PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia Numer aktu 25 Kadencja Kadencja Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej w Andrychowie otworzył i prowadził Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie. Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie i trwała od godz do Obecni na sesji Rady Miejskiej Radni oraz zaproszeni goście, jak w załączonych listach obecności - załączniki nr 1 i nr 2. Ad. 1. Otwarcie sesji. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał zaproszonych gości, Panią Krystynę Olesińską - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, Panią Marię Krummel - Dyrektor PUP Filii w Andrychowie, Panią Marię Łopusińską - Komendant Komisariatu Policji, Panią Prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panie i panów sołtysów, przedstawicieli andrychowskich zakładów pracy, przedstawicieli związków zawodowych WSW - Pana Edwarda Karelusa i przedstawicieli ZZ AFM, przedstawicieli firmy "Savia", Pana Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Andrychowie - Annę Sztuka, przedstawicieli partii politycznych i redaktorów gazet lokalnych, panie i panów radnych. Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że do tej pory w sesji uczestniczy 17 Radnych, co zapewnia prawomocność prowadzonych obrad i podejmowanych uchwał. Ad. 3. Propozycje do porządku obrad. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Propozycje do porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej. 5. Interpelacje i zapytania w ważnych sprawach. 6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza. 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. 8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za III kwartał 2004r. (Mat. Nr 119) 9. Rynek pracy w Andrychowie: a) stan bezrobocia i perspektywy poprawy (Mat. Nr 121), b) sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych (Mat. Nr 122), c) strefa aktywności gospodarczej - organizacja i perspektywy rozwoju Andrychowskiego Parku Przemysłowego (Mat. Nr 124), d) funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Informatycznego Centrum Edukacyjnego (Mat. Nr 123). 10. Podjęcie uchwał w sprawach: - przyjęcia nowego Regulaminu Straży Miejskiej w Andrychowie (Mat. Nr 120, poz.1), - ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

2 wychowawcze (Mat. Nr 120, poz. 2), - zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (Mat. Nr 120, poz. 3), - sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 86 w Andrychowie (Mat. Nr 120, poz. 4), - zmiany uchwały Nr XXII dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Mat. Nr 120, poz. 5), - nadania Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" (Mat. Nr 120, poz. 6), - zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów (Mat. Nr 120a), 11. Wolne wnioski, oświadczenia i zapytania. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 13. Komunikaty i zamknięcie obrad. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że w ustawowym terminie wpłynął do Biura Rady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok dotyczący zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przesunięcia między działami) (Mat. Nr 120c). Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła zmiany do porządku obrad XXV sesji. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby przed pkt.- Wolne wnioski wprowadzić pkt. dotyczący informacji na temat oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24h pkt. 12 Ustawy o Samorządzie Gminnym. Punkt ten będzie zawierał informacje o sprawozdaniach Wojewody, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Burmistrza Andrychowa. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w zmiany. Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie wprowadziła zmiany do porządku obrad XXV sesji. Ad. 4 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że protokół z XXIV Sesji RM w Andrychowie był dostępny w Biurze Rady, na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz jest do wglądu na dzisiejszym posiedzeniu. Pan Eugeniusz Syrek - Radny zwrócił się do Pana Przewodniczącego, aby w Protokole Nr XXIV w pkt.- Wolne wnioski na str. 14, zamieścić pełne wystąpienie Radnego Krzysztofa Kubienia. Uzasadnił to mówiąc: "bo głosił Radny nauki pod adresem Pana Cinala i pod moim adresem, więc uważam, że nawet mi gratulował, że czerpię wiedzę z gazet, to są treści, ja sprawdziłem to z wypowiedziami no i bardzo to jest ważne, żeby to w protokole się znalazło." Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wg statutu z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in. przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień i dyskusji lub ich streszczenie. Natomiast w par. 92 statutu pkt. 4 mówi, że do chwili przyjęcia protokołu radni mogą zgłaszać do niego poprawki lub uzupełnienia, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji. W pkt. 5 zapisane jest, że jeśli wnioskowane poprawki lub uzupełnienia nie zostaną uwzględnione wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady, która po wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji ostatecznie rozstrzygnie o stosownym zapisie w protokole. Następnie Pan Przewodniczący poprosił protokolanta o wyrażenie swojego zdania. Pani Maria Krzemińska - Biuro Rady Miejskiej powiedziała, że zgodnie ze statutem protokół został streszczony, natomiast w biurze Rady znajdują się kasety z nagraniem całej sesji, są one załącznikiem do protokołu, przechowywane przez 3 m-ce i w każdej chwili mogą być udostępnione radnym. Pan Eugeniusz Syrek - Radny ponowił swój wniosek dotyczący zamieszczenia w protokole pełnej wypowiedzi Radnego Krzysztofa Kubienia.

3 Pan Krzysztof Kubień - Radny stwierdził, że są kasety i zgodnie ze statutem jest streszczenie a pełne wystąpienie można dołączyć jako załącznik. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby uwzględnić wniosek Radnego Pana Eugeniusza Syrka i do protokołu jako załącznik dołączyć pełne odzwierciedlenie wypowiedzi Radnego Pana Krzysztofa Kubienia. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła Protokół Nr 24 wraz z w/w załącznikiem jednogłośnie. Ad. 5 Pan Adam Kubik - Radny zwrócił się z prośbą o przekazanie do Zarządu Powiatu informacji o bardzo złym stanie drogi Rzyki Praciaki (pobocza powyżej cm wyżej niż asfalt, drogą płynie woda, nie ma spadu). Pan Radny poprosił o poszerzenie wąskiej drogi między Bolęciną a Rzykami, pierwszym mostem i drugim. Pani Maria Sabat - Radna poruszyła sprawę związaną z Budżetem na 2004r. gdzie w punkcie WYDATKI w Dziale "Rolnictwo i Łowiectwo" zaplanowano zadanie pod nazwą "Przejście rurociągu wodociągowego pod dnem Wieprzówki" w rejonie pompowni w Zagórniku umożliwiające docelowo zaopatrzenie Sułkowic w wodę ujęć komunalnych. Pani Radna zadała pytanie: na jakim etapie realizacji jest to zadanie a jeśli nie jest realizowane to z jakich przyczyn i kiedy będzie wykonane. Pan Jan Walczak - Radny zwrócił się z zapytaniem: jak wygląda sprawa Domu Ludowego w Roczynach, który został sprzedany prywatnej osobie. Obecnie w mniejszej części w/w obiektu znajduje się Ośrodek Zdrowia a reszta budynku jest niezagospodarowana. Mieszkańcy chcą się dowiedzieć, jaki jest statut prawny tego obiektu i czy istnieje możliwość jego przejęcia. Pan Eugeniusz Syrek - Radny zadał pytania: - dlaczego Pan Burmistrz uważa informację publiczną za domenę swojej władzy i dlaczego odmawia radnemu udostępnienia dokumentu dotyczącego pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z dnia 23 maja 2003 r. skierowanego do Gminy (sprawa dotyczy zmiany kierunku odpływy deszczówki), - z jakiego powodu redakcja "Nowin Andrychowskich" dopuściła się ocenzurowania wypowiedzi radnego na sesji 26 sierpnia br., kiedy redakcja zamieści sprostowanie dotyczące bezpodstawnego zdaniem Pana Eugeniusza Syrka oskarżenia go o słowa krytyki wypowiedziane pod adresem ZGKiM. Ad. 6. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 września 2004r. do 27 października 2004r. - jak załącznik nr 3. Pan Burmistrz za pomocą środków audiowizualnych zaprezentował informacje dotyczące planowanej inwestycji - obwodnicy Andrychowa. Pan Eugeniusz Syrek - Radny zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, jaki jest sens na istnienie Rady Społecznej ZOZ w momencie likwidacji tego Zakładu. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa powiedział, że Rada Społeczna działa do czasu zakończenia likwidatora ZOZ-u. Obowiązkiem Rady Społecznej jest dokonywanie ocen i wydawanie opinii na temat zbycia zbędnego majątku ZOZ-u. Ad. 7 Pan Jan Sordyl - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Sprawozdanie Komisji z przeprowadzonych kontroli - jak załącznik nr.4 Ad. 8 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że materiał dotyczący realizacji uchwał Rady Miejskiej w III kwartale 2004r był udostępniony wszystkim radnym i omawiany na posiedzeniu Komisji RM - jak załącznik mat. nr 119.

4 W związku z brakiem pytań ze strony radnych Pan Przewodniczący poinformował, że Wysoka Rada przyjmuje informacje na temat realizacji uchwał RM. Ad. 9 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie przywitał obecnych na obradach sesji RM przedstawicieli andrychowskich zakładów pracy, Panie z Biura Pracy w Wadowicach i Filii w Andrychowie oraz przedstawicieli Związków Zawodowych. Pani Krystyna Olesińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach powiedziała, że we wrześniu br. odnotowany został podobnie jak w poprzednich miesiącach spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Andrychowie. Na koniec września w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było osób tj. o 261 mniej niż w sierpniu oraz 630 osób mniej w porównaniu do grudnia 2003r. Powiat wadowicki tak samo jak w zeszłym roku zajmuje IX miejsce w województwie małopolskim pod względem najniższej stopy bezrobocia, która na koniec sierpnia wynosił 16,2% (w stosunku do stopy bezrobocia z grudnia wzrosła o 1,5 pkt.). Zauważyć tu należy, że pomimo spadku liczby bezrobotnych wzrosła stopa bezrobocia, której wg. GUS-u powodem jest spadek liczby osób pracujących. Utrzymującą niekorzystną cechą bezrobocia jest nadal niski poziom wykształcenia bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym, podstawowym lub poniżej podstawowego, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 71%. W br. liczba zarejestrowanych kobiet w stosunku do grudnia 2003r. zmniejszyła się o 205 osób, na koniec września w kartotece filii andrychowskiej pozostawało bezrobotnych kobiet co stanowiło 56,5% ogółu bezrobotnych. Podobną pod względem liczebności grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku lata, tj. 56,5% wszystkich bezrobotnych, na koniec września zarejestrowanych było takich osób. Bezrobocie ludzi młodych nadal pozostaje jednym z najważniejszych problemów obszarów lokalnego rynku pracy. Następną pod względem liczebności grupę stanowią bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy, tj. 52,5% ogółu. W okresie trzech kwartałów br. zarejestrowało się osób z tego 75% rejestrowało się kolejny raz a 36% dotychczas nie pracowało. Wyłączono z ewidencji osób a przyczynami było niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby oraz podjęcie zatrudnienia przez 1544 osoby. Do prac interwencyjnych skierowano 134 osoby, 17 osób zostało zatrudnionych w ramach umów absolwenckich a 3 osoby otrzymały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W omawianym okresie liczba podjęć pracy była o 281 osób wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Większa o 52 osoby była liczba tych, którzy rozpoczęli staże w zakładach pracy (do końca września 198 osób). Szkoleniem zostały objęte 123 osoby. W omawianym okresie Urząd miał do dyspozycji 499 ofert pracy, z tego 381 dotyczyło pracy subsydiowanej. Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 45% wszystkich ofert. W analogicznym okresie roku ubiegłego Urząd miał do dyspozycji 432 oferty. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia, która weszła od 1 czerwca zniosła definicję absolwenta a w jego miejsce wprowadziła definicję bezrobotnego do 25 roku życia. W konsekwencji takiej zmiany absolwenci przestają być grupą priorytetową na rynku pracy, mieszczą się oni w definicji ale jako jeden ze zbiorów osób bezrobotnych, co oznacza, że pod rządami nowej ustawy absolwenci w większym niż dotychczas stopniu będą musieli konkurować z innymi osobami bezrobotnymi o dostęp ze środków funduszu pracy. W roku bieżącym PUP realizuje 5 projektów finansowanych ze środków unii europejskiej. W ramach projektu PHARE 2002 realizowane są 3 programy pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: "Mój dom moja praca"(skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przede wszystkim rodzin) i dwa projekty adresowane do młodzieży, która nie ukończyła 26 roku życia: "Ekonomiści startują" i "Nie jestem bez szans". W maju br. zostało zawarte porozumienie między Samorządem woj. Małopolskiego a Samorządem Powiatu Wadowickiego w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Szybszy i pewniejszy start absolwent na starcie" i realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1,2 - "Perspektywy dla młodzieży"(projekt adresowany jest do młodzieży do 25 roku życia, ogólna liczba benificjentów ostatecznych projektów to 800 osób). Realizowany jest również następny projekt pod nazwą "Reintegracja zawodowa - powrót do pracy", który adresowany jest do osób spełniających następujące warunki: ukończone 25 lat, zamieszkanie na wsi i pozostawanie w rejestrze bezrobotnych powyżej 24 m-cy. Projekt przewiduje przeszkolenie 40 osób, zatrudnienie częściowo subsydiowane dla 50 osób, wsparcie doradcze i finansowe dla 5 osób zdecydowanych rozpocząć

5 działalność gospodarczą. Wszystkie te projekty trwać będą do maj-czerwiec 2005 roku. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do Wysokiej Rady o zwolnienie od podatku od nieruchomości lokalu, który PUP Filia w Andrychowie wynajmuje i utrzymanie stawki czynszowej na obecnym poziomie. Pan Jacek Skłodowski - Dyrektor Grupy Kapitałowej "Andropol" powiedział, że firma miała bardzo trudny rok i społeczność andrychowskiej Gminy zgadzając się na wypłacanie wynagrodzeń w ratach, w dużym stopniu pomogła w jej przetrwaniu. Trudna sytuacja wstrzymała zwiększenie zatrudnienia, na koniec ubiegłego roku "Andropol - Przędzalnia" i AZPB "Andropol" zatrudniały ok osoby a na koniec września 2004r. jest 1246 pracowników. Następny rok zapowiada się lepszy, sytuacja finansowa firmy ustabilizowała się, ale niestety nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia w następnym roku. W związku z podejmowaniem przyszłych uchwał budżetowych Pan Jacek Skłodowski poprosił o uwzględnienie potrzeb większych zakładów w mieście i ustalenie niższych stawek podatkowych. Podziękował za wykazanie dużej cierpliwości w związku z niepłaceniem przez zakład podatku od nieruchomości. Ad. 10 Pan Lech Kasperek - Kierownik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej uzupełnił informacje na temat Centrum Informatycznego. Pan Adam Rajda - Przewodniczący Komisji Rozwoju poinformował, że Komisja szczegółowo przeanalizowała sytuację na rynku pracy w Gminie. W porównaniu z latami poprzednimi wielkość bezrobocia na terenie Gminy uległ nieznacznemu zmniejszeniu, co jest efektem wejścia Polski do Unie Europejskiej i związane jest z wyjazdami do pracy za granicę oraz z przyjęciami do pracy w spółkach "Andorii". Struktura bezrobotnych utrzymuje się na poziomie lat poprzednich. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć budowa fabryki wałów korbowych. PUP poprzez prowadzoną aktywizację bezrobotnych, kursy indywidualne, staże absolwenckie oraz pożyczki bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zmieniające się przepisy o bezrobotnych mogą przyczynić się do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Sytuacja ekonomiczna głównych podmiotów gospodarczych Gminy utrzymała się na poziomie roku ubiegłego, poprawa nastąpiła w grupie kapitałowej "Andoria", AFM, "Wizan", "Elektrociepłownia" i "Prodnar". Natomiast pogorszenie sytuacji nastąpiło w "Andorii S.A. i w grupie kapitałowej "Andropol". Działalność Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Informatycznego Centrum Edukacyjnego jest czynnikiem wspomagającym rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy. Pan Walenty Trojanowski - Radny odniósł się do sytuacji na rynku pracy: - wg grup wykształcenia najwyższy procent (65%) bezrobotnych stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym, technicznym i dlatego należy się zastanowić czy kierunki nauki są właściwie dostosowane do potrzeb na naszym rynku, - szkolenie grupowe jest bezcelowe, po szkoleniach nie ma gwarancji uzyskania pracy, - w związku z udzielaniem pożyczek zadał pytanie - czy jest kontrola nad tym w jaki sposób rozwijają się podmioty korzystające z pożyczek, czy środki te są właściwie wykorzystywane, - zadaniem dla Gminy jest przygotowanie infrastruktury dla podmiotów, które na naszym terenie mogłyby się rozwijać, tj. transport drogowy, rozwój infrastruktury drogowej, - została podjęta uchwała odnośnie zwolnień i ulg podatkowych w zakresie rozpoczynania działalności dla podmiotów, które zwiększą zatrudnienie, działania zostały podjęte, w jaki sposób jest to wykorzystywane. Pani Maria Krummel - Kierownik PUP Filii w Andrychowie omówiła politykę rynku pracy, podała myśl przewodnią na skalę krajową, tj. kształcenie ustawiczne w formie kursowej, szkolenia grupowe i indywidualne. Nie można mówić, że są to pieniądze stracone, gdyż kształtowanie procesu mobilności człowieka dorosłego do pracy i do uczenia się, nabycia umiejętności jest sprawą bardzo ważną. Należy to traktować za umiejętność, która pozostaje i może być wykorzystana w każdej chwili. Nowa ustawa zlikwidowała pożyczki całkowicie i zostały zastąpione dotacją, której kwota wyliczana

6 jest od przeciętnego wynagrodzenia, waha się w granicach 11 tys. Traktowana jest jako pomoc publiczna warunkowa, tzn. działalność gospodarczą trzeba prowadzić przez okres 12 m-cy. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy wyjaśnił stosowanie zwolnień i ulg, z których przedsiębiorcy korzystają w bardzo niewielkim zakresie. Wynika to z kondycji przedsiębiorstwa, weryfikują swoją działalność. Dla wielu problem stanowią koszty jakie muszą być poniesione przy rejestracji działalności lub wpisu do rejestru. Do momentu ustabilizowania przepisów, na pewno nie będzie można odnotować przyrostów w tym zakresie. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Prezesa Zarządu Andropol "Elektrociepłownia" Pana Wojciecha Popławskiego. Pani Krystyna Milczarek - Radna uważa, że mimo, iż podaje się spadek bezrobocia zauważa się zubożenie naszego społeczeństwa. Przedsiębiorcy omijając przepisy zatrudniają pracowników na 3 lub 1 etatu, obniżają stawki za godzinę, w związku z czym należy do sprawozdania o stanie bezrobocia wykazywać tylko pełne etaty. Pani Radna zastanawia się, jak można zapobiec zwolnieniu się wyszkolonego na koszt naszej Gminy pracownika i podjęciu przez niego pracy poza Gminą Andrychów. Pan Adam Kubik - Radny zwrócił uwagę na koszty poniesione na szkolenia a co nie ma odniesienia do zatrudnienia. Powinno się więcej środków przeznaczyć na zatrudnianie pracowników interwencyjnych, zwiększyć ilość tych osób, zwiększyć zatrudnienie Romów przy tego rodzaju pracach. Pan Jan Sordyl - Radny stwierdził, że powinno się współpracować ze szkołami, trzeba powrócić do kształcenia w kierunku prostych zawodów. Dyrektorzy szkół przygotowali ofertę szkół zawodowych o profilu: tokarz, frezer, stolarz, krawcowa, a tych zawodów na terenie Gminy Andrychów brakuje. Pani Maria Krummel - Kierownik PUP Filii w Andrychowie odniosła się do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zrealizowane. Roboty publiczne są przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która dotąd nie znalazła zastosowania w Gminie. W związku z zatrudnieniem ludności romskiej Pani Kierownik powiedziała, że są oni objęci programem krajowym realizowanym w woj. małopolskim, a w naszej Gminie program ten realizowany jest w systemie oświatowym. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa sprecyzował dwie sprawy: - ze Stowarzyszenia Romów wystosowano wniosek opiewający na kwotę 150 tys. zł w sprawie zatrudnienia, po jego pozytywnym rozpatrzeniu przewiduje się możliwość zatrudnienia od 4-6 osób pochodzenia romskiego, - w wyniku składanych wniosków przez Gminę przedstawiciele mniejszości narodowej romskiej zostali zatrudnieni w ramach projektu, który zatwierdzany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakład komunalny również zatrudnia jedną osobę romską. Pan Burmistrz na pytanie Pani Radnej Krystyny Milczarek dotyczące zwolnień przeszkolonych pracowników odpowiedział, że jedna osoba odeszła z przyczyn osobistych tj. zawarła związek małżeński w Krakowie i zatrudniła się w Urzędzie Marszałkowskim. Druga osoba z własnej woli zrezygnowała z pracy i Gmina z tego powodu nie poniosła żadnych strat (np. brak odprawy). Pan Jan Witkowski - Radny zwrócił uwagę na Mat. Nr 124, z których można się dowiedzieć, że na przestrzeni 9 m-cy w 2004r. działalność gospodarczą rozpoczęło 168 podmiotów, z czego 11 już ją zakończyło. W tym samym czasie wykreślono 172 podmioty gospodarcze z rejestru. Nie wiadomo ile osób zostało zatrudnionych w nowopowstałych firmach, czym one się zajmują, ile osób straciło pracę w tych zlikwidowanych 172 zakładach. Problem, który się nawarstwia i który został już poruszony przez Radnego Pana Trojanowskiego to sprawa opodatkowania rozpoczynających działalność gospodarczą. Na przyszłość trzeba pomyśleć, przy opracowywaniu podatków na 2005r. jak potraktować przedsiębiorców, którzy przez długie lata zatrudniają ludzi na wysokim poziomie zatrudnienia a jak potraktować tych, którzy zakładają firmę po to, aby zostać zwolnionym z płacenia podatku, ewentualnie uzyskać kredyt nie zatrudniając nikogo. Pan Radny zadał pytanie, czy jest opłacalne przenoszenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej do Inkubatora Przedsiębiorczości, następnie zaproponował wstrzymanie się z tym do momentu wyjaśnienia sprawy związanej z budynkiem "Andorii". Zwrócił uwagę na działalność Małopolskiego

7 Inkubatora Przedsiębiorczości, poprosił o odpowiedź na pytania - ile osób znalazło zatrudnienie w firmach, które tam działają, czy firmy te rozwijają się i czy ich działalność wpływa na zmniejszanie bezrobocia w Gminie. Pan Eugeniusz Syrek - Radny poparł wypowiedź Radnego Pana Witkowskiego, czy słuszne jest zajmowanie pomieszczenia na kartografię (Powiat zabezpiecza sprawy związane z kartografią) i jakie zyski z tego będzie miała Gmina. Pan Radny wnioskuje, aby zastanowić się nad formą przedstawiania informacji, które Rada wysłuchuje ze strony podmiotów gospodarczych, a szczególnie zakładów mających osobowość prawną. Nie ma żadnego regresu w stosunku do tych przedsiębiorstw i zakładów. Następnie zawnioskował, aby Pan Burmistrz w swoim comiesięcznym sprawozdaniu przedstawiał informacje w tym zakresie. Radnemu Eugeniuszowi Syrkowi brakuje podstawowych wiadomości od podmiotów gospodarczych na temat realizacji przez nich uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatku i opłat. Brak również informacji na temat stanu zadłużeń w tych przedsiębiorstwach. Zachodzi potrzeba, aby w stosunku do dużych zakładów pracy gdzie są problemy z odzyskaniem zaległości, założyć hipotekę. Pan Radny zwrócił uwagę, że od kilku lat nie ma wpływów dywidendy z "Elektrociepłowni", gdzie Gmina jest udziałowcem i poprosił o wyjaśnienie tej kwestii, jak również przejęcia kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej i ZGKiM. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wypowiedzi w sprawie zaproszeń na sesję przedstawicieli zakładów pracy i powiedział: "Rada ma plan swojego działania zgodnie ze statutem i możliwość zapraszania bez rozliczania w przypadku nieuczestnictwa". Pan Lech Kasperek - Kierownik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej w uzasadnieniu przeniesienia Biura Geodezji i Kartografii do pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości, podał, że jest to w interesie mieszkańców Gminy Andrychów, umożliwia im realizowanie potrzeb w tym zakresie na miejscu. Na ten cel przeznacza się tylko 150m2 powierzchni. Odnośnie 5 firm, które przetrwały odpowiedział, że są to jednoosobowe placówki - biuro usług prawnych i podatkowych. Pan Jan Witkowski - Radny powtórzył swoje pytanie, czy jest potrzeba utworzenia biura kartografii w pomieszczeniach Inkubatora, podczas gdy w perspektywie jest przejęcie budynku "Andorii". Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że przejęcie budynku "Andorii" jest to czas odległy, natomiast obowiązuje uchwała Rady Miejskiej dotycząca przejęcia filii komunikacji i kartografii. Pan Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa wyjaśnił, że na terenie WSW nie ma likwidatora, o czym informuje w swoim sprawozdaniu. Poprosił o nie wprowadzanie takich informacji, aby mieszkańcy nie byli zaniepokojeni sytuacją bezrobocia. Na wniosek Pana Radnego Syrka w sprawie przedstawiania w sprawozdaniu danych o działalności podmiotów Burmistrz odpowiedział, że za tego rodzaju sprawy odpowiedzialny jest Wydział Spraw Obywatelksich Urzędu Miejskiego, który prowadzi ewidencję działalności gospodarczej i udziela informacji na tematy związane z jej prowadzeniem. Zapewnił, że o wszystkich sprawach związanych bezpośrednio z bezrobociem informuje na bieżąco. Odnośnie wypowiedzi Radnego Eugeniusza Syrka na temat przejęcia ciepłowni Pan Burmistrz poinformował, że odbyła się rozmowa w obecności Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej i pracowników kotłowni o wynikach której poinformował radnych na komisjach, jak również w poprzednich sprawozdaniach. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik powiedział., że procent udziałów Gminy w "Elektrociepłowni" jest niewielki i wynosi ok. 5%. Takim procentem Gmina może dysponować w momencie, kiedy przyjmowany jest wynik finansowy. Udział polega głównie na tym, że Gmina ma bezpośredni wpływ na politykę związaną z ciepłownictwem. W celu zabezpieczenia naszych zaległości prowadzi się wpisy do hipotek. Jest to normalną praktyką w stosunku do podatników, którzy posiadają zaległości. Bieżąca windykacja związana jest z upomnieniami, wezwaniami do zapłaty i z wystąpieniami poprzez tytuły egzekucyjne przekazywane komornikom skarbowym, którzy w imieniu Gminy prowadzą dalszy ciąg tej windykacji. Prowadzi się tą windykację w stosunku do osób fizycznych z różnych podatków, jak również do osób prawnych.

8 Pani Teresa Białow - Radna stwierdziła brak zainteresowania wśród młodzieży w kwestii kształcenia w poszukiwanych zawodach, co jest główną przyczyną nie podejmowania przez szkoły tworzenia klas o takich profilach. Pan Wojciech Popławski - Prezes "Elektrociepłowni" powiedział, że uzyskany zysk w roku poprzednim był bardzo niewielki i przeszedł na pokrycie strat z ubiegłych lat - w takim przypadku nie ma możliwości wypłaty dywidendy. Pan Prezes zadeklarował przedstawienie informacji na temat zbudowania jednego nowoczesnego źródła "Elektrociepłowni" na komisyjnym posiedzeniu. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że uwagi zgłoszone przez radnych zostaną uwzględnione przez przedstawicieli zakładów pracy. Poinformował, że pracę rozpoczęła Powiatowa Rada Zatrudnienia, w skład której wchodzi Pan Andrzej Fryś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady Zatrudnienia został wybrany Pan Mirosław Nowak - Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, natomiast Wiceprzewodniczącym Zbigniew Mieszczak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pan Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą, aby wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów na sesję wyjaśniać na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Podziękował gościom za przygotowanie materiałów na sesję, za udział w posiedzeniu i ogłosił 45 min. przerwę. Ad. 11 Pan Jacek Babik - Komendant Straży Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Straży Miejskiej w Andrychowie - Mat. Nr 120, poz. 1 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Porządku Publicznego GKiOŚ wprowadziła autopoprawki, które zostały uwzględnione i Komisja Budżetu, FiSO po wprowadzeniu poprawek opiniowała w/w projekt. Oświaty, KSiT; Rozwoju PGiIM - pozytywnie zaopiniowały projekt. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie18 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Straży Miejskiej w Andrychowie - jak załącznik nr 5. Pan Leszek Kucharski - Kierownik Wydziału Edukacji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze - Mat. Nr 120, poz. 2 Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Oświaty KSiT pozytywnie zaopiniowała w/w projekt pod warunkiem uzupełnienia go po słowie "szczeblu" o słowo "gminnym". Komisja Budżetu, FiSO również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 17 głosami za i 1 wstrzymującym się. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - jak załącznik nr 6. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (zmiany w dochodach, wydatkach, przeniesienia między działami) - Mat. Nr 120, poz. 3. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje: Budżetu, FiSO; Oświaty

9 KSiT; Porządku Publ. GKiOŚ; Rodziny ZiPS pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 19 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok - jak załącznik 7. Pani Wiesława Jamróz - Kierownik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 86 w Andrychowie - Mat. Nr 120, poz. 4. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisja Budżetu, FiSO pozytywnie zaopiniowała w/w projekt a Komisja Rozwoju, PGiIM 2 głosami za, 2 przeciw i 4 wstrzymującymi się. Pan Jan Sordyl - Radny zadał pytanie, czy obecny najemca zalega z czynszem. Pani Wiesława Jamróz - Kierownik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami odpowiedziała, że nie zalega on z płaceniem czynszu. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z pytaniem, czy ta wartość szacunkowa określona jest na podstawie wstępnych oględzin obiektu i wstępnej wartości, czy chodzi o budynek z działką - wart. 200 tys. Pani Wiesława Jamróz - Kierownik Wydz. Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami udzieliła odpowiedzi, że chodzi o budynek wraz z 4 arową działką. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 14 głosami za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 86 w Andrychowie - jak załącznik nr 8. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy Andrychów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Mat. Nr 120, poz. 5. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje Budżetu, FiSO; Rozwoju, PGiIM pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zmiany uchwały Nr XXII dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - jak załącznik nr 9. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "Andropol" S.A w Andrychowie - Mat. Nr 120, poz. 6. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały. Pan Marek Polak - Radny powiedział, że Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia, skupia wokół siebie 116 członków i jeszcze większą grupę sympatyków a jego szlachetny kierunek społecznej działalności wydaje się być kolebką kształtowania właściwych ludzkich postaw, poglądów. Poprzez uczestniczenie w

10 organizowanych licznych rajdach, zlotach i wycieczkach można bezpośrednio stykać się z pomnikami historii i przyrody, poznajemy najpiękniejsze zakątki naszej małej ojczyzny, ziemi andrychowskiej, wadowickiej i nie tylko, poznajemy jej dziedzictwo, dorobek kulturowy oraz bezcenne walory przyrodnicze i tym samym piękno otaczającego nas całego świata. Umiejętność dostrzegania tych wartości budzi w ludzkich umysłach specyficzne poczucie patriotyzmu poprzez utożsamianie się z daną kulturą, z daną społecznością i swego rodzaju miłość do całej naszej ojczyzny. W szeregach PTTK kształtuje się osobowość przyszłych pokoleń miłośników, przyrodników, przewodników i strażników przyrody, którzy będą w przyszłości przekazywać naszym dzieciom i wnukom wiedzę o potrzebie harmonii życia ludzkiego z przyrodą, w której człowiek jest jej integralną i nieodłączną częścią. Podejmując dziś uchwałę o nadaniu Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Oddziału PTTK jest szansa i okazja docenić trud, wyrazić uznanie wszystkim wieloletnim działaczom ruchu turystycznego, których źródłem i motywem do takiego działania nie może być nic innego jak tylko wewnętrzne powołanie. Pan Andrzej Fryś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że PTTK był również organizatorem jubileuszu 50-lecia wyciągu "Wyrwirączki" na Leskowcu, którego działacze w/w Towarzystwa od lat eksploatuję. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie - 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie nadania Medalu "Zasłużony dla Gminy Andrychów" dla Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "Andropol" S.A w Andrychowie - jak załącznik nr 10. Pan Tadeusz Sumper - Prezes Oddziału PTTK serdecznie podziękował za docenienie długoletniej działalności PTTK, wyraził nadzieję na dalszą współpracę Oddziału z Panem Burmistrzem, Komisją Oświaty, Wydziałem Promocji oraz z CKiW. W tym roku oprócz obchodów 40-lecia w planach PTTK przewiduję się 8 grudnia zapalenie zniczy na grobach kolegów i koleżanek, 11 grudnia o godz odbędzie się uroczysta Msza Św. w kościele a później nadanie odznaczeń i różnych podziękowań rok planuje się rozpocząć 27 Rajdem Zimowym Ziemi Andrychowskiej a 15 lutego dla uczczenia pamięci 4 narciarzy, którzy zginęli w masywie babiogórskim(janina i Kazimierz Frysiowie, Pan Olejczyk, Pani Helena Banachowska z Wadowic), będzie zamontowana na krzyżu na Jawornicy pamiątkowa tablica upamiętniająca 70 rocznicę ich śmierci. W późniejszym czasie przewiduje się ż zawody o Puchar Leskowca, wiosenny rajd o zasięgu ogólnopolskim, rajd rodzinny z okazji dnia Beskidu Małego i Powiatu Wadowickiego, w październiku - V Rajd Górski z okazji Dnia Papieskiego. Oprócz tego będą organizowane wycieczki krajoznawczo turystyczne zarówno po Polsce jak i po Słowacji. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o podziękowanie brawami za działalność społeczną dla PTTK. Następnie poinformował, że Medal nadany przez Wysoką Radę będzie wręczony przy okazji najbliższych państwowych świąt czyli 11 listopada. Pan Wojciech Sedlaczek - Główny Specjalista przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów - Mat. Nr 120a, 120a'. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał, że Komisje: Budżetu, FiSO; Oświaty KSiT, Rodziny ZiPS - pozytywnie zaopiniowały w/w projekt. Pan Marek Polak - Radny powiedział, że w roku ubiegłym komisja mieszkaniowa rozdysponowała ok. 10 mieszkań, które pochodziły z tzw. odzysku, a w roku bieżącym 12, jednak będzie ich co raz mniej, gdyż są w coraz większym tempie wykupywane na własność. Aby mieszkania rozdysponowane były w sposób sprawiedliwy Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu bardzo starannie przeanalizowała regulamin zasad wynajmowania lokali komunalnych i wypracowała do niego kilka istotnych zmian w trosce o to, by mieszkania te trafiły do osób najbardziej potrzebujących. W imieniu komisji Pan Radny zwrócił się do Wysokiej Rady z prośbą o przyjęcie przygotowanego projektu uchwały. Pan Adam Kubik - Radny uważa, że mieszkanie jest największym dobrem człowieka i każdy ma się

11 o niego starać. Nie można za darmo rozdawać mieszkań komunalnych ani też budować nowych, bo wówczas nikt nie będzie dbał o te stare. Zdaniem Pana Radnego powinno się zabezpieczać, budować mieszkania socjalne. Pan Jan Witkowski - Radny stwierdził, że jednym z zadań własnych gminy, o których mówi ustawa o samorządzie jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła w/w projekt uchwały 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów - jak załącznik nr11. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przeniesienie między działami)- Mat. Nr 120c. Rada Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę jednogłośnie - 20 głosami za. UCHWAŁA Nr XXV w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2004 rok (zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przeniesienie między działami) - jak załącznik nr 12 Ad.12. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych nadesłane od Wojewody Małopolskiego jak również od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach- jak załącznik nr 13. Pan Tomasz Partyka - Zastępca Burmistrza przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych zobowiązanych do ich złożenia pracowników Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ad. 13 Pan Jan Walczak - Radny powtórnie poruszył problem związany z budową chodnika na ul. Bielskiej. Zwrócił się z prośbą o przekazanie mu na piśmie łącznie z mapką odpowiedzi na pytanie, czy prawdą jest to, iż w związku z budową kanalizacji planuje się wykonanie rurowania drugiej strony ul. Bielskiej w Roczynach. Ad. 14 Pan Tomasz Partyka - Zastępca Burmistrza odpowiedział na interpelacje i zapytania: - Radnego Adama Kubika - w sprawie prośby o przekazanie informacji o złym stanie drogi Rzyki Praciaki wystosowane będzie do Zarządu Powiatu odpowiednie pismo. - Radnej Marii Sabat - przejście pod rzeką było projektowane jako przewiert sterowany, z powodu różnic w wysokości terenu, przy projektowaniu wychodziły niespodziewane problemy. Przewiert ten musiał być przeniesiony częściowo w inne miejsce. W tej chwili jest już pozwolenie na budowę, będzie rozpisywany przetarg na to zadanie, które powinno być zrealizowane w przyszłym roku. - Radnego Eugeniusz Syrek - w sprawie odmowy udostępnienia pisma poinformował, że żadne pisma wpływające do Urzędu nie są tajemnicą, a tym bardziej przed radnymi. Pisma, o którym wspomniał Pan Eugeniusz Syrek na chwilę obecną w Urzędzie brak a wszystkie inne pisma są do wglądu w każdej chwili. W sprawie sprostowania w "Nowinach Andrychowskich" na chwilę obecną nie można udzielić odpowiedzi, gdyż redaktor naczelny w/w pisma przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawa to powinna być wyjaśniona i jeżeli sprostowanie to spełniało wszelkie wymogi Pan nie widzi żadnych

12 przeszkód by nie było zamieszczone na łamach "Nowin Andrychowskich". Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Pan Burmistrz Tomasz Partyka wyraził swoje zadowolenie z tego, że w momencie kiedy Wysoka Rada podejmowała decyzję o utworzeniu tego Ośrodka i przyznawała kwoty na jego działalność, nie było wówczas w gronie radnych Pana Eugeniusza Syrka - przeciwnika powstaniu w/w ośrodka. Gdyby to nie była jednogłośna decyzja Rady na pewno w Powiecie pomysł ten byłby odczytany zupełnie inaczej. - Radnego Jana Walczaka - Pan Burmistrz zwrócił się do Kierownika Wydziału Urzędu Miejskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi ustnej lub pisemnej. Pan Wiesław Wróbel - Kierownik Wydziału Drogownictwa i Transportu powiedział, że 9 lat temu opracowany był projekt na realizację chodnika od ul. Stawowej do ul. Bielskiej w Roczynach. Obecny projekt jest jego kontynuacją. Chcąc zachować zwiększenie bezpieczeństwa należy dodatkowo wykonać powiązanie tego chodnika i wyznaczyć przejścia na łuku przed sklepem jak również za sklepem Pana Górala. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie zgodnie z wcześniejszą deklaracją odpowiedzi pisemnej na złożony wniosek Pana Radnego Jana Walczaka i na interpelację Pana Radnego Eugeniusza Syrka. Pan Eugeniusz Syrek - Radny podał, że dowodem na to, iż pismo o którym wspomniał w interpelacji wpłynęło jest pieczątka Urzędu Miejskiego na jego kopii. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie dotyczące interpelacji Radnej Pani Marii Sabat, dlaczego zmienił się termin wykonania wodociągu pod rzeką Wieprzówka. W ubiegłym tygodniu termin wykonania tej inwestycji określony był na rok bieżący a na dzisiejszej sesji na rok przyszły. Pan Tomasz Partyka - Zastępca Burmistrza poinformował, że będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Niestety z harmonogramu robót i z wymaganych warunków wynika, że jej realizacja przełoży się jednak na 2005r. Pan Mirosław Babiarz - Radca Prawny powiedział, że przed Sądem Rejonowym w Krakowie w Wydziale Gospodarczym toczy się postępowanie upadłościowe wobec Pana Urbańczyka, gdzie w skład masy wchodzi nieruchomość zabudowana w Roczynach, ul. Szkolna 42, którą do końca postępowania będzie zarządzał SYNDYK. W lutym br. zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego, lecz do chwili obecnej nie jest ono prawomocne. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej zadał pytanie, dlaczego nie został ustalony administrator tego obiektu. Pan Adam Kubik- Radny zwrócił się do Racy Prawnego z zapytaniem, czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego obiektu, wpłynęły już do Gminy a jeśli nie, to dlaczego zostały już podzielone na wykonanie pewnych inwestycji. Pan Mirosław Kalota - Skarbnik Gminy odpowiedział, że zapłata była podzielona na 4 raty, które były zaakceptowane przez Wysoką Radę i dwie z nich zostały już uregulowane. Gmina Andrychów była jednym z uczestników Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W związku z tym, że nie było zgodności(właściciel skarżył się na każde posunięcie Syndyka) i Syndyk nie mógł dokonać sprzedaży tej nieruchomości oddał sprawę. Prawdopodobnie tą sprawą zajmie się Sąd, a jeśli postępowanie przed sądem nie powiedzie się cała masa z powrotem wróci do właściciela i proces roszczeniowy rozpocznie się od nowa. Ad. 14. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej podał komunikaty: I. Następna XXVI sesja odbędzie się 25 listopada br., tematami będą m.in.: 1. Działalność szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. - realizacja Strategii Oświaty, - działalność Stowarzyszeń i Towarzystw Oświatowych.

13 Ocena działalności szkół i przedszkoli, ZOFKO, "Nowin Andrychowskich". 2. Informacje na temat realizacji przygotowań do likwidacji ZWiK. - projekt uchwały dotyczący taryf cen wody i ścieków. II. Ponowił prośbę do kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, do Pana Burmistrza - o dostarczanie w terminie projektów uchwał (wg. Statutu Gminy 3 dni przed posiedzeniem komisji). III. Zaprosił radnych na uroczystość obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada a następnie odczytał program w/w święta. IV. Poinformował, że 16 listopada odbędzie się sesja, na której zostanie przedstawiona Strategia Rozwoju Gminy. W imieniu Przewodniczącego Komisji Rozwoju serdecznie zaprosił wszystkich radnych na posiedzenie Komisji w dn. 17 listopada o godz w związku z koniecznością wydania opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Andrychów. V. Odbyło się spotkanie, na którym prezentowane Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Andrychów przez Pana dr Stanisława Lessaera. Dokument ten będzie wystawiony do publicznego wglądu, będzie podlegał opiniowaniu przez komisje. Pan Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie podziękował za udział w obradach XXVsesji RM i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie. Protokół sporządziła: Monika Bizon - mł. Referent Maria Krzemińska - Inspektor Załączniki do Protokołu Nr 25 dostępne są w Biurze Rady - Urząd Miejski, Rynek 15. Liczba odwiedzin: 30 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miejski w Andrychowie Witold Kocia Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :01:39 Czas publikacji: :01:39 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo