PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia Numer aktu 25 Kadencja Kadencja Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej w Andrychowie otworzył i prowadził Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie. Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie i trwała od godz do Obecni na sesji Rady Miejskiej Radni oraz zaproszeni goście, jak w załączonych listach obecności - załączniki nr 1 i nr 2. Ad. 1. Otwarcie sesji. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał zaproszonych gości, Panią Krystynę Olesińską - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, Panią Marię Krummel - Dyrektor PUP Filii w Andrychowie, Panią Marię Łopusińską - Komendant Komisariatu Policji, Panią Prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panie i panów sołtysów, przedstawicieli andrychowskich zakładów pracy, przedstawicieli związków zawodowych WSW - Pana Edwarda Karelusa i przedstawicieli ZZ AFM, przedstawicieli firmy "Savia", Pana Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Andrychowie - Annę Sztuka, przedstawicieli partii politycznych i redaktorów gazet lokalnych, panie i panów radnych. Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że do tej pory w sesji uczestniczy 17 Radnych, co zapewnia prawomocność prowadzonych obrad i podejmowanych uchwał. Ad. 3. Propozycje do porządku obrad. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Propozycje do porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej. 5. Interpelacje i zapytania w ważnych sprawach. 6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za III kwartał 2004r. (Mat. Nr 119) 9. Rynek pracy w Andrychowie: a) stan bezrobocia i perspektywy poprawy (Mat. Nr 121), b) sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych (Mat. Nr 122), c) strefa aktywności gospodarczej - organizacja i perspektywy rozwoju Andrychowskiego Parku Przemysłowego (Mat. Nr 124), d) funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Informatycznego Centrum Edukacyjnego (Mat. Nr 123). 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - przyjęcia nowego Regulaminu Straży Miejskiej w Andrychowie (Mat. Nr 120, poz.1), - ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

2 wychowawcze (Mat. Nr 120, poz. 2), - zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (Mat. Nr 120, poz. 3), - sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 86 w Andrychowie (Mat. Nr 120, poz. 4), - zmiany uchwały Nr XXII dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Mat. Nr 120, poz. 5), - nadania Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" (Mat. Nr 120, poz. 6), - zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów (Mat. Nr 120a), 11. Wolne wnioski, oświadczenia i zapytania. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 13. Komunikaty i zamknięcie obrad. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że w ustawowym terminie wpłynął do Biura Rady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok dotyczący zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przesunięcia między działami) (Mat. Nr 120c). Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła zmiany do porządku obrad XXV sesji. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przed pkt.- Wolne wnioski wprowadzić pkt. dotyczący informacji na temat oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24h pkt. 12 Ustawy o Samorządzie Gminnym. Punkt ten będzie zawierał informacje o sprawozdaniach Wojewody, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Burmistrza Andrychowa. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w zmiany. Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła zmiany do porządku obrad XXV sesji. Ad. 4 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że protokół z XXIV Sesji RM w Andrychowie był dostępny w Biurze Rady, na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz jest do wglądu na dzisiejszym posiedzeniu. Pan Eugeniusz Syrek - Radny zwrócił się do Pana Przewodniczącego, aby w Protokole Nr XXIV w pkt.- Wolne wnioski na str. 14, zamieścić pełne wystąpienie Radnego Krzysztofa Kubienia. Uzasadnił to mówiąc: "bo głosił Radny nauki pod adresem Pana Cinala i pod moim adresem, więc uważam, że nawet mi gratulował, że czerpię wiedzę z gazet, to są treści, ja sprawdziłem to z wypowiedziami no i bardzo to jest ważne, żeby to w protokole się znalazło." Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wg statutu z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in. przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień i dyskusji lub ich streszczenie. Natomiast w par. 92 statutu pkt. 4 mówi, że do chwili przyjęcia protokołu radni mogą zgłaszać do niego poprawki lub uzupełnienia, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji. W pkt. 5 zapisane jest, że jeśli wnioskowane poprawki lub uzupełnienia nie zostaną uwzględnione wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady, która po wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji ostatecznie rozstrzygnie o stosownym zapisie w protokole. Następnie Pan Przewodniczący poprosił protokolanta o wyrażenie swojego zdania. Pani Maria Krzemińska - Biuro Rady Miejskiej powiedziała, że zgodnie ze statutem protokół został streszczony, natomiast w biurze Rady znajdują się kasety z nagraniem całej sesji, są one załącznikiem do protokołu, przechowywane przez 3 m-ce i w każdej chwili mogą być udostępnione radnym. Pan Eugeniusz Syrek - Radny ponowił swój wniosek dotyczący zamieszczenia w protokole pełnej wypowiedzi Radnego Krzysztofa Kubienia.

3 Pan Krzysztof Kubień - Radny stwierdził, że są kasety i zgodnie ze statutem jest streszczenie a pełne wystąpienie można dołączyć jako załącznik. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby uwzględnić wniosek Radnego Pana Eugeniusza Syrka i do protokołu jako załącznik dołączyć pełne odzwierciedlenie wypowiedzi Radnego Pana Krzysztofa Kubienia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła Protokół Nr 24 wraz z w/w załącznikiem jednogłośnie. Ad. 5 Pan Adam Kubik - Radny zwrócił się z prośbą o przekazanie do Zarządu Powiatu informacji o bardzo złym stanie drogi Rzyki Praciaki (pobocza powyżej cm wyżej niż asfalt, drogą płynie woda, nie ma spadu). Pan Radny poprosił o poszerzenie wąskiej drogi między Bolęciną a Rzykami, pierwszym mostem i drugim. Pani Maria Sabat - Radna poruszyła sprawę związaną z Budżetem na 2004r. gdzie w punkcie WYDATKI w Dziale "Rolnictwo i Łowiectwo" zaplanowano zadanie pod nazwą "Przejście rurociągu wodociągowego pod dnem Wieprzówki" w rejonie pompowni w Zagórniku umożliwiające docelowo zaopatrzenie Sułkowic w wodę ujęć komunalnych. Pani Radna zadała pytanie: na jakim etapie realizacji jest to zadanie a jeśli nie jest realizowane to z jakich przyczyn i kiedy będzie wykonane. Pan Jan Walczak - Radny zwrócił się z zapytaniem: jak wygląda sprawa Domu Ludowego w Roczynach, który został sprzedany prywatnej osobie. Obecnie w mniejszej części w/w obiektu znajduje się Ośrodek Zdrowia a reszta budynku jest niezagospodarowana. Mieszkańcy chcą się dowiedzieć, jaki jest statut prawny tego obiektu i czy istnieje możliwość jego przejęcia. Pan Eugeniusz Syrek - Radny zadał pytania: - dlaczego Pan Burmistrz uważa informację publiczną za domenę swojej władzy i dlaczego odmawia radnemu udostępnienia dokumentu dotyczącego pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z dnia 23 maja 2003 r. skierowanego do Gminy (sprawa dotyczy zmiany kierunku odpływy deszczówki), - z jakiego powodu redakcja "Nowin Andrychowskich" dopuściła się ocenzurowania wypowiedzi radnego na sesji 26 sierpnia br., kiedy redakcja zamieści sprostowanie dotyczące bezpodstawnego zdaniem Pana Eugeniusza Syrka oskarżenia go o słowa krytyki wypowiedziane pod adresem ZGKiM. Ad. 6. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 września 2004r. do 27 października 2004r. - jak załącznik nr 3. Pan Burmistrz za pomocą środków audiowizualnych zaprezentował informacje dotyczące planowanej inwestycji - obwodnicy Andrychowa. Pan Eugeniusz Syrek - Radny zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, jaki jest sens na istnienie Rady Społecznej ZOZ w momencie likwidacji tego Zakładu. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa powiedział, że Rada Społeczna działa do czasu zakończenia likwidatora ZOZ-u. Obowiązkiem Rady Społecznej jest dokonywanie ocen i wydawanie opinii na temat zbycia zbędnego majątku ZOZ-u. Ad. 7 Pan Jan Sordyl - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Sprawozdanie Komisji z przeprowadzonych kontroli - jak załącznik nr.4 Ad. 8 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że materiał dotyczący realizacji uchwał Rady Miejskiej w III kwartale 2004r był udostępniony wszystkim radnym i omawiany na posiedzeniu Komisji RM - jak załącznik mat. nr 119.

4 W związku z brakiem pytań ze strony radnych Pan Przewodniczący poinformował, że Wysoka Rada przyjmuje informacje na temat realizacji uchwał RM. Ad. 9 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie przywitał obecnych na obradach sesji RM przedstawicieli andrychowskich zakładów pracy, Panie z Biura Pracy w Wadowicach i Filii w Andrychowie oraz przedstawicieli Związków Zawodowych. Pani Krystyna Olesińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach powiedziała, że we wrześniu br. odnotowany został podobnie jak w poprzednich miesiącach spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie. Na koniec września w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było osób tj. o 261 mniej niż w sierpniu oraz 630 osób mniej w porównaniu do grudnia 2003r. Powiat wadowicki tak samo jak w zeszłym roku zajmuje IX miejsce w województwie małopolskim pod względem najniższej stopy bezrobocia, która na koniec sierpnia wynosił 16,2% (w stosunku do stopy bezrobocia z grudnia wzrosła o 1,5 pkt.). Zauważyć tu należy, że pomimo spadku liczby bezrobotnych wzrosła stopa bezrobocia, której wg. GUS-u powodem jest spadek liczby osób pracujących. Utrzymującą niekorzystną cechą bezrobocia jest nadal niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym, podstawowym lub poniżej podstawowego, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 71%. W br. liczba zarejestrowanych kobiet w stosunku do grudnia 2003r. zmniejszyła się o 205 osób, na koniec września w kartotece filii andrychowskiej pozostawało bezrobotnych kobiet co stanowiło 56,5% ogółu bezrobotnych. Podobną pod względem liczebności grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku lata, tj. 56,5% wszystkich bezrobotnych, na koniec września zarejestrowanych było takich osób. Bezrobocie ludzi młodych nadal pozostaje jednym z najważniejszych problemów obszarów lokalnego rynku pracy. Następną pod względem liczebności grupę stanowią bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy, tj. 52,5% ogółu. W okresie trzech kwartałów br. zarejestrowało się osób z tego 75% rejestrowało się kolejny raz a 36% dotychczas nie pracowało. Wyłączono z ewidencji osób a przyczynami było niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby oraz podjęcie zatrudnienia przez 1544 osoby. Do prac interwencyjnych skierowano 134 osoby, 17 osób zostało zatrudnionych w ramach umów absolwenckich a 3 osoby otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W omawianym okresie liczba podjęć pracy była o 281 osób wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Większa o 52 osoby była liczba tych, którzy rozpoczęli staże w zakładach pracy (do końca września 198 osób). Szkoleniem zostały objęte 123 osoby. W omawianym okresie Urząd miał do dyspozycji 499 ofert pracy, z tego 381 dotyczyło pracy subsydiowanej. Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 45% wszystkich ofert. W analogicznym okresie roku ubiegłego Urząd miał do dyspozycji 432 oferty. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia, która weszła od 1 czerwca zniosła definicję absolwenta a w jego miejsce wprowadziła definicję bezrobotnego do 25 roku życia. W konsekwencji takiej zmiany absolwenci przestają być grupą priorytetową na rynku pracy, mieszczą się oni w definicji ale jako jeden ze zbiorów osób bezrobotnych, co oznacza, że pod rządami nowej ustawy absolwenci w większym niż dotychczas stopniu będą musieli konkurować z innymi osobami bezrobotnymi o dostęp ze środków funduszu pracy. W roku bieżącym PUP realizuje 5 projektów finansowanych ze środków unii europejskiej. W ramach projektu PHARE 2002 realizowane są 3 programy pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: "Mój dom moja praca"(skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przede wszystkim rodzin) i dwa projekty adresowane do młodzieży, która nie ukończyła 26 roku życia: "Ekonomiści startują" i "Nie jestem bez szans". W maju br. zostało zawarte porozumienie między Samorządem woj. Małopolskiego a Samorządem Powiatu Wadowickiego w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Szybszy i pewniejszy start absolwent na starcie" i realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1,2 - "Perspektywy dla młodzieży"(projekt adresowany jest do młodzieży do 25 roku życia, ogólna liczba benificjentów ostatecznych projektów to 800 osób). Realizowany jest również następny projekt pod nazwą "Reintegracja zawodowa - powrót do pracy", który adresowany jest do osób spełniających następujące warunki: ukończone 25 lat, zamieszkanie na wsi i pozostawanie w rejestrze bezrobotnych powyżej 24 m-cy. Projekt przewiduje przeszkolenie 40 osób, zatrudnienie częściowo subsydiowane dla 50 osób, wsparcie doradcze i finansowe dla 5 osób zdecydowanych rozpocząć

5 działalność gospodarczą. Wszystkie te projekty trwać będą do maj-czerwiec 2005 roku. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do Wysokiej Rady o zwolnienie od podatku od nieruchomości lokalu, który PUP Filia w Andrychowie wynajmuje i utrzymanie stawki czynszowej na obecnym poziomie. Pan Jacek Skłodowski - Dyrektor Grupy Kapitałowej "Andropol" powiedział, że firma miała bardzo trudny rok i społeczność andrychowskiej Gminy zgadzając się na wypłacanie wynagrodzeń w ratach, w dużym stopniu pomogła w jej przetrwaniu. Trudna sytuacja wstrzymała zwiększenie zatrudnienia, na koniec ubiegłego roku "Andropol - Przędzalnia" i AZPB "Andropol" zatrudniały ok osoby a na koniec września 2004r. jest 1246 pracowników. Następny rok zapowiada się lepszy, sytuacja finansowa firmy ustabilizowała się, ale niestety nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w następnym roku. W związku z podejmowaniem przyszłych uchwał budżetowych Pan Jacek Skłodowski poprosił o uwzględnienie potrzeb większych zakładów w mieście i ustalenie niższych stawek podatkowych. Podziękował za wykazanie dużej cierpliwości w związku z niepłaceniem przez zakład podatku od nieruchomości. Ad. 10 Pan Lech Kasperek - Kierownik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej uzupełnił informacje na temat Centrum Informatycznego. Pan Adam Rajda - Przewodniczący Komisji Rozwoju poinformował, że Komisja szczegółowo przeanalizowała sytuację na rynku pracy w Gminie. W porównaniu z latami poprzednimi wielkość bezrobocia na terenie Gminy uległ nieznacznemu zmniejszeniu, co jest efektem wejścia Polski do Unie Europejskiej i związane jest z wyjazdami do pracy za granicę oraz z przyjęciami do pracy w spółkach "Andorii". Struktura bezrobotnych utrzymuje się na poziomie lat poprzednich. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć budowa fabryki wałów korbowych. PUP poprzez prowadzoną aktywizację bezrobotnych, kursy indywidualne, staże absolwenckie oraz pożyczki bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zmieniające się przepisy o bezrobotnych mogą przyczynić się do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Sytuacja ekonomiczna głównych podmiotów gospodarczych Gminy utrzymała się na poziomie roku ubiegłego, poprawa nastąpiła w grupie kapitałowej "Andoria", AFM, "Wizan", "Elektrociepłownia" i "Prodnar". Natomiast pogorszenie sytuacji nastąpiło w "Andorii S.A. i w grupie kapitałowej "Andropol". Działalność Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Informatycznego Centrum Edukacyjnego jest czynnikiem wspomagającym rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy. Pan Walenty Trojanowski - Radny odniósł się do sytuacji na rynku pracy: - wg grup wykształcenia najwyższy procent (65%) bezrobotnych stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym, technicznym i dlatego należy się zastanowić czy kierunki nauki są właściwie dostosowane do potrzeb na naszym rynku, - szkolenie grupowe jest bezcelowe, po szkoleniach nie ma gwarancji uzyskania pracy, - w związku z udzielaniem pożyczek zadał pytanie - czy jest kontrola nad tym w jaki sposób rozwijają się podmioty korzystające z pożyczek, czy środki te są właściwie wykorzystywane, - zadaniem dla Gminy jest przygotowanie infrastruktury dla podmiotów, które na naszym terenie mogłyby się rozwijać, tj. transport drogowy, rozwój infrastruktury drogowej, - została podjęta uchwała odnośnie zwolnień i ulg podatkowych w zakresie rozpoczynania działalności dla podmiotów, które zwiększą zatrudnienie, działania zostały podjęte, w jaki sposób jest to wykorzystywane. Pani Maria Krummel - Kierownik PUP Filii w Andrychowie omówiła politykę rynku pracy, podała myśl przewodnią na skalę krajową, tj. kształcenie ustawiczne w formie kursowej, szkolenia grupowe i indywidualne. Nie można mówić, że są to pieniądze stracone, gdyż kształtowanie procesu mobilności człowieka dorosłego do pracy i do uczenia się, nabycia umiejętności jest sprawą bardzo ważną. Należy to traktować za umiejętność, która pozostaje i może być wykorzystana w każdej chwili. Nowa ustawa zlikwidowała pożyczki całkowicie i zostały zastąpione dotacją, której kwota wyliczana

6 jest od przeciętnego wynagrodzenia, waha się w granicach 11 tys. Traktowana jest jako pomoc publiczna warunkowa, tzn. działalność gospodarczą trzeba prowadzić przez okres 12 m-cy. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy wyjaśnił stosowanie zwolnień i ulg, z których przedsiębiorcy korzystają w bardzo niewielkim zakresie. Wynika to z kondycji przedsiębiorstwa, weryfikują swoją działalność. Dla wielu problem stanowią koszty jakie muszą być poniesione przy rejestracji działalności lub wpisu do rejestru. Do momentu ustabilizowania przepisów, na pewno nie będzie można odnotować przyrostów w tym zakresie. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Prezesa Zarządu Andropol "Elektrociepłownia" Pana Wojciecha Popławskiego. Pani Krystyna Milczarek - Radna uważa, że mimo, iż podaje się spadek bezrobocia zauważa się zubożenie naszego społeczeństwa. Przedsiębiorcy omijając przepisy zatrudniają pracowników na 3 lub 1 etatu, obniżają stawki za godzinę, w związku z czym należy do sprawozdania o stanie bezrobocia wykazywać tylko pełne etaty. Pani Radna zastanawia się, jak można zapobiec zwolnieniu się wyszkolonego na koszt naszej Gminy pracownika i podjęciu przez niego pracy poza Gminą Andrychów. Pan Adam Kubik - Radny zwrócił uwagę na koszty poniesione na szkolenia a co nie ma odniesienia do zatrudnienia. Powinno się więcej środków przeznaczyć na zatrudnianie pracowników interwencyjnych, zwiększyć ilość tych osób, zwiększyć zatrudnienie Romów przy tego rodzaju pracach. Pan Jan Sordyl - Radny stwierdził, że powinno się współpracować ze szkołami, trzeba powrócić do kształcenia w kierunku prostych zawodów. Dyrektorzy szkół przygotowali ofertę szkół zawodowych o profilu: tokarz, frezer, stolarz, krawcowa, a tych zawodów na terenie Gminy Andrychów brakuje. Pani Maria Krummel - Kierownik PUP Filii w Andrychowie odniosła się do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zrealizowane. Roboty publiczne są przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która dotąd nie znalazła zastosowania w Gminie. W związku z zatrudnieniem ludności romskiej Pani Kierownik powiedziała, że są oni objęci programem krajowym realizowanym w woj. małopolskim, a w naszej Gminie program ten realizowany jest w systemie oświatowym. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa sprecyzował dwie sprawy: - ze Stowarzyszenia Romów wystosowano wniosek opiewający na kwotę 150 tys. zł w sprawie zatrudnienia, po jego pozytywnym rozpatrzeniu przewiduje się możliwość zatrudnienia od 4-6 osób pochodzenia romskiego, - w wyniku składanych wniosków przez Gminę przedstawiciele mniejszości narodowej romskiej zostali zatrudnieni w ramach projektu, który zatwierdzany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakład komunalny również zatrudnia jedną osobę romską. Pan Burmistrz na pytanie Pani Radnej Krystyny Milczarek dotyczące zwolnień przeszkolonych pracowników odpowiedział, że jedna osoba odeszła z przyczyn osobistych tj. zawarła związek małżeński w Krakowie i zatrudniła się w Urzędzie Marszałkowskim. Druga osoba z własnej woli zrezygnowała z pracy i Gmina z tego powodu nie poniosła żadnych strat (np. brak odprawy). Pan Jan Witkowski - Radny zwrócił uwagę na Mat. Nr 124, z których można się dowiedzieć, że na przestrzeni 9 m-cy w 2004r. działalność gospodarczą rozpoczęło 168 podmiotów, z czego 11 już ją zakończyło. W tym samym czasie wykreślono 172 podmioty gospodarcze z rejestru. Nie wiadomo ile osób zostało zatrudnionych w nowopowstałych firmach, czym one się zajmują, ile osób straciło pracę w tych zlikwidowanych 172 zakładach. Problem, który się nawarstwia i który został już poruszony przez Radnego Pana Trojanowskiego to sprawa opodatkowania rozpoczynających działalność gospodarczą. Na przyszłość trzeba pomyśleć, przy opracowywaniu podatków na 2005r. jak potraktować przedsiębiorców, którzy przez długie lata zatrudniają ludzi na wysokim poziomie zatrudnienia a jak potraktować tych, którzy zakładają firmę po to, aby zostać zwolnionym z płacenia podatku, ewentualnie uzyskać kredyt nie zatrudniając nikogo. Pan Radny zadał pytanie, czy jest opłacalne przenoszenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej do Inkubatora Przedsiębiorczości, następnie zaproponował wstrzymanie się z tym do momentu wyjaśnienia sprawy związanej z budynkiem "Andorii". Zwrócił uwagę na działalność Małopolskiego

7 Inkubatora Przedsiębiorczości, poprosił o odpowiedź na pytania - ile osób znalazło zatrudnienie w firmach, które tam działają, czy firmy te rozwijają się i czy ich działalność wpływa na zmniejszanie bezrobocia w Gminie. Pan Eugeniusz Syrek - Radny poparł wypowiedź Radnego Pana Witkowskiego, czy słuszne jest zajmowanie pomieszczenia na kartografię (Powiat zabezpiecza sprawy związane z kartografią) i jakie zyski z tego będzie miała Gmina. Pan Radny wnioskuje, aby zastanowić się nad formą przedstawiania informacji, które Rada wysłuchuje ze strony podmiotów gospodarczych, a szczególnie zakładów mających osobowość prawną. Nie ma żadnego regresu w stosunku do tych przedsiębiorstw i zakładów. Następnie zawnioskował, aby Pan Burmistrz w swoim comiesięcznym sprawozdaniu przedstawiał informacje w tym zakresie. Radnemu Eugeniuszowi Syrkowi brakuje podstawowych wiadomości od podmiotów gospodarczych na temat realizacji przez nich uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatku i opłat. Brak również informacji na temat stanu zadłużeń w tych przedsiębiorstwach. Zachodzi potrzeba, aby w stosunku do dużych zakładów pracy gdzie są problemy z odzyskaniem zaległości, założyć hipotekę. Pan Radny zwrócił uwagę, że od kilku lat nie ma wpływów dywidendy z "Elektrociepłowni", gdzie Gmina jest udziałowcem i poprosił o wyjaśnienie tej kwestii, jak również przejęcia kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej i ZGKiM. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wypowiedzi w sprawie zaproszeń na sesję przedstawicieli zakładów pracy i powiedział: "Rada ma plan swojego działania zgodnie ze statutem i możliwość zapraszania bez rozliczania w przypadku nieuczestnictwa". Pan Lech Kasperek - Kierownik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej w uzasadnieniu przeniesienia Biura Geodezji i Kartografii do pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, podał, że jest to w interesie mieszkańców Gminy Andrychów, umożliwia im realizowanie potrzeb w tym zakresie na miejscu. Na ten cel przeznacza się tylko 150m2 powierzchni. Odnośnie 5 firm, które przetrwały odpowiedział, że są to jednoosobowe placówki - biuro usług prawnych i podatkowych. Pan Jan Witkowski - Radny powtórzył swoje pytanie, czy jest potrzeba utworzenia biura kartografii w pomieszczeniach Inkubatora, podczas gdy w perspektywie jest przejęcie budynku "Andorii". Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przejęcie budynku "Andorii" jest to czas odległy, natomiast obowiązuje uchwała Rady Miejskiej dotycząca przejęcia filii komunikacji i kartografii. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa wyjaśnił, że na terenie WSW nie ma likwidatora, o czym informuje w swoim sprawozdaniu. Poprosił o nie wprowadzanie takich informacji, aby mieszkańcy nie byli zaniepokojeni sytuacją bezrobocia. Na wniosek Pana Radnego Syrka w sprawie przedstawiania w sprawozdaniu danych o działalności podmiotów Burmistrz odpowiedział, że za tego rodzaju sprawy odpowiedzialny jest Wydział Spraw Obywatelksich Urzędu Miejskiego, który prowadzi ewidencję działalności gospodarczej i udziela informacji na tematy związane z jej prowadzeniem. Zapewnił, że o wszystkich sprawach związanych bezpośrednio z bezrobociem informuje na bieżąco. Odnośnie wypowiedzi Radnego Eugeniusza Syrka na temat przejęcia ciepłowni Pan Burmistrz poinformował, że odbyła się rozmowa w obecności Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej i pracowników kotłowni o wynikach której poinformował radnych na komisjach, jak również w poprzednich sprawozdaniach. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik powiedział., że procent udziałów Gminy w "Elektrociepłowni" jest niewielki i wynosi ok. 5%. Takim procentem Gmina może dysponować w momencie, kiedy przyjmowany jest wynik finansowy. Udział polega głównie na tym, że Gmina ma bezpośredni wpływ na politykę związaną z ciepłownictwem. W celu zabezpieczenia naszych zaległości prowadzi się wpisy do hipotek. Jest to normalną praktyką w stosunku do podatników, którzy posiadają zaległości. Bieżąca windykacja związana jest z upomnieniami, wezwaniami do zapłaty i z wystąpieniami poprzez tytuły egzekucyjne przekazywane komornikom skarbowym, którzy w imieniu Gminy prowadzą dalszy ciąg tej windykacji. Prowadzi się tą windykację w stosunku do osób fizycznych z różnych podatków, jak również do osób prawnych.

8 Pani Teresa Białow - Radna stwierdziła brak zainteresowania wśród młodzieży w kwestii kształcenia w poszukiwanych zawodach, co jest główną przyczyną nie podejmowania przez szkoły tworzenia klas o takich profilach. Pan Wojciech Popławski - Prezes "Elektrociepłowni" powiedział, że uzyskany zysk w roku poprzednim był bardzo niewielki i przeszedł na pokrycie strat z ubiegłych lat - w takim przypadku nie ma możliwości wypłaty dywidendy. Pan Prezes zadeklarował przedstawienie informacji na temat zbudowania jednego nowoczesnego źródła "Elektrociepłowni" na komisyjnym posiedzeniu. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że uwagi zgłoszone przez radnych zostaną uwzględnione przez przedstawicieli zakładów pracy. Poinformował, że pracę rozpoczęła Powiatowa Rada Zatrudnienia, w skład której wchodzi Pan Andrzej Fryś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady Zatrudnienia został wybrany Pan Mirosław Nowak - Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, natomiast Wiceprzewodniczącym Zbigniew Mieszczak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą, aby wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów na sesję wyjaśniać na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Podziękował gościom za przygotowanie materiałów na sesję, za udział w posiedzeniu i ogłosił 45 min. przerwę. Ad. 11 Pan Jacek Babik - Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Straży Miejskiej w Andrychowie - Mat. Nr 120, poz. 1 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Porządku Publicznego GKiOŚ wprowadziła autopoprawki, które zostały uwzględnione i Komisja Budżetu, FiSO po wprowadzeniu poprawek opiniowała w/w projekt. Oświaty, KSiT; Rozwoju PGiIM - pozytywnie zaopiniowały projekt. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie18 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Straży Miejskiej w Andrychowie - jak załącznik nr 5. Pan Leszek Kucharski - Kierownik Wydziału Edukacji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze - Mat. Nr 120, poz. 2 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Oświaty KSiT pozytywnie zaopiniowała w/w projekt pod warunkiem uzupełnienia go po słowie "szczeblu" o słowo "gminnym". Komisja Budżetu, FiSO również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 17 głosami za i 1 wstrzymującym się. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - jak załącznik nr 6. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (zmiany w dochodach, wydatkach, przeniesienia między działami) - Mat. Nr 120, poz. 3. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje: Budżetu, FiSO; Oświaty

9 KSiT; Porządku Publ. GKiOŚ; Rodziny ZiPS pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 19 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok - jak załącznik 7. Pani Wiesława Jamróz - Kierownik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 86 w Andrychowie - Mat. Nr 120, poz. 4. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu, FiSO pozytywnie zaopiniowała w/w projekt a Komisja Rozwoju, PGiIM 2 głosami za, 2 przeciw i 4 wstrzymującymi się. Pan Jan Sordyl - Radny zadał pytanie, czy obecny najemca zalega z czynszem. Pani Wiesława Jamróz - Kierownik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami odpowiedziała, że nie zalega on z płaceniem czynszu. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z pytaniem, czy ta wartość szacunkowa określona jest na podstawie wstępnych oględzin obiektu i wstępnej wartości, czy chodzi o budynek z działką - wart. 200 tys. Pani Wiesława Jamróz - Kierownik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami udzieliła odpowiedzi, że chodzi o budynek wraz z 4 arową działką. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 14 głosami za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 86 w Andrychowie - jak załącznik nr 8. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Mat. Nr 120, poz. 5. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje Budżetu, FiSO; Rozwoju, PGiIM pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zmiany uchwały Nr XXII dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - jak załącznik nr 9. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "Andropol" S.A w Andrychowie - Mat. Nr 120, poz. 6. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały. Pan Marek Polak - Radny powiedział, że Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia, skupia wokół siebie 116 członków i jeszcze większą grupę sympatyków a jego szlachetny kierunek społecznej działalności wydaje się być kolebką kształtowania właściwych ludzkich postaw, poglądów. Poprzez uczestniczenie w

10 organizowanych licznych rajdach, zlotach i wycieczkach można bezpośrednio stykać się z pomnikami historii i przyrody, poznajemy najpiękniejsze zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi andrychowskiej, wadowickiej i nie tylko, poznajemy jej dziedzictwo, dorobek kulturowy oraz bezcenne walory przyrodnicze i tym samym piękno otaczającego nas całego świata. Umiejętność dostrzegania tych wartości budzi w ludzkich umysłach specyficzne poczucie patriotyzmu poprzez utożsamianie się z daną kulturą, z daną społecznością i swego rodzaju miłość do całej naszej ojczyzny. W szeregach PTTK kształtuje się osobowość przyszłych pokoleń miłośników, przyrodników, przewodników i strażników przyrody, którzy będą w przyszłości przekazywać naszym dzieciom i wnukom wiedzę o potrzebie harmonii życia ludzkiego z przyrodą, w której człowiek jest jej integralną i nieodłączną częścią. Podejmując dziś uchwałę o nadaniu Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Oddziału PTTK jest szansa i okazja docenić trud, wyrazić uznanie wszystkim wieloletnim działaczom ruchu turystycznego, których źródłem i motywem do takiego działania nie może być nic innego jak tylko wewnętrzne powołanie. Pan Andrzej Fryś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że PTTK był również organizatorem jubileuszu 50-lecia wyciągu "Wyrwirączki" na Leskowcu, którego działacze w/w Towarzystwa od lat eksploatuję. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie - 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie nadania Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "Andropol" S.A w Andrychowie - jak załącznik nr 10. Pan Tadeusz Sumper - Prezes Oddziału PTTK serdecznie podziękował za docenienie długoletniej działalności PTTK, wyraził nadzieję na dalszą współpracę Oddziału z Panem Burmistrzem, Komisją Oświaty, Wydziałem Promocji oraz z CKiW. W tym roku oprócz obchodów 40-lecia w planach PTTK przewiduję się 8 grudnia zapalenie zniczy na grobach kolegów i koleżanek, 11 grudnia o godz odbędzie się uroczysta Msza Św. w kościele a później nadanie odznaczeń i różnych podziękowań rok planuje się rozpocząć 27 Rajdem Zimowym Ziemi Andrychowskiej a 15 lutego dla uczczenia pamięci 4 narciarzy, którzy zginęli w masywie babiogórskim(janina i Kazimierz Frysiowie, Pan Olejczyk, Pani Helena Banachowska z Wadowic), będzie zamontowana na krzyżu na Jawornicy pamiątkowa tablica upamiętniająca 70 rocznicę ich śmierci. W późniejszym czasie przewiduje się ż zawody o Puchar Leskowca, wiosenny rajd o zasięgu ogólnopolskim, rajd rodzinny z okazji dnia Beskidu Małego i Powiatu Wadowickiego, w październiku - V Rajd Górski z okazji Dnia Papieskiego. Oprócz tego będą organizowane wycieczki krajoznawczo turystyczne zarówno po Polsce jak i po Słowacji. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o podziękowanie brawami za działalność społeczną dla PTTK. Następnie poinformował, że Medal nadany przez Wysoką Radę będzie wręczony przy okazji najbliższych państwowych świąt czyli 11 listopada. Pan Wojciech Sedlaczek - Główny Specjalista przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów - Mat. Nr 120a, 120a'. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje: Budżetu, FiSO; Oświaty KSiT, Rodziny ZiPS - pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. Pan Marek Polak - Radny powiedział, że w roku ubiegłym komisja mieszkaniowa rozdysponowała ok. 10 mieszkań, które pochodziły z tzw. odzysku, a w roku bieżącym 12, jednak będzie ich co raz mniej, gdyż są w coraz większym tempie wykupywane na własność. Aby mieszkania rozdysponowane były w sposób sprawiedliwy Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu bardzo starannie przeanalizowała regulamin zasad wynajmowania lokali komunalnych i wypracowała do niego kilka istotnych zmian w trosce o to, by mieszkania te trafiły do osób najbardziej potrzebujących. W imieniu komisji Pan Radny zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o przyjęcie przygotowanego projektu uchwały. Pan Adam Kubik - Radny uważa, że mieszkanie jest największym dobrem człowieka i każdy ma się

11 o niego starać. Nie można za darmo rozdawać mieszkań komunalnych ani też budować nowych, bo wówczas nikt nie będzie dbał o te stare. Zdaniem Pana Radnego powinno się zabezpieczać, budować mieszkania socjalne. Pan Jan Witkowski - Radny stwierdził, że jednym z zadań własnych gminy, o których mówi ustawa o samorządzie jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła w/w projekt uchwały 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów - jak załącznik nr11. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przeniesienie między działami)- Mat. Nr 120c. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie - 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przeniesienie między działami) - jak załącznik nr 12 Ad.12. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych nadesłane od Wojewody Małopolskiego jak również od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach- jak załącznik nr 13. Pan Tomasz Partyka - Zastępca Burmistrza przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych zobowiązanych do ich złożenia pracowników Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ad. 13 Pan Jan Walczak - Radny powtórnie poruszył problem związany z budową chodnika na ul. Bielskiej. Zwrócił się z prośbą o przekazanie mu na piśmie łącznie z mapką odpowiedzi na pytanie, czy prawdą jest to, iż w związku z budową kanalizacji planuje się wykonanie rurowania drugiej strony ul. Bielskiej w Roczynach. Ad. 14 Pan Tomasz Partyka - Zastępca Burmistrza odpowiedział na interpelacje i zapytania: - Radnego Adama Kubika - w sprawie prośby o przekazanie informacji o złym stanie drogi Rzyki Praciaki wystosowane będzie do Zarządu Powiatu odpowiednie pismo. - Radnej Marii Sabat - przejście pod rzeką było projektowane jako przewiert sterowany, z powodu różnic w wysokości terenu, przy projektowaniu wychodziły niespodziewane problemy. Przewiert ten musiał być przeniesiony częściowo w inne miejsce. W tej chwili jest już pozwolenie na budowę, będzie rozpisywany przetarg na to zadanie, które powinno być zrealizowane w przyszłym roku. - Radnego Eugeniusz Syrek - w sprawie odmowy udostępnienia pisma poinformował, że żadne pisma wpływające do Urzędu nie są tajemnicą, a tym bardziej przed radnymi. Pisma, o którym wspomniał Pan Eugeniusz Syrek na chwilę obecną w Urzędzie brak a wszystkie inne pisma są do wglądu w każdej chwili. W sprawie sprostowania w "Nowinach Andrychowskich" na chwilę obecną nie można udzielić odpowiedzi, gdyż redaktor naczelny w/w pisma przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawa to powinna być wyjaśniona i jeżeli sprostowanie to spełniało wszelkie wymogi Pan nie widzi żadnych

12 przeszkód by nie było zamieszczone na łamach "Nowin Andrychowskich". Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Pan Burmistrz Tomasz Partyka wyraził swoje zadowolenie z tego, że w momencie kiedy Wysoka Rada podejmowała decyzję o utworzeniu tego Ośrodka i przyznawała kwoty na jego działalność, nie było wówczas w gronie radnych Pana Eugeniusza Syrka - przeciwnika powstaniu w/w ośrodka. Gdyby to nie była jednogłośna decyzja Rady na pewno w Powiecie pomysł ten byłby odczytany zupełnie inaczej. - Radnego Jana Walczaka - Pan Burmistrz zwrócił się do Kierownika Wydziału Urzędu Miejskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi ustnej lub pisemnej. Pan Wiesław Wróbel - Kierownik Wydziału Drogownictwa i Transportu powiedział, że 9 lat temu opracowany był projekt na realizację chodnika od ul. Stawowej do ul. Bielskiej w Roczynach. Obecny projekt jest jego kontynuacją. Chcąc zachować zwiększenie bezpieczeństwa należy dodatkowo wykonać powiązanie tego chodnika i wyznaczyć przejścia na łuku przed sklepem jak również za sklepem Pana Górala. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie zgodnie z wcześniejszą deklaracją odpowiedzi pisemnej na złożony wniosek Pana Radnego Jana Walczaka i na interpelację Pana Radnego Eugeniusza Syrka. Pan Eugeniusz Syrek - Radny podał, że dowodem na to, iż pismo o którym wspomniał w interpelacji wpłynęło jest pieczątka Urzędu Miejskiego na jego kopii. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie dotyczące interpelacji Radnej Pani Marii Sabat, dlaczego zmienił się termin wykonania wodociągu pod rzeką Wieprzówka. W ubiegłym tygodniu termin wykonania tej inwestycji określony był na rok bieżący a na dzisiejszej sesji na rok przyszły. Pan Tomasz Partyka - Zastępca Burmistrza poinformował, że będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Niestety z harmonogramu robót i z wymaganych warunków wynika, że jej realizacja przełoży się jednak na 2005r. Pan Mirosław Babiarz - Radca Prawny powiedział, że przed Sądem Rejonowym w Krakowie w Wydziale Gospodarczym toczy się postępowanie upadłościowe wobec Pana Urbańczyka, gdzie w skład masy wchodzi nieruchomość zabudowana w Roczynach, ul. Szkolna 42, którą do końca postępowania będzie zarządzał SYNDYK. W lutym br. zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, lecz do chwili obecnej nie jest ono prawomocne. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie, dlaczego nie został ustalony administrator tego obiektu. Pan Adam Kubik- Radny zwrócił się do Racy Prawnego z zapytaniem, czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego obiektu, wpłynęły już do Gminy a jeśli nie, to dlaczego zostały już podzielone na wykonanie pewnych inwestycji. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy odpowiedział, że zapłata była podzielona na 4 raty, które były zaakceptowane przez Wysoką Radę i dwie z nich zostały już uregulowane. Gmina Andrychów była jednym z uczestników Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W związku z tym, że nie było zgodności(właściciel skarżył się na każde posunięcie Syndyka) i Syndyk nie mógł dokonać sprzedaży tej nieruchomości oddał sprawę. Prawdopodobnie tą sprawą zajmie się Sąd, a jeśli postępowanie przed sądem nie powiedzie się cała masa z powrotem wróci do właściciela i proces roszczeniowy rozpocznie się od nowa. Ad. 14. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał komunikaty: I. Następna XXVI sesja odbędzie się 25 listopada br., tematami będą m.in.: 1. Działalność szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. - realizacja Strategii Oświaty, - działalność Stowarzyszeń i Towarzystw Oświatowych.

13 Ocena działalności szkół i przedszkoli, ZOFKO, "Nowin Andrychowskich". 2. Informacje na temat realizacji przygotowań do likwidacji ZWiK. - projekt uchwały dotyczący taryf cen wody i ścieków. II. Ponowił prośbę do kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, do Pana Burmistrza - o dostarczanie w terminie projektów uchwał (wg. Statutu Gminy 3 dni przed posiedzeniem komisji). III. Zaprosił radnych na uroczystość obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada a następnie odczytał program w/w święta. IV. Poinformował, że 16 listopada odbędzie się sesja, na której zostanie przedstawiona Strategia Rozwoju Gminy. W imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju serdecznie zaprosił wszystkich radnych na posiedzenie Komisji w dn. 17 listopada o godz w związku z koniecznością wydania opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Andrychów. V. Odbyło się spotkanie, na którym prezentowane Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Andrychów przez Pana dr Stanisława Lessaera. Dokument ten będzie wystawiony do publicznego wglądu, będzie podlegał opiniowaniu przez komisje. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie podziękował za udział w obradach XXVsesji RM i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie. Protokół sporządziła: Monika Bizon - mł. Referent Maria Krzemińska - Inspektor Załączniki do Protokołu Nr 25 dostępne są w Biurze Rady - Urząd Miejski, Rynek 15. Liczba odwiedzin: 30 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Andrychowie Witold Kocia Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :01:39 Czas publikacji: :01:39 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r.

Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Protokół Nr 30/2013 z XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 lutego 2013 r. Obecnych 12 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo