TEOLOGIA PRAWO KANONICZNE INFORMACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEOLOGIA PRAWO KANONICZNE INFORMACJE"

Transkrypt

1 TEOLOGIA PRAWO KANONICZNE INFORMACJE O PRZEDMIOTACH NA STUDIACH LICENCKACKICH (LICENCJAT KOŚCIELNY) (w porządku alfabetycznym) WZÓR tpknr. Nazwa przedmiotu (t teologia, pk zajęcia specjalizacji kanonistycznej prowadzone w IPK, nr kolejny numer przedmiotu w wykazie) Przedmiot przeznaczony dla I-go, II-go lub III-go roku Wymiar godzin ogółem (wymiar godzin z podziałem na semestry); semestr Prowadzący zajęcia tpk01. Elementy psychologii, psychiatrii oraz medycyny sądowej Rok III, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: dr Bożena Gulla, dr Żelisława Golańska Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii i psychopatologii oraz z pogranicza psychologii i prawa. Pozwoli na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i postępowania w omawianych zaburzeniach psychicznych. Treści wykładu: 1. Pojęcie i kryteria zdrowia psychicznego. 2. Rozwój człowieka w cyklu życia i jego zakłócenia. 3. Psychopatologia dziecka. 4. Zaburzenia afektywne i ich leczenie. 5. Zaburzenia związane ze stresem i ich leczenie. 6. Nerwice, zaburzenia lękowe i ich leczenie. 7. Postępowanie w zaburzeniach osobowości. 8. Psychozy i ich leczenie. 9. Postępowanie w zaburzeniach odżywiania się. 10. Uzależnienia i inne patologie społeczne. 11. Zaburzone funkcjonowanie systemu rodzinnego. 12. Psychologia a prawo psychologiczna problematyka w sprawach karnych. 13. Psychologia a prawo psychologiczna problematyka w sprawach cywilnych i rodzinno-opiekuńczych. 14. Psychopatologia wieku starszego. 15. Pomoc psychologiczna, doradztwo, interwencja kryzysowa i psychoterapia. 1

2 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi problemami z zakresu psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Wybrane zagadnienia są szczególnie ważne ze społecznego punktu widzenia, częste w praktyce pracy z ludźmi. Słuchacze nabędą podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania i postępowania w tych zaburzeniach. Praca zaliczeniowa. Egzamin ustny. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J., Psychiatria, t. 1 3; Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna; Lazarus A. A., Colman A. M., Psychopatologia. tpk02. Filozofia i teologia prawa kanonicznego Rok I, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski W zakres przedmiotu wchodzi zapoznanie z pojęciem prawa w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego i doktryny katolickiej, ukazanie etapów historycznego rozwoju teologii prawa kanonicznego, wpływu eklezjologii, sakramentologii i teologii moralnej na treść norm kanonicznych, oraz wynikających z tego konsekwencji metodologicznych. Treści wykładu: Pojęcie prawa w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego. Definicje prawa kanonicznego. Historyczny rozwój teologii prawa kanonicznego. Słowo Boże i sakramenty święte jako fakty instytucjonalizujące wspólnotę kościelną. Udział w misji Chrystusa jako fundament obowiązków i praw wiernych. Dobro wspólne w Kościele. Problem wolności sumienia wewnątrz Kościoła. Konsekwencje metodologiczne: elastyczność prawa kanonicznego i jej instytucje, zasada słuszności kanonicznej. Rozumienie zasady salus animarum suprema lex esto. Celem przedmiotu jest ukazanie wpływu doktryny teologicznej na treść norm kanonicznych i metodologię ich aplikacji. Student powinien posiąść umiejętność wiązania norm kanonicznych z zasadami doktryny katolickiej w procesie ich interpretacji i aplikacji. Egzamin w formie ustnej. 2

3 Ghirlanda G., Wstęp do prawa kościelnego, Kraków 1998; Sobański R., Kościół jako podmiot prawa: elementy eklezjologii prawnej, Warszawa 1973; Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego, 2: Teologia prawa kościelnego, Warszawa tpk03. Historia instytucji prawa kanonicznego Rok I, semestr zimowy Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Sosnowski CR Historia instytucji prawa kanonicznego obejmuje studium najważniejszych instytucji w Kościele, zwłaszcza papiestwa oraz innych instytucji związanych z rządzeniem Kościołem powszechnym. W studiowaniu wybranych instytucji stosuje się metodę historycznoanalityczną. Treści wykładu: 1. Prymat papieski; 2. Wybór papieża; 3. Kuria rzymska; 4. Sądy; 5. Kardynałowie; 6. Dyplomacja. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw historii Kościoła, eklezjologii, teologii dogmatycznej oraz teologii moralnej. Przedmiot ma na celu przybliżenie wspomnianych instytucji i ich rozwój, aby lepiej zrozumieć instytucje, z którymi aktualnie spotykamy się w Kościele. Egzamin ustny. Erdö P., Introductio in historiam scientiae canonicae, Roma 1990; Fantappè C., Introduzione storica al diritto canonico, Bologna 2003; Ferme B., Introduzione alla storia del diritto canonico il diritto canonico antico fino al Decretum di Graziano, Roma 1997; Gaudement J., Storia del diritto canonico, Cinisello Balsamo 1998; Krzywda J., Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008; Kurtscheid B., Historia juris canonici. Historia institutorum, Romae 1943; Muselli L., Storia del diritto canonico, Torino 2007; Orlandis J., Historia de las instituciones de la Iglesia Catolica, Pamplona 2003; Zeiger, Historia juris canonici, II: De historia institutorum canonicorum, Romae

4 tpk04. Historia prawa kościelnego Rok I, semestr zimowy letni Wymiar: 60 h (30/30) wykładu Prowadzący: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE /e Historia powstawania zbiorów powszechnego oraz partykularnego prawa kanonicznego. Pojęcie i podział prawa kanonicznego. Fontes exsistendi et cognoscendi. Etapy rozwoju źródeł poznania prawa kanonicznego. Zbiory pseudoapostolskie. Zbiory wschodnie. Nomocanones. Zbiory zachodnie. Zbiory irlandzkie i brytyjskie. Capitularia regum Francorum. Zbiory sfałszowane. Zbiory francuskie (XI-XII w.). Dekret Gracjana. Quinque compilationes antiquae. Dekretały Grzegrza IX. Liber sextus Bonifacego VIII. Klementyny. Extravagantes Jana XXII. Extravagantes communes. Corpus Iuris Canonici. Prawo soborowe. Codex Iuris Canonici Kodeks Prawa Kanonicznego Lex Fundamentalis Ecclesiae. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Historia prawa kanonicznego w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa synodalnego. Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze źródłami istnienia prawa kanonicznego, historią powstawania zbiorów prawa kanonicznego, które stanowią źródła formalne poznania prawa kanonicznego. Ponadto ma na celu zaznajomienie studentów z historią powstawania zbiorów polskiego prawa partykularnego. Egzamin ustny na koniec I i II semestru. Ferme B. F., Introduzione alla storia del diritto canonico, I: Il diritto antico fino al Decretum di Graziano, Mursia 1998; Gaudemet J., Storia del Diritto Canonico, Cinisello Balsamo 1998; Góralski W., Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, Lublin 1991; Hemperek P., Góralski W., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1, Lublin 1995; Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Warszawa 1979; Pawluk T., Źródła poznania prawa kanonicznego, Studia Warmińskie XII (1975), s ; Subera I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985; Tymosz S., Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji do XIX w., Lublin

5 tpk05. Instytucje Prawa Rzymskiego Rok I, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: dr Łukasz Marzec tpk06. Język łaciński Rok I III, semestr zimowy letni Wymiar: 150 h (30/30/30/30/15/15) lektoratu Prowadzący: mgr Marek Grzelak Forma zaliczenia: zo/zo/zo/zo/zo/e Przedmiot obligatoryjny dla studentów prawa kanonicznego (ad licentiam). Celem zajęć jest zdobycie znajomości języka łacińskiego, koniecznej do właściwego rozumienia Kodeksu Prawa Kanonicznego (także Kodeksu Kościołów Wschodnich) oraz innych kościelnych dokumentów prawnych. A. Program kursu zagadnienia gramatyczne: I. 1. Odmiana czasownika w praesens (koniugacja). 2. Wprowadzenie do deklinacji, deklinacja I. 3. Części mowy, części zdania, technika tłumaczenia zdania pojedynczego. 4. Czasownik posiłkowy sum, esse, fui "być" w praesens wraz ze złożeniami. Zaimek osobowy. II. 1. Odmiana deklinacji II. 2. Indicativus imperfecti i futuri I czasowników kon. I IV oraz złożeń z czas. posiłkowym sum. 3. Przymiotniki deklinacji I II. 4. Zaimki dzierżawcze. III. 1. Participium perfecti passivi i futuri activi. 2. Dativus possessivus. 3. Accusativus cum infinitivo (ACI) i accusativus duplex. 4. Infinitivus perfecti activi i futuri activi. IV. 1. Indicativus perfecti, plusquamperfecti i futuri II. 2. Deklinacja III wprowadzenie, odmiana rzeczownika. 3. Przymiotniki deklinacji III. 4. Participium praesentis activi. V. 1. Czasowniki koniugacji III zakończone na -io (typu facio). 2. Czasowniki nieregularny fero, oraz eo wraz ze złożeniami. VI. 1. Stopniowanie przymiotników. 2. Tworzenie i stopniowanie przysłówków. 3. IV i V deklinacja. 4. Deklinacja zaimkowa. VII. 1. Strona bierna czasowników. 2. Tryb rozkazujący strony biernej. 3. Bezokoliczniki strony biernej. 4. Nominativus cum infinitivo (NCI). 5. Verba deponentia i semideponentia. 6. Czasownik fio, fieri, factus sum. 7. Nominativus duplex. VIII. 1. Gerundium w porównaniu z gerundivum. 2. Koniugacje omowne (opisowe) czynna i bierna (coniugatio periphrastica activa et passiva). 3. Ablativus absolutus. 5

6 IX. 1. Tryb coniunctivus odmiana. 2. Funkcja semantyczna trybu coniunctivus. 3. Tryb coniunctivus występujący dla zaznaczenia podrzędności zdaniowej i relacji czasowej. Zasada następstwa czasów (consecutio temporum). 4. Consecutio temporum w zd. pytających zależnych. X. 1. Zdania podrzędne wprowadzenie. 2. Zdania podrzędne ze spójnikiem ut (ne). 3. Zdania podrzędne ze spójnikiem cum. 4. Zdania warunkowe i okresy warunkowe (spójniki si, nisi, sin). XI. 1. Pozostałe spójniki zdań przyzwolonych. 2. Pozostałe spójniki zdań przyczynowych. 3. Zdania okolicznikowe czasu zestawienie pozostałych spójników. 4. Zdania porównawcze - zestawienie pozostałych spójników. 5. Spójniki quod oraz quin. 6. Verba anomala: volo, nolo, malo. 7. Liczebnik - numerale, ablativus temporis. B. Teksty i ćwiczenia w sem. 1 opierają się na tekstach zaczerpniętych z języka łacińskiego kościelnego, od sem. 2 pochodzą z Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościołów Wschodnich i innych dokumentów z prawa kanonicznego. Wymagania wstępne: Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 9 września 2002 roku, zakłada u studentów cyklu drugiego pewną znajomość języka łacińskiego z lektoratu przewidzianego w cyklu pierwszym, stąd zajęcia cyklu drugiego mają charakter repetytorium; formuła repetytorium pozwala także na naukę niemal od podstaw studentom bez znajomości języka łacińskiego lub ze słabą jego znajomością. Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 9 września 2002 roku, nowelizujący konstytucję Sapientia Christiana i załączone do niej Ordinationes, stwierdza, że celem zajęć jest zdobycie przez studentów takiej znajomości języka łacińskiego, aby mogli właściwie rozumieć Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Prawa Kanonicznego Kościołów Wschodnich oraz inne dokumenty z dziedziny prawa kanonicznego (Ordinationes, art. 57, 3). Metody nauczania: Wykład gramatyczny, ilustrowany przykładami (w sem. 1 lektoratu są to przykłady ogólne, w sem. 2 i następnych przykłady z kościelnych tekstów prawnych). Ćwiczenia ustne i pisemne: odmiana z tłumaczeniem: pojedynczych form, następnie zwrotów i zdań; tłumaczenie form odmienionych z dodaniem określenia (uzasadnienie przekładu); analiza składniowa zdań (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawiska składniowe nie występujące w języku polskim lub tłumaczone na język polski z użyciem innych struktur językowych niż w języku łac.). 6

7 W ciągu drugiego i trzeciego roku lektoratu studenci w trakcie zajęć są zapoznawani z dostępnymi narzędziami wspomagającymi tłumaczenie tekstu łacińskiego, w tym także istniejącymi programami komputerowymi oraz dostępnymi słownikami (także istniejącymi w postaci elektronicznej); wykorzystują wyżej wspomniane narzędzia w trakcie zajęć i przy przygotowywaniu tekstu egzaminacyjnego. W sem. 2 roku akad. 2009/2010 rozpoczęto udostępnianie studentom uczestniczącym w kursie materiałów dydaktycznych i dodatkowych ćwiczeń za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania (Moodle). W semestrach od pierwszego do piątego obowiązuje zaliczenie z oceną, uzyskiwane po zaliczeniu na ocenę pozytywną kolokwium (w formie ustnej lub pisemnej), sprawdzającego stopień przyswojenia materiału omawianego i ćwiczonego w danym semestrze. W semestrze piątym dodatkowym wymogiem formalnym do uzyskania zaliczenia (poza wyżej wspomnianym kolokwium) jest przedstawienie prowadzącemu do sprawdzenia słownictwa wypisanego z minimum połowy tekstu egzaminacyjnego (formy podstawowe, znaczenia pierwsze i użyte w tekście). Egzamin kończący kurs, przewidziany w semestrze szóstym, opiera się o wcześniej zatwierdzony przez prowadzącego i przygotowywany indywidualnie przez studenta fragment tekstu z prawa kanonicznego, związany tematycznie z przygotowywaną przez studenta pracą licencjacką. Tekst ustala się w semestrze czwartym lub na początku piątego semestru lektoratu; jest przygotowywany częściowo w trakcie zajęć (w semestrze piątym i szóstym przykłady na zagadnienia gramatyczne pochodzą z zatwierdzonych tekstów egzaminacyjnych). Mały słownik łacińsko-polski, pod red. J. Korpantego, Warszawa 2001; Słownik kościelny łacińsko-polski, red. A. Jougan, wyd. 3, Poznań Warszawa Lublin 1958; Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, red. J. Sondel, Kraków 1997 (dostępny również w wersji elektronicznej); Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, wiele wydań, np. Warszawa 1988; Słownik łacińsko-polski, t. 1 2, pod red. J. Korpantego, Warszawa ; Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, wiele wydań, np. wyd. 22, Warszawa tpk07. Język nowożytny* Rok I II, semestr zimowy letni Wymiar: 120 h (30/30/30/30*) lektoratu Prowadzący: wybór Forma zaliczenia: z/z/z/z* 7

8 tpk08. Lud Boży I: Wierni Rok I, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Kroczek Przedmiot jest systematycznym wykładem norm prawa kanonicznego z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., II Księgi, części I: Wierni (kan ). Treści wykładu: obowiązki i prawa wszystkich wiernych, obowiązki i prawa wiernych świeckich, święci szafarze czyli duchowni: kształcenie duchownych, przynależność czyli inkardynacja duchownych, obowiązki i prawa duchownych, utrata stanu duchownego, prałatury personalne. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw eklezjologii, a szczególnie Konstytucji Lumen Gentium. Zaznajomienie z przepisami prawa kanonicznego dotyczącymi wiernych ze szczególnym uwzględnieniem ich obowiązków i praw. Egzamin ustny. Dyduch J., Krukowski J., Lud Boży, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 1, Poznań 2005; Pawluk T., Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986; Sztafrowski E., Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. II, Warszawa tpk09. Lud Boży II: Hierarchiczny ustrój Kościoła Rok I, semestr letni Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM Wykłady z ustroju hierarchicznego Kościoła dotyczą natury i struktury władzy w skali Kościoła powszechnego: Najwyższe organy władzy, oraz w skali Kościoła lokalnego i partykularnego. W ramach wykładu, wprowadza się studiujących w umiejętność rozumienia oraz interpretacji, w świetle danych Objawienia, Tradycji Kościoła oraz norm prawa, specyfiki i oryginalności instytucji Kościoła. Treść wykładanego przedmiotu dotyczy natury, charakteru i znaczenia władzy i instytucji kościelnych w perspektywie celu Kościoła, którym jest salus animarum wiernych oraz w misji Kościoła ad Gentes. 8

9 Wymagania wstępne: Rodzaj wstępnych wiadomości z przedmiotów teologicznych, korespondujących z wykładanym przedmiotem. Po ukończeniu studium, student winien posiadać zasadniczą wiedzę kanonistyczną z zakresu wykładanego przedmiotu oraz nabyć umiejętność samodzielnego korzystania z narzędzi interpretacyjnych w procesie poszukiwań i badań własnych przy pisaniu pracy dyplomowej. Metody nauczania: Wykłady i ćwiczenia na tekstach dokumentów kościelnych. Kolokwia i egzaminy ustne oraz dysertacje. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Księga II Lud Boży, Poznań 2005; Góralski W., Lud Boży, Częstochowa 1996; Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, Città del Vaticano 2004; Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis Ojca Świętego Jana Pawła II o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego, Liberia Editrice Vaticana 1996; Krzywda J., Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008; Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastorem gregis Ojca Świętego Jana Pawła II O biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Kopia według wyd. watykańskiego, Kraków 2003; Sobór Watykański II, Lumen gentium (tekst przekładu zatwierdzony przez Episkopat Polski), Wrocław 1986; Sztafrowski E., Konferencje Biskupie, Warszawa tpk10. Lud Boży III: Życie konsekrowane Rok I, semestr zimowy Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. dr Arkadiusz Zakręta CM Ogólna charakterystyka życia konsekrowanego (historia, rozwój, teologia, miejsce w Kościele), zapoznanie z obowiązującymi normami KPK dotyczącymi instytutów życia konsekrowanego: normy wspólne wszystkim instytutom, instytuty zakonne, instytuty świeckie oraz stowarzyszeń życia apostolskiego. Treści wykładu: prezentacja norm wspólnych wszystkim instytutom życia konsekrowanego zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., szczegółowa przedstawienie kanonów dotyczących instytutów zakonnych oraz 9

10 instytutów świeckich, a także stowarzyszeń życia apostolskiego, a także ukazanie zmian prawa w tym zakresie na podstawie porównania z Codex Iuris Canonici z 1917 r. Znajomość Prawa Kanonicznego z zakresu księgi II, części III Lud Boży, obejmującego Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego oraz umiejętność zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Egzamin ustny. Bar J. R., Kałowski J., Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985; Bar J. R., Poradnik kanonicznego prawa zakonnego, Warszawa 1986; De Paolis V., La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992; Hylla B., Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, Kraków 2003; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 2, Poznań 2006; Parzyszek Cz., Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007; Zubert B. W., Komentarz do KPK, t. 2, III, Lublin tpk11. Nauczycielskie zadania Kościoła Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski Treścią przedmiotu jest zapoznanie z obowiązującym prawem zarówno powszechnym jak i partykularnym odnośnie nauczycielskiego zadania Kościoła. Treść wykładu określona jest przez kanony trzeciej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zapoznanie z obowiązującym prawem kanonicznym powszechnym i partykularnym odnośnie nauczycielskiego zadania Kościoła. Egzamin w formie ustnej. Ardusso F., Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, Kraków 2001; Kodeks Prawa Kanonicznego, ks. III. tpk12. Normy ogólne Rok I, semestr zimowy Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. dr Józef Rapacz 10

11 tpk13. Prawo administracyjne Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski W zakres przedmiotu wchodzi zapoznanie z organizacją administracji kościelnej, oraz z podstawami teologicznymi jej istnienia i działania. Następnie, zapoznanie z treścią konstytucji apostolskiej Pastor bonus, oraz z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem rekursów. Treści wykładu: Podstawy filozoficzno-teologiczne istnienia administracji kościelnej. Natura kanonicznego aktu administracyjnego. Wady kościelnych aktów administracyjnych. Kościelna władza administracyjna. Struktura i zadania centralnych organów administracji kościelnej w świetle konstytucji apostolskiej Pastor bonus. Rekurs hierarchiczny. Rekurs administracyjny. Wybrane procedury administracyjno-kanoniczne. Celem jest zapoznanie z kompetencjami i zasadami działania poszczególnych organów administracji kościelnej. Efektem powinna być znajomość odpowiednich kompetencji i procedur obowiązujących w poszczególnych organach administracji kościelnej. Egzamin w formie ustnej. Jan Paweł II, konstytucja. apostolska Pastor bonus, Rzym Kraków 1988; Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985; Jakubowski W., Stolarczyk M., Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego, Warszawa tpk14. Prawo administracyjne ćwiczenia Rok III, semestr zimowy Wymiar: 30 h ćwiczeń Prowadzący: ks. dr Piotr Kroczek Forma zaliczenia: zo Przedmiot jest praktycznym wykładem norm prawa kanonicznego z zakresu administracji kościelnej. Treści ćwiczeń: dyspensy, zezwolenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw małżeńskich, przeniesienie do stanu świeckiego, procedura przy powierzeniu i usunięciu z urzędu, procedura przy usunięciu i przeniesieniu proboszcza, inne akty administracyjne. 11

12 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa karnego kanonicznego. Zaznajomienie z procedurami administracyjnymi prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny kościelnej i sakramentów. Projekty i ćwiczenia praktyczne. Kroczek P., Lubaszka S., Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej (wybrane zagadnienia), Bielsko-Biała 2006; Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin tpk15. Prawo kanonizacyjne Rok II, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Arkadiusz Zakręta CM Zarys historyczny i podstawy teologiczne świętości kanonizowanej, formy orzecznictwa Kościoła w tej materii oraz postępowanie procesowe i jego etapy na podstawie KPK 1983, Konstytucji Apostolskiej Divinus Perfectionis Magister, Norm i Dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Regulaminów Kongregacji oraz Instrukcji Sanctorum Mater. Treści wykładu: zapoznanie z różnymi formami orzecznictwa w zakresie świętości beatyfikowanej i kanonizowanej, a także szczegółowe zapoznanie z przepisami dotyczącymi spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych podczas dochodzenia diecezjalnego oraz dochodzenia w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Znajomość aktualnych norm w zakresie prawa kanonizacyjnego oraz umiejętność zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Egzamin ustny. Bartoszewski G., Geneza i przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników II wojny światowej, AK 1 (548), lipiec sierpień 2000, t. 135; Misztal H., Komentarz do instrukcji Sanctorum Mater, Lublin 2008; Misztal H., Prawo kanonizacyjne, Lublin 2003; Rodrigo R., Manuale per istruire i processi di canonizzazione, Roma 1998; Veraja F., Le causa di canonizzazione dei Santi, Roma

13 tpk16. Prawo karne Rok II, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE Księga VI KPK oraz dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące sankcji w Kościele. Treść zająć łączy się ściśle ze strukturą Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, która jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy przestępstw i kar w ogólności, druga natomiast kar za poszczególne przestępstwa. Systematyczny wykład obejmuje następujące zagadnienia: Część I: władza karania w Kościele, ustawa karna i nakaz karny, podmiot sankcji karnych, przestępstwo kościelne w ogólności, kara kościelna w ogólności, rodzaje kar kościelnych, cenzury, kary ekspiacyjne, środki karne i pokuty, wymierzanie kar kościelnych, ustanie kar; Część II: kary za poszczególne przestępstwa. Wymagania wstępne: Przedmioty z zakresu teologii określone regulaminem studiów. Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z treścią Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz dokumentów jakie w materii prawa karnego ukazały się po promulgacji Kodeksu z 1983 roku. Egzamin ustny. De Paolis V. Cito D., Le sanzioni nella Chiesa, commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI, Roma 2001; Gajda P., Sankcje karne w Kościele, Tarnów 2008; Lempa F., Krukowski J., Wójcik W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987; Suchecki Z., Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I: I delitti e le sanzioni penali in genere (cann ), LEV, Roma 1999; Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne, część szczególna, Warszawa 2003; Syryjczyk J., Sankcje w Kościele, część ogólna, Warszawa tpk17. Prawo karne ćwiczenia Rok III, semestr letni Wymiar: 15 h ćwiczeń Prowadzący: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE Forma zaliczenia: z Księga VII KPK kan

14 Analiza przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary. Zapoznanie z podstawowymi zasadami procesu karnego: wstępne pojęcia dotyczące procesu karnego, przedmiot kanonicznego procesu karnego, oskarżenie i doniesienie o przestępstwie. Dochodzenie wstępne: natura i czynności prawne. Wymagania wstępne: Zdany egzamin z wykładu z prawa karnego. Celem prowadzonych ćwiczeń jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu materialnego prawa karnego na podstawie delicta graviora oraz ukazanie specyfiki procesu karnego (kan ). Opracowanie, ocenianie ciągłe. Borek D., Ordynariusz a Delicta Graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004) 3 4, s ; Miziński A., Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicznego postępowania karnego, Prawo Administracja Kościół 6 (2001), s ; Miziński A., Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, Roczniki Nauk Prawnych, t. XIII, z. II (2003), s ; Miziński A., Natura, Przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym, Prawo Administracja Kościół 5 (2001), s ; Miziński A., Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, Prawo Administracja Kościół 2 3 (10 11)/2002, s ; Miziński A., Wymierzanie kar dekretem pozasądowym między normą a jej aplikacją, Roczniki Nauk Prawnych XVI, 1 (2006), s ; Papale C., Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV, Città del Vaticano 2007; Steczkowski P., Normy De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis wybrane aspekty, Annales Canonici 3(2007), tpk18. Prawo Kościołów Wschodnich Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Sosnowski CR Studium Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich obejmuje najważniejsze kwestie związane z prawem Kościołów Wschodnich oraz organizacji i struktury hierarchicznej tych Kościołów. Treści wykładu: 1. Kodyfikacja prawa Kościołów Wschodnich; 2. Kanony wstępne; 3. Struktury zarządu i autonomia Kościołów Wschodnich; 4. Kościoły sui iuris; 5. Możliwość zmiany Kościoła sui iuris. 14

15 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw struktury hierarchicznej Kościoła i prawa Kościoła Łacińskiego. Celem przedmiotu jest ukazanie specyficznych elementów prawa w Kościołach Wschodnich, które od 1990 roku rządzą się własnym Kodeksem, zwanym prawem wspólnym. Zapoznanie się z prawem Kościołów Wschodnich powinno ułatwić studentom zrozumienie podstawowych tematów związanych z patrymonium teologiczno-prawnym Kościołów Wschodu. Egzamin ustny. Abbas J., Two Codes in comparison, Roma 1997; Adamowicz L., Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów Katolickich, [w:] Dębiński A. Górski G. (ed.), Historia et ius, Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. H. Karbownika, Lublin 1988, s ; Adamowicz L., Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich, geneza urzędu i procedura jego obsadzania według KKKW, [w:] Dębiński A. (ed.), Divina et Humana, księga jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin ks. prof. H. Misztala, Lublin 2001, s ; Adamowicz L., Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998), s ; Congregazione per le Chiese Orientali, Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, novembre 2001, Città del Vaticano 2004; Funghini R. (ed.), Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 1994; Khortyk O., Status prawny Kościoła Arcybiskupiego Większego, Lublin 2006; Mori G. Salachas D., Ordinaenti giuridici delle Chiese Cattoliche Orientali, Bologna 2000; Okulik L. (ed.), Le Chiese «sui iuris». Criteri di individuazione e delimitazione, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia) , Venezia 2005; Pinto Pio V. (ed.), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001; Prader J., Il Matrimonio in Oriente e Occidente, Roma 1992; Salachas D. Nitkiewicz K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, Roma 2007; Salachas D. Sabbarese L., Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Roma 2004; Salachas D. Sabbarese L., Codificazione latina e orientale e canoni preliminari, Roma 2003; Salachas D., La vita consacrata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Bologna 2006; Salachas D., Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale, Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna

16 tpk19. Prawo majątkowe Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Paweł Małek CM W ramach wykładów z historii prawa majątkowego ukazywane są przykłady najstarszych świadectw nabywania, posiadania oraz rozporządzania dobrami materialnymi przez wspólnoty wczesnochrześcijańskie w celu realizacji misji oraz zadań kościelnych. W sposób szczególny uwzględnia się rzymskie ustawodawstwo cesarskie w służbie Kościoła, koncentrując się na uznaniu przez państwo prawnej zdolności Kościoła w zakresie prawa majątkowego. Śledząc źródła poznania prawa kościelnego, ukazywane są dyspozycje prawne zawarte w Corpus Iuris Canonici, dotyczące prawa majątkowego. Następnie badane są idee przewodnie nauki Soboru Watykańskiego II na temat dóbr doczesnych Kościoła uwzględnione podczas prac nad reformą kościelnego prawa majątkowego. W ramach wykładu w sposób szczególny uwzględniony zostaje również Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1917 oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II jako źródło dyspozycji prawnych obowiązującego prawa majątkowego. Poprzez określenie definicji majątku kościelnego ukazywane są dobra kościelne w znaczeniu ścisłym. Badane są zagadnienia prawnej zdolności majątkowej Kościoła oraz określenie podmiotu własności dóbr doczesnych według zapisu dyspozycji prawnych Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983 oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z roku Pogłębiona analiza czynności prawnych, stanowiących treść prawa kościelnego w odniesieniu do dóbr doczesnych, pozwala na badania sposobów nabywania dóbr, zarządzania nimi, określeniu zadań oraz obowiązków zarządców dobrami, sposobów zawierania umów ze szczególnym uwzględnieniem alienacji, rozporządzania pobożnymi zapisami w ogólności oraz pobożnymi fundacjami. Podczas wykładu w sposób szczególny omawiana jest procedura konsultacji organów kolegialnych dokonywana przez ordynariusza w celu uzyskania koniecznej zgody lub zasięgania rady w sprawach dotyczących zarządu kościelnymi dobrami materialnymi. W ramach pogłębienia erudycji prawnej zwraca się również szczególną uwagę na zagadnienie ochrony oraz uznanie przez ustawodawstwo państwowe prawnej zdolności Kościoła katolickiego w zakresie prawa majątkowego z uwzględnieniem: przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jako źródła wolności i praw, ustawodawstwa polskiego oraz gwarancji wolności religijnej zawartej w normach prawa międzynarodowego. Treści wykładu: Historia kościelnego prawa majątkowego. Określenie zdolności prawnej Kościoła w dziedzinie majątkowej. Pojęcie dóbr doczesnych. Zagadnienie kościelnych dóbr doczesnych publicznej oraz prywatnej 16

17 osoby prawnej. Zasady nabywania dóbr. Zarząd dobrami materialnymi. Umowy, zwłaszcza alienacja. Pobożne zapisy i testamenty. Pobożne fundacje. Ochrona i uznanie przez ustawodawstwo państwowe oraz normy prawa międzynarodowego prawnej zdolności Kościoła katolickiego w zakresie prawa majątkowego. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw implikacji teologicznych wykładanych norm z zakresu prawa majątkowego. Rozumienie zagadnień z zakresu prawa majątkowego; umiejętność wspierania kościelnych osób prawnych i fizycznych w administrowaniu dobrami materialnymi. Egzamin ustny. Acta Commissionis, Coetus studiorum de bonis Ecclesiae temporalibus, Communicationes 12 (1980), n. 2, s ; Acta Commissionis, Relatio complectens synthesim animadversionum ab em.mis atque exc.mis patribus Commissionis ad novissimum schema Codici Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis. Liber V De bonis Ecclesiae temporalibus, Communicationes 15 (1984), n. 1, s ; Adamowicz L., Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majątku kościelnego, [w:] Majer P. (red.), Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum «Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych», Kraków 2003, s ; Chrapkowski A., Zarząd dobrami doczesnymi w instytutach zakonnych, Annales Canonici 3 (2007), s ; De Paolis V., De bonis Ecclesiae temporalibus in novo Codice Iuris Canonici, Periodica 73 (1984), s ; De Paolis V., I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995; De Paolis V., Schema canonum Libri V de iure patrimoniali Ecclesiae, Periodica 68 (1979), s ; Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007; Dubiel S., Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983, Konkordatu z 1993 roku i Ustaw Synodalnych, Lublin 2007; Faltin D., De recto usu bonorum ecclesiasticorum ad mentem Concilii Vaticani II, Apollinaris 40 (1967), s ; Heimerl H. Pree H. (red.), Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche, Regensburg 1993; Pasternak F., Urzędy i beneficja kościelne. Majątek kościelny, Warszawa 1970; Pontifica Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum libri V de iure patrimoniali Ecclesiae. (Reservatum), Typis Polyglottis Vaticanis 1977; Salerno F., Liber V. De bonis Ecclesiae temporalibus, [w]: Commento al Codice di Diritto Canonico. t. I: Studium Romanae Rotae. Corpus Iuris Canonici, red. P. V. Pinto, Liberia Editrice Vaticana 2001, 17

18 s ; Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym, Lublin 2008, s ; Sitarz M., Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych, Roczniki Nauk Prawnych 13 (2003), z. 2, s ; Wójcik W., Dyskusja nad stosunkiem zreformowanego prawa o patrymonium Kościoła do praw cywilnych, Roczniki Teologiczno- Kanoniczne 28 (1981), z. 5, s ; Wójcik W., Księga V. Dobra doczesne Kościoła, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV, red. J. Krukowski, Lublin 1987, s ; Wójcik W., Prace nad prawem patrymonialnym Kościoła, Prawo Kanoniczne 20 (1977), nr 1 2, s tpk20. Prawo małżeńskie Rok II, semestr zimowy letni Wymiar: 90 h (45/45) wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Majer /e Całościowy wykład kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego według przepisów kan Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm pozakodeksowych, ze szczególnym uwzględnieniem tytułów nieważności małżeństwa i praktyki orzeczniczej w sądach kościelnych. Treści wykładu: Zagadnienia wstępne. Pojęcie małżeństwa. Prawny wymiar małżeństwa i miłości małżeńskiej. Małżeństwo sakramentem. Władza Kościoła nad małżeństwem ochrzczonych. Cele małżeństwa. Istotne przymioty małżeństwa. Prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne. Zasada przychylności prawnej. Przeszkody małżeńskie w ogólności. Małżeństwa mieszane i inne zakazy. Poszczególne przeszkody małżeńskie (wiek, impotencja, węzeł, różna wiara, święcenia, ślub czystości, uprowadzenie, małżonkobójstwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przyzwoitość publiczna, pokrewieństwo prawne). Zasada konsensualna. Wady zgody małżeńskiej (niezdolność psychiczna, błąd, podstęp, symulacja, przymus i bojaźń, zgoda warunkowa). Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa. Uważnienie małżeństwa. Separacja małżonków i rozwiązanie węzła. Zdobycie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego. Umiejętność aplikacji zdobytej wiedzy w posłudze duszpasterskiej, działalności administracyjnej na szczeblu parafii i kurii i sądowych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Egzamin ustny (semestralny). 18

19 Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956; Góralski W., Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony: ), Gdańsk 1991; Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006; Góralski W., Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej ( ), Warszawa 2000; Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III: Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984; Viladrich P. J., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego), Warszawa 2002; Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego w 1983 r., Katowice tpk21. Prawo małżeńskie I ćwiczenia Rok II, semestr letni Wymiar: 15 h ćwiczeń Prowadzący: ks. dr Piotr Majer Forma zaliczenia: z Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego w sądowych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Analiza spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa na przykładzie wybranych akt spraw prowadzonych w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Przygotowywanie dokumentów procesowych (skarga powodowa, przesłuchanie stron i świadków, uwagi obrońcy węzła, wyrok). Wymagania wstępne: Uczestniczenie w wykładach z zakresu prawa małżeńskiego. Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego w konsultacji spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w kościelnej praktyce sądowniczej. Metody nauczania: Ćwiczenia i zajęcia praktyczne. Kilka pisemnych ćwiczeń praktycznych w ciągu semestru. Bianchi P., Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy, konsultantów i wiernych, Kraków

20 tpk22. Prawo małżeńskie II ćwiczenia Rok III, semestr zimowy Wymiar: 15 h ćwiczeń Prowadzący: ks. dr Andrzej Wójcik Forma zaliczenia: z Aplikacja zdobytych wiadomości z prawa małżeńskiego do konkretnych przypadków mogących pojawić w pracy sądu kościelnego. Rozwiązywania praktycznych przypadków z zastosowaniem kanonicznego prawa małżeńskiego. Wymagania wstępne: Znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego na poziomie studiów licencjackich (licencjat kościelny po magisterium). Umiejętność aplikacji zdobytych wiadomości z prawa małżeńskiego do konkretnych przypadków mogących pojawić w pracy sądu kościelnego. Metody nauczania: Analiza konkretnych kazusów. Zaliczenie polegające na rozwiązaniu pisemnym kilku kazusów prawnych. tpk23. Prawo procesowe małżeńskie i procesy szczegółowe przedmiot będzie realizowany w roku akademickim 2010/2011 Rok II, semestr zimowy letni Wymiar: 90 h (45/45) wykładu /e tpk24. Prawo procesowe ćwiczenia przedmiot nierealizowany w roku akademickim 2009/2010 Rok III, semestr zimowy Wymiar: 15 h ćwieczeń Forma zaliczenia: z tpk25. Prawo publiczne i konkordatowe Rok II, semestr zimowy Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Wójcik Kościół jako podmiot w relacjach z państwem. Historia relacji Kościółpaństwo. Wolność religijna i prawo do niej w doktrynie Kościoła, w regulacjach konkordatu polskiego i państwowego prawa polskiego. Szczegółowa charakterystyka konkordatowego prawa małżeńskiego. 20

21 Znajomość doktryny i prawodawstwa Kościelnego i konkordatowego dotyczącego relacji państwo-kościół w Polsce; jak również dotyczącej wolności religijnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego. Wykład prowadzony bez podręczników w języku polskim. Do poszczególnych zagadnień podawane artykuły naukowe. tpk26. Prawo wyznaniowe Rok III, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Bronisław Fidelus Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia prawne z zakresu stosunku Kościół Państwo zawarte w Konkordacie i Ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17 maja 1989 r. Także ważniejsze akty prawne z zakresu prawa cywilnego, finansowego i pracy. Wykłady oparte na tle historii Kościół Państwo. tpk27. Seminarium naukowe Rok I III, semestr zimowy letni Wymiar: 180 h (30/30/30/30/30/30) seminarium Prowadzący: wybór (ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM, ks. dr Piotr Majer) Forma zaliczenia: z/z/z/z/z/z tpk28. Stowarzyszenia wiernych Rok I, semestr letni Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Kroczek Przedmiot jest systematycznym wykładem norm prawa kanonicznego z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., II Księgi, w Tytule V dotyczącym stowarzyszeń wiernych (kan ). Treści wykładu: normy wspólne dotyczące stowarzyszeń, publiczne stowarzyszenia wiernych, prywatne stowarzyszenia wiernych, normy specjalne dotyczące stowarzyszeń świeckich Zaznajomienie z przepisami prawa kanonicznego dotyczącymi stowarzyszeń wiernych, a także etapów ich powstania w prawie kanonicznym i polskim. 21

22 Egzamin ustny. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., kan ; Kroczek P., Prawo do stowarzyszania się w prawie kościelnym i polskim, [w:] Borutka T. (red.), Akcja Katolicka, Bielsko-Biała Kraków 2007, s ; Kroczek P., Prywatne stowarzyszenia wiernych. Charakterystyka i etapy powstania, Anaclecta Cracoviensia 40 (2008), s ; Krukowski J., Stowarzyszenia wiernych, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 1, Poznań 2005; Pawluk T., Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986; Sobański R., Władza moderatorów stowarzyszeń kościelnych, Prawo Kanoniczne 31 (1988), nr 3 4, s. 3 14; Sztafrowski E., Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. II, Warszawa 1986; Szypuliński Z., Prawo o stowarzyszeniach, Poznań 1997; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. tpk29. Uświęcające zadanie Kościoła Rok I, semestr zimowy letni Wymiar: 30/30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Wójcik /e Szczegółowa analiza kanonów , Kodeksu Prawa Kanonicznego. Znajomość prawa kościelnego dotyczącego sakramentów i pozostałych aktów kultu Bożego. Egzamin ustny. Bez rekomendowanego podręcznika; do niektórych zagadnień podawane są na bieżąco artykuły naukowe. tpk30. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rok I, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: prof. dr hab. Wacław Uruszczak Przedmiot obejmuje wprowadzenie do polskiego prawa cywilnego. Wykład koncentruje się na problemach podstawowych z zakresu polskiego prawa cy- 22

23 wilnego: pojęcie prawa cywilnego, prawo cywilne na tle polskiego systemu prawa, działy prawa cywilnego, normy prawa cywilnego, prawo podmiotowe i jego rodzaje, nadużycie prawa podmiotowego, źródła i zasady ogólne prawa cywilnego; podmioty prawa (osoby fizyczne i osoby prawne), przedmioty prawa (rzeczy i inne), czynności prawne (pojęcie, rodzaje czynności, forma czynności prawnych i jej rodzaje), wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo i jego rodzaje, przedawnienie, własność i inne prawa rzeczowe, posiadanie, zobowiązanie cywilnoprawne i jego źródła, zasady prawa zobowiązań, spadkobranie. Znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa cywilnego. W ocenie uwzględnia się udział w zajęciach oraz nabytą wiedzę w zakresie treści merytorycznych przedmiotu wykazaną na egzaminie ustnym prowadzonym przez wykładowcę w terminach uzgodnionych z grupą studencką. Gajda J., Gawlik Z., Wójcik S., Podstawy prawa cywilnego. Cześć ogólna, Warszawa 2003; Gniewek E. (red.), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2005; Kodeks cywilny z 1964 r., wydanie aktualne na rok tpk31. Wstęp ogólny do studiów prawnych Rok I, semestr letni Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski Forma zaliczenia: z Zakres przedmiotu obejmuje: pojęcie prawa i nauk prawnych, systematyka nauk prawnych, oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami prawoznawstwa i języka prawnego. Treści wykładu: Pojęcie prawa. Pojęcie i systematyka nauk prawnych. Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawoznawstwa. Źródła prawa i ich hierarchia. Tworzenie prawa. Pojęcie normy i przepisu prawnego. Język prawny i język prawniczy. Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa tryb sądowy i administracyjny. Wymagania wstępne: Ukończenie studiów magisterskich filozoficzno-teologicznych (absolwenci studiów magisterskich prawniczych są zwolnieni). Nabycie sprawności w rozumieniu i posługiwaniu się terminologią prawniczą, oraz zapoznanie z systematyką nauk prawnych. 23

24 Zaliczenie w formie pisemnej. Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002; Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa tpk32. Wstęp ogólny i metodologia prawa kanonicznego Rok I, semestr zimowy Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Majer Wykład zagadnień wstępnych dotyczących prawa kanonicznego oraz metodologii prawa kościelnego. Treści wykładu: Uzasadnienie istnienia prawa w Kościele. Specyfika prawa kanonicznego. Cel prawa kościelnego. Źródła prawa kanonicznego. Interpretacja prawa kościelnego. Nauczanie prawa. Ośrodki kanonistyczne w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydania źródeł prawa kanonicznego. Czasopisma kanonistyczne. Zdobycie podstaw wiedzy wprowadzającej do studiów z zakresu prawa kanonicznego. Zapoznanie się ze źródłami prawa kanonicznego, podstawowym piśmiennictwem i czasopismami fachowymi. Nabycie umiejętności korzystania ze źródeł i piśmiennictwa. Podstawy interpretacji prawa kanonicznego. Praca semestralna. Graczyk K., Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999; Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa tpk33. Wykład monograficzny ogólny: Problemy codziennej praktyki sądowej w zakresie prawa małżeńskiego Rok I/II/III, semestr zimowy letni Wymiar: 30 h (15/15) wykładu Prowadzący: dr Aleksandra Brzemia-Bonarek Forma zaliczenia: /e Wykład monograficzny, częściowo wykorzystujący aktualne badania wykładowcy nad zagadnieniem prawdy obiektywnej w kanonicznym procesie małżeńskim, wykonywanym w ramach przyznanego grantu, poszerzony o problematykę praktycznych, najczęściej pojawiających się problemów związa- 24

25 nych z procesem małżeńskim (a dotyczącym subiektywności zeznań, ich jakości, ograniczeń dowodowych, opinii biegłych, osobowości stron). Dodatkowo omawiana jest doktryna i współczesna praktyka Kościoła (procedura administracyjna) w materii możliwości rozwiązania małżeństwa niesakramentalnego na korzyść wiary, w świetle norm wydanych przez Kongregację doktryny Wiary w 2001 r. i literatury przedmiotu.stałym corocznym elementem wykładu jest prezentacja i próba analizy najnowszej alokucji papieskiej do Roty Rzymskiej. Wykład ma zachęcić do samodzielnych poszukiwań w obrębie prawa małżeńskiego, nauczyć krytycyzmu spojrzenia i wykorzystywania zdobyczy innych nauk (w tym przyrodniczych) przydatnych w procesie małżeńskim. Treści wykładu: Nierozerwalność i sakramentalność małżeństwa ochrzczonych, rozwiązanie małżeństwa niesakramentalnego na korzyść wiary wg norm Kongregacji Doktryny Wiary z 2001 r., problemy praktyki sądowej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w przypadku małżeństwa katolika z akatolikiem, charakterystyka procesu małżeńskiego, cel procesu małżeńskiego, sędzia jako badacz prawdy, dialog sędziego z biegłym, obiektywizacja dowodów, sposoby zdobywania dowodów, ograniczenia w zdobywaniu dowodów, subiektywna prawda stron, problematyka zeznań świadków, analiza treści najnowszej alokucji papieskiej do Roty Rzymskiej, adwokat kościelny rola i funkcja w kanonicznym procesie małżeńskim, obrońca węzła rola i funkcja, obalanie narosłych mitów. Wymagania wstępne: Ukończony kurs prawa małżeńskiego materialnego na wcześniejszych studiach lub znajomość tej gałęzi prawa kanonicznego, przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu spornego procesu kanonicznego. Celem przedmiotu jest przedstawienie bogactwa i różnorodności spraw małżeńskich, które trafiają na wokandy sądów kościelnych. Szczególny nacisk kładzie się na zrozumienie przez studenta, iż podstawowym celem procesu jest deklaracja prawdy o sakramencie, zrozumienie i przyswojenie różnic pomiędzy kościelnym procesem małżeńskim a cywilnym procesem krajowym, roli uczestników procesu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji sędziego kościelnego. Wykład ma rozszerzyć wiedzę studenta nie tylko z zakresu stricte prawa małżeńskiego, ale również wzbogacić jego wiedzę ogólno prawną, z takich dziedzin jak filozofia prawa, socjologia prawa, psychologia oraz rozwinąć formacyjnie studentów przyszłych pracowników sądów kościelnych bądź pracowników kanonicznych poradni małżeńskich. Metody nauczania: Wykład z elementami konwersatorium. Egzamin w semestrze letnim. 25

26 Brzemia-Bonarek A., Dowód zdobyty w sposób niegodziwy wg instrukcji Dignitas connubii, [w:] Proces małżeński wg instrukcji Dignitas connubii pierwsze doświadczenia, III Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów 2008, s ; Brzemia-Bonarek A., Prawda w świetle znowelizowanego procesu cywilnego, Prawo kanoniczne 2008, nr 3 4, s ; Góralski W., Studia nad małżeństwem i rodziną wybór artykułów, Warszawa 2007; Grocholewski Z., Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, Ius Matrimonialne 3 (9) 1998; Kowal J., Le norme per lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei parte procedurale, Periodica 93 (2004), s ; Kowal J., Normae dissolutionis matrimonii in faworem fidei, Periodica 91 (2002), s ; Pompedda M. F., Kanon 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, Ius Matrimoniale 4 (10) 1999, s. 29; Sobański R., Iudex veritatem de matrimonio dicit, Ius Matrimoniae 4 (10) 1999, s ; Sobański R., Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej, Ius Matrimoniale 13 (19) 2008, s

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału 12.05.2015 roku STUDIA NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ KANONICZNA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA ROK

Bardziej szczegółowo

10 godz. wykładu 10 godz. ćwiczeń

10 godz. wykładu 10 godz. ćwiczeń I. Informacje ogólne. Nazwa modułu : Prawo kanoniczne (prawo małżeńskie) 2. Kod modułu 2-DDS43r 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne 5. Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SEMESTR LETNI

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SEMESTR LETNI AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOZMINSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 SEMESTR LETNI NAZWA PRZEDMIOTU Kanoniczne prawo małżeńskie NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UPJPII W KRAKOWIE PIĘCIOLETNI PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKI 2017/2018

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UPJPII W KRAKOWIE PIĘCIOLETNI PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKI 2017/2018 WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UPJPII W KRAKOWIE PIĘCIOLETNI PLAN STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKI 2017/2018 (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Z PRAWA KANONICZNEGO: PROFIL PRAKTYCZNY) ROK I: Semestr pierwszy (liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UPJPII W KRAKOWIE PIĘCIOLETNI PLAN STUDIÓW ROK AKADEMICKI 2016/2017

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UPJPII W KRAKOWIE PIĘCIOLETNI PLAN STUDIÓW ROK AKADEMICKI 2016/2017 WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UPJPII W KRAKOWIE PIĘCIOLETNI PLAN STUDIÓW ROK AKADEMICKI 2016/2017 (JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Z PRAWA KANONICZNEGO: PROFIL PRAKTYCZNY) ROK I: Semestr pierwszy (liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1 Spis treści Kan. Księga I. Normy ogólne........................... 1 203 Tytuł I. Ustawy kościelne........................ 7 22 Tytuł II. Zwyczaj..............................

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo Poznań, 29 września 2015 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I)

Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I) Ks. prof. zw. dr hab. WIESŁAW WENZ Pl. Katedralny 12/6, 50-329 Wrocław, telefax. 0-71/321-74-15 Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I) 1. Reprezentatywne próby

Bardziej szczegółowo

Prawo karne - opis przedmiotu

Prawo karne - opis przedmiotu Prawo karne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo karne Kod przedmiotu 10.4-WX-PR-PK02-Ć-14_pNadGenYTMKF Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prawo karne - opis przedmiotu

Prawo karne - opis przedmiotu Prawo karne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo karne Kod przedmiotu 10.4-WX-PR-PK01-W-14_pNadGenBFJLF Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prawo kanoniczne 2 prawo kanoniczne Tryby studiów stacjonarne jednolite magisterskie, studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne dla

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo wyznaniowe na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo wyznaniowe na kierunku Prawo Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo wyznaniowe na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016 PRAWO NIESTACJONARNE 2015/20 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Nazwa Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu

Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu Wybrane problemy prawa rodzinnego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane problemy prawa rodzinnego Kod przedmiotu 10.9-WP-PEDP-WPPR-C_pNadGenWQZIQ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Justyna Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Łacina - opis przedmiotu

Łacina - opis przedmiotu Łacina - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Łacina Kod przedmiotu 09.5-WL-LEK-JŁ-S_pNadGenUOHGE Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji. Rok studiów I Semestr/-y II

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji. Rok studiów I Semestr/-y II Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ Bogusław Trzeciak SJ KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ LUBLIN TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie Konkordatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH Seweryn Świaczny ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PISMA PROCESOWE 2. wydanie Warszawa 2012 Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r. Wydawca Anna Hara Redaktor

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wyrembak Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prawa w administracji Kod przedmiotu

Tworzenie prawa w administracji Kod przedmiotu Tworzenie prawa w administracji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tworzenie prawa w administracji Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-TPWA-K-14_pNadGenFP3M6 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe w prawie publicznym

Postępowanie dowodowe w prawie publicznym Postępowanie dowodowe w prawie publicznym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Postępowanie dowodowe w prawie publicznym Kod przedmiotu 10.5-WX-AdD-PDWPP-Ć-14_pNadGenOIMG5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu

Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo spadkowe - kazuistyka Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PSk-Ć-14_pNadGenPYRA5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr hab. Anna Gołębiowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka łacińskiego :

Wymagania edukacyjne z języka łacińskiego : Wymagania edukacyjne z języka łacińskiego : Niedostateczny otrzymuje uczeń, który : A/ nie opanował podstaw wiadomości z łaciny, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają na dalsze zdobywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu : PK (10-PK-pj-s,

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1 Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE Uchwała nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska - Język łaciński

Księgarnia PWN: Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska - Język łaciński Księgarnia PWN: Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska - Język łaciński Przedmowa do wydania dziesiątego Przedmowa do wydania pierwszego Część pierwsza Materiał gramatyczny Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe

PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe PRAWNO GOSPODARCZE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PARAFIĄ studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytucje kościelne powinny być organizowane i prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo małżeńskie majątkowe polski

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

Wykaz Formularzy i Aneksów

Wykaz Formularzy i Aneksów Wykaz Formularzy i Aneksów FORMULARZ 01 Wyznanie wiary przed objęciem urzędu kościelnego.................. 17 FORMULARZ 02 Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego.................. 18 FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu

Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PCZUWA-Ć-14_pNadGen9QHNM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 r.) Wymagania ogólne: 1. Liczba lat:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Historia prawa prywatnego na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Historia prawa prywatnego na kierunku Prawo Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński Poznań, dnia 20 września 2015 r. Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Historia prawa

Bardziej szczegółowo

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 48d. 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 48d. 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n Instrukcja Papieskiej Rady do spraw Tekstów Legislacyjnych Dignitas connubii, opublikowana w 2005 r. 1, na temat prowadzenia kanonicznych procesów o nieważność małżeństwa, we Wstępie zwraca uwagę, że godność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Paweł Sitek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Duchowość rodziny w kontekście pluralizmu religijnego (11-R2S-12-r2_13) 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/O/STM Język polski Prawo skarbowe Nazwa przedmiotu Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Odpowiedzialność karna podmiotów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Język łaciński języku angielskim The Latin Language Course 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów fizjoterapia 1.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

Wydział: Wydział Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/1.

Wydział: Wydział Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/1. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Historia państwa i prawa

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Poznań, dnia 4 września 2012 r. dr hab. Paweł Grzegorczyk dr Marcin Walasik Katedra Postępowania Cywilnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu

Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne cz. 1 Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PC02-Ć-14_pNadGenW67WN Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014

Plan studiów stacjonarnych, specjalność katechetyczno-pastoralna od roku akademickiego 2013/2014 Nazwa kierunku studiów: TEOLOGIA Poziom : studia jednolite magisterskie studiów: stacjonarne Profil : ogólnoakademicki Rok rozpoczęcia programu: 2013/2014 zgodnie z uchwałą RW z 25.06.2012 r., kor: 3.06.2013;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI HISTORIA MAGISTRA VITAE EST

SPIS TREŚCI HISTORIA MAGISTRA VITAE EST 1 HISTORIA MAGISTRA VITAE EST 2 NR 120 Aleksandra Golik-Prus 3 HISTORIA MAGISTRA VITAE EST PODRĘCZNIK DO JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO DLA STUDENTÓW HISTORII Wydanie drugie poprawione i uzupełnione Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR I SPECJALNOŚĆ KANONICZNO - CYWILNA. Rok I DZIEŃ GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA SALA FORMA ZAL. PUNKTY ECTS Poniedziałek

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR I SPECJALNOŚĆ KANONICZNO - CYWILNA. Rok I DZIEŃ GODZINA PRZEDMIOT WYKŁADOWCA SALA FORMA ZAL. PUNKTY ECTS Poniedziałek PLAN ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018 Rok I 10:30-11:15 Wstęp do prawoznawstwa ks. prof. T. Gałkowski 408 E 2 11:30-13:00 13:15-14:45 Antropologia filozoficzna i metafizyka ks. dr R. Tomanek 227 ZO 3 8:45-9:30

Bardziej szczegółowo

Prawo stanów nadzwyczajnych Kod przedmiotu

Prawo stanów nadzwyczajnych Kod przedmiotu Prawo stanów nadzwyczajnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo stanów nadzwyczajnych Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PSN-K-14_pNadGenUCHT7 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW. Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW. Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW Prawo Kanoniczne 58 (2015) nr 1 Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW W dniu 16 grudnia 2014 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 49 51 i 248/249) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

1) GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH WYŻSZYCH I STOPNIA Kierunek: KULTUROZNAWSTWO Specjalność: STUDIA BLISKOWSCHODNIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia stacjonarne I stopnia na kierunku kulturoznawstwo,

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki III - opis przedmiotu

Język niemiecki III - opis przedmiotu Język niemiecki III - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki III Kod przedmiotu 09.0-WX-PR-JN03-Ć-S14_pNadGenQW2DT Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

HELLENISTYKA I LATYNISTYKA

HELLENISTYKA I LATYNISTYKA PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: FILOLOGIA KLASYCZNA Studia stacjonarne drugiego stopnia CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia w zakresie filologii klasycznej jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie karne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Język łaciński

Sylabus - Język łaciński Sylabus - Język łaciński 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia: Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS

Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 2013/2014 Program dla MISHuS Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) dla cyklu rozpoczynającego się w roku akad. 0/0 Program dla MSHuS ROK Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej 0 E/5 0 E/5 Historia Kościoła

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spadkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo