Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Transkrypt

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-188/12 Zarządzenie Nr 71 /12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów umów związanych z przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora oraz kalkulacji kosztów postępowania habilitacyjnego Na podstawie 44 ust. 2 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 1 Ustala się wzory: 1) umowy dot. przeprowadzenia przez Uczelnię przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora - zał. nr 1, 2) umowy zlecenia na promotorstwo w przewodzie doktorskim - zał. nr 2, 3) umowy o dzieło na recenzję pracy w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - zał. nr 3 4) umowy o dzieło dot. oceny dorobku naukowego przy postępowaniu o nadanie tytułu profesora zał. nr 4 5) umowy o dzieło z przewodniczącym komisji habilitacyjnej - zał. nr 5, 6) umowy o dzieło z sekretarzem komisji habilitacyjnej - zał. nr 6, 7) umowy o dzieło z członkiem komisji habilitacyjnej - zał. nr 7, 8) umowy o dzieło z recenzentem komisji habilitacyjnej zał. nr 8. 2 Ustala się kalkulację kosztów postępowania habilitacyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów i Kwestorowi. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki

2 Załącznik nr 1 UMOWA Zawarta w dniu.. w.. pomiędzy:.. wpisaną do rejestru z siedzibą... REGON NIP.. zwanym dalej Jednostką, reprezentowaną przez:. a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 10, Poznań REGON oraz NIP reprezentowanym przez: Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Barbary Łakomiak o następującej treści 1 1. Jednostka zobowiązuje się do sfinansowania a Uniwersytet do przeprowadzenia wszystkich przewidzianych przepisami czynności w Należność w kwocie.. złotych brutto słownie:. ustalona na podstawie zarządzenia Nr. Rektora UMP z dnia w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zostanie zapłacona po wszczęciu przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora* na konto Uniwersytetu nr w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 2.W przypadku niedotrzymania terminu płatności naliczane będą ustawowe odsetki karne. 3 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3 4 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 5 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Uniwersytet Jednostka.....

4 Załącznik nr 2 Pieczęć jednostki organizacyjnej UMOWA ZLECENIE Nr. NA PROMOTORSTWO W PRZEWODZIE DOKTORSKIM Zawarta w dniu...w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10, Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Barbary Łakomiak a Panią/Panem: (imię i nazwisko) PESEL: _ zatrudnionym(ą) w UMP poza UMP * Adres zamieszkania: zwanym dalej Promotorem 1 1. Zamawiający powierza, a Promotor zobowiązuje się do sprawowania funkcji promotora w przewodzie doktorskim pana(i).. na temat: Promotor gwarantuje wysoki poziom realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo kontrolować sposób wykonania umowy i domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian Promotor otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich tj. kwotę..zł. Słownie:..zł. 2. Wynagrodzenie płatne będzie, po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora osobie, o której mowa w 1 ust. 1 umowy, w terminie do 30 dni od przedłożenia rachunku wystawionego przez Promotora w Kwesturze. 3. Promotor otrzyma zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy.

5 2. Uniwersytetowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Promotor zobowiązany jest do pełnego zrekompensowania Zamawiającemu kosztów i szkód poniesionych w ramach realizacji obowiązku naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z realizacją umowy W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Rozporządzenia MNiSW z dnia r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200). 2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 6 Umowa zostaje zawarta na czas trwania przewodu doktorskiego, z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 7 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 9 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Promotora. Źródło finansowania:. Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) ZAMAWIAJĄCY.. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki PROMOTOR (podpis i pieczątka) Kwestor mgr Barbara Łakomiak * wstawić X

6 Załącznik nr 3. Pieczęć jednostki organizacyjnej UMOWA O DZIEŁO NR... NA RECENZJĘ Zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, Poznań, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Barbary Łakomiak zwanym w treści umowy Zamawiającym, a Panem(ią). Adres zamieszkania:... PESEL: _ zatrudnionym(ą) w UMP zwanym dalej Recenzentem. poza UMP * 1 Zamawiający powierza wykonanie recenzji pracy w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, innej * Pani(a) Tytuł pracy: Recenzent zobowiązuje się osobiście, bez powierzenia innej osobie, wykonać przedmiot umowy i dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej do dnia Recenzent oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i prawnej uniemożliwiające w całości lub części wykonanie przedmiotu umowy. 3. Recenzent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny i wyczerpujący. 4. Recenzja pracy powinna być dokonana wg poniższych zasad: 1) Ocena merytoryczna pracy: a) trafność podjętej problematyki badawczej i jej oryginalność; b) uzyskane rezultaty i ich znaczenie dla nauki i praktyki; c) poprawność formalno-językowa, stylistyczna i interpunkcyjna. 2) Ocena metodologiczna pracy: a) dobór literatury, umiejętność wykorzystania źródeł; b) poprawność formułowania problemów i hipotez (założeń badawczych); c) trafność doboru metod i narzędzi badawczych, umiejętność ich zastosowania; d) prawidłowość układu pracy i struktury podziału treści; e) uwagi i propozycje. 3) ocena dorobku a)naukowego b)dydaktycznego c)organizacyjnego

7 4)wniosek końcowy (konkluzja). 5.W recenzji powinny być szczegółowo wymienione wszystkie zauważone przez recenzenta błędy oraz niesłuszne lub niedokładne sformułowania Za wykonanie recenzji zgodnie z ustaleniami zawartymi w 2 recenzent otrzyma wynagrodzenie w wysokości.. złotych brutto. Słownie:. 2. Strony ustalają, że Recenzentowi przysługują autorskie prawa majątkowe do recenzji stworzonej w wyniku wykonania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 3. Recenzent przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu. 4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zawarte jest w wynagrodzeniu ustalonym w niniejszej umowie. 5. Wynagrodzenie określone w 3 ust.1 zostanie wypłacone recenzentowi po przyjęciu recenzji i rachunku wystawionego przez Recenzenta w terminie do 30 dni od daty ich złożenia w Uniwersytecie Medycznym. 6. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe wskazane na rachunku. 7. W razie niewykonania recenzji zgodnie z wymogami zawartymi w 2 Zamawiający może obniżyć kwotę przysługującego wynagrodzenia lub odstąpić od jego wypłacenia. 8. Za niedotrzymanie warunków umowy, przekroczenia terminu, nieprawidłowego wykonania umowy, będą naliczane kary umowne w wysokości 10% kwoty określonej w 3 ust Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 5 Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Recenzenta, dwa dla Zamawiającego. Źródło finansowania:. Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) RECENZENT Kwestor ZAMAWIAJĄCY Rektor. mgr Barbara Łakomiak prof. dr hab. Jacek Wysocki (podpis) *wpisać X

8 Załącznik nr 4. Pieczęć jednostki organizacyjnej UMOWA O DZIEŁO NR.. (z prawami autorskimi) Zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentowanym przez: Rektora - prof. dr hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora - mgr Barbary Łakomiak zwanym w treści umowy Zamawiającym, a Panem(ią)... zamieszkałym(ą).. PESEL: _ zatrudnionym(ą) w UMP poza UMP * zwanym dalej Wykonawcą. 1 Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na dokonaniu oceny dorobku naukowego Pana (i)... w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu profesora Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy do dnia 2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 3. W toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca nie jest związany poleceniami Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 5. Zamawiającemu przysługuje w trakcie realizacji dzieła prawo oceny stopnia jego wykonania. 6. Strony ustalają, że Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego w wyniku wykonania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu. 8. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zawarte jest w wynagrodzeniu ustalonym w niniejszej umowie. 9. Przez utwór strony rozumieją każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci. 10. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy nie wchodzi w zakres obowiązków służbowych realizowanych ramach stosunku pracy z Uniwersytetem Medycznym Za wykonanie dzieła określonego w 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zryczałtowane brutto w wysokości

9 Słownie: Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi po całkowitym wykonaniu i przyjęciu dzieła lub miesięcznie na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty dostarczenia rachunku. 3. Rachunek winien być wystawiony w ciągu 14 dni od wykonania pracy określonej w Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy wskazane na rachunku. 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub nie przyjęcia jej wykonania w części lub w całości z możliwością zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do wartości wykonania przedmiotu umowy. 2. Strony postanawiają, iż umowa może być rozwiązana przed terminem przez każdą ze stron za 3-dniowym okresem wypowiedzenia z możliwością jego skrócenia Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 6 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Źródło finansowania. (data, podpis i pieczęć dysponenta środków) Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów. (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) Potwierdzenie środków. (data i podpis właściwego pracownika) Wykonawca Zamawiający Kwestor Rektor. mgr Barbara Łakomiak prof. dr hab. Jacek Wysocki (podpis) *wpisać X

10 Załącznik nr 5. Pieczęć jednostki organizacyjnej UMOWA O DZIEŁO Nr.. Z PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI HABILITACYJNEJ Zawarta w dniu.w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, ul Fredry 10, Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Barbary Łakomiak a Panią/Panem.. PESEL: zatrudnionym(ą) w UMP poza UMP * Adres zamieszkania zwanym dalej Wykonawcą 1 3. W związku z powierzeniem Wykonawcy obowiązków przewodniczącego Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym...., Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wraz z pozostałymi członkami Komisji habilitacyjnej opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem w terminie.dni od dnia otrzymania przez Komisję habilitacyjną recenzji. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania ciążących na nim obowiązków innej osobie Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 40% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, ustalone na dzień złożenia opinii. 2. Wynagrodzenie płatne będzie, po potwierdzeniu wykonania dzieła przez Dziekana jednostki zlecającej, w terminie 30 dni od przedłożenia rachunku wystawionego przez Wykonawcę w Kwesturze. 3. Wykonawca otrzyma zwrot kosztów podróży w zakresie kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła, Zamawiający ma prawo: 1) odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy 2) naliczyć karne odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

11 4 1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Dzieło objęte umową,zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póżn zm.)jest przedmiotem praw autorskich Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 2. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6 Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowej Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Źródło finansowania:. Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:.. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki Kwestor mgr Barbara Łakomiak *wstawić X

12 Załącznik nr 6.. pieczęć jednostki organizacyjnej UMOWA O DZIEŁO NR Z SEKRETARZEM KOMISJI HABILITACYJNEJ zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Barbary Łakomiak a Panią/Panem. PESEL: zatrudnionym(ą) w UMP poza UMP * zwanym dalej Wykonawcą 1 1. W związku z powierzeniem Wykonawcy obowiązków sekretarza Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym.....,... Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wraz z pozostałymi członkami Komisji habilitacyjnej opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem w terminie.dni od dnia otrzymania przez Komisję habilitacyjną recenzji. 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania ciążących na nim obowiązków innej osobie Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 35 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, ustalonej na dzień złożenia opinii. 5. Wynagrodzenie płatne będzie po potwierdzeniu wykonaniu pracy przez Dziekana jednostki zlecającej, w terminie do 30 dni od przedłożenia rachunku wystawionego przez Wykonawcę w Kwesturze. 6. Wykonawca otrzyma zwrot kosztów podróży w zakresie kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania pracy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 4

13 3. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego. 4. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 4. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6 Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Źródło finansowania:. Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki. Kwestor mgr Barbara Łakomiak *wstawić X

14 Załącznik nr 7 UMOWA O DZIEŁO Nr Z CZŁONKIEM KOMISJI HABILITACYJNEJ zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego Przy kontrasygnacie Kwestora mgr Barbary Łakomiak a Panią/Panem. PESEL: zatrudnionym(ą) w UMP poza UMP * Adres zamieszkania.. zwanym dalej Wykonawcą 1 1. W związku z powierzeniem Wykonawcy obowiązków członka Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym.....,.. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wraz z pozostałymi członkami Komisji habilitacyjnej opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem w terminie.dni od dnia otrzymania przez Komisję habilitacyjną recenzji. 3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania ciążących na nim obowiązków innej osobie Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, ustalone na dzień złożenia opinii. 2. Wynagrodzenie płatne będzie, po potwierdzeniu wykonaniu zlecenia przez Dziekana jednostki zlecającej, w terminie 30 dni od przedłożenia rachunku wystawionego przez Wykonawcę w Kwesturze. 3. Wykonawca otrzyma zwrot kosztów podróży w zakresie kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła, Zamawiający ma prawo:

15 odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 2. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6 Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 7 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Źródło finansowania:. Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:.. Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki Kwestor mgr Barbara Łakomiak *wstawić X

16 Załącznik nr 8.. pieczęć jednostki organizacyjnej UMOWA O DZIEŁO NR Z RECENZENTEM KOMISJI HABILITACYJNEJ zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego przy kontrasygnacie finansowej Kwestora mgr Barbary Łakomiak a Panią/Panem. PESEL: zatrudnionym(ą) w UMP poza UMP * Adres zamieszkania.. zwanym dalej Wykonawcą 1 3. W związku z powierzeniem Wykonawcy obowiązków recenzenta Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym.....,... Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wraz z pozostałymi członkami Komisji habilitacyjnej opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem w terminie.dni od dnia otrzymania przez Komisję habilitacyjną recenzji. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania ciążących na nim obowiązków innej osobie. 5. Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do recenzji stworzonej w wyniku wykonania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póżn zm.) 6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do recenzji Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej 10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, ustalonej na dzień złożenia opinii. 8. Wynagrodzenie płatne będzie po potwierdzeniu wykonaniu pracy przez Dziekana jednostki zlecającej, w terminie do 30 dni od przedłożenia rachunku wystawionego przez Wykonawcę w Kwesturze. 9. Wykonawca otrzyma zwrot kosztów podróży w zakresie kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju..

17 3 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania pracy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. 6. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6 Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowej Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Źródło finansowania:. Wypełnia dział rejestrujący umowę Potwierdzam prawidłowość sporządzenia umowy i wpis do rejestru umów (data, podpis i pieczęć kierownika działu odpowiedzialnego za umowę) ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki. Kwestor mgr Barbara Łakomiak *wstawić X

18 Załącznik nr 9

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2012 roku DO-0130/28/2012 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zasad sporządzania umów o refundację kosztów związanych z czynnościami przeprowadzanymi w przewodach

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 26 (kod poczt. 02-611),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług transportowych

na świadczenie usług transportowych U M O W A n r.. na świadczenie usług transportowych zawarta w dniu. roku pomiędzy: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu, 05-462 Wiązowna, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo