KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY"

Transkrypt

1 PL PL PL

2 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia COM(2004) 468 końcowy 2003/0091 (CNS) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości dodanej od usług świadczonych w sektorze pocztowym (przedstawiona przez Komisję na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE) PL PL

3 UZASADNIENIE 1. CEL WNIOSKU Szósta dyrektywa w sprawie podatku VAT zawiera przepisy zwalniające z podatków świadczenie niektórych usług przez publiczne służby pocztowe oraz dostawy towarów z nimi związane. Zwalnia także z podatków dostawy ważnych znaczków pocztowych. Przepisy te zostały przyjęte w 1977 r. i od tego czasu nie były zmieniane. Jednakże od tego czasu, usługi pocztowe w Europie stają się stopniowo coraz bardziej otwarte na konkurencję i ponieważ obecne przepisy przewidują zróżnicowane opodatkowanie takich samych usług w zależności od rodzaju usługodawcy, przestały być zgodne z zasadą neutralności. 2. TŁO Komisja przyjęła początkowy wniosek [KOM (2003) 234 końcowy ] dnia 5 maja 2003 r. W trakcie procedury konsultacji ustanowionej w art. 93 Traktatu, Parlament Europejski wydał swoją opinię w dniu 11 marca 2004 r. W swojej opinii, wnioskuje do Komisji o wprowadzenie 12 zmian. 3. OPINIA KOMISJI W SPRAWIE ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI 3.1 Ogólna ocena Niektóre zmiany zatwierdzone przez Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 marca są zgodne z celami Komisji polegającymi na ponownym ustanowieniu równych reguł na europejskim rynku usług pocztowych przy jednoczesnej ochronie niektórych usługobiorców przed wysokimi cenami tych usług. Dlatego Komisja przyjmuje te zmiany i odpowiednio zmienia swój wniosek. 3.2 Badanie właściwych zmian - Zakres nowej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług [art. 1 ust. 1] Parlament proponuje, aby rozszerzyć zakres zasady dotyczącej specjalnego miejsca świadczenia usług zawartej we wniosku Komisji, tak aby umożliwić jej zastosowanie do standardowych usług pocztowych odnoszących się do wszystkich zaadresowanych kopert lub opakowań zwykłej korespondencji, direct mail, książek, katalogów i gazet, które pojedynczo nie ważą więcej niż 10 kg. Zmiana ta dostosuje wagę, o której mowa do wagi wymienionej w art. 3 ust. 4 dyrektywy 97/67 i stanowi naturalną granicę w wymienionym sektorze. Zmiana jest możliwa do zaakceptowania przez Komisję. - Świadczenie usług zwolnionych ze względu na ich powiązanie z wywozem towarów [art. 1 ust. 3] Obecne brzmienie art. 15 ust. 13 szóstej dyrektywy w sprawie podatku VAT wyłącza ze zwolnienia od podatku usługi związane z wywozem towarów, które są zwolnione zgodnie z PL 2 PL

4 art. 13. Wniosek Komisji zmienia art. 15 ust. 13 tak, aby również wyłączyć ze zwolnienia od podatku usługi objęte nową zasadą dotyczącą miejsca świadczenia usług z art. 1 ust. 1. Biorąc pod uwagę zmiany w art. 1 ust. 1, art. 1 ust. 3 wymaga także wprowadzenia zmian. - Lista towarów i usług, które mogą podlegać obniżonym stawkom podatku VAT [art. 1 ust. 6] Pierwotny wniosek Komisji pozwalał Państwom Członkowskim na stosowanie obniżonej stawki podatkowej w stosunku do niektórych usług pocztowych, mianowicie do usług podlegających przepisom zawartym w art. 1 ust. 1 i 3. Zmiany wprowadzone do wymienionych dwóch artykułów wymagają odpowiedniej zmiany w art. 1 ust Nieprzekraczalny termin na wykonanie proponowanej dyrektywy [nowy akapit 10 i art. 2 ust. 1] Zarówno podmioty publiczne jak i prywatne świadczące usługi pocztowe mogą potrzebować czasu na dostosowanie swoich systemów do nowych zobowiązań podatkowych wynikających z niniejszej dyrektywy. Parlament wykazał swoje zainteresowanie sprawą w tym zakresie i zwrócił się z prośbą, aby Państwom Członkowskim i podmiotom świadczącym usługi dać odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian. Zaproponował, aby nieprzekraczalny termin na wykonanie dyrektywy został ustalony na dzień 1 stycznia 2007 r. Niniejsza zmiana do art. 2 jest możliwa do zaakceptowania przez Komisję. 4. WNIOSKI Zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE, Komisja zmienia swój wniosek w poniższy sposób. PL 3 PL

5 2003/0091 (CNS)) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości dodanej od usług świadczonych w sektorze pocztowym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykuł 93, uwzględniając wniosek Komisji 1, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 2, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 3, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Istniejące zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) usług pocztowych zgodnie z szóstą dyrektywą Rady 77/388/WE z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 4, jest ograniczone wyłącznie do podmiotów publicznych świadczących usługi pocztowe i rozbieżność wynikająca ze zwolnienia z podatku w przypadku świadczenia usług przez podmiot publiczny, a opodatkowaniu w przypadku świadczenia usług przez podmiot prywatny powoduje zakłócenia konkurencji. (2) Właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga, aby takie zakłócenia były w miarę możliwości eliminowane. (3) Komisja jest zobowiązana do prowadzenia strategii mającej na celu modernizację i upraszczanie działania systemu podatku VAT w kontekście rynku wewnętrznego 5. (4) W zakresie stosowania podatku VAT w stosunku do usług pocztowych, wszystkie te usługi powinny podlegać opodatkowaniu będąc traktowane jak transport rzeczy, tym samym pozwalając podmiotom świadczącym usługi pocztowe na odliczanie podatku VAT naliczonego przy dokonywaniu zakupów. W konsekwencji, całkowite ceny netto Dz. U. C, z dnia, str. Dz. U. C, z dnia, str. Dz. U. C 80, z dnia , str. 135 Dz. U. L 145, z dnia , str. 1, dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/7/WE (Dz. U. L 27, z dnia , str. 44). KOM(2000) 348 ost. PL 4 PL

6 powinny zostać obniżone i jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek wzrost całkowitej ceny wynikający z wprowadzenia podatku VAT był równy standardowej stawce procentowej stosowanej w każdym Państwie Członkowskim. (5) Aby zapobiec wzrostowi cen brutto dla prywatnych konsumentów w niektórych ograniczonych obszarach, właściwym jest stosowanie obniżonej stawki, która będzie stanowić taki sam przychód jak obecne zwolnienie. Jednakże obniżona stawka nie powinna zostać wprowadzona w całym sektorze, ponieważ prowadziłaby do większej liczby przypadków zakłóceń. (6) Zasady dotyczące miejsca świadczenia usług odnoszące się do przesyłek listowych powinny zostać zmienione w celu zmniejszenia możliwości popełnienia błędu lub nadużycia finansowego, uproszczenia i zapewnienia, że system wspólnotowy jest porównywalny z innymi podobnymi systemami. (7) W celu zwiększenia skuteczności uproszczonego systemu księgowania dla podmiotów świadczących usługi pocztowe, powinno się umożliwić traktowanie znaczków pocztowych jako towarów, lecz niebranie ich pod uwagę do celów podatkowych, jeżeli są dostarczane w celu otrzymania usług pocztowych. (8) Biorąc pod uwagę zróżnicowane poziomy technologii wykorzystywanych przez krajowe podmioty świadczące usługi pocztowe, należy pozostawić w gestii Państw Członkowskich zaprojektowanie najbardziej odpowiedniego specjalnego systemu księgowania. (9) W zasadzie, zwrot podatku VAT będzie przysługiwał podmiotom świadczącym usługi pocztowe posiadającym siedzibę w państwach trzecich zgodnie z trzynastą dyrektywą Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty 6. Jednakże, biorąc pod uwagę, że działalność niektórych państwowych podmiotów świadczących usługi pocztowe może nie być traktowana jako działalność gospodarcza, uniemożliwiając tym samym zwrot podatku, powinny zostać wyłączone z prawem do odliczenia podatku wszystkie koszty końcowe w rozumieniu art. 2 ust. 15 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług 7, w odniesieniu do doręczania przesyłek zagranicznych przychodzących z państw trzecich. (10) W celu umożliwienia podmiotom świadczącym usługi pocztowe dostosowanie swoich systemów, Państwa Członkowskie otrzymają odpowiedni czas na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy. (11) Ponieważ z wyżej wymienionych powodów Państwa Członkowskie nie mogą osiągnąć w wystarczającym stopniu celów niniejszej dyrektywy, zaś można je osiągnąć w lepszym stopniu na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może 6 7 Dz. U. L 326, z dnia , str. 40. Dz. U. L 15, z dnia , str. 14. PL 5 PL

7 przedsięwziąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. (12) W związku z powyższym powinna zostać odpowiednio zmieniona dyrektywa 77/388/EWG. PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: Artykuł 1 W dyrektywie nr 77/388/EWG wprowadza się następujące zmiany: (1) W art. 9 dodaje się następujący ust. 2 lit. a): Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. b), standardowe usługi pocztowe odnoszące się do zaadresowanych kopert lub opakowań zwykłej korespondencji, direct mail, książek, katalogów i gazet, które pojedynczo nie ważą więcej niż 10 kg, uważa się za świadczone na terytorium kraju, w którym rozpoczął się transport, chyba że opłata za wybranie i doręczenie przesyłki jest uiszczana przez adresata, w którym to przypadku każdą taką usługę uważa się za świadczoną w miejscu doręczenia. Do celów niniejszej dyrektywy, standardowe usługi pocztowe oznaczają tradycyjne podstawowe usługi świadczone na rzecz nadawcy przesyłki, włącznie z doręczeniem w najszybszy sposób w ramach kategorii standardowej, jeżeli istnieje więcej niż jedna kategoria, oraz doręczeniem listów poleconych i listów z potwierdzeniem odbioru, ale nie obejmując usług ekspresowego doręczenia przesyłki świadczonych przez podwykonawców lub usług związanych z kosztami końcowymi w rozumieniu art. 2 ust. 15 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 8. Zaadresowana koperta lub opakowanie oznacza kopertę lub opakowanie, na którym określona jest imiennie osoba pod wskazanym adresem. (2) W art. 13 wprowadza się następujące zmiany: a) W części A skreśla się ust. 1 lit a); b) W części B lit e) otrzymuje brzmienie: e) dostawa, za cenę równą wartości nominalnej, znaczków skarbowych oraz znaczków innych niż znaczki pocztowe; (3) W art. 15, ust. 13 otrzymuje brzmienie: 13. świadczenie usług łącznie z usługami przewozowymi i usługami pomocniczymi, z wyjątkiem świadczenia usług zwolnionych z podatku na podstawie art. 13 oraz standardowych usług pocztowych odnoszących się do zaadresowanych kopert lub opakowań zwykłej korespondencji, direct mail, książek, katalogów i gazet, które 8 Dz. U. L 15, z dnia , str. 14. PL 6 PL

8 pojedynczo nie ważą więcej niż 10 kg, kiedy są one ściśle związane z wywozem lub przywozem towarów objętych przepisami art. 7 ust. 3 lub art. 16 ust. 1 część A. (4) W tytule XIV dodaje się następujący art. 26 lit d): "Art. 26 lit d) Specjalne regulacje dla podmiotów świadczących usługi pocztowe W przypadku gdy Państwa Członkowskie stosują obniżoną stawkę podatku od usług pocztowych zgodnie z art. 12 ust. 3 lit. a) oraz załącznikiem H, kategoria 18, mogą one, bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i zgodnie z warunkami, które mogą one ustalić w celu zapobieżenia oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i nadużyciom, pozwolić, aby kwota należnego podatku była ustalana na podstawie liczby przewożonych przesyłek. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, Państwa Członkowskie przyjmujące taki system mogą zróżnicować sposób traktowania znaczków pocztowych w takim stopniu, w jakim uznają to za stosowne, aby zapewnić, że tylko usługi pocztowe są opodatkowane. W przypadku przyjęcia takiego systemu, Państwa Członkowskie powinny włączyć właściwy przepis dla każdego podatnika, który jako klient usługodawcy pocztowego, ma prawo do odliczenia podatku zgodnie z art. 17. (5) W załączniku F skreśla się kategorię 5. (6) W załączniku H dodaje się następującą kategorię: 18. Standardowe usługi pocztowe odnoszące się do zaadresowanych kopert lub opakowań zwykłej korespondencji, direct mail, książek, katalogów i gazet, które pojedynczo nie ważą więcej niż 10 kg, stanowiące ustalony pułap do celów wykonania tej usługi. Artykuł 2 Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2007 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Wspomniane przepisy powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonania takiego odniesienia leżą w gestii Państw Członkowskich. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. PL 7 PL

9 Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia W imieniu Rady Przewodniczący PL 8 PL

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE 10.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 267/7 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Dz.U.UE.L.2011.77.1 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011. z dnia 15 marca 2011 r.

Dz.U.UE.L.2011.77.1 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011. z dnia 15 marca 2011 r. Dz.U.UE.L.2011.77.1 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość

DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość DYREKTYWA 97/7/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmienione nowe zasady dotyczących wyłączeń grupowych de minimis

Zmienione nowe zasady dotyczących wyłączeń grupowych de minimis PL Zmienione nowe zasady dotyczących wyłączeń grupowych de minimis PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] 2006 r. C(2006) Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr /.. z dnia [ ] r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE L 259/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.10.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA VAT POLSKA PERSPEKTYWA

DYREKTYWA VAT POLSKA PERSPEKTYWA DYREKTYWA VAT POLSKA PERSPEKTYWA redakcja naukowa Roman Namysłowski Dorota Pokrop KO M E N TA R Z L E X Stan prawny: 1 kwietnia 2012 r. Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 338/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA NR 2/2011 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str.

DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia. (Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 2004L0025 PL 20.04.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2004/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR L 255/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.8.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 28.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis KOMISJA WSPÓLNOT

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 marca 2002 r.

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 marca 2002 r. DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2014 r. COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r.

DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 14 czerwca 2006 r. 30.6.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2012 COM(2012) 689 final 2012/0324 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo