TEOLOGIA PRAWO KANONICZNE INFORMACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEOLOGIA PRAWO KANONICZNE INFORMACJE"

Transkrypt

1 TEOLOGIA PRAWO KANONICZNE INFORMACJE O PRZEDMIOTACH NA STUDIACH LICENCKACKICH (LICENCJAT KOŚCIELNY) (w porządku alfabetycznym) WZÓR tpknr. Nazwa przedmiotu (t teologia, pk zajęcia specjalizacji kanonistycznej prowadzone w IPK, nr kolejny numer przedmiotu w wykazie) Przedmiot przeznaczony dla I-go, II-go lub III-go roku Wymiar godzin ogółem (wymiar godzin z podziałem na semestry); semestr Prowadzący zajęcia tpk01. Elementy psychologii, psychiatrii oraz medycyny sądowej Rok III, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: dr Bożena Gulla, dr Żelisława Golańska Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii i psychopatologii oraz z pogranicza psychologii i prawa. Pozwoli na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i postępowania w omawianych zaburzeniach psychicznych. Treści wykładu: 1. Pojęcie i kryteria zdrowia psychicznego. 2. Rozwój człowieka w cyklu życia i jego zakłócenia. 3. Psychopatologia dziecka. 4. Zaburzenia afektywne i ich leczenie. 5. Zaburzenia związane ze stresem i ich leczenie. 6. Nerwice, zaburzenia lękowe i ich leczenie. 7. Postępowanie w zaburzeniach osobowości. 8. Psychozy i ich leczenie. 9. Postępowanie w zaburzeniach odżywiania się. 10. Uzależnienia i inne patologie społeczne. 11. Zaburzone funkcjonowanie systemu rodzinnego. 12. Psychologia a prawo psychologiczna problematyka w sprawach karnych. 13. Psychologia a prawo psychologiczna problematyka w sprawach cywilnych i rodzinno-opiekuńczych. 14. Psychopatologia wieku starszego. 15. Pomoc psychologiczna, doradztwo, interwencja kryzysowa i psychoterapia. 1

2 Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi problemami z zakresu psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Wybrane zagadnienia są szczególnie ważne ze społecznego punktu widzenia, częste w praktyce pracy z ludźmi. Słuchacze nabędą podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania i postępowania w tych zaburzeniach. Praca zaliczeniowa. Egzamin ustny. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J., Psychiatria, t. 1 3; Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna; Lazarus A. A., Colman A. M., Psychopatologia. tpk02. Filozofia i teologia prawa kanonicznego Rok I, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski W zakres przedmiotu wchodzi zapoznanie z pojęciem prawa w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego i doktryny katolickiej, ukazanie etapów historycznego rozwoju teologii prawa kanonicznego, wpływu eklezjologii, sakramentologii i teologii moralnej na treść norm kanonicznych, oraz wynikających z tego konsekwencji metodologicznych. Treści wykładu: Pojęcie prawa w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego. Definicje prawa kanonicznego. Historyczny rozwój teologii prawa kanonicznego. Słowo Boże i sakramenty święte jako fakty instytucjonalizujące wspólnotę kościelną. Udział w misji Chrystusa jako fundament obowiązków i praw wiernych. Dobro wspólne w Kościele. Problem wolności sumienia wewnątrz Kościoła. Konsekwencje metodologiczne: elastyczność prawa kanonicznego i jej instytucje, zasada słuszności kanonicznej. Rozumienie zasady salus animarum suprema lex esto. Celem przedmiotu jest ukazanie wpływu doktryny teologicznej na treść norm kanonicznych i metodologię ich aplikacji. Student powinien posiąść umiejętność wiązania norm kanonicznych z zasadami doktryny katolickiej w procesie ich interpretacji i aplikacji. Egzamin w formie ustnej. 2

3 Ghirlanda G., Wstęp do prawa kościelnego, Kraków 1998; Sobański R., Kościół jako podmiot prawa: elementy eklezjologii prawnej, Warszawa 1973; Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego, 2: Teologia prawa kościelnego, Warszawa tpk03. Historia instytucji prawa kanonicznego Rok I, semestr zimowy Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Sosnowski CR Historia instytucji prawa kanonicznego obejmuje studium najważniejszych instytucji w Kościele, zwłaszcza papiestwa oraz innych instytucji związanych z rządzeniem Kościołem powszechnym. W studiowaniu wybranych instytucji stosuje się metodę historycznoanalityczną. Treści wykładu: 1. Prymat papieski; 2. Wybór papieża; 3. Kuria rzymska; 4. Sądy; 5. Kardynałowie; 6. Dyplomacja. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw historii Kościoła, eklezjologii, teologii dogmatycznej oraz teologii moralnej. Przedmiot ma na celu przybliżenie wspomnianych instytucji i ich rozwój, aby lepiej zrozumieć instytucje, z którymi aktualnie spotykamy się w Kościele. Egzamin ustny. Erdö P., Introductio in historiam scientiae canonicae, Roma 1990; Fantappè C., Introduzione storica al diritto canonico, Bologna 2003; Ferme B., Introduzione alla storia del diritto canonico il diritto canonico antico fino al Decretum di Graziano, Roma 1997; Gaudement J., Storia del diritto canonico, Cinisello Balsamo 1998; Krzywda J., Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008; Kurtscheid B., Historia juris canonici. Historia institutorum, Romae 1943; Muselli L., Storia del diritto canonico, Torino 2007; Orlandis J., Historia de las instituciones de la Iglesia Catolica, Pamplona 2003; Zeiger, Historia juris canonici, II: De historia institutorum canonicorum, Romae

4 tpk04. Historia prawa kościelnego Rok I, semestr zimowy letni Wymiar: 60 h (30/30) wykładu Prowadzący: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE /e Historia powstawania zbiorów powszechnego oraz partykularnego prawa kanonicznego. Pojęcie i podział prawa kanonicznego. Fontes exsistendi et cognoscendi. Etapy rozwoju źródeł poznania prawa kanonicznego. Zbiory pseudoapostolskie. Zbiory wschodnie. Nomocanones. Zbiory zachodnie. Zbiory irlandzkie i brytyjskie. Capitularia regum Francorum. Zbiory sfałszowane. Zbiory francuskie (XI-XII w.). Dekret Gracjana. Quinque compilationes antiquae. Dekretały Grzegrza IX. Liber sextus Bonifacego VIII. Klementyny. Extravagantes Jana XXII. Extravagantes communes. Corpus Iuris Canonici. Prawo soborowe. Codex Iuris Canonici Kodeks Prawa Kanonicznego Lex Fundamentalis Ecclesiae. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Historia prawa kanonicznego w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa synodalnego. Wykład ma na celu zapoznanie studentów ze źródłami istnienia prawa kanonicznego, historią powstawania zbiorów prawa kanonicznego, które stanowią źródła formalne poznania prawa kanonicznego. Ponadto ma na celu zaznajomienie studentów z historią powstawania zbiorów polskiego prawa partykularnego. Egzamin ustny na koniec I i II semestru. Ferme B. F., Introduzione alla storia del diritto canonico, I: Il diritto antico fino al Decretum di Graziano, Mursia 1998; Gaudemet J., Storia del Diritto Canonico, Cinisello Balsamo 1998; Góralski W., Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce, Lublin 1991; Hemperek P., Góralski W., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1, Lublin 1995; Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Warszawa 1979; Pawluk T., Źródła poznania prawa kanonicznego, Studia Warmińskie XII (1975), s ; Subera I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985; Tymosz S., Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji do XIX w., Lublin

5 tpk05. Instytucje Prawa Rzymskiego Rok I, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: dr Łukasz Marzec tpk06. Język łaciński Rok I III, semestr zimowy letni Wymiar: 150 h (30/30/30/30/15/15) lektoratu Prowadzący: mgr Marek Grzelak Forma zaliczenia: zo/zo/zo/zo/zo/e Przedmiot obligatoryjny dla studentów prawa kanonicznego (ad licentiam). Celem zajęć jest zdobycie znajomości języka łacińskiego, koniecznej do właściwego rozumienia Kodeksu Prawa Kanonicznego (także Kodeksu Kościołów Wschodnich) oraz innych kościelnych dokumentów prawnych. A. Program kursu zagadnienia gramatyczne: I. 1. Odmiana czasownika w praesens (koniugacja). 2. Wprowadzenie do deklinacji, deklinacja I. 3. Części mowy, części zdania, technika tłumaczenia zdania pojedynczego. 4. Czasownik posiłkowy sum, esse, fui "być" w praesens wraz ze złożeniami. Zaimek osobowy. II. 1. Odmiana deklinacji II. 2. Indicativus imperfecti i futuri I czasowników kon. I IV oraz złożeń z czas. posiłkowym sum. 3. Przymiotniki deklinacji I II. 4. Zaimki dzierżawcze. III. 1. Participium perfecti passivi i futuri activi. 2. Dativus possessivus. 3. Accusativus cum infinitivo (ACI) i accusativus duplex. 4. Infinitivus perfecti activi i futuri activi. IV. 1. Indicativus perfecti, plusquamperfecti i futuri II. 2. Deklinacja III wprowadzenie, odmiana rzeczownika. 3. Przymiotniki deklinacji III. 4. Participium praesentis activi. V. 1. Czasowniki koniugacji III zakończone na -io (typu facio). 2. Czasowniki nieregularny fero, oraz eo wraz ze złożeniami. VI. 1. Stopniowanie przymiotników. 2. Tworzenie i stopniowanie przysłówków. 3. IV i V deklinacja. 4. Deklinacja zaimkowa. VII. 1. Strona bierna czasowników. 2. Tryb rozkazujący strony biernej. 3. Bezokoliczniki strony biernej. 4. Nominativus cum infinitivo (NCI). 5. Verba deponentia i semideponentia. 6. Czasownik fio, fieri, factus sum. 7. Nominativus duplex. VIII. 1. Gerundium w porównaniu z gerundivum. 2. Koniugacje omowne (opisowe) czynna i bierna (coniugatio periphrastica activa et passiva). 3. Ablativus absolutus. 5

6 IX. 1. Tryb coniunctivus odmiana. 2. Funkcja semantyczna trybu coniunctivus. 3. Tryb coniunctivus występujący dla zaznaczenia podrzędności zdaniowej i relacji czasowej. Zasada następstwa czasów (consecutio temporum). 4. Consecutio temporum w zd. pytających zależnych. X. 1. Zdania podrzędne wprowadzenie. 2. Zdania podrzędne ze spójnikiem ut (ne). 3. Zdania podrzędne ze spójnikiem cum. 4. Zdania warunkowe i okresy warunkowe (spójniki si, nisi, sin). XI. 1. Pozostałe spójniki zdań przyzwolonych. 2. Pozostałe spójniki zdań przyczynowych. 3. Zdania okolicznikowe czasu zestawienie pozostałych spójników. 4. Zdania porównawcze - zestawienie pozostałych spójników. 5. Spójniki quod oraz quin. 6. Verba anomala: volo, nolo, malo. 7. Liczebnik - numerale, ablativus temporis. B. Teksty i ćwiczenia w sem. 1 opierają się na tekstach zaczerpniętych z języka łacińskiego kościelnego, od sem. 2 pochodzą z Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościołów Wschodnich i innych dokumentów z prawa kanonicznego. Wymagania wstępne: Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 9 września 2002 roku, zakłada u studentów cyklu drugiego pewną znajomość języka łacińskiego z lektoratu przewidzianego w cyklu pierwszym, stąd zajęcia cyklu drugiego mają charakter repetytorium; formuła repetytorium pozwala także na naukę niemal od podstaw studentom bez znajomości języka łacińskiego lub ze słabą jego znajomością. Dekret Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 9 września 2002 roku, nowelizujący konstytucję Sapientia Christiana i załączone do niej Ordinationes, stwierdza, że celem zajęć jest zdobycie przez studentów takiej znajomości języka łacińskiego, aby mogli właściwie rozumieć Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Prawa Kanonicznego Kościołów Wschodnich oraz inne dokumenty z dziedziny prawa kanonicznego (Ordinationes, art. 57, 3). Metody nauczania: Wykład gramatyczny, ilustrowany przykładami (w sem. 1 lektoratu są to przykłady ogólne, w sem. 2 i następnych przykłady z kościelnych tekstów prawnych). Ćwiczenia ustne i pisemne: odmiana z tłumaczeniem: pojedynczych form, następnie zwrotów i zdań; tłumaczenie form odmienionych z dodaniem określenia (uzasadnienie przekładu); analiza składniowa zdań (ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawiska składniowe nie występujące w języku polskim lub tłumaczone na język polski z użyciem innych struktur językowych niż w języku łac.). 6

7 W ciągu drugiego i trzeciego roku lektoratu studenci w trakcie zajęć są zapoznawani z dostępnymi narzędziami wspomagającymi tłumaczenie tekstu łacińskiego, w tym także istniejącymi programami komputerowymi oraz dostępnymi słownikami (także istniejącymi w postaci elektronicznej); wykorzystują wyżej wspomniane narzędzia w trakcie zajęć i przy przygotowywaniu tekstu egzaminacyjnego. W sem. 2 roku akad. 2009/2010 rozpoczęto udostępnianie studentom uczestniczącym w kursie materiałów dydaktycznych i dodatkowych ćwiczeń za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania (Moodle). W semestrach od pierwszego do piątego obowiązuje zaliczenie z oceną, uzyskiwane po zaliczeniu na ocenę pozytywną kolokwium (w formie ustnej lub pisemnej), sprawdzającego stopień przyswojenia materiału omawianego i ćwiczonego w danym semestrze. W semestrze piątym dodatkowym wymogiem formalnym do uzyskania zaliczenia (poza wyżej wspomnianym kolokwium) jest przedstawienie prowadzącemu do sprawdzenia słownictwa wypisanego z minimum połowy tekstu egzaminacyjnego (formy podstawowe, znaczenia pierwsze i użyte w tekście). Egzamin kończący kurs, przewidziany w semestrze szóstym, opiera się o wcześniej zatwierdzony przez prowadzącego i przygotowywany indywidualnie przez studenta fragment tekstu z prawa kanonicznego, związany tematycznie z przygotowywaną przez studenta pracą licencjacką. Tekst ustala się w semestrze czwartym lub na początku piątego semestru lektoratu; jest przygotowywany częściowo w trakcie zajęć (w semestrze piątym i szóstym przykłady na zagadnienia gramatyczne pochodzą z zatwierdzonych tekstów egzaminacyjnych). Mały słownik łacińsko-polski, pod red. J. Korpantego, Warszawa 2001; Słownik kościelny łacińsko-polski, red. A. Jougan, wyd. 3, Poznań Warszawa Lublin 1958; Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, red. J. Sondel, Kraków 1997 (dostępny również w wersji elektronicznej); Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, wiele wydań, np. Warszawa 1988; Słownik łacińsko-polski, t. 1 2, pod red. J. Korpantego, Warszawa ; Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego, wiele wydań, np. wyd. 22, Warszawa tpk07. Język nowożytny* Rok I II, semestr zimowy letni Wymiar: 120 h (30/30/30/30*) lektoratu Prowadzący: wybór Forma zaliczenia: z/z/z/z* 7

8 tpk08. Lud Boży I: Wierni Rok I, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Kroczek Przedmiot jest systematycznym wykładem norm prawa kanonicznego z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., II Księgi, części I: Wierni (kan ). Treści wykładu: obowiązki i prawa wszystkich wiernych, obowiązki i prawa wiernych świeckich, święci szafarze czyli duchowni: kształcenie duchownych, przynależność czyli inkardynacja duchownych, obowiązki i prawa duchownych, utrata stanu duchownego, prałatury personalne. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw eklezjologii, a szczególnie Konstytucji Lumen Gentium. Zaznajomienie z przepisami prawa kanonicznego dotyczącymi wiernych ze szczególnym uwzględnieniem ich obowiązków i praw. Egzamin ustny. Dyduch J., Krukowski J., Lud Boży, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 1, Poznań 2005; Pawluk T., Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986; Sztafrowski E., Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. II, Warszawa tpk09. Lud Boży II: Hierarchiczny ustrój Kościoła Rok I, semestr letni Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM Wykłady z ustroju hierarchicznego Kościoła dotyczą natury i struktury władzy w skali Kościoła powszechnego: Najwyższe organy władzy, oraz w skali Kościoła lokalnego i partykularnego. W ramach wykładu, wprowadza się studiujących w umiejętność rozumienia oraz interpretacji, w świetle danych Objawienia, Tradycji Kościoła oraz norm prawa, specyfiki i oryginalności instytucji Kościoła. Treść wykładanego przedmiotu dotyczy natury, charakteru i znaczenia władzy i instytucji kościelnych w perspektywie celu Kościoła, którym jest salus animarum wiernych oraz w misji Kościoła ad Gentes. 8

9 Wymagania wstępne: Rodzaj wstępnych wiadomości z przedmiotów teologicznych, korespondujących z wykładanym przedmiotem. Po ukończeniu studium, student winien posiadać zasadniczą wiedzę kanonistyczną z zakresu wykładanego przedmiotu oraz nabyć umiejętność samodzielnego korzystania z narzędzi interpretacyjnych w procesie poszukiwań i badań własnych przy pisaniu pracy dyplomowej. Metody nauczania: Wykłady i ćwiczenia na tekstach dokumentów kościelnych. Kolokwia i egzaminy ustne oraz dysertacje. Dyduch J., Góralski W., Górecki E., Krukowski J., Sitarz M., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Księga II Lud Boży, Poznań 2005; Góralski W., Lud Boży, Częstochowa 1996; Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, Città del Vaticano 2004; Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis Ojca Świętego Jana Pawła II o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego, Liberia Editrice Vaticana 1996; Krzywda J., Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków 2008; Posynodalna Adhortacja Apostolska Pastorem gregis Ojca Świętego Jana Pawła II O biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, Kopia według wyd. watykańskiego, Kraków 2003; Sobór Watykański II, Lumen gentium (tekst przekładu zatwierdzony przez Episkopat Polski), Wrocław 1986; Sztafrowski E., Konferencje Biskupie, Warszawa tpk10. Lud Boży III: Życie konsekrowane Rok I, semestr zimowy Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. dr Arkadiusz Zakręta CM Ogólna charakterystyka życia konsekrowanego (historia, rozwój, teologia, miejsce w Kościele), zapoznanie z obowiązującymi normami KPK dotyczącymi instytutów życia konsekrowanego: normy wspólne wszystkim instytutom, instytuty zakonne, instytuty świeckie oraz stowarzyszeń życia apostolskiego. Treści wykładu: prezentacja norm wspólnych wszystkim instytutom życia konsekrowanego zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., szczegółowa przedstawienie kanonów dotyczących instytutów zakonnych oraz 9

10 instytutów świeckich, a także stowarzyszeń życia apostolskiego, a także ukazanie zmian prawa w tym zakresie na podstawie porównania z Codex Iuris Canonici z 1917 r. Znajomość Prawa Kanonicznego z zakresu księgi II, części III Lud Boży, obejmującego Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego oraz umiejętność zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Egzamin ustny. Bar J. R., Kałowski J., Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985; Bar J. R., Poradnik kanonicznego prawa zakonnego, Warszawa 1986; De Paolis V., La vita consacrata nella Chiesa, Bologna 1992; Hylla B., Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, Kraków 2003; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 2, Poznań 2006; Parzyszek Cz., Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007; Zubert B. W., Komentarz do KPK, t. 2, III, Lublin tpk11. Nauczycielskie zadania Kościoła Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski Treścią przedmiotu jest zapoznanie z obowiązującym prawem zarówno powszechnym jak i partykularnym odnośnie nauczycielskiego zadania Kościoła. Treść wykładu określona jest przez kanony trzeciej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zapoznanie z obowiązującym prawem kanonicznym powszechnym i partykularnym odnośnie nauczycielskiego zadania Kościoła. Egzamin w formie ustnej. Ardusso F., Magisterium Kościoła. Posługa Słowa, Kraków 2001; Kodeks Prawa Kanonicznego, ks. III. tpk12. Normy ogólne Rok I, semestr zimowy Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. dr Józef Rapacz 10

11 tpk13. Prawo administracyjne Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski W zakres przedmiotu wchodzi zapoznanie z organizacją administracji kościelnej, oraz z podstawami teologicznymi jej istnienia i działania. Następnie, zapoznanie z treścią konstytucji apostolskiej Pastor bonus, oraz z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem rekursów. Treści wykładu: Podstawy filozoficzno-teologiczne istnienia administracji kościelnej. Natura kanonicznego aktu administracyjnego. Wady kościelnych aktów administracyjnych. Kościelna władza administracyjna. Struktura i zadania centralnych organów administracji kościelnej w świetle konstytucji apostolskiej Pastor bonus. Rekurs hierarchiczny. Rekurs administracyjny. Wybrane procedury administracyjno-kanoniczne. Celem jest zapoznanie z kompetencjami i zasadami działania poszczególnych organów administracji kościelnej. Efektem powinna być znajomość odpowiednich kompetencji i procedur obowiązujących w poszczególnych organach administracji kościelnej. Egzamin w formie ustnej. Jan Paweł II, konstytucja. apostolska Pastor bonus, Rzym Kraków 1988; Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin 1985; Jakubowski W., Stolarczyk M., Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego, Warszawa tpk14. Prawo administracyjne ćwiczenia Rok III, semestr zimowy Wymiar: 30 h ćwiczeń Prowadzący: ks. dr Piotr Kroczek Forma zaliczenia: zo Przedmiot jest praktycznym wykładem norm prawa kanonicznego z zakresu administracji kościelnej. Treści ćwiczeń: dyspensy, zezwolenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw małżeńskich, przeniesienie do stanu świeckiego, procedura przy powierzeniu i usunięciu z urzędu, procedura przy usunięciu i przeniesieniu proboszcza, inne akty administracyjne. 11

12 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa karnego kanonicznego. Zaznajomienie z procedurami administracyjnymi prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny kościelnej i sakramentów. Projekty i ćwiczenia praktyczne. Kroczek P., Lubaszka S., Podręcznik kancelaryjny dla duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej (wybrane zagadnienia), Bielsko-Biała 2006; Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Lublin tpk15. Prawo kanonizacyjne Rok II, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Arkadiusz Zakręta CM Zarys historyczny i podstawy teologiczne świętości kanonizowanej, formy orzecznictwa Kościoła w tej materii oraz postępowanie procesowe i jego etapy na podstawie KPK 1983, Konstytucji Apostolskiej Divinus Perfectionis Magister, Norm i Dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Regulaminów Kongregacji oraz Instrukcji Sanctorum Mater. Treści wykładu: zapoznanie z różnymi formami orzecznictwa w zakresie świętości beatyfikowanej i kanonizowanej, a także szczegółowe zapoznanie z przepisami dotyczącymi spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych podczas dochodzenia diecezjalnego oraz dochodzenia w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Znajomość aktualnych norm w zakresie prawa kanonizacyjnego oraz umiejętność zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Egzamin ustny. Bartoszewski G., Geneza i przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników II wojny światowej, AK 1 (548), lipiec sierpień 2000, t. 135; Misztal H., Komentarz do instrukcji Sanctorum Mater, Lublin 2008; Misztal H., Prawo kanonizacyjne, Lublin 2003; Rodrigo R., Manuale per istruire i processi di canonizzazione, Roma 1998; Veraja F., Le causa di canonizzazione dei Santi, Roma

13 tpk16. Prawo karne Rok II, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE Księga VI KPK oraz dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące sankcji w Kościele. Treść zająć łączy się ściśle ze strukturą Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego, która jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy przestępstw i kar w ogólności, druga natomiast kar za poszczególne przestępstwa. Systematyczny wykład obejmuje następujące zagadnienia: Część I: władza karania w Kościele, ustawa karna i nakaz karny, podmiot sankcji karnych, przestępstwo kościelne w ogólności, kara kościelna w ogólności, rodzaje kar kościelnych, cenzury, kary ekspiacyjne, środki karne i pokuty, wymierzanie kar kościelnych, ustanie kar; Część II: kary za poszczególne przestępstwa. Wymagania wstępne: Przedmioty z zakresu teologii określone regulaminem studiów. Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z treścią Księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz dokumentów jakie w materii prawa karnego ukazały się po promulgacji Kodeksu z 1983 roku. Egzamin ustny. De Paolis V. Cito D., Le sanzioni nella Chiesa, commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI, Roma 2001; Gajda P., Sankcje karne w Kościele, Tarnów 2008; Lempa F., Krukowski J., Wójcik W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987; Suchecki Z., Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I: I delitti e le sanzioni penali in genere (cann ), LEV, Roma 1999; Syryjczyk J., Kanoniczne prawo karne, część szczególna, Warszawa 2003; Syryjczyk J., Sankcje w Kościele, część ogólna, Warszawa tpk17. Prawo karne ćwiczenia Rok III, semestr letni Wymiar: 15 h ćwiczeń Prowadzący: o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE Forma zaliczenia: z Księga VII KPK kan

14 Analiza przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary. Zapoznanie z podstawowymi zasadami procesu karnego: wstępne pojęcia dotyczące procesu karnego, przedmiot kanonicznego procesu karnego, oskarżenie i doniesienie o przestępstwie. Dochodzenie wstępne: natura i czynności prawne. Wymagania wstępne: Zdany egzamin z wykładu z prawa karnego. Celem prowadzonych ćwiczeń jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu materialnego prawa karnego na podstawie delicta graviora oraz ukazanie specyfiki procesu karnego (kan ). Opracowanie, ocenianie ciągłe. Borek D., Ordynariusz a Delicta Graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, Prawo Kanoniczne 47 (2004) 3 4, s ; Miziński A., Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicznego postępowania karnego, Prawo Administracja Kościół 6 (2001), s ; Miziński A., Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, Roczniki Nauk Prawnych, t. XIII, z. II (2003), s ; Miziński A., Natura, Przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym, Prawo Administracja Kościół 5 (2001), s ; Miziński A., Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, Prawo Administracja Kościół 2 3 (10 11)/2002, s ; Miziński A., Wymierzanie kar dekretem pozasądowym między normą a jej aplikacją, Roczniki Nauk Prawnych XVI, 1 (2006), s ; Papale C., Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV, Città del Vaticano 2007; Steczkowski P., Normy De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis wybrane aspekty, Annales Canonici 3(2007), tpk18. Prawo Kościołów Wschodnich Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Sosnowski CR Studium Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich obejmuje najważniejsze kwestie związane z prawem Kościołów Wschodnich oraz organizacji i struktury hierarchicznej tych Kościołów. Treści wykładu: 1. Kodyfikacja prawa Kościołów Wschodnich; 2. Kanony wstępne; 3. Struktury zarządu i autonomia Kościołów Wschodnich; 4. Kościoły sui iuris; 5. Możliwość zmiany Kościoła sui iuris. 14

15 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw struktury hierarchicznej Kościoła i prawa Kościoła Łacińskiego. Celem przedmiotu jest ukazanie specyficznych elementów prawa w Kościołach Wschodnich, które od 1990 roku rządzą się własnym Kodeksem, zwanym prawem wspólnym. Zapoznanie się z prawem Kościołów Wschodnich powinno ułatwić studentom zrozumienie podstawowych tematów związanych z patrymonium teologiczno-prawnym Kościołów Wschodu. Egzamin ustny. Abbas J., Two Codes in comparison, Roma 1997; Adamowicz L., Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów Katolickich, [w:] Dębiński A. Górski G. (ed.), Historia et ius, Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. H. Karbownika, Lublin 1988, s ; Adamowicz L., Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich, geneza urzędu i procedura jego obsadzania według KKKW, [w:] Dębiński A. (ed.), Divina et Humana, księga jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin ks. prof. H. Misztala, Lublin 2001, s ; Adamowicz L., Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998), s ; Congregazione per le Chiese Orientali, Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis, Atti del simposio internazionale per il decennale dell entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, novembre 2001, Città del Vaticano 2004; Funghini R. (ed.), Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 1994; Khortyk O., Status prawny Kościoła Arcybiskupiego Większego, Lublin 2006; Mori G. Salachas D., Ordinaenti giuridici delle Chiese Cattoliche Orientali, Bologna 2000; Okulik L. (ed.), Le Chiese «sui iuris». Criteri di individuazione e delimitazione, Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia) , Venezia 2005; Pinto Pio V. (ed.), Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Città del Vaticano 2001; Prader J., Il Matrimonio in Oriente e Occidente, Roma 1992; Salachas D. Nitkiewicz K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, Roma 2007; Salachas D. Sabbarese L., Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Roma 2004; Salachas D. Sabbarese L., Codificazione latina e orientale e canoni preliminari, Roma 2003; Salachas D., La vita consacrata nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Bologna 2006; Salachas D., Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale, Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna

16 tpk19. Prawo majątkowe Rok II, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Paweł Małek CM W ramach wykładów z historii prawa majątkowego ukazywane są przykłady najstarszych świadectw nabywania, posiadania oraz rozporządzania dobrami materialnymi przez wspólnoty wczesnochrześcijańskie w celu realizacji misji oraz zadań kościelnych. W sposób szczególny uwzględnia się rzymskie ustawodawstwo cesarskie w służbie Kościoła, koncentrując się na uznaniu przez państwo prawnej zdolności Kościoła w zakresie prawa majątkowego. Śledząc źródła poznania prawa kościelnego, ukazywane są dyspozycje prawne zawarte w Corpus Iuris Canonici, dotyczące prawa majątkowego. Następnie badane są idee przewodnie nauki Soboru Watykańskiego II na temat dóbr doczesnych Kościoła uwzględnione podczas prac nad reformą kościelnego prawa majątkowego. W ramach wykładu w sposób szczególny uwzględniony zostaje również Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1917 oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II jako źródło dyspozycji prawnych obowiązującego prawa majątkowego. Poprzez określenie definicji majątku kościelnego ukazywane są dobra kościelne w znaczeniu ścisłym. Badane są zagadnienia prawnej zdolności majątkowej Kościoła oraz określenie podmiotu własności dóbr doczesnych według zapisu dyspozycji prawnych Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983 oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z roku Pogłębiona analiza czynności prawnych, stanowiących treść prawa kościelnego w odniesieniu do dóbr doczesnych, pozwala na badania sposobów nabywania dóbr, zarządzania nimi, określeniu zadań oraz obowiązków zarządców dobrami, sposobów zawierania umów ze szczególnym uwzględnieniem alienacji, rozporządzania pobożnymi zapisami w ogólności oraz pobożnymi fundacjami. Podczas wykładu w sposób szczególny omawiana jest procedura konsultacji organów kolegialnych dokonywana przez ordynariusza w celu uzyskania koniecznej zgody lub zasięgania rady w sprawach dotyczących zarządu kościelnymi dobrami materialnymi. W ramach pogłębienia erudycji prawnej zwraca się również szczególną uwagę na zagadnienie ochrony oraz uznanie przez ustawodawstwo państwowe prawnej zdolności Kościoła katolickiego w zakresie prawa majątkowego z uwzględnieniem: przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka jako źródła wolności i praw, ustawodawstwa polskiego oraz gwarancji wolności religijnej zawartej w normach prawa międzynarodowego. Treści wykładu: Historia kościelnego prawa majątkowego. Określenie zdolności prawnej Kościoła w dziedzinie majątkowej. Pojęcie dóbr doczesnych. Zagadnienie kościelnych dóbr doczesnych publicznej oraz prywatnej 16

17 osoby prawnej. Zasady nabywania dóbr. Zarząd dobrami materialnymi. Umowy, zwłaszcza alienacja. Pobożne zapisy i testamenty. Pobożne fundacje. Ochrona i uznanie przez ustawodawstwo państwowe oraz normy prawa międzynarodowego prawnej zdolności Kościoła katolickiego w zakresie prawa majątkowego. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw implikacji teologicznych wykładanych norm z zakresu prawa majątkowego. Rozumienie zagadnień z zakresu prawa majątkowego; umiejętność wspierania kościelnych osób prawnych i fizycznych w administrowaniu dobrami materialnymi. Egzamin ustny. Acta Commissionis, Coetus studiorum de bonis Ecclesiae temporalibus, Communicationes 12 (1980), n. 2, s ; Acta Commissionis, Relatio complectens synthesim animadversionum ab em.mis atque exc.mis patribus Commissionis ad novissimum schema Codici Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis. Liber V De bonis Ecclesiae temporalibus, Communicationes 15 (1984), n. 1, s ; Adamowicz L., Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majątku kościelnego, [w:] Majer P. (red.), Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum «Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych», Kraków 2003, s ; Chrapkowski A., Zarząd dobrami doczesnymi w instytutach zakonnych, Annales Canonici 3 (2007), s ; De Paolis V., De bonis Ecclesiae temporalibus in novo Codice Iuris Canonici, Periodica 73 (1984), s ; De Paolis V., I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995; De Paolis V., Schema canonum Libri V de iure patrimoniali Ecclesiae, Periodica 68 (1979), s ; Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007; Dubiel S., Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983, Konkordatu z 1993 roku i Ustaw Synodalnych, Lublin 2007; Faltin D., De recto usu bonorum ecclesiasticorum ad mentem Concilii Vaticani II, Apollinaris 40 (1967), s ; Heimerl H. Pree H. (red.), Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche, Regensburg 1993; Pasternak F., Urzędy i beneficja kościelne. Majątek kościelny, Warszawa 1970; Pontifica Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum libri V de iure patrimoniali Ecclesiae. (Reservatum), Typis Polyglottis Vaticanis 1977; Salerno F., Liber V. De bonis Ecclesiae temporalibus, [w]: Commento al Codice di Diritto Canonico. t. I: Studium Romanae Rotae. Corpus Iuris Canonici, red. P. V. Pinto, Liberia Editrice Vaticana 2001, 17

18 s ; Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym, Lublin 2008, s ; Sitarz M., Wady kościelnych aktów administracyjnych wynikające z pominięcia przez biskupa diecezjalnego opinii lub zgody organów kolegialnych, Roczniki Nauk Prawnych 13 (2003), z. 2, s ; Wójcik W., Dyskusja nad stosunkiem zreformowanego prawa o patrymonium Kościoła do praw cywilnych, Roczniki Teologiczno- Kanoniczne 28 (1981), z. 5, s ; Wójcik W., Księga V. Dobra doczesne Kościoła, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV, red. J. Krukowski, Lublin 1987, s ; Wójcik W., Prace nad prawem patrymonialnym Kościoła, Prawo Kanoniczne 20 (1977), nr 1 2, s tpk20. Prawo małżeńskie Rok II, semestr zimowy letni Wymiar: 90 h (45/45) wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Majer /e Całościowy wykład kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego według przepisów kan Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm pozakodeksowych, ze szczególnym uwzględnieniem tytułów nieważności małżeństwa i praktyki orzeczniczej w sądach kościelnych. Treści wykładu: Zagadnienia wstępne. Pojęcie małżeństwa. Prawny wymiar małżeństwa i miłości małżeńskiej. Małżeństwo sakramentem. Władza Kościoła nad małżeństwem ochrzczonych. Cele małżeństwa. Istotne przymioty małżeństwa. Prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne. Zasada przychylności prawnej. Przeszkody małżeńskie w ogólności. Małżeństwa mieszane i inne zakazy. Poszczególne przeszkody małżeńskie (wiek, impotencja, węzeł, różna wiara, święcenia, ślub czystości, uprowadzenie, małżonkobójstwo, pokrewieństwo, powinowactwo, przyzwoitość publiczna, pokrewieństwo prawne). Zasada konsensualna. Wady zgody małżeńskiej (niezdolność psychiczna, błąd, podstęp, symulacja, przymus i bojaźń, zgoda warunkowa). Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa. Uważnienie małżeństwa. Separacja małżonków i rozwiązanie węzła. Zdobycie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego. Umiejętność aplikacji zdobytej wiedzy w posłudze duszpasterskiej, działalności administracyjnej na szczeblu parafii i kurii i sądowych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Egzamin ustny (semestralny). 18

19 Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956; Góralski W., Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony: ), Gdańsk 1991; Góralski W., Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006; Góralski W., Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej ( ), Warszawa 2000; Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III: Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984; Viladrich P. J., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego), Warszawa 2002; Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego w 1983 r., Katowice tpk21. Prawo małżeńskie I ćwiczenia Rok II, semestr letni Wymiar: 15 h ćwiczeń Prowadzący: ks. dr Piotr Majer Forma zaliczenia: z Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego w sądowych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Analiza spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa na przykładzie wybranych akt spraw prowadzonych w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Przygotowywanie dokumentów procesowych (skarga powodowa, przesłuchanie stron i świadków, uwagi obrońcy węzła, wyrok). Wymagania wstępne: Uczestniczenie w wykładach z zakresu prawa małżeńskiego. Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego w konsultacji spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w kościelnej praktyce sądowniczej. Metody nauczania: Ćwiczenia i zajęcia praktyczne. Kilka pisemnych ćwiczeń praktycznych w ciągu semestru. Bianchi P., Kiedy małżeństwo jest nieważne? Poradnik dla duszpasterzy, konsultantów i wiernych, Kraków

20 tpk22. Prawo małżeńskie II ćwiczenia Rok III, semestr zimowy Wymiar: 15 h ćwiczeń Prowadzący: ks. dr Andrzej Wójcik Forma zaliczenia: z Aplikacja zdobytych wiadomości z prawa małżeńskiego do konkretnych przypadków mogących pojawić w pracy sądu kościelnego. Rozwiązywania praktycznych przypadków z zastosowaniem kanonicznego prawa małżeńskiego. Wymagania wstępne: Znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego na poziomie studiów licencjackich (licencjat kościelny po magisterium). Umiejętność aplikacji zdobytych wiadomości z prawa małżeńskiego do konkretnych przypadków mogących pojawić w pracy sądu kościelnego. Metody nauczania: Analiza konkretnych kazusów. Zaliczenie polegające na rozwiązaniu pisemnym kilku kazusów prawnych. tpk23. Prawo procesowe małżeńskie i procesy szczegółowe przedmiot będzie realizowany w roku akademickim 2010/2011 Rok II, semestr zimowy letni Wymiar: 90 h (45/45) wykładu /e tpk24. Prawo procesowe ćwiczenia przedmiot nierealizowany w roku akademickim 2009/2010 Rok III, semestr zimowy Wymiar: 15 h ćwieczeń Forma zaliczenia: z tpk25. Prawo publiczne i konkordatowe Rok II, semestr zimowy Wymiar: 45 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Wójcik Kościół jako podmiot w relacjach z państwem. Historia relacji Kościółpaństwo. Wolność religijna i prawo do niej w doktrynie Kościoła, w regulacjach konkordatu polskiego i państwowego prawa polskiego. Szczegółowa charakterystyka konkordatowego prawa małżeńskiego. 20

21 Znajomość doktryny i prawodawstwa Kościelnego i konkordatowego dotyczącego relacji państwo-kościół w Polsce; jak również dotyczącej wolności religijnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego. Wykład prowadzony bez podręczników w języku polskim. Do poszczególnych zagadnień podawane artykuły naukowe. tpk26. Prawo wyznaniowe Rok III, semestr zimowy Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Bronisław Fidelus Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia prawne z zakresu stosunku Kościół Państwo zawarte w Konkordacie i Ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17 maja 1989 r. Także ważniejsze akty prawne z zakresu prawa cywilnego, finansowego i pracy. Wykłady oparte na tle historii Kościół Państwo. tpk27. Seminarium naukowe Rok I III, semestr zimowy letni Wymiar: 180 h (30/30/30/30/30/30) seminarium Prowadzący: wybór (ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM, ks. dr Piotr Majer) Forma zaliczenia: z/z/z/z/z/z tpk28. Stowarzyszenia wiernych Rok I, semestr letni Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Kroczek Przedmiot jest systematycznym wykładem norm prawa kanonicznego z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., II Księgi, w Tytule V dotyczącym stowarzyszeń wiernych (kan ). Treści wykładu: normy wspólne dotyczące stowarzyszeń, publiczne stowarzyszenia wiernych, prywatne stowarzyszenia wiernych, normy specjalne dotyczące stowarzyszeń świeckich Zaznajomienie z przepisami prawa kanonicznego dotyczącymi stowarzyszeń wiernych, a także etapów ich powstania w prawie kanonicznym i polskim. 21

22 Egzamin ustny. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., kan ; Kroczek P., Prawo do stowarzyszania się w prawie kościelnym i polskim, [w:] Borutka T. (red.), Akcja Katolicka, Bielsko-Biała Kraków 2007, s ; Kroczek P., Prywatne stowarzyszenia wiernych. Charakterystyka i etapy powstania, Anaclecta Cracoviensia 40 (2008), s ; Krukowski J., Stowarzyszenia wiernych, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, 1, Poznań 2005; Pawluk T., Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 1986; Sobański R., Władza moderatorów stowarzyszeń kościelnych, Prawo Kanoniczne 31 (1988), nr 3 4, s. 3 14; Sztafrowski E., Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. II, Warszawa 1986; Szypuliński Z., Prawo o stowarzyszeniach, Poznań 1997; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. tpk29. Uświęcające zadanie Kościoła Rok I, semestr zimowy letni Wymiar: 30/30 h wykładu Prowadzący: ks. dr Andrzej Wójcik /e Szczegółowa analiza kanonów , Kodeksu Prawa Kanonicznego. Znajomość prawa kościelnego dotyczącego sakramentów i pozostałych aktów kultu Bożego. Egzamin ustny. Bez rekomendowanego podręcznika; do niektórych zagadnień podawane są na bieżąco artykuły naukowe. tpk30. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rok I, semestr letni Wymiar: 30 h wykładu Prowadzący: prof. dr hab. Wacław Uruszczak Przedmiot obejmuje wprowadzenie do polskiego prawa cywilnego. Wykład koncentruje się na problemach podstawowych z zakresu polskiego prawa cy- 22

23 wilnego: pojęcie prawa cywilnego, prawo cywilne na tle polskiego systemu prawa, działy prawa cywilnego, normy prawa cywilnego, prawo podmiotowe i jego rodzaje, nadużycie prawa podmiotowego, źródła i zasady ogólne prawa cywilnego; podmioty prawa (osoby fizyczne i osoby prawne), przedmioty prawa (rzeczy i inne), czynności prawne (pojęcie, rodzaje czynności, forma czynności prawnych i jej rodzaje), wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo i jego rodzaje, przedawnienie, własność i inne prawa rzeczowe, posiadanie, zobowiązanie cywilnoprawne i jego źródła, zasady prawa zobowiązań, spadkobranie. Znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa cywilnego. W ocenie uwzględnia się udział w zajęciach oraz nabytą wiedzę w zakresie treści merytorycznych przedmiotu wykazaną na egzaminie ustnym prowadzonym przez wykładowcę w terminach uzgodnionych z grupą studencką. Gajda J., Gawlik Z., Wójcik S., Podstawy prawa cywilnego. Cześć ogólna, Warszawa 2003; Gniewek E. (red.), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2005; Kodeks cywilny z 1964 r., wydanie aktualne na rok tpk31. Wstęp ogólny do studiów prawnych Rok I, semestr letni Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Steczkowski Forma zaliczenia: z Zakres przedmiotu obejmuje: pojęcie prawa i nauk prawnych, systematyka nauk prawnych, oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami prawoznawstwa i języka prawnego. Treści wykładu: Pojęcie prawa. Pojęcie i systematyka nauk prawnych. Wyjaśnienie podstawowych pojęć prawoznawstwa. Źródła prawa i ich hierarchia. Tworzenie prawa. Pojęcie normy i przepisu prawnego. Język prawny i język prawniczy. Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa tryb sądowy i administracyjny. Wymagania wstępne: Ukończenie studiów magisterskich filozoficzno-teologicznych (absolwenci studiów magisterskich prawniczych są zwolnieni). Nabycie sprawności w rozumieniu i posługiwaniu się terminologią prawniczą, oraz zapoznanie z systematyką nauk prawnych. 23

24 Zaliczenie w formie pisemnej. Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002; Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa tpk32. Wstęp ogólny i metodologia prawa kanonicznego Rok I, semestr zimowy Wymiar: 15 h wykładu Prowadzący: ks. dr Piotr Majer Wykład zagadnień wstępnych dotyczących prawa kanonicznego oraz metodologii prawa kościelnego. Treści wykładu: Uzasadnienie istnienia prawa w Kościele. Specyfika prawa kanonicznego. Cel prawa kościelnego. Źródła prawa kanonicznego. Interpretacja prawa kościelnego. Nauczanie prawa. Ośrodki kanonistyczne w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydania źródeł prawa kanonicznego. Czasopisma kanonistyczne. Zdobycie podstaw wiedzy wprowadzającej do studiów z zakresu prawa kanonicznego. Zapoznanie się ze źródłami prawa kanonicznego, podstawowym piśmiennictwem i czasopismami fachowymi. Nabycie umiejętności korzystania ze źródeł i piśmiennictwa. Podstawy interpretacji prawa kanonicznego. Praca semestralna. Graczyk K., Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999; Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa tpk33. Wykład monograficzny ogólny: Problemy codziennej praktyki sądowej w zakresie prawa małżeńskiego Rok I/II/III, semestr zimowy letni Wymiar: 30 h (15/15) wykładu Prowadzący: dr Aleksandra Brzemia-Bonarek Forma zaliczenia: /e Wykład monograficzny, częściowo wykorzystujący aktualne badania wykładowcy nad zagadnieniem prawdy obiektywnej w kanonicznym procesie małżeńskim, wykonywanym w ramach przyznanego grantu, poszerzony o problematykę praktycznych, najczęściej pojawiających się problemów związa- 24

25 nych z procesem małżeńskim (a dotyczącym subiektywności zeznań, ich jakości, ograniczeń dowodowych, opinii biegłych, osobowości stron). Dodatkowo omawiana jest doktryna i współczesna praktyka Kościoła (procedura administracyjna) w materii możliwości rozwiązania małżeństwa niesakramentalnego na korzyść wiary, w świetle norm wydanych przez Kongregację doktryny Wiary w 2001 r. i literatury przedmiotu.stałym corocznym elementem wykładu jest prezentacja i próba analizy najnowszej alokucji papieskiej do Roty Rzymskiej. Wykład ma zachęcić do samodzielnych poszukiwań w obrębie prawa małżeńskiego, nauczyć krytycyzmu spojrzenia i wykorzystywania zdobyczy innych nauk (w tym przyrodniczych) przydatnych w procesie małżeńskim. Treści wykładu: Nierozerwalność i sakramentalność małżeństwa ochrzczonych, rozwiązanie małżeństwa niesakramentalnego na korzyść wiary wg norm Kongregacji Doktryny Wiary z 2001 r., problemy praktyki sądowej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w przypadku małżeństwa katolika z akatolikiem, charakterystyka procesu małżeńskiego, cel procesu małżeńskiego, sędzia jako badacz prawdy, dialog sędziego z biegłym, obiektywizacja dowodów, sposoby zdobywania dowodów, ograniczenia w zdobywaniu dowodów, subiektywna prawda stron, problematyka zeznań świadków, analiza treści najnowszej alokucji papieskiej do Roty Rzymskiej, adwokat kościelny rola i funkcja w kanonicznym procesie małżeńskim, obrońca węzła rola i funkcja, obalanie narosłych mitów. Wymagania wstępne: Ukończony kurs prawa małżeńskiego materialnego na wcześniejszych studiach lub znajomość tej gałęzi prawa kanonicznego, przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu spornego procesu kanonicznego. Celem przedmiotu jest przedstawienie bogactwa i różnorodności spraw małżeńskich, które trafiają na wokandy sądów kościelnych. Szczególny nacisk kładzie się na zrozumienie przez studenta, iż podstawowym celem procesu jest deklaracja prawdy o sakramencie, zrozumienie i przyswojenie różnic pomiędzy kościelnym procesem małżeńskim a cywilnym procesem krajowym, roli uczestników procesu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji sędziego kościelnego. Wykład ma rozszerzyć wiedzę studenta nie tylko z zakresu stricte prawa małżeńskiego, ale również wzbogacić jego wiedzę ogólno prawną, z takich dziedzin jak filozofia prawa, socjologia prawa, psychologia oraz rozwinąć formacyjnie studentów przyszłych pracowników sądów kościelnych bądź pracowników kanonicznych poradni małżeńskich. Metody nauczania: Wykład z elementami konwersatorium. Egzamin w semestrze letnim. 25

26 Brzemia-Bonarek A., Dowód zdobyty w sposób niegodziwy wg instrukcji Dignitas connubii, [w:] Proces małżeński wg instrukcji Dignitas connubii pierwsze doświadczenia, III Ogólnopolskie Forum Sądowe, Tarnów 2008, s ; Brzemia-Bonarek A., Prawda w świetle znowelizowanego procesu cywilnego, Prawo kanoniczne 2008, nr 3 4, s ; Góralski W., Studia nad małżeństwem i rodziną wybór artykułów, Warszawa 2007; Grocholewski Z., Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, Ius Matrimonialne 3 (9) 1998; Kowal J., Le norme per lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei parte procedurale, Periodica 93 (2004), s ; Kowal J., Normae dissolutionis matrimonii in faworem fidei, Periodica 91 (2002), s ; Pompedda M. F., Kanon 1095 w systematyce generalnej KPK i w ewolucji interpretacyjnej, Ius Matrimoniale 4 (10) 1999, s. 29; Sobański R., Iudex veritatem de matrimonio dicit, Ius Matrimoniae 4 (10) 1999, s ; Sobański R., Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej, Ius Matrimoniale 13 (19) 2008, s

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo Poznań, 29 września 2015 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I)

Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I) Ks. prof. zw. dr hab. WIESŁAW WENZ Pl. Katedralny 12/6, 50-329 Wrocław, telefax. 0-71/321-74-15 Tezy z prawa kanonicznego (małżeństwo) - 2011/2012 (III PWT V MWSD semestr II/I) 1. Reprezentatywne próby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/14 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU TEOLOGIA Organizacja procesu kształcenia Program studiów podlega

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH Seweryn Świaczny ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PISMA PROCESOWE 2. wydanie Warszawa 2012 Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r. Wydawca Anna Hara Redaktor

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ Bogusław Trzeciak SJ KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ LUBLIN TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie Konkordatu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Wykaz Formularzy i Aneksów

Wykaz Formularzy i Aneksów Wykaz Formularzy i Aneksów FORMULARZ 01 Wyznanie wiary przed objęciem urzędu kościelnego.................. 17 FORMULARZ 02 Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego.................. 18 FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 0/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU TEOLOGIA Program studiów drugiego stopnia na kierunku teologia podlega

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Odpowiedzialność karna podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Historia prawa prywatnego na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Historia prawa prywatnego na kierunku Prawo Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński Poznań, dnia 20 września 2015 r. Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Historia prawa

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE ROK I ROK I - SEMESTR 1 Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO NIESTACJONARNE Uchwała nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład

Zajęcia w pomieszczeniu Wykład KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/O/STM Język polski Prawo skarbowe Nazwa przedmiotu Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 49 51 i 248/249) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course

KARTA PRZEDMIOTU. Język łaciński. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim. języku angielskim The Latin Language Course KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Język łaciński języku angielskim The Latin Language Course 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów fizjoterapia 1.2.

Bardziej szczegółowo

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA Teologia moralna szczegółowa I: Bioetyka teologiczna NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Detailed Moral Theology I KOD MODUŁU: 1-TS-1-TMTMSZ1, 1-TN-1-TMTMSZ1 KIERUNEK STUDIÓW: teologia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spadkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty ekologiczne

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim OI USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka Kod przedmiotu: IH PS-L-3p12-2012-S Pozycja planu: B12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Organizacje międzynarodowe na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Organizacje międzynarodowe na kierunku Prawo Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Poznań, dnia 30 września 2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Organizacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRC w języku polskim Prawo cywilne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Civil Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spółek polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne dr Michał Urbańczyk Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne 1. Nazwa modułu kształcenia Współczesne

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ochrona własności intelektualnej KOD S/I/st/15 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9.

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Postępowanie podatkowe Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA ORAZ TEOLOGIA TURYSTYKA RELIGIJNA INFORMACJE PRZEDMIOTACH SEKCYJNYCH (w porządku alfabetycznym) WZÓR tscnr. Nazwa przedmiotu ew. a/b (t teologia, s teologia katechetyczno-pastoralna

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - rok akademicki 2015/2016 -

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - rok akademicki 2015/2016 - REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - rok akademicki 2015/2016 - (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE Norma prawna

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE Norma prawna Norma prawna PRAWO zbiór wszystkich obowiązujących w danym państwie norm prawnych. NORMA PRAWNA reguła ustanowiona lub uznana przez państwo, która określa jak należy postępować w oznaczonych okolicznościach.

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wstęp do prawoznawstwa. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

SYLABUS. Wstęp do prawoznawstwa. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Podstawy. Pojęcie prawa cywilnego Wykład 1

Prawo cywilne I. Podstawy. Pojęcie prawa cywilnego Wykład 1 Prawo cywilne I Wykład 1 Podstawy Prowadzący prof. UO dr hab. Piotr Stec. Czas trwania 2 semestry Sposób zaliczenia: egzamin ustny trzy pytania, na wszystkie trzeba odpowiedzieć, Przedtermin: zaliczenie

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/0 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

ROLA WSPÓLNOTY WIERNYCH I PRAWODAWCY W PROCESIE TWORZENIA ZWYCZAJU PRAWNEGO W SYSTEMIE KANONICZNYM

ROLA WSPÓLNOTY WIERNYCH I PRAWODAWCY W PROCESIE TWORZENIA ZWYCZAJU PRAWNEGO W SYSTEMIE KANONICZNYM 29 SEMINARE t. 30 * 2011* s. 29 36 Wydzia³ Prawa Kanonicznego UKSW, Warszawa ROLA WSPÓLNOTY WIERNYCH I PRAWODAWCY W PROCESIE TWORZENIA ZWYCZAJU PRAWNEGO W SYSTEMIE KANONICZNYM 1. WSTÊP W kann. 23-28 KPK

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII

Spis treœci. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XVII Nb. Rozdzia³ I. Wiadomoœci wstêpne... 1 1 1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego... 1 1 I. Pojêcie prawa wyznaniowego... 1 1 II. Prawo wyznaniowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo