Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr2/2/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie z dnia 28 marca 2008 r. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2007 r. I. Dane organizacyjne Nazwa: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Adres: ul. Dworcowa 11-15, Koszalin Data wpisu w KRS: r. Numer KRS: REGON: NIP: Członkowie Zarządu: 1. Mirosław Mikietyński Prezes Zarządu 2. Roman Szewczyk Wiceprezes Zarządu 3. Ryszard Wątroba Członek Zarządu 4. Grzegorz Lipski - Członek Zarządu 5. Zbigniew Choiński - Członek Zarządu Cele statutowe Stowarzyszenia: 1) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów, 2) programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju, 3) tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój, infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego, 4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, 5) informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 6) koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, 7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, 8) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia, 9) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społecznogospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów, 10) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania, 11) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej, 12) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2 II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 1. Biuro Stowarzyszenia Zgodnie z treścią uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 3/2/2006 r. z dnia 10 maja 2006 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Biura Stowarzyszenia, Biuro Stowarzyszenia stanowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia. W roku 2007 w Biurze zatrudnione były dwie osoby na podstawie umowy o pracę dyrektor Biura oraz inspektor ds. organizacyjnych. Na podstawie umowy zlecenia wykonywana była obsługa prawna, obsługa księgowa oraz usługi informatyczne. Biuro było otwarte w godzinach 7:15 15:15 od poniedziałku do piątku włącznie. Zadania Biura Stowarzyszenia obejmują: 1) podejmowanie działań na rzecz realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia, 2) kreowanie metod realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia, 3) zapewnienie obsługi merytorycznej i administracyjnej organów Stowarzyszenia, 4) inicjowanie podejmowania działań przez organy statutowe Stowarzyszenia, 5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań Stowarzyszenia, 6) współpracę z członkami Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia. W roku 2007 Biuro Stowarzyszenia realizowało następujące działania: Projekt "Polsko-niemieckie spotkania dotyczące turystyki" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w roku 2007 zrealizowało projekt pn. Polsko Niemieckie spotkania dotyczące turystyki. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania oraz ze środków budżetu państwa. Partnerem zagranicznym w projekcie było Stowarzyszenie Region Pomorze Przednie i Wyższa Szkoła w Neubrandenburgu. Całkowity koszt projektu wyniósł ,27 zł. Kwota dofinansowania projektu ogółem stanowiła ,77 zł, z czego ,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie z budżetu państwa 7.976,32 zł. Udział własny Stowarzyszenia wyniósł ,50 zł. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy w regionie oraz integracja działań w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej po polskiej i niemieckiej stronie granicy. W ramach projektu Polsko - niemieckie spotkania dotyczące turystyki : - zorganizowano polsko niemiecki konkurs fotograficzny, którego celem była promocja potencjału turystycznego polskiej i niemieckiej części Euroregionu Pomerania / na konkurs wpłynęły 152 prace/; - zorganizowano wystawę pokonkursową w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie oraz w Wyższej Szkole w Neubrandenburgu; - w dniach r. w Osiekach /gm. Sianów/ zorganizowano polsko-niemiecką konferencję pt. Szanse i bariery rozwoju turystyki, w tym zrównoważonej, w regionie Pomorza 2

3 Środkowego i Meklemburgii Pomorza Przedniego /w konferencji uczestniczyły 63 osoby z Polski i Niemiec/ -wydano 1000 egzemplarzy publikacji Atrakcje turystyczne Pomorza Środkowego, wersjach językowych. Realizację projektu zakończono 30 października 2007r. w trzech Projekt pn. Tworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych, stref rekreacji dziecięcej Na podstawie uchwały WZC nr 20/4/2006 z dnia 29 września 2006 r., w roku 2007 Biuro Stowarzyszenia kontynuowało prace, związane z przekazywaniem materiałów i informacji firmie Grupa Doradcza Atrium z Poznania, której w dniu 20 października 2006 r. zlecono opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego priorytet 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. GD Atrium zobowiązała się wykonać zlecone zadanie za kwotę ,00 zł Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, realizatorami, inwestorami i jednocześnie beneficjentami końcowymi są gminy na terenie, których realizowane będą poszczególne działania. Realizacja projektu obejmuje lata Podstawowym celem projektu "Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym" jest stworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego, aktywnego spędzania czasu oraz integracja z dziećmi niepełnosprawnymi. W gminach Będzino, Manowo, Mielno i Sianów planowane jest utworzenie 7 ogólnodostępnych i integracyjnych stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, odbywających się na nowo powstałej infrastrukturze. Planowana inwestycja obejmuje budowę placu rekreacyjno - sportowego w gminie Sianów, utworzenie 4 placów zabaw na terenie gminy Manowo, budowę boiska sportowego i placu zabaw w Mielenku /gm Mielno/, budowę boiska szkolnego w Mścicach w gminie Będzino. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ,87 zł. We wniosku ujęte zostały Gminy: Mielno, Będzino, Manowo, Polanów oraz Sianów. Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku wymagało ścisłej współpracy Biura Stowarzyszenia z zainteresowanymi Gminami. Wspólnie z Gminami uzgadniano, sprawdzano oraz przekazano zleceniobiorcy bardzo dużą ilość materiałów dotyczących zarówno części inwestycyjnej projektu, jak również części nieinwestycyjnej, związanej z realizacją w ramach projektu programu o nazwie Ponadlokalny, integracyjny program aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na Pomorzu. W dniu 16 kwietnia 2007 r. Dyrektor Biura odebrał zlecone opracowania i osobiście złożył w Instytucji Finansującej w Warszawie. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 13 lutego 2008 r. rekomendowano 16 wniosków, wśród których nie znalazł się jednak wniosek złożony przez SGiPPŚ. W dniu 17 marca 2008 r. Komitet Sterujący dokonał ostatecznej rekomendacji wniosków do dofinansowania. Wyniki nie zostały do jeszcze opublikowane. W roku 2007 Przygotowano następujące wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dotyczące projektów: - "Ochrona i zrównoważone zagospodarowanie Jeziora Jamno" Wniosek przygotowano na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 20/4/2007 z dnia 8 września 2007 r. we współpracy z Fundacją "Nauka dla Środowiska", Politechniką Koszalińską, samorządem koszalińskim oraz partnerem zagranicznym Urban 3

4 Development Group z Norwegii. Źródłem finansowania jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Celem projektu jest wdrożenie lokalnego programu aktywnej ochrony przyrody dla zachowania ekosystemu Jeziora Jamno oraz wsparcie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku na terenie Pomorza Środkowego. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej problemów ochrony środowiska naturalnego w regionie będącym popularną destynacją turystyki masowej. Wniosek złożono w dniu 28 września 2007 r. Pierwszy nabór wniosków do komponentu II-Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zamknięty został liczbą 370 wniosków. Decyzją Komisji Oceniającej Wnioski z dnia 20 grudnia 2007 r. spośród 247 aplikacji na Liście rankingowej do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 40 Wniosków o dofinansowanie. Wniosek SGiPPŚ zajął na liście miejsce 136, z ilością punktów 127. Do Biura Stowarzyszenia wpłynęły komentarze dwóch niezależnych asesorów, oceniających wniosek. Po ich dokładnej analizie wniosek zostanie poprawiony i ponownie złożony w ramach II naboru, który nastąpi w II kwartale 2008 r. Niezależnie od tego wniosek zostanie także zmieniony w ten sposób, aby mógł zostać złożony do dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Środowiska lub Ekofunduszu.. - Zrównoważony transport dla Koszalina Wniosek przygotowano na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 19/4/2007 z dnia 8 września 2007 r. we współpracy z Fundacją "Nauka dla Środowiska", Politechniką Koszalińską, samorządem koszalińskim oraz partnerem zagranicznym Urban Development Group z Norwegii. Źródłem finansowania jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Projekt "Zrównoważony transport dla Koszalina" zakłada stworzenie skutecznego i efektywnego systemu komunikacji miejskiej, stanowiącego alternatywę dla używania samochodów prywatnych do indywidualnego przemieszczania się w obrębie miasta Koszalina. W ramach projektu proponuje się przygotowanie koncepcji rozwoju dróg rowerowych dla Koszalina, uruchomienie pierwszej niekomercyjne wypożyczalni rowerów oraz sieci parkingów rowerowych. Autorzy projektu zakładają przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej zachęcającej społeczność Koszalina do codziennego używania rowerów. Projekt ma promować wśród mieszkańców zdrowy styl życia. Wniosek złożono w dniu 28 września 2007 r. Pierwszy nabór wniosków do komponentu II-Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój zamknięty został liczbą 370 wniosków. Decyzją Komisji Oceniającej Wnioski z dnia 20 grudnia 2007 r. spośród 247 aplikacji na Liście rankingowej do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 40 Wniosków o dofinansowanie. Wniosek SGiPPŚ zajął na liście miejsce 110, z ilością punktów 134. Do Biura Stowarzyszenia wpłynęły komentarze dwóch niezależnych asesorów, oceniających wniosek. Po ich dokładnej analizie wniosek zostanie poprawiony i ponownie złożony w ramach II naboru, który nastąpi w II kwartale 2008 r. Niezależnie od tego wniosek zostanie także zmieniony w ten sposób, aby mógł zostać złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Centrum Serwisowo Doradcze w Koszalinie Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków nr 22/5/2007 z dnia 13 listopada 2007 r., w roku 2008 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego przystąpi do realizacji projektu utworzenia Centrum Serwisowo Doradczego z siedzibą w Koszalinie. 4

5 Projekt realizowany będzie w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Główne zadanie CSD to świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla przedsiębiorców oraz pomoc na rzecz gmin w realizacji projektów i większej efektywności w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w nowym programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach Ma to być placówka wspierania polsko niemieckiej współpracy gospodarczej. Polskie Centra Serwisowo Doradcze stanowić mają odzwierciedlenie tego typu placówek funkcjonujących na terenie niemieckich miast strefy przygranicznej. W celu przygotowania projektu do realizacji, w roku 2007 r., w wyniku licznych spotkań roboczych, organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (20.09, 08.10, 16.10, 13.11, 26.11, 06.12) wstępnie przygotowano budżet, strukturę podmiotu oraz określono główne zadania do realizacji. Zestawienie wniosków o dofinansowanie, złożonych przez Biuro Stowarzyszenia w roku 2007 ilustruje poniższa tabela. Tabela nr 1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Stowarzyszenie w 2006 roku. Lp Nazwa projektu Rola w projekcie 1 Tworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych, stref rekreacji dziecięcej 2 Zrównoważony transport dla Koszalina wnioskodawca wnioskodawca Cel projektu Celem projektu "Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzu Środkowym" jest stworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego, aktywnego spędzania czasu oraz integracja z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem projektu jest stworzenie skutecznego i efektywnego systemu komunikacji miejskiej, stanowiącego alternatywę dla używania samochodów prywatnych do indywidualnego przemieszczania się w obrębie miasta Koszalina. Całkowity koszt projektu Wnioskowana kwota Instytucja finansująca projekt Euro Euro Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o i Norweski Mechanizm Finansowy priorytet 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem zł zł Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowyc h, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważon y rozwój. Decyzja W trakcie oceny merytorycz nej negatywna 3 "Ochrona i zrównoważone zagospodarowanie Jeziora Jamno" wnioskodawca Celem projektu jest wdrożenie lokalnego programu aktywnej ochrony przyrody dla zachowania ekosystemu Jeziora Jamno oraz wsparcie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku na terenie Pomorza Środkowego zł zł Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowyc h, komponent II - ochrona środowiska i zrównoważon y rozwój. negatywna 5

6 2. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (RCIT) Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia realizuje ono swoje cele poprzez m.in. prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. RCIT działa w strukturze Biura Stowarzyszenia. Działalność RCIT prowadzona jest w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w następującym zakresie: 1) działalność związana z turystyką (PKD 63.30), 2) badania rynku i opinii publicznej (PKD 74.13), 3) działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD A), 4) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 92.62). 2.1 Informacje ogólne Główne zadania : świadczenie usług związanych z udzielaniem informacji turystycznej o regionie, członkach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz branży turystycznej, opracowywanie we współpracy z członkami Stowarzyszenia materiałów informacyjnych w zakresie turystyki i promocji regionu, współpraca z członkami stowarzyszenia w koordynacji przedsięwzięć związanych z planowaniem oraz organizacją turystyki w skali ponad gminnej, a także turystyczną promocją regionu i gmin członkowskich Zatrudnienie W roku 2007 w Centrum w pełnym wymiarze zatrudnione były 3 osoby /jedna osoba od 19 lutego 2007r./ na stanowiskach kierownik RCIT, inspektor ds. turystyki, referent ds. turystyki. W terminie r. jedna osoba odbywała praktykę zawodową Czas pracy Godziny pracy RCIE uzależnione były od natężenia ruchu turystycznego : W okresie oraz r. informacja turystyczna udzielana była od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-17:00. Od r. do r. w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty - 8:00-16:00 Poza godzinami urzędowania podstawową informację turystyczną zapewnia całodobowy kiosk multimedialny, za pomocą którego skorzystać można ze strony RCIT: oraz portalu turystycznego województwa 2.2 Działalność merytoryczna Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej działalność wydawnicza, sprzedaż oraz kolportaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Polsko niemieckie spotkania dotyczące turystyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa wydano folder Atrakcje turystyczne Pomorza Środkowego w trzech wersjach językowych /maj 2007r./ w lipcu 2007r. wznowiono /nowa szata graficzna oraz aktualizacja/ Mapę atrakcji turystycznych Pomorza Środkowego w efekcie uczestnictwa w projekcie ogólnopolskim Turystyka Wspólna Sprawa wydano przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego Mapę szlaków rowerowych Pomorza Środkowego ROWERIA, w trzech wersjach językowych /październik 2007r./ 6

7 wizytówka RCIT w części opisowej Mapy turystycznej województwa zachodniopomorskiego /wydawca BIK z Piły/ na bieżąco prowadzona jest sprzedaż wydawnictw turystycznych, przewodników i map / współpraca z Wydawnictwem ROKART z Koszalina, REGION z Gdyni oraz BIK z Piły/ na zasadach komisowych dystrybucja bezpłatnych materiałów promocyjnych i informacyjnych gmin powiatu koszalińskiego oraz instytucji kultury i turystyki z Koszalina i okolic udział w imprezach wystawienniczych stoisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach prezentacji województwa zachodniopomorskiego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2007 w Warszawie w terminie r. uczestnictwo w Dniach Województwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu / r./ w ramach stoiska Miasta Koszalin /1 osoba z RCIT/ stoisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach prezentacji województwa zachodniopomorskiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2007 w Poznaniu w dniach r. /2 osoby z RCIT/ udział ofertowy poprzez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w targach w ITB w Berlinie, TUR w Goeteborgu oraz TT Warsaw Tour & Travel w Warszawie udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską udział w ogólnopolskim projekcie Turystyka Wspólna Sprawa - bezpłatne szkolenia z zakresu współpracy i zarządzania turystyką; powstanie grupy produktowej ROWERIA, opracowanie i promocja produktu turystycznego-sieć szlaków rowerowych łączących atrakcje turystyczne na terenie Pomorza Środkowego; wydanie Mapy szlaków rowerowych Pomorza Środkowego ROWERIA dofinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, realizacja projektu pn. Polsko niemieckie spotkania dotyczące turystyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa; w ramach projektu zorganizowano polsko niemiecki konkurs fotograficzny wraz z wystawą pokonkursową /siedziba RCIT od czerwca do końca sierpnia oraz w Wyższej Szkolę w Neubrandenburgu wrzesień październik/; w terminie r. odbyła się dwudniowa konferencja polsko niemiecka pn. Szanse i bariery rozwoju turystyki, w tym zrównoważonej, w regionie Pomorza Środkowego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego ; wydano folder Atrakcje turystyczne Pomorza Środkowego /1000 egz., trzy wersje językowe/ wizualizacja RCIT opracowano system identyfikacji wizualnej Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej logo, papier firmowy, koperty, wizytówki /luty 2007/ opracowano projekt aranżacji wnętrza biura obsługi klienta RCIT opracowano projekt oraz wykonano szyld /reklamę/ zewnętrzny z nazwą i logo RCIT + nazwa i logo Stowarzyszenia; zamontowano dwustronny plafon podświetlany piktogram informacji turystycznej i /czerwiec 2007/ zamontowano, przy wejściu do siedziby RCIT, dwie plansze informacyjne informacja dotyczące kiosku multimedialnego w trzech wersjach językowych /dostępność stron internetowych/, mapa województwa zachodniopomorskiego 7

8 liczba turystów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII poszczególne miesiace w witrynie okiennej /wewnątrz lokalu/ zamontowano plansze ze zdjęciami ukazującymi walory turystyczne naszego regionu /październik 2007/ inna działania zrealizowane w 2007 roku opracowano Strategię Rozwoju Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie /przyjęta przez Walne Zebranie Członków SGiPPŚ dnia 20 marca 2007r./ - określenie celów i działań do realizacji w roku 2007 w latach następnych wraz ze sposobem finansowania w marcu uruchomiono kiosk multimedialny umożliwiający dostęp do strony internetowej RCIT Stowarzyszenia oraz portalu turystycznego woj. zachodniopomorskiego wykonano system wystawienniczy /ściankę wystawienniczą/ do wykorzystania w ramach imprez targowych i innych imprezach wystawienniczych /kwiecień 2007/ strona internetowa administrowana przez RCIT powstała w nowej szacie graficznej, z rozbudowaną bazą danych i nowymi rozwiązaniami technicznymi, wprowadzono wersje językowe /angielską i niemiecką/, strona na bieżąco jest aktualizowana przeprowadzono badania ankietowe dotyczące funkcjonowania RCIT / r./, wśród respondentów rozlosowano nagrodę ufundowaną przez Hotel TRAWA *** w Starych Bielicach zorganizowano konkurs Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego 2007 /lipiec wrzesień/, wpłynęło 9 ofert, laureaci otrzymali statuetki oraz certyfikaty Regionalne Centrum Informacji Turystycznej uczestniczyło w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. 2.3 Statystka ruchu turystycznego Z prowadzonych statystyk wynika, że w 2007 roku z usług Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie skorzystało turystów (wykres 1). W 2006 roku turystów, którzy odwiedzili Centrum było ponad 1000 osób więcej. Mniejsza ilość osób w roku 2007 wynika ze zmienionych godzin i dni urzędowania RCIT zamknięte w niedziele i o dwie godziny skrócony czas pracy w sezonie poza godzinami urzędowania dostępny kiosk multimedialny/. 8

9 liczba turystów I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII poszczególne miesiace Wykres 1. Rozkład wielkości ruchu turystycznego w okresie liczba turystów turyści krajow i turyści zagraniczni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII poszczególne miesiaće I-XII 2007r. Wykres 2. Liczba turystów krajowych i zagranicznych w 2007 r. Ruch turystyczny w RCIT rozkładał się dość proporcjonalnie do aury danego miesiąca. Największe natężenie ruchu turystycznego odnotowano w miesiącach wakacyjnych, kiedy to liczba odwiedzających centrum, w każdym miesiącu przekroczyła 1000 osób. Duże zainteresowanie turystów można było również zauważyć w miesiącach czerwiec i wrzesień. Wśród wszystkich turystów - klientów Centrum sporą grupę stanowili turyści zagraniczni, którzy coraz chętniej odwiedzają Koszalin i jego okolice (wykres 2.). Podobnie jak 9

10 w roku ubiegłym największą grupę wśród turystów zagranicznych stanowiły osoby z Niemiec. W sezonie letnim turyści niemieccy stanowili ponad 14% wśród odwiedzających Centrum. Turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający centrum najczęściej poszukiwali informacji o atrakcjach turystycznych Koszalina i regionu koszalińskiego oraz kołobrzeskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały promocyjne miasta Koszalin, Staromiejska Trasa Turystyczna, Informator turystyczny oraz plan centrum miasta w formacie A-4. Zapytania osobiste, telefoniczne jak również pocztą elektroniczną bardzo często dotyczyły informacji o wolnych miejscach noclegowych, głównie nad morzem i większymi jeziorami. Pytania dotyczyły również lokalizacji bankomatów, centrów handlowych oraz sklepów turystycznych, w czym pomocna była mapa centrum Koszalina. Turyści bardzo chętnie korzystali z folderu pt. Atrakcje Turystyczne Pomorza Środkowego wydanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach projektu Polsko-niemieckie spotkanie dotyczące turystyki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa. Zadowolenie turystów wzbudzały bezpłatne materiały promocyjne o gminach, w szczególności mapy m.in. mapa Leśnych szlaków rowerowych na terenie gminy Sianów. Przez cały rok dostępne są płatne mapy, plany miast oraz wydawnictwa książkowe. Największe zainteresowanie mapami i wydawnictwami odnotowano w sezonie. W tym okresie najwięcej sprzedano planów miasta Koszalina /44 egzemplarze w przeciągu trzech miesięcy około 65% rocznej sprzedaży planów miasta/, map powiatu koszalińskiego oraz map województwa zachodniopomorskiego /17 egzemplarzy 50% sprzedaży rocznej/. Z przewodników turystycznych największym powodzeniem, w ciągu całego roku, cieszyły się publikacje w języku niemieckim Pomorze Środkowe oraz Koszalin i okolice /19 egzemplarzy 53% sprzedaży rocznej/. W sprzedaży pojawiły się także mapy topograficzne obejmujące teren Góry Chełmskiej i okolic. Wprowadzenie do sprzedaży tych map podyktowane było licznymi zapytaniami turystów o tego typu materiały krajoznawcze. W 2007 roku wykonano dodruk wraz z aktualizacją i zmianą szaty graficznej Mapy Atrakcji Turystycznych Pomorza Środkowego. Mapa ta jest cennym materiałem informacyjnym o regionie. W październiku wydano Mapę szlaków rowerowych Pomorza Środkowego ROWERIA, w której przedstawione są szlaki rowerowe na terenie powiatu koszalińskiego. Mapa jest efektem udziału Stowarzyszenia w ogólnopolskim projekcie Turystyka wspólna sprawa. 3. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim 1.1.prowadzenie działalności lotniczej oraz zarządzanie lotniskami i lądowiskami na potrzeby mieszkańców Środkowego Pomorza oraz eksploatacji nieruchomości przeznaczonych na cele lotnicze - prowadzone w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność ta prowadzona była w roku 2007 w następującym zakresie: 1) pozostała działalność wspomagającą transport lotniczy (PKD 63.23), 2) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z). W roku 2007 SGiPPŚ kontynuowało działania, zmierzające do reaktywacji lotniska w Zegrzu Pomorskim. W dniu 10 stycznia 2007 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Plan Inwestycyjny w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr 22/2007). Projekt Uruchomienie lotniska 10

11 cywilnego w Zegrzu Pomorskim k/koszalina został ujęty jako jeden z kluczowych projektów z orientacyjnym kosztem całkowitym wynoszącym 12 milionów Euro. W celu wstępnego zbadania, czy projekt uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim jest inwestycją opłacalną i jakie są jego możliwości rozwojowe, w dniu 12 czerwca 2007r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego podpisało umowę z firmą Airport Strategy And Marketing Limited ASM z Manchesteru na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności. Wartość usługi wyniosła 61 tys. zł. Umowa obejmowała ocenę rynku lotniczych przewozów pasażerskich i towarowych, opracowanie długookresowej prognozy (5-25 lat) zapotrzebowania na przewozy pasażerskie i towarowe w ruchu krajowym i zagranicznym, określenie możliwości wykorzystania lotniska przez przewoźników krajowych i zagranicznych oraz wskazanie potencjalnych kierunków połączeń komunikacyjnych. W ramach umowy firma z Manchesteru wykonała analizę kosztów i korzyści uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim ze wskazaniem potencjalnych inwestorów strategicznych. W dniu 28 czerwca 2007 r. Airport Strategy And Marketing Limited ASM przekazała gotowe Wstępne Studium Wykonalności, z którego wynika, iż port lotniczy w Zegrzu Pomorskim ma realne szanse na rozwój. Autorzy dokumentu prognozują, że liczba pasażerów korzystających z lotniska może w ciągu 5 lat osiągnąć poziom 338 tysięcy osób oraz 857 tysięcy osób po 25 latach. Autorzy opracowania potwierdzili, że projekt uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim jest inwestycją opłacalną i że należy przystąpić do opracowania pełnego studium wykonalności. W celu opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na opracowanie pełnego Studium Wykonalności, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego nr 3/1/2007 z dnia 20 marca 2007 r. powołano Zespół ds. uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim. W skład Zespołu powołano: Hannę Rasmus, Jacka Krzyżanowskiego, Romana Kłosowskiego, Ryszarda Kowalczyka oraz Czesława Zdrojewskiego. W efekcie roboczych spotkań Zespołu przygotowano podstawowe założenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie pełnego studium wykonalności oraz ustalenie pełnego zakresu oczekiwanych opracowań. Zwieńczeniem pracy zespołu była decyzja w sprawie wyboru odpowiedniego trybu zamówienia publicznego dialogu konkurencyjnego, oraz opracowanie treści ogłoszenia o zamówieniu. Miasto Koszalin zadeklarowało się przekazać 1 mln 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata na uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 28 stycznia 2008 r. obejmuje ono wykonanie m.in.: 1. Studium wykonalności inwestycji /analiza rynku zapotrzebowania na przewozy pasażerskie i cargo w ruchu krajowym i zagranicznym wraz z prognozą krótkoterminową 5 lat i długoterminową 25 lat/, 2. Planu generalnej rozbudowy i modernizacji lotniska w oparciu o prognozę ruchu i perspektywy czasowe, 3. Raportu oddziaływania na środowisko i wpływ hałasu, 4. Wniosku aplikacyjnego o wsparcie unijne w ramach RPO WZ na lata Wsparcie Inicjatywy Wspólnotowej JASPERS W dniu 4 grudnia 2007 r. Dyrektor Biura, na zaproszenie Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wziął udział w Warszawie w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 11

12 oraz Inicjatywy Wspólnotowej JASPERS, dotyczącym ewentualnego wsparcia projektu uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim poprzez doradztwo w ramach JASPERS. W wyniku tego spotkania zapadła pozytywna decyzja o ujęcie projektu na liście wsparcia w roku W ramach wsparcia, sprawdzone i ocenione zostaną przez wysokiej klasy ekspertów dokumenty przygotowane w wyniku dialogu konkurencyjnego, takie jak: studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, plan generalny lotniska oraz wniosek o dofinansowanie projektu uruchomienia lotniska w Zegrzu Pomorskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Pozwoli to Stowarzyszeniu na optymalizację zamówionych opracowań jeszcze w trakcie wykonywania zamówienia, przez co finalne opracowania powinny być bardzo dobrze przygotowane. Ochrona obiektu i utrzymanie infrastruktury w niepogorszonym stanie: 1. Ochrona obiektu kontynuowano ochronę dzierżawionej nieruchomości lotniskowej. Na mocy umowy nr 2/2/2007 z dnia 2 marca 2007 r., stowarzyszenie zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Zawisza na bezpośrednią ochronę fizyczną i elektroniczną obiektu: terenu wraz z przyległymi budynkami, zlokalizowanymi w Zegrzu Pomorskim z zadaniem pilnowania porządku, strzeżenia powierzonego pod ochronę mienia przed kradzieżą, niszczeniem lub uszkodzeniem oraz kontrolowania dokumentów uprawniających do wstępu (wjazdu) na teren obiektu, wynoszenia (wywożenia) mienia, a także uniemożliwiania nielegalnego wejścia osób postronnych na teren chroniony, zgodnie ze szczegółowymi warunkami oferty Wykonawcy i SIWZ. 2. Mając na względzie dbałość o utrzymanie infrastruktury lotniska w nie pogorszonym stanie, Aeroklub Koszaliński na zlecenie Stowarzyszenia (umowa nr 7/2/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r.) zobowiązał się do wykonania następujących zadań: 1) oczyszczenia z roślinności i ziemi oraz zalania masą zalewową uszczelniającą szczeliny znajdujące się na poboczach asfaltowych: - Drogi Kołowania nr 5 na odcinku 17 metrów w terminie do , - Drogi Kołowania nr 4 na odcinku 96 metrów w terminie do , - Pasie Startowym na odcinku 160 metrów w terminie do , - Głównej Drodze Kołowania pomiędzy DK 4 a Płaszczyzną Postoju Samolotów nr 1 na odcinku 155 metrów oraz dodatkowo Głównej Drogi Kołowania na odcinku 115 metrów w terminie do , - Drodze Startowej o długości 200 metrów w terminie do , 2) remontu i oczyszczenia w celu udrożnienia trzech studzienek rewizyjnych lotniskowej instalacji melioracyjnej w terminie do , 3) remontu uszkodzonych dwóch kanałów melioracyjnych znajdujących się bezpośrednio przy pasie startowym i przy głównej Płaszczyźnie Postojowej a mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo poruszających się samolotów w terminie do , 4) odnowienia oznakowania cyfrowego kierunków pasa startowego i napisów STOP na powierzchni malowania - 65 m 2 w terminie do , 5) jednorazowego odchwaszczania szwów dylatacyjnych na obszarze CPPS z wyłączeniem wydmuchów, PPS 2, PPS 1, DK 7, DK 6, DK 4, DK 5, DK 3 do wysokości schronu nr 152, płaszczyzny LOT tj. na odcinku metrów bieżących szwów dylatacyjnych w terminie do (ze względu na możliwość powstania pożaru trawiastych obszarów lotniska krawędzie płaszczyzn betonowych nie będą wypalane) Działalność rolnicza: 12

13 Wywiązując się ze zobowiązań wynikających ze zgłoszenia użytków zielonych lotniska do jednolitych dopłat obszarowych oraz dopłat z tytułu prowadzenia działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, Stowarzyszenie na podstawie przeprowadzonego przetargu w trybie zapytania o cenę zleciło w ramach umowy nr 6/2/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. dwukrotne skoszenie obszaru o powierzchni 201,48 ha w następujących terminach: od dnia 1 sierpnia 2007 do dnia 31 sierpnia 2007 roku od dnia 15 września 2007 do dnia 31 października 2007 roku, W związku z wykonaniem w/w umowy poniesiono koszty w wysokości zł W związku z prowadzoną działalnością rolniczą, w roku 2007 kontynuowano działania gwarantujące uzyskanie bezpośrednich dopłat rolniczych oraz opłat z tytułu ONW. Od 1 marca 2007 r., SGiPPŚ rozpoczęło realizację 5-letniego programu rolnośrodowiskowego, który umożliwia uzyskanie dodatkowych dopłat. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach przyznane zostały następujące płatności, które ilustruje poniższa tabela: ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANEJ I PLANOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMÓW ROLNYCH UZYSKIWANYCH NA SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Numer Decyzji Rodzaj płatności Jednolita płatność obszarowa Uzupełniająca płatność obszarowa Płatnośc z tytułu ONW Płatność z tyt. realizacji pr. rolnośr. Jednolita płatność obszarowa Płatnośc z tytułu ONW Data decyzji Kwota zł Data wpływu na rachunek bankowy ZA ROK , ,14 zł , ,61zł , ,21zł ZA ROK , ,60 zł ,28 zł ,28 zł ,23 zł RAZEM: do ,96 zł ,23 zł ,11 zł III. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. IV. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia 1. Uchwała Zarządu Nr 1/1/2007 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie Powiatu Koszalińskiego. 2. Uchwała Zarządu Nr 2/1/2007 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie. 3. Uchwała Zarządu Nr 3/1/2007 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Studium Wykonalności dla zadania pt. Uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim. 13

14 V. Informacja o uzyskanych przychodach Przychody z tytułu składek wniesionych przez Członków Stowarzyszenia Lp. Gmina/Miasto Liczba mieszkańców na stałe zamieszkałych wg stanu Składka członkowska Składka na lotnisko Składka dodatkowa na realizacje projektu pn.polsko-niemieckie spotkania dotyczące turystyki Składka za a 4b 5 1. Miasto Koszalin 2. Gmina Będzino 3. Gmina Manowo 4. Gmina Mielno Miasto i Gmina 5. Polanów Gmina i Miasto 6. Sianów 7. Powiat Koszaliński Razem Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Darowizna 1 % 0,00 zł. Dopłata ONW ,21 zł. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,81 zł. Pozostałe przychody Refundacja wynagrodzeń z RUP 5 739,78 zł. Składka za 2006 rok Bobolice 6 638,28 zł. Pozostałe finansowe 3 977,02 zł. VI. Informacja o poniesionych kosztach a) Realizacja celów statutowych Realizacja projektu pn. Polsko-niemieckie spotkania ,27 zł. Realizacja projektu pn. ROWERIA 3 660,00 zł. Przygotowanie wniosku Tworzenie integracyjnych stref rekreacji dziecięcej ,00 zł Prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej ,00zł. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim ,93zł. Działalność rolnicza ,00zł. b) Administracja Funkcjonowanie Biura Stowarzyszenia ,00 zł. 14

15 VII. Informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń a) liczba osób zatrudnionych: Zatrudniano 5 osoby na umowę o prace, b) koszty wynagrodzenia ,48 zł c) umowy zlecenia ,00 zł. d) łączna kwota wynagrodzeń ,48 zł. VIII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. IX Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz deklaracjach podatkowych Nie występują. X Kontrola Stowarzyszenia W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola w Stowarzyszeniu. 15

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Mirosław MARCZAK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Zarys treści: W artykule przedstawiono analizę działań promocyjnych podejmowanych

Bardziej szczegółowo

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk.

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk. 1.1.WPROWADZENIE Budżet Gminy Ustronie Morskie na 25 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 24 r. uchwałą nr XXV/152/24 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO KPS-4101-01-00/2012 Nr ewid. 144/2012/P/12/097/KPS Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: (061) 28 32 704 www.unia.srem.com.pl, e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010 Program Operacyjny Polska - Saksonia 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY cel: Europejska Współpraca Terytorialna (Cel 3) obszar wsparcia: Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 (1 kwietnia 2005 r. 31 sierpnia 2005 r.) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Adres: ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo