UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata Na podstawie art. 4 1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Krapkowice na rok 2015, stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA I. Wstęp PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 z późn. zmianami) określa w art. 1 obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Zadania te m.in. obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy, powołana przez Burmistrza Krapkowic Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczność podejmowania zdecydowanych działań zapobiegających alkoholizmowi wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Program jest skorelowany z następującymi Programami: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2015rok, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krapkowice na lata , Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 1

3 I. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych 1. Cele ogólne : zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy Krapkowice; zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów. 2. Cele szczegółowe : zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej, zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu i narkotyków, zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej, wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat skutków nadużywania substancji psychoaktywnych, zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym, kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych, promowanie zdrowego stylu życia bez używek, poszerzenie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień II. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną 1. Diagnoza Spożycie alkoholu przez młodych ludzi W roku 2011 zrealizowano w Polsce badania ankietowe w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych Narkotyków ESPAD, w trzecich klasach szkół gimnazjalnych oraz drugich klasach szkół ponadpodstawowych (grupa 15/16 latków oraz 17/18 latków) koordynowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wyniki badań wskazują, iż: Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez młodzież. Do picia alkoholowych przyznaje się ponad 87% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 95% uczniów II klas szkół średnich. Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo. Niestety rosną również wskaźniki spożycia wysokoprocentowych. Utrzymuje się liczba abstynentów, zmniejsza się powoli również częstość picia oraz ilość jednorazowo wypijanego alkoholu przez młodzież. Jako wskaźnik częstej konsumpcji traktowane jest picie alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie. Ponad 60% chłopców oraz ponad połowa dziewcząt (53%) uczących się w III klasach gimnazjalnych (15/16 latków) piła alkohol w tym okresie Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 2

4 do upicia się w czasie ostatniego roku przyznało się niemal 50% piętnastolatków (49% chłopców i 48% dziewcząt) i około 70% siedemnastolatków (76% chłopców i 64% dziewcząt). Na miesiąc przed badaniami upił się co czwarty 15/16 letni chłopiec (23,6%) i co piąta 15/16 letnia dziewczynka(19,4%). Spada odsetek młodych ludzi, którzy oceniają dostępność alkoholu dla nieletnich jako łatwą, ale nadal jest on bardzo wysoki (w przypadku piwa: 80% 15-latków i ponad 90% 17-latków). Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 3

5 III. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice 1. Badania ankietowe. W Gminie Krapkowice w miesiącu czerwcu 2014r., zostały przeprowadzone badania Młodzi i substancje psychoaktywne wykonane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w 2 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych. Badania pokazują spojrzenie na problem palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy z perspektywy młodzieży. Wyniki badań. Badani uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol i narkotyki i dopalacze. Badani uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia papierosów, picia alkoholu, jak również palenia marihuany i zażywania dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie szkoły podstawowej, podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje się to przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi. Podejmując kolejne badania nad młodzieżą w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych należy zastanowić się nad problemem grupy odniesienia i wpływu, jaki wywiera na podejmowane w niniejszym raporcie problemy społeczne. Stawiając w korespondencji zagadnienie zażywania środków psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy stwierdzić, że dużą rolę może odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują, że ktoś coś robi niż sami się przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Poza tym warto zastanowić się nad problemem dostępności papierosów i alkoholu przez badaną młodzież. Zgodnie z deklaracjami badani nie mają dużych problemów z zakupem papierosów oraz alkoholu mimo tego, że sprzedaż zarówno papierosów jak i alkoholu osobom do 18 roku życia jest w Polsce zabronione. 2. Skala problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice. Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice są dane Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Konsultacyjnego, Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ul. Szkolna 7 w Krapkowicach, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. ludności w Gminie Krapkowice. Na koniec 2014r. gminę zamieszkiwało osób. mieszkańców powyżej 18r.ż Rynek Napojów alkoholowych w Gminie Krapkowice: Tabela nr 1. Rynek Napojów alkoholowych w 2014r. stan na r. Limit alkoholowych uchwalony przez radę gminy ( sklepów i lokali gastronomiczny ch) Limit alkoholowyc h uchwalony przez radę gminy przeznaczony ch do spożycia poza miejscem ( sklepy) Limit alkoholowych uchwalony przez radę gminy przeznaczony ch do spożycia w miejscu (lokale gastronomicz ne) alkoholowyc h przeznaczony ch do spożycia poza miejscem ( sklepy) alkoholowych przeznaczony ch do spożycia w miejscu (lokale gastronomicz ne) alkoholowyc h o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczony ch do spożycia poza miejscem ( sklepy) alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczony ch do spożycia w miejscu (lokale gastronomicz ne) Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 4

6 Skalę problemów alkoholowych w gminie pokazuje liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w formie świadczeń pieniężnych, rzeczowych, poradnictwo prawne. Tabela 2. rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Lata Ogółem liczba rodzin W tym: rodziny z problemem alkoholowym osób w rodzinie W tym: rodziny z problemem narkotykowym osób w rodzinie W tym: rodziny dotknięte przemocą w rodzinie osób w rodzinie Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach Tabela 3. Porady udzielone w Punkcie Konsultacyjnym w latach Lata Porady dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnio nych W tym Porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy Źródło: Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach porad Punktu Konsultacyjnego pokazuje, że ludzie chętnie korzystają z tej formy pomocy. Obserwuje się wzrost świadomości wśród klientów Punktu, którzy coraz bardziej otwarcie mówią o swoich problemach i są gotowi do podejmowania działań prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej. W punkcie konsultacyjnycm prowadzi się również i udziela konsultacji dot. przemocy w rodzinie oraz poradnictwo dot. problemów narkomanii. Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie Krapkowice jest również liczba spraw rozpatrzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Krapkowicach o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (Tabela 3) Tabela 4. spraw prowadzonych przez GKRPA w Krapkowicach Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 5

7 rozpatrzonych spraw osób skierowanych do biegłych osób skierowanych do sądu osób zmotywowanych do podjęcia leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień Źródło: GKRPA w Krapkowicach Dane z tabeli pokazują, że nastąpił nieznaczny spadek rozpatrzonych spraw dot. kierowania osób na leczenie odwykowe. Wynika to z faktu kierowania osób bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który również motywuje osoby do podjęcia leczenia odwykowego w związku z przemocą w rodzinie Tabela 5. Pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska Krapkowice (uzależnieni i współuzależnieni), osoby stosujące przemoc, osoby dotknięte przemocą w rodzinie) Gmina Krapkowice Lata Osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnio ne Sprawcy przemocy Osoby dotknięte przemocą Źródło: Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach oferuje osobom uzależnionym oraz współuzależnionym możliwość udziału w terapii w grupach terapeutycznych: 3 grupy podstawowe, 1 pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych pacjentów. Dla sprawców przemocy Program Korekcyjno-Edukacyjny, dla osób dotkniętych przemocą pomoc psychologiczną i psychiatryczną i teraputyczna. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Krapkowicach ul. Szkolna 7 : leczenie odwykowe podjęło 67 osób, w tym 22 kobiety i 45 mężczyzn. Na leczenie stacjonarne skierowano 11 osób. W poradni działają dwie grupy terapeutyczne: Grupa edukacyjna oraz Grupa Przewodnik dla osób uzależnionych od alkoholu Tabela 6. Skala problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice ( Dane KPP w Krapkowicach) lata Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 6

8 nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych, odwiezionych do domów rodzinnych osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych osób przewiezionych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Opolu nietrzeźwych osób doprowadzonych do miejsca zamieszkania Źródło: KPP w Krapkowicach Procedura Niebieskiej karty rejestruje przypadki przemocy domowej. Realizacja procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powoduje, że sprawy rozpatrywane są zespołowo, a osoby dotknięte przemocą w rodzinie otrzymują kompleksową pomoc. Procedurą Niebieskie Karty w Gminie Krapkowice objęto 74 rodziny, utworzono 72 grupy robocze. Członkowie GKRPA w Krapkowicach biorą udział w pracach Zespołu i grup roboczych. Do GKRPA w Krapkowicach Zespół przekazał osób z podejrzeniem uzależnienia od alkoholu celem przebadania i pokierowania na przymusowe leczenie odwykowe. Tabela 7. Przemoc w rodzinie dane (w skali powiatu) Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach Lata ofiar przemocy domowej ogółem: w tym: kobiet w tym: mężczyźni Nieletni Źródło: KPP w Krapkowicach Klub Abstynenta Komisja wspiera Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 31 lat. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (wszystkie grupy). Na spotkania uczęszcza około 40 osób w tym na AL. Anon średnio 20 osób. Świetlice Środowiskowe. Dzieci żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z problemem alkoholowym, rodzinach patologicznych) doświadczają wielu szkód emocjonalnych, duchowych i społecznych. Często nie mają zapewnionych podstawowych potrzeb. Nie mają również zapewnionej opieki oraz prawidłowej organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im tej opieki w godzinach popołudniowych oraz rozbudzenia różnych zainteresowań działalność prowadzą następujące świetlice środowiskowe: Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach (obecnie) przy ul. Damrota 2, z której skorzystało w ciągu 2014 r. ok. 100 dzieci. Świetlica Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 7

9 czynna jest poniedziałek i środę od do 18.00, wtorek i czwartek od do 20.00, piątek od 9.00 do W ramach dożywiania dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewniony słodki podwieczorek. Świetlica Środowiskowaul. Moniuszki w Krapkowicach jest czynna w poniedziałki i środy w godz. od do Do świetlicy uczęszczało w 2014 roku 20 dzieci. Jedną z form pomocy jest finansowanie podwieczorków dla dzieci. Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Świetlica czynna jest od wtorku do soboty w godzinach od 16,00 do 20.00, w 2014 roku uczęszczało 43 dzieci. Dzieci i młodzież spędzają czas wolny grając w różne gry, bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach, organizują różne akcje społeczne, mają zapewniona opiekę w godzinach popołudniowych. Świetlice środowiskowe spełniają istotną rolę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego Są nie tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim mają za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-naprawczych. IV. Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholowych zgodnie z art ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi L p Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach na rok Treść zadania Sposób realizacji Szacu nkowe koszty Wskaźniki oceny realizacji zadań Termin realizacj i Realizat orzy Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej. a. a. Płace (4010) - pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień - opiekun- terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym - obsługa księgowa - opiekunowie świetlic środowiskowych + pochodne (4040,3020,4110,4120,4140,4440,4280) razem za 12 m-cy ) b. b. Koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, c. c. Koszty administracyjne (+ zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe + opłaty bankowe, opłaty za pomieszczenia biurowe). d. d. Zasady wynagradzania członków GKRPA: Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne tj: Przewodniczący GKRPA 65 %, Członkowie GKRPA 40 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2015r. Podstawę wypłaty wynagrodzenia jest obecność na przynajmniej jednym posiedzeniu Komisji w miesiącu kalendarzowym. Wynagrodzenie dotyczy: a. -podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się , , , , , ,- liczba wniosków o zastosow anie leczenia odwykowe go; a. liczba posiedzeń członków Komisji; liczba skierowań do biegłych sądowych; liczba akt osobowych wysłanych do sądu; liczba kontroli alkoholowy ch; liczba rozpatrzon GKRPA W Krapkow icach Cały rok Cały rok GKRPA W Krapkow icach Cały rok Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 8

10 2. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; b. - opiniowania zezwoleń na sprzedaż alkoholowych; c. - kontroli ; d. - zakładanie Niebieskich Kart przez członków Komisji; e. - powołań do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych f. - wykonywania zadań w ramach profilaktyki uzależnień. Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015r. 1. Podstawę do wypłaty wynagrodzeń stanowi podpisane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji listy obecności ( listy podpisane przez poszczególnych członków Komisji biorących udział w jej pracach). e. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ( opłaty) f. Utrzymanie świetlic środowiskowych (opłaty). g. Porady prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą w rodzinie. a. Udzielanie wsparcia i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym. b. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty, udział w spotkaniach plenarnych i grupach roboczych. c. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura, Sąd) d. Usługi psychologiczne ( psycholog dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) e. Usługi psychologiczne dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie ( psycholog dla dzieci) f. Szkolenie osób zajmujących się przemocą domową ,- ych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholowy ch, liczba założonych Niebieskic h Kart, liczba powołań do Zespołu Interperson alnego i grup roboczych, reprezento wanie Komisji w Sądzie. konsultacji dzieci zapisanych do świetlic porad porad powołań do ZI. osób dzieci osób w ciągu roku GKRPA, Zespół Interdysc yplinarn y ds. przeciwd ziałania przemoc y w rodzin ie, Poradnie Leczenia Uzależni eń, Punkt Konsulta cyjny Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 9

11 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. a. Szkolenia i wyjazdy służbowe oraz zwroty kosztów dojazdu dla członków komisji, terapeutów, opiekunów świetlic, b. Usługi psychiatryczne i psychologiczne: bieglenia psychiatryczne i psychologiczne c. konsultacje psychiatryczne, d. koszty sądowe ( wnioski do sądu) 1.000, , ,- 580,- osób badań konsultacji wniosków w ciągu roku GKRPA, Poradnie Leczenia Uzależni eń Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznyc h. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji alkoholowych, zakazu i podawania alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Sprawozdawczość a. Organizowanie i finansowanie: - programów profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej - działań edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży - promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez społeczne kampanie przeciw uzależnieniom, zawody sportowe, konkursy. b. Umowy - zlecenia Opiekuna świetlicy środowiskowej ul. Moniuszki w Krapkowicach, c. Dofinansowanie do wyżywienia dzieci z rodzin problemowych w świetlicach środowiskowych d. Stała współpraca Komisji z OPS, Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami. a. Prowadzenie kontroli placówek handlowych i zakładów gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i spożywania alkoholowych - w myśl Ustawy o wychowaniu trzeźwości i podjętych Uchwał przez Radę Miejską. b. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (zgodność lokalizacji punktu z Uchwałami Rady Miejskiej). c. Stała współpraca w tym zakresie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strażą Miejską i Policją a. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji gminnego programu. b. Zbieranie informacji o skali problemów alkoholowych w mieście i gminie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie Policji, Służby Zdrowia i innymi instytucjami c. Opracowanie gminnego programu w zakresie , , ,- programów profilaktyc znych warsztatów kampanii społecznyc h dzieci biorących udział dzieci w świetlica ch środowisko wych kontroli opinii w ciągu roku GKRPA, Placówki Oświato we, Zespół Interdysc yplinarn y ds. Przemoc y w Rodzi nie, KPP w Krapk owicach Straż Miejska GKRPA, w Krapkowicach cały rok Grudzień 2015/sty czeń 2016 cały rok GKRPA w Krapk owicach Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 10

12 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok Grudzień 2015 OGÓŁEM : ,- Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 11

13 Uzasadnienie Do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie w celu realizowania przez gminę w ramach uchwalonego programu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 1

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ dla miasta Malborka na rok 2014

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ dla miasta Malborka na rok 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ dla miasta Malborka na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ

I. Wprowadzenie. 1. Podstawa prawna LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014 r. LEGIONOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UZALEŻNIEŃ I. Wprowadzenie I PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo