Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr2/2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie z dnia 28 marca 2008 r. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r. I. Dane organizacyjne Nazwa: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Adres: ul. Dworcowa 11-15, Koszalin Data wpisu w KRS: r. Numer KRS: REGON: NIP: Członkowie Zarządu: 1. Mirosław Mikietyński Prezes Zarządu 2. Roman Szewczyk Wiceprezes Zarządu 3. Ryszard Wątroba Członek Zarządu 4. Grzegorz Lipski - Członek Zarządu 5. Zbigniew Choiński - Członek Zarządu Cele statutowe Stowarzyszenia: 1) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów, 2) programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju, 3) tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój, infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego, 4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, 5) informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 6) koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, 7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, 8) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia, 9) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społecznogospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów, 10) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania, 11) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej, 12) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2 II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 1. Biuro Stowarzyszenia Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 3/2/2006 r. z dnia 10 maja 2006 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Biura Stowarzyszenia, Biuro Stowarzyszenia stanowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia. W roku 2007 w Biurze zatrudnione były dwie osoby na podstawie umowy o pracę dyrektor Biura oraz inspektor ds. organizacyjnych. Na podstawie umowy zlecenia wykonywana była obsługa prawna, obsługa księgowa oraz usługi informatyczne. Biuro było otwarte w godzinach 7:15 15:15 od poniedziałku do piątku włącznie. Zadania Biura Stowarzyszenia obejmują: 1) podejmowanie działań na rzecz realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia, 2) kreowanie metod realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia, 3) zapewnienie obsługi merytorycznej i administracyjnej organów Stowarzyszenia, 4) inicjowanie podejmowania działań przez organy statutowe Stowarzyszenia, 5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań Stowarzyszenia, 6) współpracę z członkami Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia. W roku 2007 Biuro Stowarzyszenia realizowało następujące działania: Projekt "Polsko-niemieckie spotkania dotyczące turystyki" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w roku 2007 zrealizowało projekt pn. Polsko Niemieckie spotkania dotyczące turystyki. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania oraz ze środków budżetu państwa. Partnerem zagranicznym w projekcie było Stowarzyszenie Region Pomorze Przednie i Wyższa Szkoła w Neubrandenburgu. Całkowity koszt projektu wyniósł ,27 zł. Kwota dofinansowania projektu ogółem stanowiła ,77 zł, z czego ,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie z budżetu państwa 7.976,32 zł. Udział własny Stowarzyszenia wyniósł ,50 zł. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy w regionie oraz integracja działań w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej po polskiej i niemieckiej stronie granicy. W ramach projektu Polsko - niemieckie spotkania dotyczące turystyki : - zorganizowano polsko niemiecki konkurs fotograficzny, którego celem była promocja potencjału turystycznego polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania / na konkurs wpłynęły 152 prace/; - zorganizowano wystawę pokonkursową w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie oraz w Wyższej Szkole w Neubrandenburgu; - w dniach r. w Osiekach /gm. Sianów/ zorganizowano polsko-niemiecką konferencję pt. Szanse i bariery rozwoju turystyki, w tym zrównoważonej, w regionie Pomorza 2

3 Środkowego i Meklemburgii Pomorza Przedniego /w konferencji uczestniczyły 63 osoby z Polski i Niemiec/ -wydano 1000 egzemplarzy publikacji Atrakcje turystyczne Pomorza Środkowego, wersjach językowych. Realizację projektu zakończono 30 października 2007r. w trzech Projekt pn. Tworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych, stref rekreacji dziecięcej Na podstawie uchwały WZC nr 20/4/2006 z dnia 29 września 2006 r., w roku 2007 Biuro Stowarzyszenia kontynuowało prace, związane z przekazywaniem materiałów i informacji firmie Grupa Doradcza Atrium z Poznania, której w dniu 20 października 2006 r. zlecono opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego priorytet 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. GD Atrium zobowiązała się wykonać zlecone zadanie za kwotę ,00 zł Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, realizatorami, inwestorami i jednocześnie beneficjentami końcowymi są gminy na terenie, których realizowane będą poszczególne działania. Realizacja projektu obejmuje lata Podstawowym celem projektu "Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym" jest stworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego, aktywnego spędzania czasu oraz integracja z dziećmi niepełnosprawnymi. W gminach Będzino, Manowo, Mielno i Sianów planowane jest utworzenie 7 ogólnodostępnych i integracyjnych stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, odbywających się na nowo powstałej infrastrukturze. Planowana inwestycja obejmuje budowę placu rekreacyjno - sportowego w gminie Sianów, utworzenie 4 placów zabaw na terenie gminy Manowo, budowę boiska sportowego i placu zabaw w Mielenku /gm Mielno/, budowę boiska szkolnego w Mścicach w gminie Będzino. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ,87 zł. We wniosku ujęte zostały Gminy: Mielno, Będzino, Manowo, Polanów oraz Sianów. Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku wymagało ścisłej współpracy Biura Stowarzyszenia z zainteresowanymi Gminami. Wspólnie z Gminami uzgadniano, sprawdzano oraz przekazano zleceniobiorcy bardzo dużą ilość materiałów dotyczących zarówno części inwestycyjnej projektu, jak również części nieinwestycyjnej, związanej z realizacją w ramach projektu programu o nazwie Ponadlokalny, integracyjny program aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na Pomorzu. W dniu 16 kwietnia 2007 r. Dyrektor Biura odebrał zlecone opracowania i osobiście złożył w Instytucji Finansującej w Warszawie. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 13 lutego 2008 r. rekomendowano 16 wniosków, wśród których nie znalazł się jednak wniosek złożony przez SGiPPŚ. W dniu 17 marca 2008 r. Komitet Sterujący dokonał ostatecznej rekomendacji wniosków do dofinansowania. Wyniki nie zostały do jeszcze opublikowane. W roku 2007 Przygotowano następujące wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dotyczące projektów: - "Ochrona i zrównoważone zagospodarowanie Jeziora Jamno" Wniosek przygotowano na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 20/4/2007 z dnia 8 września 2007 r. we współpracy z Fundacją "Nauka dla Środowiska", Politechniką Koszalińską, samorządem koszalińskim oraz partnerem zagranicznym Urban 3

4 Development Group z Norwegii. Źródłem finansowania jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Celem projektu jest wdrożenie lokalnego programu aktywnej ochrony przyrody dla zachowania ekosystemu Jeziora Jamno oraz wsparcie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku na terenie Pomorza Środkowego. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej problemów ochrony środowiska naturalnego w regionie będącym popularną destynacją turystyki masowej. Wniosek złożono w dniu 28 września 2007 r. Pierwszy nabór wniosków do komponentu II-Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zamknięty został liczbą 370 wniosków. Decyzją Komisji Oceniającej Wnioski z dnia 20 grudnia 2007 r. spośród 247 aplikacji na Liście rankingowej do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 40 Wniosków o dofinansowanie. Wniosek SGiPPŚ zajął na liście miejsce 136, z ilością punktów 127. Do Biura Stowarzyszenia wpłynęły komentarze dwóch niezależnych asesorów, oceniających wniosek. Po ich dokładnej analizie wniosek zostanie poprawiony i ponownie złożony w ramach II naboru, który nastąpi w II kwartale 2008 r. Niezależnie od tego wniosek zostanie także zmieniony w ten sposób, aby mógł zostać złożony do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Środowiska lub Ekofunduszu.. - Zrównoważony transport dla Koszalina Wniosek przygotowano na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 19/4/2007 z dnia 8 września 2007 r. we współpracy z Fundacją "Nauka dla Środowiska", Politechniką Koszalińską, samorządem koszalińskim oraz partnerem zagranicznym Urban Development Group z Norwegii. Źródłem finansowania jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Projekt "Zrównoważony transport dla Koszalina" zakłada stworzenie skutecznego i efektywnego systemu komunikacji miejskiej, stanowiącego alternatywę dla używania samochodów prywatnych do indywidualnego przemieszczania się w obrębie miasta Koszalina. W ramach projektu proponuje się przygotowanie koncepcji rozwoju dróg rowerowych dla Koszalina, uruchomienie pierwszej niekomercyjne wypożyczalni rowerów oraz sieci parkingów rowerowych. Autorzy projektu zakładają przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej zachęcającej społeczność Koszalina do codziennego używania rowerów. Projekt ma promować wśród mieszkańców zdrowy styl życia. Wniosek złożono w dniu 28 września 2007 r. Pierwszy nabór wniosków do komponentu II-Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zamknięty został liczbą 370 wniosków. Decyzją Komisji Oceniającej Wnioski z dnia 20 grudnia 2007 r. spośród 247 aplikacji na Liście rankingowej do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 40 Wniosków o dofinansowanie. Wniosek SGiPPŚ zajął na liście miejsce 110, z ilością punktów 134. Do Biura Stowarzyszenia wpłynęły komentarze dwóch niezależnych asesorów, oceniających wniosek. Po ich dokładnej analizie wniosek zostanie poprawiony i ponownie złożony w ramach II naboru, który nastąpi w II kwartale 2008 r. Niezależnie od tego wniosek zostanie także zmieniony w ten sposób, aby mógł zostać złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Centrum Serwisowo Doradcze w Koszalinie Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 22/5/2007 z dnia 13 listopada 2007 r., w roku 2008 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego przystąpi do realizacji projektu utworzenia Centrum Serwisowo Doradczego z siedzibą w Koszalinie. 4

5 Projekt realizowany będzie w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Główne zadanie CSD to świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla przedsiębiorców oraz pomoc na rzecz gmin w realizacji projektów i większej efektywności w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w nowym programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach Ma to być placówka wspierania polsko niemieckiej współpracy gospodarczej. Polskie Centra Serwisowo Doradcze stanowić mają odzwierciedlenie tego typu placówek funkcjonujących na terenie niemieckich miast strefy przygranicznej. W celu przygotowania projektu do realizacji, w roku 2007 r., w wyniku licznych spotkań roboczych, organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (20.09, 08.10, 16.10, 13.11, 26.11, 06.12) wstępnie przygotowano budżet, strukturę podmiotu oraz określono główne zadania do realizacji. Zestawienie wniosków o dofinansowanie, złożonych przez Biuro Stowarzyszenia w roku 2007 ilustruje poniższa tabela. Tabela nr 1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Stowarzyszenie w 2006 roku. Lp Nazwa projektu Rola w projekcie 1 Tworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych, stref rekreacji dziecięcej 2 Zrównoważony transport dla Koszalina wnioskodawca wnioskodawca Cel projektu Celem projektu "Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym" jest stworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego, aktywnego spędzania czasu oraz integracja z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem projektu jest stworzenie skutecznego i efektywnego systemu komunikacji miejskiej, stanowiącego alternatywę dla używania samochodów prywatnych do indywidualnego przemieszczania się w obrębie miasta Koszalina. Całkowity koszt projektu Wnioskowana kwota Instytucja finansująca projekt Euro Euro Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o i Norweski Mechanizm Finansowy priorytet 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem zł zł Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowyc h, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważon y rozwój. Decyzja W trakcie oceny merytorycz nej negatywna 3 "Ochrona i zrównoważone zagospodarowanie Jeziora Jamno" wnioskodawca Celem projektu jest wdrożenie lokalnego programu aktywnej ochrony przyrody dla zachowania ekosystemu Jeziora Jamno oraz wsparcie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku na terenie Pomorza Środkowego zł zł Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowyc h, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważon y rozwój. negatywna 5

6 2. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (RCIT) Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia realizuje ono swoje cele poprzez m.in. prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. RCIT działa w strukturze Biura Stowarzyszenia. Działalność RCIT prowadzona jest w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w następującym zakresie: 1) działalność związana z turystyką (PKD 63.30), 2) badania rynku i opinii publicznej (PKD 74.13), 3) działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD A), 4) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 92.62). 2.1 Informacje ogólne Główne zadania : świadczenie usług związanych z udzielaniem informacji turystycznej o regionie, członkach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz branży turystycznej, opracowywanie we współpracy z członkami Stowarzyszenia materiałów informacyjnych w zakresie turystyki i promocji regionu, współpraca z członkami stowarzyszenia w koordynacji przedsięwzięć związanych z planowaniem oraz organizacją turystyki w skali ponad gminnej, a także turystyczną promocją regionu i gmin członkowskich Zatrudnienie W roku 2007 w Centrum w pełnym wymiarze zatrudnione były 3 osoby /jedna osoba od 19 lutego 2007r./ na stanowiskach kierownik RCIT, inspektor ds. turystyki, referent ds. turystyki. W terminie r. jedna osoba odbywała praktykę zawodową Czas pracy Godziny pracy RCIE uzależnione były od natężenia ruchu turystycznego : W okresie oraz r. informacja turystyczna udzielana była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-17:00. Od r. do r. w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty - 8:00-16:00 Poza godzinami urzędowania podstawową informację turystyczną zapewnia całodobowy kiosk multimedialny, za pomocą którego skorzystać można ze strony RCIT: oraz portalu turystycznego województwa 2.2 Działalność merytoryczna Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej działalność wydawnicza, sprzedaż oraz kolportaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Polsko niemieckie spotkania dotyczące turystyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa wydano folder Atrakcje turystyczne Pomorza Środkowego w trzech wersjach językowych /maj 2007r./ w lipcu 2007r. wznowiono /nowa szata graficzna oraz aktualizacja/ Mapę atrakcji turystycznych Pomorza Środkowego w efekcie uczestnictwa w projekcie ogólnopolskim Turystyka Wspólna Sprawa wydano przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego Mapę szlaków rowerowych Pomorza Środkowego ROWERIA, w trzech wersjach językowych /październik 2007r./ 6

7 wizytówka RCIT w części opisowej Mapy turystycznej województwa zachodniopomorskiego /wydawca BIK z Piły/ na bieżąco prowadzona jest sprzedaż wydawnictw turystycznych, przewodników i map / współpraca z Wydawnictwem ROKART z Koszalina, REGION z Gdyni oraz BIK z Piły/ na zasadach komisowych dystrybucja bezpłatnych materiałów promocyjnych i informacyjnych gmin powiatu koszalińskiego oraz instytucji kultury i turystyki z Koszalina i okolic udział w imprezach wystawienniczych stoisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach prezentacji województwa zachodniopomorskiego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2007 w Warszawie w terminie r. uczestnictwo w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu / r./ w ramach stoiska Miasta Koszalin /1 osoba z RCIT/ stoisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach prezentacji województwa zachodniopomorskiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2007 w Poznaniu w dniach r. /2 osoby z RCIT/ udział ofertowy poprzez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w targach w ITB w Berlinie, TUR w Goeteborgu oraz TT Warsaw Tour & Travel w Warszawie udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską udział w ogólnopolskim projekcie Turystyka Wspólna Sprawa - bezpłatne szkolenia z zakresu współpracy i zarządzania turystyką; powstanie grupy produktowej ROWERIA, opracowanie i promocja produktu turystycznego-sieć szlaków rowerowych łączących atrakcje turystyczne na terenie Pomorza Środkowego; wydanie Mapy szlaków rowerowych Pomorza Środkowego ROWERIA dofinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, realizacja projektu pn. Polsko niemieckie spotkania dotyczące turystyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa; w ramach projektu zorganizowano polsko niemiecki konkurs fotograficzny wraz z wystawą pokonkursową /siedziba RCIT od czerwca do końca sierpnia oraz w Wyższej Szkolę w Neubrandenburgu wrzesień październik/; w terminie r. odbyła się dwudniowa konferencja polsko niemiecka pn. Szanse i bariery rozwoju turystyki, w tym zrównoważonej, w regionie Pomorza Środkowego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego ; wydano folder Atrakcje turystyczne Pomorza Środkowego /1000 egz., trzy wersje językowe/ wizualizacja RCIT opracowano system identyfikacji wizualnej Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej logo, papier firmowy, koperty, wizytówki /luty 2007/ opracowano projekt aranżacji wnętrza biura obsługi klienta RCIT opracowano projekt oraz wykonano szyld /reklamę/ zewnętrzny z nazwą i logo RCIT + nazwa i logo Stowarzyszenia; zamontowano dwustronny plafon podświetlany piktogram informacji turystycznej i /czerwiec 2007/ zamontowano, przy wejściu do siedziby RCIT, dwie plansze informacyjne informacja dotyczące kiosku multimedialnego w trzech wersjach językowych /dostępność stron internetowych/, mapa województwa zachodniopomorskiego 7

8 liczba turystów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII poszczególne miesiace w witrynie okiennej /wewnątrz lokalu/ zamontowano plansze ze zdjęciami ukazującymi walory turystyczne naszego regionu /październik 2007/ inna działania zrealizowane w 2007 roku opracowano Strategię Rozwoju Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie /przyjęta przez Walne Zebranie Członków SGiPPŚ dnia 20 marca 2007r./ - określenie celów i działań do realizacji w roku 2007 w latach następnych wraz ze sposobem finansowania w marcu uruchomiono kiosk multimedialny umożliwiający dostęp do strony internetowej RCIT Stowarzyszenia oraz portalu turystycznego woj. zachodniopomorskiego wykonano system wystawienniczy /ściankę wystawienniczą/ do wykorzystania w ramach imprez targowych i innych imprezach wystawienniczych /kwiecień 2007/ strona internetowa administrowana przez RCIT powstała w nowej szacie graficznej, z rozbudowaną bazą danych i nowymi rozwiązaniami technicznymi, wprowadzono wersje językowe /angielską i niemiecką/, strona na bieżąco jest aktualizowana przeprowadzono badania ankietowe dotyczące funkcjonowania RCIT / r./, wśród respondentów rozlosowano nagrodę ufundowaną przez Hotel TRAWA *** w Starych Bielicach zorganizowano konkurs Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego 2007 /lipiec wrzesień/, wpłynęło 9 ofert, laureaci otrzymali statuetki oraz certyfikaty Regionalne Centrum Informacji Turystycznej uczestniczyło w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. 2.3 Statystka ruchu turystycznego Z prowadzonych statystyk wynika, że w 2007 roku z usług Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie skorzystało turystów (wykres 1). W 2006 roku turystów, którzy odwiedzili Centrum było ponad 1000 osób więcej. Mniejsza ilość osób w roku 2007 wynika ze zmienionych godzin i dni urzędowania RCIT zamknięte w niedziele i o dwie godziny skrócony czas pracy w sezonie poza godzinami urzędowania dostępny kiosk multimedialny/. 8

9 liczba turystów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII poszczególne miesiace Wykres 1. Rozkład wielkości ruchu turystycznego w okresie liczba turystów turyści krajow i turyści zagraniczni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII poszczególne miesiaće I-XII 2007r. Wykres 2. Liczba turystów krajowych i zagranicznych w 2007 r. Ruch turystyczny w RCIT rozkładał się dość proporcjonalnie do aury danego miesiąca. Największe natężenie ruchu turystycznego odnotowano w miesiącach wakacyjnych, kiedy to liczba odwiedzających centrum, w każdym miesiącu przekroczyła 1000 osób. Duże zainteresowanie turystów można było również zauważyć w miesiącach czerwiec i wrzesień. Wśród wszystkich turystów - klientów Centrum sporą grupę stanowili turyści zagraniczni, którzy coraz chętniej odwiedzają Koszalin i jego okolice (wykres 2.). Podobnie jak 9

10 w roku ubiegłym największą grupę wśród turystów zagranicznych stanowiły osoby z Niemiec. W sezonie letnim turyści niemieccy stanowili ponad 14% wśród odwiedzających Centrum. Turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający centrum najczęściej poszukiwali informacji o atrakcjach turystycznych Koszalina i regionu koszalińskiego oraz kołobrzeskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały promocyjne miasta Koszalin, Staromiejska Trasa Turystyczna, Informator turystyczny oraz plan centrum miasta w formacie A-4. Zapytania osobiste, telefoniczne jak również pocztą elektroniczną bardzo często dotyczyły informacji o wolnych miejscach noclegowych, głównie nad morzem i większymi jeziorami. Pytania dotyczyły również lokalizacji bankomatów, centrów handlowych oraz sklepów turystycznych, w czym pomocna była mapa centrum Koszalina. Turyści bardzo chętnie korzystali z folderu pt. Atrakcje Turystyczne Pomorza Środkowego wydanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach projektu Polsko-niemieckie spotkanie dotyczące turystyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa. Zadowolenie turystów wzbudzały bezpłatne materiały promocyjne o gminach, w szczególności mapy m.in. mapa Leśnych szlaków rowerowych na terenie gminy Sianów. Przez cały rok dostępne są płatne mapy, plany miast oraz wydawnictwa książkowe. Największe zainteresowanie mapami i wydawnictwami odnotowano w sezonie. W tym okresie najwięcej sprzedano planów miasta Koszalina /44 egzemplarze w przeciągu trzech miesięcy około 65% rocznej sprzedaży planów miasta/, map powiatu koszalińskiego oraz map województwa zachodniopomorskiego /17 egzemplarzy 50% sprzedaży rocznej/. Z przewodników turystycznych największym powodzeniem, w ciągu całego roku, cieszyły się publikacje w języku niemieckim Pomorze Środkowe oraz Koszalin i okolice /19 egzemplarzy 53% sprzedaży rocznej/. W sprzedaży pojawiły się także mapy topograficzne obejmujące teren Góry Chełmskiej i okolic. Wprowadzenie do sprzedaży tych map podyktowane było licznymi zapytaniami turystów o tego typu materiały krajoznawcze. W 2007 roku wykonano dodruk wraz z aktualizacją i zmianą szaty graficznej Mapy Atrakcji Turystycznych Pomorza Środkowego. Mapa ta jest cennym materiałem informacyjnym o regionie. W październiku wydano Mapę szlaków rowerowych Pomorza Środkowego ROWERIA, w której przedstawione są szlaki rowerowe na terenie powiatu koszalińskiego. Mapa jest efektem udziału Stowarzyszenia w ogólnopolskim projekcie Turystyka wspólna sprawa. 3. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim 1.1.prowadzenie działalności lotniczej oraz zarządzanie lotniskami i lądowiskami na potrzeby mieszkańców Środkowego Pomorza oraz eksploatacji nieruchomości przeznaczonych na cele lotnicze - prowadzone w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność ta prowadzona była w roku 2007 w następującym zakresie: 1) pozostała działalność wspomagającą transport lotniczy (PKD 63.23), 2) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z). W roku 2007 SGiPPŚ kontynuowało działania, zmierzające do reaktywacji lotniska w Zegrzu Pomorskim. W dniu 10 stycznia 2007 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Plan Inwestycyjny w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr 22/2007). Projekt Uruchomienie lotniska 10

11 cywilnego w Zegrzu Pomorskim k/koszalina został ujęty jako jeden z kluczowych projektów z orientacyjnym kosztem całkowitym wynoszącym 12 milionów Euro. W celu wstępnego zbadania, czy projekt uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim jest inwestycją opłacalną i jakie są jego możliwości rozwojowe, w dniu 12 czerwca 2007r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego podpisało umowę z firmą Airport Strategy And Marketing Limited ASM z Manchesteru na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności. Wartość usługi wyniosła 61 tys. zł. Umowa obejmowała ocenę rynku lotniczych przewozów pasażerskich i towarowych, opracowanie długookresowej prognozy (5-25 lat) zapotrzebowania na przewozy pasażerskie i towarowe w ruchu krajowym i zagranicznym, określenie możliwości wykorzystania lotniska przez przewoźników krajowych i zagranicznych oraz wskazanie potencjalnych kierunków połączeń komunikacyjnych. W ramach umowy firma z Manchesteru wykonała analizę kosztów i korzyści uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim ze wskazaniem potencjalnych inwestorów strategicznych. W dniu 28 czerwca 2007 r. Airport Strategy And Marketing Limited ASM przekazała gotowe Wstępne Studium Wykonalności, z którego wynika, iż port lotniczy w Zegrzu Pomorskim ma realne szanse na rozwój. Autorzy dokumentu prognozują, że liczba pasażerów korzystających z lotniska może w ciągu 5 lat osiągnąć poziom 338 tysięcy osób oraz 857 tysięcy osób po 25 latach. Autorzy opracowania potwierdzili, że projekt uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim jest inwestycją opłacalną i że należy przystąpić do opracowania pełnego studium wykonalności. W celu opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na opracowanie pełnego Studium Wykonalności, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego nr 3/1/2007 z dnia 20 marca 2007 r. powołano Zespół ds. uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim. W skład Zespołu powołano: Hannę Rasmus, Jacka Krzyżanowskiego, Romana Kłosowskiego, Ryszarda Kowalczyka oraz Czesława Zdrojewskiego. W efekcie roboczych spotkań Zespołu przygotowano podstawowe założenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie pełnego studium wykonalności oraz ustalenie pełnego zakresu oczekiwanych opracowań. Zwieńczeniem pracy zespołu była decyzja w sprawie wyboru odpowiedniego trybu zamówienia publicznego dialogu konkurencyjnego, oraz opracowanie treści ogłoszenia o zamówieniu. Miasto Koszalin zadeklarowało się przekazać 1 mln 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata na uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 28 stycznia 2008 r. obejmuje ono wykonanie m.in.: 1. Studium wykonalności inwestycji /analiza rynku zapotrzebowania na przewozy pasażerskie i cargo w ruchu krajowym i zagranicznym wraz z prognozą krótkoterminową 5 lat i długoterminową 25 lat/, 2. Planu generalnej rozbudowy i modernizacji lotniska w oparciu o prognozę ruchu i perspektywy czasowe, 3. Raportu oddziaływania na środowisko i wpływ hałasu, 4. Wniosku aplikacyjnego o wsparcie unijne w ramach RPO WZ na lata Wsparcie Inicjatywy Wspólnotowej JASPERS W dniu 4 grudnia 2007 r. Dyrektor Biura, na zaproszenie Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wziął udział w Warszawie w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 11

12 oraz Inicjatywy Wspólnotowej JASPERS, dotyczącym ewentualnego wsparcia projektu uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim poprzez doradztwo w ramach JASPERS. W wyniku tego spotkania zapadła pozytywna decyzja o ujęcie projektu na liście wsparcia w roku W ramach wsparcia, sprawdzone i ocenione zostaną przez wysokiej klasy ekspertów dokumenty przygotowane w wyniku dialogu konkurencyjnego, takie jak: studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, plan generalny lotniska oraz wniosek o dofinansowanie projektu uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Pozwoli to Stowarzyszeniu na optymalizację zamówionych opracowań jeszcze w trakcie wykonywania zamówienia, przez co finalne opracowania powinny być bardzo dobrze przygotowane. Ochrona obiektu i utrzymanie infrastruktury w niepogorszonym stanie: 1. Ochrona obiektu kontynuowano ochronę dzierżawionej nieruchomości lotniskowej. Na mocy umowy nr 2/2/2007 z dnia 2 marca 2007 r., stowarzyszenie zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Zawisza na bezpośrednią ochronę fizyczną i elektroniczną obiektu: terenu wraz z przyległymi budynkami, zlokalizowanymi w Zegrzu Pomorskim z zadaniem pilnowania porządku, strzeżenia powierzonego pod ochronę mienia przed kradzieżą, niszczeniem lub uszkodzeniem oraz kontrolowania dokumentów uprawniających do wstępu (wjazdu) na teren obiektu, wynoszenia (wywożenia) mienia, a także uniemożliwiania nielegalnego wejścia osób postronnych na teren chroniony, zgodnie ze szczegółowymi warunkami oferty Wykonawcy i SIWZ. 2. Mając na względzie dbałość o utrzymanie infrastruktury lotniska w nie pogorszonym stanie, Aeroklub Koszaliński na zlecenie Stowarzyszenia (umowa nr 7/2/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r.) zobowiązał się do wykonania następujących zadań: 1) oczyszczenia z roślinności i ziemi oraz zalania masą zalewową uszczelniającą szczeliny znajdujące się na poboczach asfaltowych: - Drogi Kołowania nr 5 na odcinku 17 metrów w terminie do , - Drogi Kołowania nr 4 na odcinku 96 metrów w terminie do , - Pasie Startowym na odcinku 160 metrów w terminie do , - Głównej Drodze Kołowania pomiędzy DK 4 a Płaszczyzną Postoju Samolotów nr 1 na odcinku 155 metrów oraz dodatkowo Głównej Drogi Kołowania na odcinku 115 metrów w terminie do , - Drodze Startowej o długości 200 metrów w terminie do , 2) remontu i oczyszczenia w celu udrożnienia trzech studzienek rewizyjnych lotniskowej instalacji melioracyjnej w terminie do , 3) remontu uszkodzonych dwóch kanałów melioracyjnych znajdujących się bezpośrednio przy pasie startowym i przy głównej Płaszczyźnie Postojowej a mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo poruszających się samolotów w terminie do , 4) odnowienia oznakowania cyfrowego kierunków pasa startowego i napisów STOP na powierzchni malowania - 65 m 2 w terminie do , 5) jednorazowego odchwaszczania szwów dylatacyjnych na obszarze CPPS z wyłączeniem wydmuchów, PPS 2, PPS 1, DK 7, DK 6, DK 4, DK 5, DK 3 do wysokości schronu nr 152, płaszczyzny LOT tj. na odcinku metrów bieżących szwów dylatacyjnych w terminie do (ze względu na możliwość powstania pożaru trawiastych obszarów lotniska krawędzie płaszczyzn betonowych nie będą wypalane) Działalność rolnicza: 12

13 Wywiązując się ze zobowiązań wynikających ze zgłoszenia użytków zielonych lotniska do jednolitych dopłat obszarowych oraz dopłat z tytułu prowadzenia działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Stowarzyszenie na podstawie przeprowadzonego przetargu w trybie zapytania o cenę zleciło w ramach umowy nr 6/2/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. dwukrotne skoszenie obszaru o powierzchni 201,48 ha w następujących terminach: od dnia 1 sierpnia 2007 do dnia 31 sierpnia 2007 roku od dnia 15 września 2007 do dnia 31 października 2007 roku, W związku z wykonaniem w/w umowy poniesiono koszty w wysokości zł W związku z prowadzoną działalnością rolniczą, w roku 2007 kontynuowano działania gwarantujące uzyskanie bezpośrednich dopłat rolniczych oraz opłat z tytułu ONW. Od 1 marca 2007 r., SGiPPŚ rozpoczęło realizację 5-letniego programu rolnośrodowiskowego, który umożliwia uzyskanie dodatkowych dopłat. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach przyznane zostały następujące płatności, które ilustruje poniższa tabela: ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANEJ I PLANOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMÓW ROLNYCH UZYSKIWANYCH NA SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Numer Decyzji Rodzaj płatności Jednolita płatność obszarowa Uzupełniająca płatność obszarowa Płatnośc z tytułu ONW Płatność z tyt. realizacji pr. rolnośr. Jednolita płatność obszarowa Płatnośc z tytułu ONW Data decyzji Kwota zł Data wpływu na rachunek bankowy ZA ROK , ,14 zł , ,61zł , ,21zł ZA ROK , ,60 zł ,28 zł ,28 zł ,23 zł RAZEM: do ,96 zł ,23 zł ,11 zł III. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. IV. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 1. Uchwała Zarządu Nr 1/1/2007 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie Powiatu Koszalińskiego. 2. Uchwała Zarządu Nr 2/1/2007 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie. 3. Uchwała Zarządu Nr 3/1/2007 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Studium Wykonalności dla zadania pt. Uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim. 13

14 V. Informacja o uzyskanych przychodach Przychody z tytułu składek wniesionych przez Członków Stowarzyszenia Lp. Gmina/Miasto Liczba mieszkańców na stałe zamieszkałych wg stanu Składka członkowska Składka na lotnisko Składka dodatkowa na realizacje projektu pn.polsko-niemieckie spotkania dotyczące turystyki Składka za a 4b 5 1. Miasto Koszalin 2. Gmina Będzino 3. Gmina Manowo 4. Gmina Mielno Miasto i Gmina 5. Polanów Gmina i Miasto 6. Sianów 7. Powiat Koszaliński Razem Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Darowizna 1 % 0,00 zł. Dopłata ONW ,21 zł. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,81 zł. Pozostałe przychody Refundacja wynagrodzeń z RUP 5 739,78 zł. Składka za 2006 rok Bobolice 6 638,28 zł. Pozostałe finansowe 3 977,02 zł. VI. Informacja o poniesionych kosztach a) Realizacja celów statutowych Realizacja projektu pn. Polsko-niemieckie spotkania ,27 zł. Realizacja projektu pn. ROWERIA 3 660,00 zł. Przygotowanie wniosku Tworzenie integracyjnych stref rekreacji dziecięcej ,00 zł Prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej ,00zł. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim ,93zł. Działalność rolnicza ,00zł. b) Administracja Funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia ,00 zł. 14

15 VII. Informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń a) liczba osób zatrudnionych: Zatrudniano 5 osoby na umowę o prace, b) koszty wynagrodzenia ,48 zł c) umowy zlecenia ,00 zł. d) łączna kwota wynagrodzeń ,48 zł. VIII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. IX Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz deklaracjach podatkowych Nie występują. X Kontrola Stowarzyszenia W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola w Stowarzyszeniu. 15

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Środkowopomorskiej Grupy Działania za rok 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Środkowopomorskiej Grupy Działania za rok 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Środkowopomorskiej Grupy Działania za rok 2010 I. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1) Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania jest organizacją pozarządową, której fundatorem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 178 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w 2009 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w 2009 r. SPRAWOZDANIE z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w 2009 r. 1. Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Siedziba organizacji: Adres

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PĘTLA MAZURSKA za rok 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PĘTLA MAZURSKA za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PĘTLA MAZURSKA za rok 2011 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI FUNNY HORSE ZA ROK 2014 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r.

PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU. LGD Mazurskie Morze. na WZC 30.09.2015 r. PORÓWNANIE ZMIAN PROPONOWANYCH DO STATUTU LGD Mazurskie Morze na WZC 30.09.2015 r. TREŚĆ DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PO ZMIANIE 1ust.3 3. Stowarzyszenie może działać jako Lokalna Grupa Działania oraz jako Lokalna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Otwocka Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania. Szczecin, 27 kwietnia 2009 r.

Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania. Szczecin, 27 kwietnia 2009 r. Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pomerania Szczecin, 27 kwietnia 2009 r. INTERREG IV A Fundusz Małych Projektów 2007-2013 wdraŝany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH BIŁGORAJ

Bardziej szczegółowo