AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ program rehabilitacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ program rehabilitacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych PFRON Konkurs nr Projektodawcą (Beneficjentem) jest Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy nr ZZO/000199/07/D z dnia 12 czerwca 2012, realizowanej w zlecania zadań z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. 4. Okres realizacji zajęć w ramach Projektu: Słownik pojęć. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent/Realizator Projektu/Projektodawca Fundacja Pomocy Edukacyjno- Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR (zwana dalej Fundacją SCOLAR ). Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik/ zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba (dziecko w wieku 5-15 lat, z diagnozą ze spektrum autystycznego oraz orzeczeniem o niepełnosprawności), bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. Projekt AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ program rehabilitacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Strona www Fundacji - Biuro Projektu siedziba Fundacji SCOLAR, ul. Kubickiego 9 lok 1 i 2, Warszawa II. CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 1. Ogólnym celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zwiększenie stopnia ich integracji z najbliższym otoczeniem poprzez aktywne włączanie odbiorców do życia społecznego oraz rozwój komunikacji pomiędzy odbiorcami a otoczeniem. 2. Szczegółowe cele Projektu są następujące: Rozwijanie u beneficjenta zdolności poznawczych, m.in. wytrenowanie umiejętności koncentracji i utrzymywania uwagi Kształtowanie u beneficjenta mechanizmów umożliwiających redukcję napięcia nerwowego, opanowywanie lęku i podniesienie samooceny Poszerzanie repertuaru umiejętności społecznych beneficjenta

2 Stymulowanie u beneficjenta rozwoju postaw i reakcji w grupie rówieśniczej, związanych zwłaszcza z odczytywaniem i rozumieniem intencji, rozumieniem emocji rówieśników, wyrażaniem własnych potrzeb i uczuć, współpracą i integracją w grupie. Usprawnienie funkcjonowania beneficjenta w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach Prowadzenie ewaluacji i oceny działań rehabilitacyjnych. III. ZAKRES I FORMY WSPARCIA 1. Projekt przewiduje realizację programu terapeutycznego za pomocą następujących form wsparcia (podane godziny dotyczą wymiaru projektu dla pojedynczego beneficjenta): Grup terapeutycznych TUS (15 spotkania x 1,5h - w semestrze), Indywidualnych sesji terapeutycznych (min 6 spotkań x 60min w semestrze), Spotkań rekrutacyjnych: konsultacji psychologicznych (wywiad z rodzicem, obserwacja indywidualna dziecka), oraz z wizyty medycznej u lekarza psychiatry (wywiad z rodzicem, obserwacja dziecka). 2. Dla najsłabiej funkcjonujących beneficjentów Projekt przewiduje pulę 5 miejsc w trybie terapii indywidualnej. 3. Dodatkowo, dla części beneficjentów wskazanych przez terapeutów prowadzących daną grupę stacjonarną, przewidziano zajęcia w terenie, to jest wyjście poza Poradnię pod okiem doświadczonych opiekunów celem ćwiczenia w praktyce umiejętności nabytych w trakcie zajęć stacjonarnych. 3. Zajęcia będą realizowane w okresie Miejsca realizacji zajęć w ramach Projektu - siedziba Projektodawcy - siedziba Fundacji SCOLAR. Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok 1 i Uczestnicy otrzymają opinię o funkcjonowaniu dziecka po semestrze uczestniczenia w Projekcie (wszyscy uczestnicy). IV. UCZESTNICY PROJEKTU 1. Uczestnikami Projektu mogą być dzieci: w wieku 5-15 lat, posiadające diagnozę ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Aspergera, zespół Retta, inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne), posiadające w chwili przystąpienia do Projektu (to jest w dniu rekrutacji) orzeczenie o niepełnosprawności wystawione na podstawie ww. diagnozy 2. Projekt przewiduje 36 miejsc.

3 V. REKRUTACJA 1. Rekrutacja będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w Projekcie uczniom bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania. 2. Opiekun prawny dziecka spełniającego kryteria formalne może zgłosić dziecko jako chętnego do programu: telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Fundacji. 3. Za zgłoszenie uznawane jest podanie: imienia i nazwiska dziecka daty urodzenia diagnozy telefonu kontaktowego nazwy konkretnego programu terapeutycznego (w tym przypadku programu AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ) oraz dostarczenie (osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem): kopii orzeczenia o niepełnosprawności. W dniu rekrutacji należy przynieść oryginał orzeczenia do wglądu. 4. Nabór na zajęcia zostanie ogłoszony na stronie internetowej Fundacji SCOLAR (www.scolar.pl). Również, pracownik Fundacji zadzwoni z informacją do każdej rodziny, która zgłosiła się w okresie poprzedzającym rekrutację. 5. Każda osoba zgłoszona do dnia zakończenia rekrutacji zaproszona zostanie na 1 spotkanie rekrutacyjne, podczas którego odbędzie się zarówno wywiad z rodzicem, jak i obserwacja indywidualna dziecka. 6. W dniu rekrutacji rodzic otrzymuje wstępne dokumenty, które należy wypełnić i pozostawić w rejestracji. 7. Wywiad z rodzicem trwa około 30 minut. Spotyka się z nim psycholog, lub pedagog, który zbierze informacje o dziecku opierając się na formularzu konsultacyjnym. 8. Obserwacja indywidualna dziecka trwa około 30 minut. Prowadzący wizytę jest ten sam psycholog lub pedagog specjalny, który rozmawiał z rodzicem. Obserwacja dziecka ma charakter swobodnej rozmowy. Po obserwacji indywidualnej wypełniany jest formularz obserwacyjny. 9. W trakcie toczącej się rekrutacji odbywać się będą zebrania zespołu rekrutującego, podczas których omawiane będą odbywające się wizyty oraz dokonywany będzie dobór dzieci do zajęć. 10. Kryterium rekrutacji jest przydatność oddziaływań dostępnych w ramach Programu dla danego dziecka na jego poziomie funkcjonowania, ocenionym na podstawie wizyty rekrutacyjnej. 11. Możliwymi powodami nieprzyjęcia do Programu są: duże nasilenie zachowań trudnych (zagrażających innym dzieciom w grupie lub uniemożliwiających innym dzieciom uczestnictwo) oceniana przez terapeutów niska przydatność tej formy terapii dla dziecka na jego poziomie rozwoju (np. wskazanie do intensywnej pracy indywidualnej, podczas gdy dziecko zgłaszane jest np. do ścieżki grupowej) inne zaburzenia towarzyszące, które uniemożliwiają dziecku efektywne korzystanie z wybranej przez rodziców formy terapii (np. znaczne zaburzenia genetyczne) brak miejsc zamknięcie rekrutacji

4 w przypadku, gdy liczba beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, przekracza ilość miejsc w programie, w pierwszej kolejności przyjmowane są sugerowane grupy 4osobowe i liczniejsze. 12. Po zebraniu się w procesie rekrutacji na określony semestr 30 dzieci, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji, nabór zostanie zamknięty. 13. Po zakończeniu rekrutacji, każdy opiekun prawny otrzyma telefoniczną informację odnośnie jej wyników. 14. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w Programie będą tworzone listy rezerwowe. VI. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 1. Beneficjent jest uprawniony do niskopłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania wsparcia w zakresie opisanym w rozdziale III niniejszego Regulaminu. 2. Rodzic bądź opiekun prawny Beneficjenta ma prawo, uprzedzając o tym wcześniej terapeutę, odbyć konsultację indywidualną z terapeutą prowadzącym dziecka w ustalonych dla dziecka godzinach zajęć indywidualnych. Spotkanie to odbywa się zamiast danych zajęć Beneficjenta. 3. Po zakończeniu Projektu każdy Beneficjent otrzymuje opinię, po którą można zgłosić się osobiście w biurze Fundacji lub zgłosić prośbę o przesłanie opinii pocztą tradycyjną. 4. Opiekun prawny beneficjenta jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych (swoich oraz dziecka) na potrzeby rozliczenia Projektu w zakresie wymaganym przez Fundację SCOLAR. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak zgody na udostępnienie PFRON danych osobowych (niepodpisanie oświadczenia) skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Projekcie. 5. Opiekun prawny beneficjenta zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnych z prawdą w zakresie pobieranych od niego informacji w związku z uczestnictwem w projekcie. Niniejszy regulamin stanowi pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 6. Opiekun prawny beneficjenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty wskazanej w kontrakcie, w terminie określonym w tym samym dokumencie. 7. W przypadku zajęć odwołanych przez Opiekuna dziecka, Realizator nie przewiduje możliwości odpracowania zajęć. Zajęcia odpracowywane są natomiast w momencie gdy osobą odwołującą jest Realizator. 8. W sytuacji gdy dziecko będzie obecne na mniej niż 4 zajęciach, terapeuta prowadzący może wydać wyłącznie zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach, nie zaś opinię z zajęć. VII. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników. 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika uczestników z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba osób z listy rezerwowej z uwzględnieniem preferencji określonych w rozdziale III pkt 2 regulaminu. 4. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w zajęciach należy poinformować Biuro projektu nie później niż na siedem dni przed terminem ich realizacji.

5 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgłoszenie udziału dziecka w projekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 2. Rodzice dzieci, Uczestników Programu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego oraz zgody na przetwarzanie informacji o chorobie Dziecka przez: - Fundację SCOLAR (administrator danych osobowych) - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu. 3. Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Fundację wyników terapii dziecka do opracowania ewaluacji Programu z zachowaniem wszelkich zasad poufności (bez podawania informacji pozwalających na identyfikację dziecka). 4. Integralnym elementem działań psychologicznych jest aktywność badawcza. Zatem akceptując regulamin rodzic wyraża zgodę na uczestniczenie w ewentualnych badaniach prowadzonych w trakcie projektu, oraz na późniejsze ewentualne wykorzystanie zebranych danych w publikacjach naukowych - z zachowaniem wszelkich zasad poufności (bez podawania informacji pozwalających na identyfikację dziecka) 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas zajęć terapeutycznych. 6. Rodzice (ew. opiekunowie prawni) dzieci (Uczestników) ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Poradni SCOLAR. 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR ul. Kubickiego 9 lok 1 i 2, Warszawa , Warszawa

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo