Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2014 r. (OR. en)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2014 r. (OR. en)"

Transkrypt

1 Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) PUBLIC 14580/14 LIMITE FISC 170 ECOFIN 956 NOTA Od: Do: Prezydencja Grupa Robocza do Spraw Podatkowych opodatkowanie pośrednie (VAT) Nr poprz. dok.: 13985/14 FISC 151 Nr dok. Kom.: 15337/13 FISC 206 Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT Delegacje otrzymują w załączeniu kompromisowy tekst prezydencji dotyczący wniosku Komisji w sprawie standardowej deklaracji VAT, na potrzeby dyskusji na forum Grupy Roboczej do Spraw Podatkowych w dniu 21 października 2014 r. Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką i podkreślono; zostały one wprowadzone w ostatnim kompromisowym tekście (dok /14 FISC 151 z 10 października 2014 r.). Fragmenty skreślone w tekście zostały w wersji angielskiej przekreślone /14 jp/pas/kal 1 DG G 2B LIMITE PL

2 ZAŁĄCZNIK Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, [a także mając na uwadze, co następuje: (1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE 3 nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji VAT, pozostawiając jednak państwom członkowskim swobodę w określaniu wymaganych informacji. Przyczynia się to do powstawania odmiennych zasad i procedur regulujących składanie deklaracji VAT w Unii, dodatkowych utrudnień dla przedsiębiorstw, a także obowiązków związanych z VAT, które stwarzają przeszkody dla unijnego handlu Dz.U. C [ ] z [ ], s. [ ]. Dz.U. C [ ] z [ ], s. [ ]. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z , s. 1) /14 jp/pas/kal 2

3 (2) Aby ograniczyć obciążenia po stronie przedsiębiorstw i poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, należy wprowadzić standardową deklarację VAT dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową w Unii. Korzystanie ze standardowych deklaracji powinno ułatwić państwom członkowskim kontrolę deklaracji VAT. (3) Niezbędne jest ograniczenie obciążeń administracyjnych do minimum. Informacje wymagane w standardowej deklaracji VAT powinny zatem obejmować ograniczony zbiór informacji obowiązkowych. Ponadto, jeżeli chodzi o standardową deklarację VAT i inne deklaracje, państwa członkowskie nie powinny mieć możliwości wymagania innych informacji niż te określone w tytule XI rozdział 5 dyrektywy. (4) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wymagania od podatników dodatkowych informacji, dlatego też w tym celu właściwe jest ustanowienie znormalizowanego wykazu dodatkowych informacji, które mogą być wymagane. Jest to użyteczne do celów analizy ryzyka i kontroli. Aby zapewnić przejrzystość i normalizację, państwa członkowskie wymagające tego rodzaju dodatkowych informacji powinny powiadomić Stały Komitet ds. Współpracy Administracyjnej. (5) W celu umożliwienia państwom członkowskim dostosowania ich systemów służących do zestawiania statystyk dotyczących dostaw i nabycia towarów w Unii obowiązkowe informacje określone w standardowej deklaracji VAT powinny, do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmować informacje na temat całkowitej wartości dostaw towarów w Unii i całkowitej wartości nabytych towarów w Unii. (6) Okres rozliczeniowy powinien obejmować jeden miesiąc w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, które powinny składać standardowe deklaracje VAT co kwartał. Państwa członkowskie nadal powinny mieć możliwość wydłużenia tego okresu do maksymalnie jednego roku w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych. (7) Należy wyznaczyć najkrótszy wspólny termin składania standardowej deklaracji VAT jako przypadający na koniec miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, aby stworzyć minimalny standard, ale jednocześnie należy pozostawić państwom członkowskim elastyczność w kwestii wydłużenia tego okresu o kolejny miesiąc w celu uniknięcia zwiększenia obciążeń po stronie przedsiębiorstw. (8) Terminy płatności należy zharmonizować w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych, a kwoty netto VAT należy zapłacić w momencie składania standardowej deklaracji VAT lub w każdym przypadku przed upływem terminu, w którym należało złożyć standardową deklarację VAT. (9) Aby zachęcić do elektronicznego składania dokumentów, należy zezwolić na składanie standardowej deklaracji VAT drogą elektroniczną /14 jp/pas/kal 3

4 (10) Z uwagi na fakt, że standardowa deklaracja VAT obejmuje wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych korekt, należy zrezygnować ze szczególnych wymogów dotyczących importu towarów i rocznych podsumowujących deklaracji VAT. (11) Ze standardowych deklaracji VAT powinny korzystać wszystkie przedsiębiorstwa dokonujące określonych podobnych dostaw, dlatego też należy ograniczyć możliwości państw członkowskich w zakresie zwalniania określonych przedsiębiorstw z obowiązku składania standardowej deklaracji VAT, aby wymóg składania tego rodzaju deklaracji stosowany był w sposób jednolity w całej Unii. (12) W przypadku nowych środków transportu i wyrobów podlegających akcyzie wymagane informacje są konkretne i mają charakter ograniczony. Normalizacja tego rodzaju informacji w standardowej deklaracji VAT nie jest właściwa. Informacje powinno się raczej zbierać w ramach osobnych deklaracji, aby zmniejszyć obciążenia po stronie większości przedsiębiorstw. (13) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania dyrektywy 2006/112/WE Komisji należy powierzyć uprawnienia wykonawcze w zakresie dostarczania szczegółów technicznych, w tym jednolitej wiadomości elektronicznej w celu przekazywania informacji, jednolitego zbioru definicji i procedur dotyczących składania informacji, jednolitych procedur wprowadzania korekt i jednolitych metod elektronicznych zapewniających poziom bezpieczeństwa wystarczający do składania standardowej deklaracji VAT. Uprawnienia te należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 4. (14) Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 września 2011 r. dotyczącą dokumentów wyjaśniających 5 państwa członkowskie zobowiązały się w uzasadnionych przypadkach do złożenia wraz z powiadomieniem o ich środkach transpozycji co najmniej jednego dokumentu wyjaśniającego związek między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozycyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy prawodawca uznaje przekazanie takich dokumentów za uzasadnione. (15) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE,] 4 5 Dz.U. L 55 z , s. 13. Dz.U. C 369 z , s /14 jp/pas/kal 4

5 PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: Artykuł 1 W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany: (1) w art. 178 lit. c) otrzymuje brzmienie: c) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 168 lit. c), w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi uwzględnić w standardowej deklaracji VAT przewidzianej w art. 250 kwotę VAT należną z tytułu dokonanych przez niego wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z tytułem XI rozdział 3 sekcje 3, 4 i 5; ; (2) w art. 185 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Korekta jest dokonywana w szczególności, w przypadku gdy po złożeniu standardowej deklaracji VAT nastąpi zmiana czynników uwzględnianych przy określaniu kwoty odliczenia, na przykład w przypadku anulowania zakupów lub uzyskania obniżek ceny. ; (3) art. 206 otrzymuje brzmienie: Artykuł 206 Każdy podatnik zobowiązany do zapłaty VAT musi zapłacić kwotę netto VAT w momencie składania standardowej deklaracji VAT przewidzianej w art Państwa członkowskie mogą jednakże ustalić inny termin zapłaty tej kwoty lub pobrać zaliczki od tej kwoty. ; 14580/14 jp/pas/kal 5

6 (4) w art. 211 akapit drugi otrzymuje brzmienie: Państwa członkowskie mogą w szczególności postanowić, że w przypadku importu towarów przez podatników lub osoby zobowiązane do zapłaty VAT lub przez niektóre kategorie tych podatników lub osób, VAT należny z tytułu importu nie musi zostać zapłacony w momencie importu, pod warunkiem że podatek ten zostanie wyszczególniony jako należny w standardowej deklaracji VAT składanej zgodnie z art ; (5) przed art. 250 dodaje się następujący tytuł sekcji: Sekcja 1 Standardowa deklaracja VAT ; (6) art. 250 i 251 otrzymują brzmienie: Artykuł 250 [art. 250 ust. 1 i art. 251 ust. 1] 1. Każdy podatnik składa standardową deklarację VAT obejmującą dany okres rozliczeniowy, zawierającą informacje obowiązkowe oraz dowolne lub wszystkie z informacji opcjonalnych wymienionych w załączniku X, jakich państwa członkowskie również mogą wymagać. 2. W przypadku transakcji mających początek w określonym regionie lub na określonym terytorium bądź przeznaczonych dla określonego regionu lub terytorium, w odniesieniu do których zastosowanie mają przepisy szczególne lub które są objęte jedną z procedur szczególnych innych niż zasady ogólne VAT, o których mowa w art , lub które przeprowadzane są przez grupę do celów VAT w rozumieniu art. 11, poza informacjami, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą wymagać [...] innych informacji niezbędnych do obliczenia i kontrolowania VAT /14 jp/pas/kal 6

7 Artykuł 251 [art. 250 ust. 2] Państwa członkowskie zezwalają na składanie standardowej deklaracji VAT, o której mowa w art. 250, drogą elektroniczną; mogą także wymagać stosowania takiej drogi. Bez uszczerbku dla procedury identyfikacji przewidzianej w art , państwa członkowskie określają warunki takiego elektronicznego składania, bez nakładania [...] na podatników niemających siedziby wymogu fizycznej obecności w państwach członkowskich, w których ma zostać złożona standardowa deklaracja VAT. (7) dodaje się następujący art. 251a: Artykuł 251a [nowy] Państwa członkowskie, na warunkach przez siebie ustalonych, zezwalają na [wprowadzanie zmian lub] dokonywanie korekt w [...] standardowej deklaracji VAT. (8) art. 252 otrzymuje brzmienie: Artykuł 252 [art. 252] 1. Standardową deklarację VAT składa się w terminach ustalanych przez państwa członkowskie. 2. Okresy rozliczeniowe nie mogą być krótsze niż jeden miesiąc kalendarzowy i dłuższe niż jeden rok. Państwa członkowskie, na warunkach przez siebie ustalonych, dopuszczają jednak okresy rozliczeniowe wynoszące co najmniej trzy miesiące kalendarzowe, lecz nie dłuższe [...] niż jeden rok, w przypadku podatników, których obrót w okresie odniesienia ustalanym przez państwa członkowskie [...] nie przekracza kwoty [ EUR] lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. Ewentualnie państwa członkowskie mogą zastosować taki przepis względem podatników, których zobowiązania z tytułu VAT w okresie odniesienia ustalanym przez państwa członkowskie [...] nie przekraczają kwoty [ EUR] lub równowartości [...] tej kwoty w walucie krajowej /14 jp/pas/kal 7

8 Państwa członkowskie mogą zdecydować o stosowaniu niższych lub wyższych progów niż progi określone w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W przypadku gdy [...] państwa członkowskie podejmują decyzję o stosowaniu niższych lub wyższych progów, powiadamiają o tym odpowiednio Komitet ds. VAT. Bez uszczerbku dla progów zastosowanych zgodnie [...] z [...] akapitem pierwszym niniejszego ustępu, państwa członkowskie mogą w odniesieniu do niektórych podatników lub ich kategorii ustalić inny okres [w konkretnych przypadkach lub] zgodnie z tym, co uznają za konieczne do celów kontroli, lub z myślą o zapobieganiu unikaniu opodatkowania, nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz uchylaniu się od opodatkowania. (9) skreśla się art. 253 i 254; (10) art. 255 otrzymuje brzmienie: Artykuł 255 [art. 255, 256, 257] Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne w celu zapewnienia, by następujące osoby wypełniały obowiązki dotyczące składania standardowych deklaracji VAT, zgodnie z niniejszą sekcją: a) nabywca złota inwestycyjnego jako osoba zobowiązana do zapłaty VAT zgodnie z art. 198 ust. 1 lub nabywca, gdy w przypadku złota w postaci surowca, półproduktów lub złota inwestycyjnego określonego w art. 344 ust. 1 państwo członkowskie korzysta z przewidzianej w art. 198 ust. 2 możliwości wyznaczenia nabywcy jako osoby zobowiązanej do zapłaty VAT; b) osoby, które zgodnie z art i art. 204 uznawane są za osoby zobowiązane do zapłaty VAT zamiast podatnika niemającego siedziby na ich terytorium; c) osoby prawne niebędące podatnikami, które są zobowiązane do zapłaty VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i). ; 14580/14 jp/pas/kal 8

9 (11) dodaje się następujące art. 255a i 255b: Artykuł 255a [nowy] Poniższe elementy ustanawia się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 255b: a) numerację, kodyfikację i formatowanie informacji, o których mowa w art. 250 ust. 1; [...]. Artykuł 255b [nowy] 1. Komisja jest wspomagana przez komitet ustanowiony art. 58 rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010(*). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(**). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. (*) Dz.U. L 268 z , s. 1. (**) Dz.U. L 55 z , s. 13. ; (12) skreśla się art. 256 i 257; (13) po art. 255b dodaje się następujący tytuł sekcji: 14580/14 jp/pas/kal 9

10 Sekcja 2 Inne deklaracje i informacje ; (14) dodaje się następujący art. 257a: Artykuł 257a [art. 254] W przypadku dostaw nowych środków transportu dokonywanych na warunkach przewidzianych w art. 138 ust. 2 lit. a) przez podatnika zidentyfikowanego do celów VAT na rzecz nabywcy niezidentyfikowanego do celów VAT lub przez podatnika, o którym mowa w art. 9 ust. 2, państwa członkowskie podejmują środki niezbędne, aby zapewnić przekazywanie przez sprzedawcę wszystkich informacji niezbędnych do stosowania VAT i jego kontroli przez organy podatkowe. ; (15) art. 258 i 259 otrzymują brzmienie: Artykuł 258 Państwa członkowskie określają szczegółowe zasady dotyczące składania deklaracji w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych nabyć nowych środków transportu, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), jak również do wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów podlegających akcyzie, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (iii). Artykuł 259 Państwa członkowskie mogą wymagać od osób, które dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć nowych środków transportu, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), aby wraz ze składaną deklaracją dostarczyły wszystkie informacje niezbędne do stosowania VAT i jego kontroli przez organy podatkowe. ; 14580/14 jp/pas/kal 10

11 (16) art. 261 otrzymuje brzmienie: Artykuł Państwa członkowskie mogą wymagać od podatnika złożenia deklaracji zawierającej dowolne lub wszystkie szczegółowe dane, o których mowa w art. 250, w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonanych w roku poprzednim. 2. Państwa członkowskie zezwalają na składanie deklaracji, o której mowa w ust. 1, drogą elektroniczną; mogą także wymagać stosowania takiej drogi. Bez uszczerbku dla procedury identyfikacji przewidzianej w art , państwa członkowskie określają warunki takiego elektronicznego składania, bez nakładania [...] na podatników niemających siedziby wymogu fizycznej obecności w państwach członkowskich, w których ta deklaracja ma zostać złożona. ; (17) w art. 271 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: Na mocy upoważnienia, o którym mowa w art. 269, państwa członkowskie, które ustaliły, że okres rozliczeniowy, za który podatnik ma obowiązek składać standardową deklarację VAT przewidzianą w art. 250, przekracza trzy miesiące, mogą zezwolić temu podatnikowi na złożenie informacji podsumowującej za ten sam okres, jeżeli podatnik ten spełnia następujące trzy warunki: ; [...] [...] [...] [...] [...] 14580/14 jp/pas/kal 11

12 [...] (18) w art. 273 akapit drugi otrzymuje brzmienie: Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem i standardowymi deklaracjami VAT poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3 i w rozdziale 5 sekcja 1. Nie uniemożliwia to państwom członkowskim nakładania obowiązku składania wykazów dotyczących [...] transakcji sprzedaży lub zakupu. Państwa członkowskie mogą również wymagać oprócz standardowej deklaracji VAT dodatkowych informacji od niektórych podatników lub ich kategorii do [...] celów kontroli lub z myślą o zapobieganiu unikaniu opodatkowania, nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz uchylaniu się od opodatkowania. ; (19) dodaje się następujący nowy art. 273a: Artykuł 273a Państwa członkowskie informują Komitet ds. VAT o ewentualnych dodatkowych informacjach wymaganych przez nie zgodnie z art. 250 ust. 2. ; (20) w art. 318 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: W celu uproszczenia procedury poboru podatku i po konsultacji z Komitetem ds. VAT państwa członkowskie mogą postanowić, że dla niektórych transakcji lub niektórych kategorii podatnikówpośredników podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów podlegających procedurze marży należy ustalić dla każdego okresu rozliczeniowego, za który podatnik-pośrednik musi złożyć standardową deklarację VAT przewidzianą w art Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów /14 jp/pas/kal 12

13 Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia [ ] r. W imieniu Rady Przewodniczący 14580/14 jp/pas/kal 13

14 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK do dyrektywy VAT STANDARDOWA DEKLARACJA VAT A. INFORMACJE OGÓLNE Informacje obowiązkowe a) numer identyfikacyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej Informacje opcjonalne b) Imię i nazwisko / nazwa c) Adres d) adres lub numer telefonu e) kategoria działalności gospodarczej f) IBAN lub inny międzynarodowy kod rachunku bankowego g) Imię i nazwisko / nazwa [lub numer identyfikacyjny VAT] podmiotu, który przygotował deklarację, lub jej sygnatariusza (jeżeli jest inny niż podatnik) h) Okres, którego dotyczy dana deklaracja VAT i) Rodzaj deklaracji VAT: deklaracja oryginalna / deklaracja korygująca / deklaracja uzupełniająca / roczna deklaracja podsumowująca / deklaracja zerowa (brak transakcji w danym okresie rozliczeniowym lub w danych okresach rozliczeniowych) [...] / inny rodzaj j) Załącznik(i) do deklaracji VAT k) Urząd skarbowy l) Data złożenia m) Podpis 14580/14 jp/pas/kal 14

15 B. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE (1). VAT należny; (2). kwota podatku, w odniesieniu do której dokonuje się odliczenia; (3). kwota netto VAT do zapłaty lub zwrotu; (4). całkowita wartość dostaw towarów, o których mowa w art. 138 ust. 1 i art. 138 ust. 2 lit. c); (5). całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów lub transakcji uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z art. 21 lub 22; 14580/14 jp/pas/kal 15

16 C. INFORMACJE OPCJONALNE Transakcje, z tytułu których VAT jest należny (6). całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów i usług [...]; (7). całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, [...] dostaw towarów i usług według stawki; (8). kwota podatku z tytułu [...] dostaw towarów i usług, o których mowa w pkt [...] (6), [...] [...] lub według [...] stawki zgodnie z pkt (7); (9). VAT należny z wyłączeniem kwoty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów lub transakcji uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z art. 21 lub 22; (10). kwota podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów lub transakcji uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z art. 21 lub 22; (11). kwota podatku z tytułu otrzymanych dostaw towarów lub usług, w odniesieniu do których odbiorca jest zobowiązany do zapłaty VAT; (12). kwota podatku z tytułu importu towarów, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 211 akapit drugi /14 jp/pas/kal 16

17 Transakcje, z tytułu których VAT nie jest należny (13). całkowita wartość dostaw towarów, o których mowa w art. 138 ust. 2 lit. a) i b); (14). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw usług innych niż usługi zwolnione z VAT w państwie członkowskim, w którym dana transakcja podlega opodatkowaniu, odnośnie do których usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 196; (15). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów lub usług nieobjętych zakresem [...] pkt (14), odnośnie do których odbiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku; (16). [...] całkowita wartość dostaw towarów, o których mowa w art. 146 ust. 1 lit. a) i b); (17). [...] całkowita wartość wszelkich innych transakcji [...] nieobjętych zakresem pkt [...] (4), (13) i [...] [...](16); (18). [...] całkowita wartość transakcji zwolnionych z prawem odliczenia; (19). [...] całkowita wartość transakcji zwolnionych bez prawa odliczenia; Odliczenie VAT (20). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, transakcji, w odniesieniu do których dokonuje się odliczenia, i innych [...] nabytych towarów i usług; (21). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów i usług, w odniesieniu do których dokonuje się odliczenia, innych niż te, o których mowa w pkt [...](24) [...](31), według stawki; (22). [...] kwota podatku do odliczenia od dostaw określonych w pkt [...] (20) lub według stawki zgodnie z pkt (21); (23). [...] kwota podatku do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów lub transakcji uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zgodnie z art. 21 lub 22; (24). [...] całkowita wartość transakcji zwolnionych na mocy art. 164; (25). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów i usług, w odniesieniu do których odbiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 199 lub 199a lub krajowym środkiem dozwolonym na mocy art. 199b lub art. 395; (26). [...] kwota podatku do odliczenia od dostaw określonych w pkt [...] (25); (27). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw usług innych niż usługi zwolnione z VAT w państwie członkowskim, w którym dana transakcja podlega opodatkowaniu, odnośnie do których usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 196; (28). [...] kwota podatku do odliczenia od dostaw, o których mowa w pkt [...] (27); 14580/14 jp/pas/kal 17

18 (29). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw otrzymanych i nieobjętych zakresem pkt [...](25) i [...] (26)(27), odnośnie do których odbiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku; 14580/14 jp/pas/kal 18

19 (30). [...] kwota podatku do odliczenia od dostaw, o których mowa w pkt [...] (29); (31). [...] całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, importu towarów; (32). [...] kwota podatku do odliczenia od importu towarów, o którym mowa w pkt [...] (31)(31); (33). [...] całkowita wartość nabytych dóbr kapitałowych; (34). [...] kwota podatku do odliczenia od nabytych dóbr kapitałowych; (35). [...] proporcja podlegająca odliczeniu zgodnie z tytułem X rozdział /14 jp/pas/kal 19

20 D. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI / ZWROTÓW PŁATNOŚCI (36). [...] Obliczanie kwoty ostatecznej: a) dodatkowa lub zmniejszona kwota VAT z tytułu [zmian lub] korekt; b) uzasadnienie/szczegóły [zmian lub] korekt dokonanych zgodnie z lit. a); c) okres, którego dotyczą [zmiany lub] korekty; d) kwota nadwyżki VAT przeniesiona z poprzednich okresów; e) kwota nadwyżki VAT do przeniesienia na kolejny okres, [...] do zachowania na koncie podatkowym lub do zwrotu; f) skompensowanie z innymi podatkami; g) transfer nadwyżki VAT i dane osobowe beneficjenta; h) uzasadnienie/szczegóły informacji niezbędnych do skorzystania z ulg podatkowych / transferów/skompensowania/zwrotu nadwyżki VAT na mocy lit. [...] d) [...]g); i) uprzednio zapłacone zaliczki; j) odsetki do zapłaty /14 jp/pas/kal 20

21 ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIE RADY KONKLUZJE Rada odnotowuje, że unijny portal internetowy poświęcony VAT byłby szczególnie użyteczny do rozpowszechniania informacji właściwych dla poszczególnych krajów na temat obowiązków przedsiębiorstw w zakresie deklaracji; apeluje do Komisji o utworzenie takiego portalu, o którym mowa w konkluzjach Rady przyjętych w dniu 15 maja 2012 r /14 jp/pas/kal 21

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 5931/16 FISC 16 ECOFIN 75 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA RADY

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących C 81 E/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2011 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * P7_TA(2010)0092 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 maja 2014 r. (OR. en) RADA UNII EUROPEJSKIEJ 10276/14. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

Bruksela, 27 maja 2014 r. (OR. en) RADA UNII EUROPEJSKIEJ 10276/14. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 maja 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0343 (CNS) 10276/14 FISC 87 ECOFIN 517 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 8.7.2004 COM(2004) 468 końcowy 2003/0091 (CNS) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008L0009 PL 01.10.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

20.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/23

20.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/23 20.2.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/23 DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 16696/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) 16696/11. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 listopada 2011 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0326 (COD) 16696/11 AGRILEG 124 VETER 48 CODEC 1977 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli (część II)/Rada

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT * 22.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/269 P7_TA(2013)0051 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) L 83/34 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.11.2015 r. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 578 final 2013/0278 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE 10.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329/5 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/56/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2016 L 258/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1712 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.10.2015 L 268/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 10-19. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/0009(CNS) 28.1.2010. Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00)

POPRAWKI 10-19. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/0009(CNS) 28.1.2010. Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 28.1.2010 2009/0009(CNS) POPRAWKI 10-19 Projekt sprawozdania David Casa (PE430.975v01-00) w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 PISMO PRZEWODNIE od: Komisja Europejska data otrzymania: 9 czerwca 2008 r. do: Sekretariat Generalny Rady Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE 29.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/15 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 31.5.2016 r. COM(2016) 319 final ANNEX 6 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) 10044/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 10 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 172/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniająca załączniki II, III i IV do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do niektórych wymogów

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.11.2011 KOM(2011) 737 wersja ostateczna 2011/0333 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT PL PL

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2014 r. COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/112/WE RADY. z dnia 28 listopada 2006 r.

DYREKTYWA 2006/112/WE RADY. z dnia 28 listopada 2006 r. 11.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku Zarządzenie nr 365/1278 /16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Koszalin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 26.9.2011 KOM(2011) 601 wersja ostateczna 2011/0259 (NLE) Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I

Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/195 2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 lipca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0164 (NLE) 11250/15 VISA 244 COEST 236 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 31 lipca 2015 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.315.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wprowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Rawickim w związku z centralizacją rozliczeń

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 4) Minister Finansów: wz. J. Cichoń DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych ***I C 377 E/228 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012 Dyrektywa 80/181/EWG Niniejsza dyrektywa Artykuł 9 Artykuł 8 Artykuł 10 Załącznik rozdział I pkt 1. do 1.2 Załącznik I rozdział I pkt 1. do 1.2

Bardziej szczegółowo