UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata Na podstawie art. 4 1 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Krapkowice na rok 2015, stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA I. Wstęp PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 z późn. zmianami) określa w art. 1 obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Zadania te m.in. obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy, powołana przez Burmistrza Krapkowic Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczność podejmowania zdecydowanych działań zapobiegających alkoholizmowi wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Program jest skorelowany z następującymi Programami: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2015rok, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krapkowice na lata , Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 1

3 I. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych 1. Cele ogólne : zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy Krapkowice; zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów. 2. Cele szczegółowe : zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej, zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu i narkotyków, zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej, wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat skutków nadużywania substancji psychoaktywnych, zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym, kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych, promowanie zdrowego stylu życia bez używek, poszerzenie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień II. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną 1. Diagnoza Spożycie alkoholu przez młodych ludzi W roku 2011 zrealizowano w Polsce badania ankietowe w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych Narkotyków ESPAD, w trzecich klasach szkół gimnazjalnych oraz drugich klasach szkół ponadpodstawowych (grupa 15/16 latków oraz 17/18 latków) koordynowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wyniki badań wskazują, iż: Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez młodzież. Do picia alkoholowych przyznaje się ponad 87% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 95% uczniów II klas szkół średnich. Najczęściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo. Niestety rosną również wskaźniki spożycia wysokoprocentowych. Utrzymuje się liczba abstynentów, zmniejsza się powoli również częstość picia oraz ilość jednorazowo wypijanego alkoholu przez młodzież. Jako wskaźnik częstej konsumpcji traktowane jest picie alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca poprzedzającego badanie. Ponad 60% chłopców oraz ponad połowa dziewcząt (53%) uczących się w III klasach gimnazjalnych (15/16 latków) piła alkohol w tym okresie Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 2

4 do upicia się w czasie ostatniego roku przyznało się niemal 50% piętnastolatków (49% chłopców i 48% dziewcząt) i około 70% siedemnastolatków (76% chłopców i 64% dziewcząt). Na miesiąc przed badaniami upił się co czwarty 15/16 letni chłopiec (23,6%) i co piąta 15/16 letnia dziewczynka(19,4%). Spada odsetek młodych ludzi, którzy oceniają dostępność alkoholu dla nieletnich jako łatwą, ale nadal jest on bardzo wysoki (w przypadku piwa: 80% 15-latków i ponad 90% 17-latków). Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 3

5 III. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice 1. Badania ankietowe. W Gminie Krapkowice w miesiącu czerwcu 2014r., zostały przeprowadzone badania Młodzi i substancje psychoaktywne wykonane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w 2 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych. Badania pokazują spojrzenie na problem palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy z perspektywy młodzieży. Wyniki badań. Badani uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol i narkotyki i dopalacze. Badani uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia papierosów, picia alkoholu, jak również palenia marihuany i zażywania dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie szkoły podstawowej, podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez znaczenia pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje się to przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi. Podejmując kolejne badania nad młodzieżą w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych należy zastanowić się nad problemem grupy odniesienia i wpływu, jaki wywiera na podejmowane w niniejszym raporcie problemy społeczne. Stawiając w korespondencji zagadnienie zażywania środków psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy stwierdzić, że dużą rolę może odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują, że ktoś coś robi niż sami się przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Poza tym warto zastanowić się nad problemem dostępności papierosów i alkoholu przez badaną młodzież. Zgodnie z deklaracjami badani nie mają dużych problemów z zakupem papierosów oraz alkoholu mimo tego, że sprzedaż zarówno papierosów jak i alkoholu osobom do 18 roku życia jest w Polsce zabronione. 2. Skala problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice. Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice są dane Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Konsultacyjnego, Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień ul. Szkolna 7 w Krapkowicach, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. ludności w Gminie Krapkowice. Na koniec 2014r. gminę zamieszkiwało osób. mieszkańców powyżej 18r.ż Rynek Napojów alkoholowych w Gminie Krapkowice: Tabela nr 1. Rynek Napojów alkoholowych w 2014r. stan na r. Limit alkoholowych uchwalony przez radę gminy ( sklepów i lokali gastronomiczny ch) Limit alkoholowyc h uchwalony przez radę gminy przeznaczony ch do spożycia poza miejscem ( sklepy) Limit alkoholowych uchwalony przez radę gminy przeznaczony ch do spożycia w miejscu (lokale gastronomicz ne) alkoholowyc h przeznaczony ch do spożycia poza miejscem ( sklepy) alkoholowych przeznaczony ch do spożycia w miejscu (lokale gastronomicz ne) alkoholowyc h o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczony ch do spożycia poza miejscem ( sklepy) alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczony ch do spożycia w miejscu (lokale gastronomicz ne) Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 4

6 Skalę problemów alkoholowych w gminie pokazuje liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w formie świadczeń pieniężnych, rzeczowych, poradnictwo prawne. Tabela 2. rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Lata Ogółem liczba rodzin W tym: rodziny z problemem alkoholowym osób w rodzinie W tym: rodziny z problemem narkotykowym osób w rodzinie W tym: rodziny dotknięte przemocą w rodzinie osób w rodzinie Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach Tabela 3. Porady udzielone w Punkcie Konsultacyjnym w latach Lata Porady dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnio nych W tym Porady dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy Źródło: Punkt Konsultacyjny w Krapkowicach porad Punktu Konsultacyjnego pokazuje, że ludzie chętnie korzystają z tej formy pomocy. Obserwuje się wzrost świadomości wśród klientów Punktu, którzy coraz bardziej otwarcie mówią o swoich problemach i są gotowi do podejmowania działań prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej. W punkcie konsultacyjnycm prowadzi się również i udziela konsultacji dot. przemocy w rodzinie oraz poradnictwo dot. problemów narkomanii. Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie Krapkowice jest również liczba spraw rozpatrzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Krapkowicach o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (Tabela 3) Tabela 4. spraw prowadzonych przez GKRPA w Krapkowicach Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 5

7 rozpatrzonych spraw osób skierowanych do biegłych osób skierowanych do sądu osób zmotywowanych do podjęcia leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień Źródło: GKRPA w Krapkowicach Dane z tabeli pokazują, że nastąpił nieznaczny spadek rozpatrzonych spraw dot. kierowania osób na leczenie odwykowe. Wynika to z faktu kierowania osób bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który również motywuje osoby do podjęcia leczenia odwykowego w związku z przemocą w rodzinie Tabela 5. Pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska Krapkowice (uzależnieni i współuzależnieni), osoby stosujące przemoc, osoby dotknięte przemocą w rodzinie) Gmina Krapkowice Lata Osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnio ne Sprawcy przemocy Osoby dotknięte przemocą Źródło: Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach oferuje osobom uzależnionym oraz współuzależnionym możliwość udziału w terapii w grupach terapeutycznych: 3 grupy podstawowe, 1 pogłębiona, 1 grupa dla osób współuzależnionych pacjentów. Dla sprawców przemocy Program Korekcyjno-Edukacyjny, dla osób dotkniętych przemocą pomoc psychologiczną i psychiatryczną i teraputyczna. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Krapkowicach ul. Szkolna 7 : leczenie odwykowe podjęło 67 osób, w tym 22 kobiety i 45 mężczyzn. Na leczenie stacjonarne skierowano 11 osób. W poradni działają dwie grupy terapeutyczne: Grupa edukacyjna oraz Grupa Przewodnik dla osób uzależnionych od alkoholu Tabela 6. Skala problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice ( Dane KPP w Krapkowicach) lata Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 6

8 nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych, odwiezionych do domów rodzinnych osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych osób przewiezionych do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Opolu nietrzeźwych osób doprowadzonych do miejsca zamieszkania Źródło: KPP w Krapkowicach Procedura Niebieskiej karty rejestruje przypadki przemocy domowej. Realizacja procedury Niebieskiej Karty przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powoduje, że sprawy rozpatrywane są zespołowo, a osoby dotknięte przemocą w rodzinie otrzymują kompleksową pomoc. Procedurą Niebieskie Karty w Gminie Krapkowice objęto 74 rodziny, utworzono 72 grupy robocze. Członkowie GKRPA w Krapkowicach biorą udział w pracach Zespołu i grup roboczych. Do GKRPA w Krapkowicach Zespół przekazał osób z podejrzeniem uzależnienia od alkoholu celem przebadania i pokierowania na przymusowe leczenie odwykowe. Tabela 7. Przemoc w rodzinie dane (w skali powiatu) Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach Lata ofiar przemocy domowej ogółem: w tym: kobiet w tym: mężczyźni Nieletni Źródło: KPP w Krapkowicach Klub Abstynenta Komisja wspiera Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 31 lat. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (wszystkie grupy). Na spotkania uczęszcza około 40 osób w tym na AL. Anon średnio 20 osób. Świetlice Środowiskowe. Dzieci żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z problemem alkoholowym, rodzinach patologicznych) doświadczają wielu szkód emocjonalnych, duchowych i społecznych. Często nie mają zapewnionych podstawowych potrzeb. Nie mają również zapewnionej opieki oraz prawidłowej organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im tej opieki w godzinach popołudniowych oraz rozbudzenia różnych zainteresowań działalność prowadzą następujące świetlice środowiskowe: Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach (obecnie) przy ul. Damrota 2, z której skorzystało w ciągu 2014 r. ok. 100 dzieci. Świetlica Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 7

9 czynna jest poniedziałek i środę od do 18.00, wtorek i czwartek od do 20.00, piątek od 9.00 do W ramach dożywiania dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewniony słodki podwieczorek. Świetlica Środowiskowaul. Moniuszki w Krapkowicach jest czynna w poniedziałki i środy w godz. od do Do świetlicy uczęszczało w 2014 roku 20 dzieci. Jedną z form pomocy jest finansowanie podwieczorków dla dzieci. Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Świetlica czynna jest od wtorku do soboty w godzinach od 16,00 do 20.00, w 2014 roku uczęszczało 43 dzieci. Dzieci i młodzież spędzają czas wolny grając w różne gry, bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach, organizują różne akcje społeczne, mają zapewniona opiekę w godzinach popołudniowych. Świetlice środowiskowe spełniają istotną rolę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego Są nie tylko szczególną formą spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim mają za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-naprawczych. IV. Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholowych zgodnie z art ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi L p Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach na rok Treść zadania Sposób realizacji Szacu nkowe koszty Wskaźniki oceny realizacji zadań Termin realizacj i Realizat orzy Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej. a. a. Płace (4010) - pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień - opiekun- terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym - obsługa księgowa - opiekunowie świetlic środowiskowych + pochodne (4040,3020,4110,4120,4140,4440,4280) razem za 12 m-cy ) b. b. Koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, c. c. Koszty administracyjne (+ zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe + opłaty bankowe, opłaty za pomieszczenia biurowe). d. d. Zasady wynagradzania członków GKRPA: Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne tj: Przewodniczący GKRPA 65 %, Członkowie GKRPA 40 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2015r. Podstawę wypłaty wynagrodzenia jest obecność na przynajmniej jednym posiedzeniu Komisji w miesiącu kalendarzowym. Wynagrodzenie dotyczy: a. -podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się , , , , , ,- liczba wniosków o zastosow anie leczenia odwykowe go; a. liczba posiedzeń członków Komisji; liczba skierowań do biegłych sądowych; liczba akt osobowych wysłanych do sądu; liczba kontroli alkoholowy ch; liczba rozpatrzon GKRPA W Krapkow icach Cały rok Cały rok GKRPA W Krapkow icach Cały rok Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 8

10 2. Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; b. - opiniowania zezwoleń na sprzedaż alkoholowych; c. - kontroli ; d. - zakładanie Niebieskich Kart przez członków Komisji; e. - powołań do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych f. - wykonywania zadań w ramach profilaktyki uzależnień. Wymienione zadania dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2015r. 1. Podstawę do wypłaty wynagrodzeń stanowi podpisane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji listy obecności ( listy podpisane przez poszczególnych członków Komisji biorących udział w jej pracach). e. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ( opłaty) f. Utrzymanie świetlic środowiskowych (opłaty). g. Porady prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą w rodzinie. a. Udzielanie wsparcia i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym. b. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty, udział w spotkaniach plenarnych i grupach roboczych. c. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura, Sąd) d. Usługi psychologiczne ( psycholog dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie) e. Usługi psychologiczne dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie ( psycholog dla dzieci) f. Szkolenie osób zajmujących się przemocą domową ,- ych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholowy ch, liczba założonych Niebieskic h Kart, liczba powołań do Zespołu Interperson alnego i grup roboczych, reprezento wanie Komisji w Sądzie. konsultacji dzieci zapisanych do świetlic porad porad powołań do ZI. osób dzieci osób w ciągu roku GKRPA, Zespół Interdysc yplinarn y ds. przeciwd ziałania przemoc y w rodzin ie, Poradnie Leczenia Uzależni eń, Punkt Konsulta cyjny Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 9

11 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. a. Szkolenia i wyjazdy służbowe oraz zwroty kosztów dojazdu dla członków komisji, terapeutów, opiekunów świetlic, b. Usługi psychiatryczne i psychologiczne: bieglenia psychiatryczne i psychologiczne c. konsultacje psychiatryczne, d. koszty sądowe ( wnioski do sądu) 1.000, , ,- 580,- osób badań konsultacji wniosków w ciągu roku GKRPA, Poradnie Leczenia Uzależni eń Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznyc h. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji alkoholowych, zakazu i podawania alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Sprawozdawczość a. Organizowanie i finansowanie: - programów profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej - działań edukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży - promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez społeczne kampanie przeciw uzależnieniom, zawody sportowe, konkursy. b. Umowy - zlecenia Opiekuna świetlicy środowiskowej ul. Moniuszki w Krapkowicach, c. Dofinansowanie do wyżywienia dzieci z rodzin problemowych w świetlicach środowiskowych d. Stała współpraca Komisji z OPS, Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami. a. Prowadzenie kontroli placówek handlowych i zakładów gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i spożywania alkoholowych - w myśl Ustawy o wychowaniu trzeźwości i podjętych Uchwał przez Radę Miejską. b. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (zgodność lokalizacji punktu z Uchwałami Rady Miejskiej). c. Stała współpraca w tym zakresie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strażą Miejską i Policją a. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji gminnego programu. b. Zbieranie informacji o skali problemów alkoholowych w mieście i gminie na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie Policji, Służby Zdrowia i innymi instytucjami c. Opracowanie gminnego programu w zakresie , , ,- programów profilaktyc znych warsztatów kampanii społecznyc h dzieci biorących udział dzieci w świetlica ch środowisko wych kontroli opinii w ciągu roku GKRPA, Placówki Oświato we, Zespół Interdysc yplinarn y ds. Przemoc y w Rodzi nie, KPP w Krapk owicach Straż Miejska GKRPA, w Krapkowicach cały rok Grudzień 2015/sty czeń 2016 cały rok GKRPA w Krapk owicach Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 10

12 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok Grudzień 2015 OGÓŁEM : ,- Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 11

13 Uzasadnienie Do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie w celu realizowania przez gminę w ramach uchwalonego programu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Id: D57F945B-42F9-41F3-B96D-39CF08AC119F. Projekt Strona 1

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. Projekt z dnia 30 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH Projekt z dnia 11 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/91/16. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr XVIII/91/16 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXV/405/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 oraz gminnego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBASZ z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO. z dnia 19 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO. z dnia 19 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Wstęp I. Podstawa prawna II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KOŁBASKOWO PROJEKT z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2015r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2015r. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2015r. I. Realizacja zadań w 2015r. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gmina Sławatycze Załącznik do Uchwały Nr XV /94/ 08 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Sławatycze - 2008 Podstawą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 14/V/10. Rady Gminy Nowa Ruda. z dnia 30 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr 14/V/10. Rady Gminy Nowa Ruda. z dnia 30 grudnia 2010 roku UCHWAŁA Nr 14/V/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Harmonogramu Realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2014, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK I. CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo