zajęło III miejsce). Nowoczesna uczelnia, a taką jest UMCS, nie może funkcjonować bez aktywności samych studentów. To oni, dzięki działalności w Samorządzie Studentów oraz rozwijaniu swoich zainteresowań w ponad 150 kołach naukowych i organizacjach studenckich, zespołach muzycznych, tanecznych, drużynach sportowych realizują swoje pasje, a zarazem decydują o bardzo wysokiej pozycji Uczelni na kulturalnej i sportowej mapie nie tylko województwa lubelskiego, ale również całego kraju. Podstawę do tej aktywności tworzą obiekty kampusu studenckiego, Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka oraz Centrum Kultury Fizycznej. Stanisław Michałowski Prof. Stanisław Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3

6 4

7 Z Z HISTORII UNIWERSYTETU UNIWER 5

8 Z historii Uniwersytetu Uniwersytetu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został powołany do życia w trzy miesiące po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. W Lublinie zebrała się grupa pracowników naukowych, głównie z ośrodka lwowskiego oraz uczeni, którzy przeżyli okupację na Lubelszczyźnie. Niektórzy przedstawiciele nauk humanistycznych podjęli pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przedstawiciele dyscyplin przyrodniczych i medycznych rozpoczęli we wrześniu 1944 r. cykl wykładów powszechnych z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych w gmachu Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. W gronie tych uczonych narodziła się koncepcja utworzenia w Lublinie państwowej szkoły wyższej. 23 października 1944 r. na posiedzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zdecydowano, że nową placówką naukową będzie Uniwersytet, mający za patronkę Marię Curie-Skłodowską. Powołany do życia Uniwersytet składał się z czterech Wydziałów: Lekarskiego, Rolniczego, Weterynaryjnego i Przyrodniczego. Rektorem mianowany został prof. Henryk Raabe. 9 stycznia 1945 r. uruchomiony został piąty Wydział Farmaceutyczny, a 14 stycznia 1945 r. w Auli Gimnazjum im. Staszica zainaugurowano pierwszy rok akademicki. Na studia zgłosiło się 806 studentów, z tego 676 na rok pierwszy. Nauczało ich 42 profesorów i 80 asystentów. 6

9 W 1945 r. przydzielono Uniwersytetowi kilka budynków zwolnionych przez wojsko. Swoich lokali użyczyły także lubelskie szkoły i szpitale. Obok codziennej pracy, toczyły się dyskusje na temat profilu i przyszłości Uczelni. Przeważały głosy wskazujące na potrzebę organizacji Uniwersytetu o pełnym zakresie dziedzin naukowych i kierunków studiów. Wyrazem tej idei było powołanie przy Wydziale Przyrodniczym sekcji filozoficznej, pedagogiczno-psychologicznej i etnograficzno- -archeologicznej. Pierwsze pięć lat Uniwersytet pracował w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Kompletowano wówczas aparaturę naukową, gromadzono księgozbiór, organizowano Bibliotekę Uniwersytecką. 10 maja 1946 r. Senat podjął uchwałę o wydawaniu czasopisma Rocznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (od 1949 r. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska ), którego pierwszym redaktorem był prof. Jan Mydlarski. Obecnie Uniwersytet publikuje 14 sekcji tego czasopisma Z entuzjazmem środowisko uniwersyteckie przyjęło decyzję Rady Miasta Lublin z 3 kwietnia 1946 r. przekazującą pod przyszłą rozbudowę Uczelni grunty o powierzchni 17,3 ha jako działkę niepodzielną w zachodniej części miasta. W 1949 r. dodano większe obszarowo grunty sąsiednie, tworząc teren o powierzchni 80 ha, na którym zbudowano miasteczko akademickie. Jego budowa była realizacją wizji prof. Raabego, marzącego o stworzeniu lubelskiego Oxfordu. Decyzje władz centralnych z lat dotyczące nauki wpłynęły na zmiany organizacyjne. W 1949 r. utworzono Wydziała Prawa. W roku 1950 wydzielono z Uczelni Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny, które dały początek Akademii Lekarskiej (późniejsza Akademia Medyczna, dzisiaj Uniwersytet Medyczny). W początku 1952 r. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielono na dwa: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. W sierpniu 1952 r. powołano do życia Wydział Humanistyczny, a w 1953 r. Wydział Zootechniczny. 7

10 Z kolei w 1955 r. wydzielono z Uniwersytetu Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, z których utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą (późniejszą Akademię Rolniczą, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Lata następne przyniosły stopniowy wzrost liczby pracowników naukowych i studentów. Powołano do życia nowe kierunki, głównie na Wydziale Humanistycznym. W 1965 r. utworzono Wydział Ekonomiczny. Lata 60. i 70. przyniosły znaczną rozbudowę miasteczka uniwersyteckiego. Powstały nowe gmachy dla Wydziałów, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, Domy Studenckie, Chatka Żaka i hala sportowa. Przyczyniło się to do rozszerzenia możliwości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Wielkim budowniczym, inicjatorem i realizatorem tych przedsięwzięć był ówczesny rektor UMCS prof. Grzegorz Leopold Seidler. 3 października 1964 r. na placu nazwanym imieniem Patronki UMCS, pomiędzy gmachami Fizyki, Chemii a Kolegium Humanistycznym, odsłonięto pomnik Marii Curie-Skłodowskiej autorstwa Mariana Koniecznego. Pomnik został wzniesiony z inicjatywy Senatu Uczelni, a jego odsłonięcie było kulminacyjnym momentem uroczystych obchodów 20-lecia Uniwersytetu, a jednocześnie 30-lecia śmierci Patronki W roku srebrnego jubileuszu, tj. w 1969 r., Uniwersytet rozszerzył swoją działalność poza Lublin. Punkty konsultacyjne istniały już wcześniej, a wówczas utworzono Filie w Rzeszowie i Białej Podlaskiej. Ta ostatnia szybko zerwała związek z UMCS, wiążąc się Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Filia rzeszowska odeszła dopiero do utworzonego w 2001 r. Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 1970, w ramach reformy struktury organizacyjnej szkół wyższych, przeprowadzono reorganizację Uniwersytetu. W miejsce 77 katedr utworzono 21 instytutów (w tym 2 międzyuczelniane), dzielących się na zakłady organizujące działalność dydaktyczną i naukową. W 1973 r. z Wydziału Humanistycznego wydzielono sekcję pedagogiczną, która po 8

11 połączeniu z Wyższym Studium Nauczycielskim przekształciła się w Wydział Pedagogiki i Psychologii. Taka struktura przetrwała do 1989 r., który dał początek dużym zmianom w Uniwersytecie. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został podzielony na Wydział Chemii oraz Wydział Matematyczno-Fizyczny, do którego nazwy dodano w 2001 r. trzeci człon Informatyczny. W 1989 r. z Wydziału Pedagogiki Kolejne zmiany w strukturze Uczelni nastąpiły w 2011 r. Wówczas Wydział Biologii i Nauk o Ziemi przekształcono w dwa Wydziały: Biologii i Biotechnologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Psychologii wydzielono Instytut Wychowania Artystycznego. W 1990 r. powstał Wydział Filozofii i Socjologii, natomiast w 1993 r. dotychczasowy Instytut Politologii przekształcono w Wydział. W roku 1997 r. Instytut Wychowania Artystycznego stał się w Wydziałem Artystycznym. W latach utworzono Kolegia Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Radomiu i Kazimierzu Dolnym, których zadaniem było wspomaganie realizacji zadań dydaktycznych Uniwersytetu poza jego siedzibą. 9

12 10

13 WYDZIAŁY 11

14 Wydział Artystyczny al. Kraśnicka 2a, 2b Lublin tel Wydział Artystyczny powstał w 1997 r. Obejmuje dwa instytuty: Instytut Sztuk Pięknych oraz Instytut Muzyki, w skład których wchodzą 23 zakłady i pracownie. Instytut Muzyki prowadzi działalność badawczą dotyczącą edukacji muzycznej, kultury muzycznej dawnej i współczesnej, arteterapii w edukacji (trwają prace nad stworzeniem platformy informacyjnej o zasięgu międzynarodowym promującej rozwój terapii przez sztukę) oraz dokumentowania folkloru muzycznego Lubelszczyzny. Instytut Sztuk Pięknych skupia się na wykorzystaniu technik artystycznych w edukacji i reklamie wizualnej, łączeniu technik klasycznych sztuk pięknych z najnowszymi technologiami, jak i naukowej analizie sztuki najnowszej. Pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych prowadzą również działalność badawczą obejmującą teorię i historię sztuki, nowe technologie w malarstwie, grafice, rzeźbie, projektowaniu oraz ekologiczne tendencje w działaniach plastycznych i edukację artystyczną społeczeństwa. Wydział Artystyczny podejmuje współpracę z różnymi placówkami kultury i wyraźnie zaznacza się na mapie kulturalnej Lublina. Wykładowcy i studenci aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym nie tylko miasta, ale także regionu i kraju. Wśród pracowników Wydziału znajduje się wielu czynnych zawodowo muzyków kompozytorów, instrumentalistów, wokalistów oraz dyrygentów chóralnych i symfonicznych. Ich działalność artystyczną i osiągnięcia łatwo zauważyć w Filharmonii Lubelskiej, Teatrze Muzycznym, na festiwalach i koncertach w całej Polsce. Wykładowcy biorą czynny udział w koncertach i różnego rodzaju projektach muzycznych jako animatorzy, kierownicy artystyczni i organizacyjni festiwali, konkursów, koncertów. Instytut Sztuk Pięknych skupia wielu znakomitych artystów i pedagogów. Wśród nich warto wyróżnić tzw. Lubelską Szkołę Graficzną znanych i cenionych w Polsce i na świecie artystów grafików. Instytut koncentruje się na wymianie artystycznej z prestiżowymi uczelniami plastycznymi, instytucjami kulturalnymi oraz stowarzyszeniami twórczymi na świecie, organizując wystawy zbiorowe i indywidualne. Istotnym wkładem w promowanie sztuki polskiej na świecie są wystawy pracowników pt. Cierpliwość papieru w Queensland College of Art, Griffith University Australia. Duże nadzieje Wydział wiąże ze świeżo nawiązanymi kontaktami dotyczącymi wymiany wystaw oraz kadry pedagogicznej i studentów z Guangdong University of Foreign Studies (Chiny) oraz Art Center of Chiang Mai University (Tajlandia). 12

15 Wydział Artystyczny realizuje projekty edukacyjne. Głównym celem projektu Innowacyjne formy kształcenia pedagogiczno-artystycznego na Wydziale Artystycznym UMCS jest umożliwienie studentom zdobycia nowych kwalifikacji związanych z technologią informacyjną, które przyczynią się do podniesienia ich szans na znalezienie atrakcyjnego i zgodnego z kwalifikacjami zatrudnienia oraz sprawniejszego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. W ramach projektu Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS bezpłatnie oferowane są szkolenia dla nauczycieli przedmiotów artystycznych, praktyki pedagogiczne dla studentów, lekcje muzealne, warsztaty czy wakacyjne praktyki plenerowe dla studentów i uczniów. Wydział przy udziale wykładowców i studentów realizuje także wiele projektów artystycznych. Są to m.in.: Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, w wyniku którego w regionie powstało ponad 30 chórów szkolnych, prowadzonych w dużej części przez naszych absolwentów; Galeria Zajezdnia prezentuje unikalne wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby artystów polskich oraz przedstawia życie artystyczne Wydziału, pełni także rolę sali multimedialnej Kina Zajezdnia; Festiwal artystyczny Dni Gliny i Ognia to wykłady i pokazy różnych technik wypalania ceramiki. W ramach zacieśniania więzi ze środowiskami lokalnymi przygotowana została oferta warsztatów, spotkań, plenerów malarskich, graficznych, rzeźbiarskich, fotograficznych, filmowych, intermedialnych dla różnych grup wiekowych i społecznych. Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie aktywnie odpowiada na wyzwania współczesności poprzez stałe poszerzanie zakresu działań artystycznych i promocyjnych. 13

16 Wydział Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka Lublin tel Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej został utworzony 1 października 2011 r., w wyniku podziału dotychczasowego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwa wydziały. W skład Wydziału Biologii i Biotechnologii wchodzą dwa Instytuty: Biologii i Biochemii oraz Mikrobiologii i Biotechnologii. W ramach Wydziału istnieje ponadto: Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Komputerowa, Pracownia Muzeum Zoologiczne i Biblioteka Nauk Biologicznych. Wydział sprawuje nadzór naukowy nad Ogrodem Botanicznym UMCS. Badania naukowe pracowników Wydziału mają charakter interdyscyplinarny, a ich celem są zarówno badania podstawowe, jak też mające charakter aplikacyjny, związany z biotechnologią, ochroną środowiska, alternatywnymi źródłami energii czy nanostrukturami problemami istotnymi dla rozwoju regionu, kraju oraz Unii Europejskiej. Nowoczesna aparatura badawcza, pozyskiwana w ramach prowadzonych grantów MNiSW oraz UE, pozwala na sprawne prowadzenie badań na wysokim światowym poziomie. Dokonania zespołu naukowców Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii stanowiące przełom w badaniach nad szczepionką przeciwko malarii zostały uhonorowane w Plebiscycie National Geographic Travelery 2011 Naukowe Odkrycie Roku oraz prestiżową Nagrodą Naukową Marii Curie. W zakresie oferty współpracy Wydziału z otoczeniem (firmy, instytucje, samorządy, inne uczelnie) proponujemy: monitoring biologiczny wybranych grup zwierząt i roślin jako organizmów wskaźnikowych służących do oceny stanu środowiska naturalnego; monitoring biologiczny wybranych grup zwierząt (głównie owadów) jako wektorów chorób roślin, zwierząt i ludzi oraz gatunków pożytecznych; waloryzację przyrodniczą oraz ocenę stopnia różnorodności biologicznej terenów chronionych; ekspertyzy w zakresie zastosowania metod biologicznych w kryminalistyce; możliwość organizowania staży naukowych, kursów lub konsultacji dla pracowników innych uczelni i różnych instytucji; możliwość korzystania ze zbiorów florystycznych i faunistycznych oraz z aparatury naukowej; prowadzenie szkoleń z zakresu hodowli komórek ludzkich i zwierzęcych; badania aktywności przeciwwirusowej różnych substancji naturalnych i syntetycznych; wykonanie monitoringu bakteriologicznego pomieszczeń i różnych produktów; identyfikację gatunkową drobnoustrojów z wykorzystaniem metod molekularnych; oznaczanie aktywności bakteriobójczej i bakteriostatycznej preparatów pochodzenia naturalnego i syntetycznych; wykonanie konstruktów genetycznych do badania ekspresji i funkcji genów. 14

17 Pracownicy Wydziału realizują projekty badawcze finansowane przez MNiSW, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, wysokonakładowe projekty w programach ogłaszanych przez MNiSW i Ministerstwo Ochrony Środowiska. Realizowane są też projekty międzynarodowe (POLONIUM, projekty Programów Ramowych UE), projekty w ramach sieci naukowych (ENBIONET, Polska Sieć Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN) i konsorcjów naukowo-przemysłowych (NanoBioGeo) oraz liczne projekty z instytucjami regionu, zwłaszcza zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony przyrody. Wydział uczestniczy też w zarządzaniu i realizacji projektu dydaktycznego współfinansowanego przez Unię Europejską Kształcenie Kadry Akademickiej do Roli Wykładowców Przedmiotu Ochrona własności intelektualnej oraz w realizacji projektu edukacyjnego UE dla młodzieży licealnej Jesteśmy wyjątkowi jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie. Wydział prowadzi również coroczną wymianę studentów z Uniwersytetem w Idaho (USA). 15

18 Wydział Chemii Wydział Chemii realizuje także szereg projektów edukacyjnych i badawczych. Specjalizuje się w następujących dziepl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Chemii powstał w 1989 r. W jego strukturze funkcjonuje Katedra Chemii Fizycznej z 4 zakładami, 13 zakładów, Pracownia Technologii Światłowodów, Laboratorium Analityczne, Warsztaty Mechaniczne oraz Biblioteka. Pracownie naukowe i sale laboratoryjne Wydziału dysponują nowoczesną aparaturą naukową i sprzętem audiowizualnym, które są wykorzystywane do realizacji zadań dydaktycznych na wszystkich poziomach studiów oraz do prowadzenia badań naukowych. Na wyposażeniu Wydziału znajdują się m.in. aparaty do pomiarów: izoterm adsorpcji/desorpcji gazów i par, konta zwilżania, rozmiarów cząstek, analizator elektrochemiczny, zestaw do woltamperometrii cyklicznej, spektrometry AAS i ICP-OES, chromatografy cieczowe LC i gazowe GC, chromatografy jonów IC, aparaty GC-MS, LC-MS, spektrometr rentgenowski ED XRF, magnetometr, spektrometry NMR i UV-Vis, spektrofluorymetry, autoklaw wysokotemperaturowy, reaktor wysokociśnieniowy i mikrofalowy, multireaktor, reaktor do syntez, inkubator laboratoryjny, referencyjny zestaw reaktorowy itp. Na szczególne podkreślenie zasługuje także wyposażenie pracowni naukowych w wielofunkcyjny zintegrowany system spektroskopii FT-IR, system wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego, system aparaturowy do badania nanomateriałów i reakcji katalitycznych, a także linia technologiczna do produkcji światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych. Aparatura ta została pozyskana dzięki środkom z grantów i funduszy unijnych. Do najważniejszych należą projekty: Wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziałów Chemii i Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie ; Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych ; Krajowe Laboratorium Interdyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych ; Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie ; Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno- -naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie. Dzięki projektom możliwy jest wzrost potencjału badawczo- -rozwojowego oraz innowacyjnego Wydziału, modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych, utworzenie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych ośrodka o wysokim potencjale badawczym w zakresie innowacyjnych nanomateriałów dla priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska, a także utworzenie na bazie sprzętu ICT pierwszego w Polsce Wschodniej klastra obliczeniowego o dużej mocy. 16

19 dzinach: fizykochemii granic międzyfazowych, chromatograficznych metodach rozdziału, preparatyce i modyfikacji sorbentów, chemii polimerów, koloidów, związków fosforoorganicznych, pierwiastków ziem rzadkich, chemicznych i radiochemicznych aspektach ochrony środowiska, kinetyce i mechanizmie reakcji elektrodowych, katalizie heterogenicznej, analizie struktury ciał krystalicznych, technologiach produkcji światłowodów, dydaktyce chemii, analizie chemicznej preparatów biologicznych. Tematy badawcze są oferowane do zastosowania w gospodarce i przemyśle. Jednostką, która oferuje pomiary i badania wymagające specjalnej aparatury, jest Wydziałowe Laboratorium Analityczne (www.lab.umcs.lublin.pl). Listy badań dostępnych w pozostałych jednostkach znajdują się na stronie internetowej Wydziału. Wydział Chemii współpracuje z ponad 60 ośrodkami krajowymi oraz prawie 100 zagranicznymi, a także wchodzi w skład interdyscyplinarnych centrów badawczych, m.in. Centrum Nanotechnologii UMCS, Centrum Ochrony Środowiska UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki. Projekty edukacyjne na Wydziale Chemii obejmują studentów i uczniów. Projekt Od studenta do eksperta Ochrona środowiska w praktyce ma na celu wsparcie procesu dydaktycznego na kierunku ochrona środowiska oraz zintegrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. W ramach specjalności chemia materiałowa zajęcia odbywają się w języku angielskim. Projekt Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science (upowszechnienie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych metod wspierających aktywność badawczą) skierowany jest do uczniów. Wydział Chemii podpisał listy intencyjne z firmami dotyczące współpracy badawczo-rozwojowej realizowanej z udziałem studentów w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań. 17

20 Wydział Ekonomiczny pl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Ekonomiczny powstał w 1965 r. W jego strukturze znajdują się dwa Instytuty: Ekonomii i Finansów oraz Zarządzania, w ramach których funkcjonuje siedem katedr i dziesięć zakładów. Działalność naukowo-badawcza pracowników Wydziału obejmuje szeroki zakres zagadnień, m.in.: rynki finansowe i zarządzanie finansami, systemy rachunkowości i finanse publiczne, problemy społeczne i gospodarcze w ekonomii, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami, zarządzanie kapitałem społecznym itd. Pracownicy Wydziału podejmują prace doradcze i eksperckie na rzecz jednostek sektora finansów publicznych (na zamówienie organów administracji rządowej i samorządowej w obszarze budżetowania zadaniowego, wieloletniego prognozowania i planowania finansowego, zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), jak i przedsiębiorstw (doradztwo ekonomiczne i podatkowe oraz doradztwo w obszarze szeroko rozumianych problemów zarządzania przedsiębiorstwem). Zakres usług możliwych do zaoferowania w ramach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami i instytucjami jest bardzo szeroki i obejmuje większość współczesnych zagadnień o charakterze ekonomicznym, a w szczególności: zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, wyceny spółek, doradztwo w procesie wprowadzania spółki do obrotu giełdowego, analizę i projektowanie systemów wynagradzania, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzanie zmianami, wdrażanie innowacji ekologicznych, analizę rynków i opracowywanie strategii marketingowych, wdrożenia systemów informacyjnych, analizy procesów logistycznych itp. W roku 2010 przy Wydziale powołano Radę Przedsiębiorców, skupiającą wybitnych menedżerów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, szefów korporacji zawodowych oraz instytucji samorządowych. W ramach współpracy środowiska akademickiego, władz samorządowych oraz biznesu realizowane są projekty i inicjatywy zgłaszane zarówno przez Wydział, jak i przedstawicieli praktyki, zmierzające do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału naukowego oraz powiązania praktyki gospodarczej z procesem kształcenia w celu wsparcia rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Wydział Ekonomiczny realizuje współpracę naukową oraz prowadzi wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów z ośrodkami zagranicznymi, w tym m.in.: International School for Social and Business Studies w Celje 18

21 (Słowenia), Kasetsart University w Bangkoku (Tajlandia), Tatung University w Tajpej (Tajwan), Narodowym Uniwersytetem w Czerkasach (Ukraina), Politechniką Lwowską (Ukraina), University Center for Euromediterranean Partnership (EMUNI) w Portoroż (Słowenia) i innymi. Wydział Ekonomiczny organizuje cykliczne krajowe konferencje naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce jakości, rynkom finansowym, problematyce finansów publicznych i prawa finansowego. Tematyka tych spotkań cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki z czołowych ośrodków uniwersyteckich i uczelni ekonomicznych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz studentów, dla których organizowane są specjalne warsztaty i sesje naukowe. Wydział występuje także jako organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji katedr marketingu i katedr finansów, a także jako współorganizator dwóch konferencji międzynarodowych: MakeLearn (z partnerami ze Słowenii) oraz TIIM Technology, Innovation, and Industrial Management (z partnerem z Tajlandii). W okresie od 1 września 2009 do 30 września 2014 r. na Wydziale realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. SYNERGIA kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej. Ma on na celu podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych studentów i lepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb dzisiejszego rynku pracy, poprzez m.in. prowadzenie przez przedsiębiorców wykładów w ramach tzw. Praktycznych aspektów przedsiębiorczości, realizację praktyk i płatnych staży oraz projektów doradczych dla przedsiębiorstw lub instytucji, uczestnictwo studentów w treningach interpersonalnych, szkoleniach z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, kursach rachunkowości komputerowej itd. Na Wydziale Ekonomicznym aktywnie działa Samorząd Studentów, a studenci mają szansę rozwoju zainteresowań poprzez udział w pracach szeregu kół naukowych i uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej Tempus/ Socrates/Erasmus. 19

22 Wydział Filozofii i Socjologii pl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Filozofii i Socjologii powstał w 1990 r. w wyniku przekształcenia Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii UMCS (powstałego w 1975 r.). W strukturze WFiS znajdują się dwa Instytuty: Filozofii oraz Socjologii. Badania realizowane w Instytucie Filozofii koncentrują się wokół: zagadnienia racjonalności w filozofii i nauce, wartości etycznych we współczesnej filozofii, tradycji metafizycznej w filozofii nowożytnej i współczesnej, koncepcji umysłu w filozofii Wschodu, relacji mistyka a filozofia, filozofii społecznej i filozofii wychowania, filozofii i antropologii kultury, komunikacji i polityki, problemów psychofizycznych, zagadnienia estetyki i sztuki wobec dylematów kultury współczesnej oraz języka, logiki, informacji, filozofii nauki, kognitywistyki i sztucznej inteligencji. Studenci i doktoranci Instytutu Filozofii działają w wielu kołach naukowych, takich jak Koło Naukowe Episteme, Koło Naukowe Estetyków, Koło Kognitywistyki, Koło Filmowe, Studenckie Koło Naukowe Filozofów Kultury czy Koło Tańczących Filozofów. Instytut Socjologii podejmuje badania w zakresie: modernizacji struktur życia społecznego (mikro-, mezo- i makrospołecznych) w różnych wymiarach, skutków współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, diagnozy działań socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kondycji zdrowotnej i jakości życia Polaków, zderzenia kultur i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej, społeczno-ekonomicznej diagnozy regionów Polski Wschodniej, metodologicznych wyzwań współczesnej socjologii oraz migracji. Studenci Instytutu Socjologii działają w kołach naukowych (np. Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS, Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji), w ramach wolontariatu oraz praktyk studenckich przygotowują się do wykonywania określonych zawodów i nabywają doświadczenie w realizacji obowiązków zawodowych w wybranych instytucjach publicznych (np. urzędy gminy, miasta, urzędy marszałkowskie, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy), w agencjach (m.in. agencje doradztwa personalnego, agencje reklamowe, szkoleniowe, ubezpieczeniowe), w fundacjach i stowarzyszeniach (np. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja Fuga Mundi, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS ), w instytucjach kultury (m.in. Centrum Kultury w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Ośrodek Międzynarodowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża ) oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. 20

23 W ramach badań naukowych realizowanych na Wydziale podejmowano współpracę z różnymi instytucjami publicznymi, np. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wieloma ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, Instytutem Filozofii Polskiej Akademii Nauk, jak również zagranicznymi instytucjami wspierającymi rozwój nauki, np. European Cooperation in Science and Technology w Brukseli. Młodzi naukowcy zatrudnieni na Wydziale mogą wyjeżdżać na staże naukowe do wiodących ośrodków naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Ponadto mają szansę realizowania własnych projektów badawczych, dzięki środkom dofinansowującym ich prace naukowe. Na Wydziale wydawane są następujące periodyki: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, internetowe pisma: Kultura i Wartości (www.kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl) i czasopismo kognitywistyczne studentów i doktorantów Via Mentis (www.viamentis.umcs.lublin.pl). Wydział posiada internetową bibliograficzną bazę publikacji pracowników WFIS-BASE (www.wfis.umcs.lublin.pl/base). 21

24 Wydział Humanistyczny Wydział realizuje obecnie dwa projekty z funduszy europejskich: UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy oraz Dzięki pozyskanym środkom studenci mogą ukończyć dodatkową bezpłatną specjalność, zwiększającą szanse na rynku pracy. Są to m.in.: zarządzanie danymi w instytucjach i firmach; e-edytorstwo; komunikacja urzędowa i biznesowa z modułem administracyjno-prawnym i ekonomicznym; regionalistyka; cyberkultura; kultura przekazu i techniki audiowizualne; język specjalistyczny francuski; język specjalistyczny hiszpański; nowe technologie w społepl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a Lublin tel Wydział Humanistyczny powstał w 1952 r. W jego skład wchodzi dziewięć Instytutów: Anglistyki, Archeologii, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Filologii Polskiej, Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej, Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Historii, Kulturoznawstwa oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną. Badania naukowe na Wydziale Humanistycznym obejmują szerokie spektrum dyscyplin humanistycznych. Z zakresu literaturoznawstwa dotyczą one m.in. literatury polskiej od średniowiecza po współczesność, literatury rosyjskiej, angielskiej, amerykańskiej, portugalskiej, niemieckiej strefy językowej (m.in. dawnej Galicji), literatury ze szczególnym uwzględnieniem dramatu romańskiej strefy językowej; z zakresu językoznawstwa polonistycznego i neofilologicznego historii języka, dialektologii, etnolingwistyki, semantyki, frazeologii, tekstologii, socjolingwistyki; z zakresu historii m.in. dziejów życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego od starożytności po współczesność, historii historiografii, metodologii historii, dziejów dokumentu, kancelarii i archiwów; z zakresu bibliologii dziejów dawnej książki, kultury czytelniczej, nowoczesnych form organizacyjnych w bibliotekach (biblioteki cyfrowe), informacji naukowej; z zakresu kulturoznawstwa dziedzictwa kulturowego, animacji sztuki, folklorystyki, antropologii i etnologii; z zakresu medioznawstwa języka prasy i reklamy, gatunków prasowych. Przejawem naukowej aktywności pracowników Wydziału jest prowadzenie szerokiej współpracy międzynarodowej. Ponadto dwa specjalistyczne czasopisma wydawane na Wydziale Humanistycznym Etnolingwistyka i Res Historica znajdują się na European Reference Index for the Humanities (ERIH). Na Wydziale Humanistycznym zajęcia prowadzone są na 20 kierunkach oraz kilkudziesięciu specjalnościach i specjalizacjach. Wydział oferuje studia prowadzone w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, czeskim, słowackim, bułgarskim. 22

25 czeństwie informacji i wiedzy; organizacja i funkcjonowanie turystyki w regionie; zarządzanie w kulturze; przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim i niemieckim; etnolingwistyka słowiańska; przeszłość w mediach mediatyzacja historii; bałkanistyka; wielokulturowość w Polsce. realizować nowy program praktyk pedagogicznych. Studenci będą mogli także skorzystać z: pakietu bezpłatnych szkoleń w ramach Programu Pro-absolwent/ka, zasobów cyfrowych portalu Wortalu Otwartej Wiedzy oraz Humanistycznej Biblioteki Cyfrowej. Studenci realizujący nowe specjalności odbywają praktyki u przyszłych pracodawców. Dla najlepszych przewidziano płatne staże zawodowe, także zagraniczne. Studenci specjalności nauczycielskiej dzięki funduszom zewnętrznym będą 23

26 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Przy Wydziale działa również Regionalna Lubelska Akademia Sieciowa CISCO, która prowadzi szkolenia z zakresu budowy sieci komputerowych, ich oprogramowania i monitoringu. Wydział uczestniczy w programie Microsoft MSDN Academic Aliance. Obejmuje on licencje na oprogramowanie Microsoft dla studentów i pracowników Wydziału. W Instytucie Informatyki opracowywane są technologie komputerowe wspomagające leczenie niepłynności mowy. W ramach badań prowadzone są sesje diagnostyczne z udziałem osób wymagających pomocy w tym zakresie. W ramach Instytutu działa też poradnia logopedyczna. Dla logopedów organizowane są studia podyplomowe, zaś dla członków Lubelskiego Towapl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin tel Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki powstał w 1989 r. w wyniku przekształcenia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. W swojej strukturze posiada trzy Instytuty: Matematyki, Fizyki i Informatyki. Kształci specjalistów, którym pozyskana tu wiedza, teoretyczna i stosowana, zapewnia bardzo dobrą pozycję na rynku pracy. Pracownicy Wydziału prowadzą intensywną działalność naukową, w ramach grantów indywidualnych, w tym bardzo prestiżowych takich jak TEAM i POMOST, oraz badań statutowych. Aktualnie Wydział posiada pierwszą, najwyższą kategorię w klasyfikacji MNiSW jednostek prowadzących badania. Współpracuje też z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Włoch, USA, Francji, Niemiec, Izraela, Finlandii, Ukrainy, Rosji i Hiszpanii. Instytuty kierunkowe Wydziału organizują szereg konferencji i warsztatów o różnorodnej tematyce. Do najpopularniejszych należą międzynarodowe konferencje cykliczne: Warsztaty Fizyki Jądrowej im. Marii i Piotra Curie, Infinite Particle Systems oraz Informatyka Badania i Zastosowania (Konferencja IBIZA). Instytut Fizyki, przy współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego, od ponad pięćdziesięciu lat, corocznie organizuje Pokazy z Fizyki dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, w których uczestniczy około 20 tys. osób. W korytarzach budynku Instytutu powstało interaktywne Lubelskie Muzeum Fizyki. Ogromna wartość poznawcza i dydaktyczna ekspozycji została doceniona przez komisję ogólnopolskiego konkursu Nauka dla przemysłu. Instytut Matematyki, wraz z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dla uczniów szkół średnich prowadzi Koło Naukowe Olimpijczyków, Sympozja dla Młodych Matematyków, Potyczki Matematyczne, Warsztaty Maturalne i wykłady popularyzujące matematykę w szkołach regionu lubelskiego. Wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje półfinał eliminacji Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych dla zawodników z Lublina i jego okolic. 24

27 rzystwa Logopedycznego warsztaty logopedyczne. W latach Instytut Informatyki realizował projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, we współpracy z lekarzami regionu, opracowano Strategię rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim na lata We współpracy ze Szpitalem MSWiA, Szpitalem Wojewódzkim oraz Centrum Onkologii realizowane są zadania związane z obrazowaniem medycznym. Instytut realizuje też badania technik informatycznych w nauczaniu. W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Województwa Lubelskiego modernizowana jest infrastruktura naukowo-dydaktyczna Wydziału. Od roku akademickiego 2008/2009 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzi zamawiane kształcenie na kierunku matematyka na specjalnościach: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz zastosowania matematyki, a od 2011/2012 na kierunku fizyka techniczna w ramach programu Kapitał Ludzki. Od roku akademickiego 2011/2012 Wydział realizuje też projekt Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu oferta edukacyjna została rozszerzona o trzy nowe kierunki studiów podyplomowych. W ramach projektu m.in. zwiększony zostanie udział technologii ICT w procesie kształcenia, wdrożony system zdalnego nauczania, uruchomiona zostanie multimedialna platforma edukacyjna. 25

28 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej al. Kraśnicka 2cd Lublin tel Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej powstał w 2011 r. w wyniku przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w dwa odrębne wydziały. Jego strukturę tworzy 14 jednostek organizacyjnych (11 zakładów, 2 pracownie oraz Stacja Naukowa w Guciowie na Roztoczu), reprezentujących najważniejsze nurty badawcze z zakresu nauk o Ziemi i gospodarki przestrzennej. Wydział posiada nowoczesny, innowacyjny i funkcjonalny budynek badawczo-dydaktyczny wraz z doskonałym wyposażeniem: analityczno-laboratoryjnym, dostosowanym do światowych standardów, obejmującym wysokiej klasy aparaturę naukowo-badawczą, zgromadzoną w kilku specjalistycznych laboratoriach, oraz edukacyjnym (nowoczesne sale i pracownie dydaktyczne), dostosowanym do potrzeb studentów trzech kierunków studiów: geografii, turystyki i rekreacji oraz gospodarki przestrzennej. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zatrudnionych jest ponad 120 osób. W grupie nauczycieli akademickich, liczącej 90 osób, jest: 9 profesorów tytularnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 4 doktorów habilitowanych, 60 doktorów i 9 magistrów. W grupie pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych, liczącej 25 osób, 5 posiada stopień naukowy doktora. Nowe, bazujące na tradycji naukowej lubelskiego ośrodka geograficznego oraz wychodzące naprzeciw współczesnym wyzwaniom, priorytety badawcze Wydziału obejmują następujące specjalności naukowe: 1) Paleogeografia kenozoiku Europy Środkowej i Wschodniej, 2) Stan i zmiany środowiska geograficznego obszarów polarnych i subpolarnych, 3) Dynamika współczesnych przekształceń i ochrona środowiska przyrodniczego Polski Południowo-Wschodniej, 4) Przemiany organizacji przestrzeni i struktur społeczno- -ekonomicznych w Polsce na tle europejskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych, 5) Uwarunkowania rozwoju i kierunki przemian krajobrazu kulturowego, 6) Przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji, 7) Teoria i praktyka gospodarki przestrzennej, 8) Zastosowanie nowych metod i technik w badaniach środowiska geograficznego, 9) Problemy współczesnej edukacji geograficznej i ekologicznej. Na Wydziale realizowanych jest obecnie blisko 30 projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych), w tym m.in.: Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) ; Interdisciplinary researches of water 26

29 and water-swamp ecosystems in the margins of the Polesie region (Eastern Poland, Western Russia) as the key to over regional comparative studies of the state and predicted changes of environmental conditions in the Central-Eastern Europe ; Pollen dispersal and deposition of the main European trees projekt międzynarodowy w ramach współpracy współpracy naukowej między Polską a Węgierską Akademią Nauk; Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen) ; Ocena zmian zasobów wody i warunków tworzenia się spływu powierzchniowego w aglomeracji lubelskiej ; Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski diagnoza i prognoza ; Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo- -wschodniej Polski ; Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław). 27

30 Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. Narutowicza Lublin tel Wydział Pedagogiki i Psychologii utworzono w 1973 r. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty: Psychologii i Pedagogiki, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Wydział posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, sale komputerowe z dostępem do Internetu wirtualny kampus 4P, cześć zajęć oferowana jest w systemie e-learning. Ponadto na miejscu studenci mają do dyspozycji dwie czytelnie i dwie biblioteki instytutowe. Oprócz zadań dydaktycznych realizowana jest ożywiona działalność naukowo-badawcza, organizowane są liczne konferencje i seminaria o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Główne obszary badawcze w Instytucie Pedagogiki koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: problematyki edukacji polskiej w zintegrowanej Europie oraz współczesności edukacji polskiej. Instytut Psychologii prowadzi badania nad społecznymi i klinicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka oraz psychologicznymi, społecznymi i biologicznymi uwarunkowaniami aktywności człowieka. Pracownicy Instytutu są autorami licznych monografii naukowych, redagują i współredagują w kraju i za granicą prace zbiorowe, publikują w najbardziej prestiżowych światowych periodykach naukowych (m.in. z tzw. listy filadelfijskiej: Aphasiology, Brain and Language, Journal of Neurolinguistics, Cahiers de Psychologie Cognitive, Journal of the History of the Behavioral Sciences ), jak również popularyzują wiedzę psychologiczną. Wiele osób uczestniczy aktywnie w pracach lubelskiego środowiska psychologów oraz specjalistycznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Kadra naukowa Wydziału redaguje trzy czasopisma naukowe o zasięgu ogólnopolskim: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (sectio Pedagogika i Psychologia), Lubelski Rocznik Pedagogiczny oraz Pedagogika Kultury. Wydział uczestniczy w międzynarodowym programie współpracy European Primary Teacher Education (EPTE), którego głównym celem było opracowanie, a obecnie wdrożenie Europejskiego Programu Kształcenia Nauczycieli Szkół Podstawowych. Obok UMCS stronami projektu są studenci i pracownicy naukowi ze szkół wyższych z Austrii, Holandii, Portugalii, Słowacji i Słowenii. Studenci, korzystając ze środków programu Erasmus, będą mieli możliwość wyjazdu na jeden semestr do jednej z partnerskich uczelni realizującej w danym roku akademickim projekt EPTE. Będą oni członkami 24-osobowej Międzynarodowej Grupy Studenckiej. Program kształcenia w ramach programu EPTE składa się z 6 modułów przedmiotowych prowadzonych w języku angielskim: Pedagogics and didactics, Plural-lingual and intercultural education, Society, Culture & education, Mathematics, Natural and Social Sciences oraz Arts. 28

31 Wydział realizuje także projekt Uniwersytet otwarty na jutro, którego celem jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, podniesienie poziomu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w UMCS. Projekt przewiduje szkolenia z zakresu metod nauczania on-line dla pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii, realizację studiów podyplomowych: Menedżer Instytucji Pomocy Społecznej oraz Interwencja Kryzysowa w Pracy Socjalnej, jak również studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna oraz studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pomoc społeczna i praca socjalna. 29

32 Wydział Politologii pl. Litewski Lublin tel Wydział Politologii powstał w 1993 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych UMCS w odrębny Wydział. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje 11 Zakładów oraz Pracownia Reportażu (w Zakładzie Komunikacji Społecznej) i Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (w Zakładzie Dziennikarstwa). Wydział Politologii UMCS od lat prowadzi innowacyjne, interdyscyplinarne, ale i wyprofilowane badania naukowe, które koncentrują się wokół wiodącego tematu: Polska, Europa, świat w procesie przemian. Dotyczą one teorii stosunków międzynarodowych i procesów integracji europejskiej, ruchów politycznych i religijnych we współczesnym świecie, ewolucji współczesnych systemów politycznych, statusu prawnego i roli mniejszości narodowych w procesach transformacyjnych, polskiej myśli politycznej, filozofii i socjologii polityki, uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego, praw człowieka, teorii mediów i publicystyki politycznej, komunikacji społecznej, teorii polityki. Wartą podkreślenia cechą charakterystyczną prowadzonych badań jest dążenie do ich oryginalności, dzięki odwołaniu się do najnowszych ustaleń politologii światowej i najwyższych standardów jakości nauki. Wydział Politologii UMCS intensywnie współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (w zakresie m.in: tworzenia zespołów badawczych, wymiany pracowników, organizowania konferencji naukowych, wspólnych publikacji naukowych). Podpisał i udanie realizuje umowy o współpracy z: Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu im. I. Franko we Lwowie (Ukraina), Akademią Kijowsko-Mohylewską w Kijowie (Ukraina), Katedrą Politologii Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie (Rosja), Uniwersytetem w Woroneżu (Rosja), Davis & Elkins College (USA), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja), Universidad Iberoamericana Puebla (Meksyk). Do najważniejszych partnerów spośród polskich jednostek naukowych należą: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Opolski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, PAN Oddział Lublin. Wydział realizuje umowy partnerskie z licznymi szkołami średnimi i gimnazjami z Lublina oraz województwa lubelskiego. Ponadto na Wydziale Politologii regularnie odbywają się spotkania z politykami, dziennikarzami i publicystami, debaty polityczne oraz spotkania autorskie, które mają otwartą formułę. Pracownicy Wydziału odnoszą duże sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, zwłaszcza projektów finansowanych ze środków unijnych 30

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014 Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Raport społeczny 2012 2014 1 Spis treści List Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji O raporcie społecznym Ważne wydarzenia z

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim The potential of human resources and labor market issues in the Podkarpackie region 1 Spis treści 1. Potencjał kadrowy województwa

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 Informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa... 3 Memoriał... 5 Uniwersytety partnerskie... 6 Z historii... 8 Budynki... 9 Źródła finansowania przedsięwzięcia... 10 Studia w... 10 Bachelor and Master

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo